SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY"

Transkrypt

1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. UL. SAPERSKA LESZNO POLSKA tel: fax: adres internetowy: adres poczty elektronicznej: NIP REGON KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu wysokość kapitału zakładowego PLN Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/06/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

2 1. Zamawiający Zamawiającym jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, Leszno tel: , fax: adres internetowy: adres poczty 2. Postępowanie 2.1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Oznaczenie postępowania Postępowanie oznaczone jest jako Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyŝsze oznaczenie Wykonawca moŝe złoŝyć wyłącznie jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7 u.p.z.p. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie i ilościach: kontenery 5m 3 otwarty 15 szt., 15m 3 otwarty 11 szt., 15m 3 zamknięty 1 szt, 25m 3 otwarty 5szt. Pojemniki na przeterminowane leki - 5 szt., na baterie - 5szt., na świetlówki - 5szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do siwz. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Kod CPV Pojemniki i kosze na śmieci 4. Miejsce i termin wykonania zamówienia Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o Leszno, ul. Saperska 23. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni, licząc od daty podpisania umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2

3 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; posiadania wiedzy i doświadczenia w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złoŝonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w niniejszej SIWZ. 6. Wykaz Ŝądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyŝej w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do siwz. 7. Wykaz Ŝądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp załącznik nr 3 do siwz Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenie, iŝ nie naleŝą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW. 3

4 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawstwo), przedkłada takŝe dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt.6.1., , , , siwz (*) (*) powyŝsze jest wymagane w przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia. Nie wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. sprzęt, pracowników Zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeŝeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŝej w pkt , , składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.4. Dokument, o którym mowa powyŝej w pkt. 7.3.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 7.3.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Stosownie do treści 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeŝeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej w pkt. 7.3.zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 7.4. siwz znajdują odpowiednie zastosowanie Inne dokumenty: oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. Niedołączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia równowaŝne jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem 4

5 podwykonawców wówczas do oferty naleŝy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 9 odpowiednio do złoŝonego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz jeŝeli Wykonawca będzie polegać na potencjale (zasobach) innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złoŝenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno wykazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę podmiotu trzeciego udostępnienia swoich zasobów wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Zobowiązanie naleŝy złoŝyć w oryginale Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę Dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego Wykonawca, na potwierdzenie parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązany jest przedłoŝyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz wraz z fotografiami oferowanych produktów. 9. Oferta wspólna (konsorcja/spółka cywilna) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie winni złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków - wyspecyfikowanie w pkt wspólnie natomiast w pkt. 7 kaŝdy z osobna. JeŜeli oferta wspólna zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne zaŝąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10. Wymagania dotyczące wadium KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, 5

6 c) gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, d) gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na Ŝądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy W przypadku wniesienia wadium w formie pienięŝnej naleŝy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr: MBank SA W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pienięŝnej naleŝy dołączyć do oferty. W przypadku złoŝenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, naleŝy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p., jeŝeli: Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p., b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano, c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, d) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. a), jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami równieŝ w sytuacji określonej w art. 46 ust 4a ustawy Pzp. 11. Sposób przygotowania oferty Wymagania ogólne a) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. b) Oferta musi być złoŝona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. 6

7 c) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane, a wszystkie dokumenty bądź ich kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy. d) Podpis na ofercie i Ŝądanych dokumentach powinien być złoŝony w formie umoŝliwiającej jego identyfikację np. złoŝony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. e) Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. f) Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upowaŝnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. g) Całość oferty powinna być złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, a wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. h) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty Zawartość oferty: Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) Formularz wyceny sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; c) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyŝszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; d) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 SIWZ; e) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty naleŝy dołączyć kopię potwierdzenia przelewu, a w przypadku wniesienia wadium w innej formie - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; f) Podpisany wzór umowy; g) Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r, Nr 50, poz.331) albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝyto grypy kapitałowej załącznik nr 8 do siwz. h) Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik Nr 7 lit.a/b). W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy powołuje się na zasoby podwykonawców, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie nazw (firm) podwykonawców na które powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków (Załącznik nr 7 lt.c/d ) 12. Opakowanie oferty Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu oznaczonym w sposób następujący: a) nazwa, adres, nr tel/fax Wykonawcy, 7

8 b) nazwa i adres Zamawiającego, c) oznaczenia: Oferta na dostawę kontenerów i pojemników na odpady oraz Nie otwierać przed dniem 29 lipca 2014r., godz Tajemnica przedsiębiorstwa JeŜeli Wykonawca zastrzega, Ŝe informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeŝeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŝy podać równieŝ w formularzu oferty. 14. Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA, Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANE. 15. Miejsce i termin składania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno - sekretariat Termin składania ofert upływa w dniu 29 lipca 2014r., godz (czasu lokalnego) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 16. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu lub pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, opublikuje je na stronie internetowej przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie spółki, nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie nie później niŝ 2 dni przed terminem składania ofert Pytania naleŝy kierować na ręce osoby upowaŝnionej do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, tj.: - Agnieszka BoŜyk w sprawach formalnych Ryszard Gbiorczyk w sprawie przedmiotu zamówienia Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer , uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Wszelkie informacje dotyczące postępowania zamawiający będzie publikował na stronie w zakładce zamówienia publiczne. 8

9 17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca podaje w ofercie cenę netto i brutto, w tym jeŝeli występuje podatek VAT łącznie za całość przedmiotu zamówienia (w formularzu oferty) Cena oferty musi być wyraŝona cyfrowo i słownie Cena oferty winna być obliczona poprzez podanie cen jednostkowych netto produktów na wszystkie pozycje oraz podanie ceny za całość w cenach netto, brutto i z wyszczególnionym podatkiem VAT wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ Formularz Wyceny Walutą rozliczeniową jest PLN. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w PLN z dokładnością co do grosza Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zawierać będzie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia i nie będzie ona podlegać jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte w projekcie umowy (załącznik nr 9 do siwz) W przypadku złoŝenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18. Kryteria oceny ofert Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złoŝone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Oferty złoŝone w niniejszym postępowaniu ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniŝsza cena Zamawiający, do oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Cena oferty (cena brutto podana w formularzu ofertowym) waga kryterium 100% Zasady oceny kryterium. Wg kryterium oceny ofert najniŝsza cena kaŝda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu: C min P X = 100 % Cx gdzie: Px - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta x wg kryterium najniŝsza cena; Cmin - najniŝsza cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cx cena badanej ofert x Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyŝszą liczbą punktów. 19. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lesznie, ul. Saperska 23, pok. 8 w dniu 29 lipca 2014r. godz (czasu lokalnego). 9

10 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 20. Termin związania ofertą Wykonawca zostanie związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przekazaniu wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie określonym w pzp. 2. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 3. JeŜeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a jego pełnomocnictwo nie było złoŝone wraz z ofertą, to jest on zobowiązany przedłoŝyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i musi wskazywać zakres czynności prawnych, do których został upowaŝniony pełnomocnik. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to znaczy nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu jej zawarcia, to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny. 5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle umowę na adres Wykonawcy w celu jej zawarcia. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie odwołanie i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na adres: Warszawa ul. Postępu 14a w formie pisemnej (fax: ) lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 5 dni- jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób- od dnia przesłania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. 23. Wykaz załączników do SIWZ NiŜej wymienione załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór Załącznik nr 4 Formularz wyceny - wzór Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu - wzór Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 10

11 Załącznik nr 7 Oświadczenie o realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynaleŝności lub braku przynaleŝności do grupy kapitałowej - wzór Załącznik nr 9 Wzór umowy 11

12 Załącznik nr 1 do siwz Formularz Oferty (wzór) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złoŝona przez 1 : l.p. Nazwa(y) Adres(y) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Ja (my) niŝej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 1) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego zamówienia, w tym wzorem umowy i przyjmuję je bez zastrzeŝeń 1 Wykonawca modeluje tabelę poniŝej w zaleŝności od swego składu. 12

13 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień treści siwz oraz jej modyfikacji, 3) cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: bez podatku VAT (netto):... PLN (słownie:......) plus naleŝny podatek VAT 23 % w wysokości... PLN, (słownie: ) co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (brutto):...pln (słownie:...). 4) kompletny przedmiot zamówienia dostarczymy zgodnie z parametrami technicznymi, zakresem rzeczowym oraz w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5) udzielam Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji i rękojmi, zgodnie z zapisani siwz, 6) zobowiązuję się do świadczenia usług serwisowych zgodnie z warunkami zawartymi w siwz, 7) podana cena Oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŝytego wykonania niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia oraz inne usługi dodatkowe związane z realizacją niniejszego zamówienia, 8) uwaŝam(y) się związani niniejszą oferta przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 9) akceptuję(emy) bez zastrzeŝeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 9 do siwz, 10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, wskazanych przez Zamawiającego, 11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŝonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984 i 1047) Ŝadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŝej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 13

14 z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] 3 l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyraŝone cyfrą) od do ) Oferta została złoŝona na [...] 5 ponumerowanych stronach. 5. PODPIS: l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 3 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. 5 Wypełnia Wykonawca. 14

15 Załącznik nr 2 do siwz wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Adres(y) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), pprzystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady oświadczam(y), Ŝe: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, PODPIS: l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 15

16 Załącznik nr 3 do siwz wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Adres(y) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych) Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady oświadczam(y), Ŝe nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp. PODPIS: l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data Dz.U ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wyciąg z Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5% wartości zrealizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) (5) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 16

17 okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) (6) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) (7) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 17

18 Załącznik nr 5 do siwz Wzór specyfikacji technicznej oferowanych kontenerów i pojemników SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Adres(y) OŚWIADCZAM(Y), śe: oferowany sprzęt posiada niŝej wymienione parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady : Lp. Wymagania Spełnia wymagania: Tak/Nie, w przypadku zaznaczonych parametrów naleŝy podać dane fabrycznie nowy, otwarty, Wymagania dla kontenera 5 m 3 otwarty wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 850 mm (długość x szerokość x wysokość) 18

19 odbiór hakowy: 1200 mm wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm rama nośna ceownik UPN 160 mm koryto haka ceownik 250x50x5 mm rozstaw płóz: 1020 mm hak główny: pręt φ30 mm, St52 grubość podłogi min: 4 mm grubość ścian: 3 mm oŝebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm rozstaw wręg: 1300 mm drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach 15 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. - powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 17 kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec 18 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 19 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 20 dopuszczalna masa całkowita: kg 21 waga: min 850 kg Wymagania dla kontenera 15 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (długość x szerokość x wysokość) 4 wysokość haka: 1570 mm 5 hak główny: pręt φ50 mm, St52 6 wieniec z profil:80x80x5 mm 7 grubość podłogi min: 5 mm 19

20 8 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 9 oŝebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, 10 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 11 rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposaŝone w smarowniczki min. 2 na rolkę, z potrójnym systemem zabezpieczenień (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) 12 rozstaw płóz: 1060 mm 13 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach kaŝdy zawias wyposaŝony w smarowniczkę, 14 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 15 centralne zamknięcie na oboje drzwi 16 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. - powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branŝowych 18 kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 19 kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 20 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 21 kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą 22 dopuszczalna masa całkowita: kg 23 waga: min 2500 kg Wymagania dla kontenera 15 m 3 zamknięty 1 fabrycznie nowy 2 zamknięty (z daszkiem) 3 wykonany technologią oŝebrowania pionowego 4 wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 2200 mm x 1900 mm (długość x szerokość x wysokość)+ 400mm wys. dachu 5 odbiór hakowy: 1200 mm 6 wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm 7 rama nośna ceownik UPN 160 mm 8 koryto haka ceownik 250x50x5 mm 9 dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm 11 rozstaw płóz: 1020 mm 20

21 12 grubość podłogi min: 4 mm 13 grubość ścian: 3 mm 14 oŝebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm 15 rozstaw wręg: 1300 mm 16 drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach, z podwójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona) 17 haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniŝej górnej krawędzi 18 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 20 Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 21 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 22 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 23 dopuszczalna masa całkowita: kg 24 waga: min 1350 kg Wymagania dla kontenera 25 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wykonany w technologii oŝebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1700 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 wysokość haka: 1570 mm 6 hak główny: pręt φ50 mm, St52 7 wieniec z profil:80x80x5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min: 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 11 oŝebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, wzmocnione wręgami poziomymi 12 rozstaw wręg pionowych: 750 mm 13 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 14 rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposaŝone w smarowniczki min. 2 na rolkę 15 rozstaw rolek: 1560 mm 16 rozstaw płóz: 1060 mm 21

22 17 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach kaŝdy zawias wyposaŝony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) 18 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 19 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branŝowych 21 kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 22 kontener przeznaczony ma być do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 23 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 24 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 25 dopuszczalna masa całkowita: kg 26 waga: min 2900 kg Wymagania dla pojemnika na przeterminowane leki 1 fabrycznie nowy 2 wykonany z blachy cynkowej 3 dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (lub wewnętrzna wiadro) 4 zamknięcie na klucz 5 w pokrywie ma być umieszczony bezpieczny otwór wrzutowy 6 preferowany kolor: biały 7 pojemność 60 l 8 wysokość: 80 cm, średnica 34 cm 9 forma tuby 10 gwarancja 12 m-cy Wymagania dla pojemnika na baterie 1 fabrycznie nowy 2 wykonany z blachy cynkowej 3 dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (lub wewnętrzna wiadro) 4 zamknięcie na klucz 5 w pokrywie ma być umieszczony bezpieczny otwór wrzutowy 6 preferowany kolor: czerwony 7 pojemność 60 l 22

23 8 wysokość: 80 cm, średnica 34 cm 9 forma tuby 10 gwarancja 12 m-cy Wymagania dla pojemnika na świetlówki 1 - fabrycznie nowy 2 - wykonany z polietylenu 3 - przystosowany do załadunku wózkami widłowymi i ręcznymi 4 - przeznaczony do składowania kilku warstw 5 - wymiary: 1240x500x350 mm, 6 - preferowany kolor: czarny 7 - gwarancja 12-mcy PODPIS: l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upowaŝnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 23

24 Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: 1. Kontener o pojemności 5 m 3 otwarty w ilości 15 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy, - otwarty, - wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 850 mm (długość x szerokość x wysokość) - odbiór hakowy: 1200 mm - wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm - rama nośna ceownik UPN 160 mm - koryto haka ceownik 250x50x5 mm - dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm - rozstaw płóz: 1020 mm - hak główny: pręt φ30 mm, St52 - grubość podłogi min: 4 mm - grubość ścian: 3 mm - oŝebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm - rozstaw wręg: 1300 mm - drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach - haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniŝej górnej krawędzi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. - powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 850 kg 24

25 2. Kontener o pojemności 15 m 3 otwarty w ilości 11 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy - otwarty - wykonany w technologii oŝebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (długość x szerokość x wysokość) - wysokość haka: 1570 mm - hak główny: pręt φ50 mm, St52 - wieniec z profil:80x80x5 mm - rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm - grubość podłogi min: 5 mm - grubość ścian i drzwi min: 4 mm - oŝebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, - rozstaw wręg pionowych: 750 mm - dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami - rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposaŝone w smarowniczki min. 2 na rolkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) - rozstaw rolek: 1560 mm - rozstaw płóz: 1060 mm - drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach kaŝdy zawias wyposaŝony w smarowniczkę, - stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy - centralne zamknięcie na oboje drzwi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. - powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branŝowych - kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 2500 kg 3. Kontener o pojemności 15 m 3 zamknięty w ilości 1 szt. o wymaganych parametrach: 25

26 - fabrycznie nowy - zamknięty (z daszkiem) - wykonany technologią oŝebrowania pionowego - wymiary wewnętrzne: 3700 mm x 2200 mm x 1900 mm (długość x szerokość x wysokość)+ 400mm wys. dachu - odbiór hakowy: 1200 mm - wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm - rama nośna ceownik UPN 160 mm - koryto haka ceownik 250x50x5 mm - dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm - rozstaw płóz: 1020 mm - hak główny: pręt φ30 mm, St52 - grubość podłogi min: 4 mm - grubość ścian: 3 mm - oŝebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm - rozstaw wręg: 1300 mm - drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach, z podwójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona) - haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniŝej górnej krawędzi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami dwuskładnikowymi typu gruntoemalia gr. powłoki min. 200 mikronów, kolor REAL kaŝdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak równieŝ wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 1350 kg 4. Kontener o pojemności 25 m3 otwarty w ilości 5 szt. - fabrycznie nowy - otwarty - wykonany w technologii oŝebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1700 mm (długość x szerokość x wysokość) - wysokość haka: 1570 mm - hak główny: pręt φ50 mm, St52 - wieniec z profil:80x80x5 mm - rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm - grubość podłogi min: 5 mm 26

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: Dla części

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. UL. SAPERSKA 23 64-100 LESZNO POLSKA tel: 65 529 90 96 fax: 65 526 89 84 adres internetowy: www.mzoleszno.com.pl adres poczty elektronicznej: poczta@mzoleszno.com.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 1 z 5 10-01-05 16:03 Gdynia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - POSTEPOWANIE NR 01/UCMMiT/AW/10 Numer ogłoszenia: 3234-2010; data zamieszczenia: 05.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy PZD.343-2/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo