PRZEGUBOWEGO O WYSOKOSCI PODNOSZENIA min. 20 METRÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGUBOWEGO O WYSOKOSCI PODNOSZENIA min. 20 METRÓW"

Transkrypt

1 Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) Fax. (041) Kielce ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH NA: DOSTAWĘ PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO PRZEGUBOWEGO O WYSOKOSCI PODNOSZENIA min. 20 METRÓW w ramach realizacji projektu : Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo Kongresowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej; oś priorytetowa III. - Wojewódzkie ośrodki wzrostu, działanie III.2. - Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zaprasza do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na DOSTAWĘ PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO PRZEGUBOWEGO O WYSOKOSCI PODNOSZENIA min. 20 METRÓW 1. Przedmiot zamówienia: Podnośnik hydrauliczny przegubowy/teleskopowy, samobieŝny. 2. Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych podnośnika: Fabrycznie nowy i wolny od obciąŝeń osób trzecich. Wysokość robocza:. min.20,0 m Wysokość podestu min 18,0 m Zasięg roboczy w poziomie (od osi urządzenia)...min.12,0 m Obrót: Max dopuszczalne obciąŝenie kosza...min.220 kg Ruch pionowy ramienia...min Rotacja kosza.min Wymiary dopuszczalne (maksymalne): szerokość 2,5 m, wysokość - 2,5 m Zdolność pokonywania wzniesień..min. 15 0

2 Cztery koła skrętne (promień skrętu na zewnątrz max. 4.0 m) Ogumienie niebrudzące białe Sterowanie podwójne (z kosza i podstawy) Zasilanie: bateria akumulatorowa Opcjonalnie: bateria + silnik spalinowy (podwójne zasilanie), bateria + silnik spalinowy (hybryda) Bezpieczeństwo: automatyczne hamulce, alarm przechyłu, awaryjne ręczne opuszczanie, zaczep bezpieczeństwa w koszu. Serwis: dostawca zapewni serwis urządzenia oraz naprawę w czasie do 48 godzin od zgłoszenia awarii. Atesty: Oferowany podnośnik musi posiadać deklarację zgodności CE i dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego. Gwarancja: minimum 24 m-ce Warunki dostawy: dostawa do siedziby Zamawiającego Inne: Dostawca zapewni rejestrację podnośnika w UDT. Zamawiający musi otrzymać pełną dokumentację w języku polskim niezbędną do rejestracji i eksploatacji urządzenia. Dostawca zapewni przeszkolenie pracowników do obsługi urządzenia. 3. Termin realizacji/dostawy: nie dłuŝszy niŝ 12 tygodni od daty podpisania umowy. 4. Ustalenie ceny i warunki płatności: W ofercie naleŝy określić cenę ryczałtową w PLN, która nie ulegnie zmianie do czasu podpisania umowy. Oferent jest zobowiązany do zaproponowania warunków i terminów płatności za oferowane urządzenie. 5. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy: Oferty naleŝy złoŝyć w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce do dnia do godz W przypadku dostawy oferty za pomocą poczty lub kuriera musi wpłynąć w terminie jak wyŝej Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie: DOSTAWA PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO oraz oznaczenie nazwy i siedziby Dostawcy. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań cenowych z wybranymi Dostawcami. Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do r. 6. Kryterium wyboru: Przy wyborze Dostawcy Zamawiający będzie się kierował oferowaną ceną ryczałtową, % 7. Informacje dodatkowe: 7.1 Termin związania Dostawcy ofertą - 60 dni. 7.2 ZłoŜenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach. 7.3 Zamawiający informuje, Ŝe nie będzie ponosił Ŝadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Dostawcę. 7.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy, jak równieŝ nie wybrania Ŝadnego Dostawcy bez podania przyczyn. 7.5 Dostawca jest zobowiązany wnieść wadium: w kwocie 7500,00 PLN ( siedem tysięcy pięćset złotych )

3 7.6 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7.7 Wadium moŝe być wniesione według wyboru Wykonawcy w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dz. U. nr 109, poz z późn. zm.). 7.8 Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacać przelewem (operacja bezgotówkowa) na rachunek bankowy Targów Kielce Sp. z o.o.: Raiffeisen Bank Polska S.A z dopiskiem Wadium w przetargu na dostawę podnośnika Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń winno zawierać: oznaczenie Dostawcy wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta, wskazanie gwaranta (poręczyciela), określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem) jako wierzytelności z tytułu żądania zapłaty wadium w całości albo w połowie w przypadkach określonych w ZDR. kwotę gwarancji (poręczenia), termin ważności gwarancji (poręczenia), z uwzględnieniem tego terminu o 14 dni w razie wyboru najkorzystniejszej oferty. oświadczenie o bezwarunkowym i nie odwołalnym charakterze gwarancji (poręczenia), klauzulę o płatności na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia tego żądania, bez potrzeby dołączania do tego wezwania jakichkolwiek dokumentów wykazujących zasadność roszczenia albo podjęcie czynności wobec Wykonawcy w celu uzyskania świadczenia. zastrzeżenie o wykonalności na terytorium RP, 7.9 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń winno być złoŝone w formie oryginału Zamawiający zwróci wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia dokument tej gwarancji lub poręczenia, temu Wykonawcy, którego oferta utraciła moc wiąŝącą, a w przypadku gwarancji lub poręczenia gwarantowi lub poręczycielowi, w terminie 5 dni od utraty mocy wiąŝącej oferty. W razie wpłaty wadium w formie pienięŝnej, zwrot nastąpi na ten rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu kwoty wadium, choćby był to rachunek bankowy osoby trzeciej, chyba Ŝe Wykonawca na piśmie zaŝąda zwrotu wadium na inny rachunek bankowy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, albo zaŝąda zapłaty wadium dokonanego w innej formie niŝ pienięŝna jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. uchyla się od podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do ZDR i przyjętej przez Zamawiającego ofercie albo oświadczy, Ŝe nie podpisze umowy lub Ŝe cofa ofertę albo ją zmienia. b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy,

4 c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma kwotę wadium wraz z odsetkami albo zaŝąda zapłaty kwoty wadium dokonanego w innej formie niŝ pienięŝna jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie, Ŝe cofa ofertę lub inne równoznaczne z brakiem woli zawarcia umowy mimo tego, Ŝe nie upłynął termin związania ofertą, albo zmieni ofertę z wyjątkiem obniŝenia oferowanej ceny, zanim oferta została wybrana. 8. Zawartość oferty: Oferta pisemna złoŝona Zamawiającemu powinna zawierać: 8.1 Nazwę i siedzibę Dostawcy oraz datę sporządzenia oferty. 8.2 Oświadczenie Dostawcy, Ŝe zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich zastrzeŝeń. Wymagana forma dokumentu oryginał 8.3 Oświadczenie Dostawcy, Ŝe zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz, Ŝe zapoznał się z przedłoŝonymi załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeŝeń. Wymagana forma dokumentu oryginał 8.4 Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści: " Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi...nr NIP: 8.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 8.6 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.7 Określenie ceny za przedmiot umowy netto i brutto. Określenie okresu gwarancji i okresu rękojmi za dostarczone urządzenia liczonych od dnia odbioru oraz warunków gwarancji. 8.8 Certyfikaty pochodzenia oferowanych materiałów, świadectwa dopuszczenia do stosowania i wymagane atesty 8.9 Szczegółowy opis parametrów technicznych podnośnika 9. Modyfikacja i wyjaśnienia ZDR 9.1 Przed upływem terminu składania ofert zamawiający w uzasadnionych przypadkach moŝe zmienić treść ZDR zawiadamiając o tym na piśmie wszystkich wykonawców, którzy muszą dostosować do niej treść swoich ofert. Zamawiający przekaŝę niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano ZDR oraz zamieści na stronie internetowej. 9.2 JeŜeli w wyniku zmiany treści ZDR jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej.

5 9.3 Dostawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZDR. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści ZDR wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 9.4 Zamawiający jednocześnie przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim dostawca, którym przekazał ZDR bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej w zakładce przetargi 10. Odrzucenie oferty Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku: a. Nie wniesienia w wyznaczonym terminie wadium. b. Nie spełnienia warunków c. Dot. parametrów technicznych oferowanego podnośnika d. Nie uzupełnieniu pomimo wezwania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentów składających się na ofertę. UWAGA: Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w budynek administracyjny, ul. Zakładowa 3 codziennie w godz.: 8.00-:15.00 tel. 041/ Danuta Jamrozik Szymkiewicz Załączniki: ZAŁĄCZNIK 1 - Wzór umowy ZAŁĄCZNIK 2 Wzór oferty

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/18/15

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/18/15 `Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej)

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej) WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg- bez zastosowania aukcji elektronicznej) I. Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37. Podstawowym przedmiotem działalności Południowego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach 1. Zamawiający : Gminny Zakład Komunikacyjny w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy AZP-250-ZP-ICBN/PN-p206-05/I/2009 Lublin dn. 20.08.2009 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyŝej 206

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: EZP 415/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup dewiz (USD) na spłatę trzech rat kapitałowych i odsetek od kredytu udzielonego na podstawie umowy międzynarodowej przez Bank

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19.11.2009r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Warszawa, dnia 19.11.2009r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ DKZ/100/2009 Warszawa, dnia 19.11.2009r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo