SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY"

Transkrypt

1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. UL. SAPERSKA LESZNO POLSKA tel: fax: adres internetowy: adres poczty elektronicznej: NIP REGON KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu wysokość kapitału zakładowego PLN Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/02/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

2 1. Zamawiający Zamawiającym jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, Leszno tel: , fax: adres internetowy: adres poczty 2. Postępowanie 2.1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Oznaczenie postępowania Postępowanie oznaczone jest jako Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7 u.p.z.p. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie i ilościach: - kontenery 5m 3 otwarty 25 szt., - kontener 7 m 3 otwarty 4 szt., - kontener 7 m 3 typu Mulda - 2 szt. - kontener 10 m 3 typu Mulda - 2 szt. - kontener 14 m 3 otwarty 1 szt. - 15m 3 otwarty 13 szt., - 25m 3 otwarty 5 szt m 3 otwarty 2 szt. - pojemniki na przeterminowane leki - 4 szt., - pojemniki na baterie 4 szt., - pojemniki na świetlówki - 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do siwz. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 2

3 Kod CPV Pojemniki i kosze na śmieci 4. Miejsce i termin wykonania zamówienia Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o Leszno, ul. Saperska 23 oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani Gm. Osieczna (wg. wskazania Zamawiającego) Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 5 tygodni od zawarcia umowy (35 dni). 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; posiadania wiedzy i doświadczenia w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w niniejszej SIWZ. 6. Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do siwz. 7. Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp załącznik nr 3 do siwz. 3

4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenie, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawstwo), przedkłada także dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt.6.1., , , , siwz (*) (*) powyższe jest wymagane w przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia. Nie wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. sprzęt, pracowników Zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt , , składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4

5 7.4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 7.3.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 7.3.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Stosownie do treści 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.3.zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 7.4. siwz znajdują odpowiednie zastosowanie Inne dokumenty: oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. Niedołączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia równoważne jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 9 odpowiednio do złożonego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale (zasobach) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno wykazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę podmiotu trzeciego udostępnienia swoich zasobów wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego Wykonawca, na potwierdzenie parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązany jest przedłożyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz wraz z fotografiami oferowanych produktów. 9. Oferta wspólna (konsorcja/spółka cywilna) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie winni złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków - wyspecyfikowanie w pkt wspólnie natomiast w pkt. 7 każdy z osobna. Jeżeli oferta wspólna zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający przed zawarciem umowy o niniejsze 5

6 zamówienie publiczne zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10. Wymagania dotyczące wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, c) gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, d) gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr: mbank SA W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p., jeżeli: Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p., b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6

7 10.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami również w sytuacji określonej w art. 46 ust 4a ustawy Pzp. 11. Sposób przygotowania oferty Wymagania ogólne a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. c) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane, a wszystkie dokumenty bądź ich kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. d) Podpis na ofercie i żądanych dokumentach powinien być złożony w formie umożliwiającej jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. e) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. f) Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. g) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, a wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. h) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zawartość oferty: Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) Formularz wyceny sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; c) Formularz specyfikacja techniczna sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ d) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; e) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 SIWZ; 7

8 f) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia przelewu, a w przypadku wniesienia wadium w innej formie - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; g) Podpisany wzór umowy; h) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r, Nr 50, poz.331) albo informacji o tym, że nie należyto grypy kapitałowej załącznik nr 8 do siwz. i) Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik Nr 7 lit.a/b). W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy powołuje się na zasoby podwykonawców, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie nazw (firm) podwykonawców na które powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków (Załącznik nr 7 lt.c/d ) 12. Opakowanie oferty Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu oznaczonym w sposób następujący: a) nazwa, adres, nr tel/fax Wykonawcy, b) nazwa i adres Zamawiającego, c) oznaczenia: Oferta na dostawę kontenerów i pojemników na odpady oraz Nie otwierać przed dniem 27 maja 2015r., godz Tajemnica przedsiębiorstwa Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. 14. Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA, Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. 15. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno - sekretariat Termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2015r., godz (czasu lokalnego) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 8

9 16. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu lub pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, opublikuje je na stronie internetowej przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie spółki, nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert Pytania należy kierować na ręce osoby upoważnionej do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, tj.: - Agnieszka Bożyk w sprawach formalnych Sławomir Wawrzyniak w sprawie przedmiotu zamówienia Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer , uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Wszelkie informacje dotyczące postępowania zamawiający będzie publikował na stronie w zakładce zamówienia publiczne. 17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca podaje w ofercie cenę netto i brutto, w tym jeżeli występuje podatek VAT łącznie za całość przedmiotu zamówienia (w formularzu oferty) Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie Cena oferty winna być obliczona poprzez podanie cen jednostkowych netto produktów na wszystkie pozycje oraz podanie ceny za całość w cenach netto, brutto i z wyszczególnionym podatkiem VAT wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ Formularz Wyceny Walutą rozliczeniową jest PLN. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w PLN z dokładnością co do grosza Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zawierać będzie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia i nie będzie ona podlegać jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte w projekcie umowy (załącznik nr 9 do siwz) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18. Kryteria oceny ofert Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Oferty złożone w niniejszym postępowaniu ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w pkt

10 18.3. Zamawiający, do oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz termin płatności. Cena oferty (cena brutto podana w formularzu ofertowym) waga kryterium 90% Termin realizacji waga kryterium 10% Zasady oceny kryterium. Wg kryterium oceny ofert cena każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu: C min P X = 90 Cx gdzie: Px - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta x wg kryterium najniższa cena ; Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cx cena badanej ofert x Wg kryterium oceny ofert termin realizacji każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu: P X T = Tx 10 gdzie: Px - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta x wg kryterium najkrótszy termin realizacji ; T najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Tx cena badanej ofert x Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 19. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lesznie, ul. Saperska 23, pok. 8 w dniu 27 maja 2015r. godz (czasu lokalnego). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 20. Termin związania ofertą Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przekazaniu wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie określonym w pzp. 10

11 2. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a jego pełnomocnictwo nie było złożone wraz z ofertą, to jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i musi wskazywać zakres czynności prawnych, do których został upoważniony pełnomocnik. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to znaczy nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu jej zawarcia, to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny. 5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle umowę na adres Wykonawcy w celu jej zawarcia. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie odwołanie i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na adres: Warszawa ul. Postępu 14a w formie pisemnej (fax: ) lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 5 dni- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób- od dnia przesłania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. 23. Wykaz załączników do SIWZ Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór Załącznik nr 4 Formularz wyceny wzór Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Oświadczenie o realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór Załącznik nr 9 Wzór umowy 11

12 Załącznik nr 1 do siwz Formularz Oferty (wzór) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego zamówienia, w tym wzorem umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń 1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 12

13 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień treści siwz oraz jej modyfikacji, 3) cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: bez podatku VAT (netto):... PLN (słownie:......) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości... PLN, (słownie: ) co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (brutto):...pln (słownie:...). 4) termin realizacji.. dni 5) kompletny przedmiot zamówienia dostarczymy zgodnie z parametrami technicznymi, zakresem rzeczowym oraz w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) udzielam Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji i rękojmi, zgodnie z zapisani siwz, 7) zobowiązuję się do świadczenia usług serwisowych zgodnie z warunkami zawartymi w siwz, 8) podana cena Oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia oraz inne usługi dodatkowe związane z realizacją niniejszego zamówienia, 9) uważam(y) się związani niniejszą oferta przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 10) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 9 do siwz, 11) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, wskazanych przez Zamawiającego, 12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984 i 1047) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 13

14 konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] 3 l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) od do ) Oferta została złożona na [...] 5 ponumerowanych stronach. 5. PODPIS: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 3 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. 5 Wypełnia Wykonawca. 14

15 Załącznik nr 2 do siwz wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), pprzystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady oświadczam(y), że: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, PODPIS: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 15

16 Załącznik nr 3 do siwz wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych) Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp. PODPIS: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 16

17 Załącznik nr 5 do siwz Wzór specyfikacji technicznej oferowanych kontenerów i pojemników SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: oferowany sprzęt posiada niżej wymienione parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady : Lp. Wymagania Spełnia wymagania: Tak/Nie, w przypadku zaznaczonych parametrów należy podać dane Wymagania dla kontenera 5 m 3 otwarty fabrycznie nowy, otwarty, wykonany technologią ożebrowania pionowego wg. normy DIN

18 wymiary wewnętrzne: 3200 mm x 1500 mm x 1150 mm (długość x szerokość x wysokość) odbiór hakowy: 1200 mm wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm rama nośna ceownik UPN 160 mm koryto haka ceownik 250x50x5 mm dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm rozstaw płóz: 1020 mm hak główny: pręt φ30 mm, St355 grubość podłogi min: 4 mm grubość ścian: 3 mm ożebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm rozstaw wręg: 1300 mm drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach 18 haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi 19 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkidowymi gr. - powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 21 kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec 22 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 23 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 24 dopuszczalna masa całkowita: kg 25 waga: min 850 kg Wymagania dla kontenera 15 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wykonany technologią ożebrowania pionowego wg. normy DIN

19 4 wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 wysokość haka: 1570 mm 6 hak główny: pręt φ50 mm, St355 7 wieniec z profil:80x80x5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min: 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 11 ożebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, 12 rozstaw wręg pionowych: 750 mm 13 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 14 rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposażone w centralne smarowanie w sworzniu, 15 Rozstaw rolek 1560 mm 16 rozstaw płóz: 1060 mm 17 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) 18 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 19 centralne zamknięcie na oboje drzwi 20 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi gr. - powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branżowych 22 każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 23 kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 24 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 25 kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą 26 dopuszczalna masa całkowita: kg 27 waga: min 2300 kg Wymagania dla kontenera 7 m 3 otwarta 1 fabrycznie nowy 19

20 2 otwarty 3 wykonany technologią ożebrowania pionowego wg. normy DIN wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1100 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 odbiór hakowy: 1200 mm 6 wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm 7 rama nośna ceownik UPN 160 mm 8 koryto haka ceownik 250x50x5 mm 9 dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm 11 rozstaw płóz: 1020 mm 12 Hak główny: pręt φ 30 mm, st grubość podłogi min: 4 mm 14 grubość ścian: 3 mm 15 ożebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm 16 rozstaw wręg: 1300 mm 17 drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach, z podwójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona) 18 haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi 19 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi gr. powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 21 Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec 22 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 23 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 24 dopuszczalna masa całkowita: kg 25 waga: min 950 kg Wymagania dla kontenera 7 m 3 typu Mulda 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 Kontener wykonany symetrycznie wg normy DIN Wieniec ceownik 120x60x5 5 Grubość podłogi min: 6 mm 6 Grubość ścian: 6 mm 20

21 7 Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi 8 Kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi gr powłoki min. 80 mikronów 9 Kolor wg palety RAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 11 Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu bramowiec 12 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 13 Waga min. 950 kg Wymagania dla kontenera 10 m 3 typu Mulda 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 Kontener wykonany asymetrycznie wg normy DIN Wieniec ceownik 120x60x5 5 Grubość podłogi min: 6 mm 6 Grubość ścian: 6 mm 7 Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi 8 Kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi gr powłoki min. 80 mikronów 9 Kolor wg palety RAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 11 Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu bramowiec 12 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 13 Waga min kg Wymagania dla kontenera 14 m3 (ZZO) 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 Kontener wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary 6000mm x2300mmx1000mm 5 wysokość haka 1570 mm 6 hak główny : pręt ø 50 mm, St 52 7 wieniec z profili 80 x 80 x 5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min. 5 mm 21

22 10 grubość ścian i drzwi min. 4 mm 11 drzwi typu klapa z górnymi zawiasami i uszczelką (min. 4 zawiasy) 12 tył góry kontenera przy klapie z przeciw wypływową płaszczyzną 13 min. 4 punkty zamknięcia klapy + centralne 14 ożebrowanie pionowe : wręgi, ceownik 80 x 50 x 4 mm 15 rozstaw wręg pionowych 750 mm 16 dodatkowe wzmocnienie w podłodze między wręgami 17 rolki jezdne 2 szt., ø 160 mm, L 300 mm wyposażone w smarowniczki 18 rozstaw rolek 1560 mm 19 rozstaw płóz 1060 mm 20 kolor RAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery 22 każdy kontener musi posiadać tabliczkę znamionowa z typem i nr. fabr. jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 23 kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą 24 Waga min 2500kg 25 dopuszczalna masa całkowita kg 26 gwarancja 60 miesięcy Wymagania dla kontenera 15 m 3 otwarty ( ZZO) 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 Kontener wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary 6500mm x2300mmx1000mm 5 wysokość haka 1570 mm 6 hak główny : pręt ø 50 mm, St 52 7 wieniec z profili 80 x 80 x 5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min. 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min. 4 mm 11 drzwi typu klapa z górnymi zawiasami i uszczelką (min. 4 zawiasy) 12 tył góry kontenera przy klapie z przeciw wypływową płaszczyzną 13 min. 4 punkty zamknięcia klapy + centralne 22

23 14 ożebrowanie pionowe : wręgi, ceownik 80 x 50 x 4 mm 15 rozstaw wręg pionowych 750 mm 16 dodatkowe wzmocnienie w podłodze między wręgami 17 rolki jezdne 2 szt., ø 160 mm, L 300 mm wyposażone w smarowniczki 18 rozstaw rolek 1560 mm 19 rozstaw płóz 1060 mm 20 kolor RAL 6017 Wymagania dla kontenera 25 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1700 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 wysokość haka: 1570 mm 6 hak główny: pręt φ50 mm, St355 7 wieniec z profil:80x80x5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min: 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 11 ożebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, wzmocnione wręgami poziomymi 12 rozstaw wręg pionowych: 750 mm 13 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 14 rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposażone w centralne smarowanie w sworzniu 15 rozstaw rolek: 1560 mm 16 rozstaw płóz: 1060 mm 17 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) 18 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 19 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami arkadowymi gr. powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branżowych 21 każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 22 kontener przeznaczony ma być do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 23

24 23 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 24 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 25 dopuszczalna masa całkowita: kg 26 waga: min 2600 kg Wymagania dla kontenera 32 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2000 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 wysokość haka: 1570 mm 6 hak główny: pręt φ 50 mm, St355 7 wieniec profil: 80 x 80 x 5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min: 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 11 ożebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80 x 50 x 4 mm, wzmocnione wręgami poziomymi 12 rozstaw wręg pionowych 750 mm 13 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 14 rolki jezdne 2 szt.: φ 160, L-300 mm wyposażone w centralne smarowanie w sworzniu 15 rozstaw rolek: 1560 mm 16 rozstaw płóz: 1060 mm 17 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamkniecie centralne) 18 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 19 Kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkidowymi gr. powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL Deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branżowych 21 Każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 22 Kontener przeznaczony ma być do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 23 Gwarancja na lakier: 24 miesiące, stal: 60 miesięcy 24 Kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 25 Dopuszczalna masa całkowita: kg 24

25 26 Waga: min kg Wymagania dla pojemnika na przeterminowane leki 1 fabrycznie nowy 2 wykonany z blachy cynkowej 3 dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (lub wewnętrzna wiadro) 4 zamknięcie na klucz 5 w pokrywie ma być umieszczony bezpieczny otwór wrzutowy 6 preferowany kolor: biały 7 pojemność 60 l 8 wysokość: 80 cm, średnica 34 cm 9 forma tuby 10 gwarancja 12 m-cy Wymagania dla pojemnika na baterie 1 fabrycznie nowy 2 wykonany z blachy cynkowej 3 dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (lub wewnętrzna wiadro) 4 zamknięcie na klucz 5 w pokrywie ma być umieszczony bezpieczny otwór wrzutowy 6 preferowany kolor: czerwony 7 pojemność 60 l 8 wysokość: 80 cm, średnica 34 cm 9 forma tuby 10 gwarancja 12 m-cy Wymagania dla pojemnika na świetlówki 1 - fabrycznie nowy 2 - wykonany z polietylenu 3 - przystosowany do załadunku wózkami widłowymi i ręcznymi 4 - przeznaczony do składowania kilku warstw 5 - wymiary: 1240x500x350 mm, 25

26 6 - preferowany kolor: czarny 7 - gwarancja 12-mcy PODPIS: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 26

27 Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: 1. Kontener o pojemności 5 m 3 otwarty w ilości 25 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy, - otwarty, - wymiary wewnętrzne: 3200 mm x 1500 mm x 1150 mm (długość x szerokość x wysokość) - odbiór hakowy: 1200 mm - wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm - rama nośna ceownik UPN 160 mm - koryto haka ceownik 250x50x5 mm - dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm - rozstaw płóz: 1020 mm - hak główny: pręt φ30 mm, St355 - grubość podłogi min: 4 mm - grubość ścian: 3 mm - ożebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm - rozstaw wręg: 1300 mm - drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach - haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkidowymi gr. - powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 850 kg 27

28 2. Kontener o pojemności 15 m 3 otwarty w ilości 12 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy - otwarty - wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (długość x szerokość x wysokość) - wysokość haka: 1570 mm - hak główny: pręt φ50 mm, St355 - wieniec z profil:80x80x5 mm - rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm - grubość podłogi min: 5 mm - grubość ścian i drzwi min: 4 mm - ożebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, - rozstaw wręg pionowych: 750 mm - dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami - rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposażone w centralne smarowanie w sworzniu - rozstaw rolek: 1560 mm - rozstaw płóz: 1060 mm - drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamkniecie centralne), - stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy - centralne zamknięcie na oboje drzwi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkidowymi gr. - powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branżowych - każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 2300 kg 3. Kontener o pojemności 7 m 3 otwarty w ilości 4 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy - otwarty 28

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo