SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY"

Transkrypt

1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. UL. SAPERSKA LESZNO POLSKA tel: fax: adres internetowy: adres poczty elektronicznej: NIP REGON KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu wysokość kapitału zakładowego PLN Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/06/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

2 1. Zamawiający Zamawiającym jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, Leszno tel: , fax: adres internetowy: adres poczty 2. Postępowanie 2.1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Oznaczenie postępowania Postępowanie oznaczone jest jako Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyŝsze oznaczenie Wykonawca moŝe złoŝyć wyłącznie jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7 u.p.z.p. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie i ilościach: kontenery 5m 3 otwarty 15 szt., 15m 3 otwarty 11 szt., 15m 3 zamknięty 1 szt, 25m 3 otwarty 5szt. Pojemniki na przeterminowane leki - 5 szt., na baterie - 5szt., na świetlówki - 5szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do siwz. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Kod CPV Pojemniki i kosze na śmieci 4. Miejsce i termin wykonania zamówienia Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o Leszno, ul. Saperska 23. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni, licząc od daty podpisania umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2

3 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; posiadania wiedzy i doświadczenia w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złoŝonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w niniejszej SIWZ. 6. Wykaz Ŝądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyŝej w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do siwz. 7. Wykaz Ŝądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp załącznik nr 3 do siwz Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenie, iŝ nie naleŝą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW. 3

4 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawstwo), przedkłada takŝe dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt.6.1., , , , siwz (*) (*) powyŝsze jest wymagane w przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia. Nie wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. sprzęt, pracowników Zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeŝeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŝej w pkt , , składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.4. Dokument, o którym mowa powyŝej w pkt. 7.3.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 7.3.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Stosownie do treści 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeŝeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej w pkt. 7.3.zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 7.4. siwz znajdują odpowiednie zastosowanie Inne dokumenty: oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. Niedołączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia równowaŝne jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem 4

5 podwykonawców wówczas do oferty naleŝy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 9 odpowiednio do złoŝonego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz jeŝeli Wykonawca będzie polegać na potencjale (zasobach) innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złoŝenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno wykazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę podmiotu trzeciego udostępnienia swoich zasobów wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Zobowiązanie naleŝy złoŝyć w oryginale Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę Dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego Wykonawca, na potwierdzenie parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązany jest przedłoŝyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz wraz z fotografiami oferowanych produktów. 9. Oferta wspólna (konsorcja/spółka cywilna) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie winni złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków - wyspecyfikowanie w pkt wspólnie natomiast w pkt. 7 kaŝdy z osobna. JeŜeli oferta wspólna zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne zaŝąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10. Wymagania dotyczące wadium KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, 5

6 c) gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, d) gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy W przypadku wniesienia wadium w formie pienięŝnej naleŝy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr: MBank SA W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pienięŝnej naleŝy dołączyć do oferty. W przypadku złoŝenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, naleŝy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p., jeŝeli: Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p., b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano, c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, d) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. a), jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami równieŝ w sytuacji określonej w art. 46 ust 4a ustawy Pzp. 11. Sposób przygotowania oferty Wymagania ogólne a) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. b) Oferta musi być złoŝona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. 6

7 c) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane, a wszystkie dokumenty bądź ich kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy. d) Podpis na ofercie i Ŝądanych dokumentach powinien być złoŝony w formie umoŝliwiającej jego identyfikację np. złoŝony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. e) Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. f) Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upowaŝnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. g) Całość oferty powinna być złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, a wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. h) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty Zawartość oferty: Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) Formularz wyceny sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; c) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyŝszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; d) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 SIWZ; e) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty naleŝy dołączyć kopię potwierdzenia przelewu, a w przypadku wniesienia wadium w innej formie - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; f) Podpisany wzór umowy; g) Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r, Nr 50, poz.331) albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝyto grypy kapitałowej załącznik nr 8 do siwz. h) Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik Nr 7 lit.a/b). W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy powołuje się na zasoby podwykonawców, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie nazw (firm) podwykonawców na które powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków (Załącznik nr 7 lt.c/d ) 12. Opakowanie oferty Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu oznaczonym w sposób następujący: a) nazwa, adres, nr tel/fax Wykonawcy, 7

8 b) nazwa i adres Zamawiającego, c) oznaczenia: Oferta na dostawę kontenerów i pojemników na odpady oraz Nie otwierać przed dniem 29 lipca 2014r., godz Tajemnica przedsiębiorstwa JeŜeli Wykonawca zastrzega, Ŝe informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeŝeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŝy podać równieŝ w formularzu oferty. 14. Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA, Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANE. 15. Miejsce i termin składania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno - sekretariat Termin składania ofert upływa w dniu 29 lipca 2014r., godz (czasu lokalnego) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 16. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu lub pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, opublikuje je na stronie internetowej przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie spółki, nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie nie później niŝ 2 dni przed terminem składania ofert Pytania naleŝy kierować na ręce osoby upowaŝnionej do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, tj.: - Agnieszka BoŜyk w sprawach formalnych Ryszard Gbiorczyk w sprawie przedmiotu zamówienia Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer , uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Wszelkie informacje dotyczące postępowania zamawiający będzie publikował na stronie w zakładce zamówienia publiczne. 8

9 17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca podaje w ofercie cenę netto i brutto, w tym jeŝeli występuje podatek VAT łącznie za całość przedmiotu zamówienia (w formularzu oferty) Cena oferty musi być wyraŝona cyfrowo i słownie Cena oferty winna być obliczona poprzez podanie cen jednostkowych netto produktów na wszystkie pozycje oraz podanie ceny za całość w cenach netto, brutto i z wyszczególnionym podatkiem VAT wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ Formularz Wyceny Walutą rozliczeniową jest PLN. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w PLN z dokładnością co do grosza Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zawierać będzie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia i nie będzie ona podlegać jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte w projekcie umowy (załącznik nr 9 do siwz) W przypadku złoŝenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18. Kryteria oceny ofert Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złoŝone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Oferty złoŝone w niniejszym postępowaniu ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniŝsza cena Zamawiający, do oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Cena oferty (cena brutto podana w formularzu ofertowym) waga kryterium 100% Zasady oceny kryterium. Wg kryterium oceny ofert najniŝsza cena kaŝda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu: C min P X = 100 % Cx gdzie: Px - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta x wg kryterium najniŝsza cena; Cmin - najniŝsza cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cx cena badanej ofert x Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyŝszą liczbą punktów. 19. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lesznie, ul. Saperska 23, pok. 8 w dniu 29 lipca 2014r. godz (czasu lokalnego). 9

10 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 20. Termin związania ofertą Wykonawca zostanie związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przekazaniu wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie określonym w pzp. 2. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 3. JeŜeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a jego pełnomocnictwo nie było złoŝone wraz z ofertą, to jest on zobowiązany przedłoŝyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i musi wskazywać zakres czynności prawnych, do których został upowaŝniony pełnomocnik. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to znaczy nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu jej zawarcia, to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny. 5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle umowę na adres Wykonawcy w celu jej zawarcia. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie odwołanie i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na adres: Warszawa ul. Postępu 14a w formie pisemnej (fax: ) lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 5 dni- jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób- od dnia przesłania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. 23. Wykaz załączników do SIWZ NiŜej wymienione załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór Załącznik nr 4 Formularz wyceny - wzór Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu - wzór Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 10

11 Załącznik nr 7 Oświadczenie o realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynaleŝności lub braku przynaleŝności do grupy kapitałowej - wzór Załącznik nr 9 Wzór umowy 11

12 Załącznik nr 1 do siwz Formularz Oferty (wzór) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złoŝona przez 1 : l.p. Nazwa(y) Adres(y) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Ja (my) niŝej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 1) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego zamówienia, w tym wzorem umowy i przyjmuję je bez zastrzeŝeń 1 Wykonawca modeluje tabelę poniŝej w zaleŝności od swego składu. 12

13 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień treści siwz oraz jej modyfikacji, 3) cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: bez podatku VAT (netto):... PLN (słownie:......) plus naleŝny podatek VAT 23 % w wysokości... PLN, (słownie: ) co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (brutto):...pln (słownie:...). 4) kompletny przedmiot zamówienia dostarczymy zgodnie z parametrami technicznymi, zakresem rzeczowym oraz w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5) udzielam Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji i rękojmi, zgodnie z zapisani siwz, 6) zobowiązuję się do świadczenia usług serwisowych zgodnie z warunkami zawartymi w siwz, 7) podana cena Oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŝytego wykonania niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia oraz inne usługi dodatkowe związane z realizacją niniejszego zamówienia, 8) uwaŝam(y) się związani niniejszą oferta przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 9) akceptuję(emy) bez zastrzeŝeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 9 do siwz, 10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, wskazanych przez Zamawiającego, 11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŝonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984 i 1047) Ŝadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŝej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 13

14 z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] 3 l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyraŝone cyfrą) od do ) Oferta została złoŝona na [...] 5 ponumerowanych stronach. 5. PODPIS: l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 3 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. 5 Wypełnia Wykonawca. 14

15 Załącznik nr 2 do siwz wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Adres(y) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), pprzystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady oświadczam(y), Ŝe: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, PODPIS: l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 15

16 Załącznik nr 3 do siwz wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Adres(y) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych) Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady oświadczam(y), Ŝe nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp. PODPIS: l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data Dz.U ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wyciąg z Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5% wartości zrealizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) (5) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 16

17 okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) (6) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) (7) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 17

18 Załącznik nr 5 do siwz Wzór specyfikacji technicznej oferowanych kontenerów i pojemników SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Adres(y) OŚWIADCZAM(Y), śe: oferowany sprzęt posiada niŝej wymienione parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady : Lp. Wymagania Spełnia wymagania: Tak/Nie, w przypadku zaznaczonych parametrów naleŝy podać dane fabrycznie nowy, otwarty, Wymagania dla kontenera 5 m 3 otwarty wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 850 mm (długość x szerokość x wysokość) 18

19 odbiór hakowy: 1200 mm wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm rama nośna ceownik UPN 160 mm koryto haka ceownik 250x50x5 mm rozstaw płóz: 1020 mm hak główny: pręt φ30 mm, St52 grubość podłogi min: 4 mm grubość ścian: 3 mm oŝebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm rozstaw wręg: 1300 mm drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach 15 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. - powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 17 kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec 18 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 19 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 20 dopuszczalna masa całkowita: kg 21 waga: min 850 kg Wymagania dla kontenera 15 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (długość x szerokość x wysokość) 4 wysokość haka: 1570 mm 5 hak główny: pręt φ50 mm, St52 6 wieniec z profil:80x80x5 mm 7 grubość podłogi min: 5 mm 19

20 8 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 9 oŝebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, 10 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 11 rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposaŝone w smarowniczki min. 2 na rolkę, z potrójnym systemem zabezpieczenień (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) 12 rozstaw płóz: 1060 mm 13 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach kaŝdy zawias wyposaŝony w smarowniczkę, 14 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 15 centralne zamknięcie na oboje drzwi 16 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. - powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branŝowych 18 kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 19 kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 20 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 21 kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą 22 dopuszczalna masa całkowita: kg 23 waga: min 2500 kg Wymagania dla kontenera 15 m 3 zamknięty 1 fabrycznie nowy 2 zamknięty (z daszkiem) 3 wykonany technologią oŝebrowania pionowego 4 wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 2200 mm x 1900 mm (długość x szerokość x wysokość)+ 400mm wys. dachu 5 odbiór hakowy: 1200 mm 6 wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm 7 rama nośna ceownik UPN 160 mm 8 koryto haka ceownik 250x50x5 mm 9 dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm 11 rozstaw płóz: 1020 mm 20

21 12 grubość podłogi min: 4 mm 13 grubość ścian: 3 mm 14 oŝebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm 15 rozstaw wręg: 1300 mm 16 drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach, z podwójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona) 17 haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniŝej górnej krawędzi 18 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 20 Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 21 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 22 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 23 dopuszczalna masa całkowita: kg 24 waga: min 1350 kg Wymagania dla kontenera 25 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wykonany w technologii oŝebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1700 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 wysokość haka: 1570 mm 6 hak główny: pręt φ50 mm, St52 7 wieniec z profil:80x80x5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min: 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 11 oŝebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, wzmocnione wręgami poziomymi 12 rozstaw wręg pionowych: 750 mm 13 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 14 rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposaŝone w smarowniczki min. 2 na rolkę 15 rozstaw rolek: 1560 mm 16 rozstaw płóz: 1060 mm 21

22 17 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach kaŝdy zawias wyposaŝony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) 18 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 19 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branŝowych 21 kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 22 kontener przeznaczony ma być do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 23 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 24 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 25 dopuszczalna masa całkowita: kg 26 waga: min 2900 kg Wymagania dla pojemnika na przeterminowane leki 1 fabrycznie nowy 2 wykonany z blachy cynkowej 3 dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (lub wewnętrzna wiadro) 4 zamknięcie na klucz 5 w pokrywie ma być umieszczony bezpieczny otwór wrzutowy 6 preferowany kolor: biały 7 pojemność 60 l 8 wysokość: 80 cm, średnica 34 cm 9 forma tuby 10 gwarancja 12 m-cy Wymagania dla pojemnika na baterie 1 fabrycznie nowy 2 wykonany z blachy cynkowej 3 dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (lub wewnętrzna wiadro) 4 zamknięcie na klucz 5 w pokrywie ma być umieszczony bezpieczny otwór wrzutowy 6 preferowany kolor: czerwony 7 pojemność 60 l 22

23 8 wysokość: 80 cm, średnica 34 cm 9 forma tuby 10 gwarancja 12 m-cy Wymagania dla pojemnika na świetlówki 1 - fabrycznie nowy 2 - wykonany z polietylenu 3 - przystosowany do załadunku wózkami widłowymi i ręcznymi 4 - przeznaczony do składowania kilku warstw 5 - wymiary: 1240x500x350 mm, 6 - preferowany kolor: czarny 7 - gwarancja 12-mcy PODPIS: l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 23

24 Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: 1. Kontener o pojemności 5 m 3 otwarty w ilości 15 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy, - otwarty, - wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 850 mm (długość x szerokość x wysokość) - odbiór hakowy: 1200 mm - wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm - rama nośna ceownik UPN 160 mm - koryto haka ceownik 250x50x5 mm - dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm - rozstaw płóz: 1020 mm - hak główny: pręt φ30 mm, St52 - grubość podłogi min: 4 mm - grubość ścian: 3 mm - oŝebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm - rozstaw wręg: 1300 mm - drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach - haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniŝej górnej krawędzi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. - powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 850 kg 24

25 2. Kontener o pojemności 15 m 3 otwarty w ilości 11 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy - otwarty - wykonany w technologii oŝebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (długość x szerokość x wysokość) - wysokość haka: 1570 mm - hak główny: pręt φ50 mm, St52 - wieniec z profil:80x80x5 mm - rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm - grubość podłogi min: 5 mm - grubość ścian i drzwi min: 4 mm - oŝebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, - rozstaw wręg pionowych: 750 mm - dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami - rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposaŝone w smarowniczki min. 2 na rolkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) - rozstaw rolek: 1560 mm - rozstaw płóz: 1060 mm - drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach kaŝdy zawias wyposaŝony w smarowniczkę, - stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy - centralne zamknięcie na oboje drzwi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. - powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branŝowych - kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 2500 kg 3. Kontener o pojemności 15 m 3 zamknięty w ilości 1 szt. o wymaganych parametrach: 25

26 - fabrycznie nowy - zamknięty (z daszkiem) - wykonany technologią oŝebrowania pionowego - wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 2200 mm x 1900 mm (długość x szerokość x wysokość)+ 400mm wys. dachu - odbiór hakowy: 1200 mm - wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm - rama nośna ceownik UPN 160 mm - koryto haka ceownik 250x50x5 mm - dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm - rozstaw płóz: 1020 mm - hak główny: pręt φ30 mm, St52 - grubość podłogi min: 4 mm - grubość ścian: 3 mm - oŝebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm - rozstaw wręg: 1300 mm - drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach, z podwójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona) - haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniŝej górnej krawędzi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 1350 kg 4. Kontener o pojemności 25 m3 otwarty w ilości 5 szt. - fabrycznie nowy - otwarty - wykonany w technologii oŝebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1700 mm (długość x szerokość x wysokość) - wysokość haka: 1570 mm - hak główny: pręt φ50 mm, St52 - wieniec z profil:80x80x5 mm - rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm - grubość podłogi min: 5 mm 26

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Skarb Państwa Minister Obrony Narodowej Wydział Techniki Lotniczej Jednostki Wojskowej 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 99-300 KUTNO tel. +48 (42) 750-25-04 faks +48 (42) 750-25-89 e-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Projekt pn. Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŝywczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo