SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY"

Transkrypt

1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. UL. SAPERSKA LESZNO POLSKA tel: fax: adres internetowy: adres poczty elektronicznej: NIP REGON KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu wysokość kapitału zakładowego PLN Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/02/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

2 1. Zamawiający Zamawiającym jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, Leszno tel: , fax: adres internetowy: adres poczty 2. Postępowanie 2.1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Oznaczenie postępowania Postępowanie oznaczone jest jako Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7 u.p.z.p. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie i ilościach: - kontenery 5m 3 otwarty 25 szt., - kontener 7 m 3 otwarty 4 szt., - kontener 7 m 3 typu Mulda - 2 szt. - kontener 10 m 3 typu Mulda - 2 szt. - kontener 14 m 3 otwarty 1 szt. - 15m 3 otwarty 13 szt., - 25m 3 otwarty 5 szt m 3 otwarty 2 szt. - pojemniki na przeterminowane leki - 4 szt., - pojemniki na baterie 4 szt., - pojemniki na świetlówki - 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do siwz. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 2

3 Kod CPV Pojemniki i kosze na śmieci 4. Miejsce i termin wykonania zamówienia Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o Leszno, ul. Saperska 23 oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani Gm. Osieczna (wg. wskazania Zamawiającego) Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 5 tygodni od zawarcia umowy (35 dni). 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; posiadania wiedzy i doświadczenia w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w niniejszej SIWZ. 6. Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do siwz. 7. Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp załącznik nr 3 do siwz. 3

4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) albo oświadczenie, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawstwo), przedkłada także dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt.6.1., , , , siwz (*) (*) powyższe jest wymagane w przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia. Nie wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. sprzęt, pracowników Zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Zgodnie z 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt , , składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4

5 7.4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 7.3.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 7.3.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Stosownie do treści 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.3.zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 7.4. siwz znajdują odpowiednie zastosowanie Inne dokumenty: oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. Niedołączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia równoważne jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 9 odpowiednio do złożonego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale (zasobach) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno wykazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę podmiotu trzeciego udostępnienia swoich zasobów wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego Wykonawca, na potwierdzenie parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązany jest przedłożyć do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz wraz z fotografiami oferowanych produktów. 9. Oferta wspólna (konsorcja/spółka cywilna) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie winni złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków - wyspecyfikowanie w pkt wspólnie natomiast w pkt. 7 każdy z osobna. Jeżeli oferta wspólna zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający przed zawarciem umowy o niniejsze 5

6 zamówienie publiczne zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10. Wymagania dotyczące wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, c) gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, d) gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 5 Ustawy W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr: mbank SA W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p., jeżeli: Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p., b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6

7 10.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami również w sytuacji określonej w art. 46 ust 4a ustawy Pzp. 11. Sposób przygotowania oferty Wymagania ogólne a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. b) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. c) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane, a wszystkie dokumenty bądź ich kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. d) Podpis na ofercie i żądanych dokumentach powinien być złożony w formie umożliwiającej jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. e) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. f) Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. g) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, a wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. h) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zawartość oferty: Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) Formularz wyceny sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; c) Formularz specyfikacja techniczna sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ d) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; e) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 SIWZ; 7

8 f) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia przelewu, a w przypadku wniesienia wadium w innej formie - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; g) Podpisany wzór umowy; h) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r, Nr 50, poz.331) albo informacji o tym, że nie należyto grypy kapitałowej załącznik nr 8 do siwz. i) Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik Nr 7 lit.a/b). W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy powołuje się na zasoby podwykonawców, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie nazw (firm) podwykonawców na które powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków (Załącznik nr 7 lt.c/d ) 12. Opakowanie oferty Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu oznaczonym w sposób następujący: a) nazwa, adres, nr tel/fax Wykonawcy, b) nazwa i adres Zamawiającego, c) oznaczenia: Oferta na dostawę kontenerów i pojemników na odpady oraz Nie otwierać przed dniem 27 maja 2015r., godz Tajemnica przedsiębiorstwa Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. 14. Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA, Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. 15. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno - sekretariat Termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2015r., godz (czasu lokalnego) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 8

9 16. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu lub pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, opublikuje je na stronie internetowej przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie spółki, nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert Pytania należy kierować na ręce osoby upoważnionej do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, tj.: - Agnieszka Bożyk w sprawach formalnych Sławomir Wawrzyniak w sprawie przedmiotu zamówienia Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer , uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Wszelkie informacje dotyczące postępowania zamawiający będzie publikował na stronie w zakładce zamówienia publiczne. 17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca podaje w ofercie cenę netto i brutto, w tym jeżeli występuje podatek VAT łącznie za całość przedmiotu zamówienia (w formularzu oferty) Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie Cena oferty winna być obliczona poprzez podanie cen jednostkowych netto produktów na wszystkie pozycje oraz podanie ceny za całość w cenach netto, brutto i z wyszczególnionym podatkiem VAT wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ Formularz Wyceny Walutą rozliczeniową jest PLN. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w PLN z dokładnością co do grosza Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zawierać będzie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia i nie będzie ona podlegać jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte w projekcie umowy (załącznik nr 9 do siwz) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18. Kryteria oceny ofert Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Oferty złożone w niniejszym postępowaniu ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w pkt

10 18.3. Zamawiający, do oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz termin płatności. Cena oferty (cena brutto podana w formularzu ofertowym) waga kryterium 90% Termin realizacji waga kryterium 10% Zasady oceny kryterium. Wg kryterium oceny ofert cena każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu: C min P X = 90 Cx gdzie: Px - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta x wg kryterium najniższa cena ; Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cx cena badanej ofert x Wg kryterium oceny ofert termin realizacji każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu: P X T = Tx 10 gdzie: Px - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta x wg kryterium najkrótszy termin realizacji ; T najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Tx cena badanej ofert x Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 19. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lesznie, ul. Saperska 23, pok. 8 w dniu 27 maja 2015r. godz (czasu lokalnego). Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 20. Termin związania ofertą Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przekazaniu wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie określonym w pzp. 10

11 2. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a jego pełnomocnictwo nie było złożone wraz z ofertą, to jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i musi wskazywać zakres czynności prawnych, do których został upoważniony pełnomocnik. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to znaczy nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu jej zawarcia, to Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny. 5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle umowę na adres Wykonawcy w celu jej zawarcia. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie odwołanie i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na adres: Warszawa ul. Postępu 14a w formie pisemnej (fax: ) lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 5 dni- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób- od dnia przesłania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. 23. Wykaz załączników do SIWZ Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór Załącznik nr 4 Formularz wyceny wzór Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Oświadczenie o realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór Załącznik nr 9 Wzór umowy 11

12 Załącznik nr 1 do siwz Formularz Oferty (wzór) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego zamówienia, w tym wzorem umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń 1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 12

13 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień treści siwz oraz jej modyfikacji, 3) cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: bez podatku VAT (netto):... PLN (słownie:......) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości... PLN, (słownie: ) co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (brutto):...pln (słownie:...). 4) termin realizacji.. dni 5) kompletny przedmiot zamówienia dostarczymy zgodnie z parametrami technicznymi, zakresem rzeczowym oraz w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) udzielam Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji i rękojmi, zgodnie z zapisani siwz, 7) zobowiązuję się do świadczenia usług serwisowych zgodnie z warunkami zawartymi w siwz, 8) podana cena Oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia oraz inne usługi dodatkowe związane z realizacją niniejszego zamówienia, 9) uważam(y) się związani niniejszą oferta przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 10) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 9 do siwz, 11) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, wskazanych przez Zamawiającego, 12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984 i 1047) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 13

14 konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania] 3 l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) od do ) Oferta została złożona na [...] 5 ponumerowanych stronach. 5. PODPIS: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 3 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. 5 Wypełnia Wykonawca. 14

15 Załącznik nr 2 do siwz wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047), pprzystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady oświadczam(y), że: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, PODPIS: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 15

16 Załącznik nr 3 do siwz wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych) Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp. PODPIS: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 16

17 Załącznik nr 5 do siwz Wzór specyfikacji technicznej oferowanych kontenerów i pojemników SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/../ ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Saperska Leszno POLSKA WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: oferowany sprzęt posiada niżej wymienione parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na Dostawę kontenerów i pojemników na odpady : Lp. Wymagania Spełnia wymagania: Tak/Nie, w przypadku zaznaczonych parametrów należy podać dane Wymagania dla kontenera 5 m 3 otwarty fabrycznie nowy, otwarty, wykonany technologią ożebrowania pionowego wg. normy DIN

18 wymiary wewnętrzne: 3200 mm x 1500 mm x 1150 mm (długość x szerokość x wysokość) odbiór hakowy: 1200 mm wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm rama nośna ceownik UPN 160 mm koryto haka ceownik 250x50x5 mm dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm rozstaw płóz: 1020 mm hak główny: pręt φ30 mm, St355 grubość podłogi min: 4 mm grubość ścian: 3 mm ożebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm rozstaw wręg: 1300 mm drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach 18 haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi 19 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkidowymi gr. - powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 21 kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec 22 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 23 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 24 dopuszczalna masa całkowita: kg 25 waga: min 850 kg Wymagania dla kontenera 15 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wykonany technologią ożebrowania pionowego wg. normy DIN

19 4 wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 wysokość haka: 1570 mm 6 hak główny: pręt φ50 mm, St355 7 wieniec z profil:80x80x5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min: 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 11 ożebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, 12 rozstaw wręg pionowych: 750 mm 13 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 14 rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposażone w centralne smarowanie w sworzniu, 15 Rozstaw rolek 1560 mm 16 rozstaw płóz: 1060 mm 17 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) 18 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 19 centralne zamknięcie na oboje drzwi 20 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi gr. - powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branżowych 22 każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 23 kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 24 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 25 kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą 26 dopuszczalna masa całkowita: kg 27 waga: min 2300 kg Wymagania dla kontenera 7 m 3 otwarta 1 fabrycznie nowy 19

20 2 otwarty 3 wykonany technologią ożebrowania pionowego wg. normy DIN wymiary wewnętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1100 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 odbiór hakowy: 1200 mm 6 wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm 7 rama nośna ceownik UPN 160 mm 8 koryto haka ceownik 250x50x5 mm 9 dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm 11 rozstaw płóz: 1020 mm 12 Hak główny: pręt φ 30 mm, st grubość podłogi min: 4 mm 14 grubość ścian: 3 mm 15 ożebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm 16 rozstaw wręg: 1300 mm 17 drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach, z podwójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona) 18 haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi 19 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi gr. powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 21 Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec 22 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 23 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 24 dopuszczalna masa całkowita: kg 25 waga: min 950 kg Wymagania dla kontenera 7 m 3 typu Mulda 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 Kontener wykonany symetrycznie wg normy DIN Wieniec ceownik 120x60x5 5 Grubość podłogi min: 6 mm 6 Grubość ścian: 6 mm 20

21 7 Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi 8 Kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi gr powłoki min. 80 mikronów 9 Kolor wg palety RAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 11 Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu bramowiec 12 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 13 Waga min. 950 kg Wymagania dla kontenera 10 m 3 typu Mulda 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 Kontener wykonany asymetrycznie wg normy DIN Wieniec ceownik 120x60x5 5 Grubość podłogi min: 6 mm 6 Grubość ścian: 6 mm 7 Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi 8 Kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkilowymi gr powłoki min. 80 mikronów 9 Kolor wg palety RAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 11 Kontener przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu bramowiec 12 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 13 Waga min kg Wymagania dla kontenera 14 m3 (ZZO) 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 Kontener wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary 6000mm x2300mmx1000mm 5 wysokość haka 1570 mm 6 hak główny : pręt ø 50 mm, St 52 7 wieniec z profili 80 x 80 x 5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min. 5 mm 21

22 10 grubość ścian i drzwi min. 4 mm 11 drzwi typu klapa z górnymi zawiasami i uszczelką (min. 4 zawiasy) 12 tył góry kontenera przy klapie z przeciw wypływową płaszczyzną 13 min. 4 punkty zamknięcia klapy + centralne 14 ożebrowanie pionowe : wręgi, ceownik 80 x 50 x 4 mm 15 rozstaw wręg pionowych 750 mm 16 dodatkowe wzmocnienie w podłodze między wręgami 17 rolki jezdne 2 szt., ø 160 mm, L 300 mm wyposażone w smarowniczki 18 rozstaw rolek 1560 mm 19 rozstaw płóz 1060 mm 20 kolor RAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery 22 każdy kontener musi posiadać tabliczkę znamionowa z typem i nr. fabr. jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 23 kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą 24 Waga min 2500kg 25 dopuszczalna masa całkowita kg 26 gwarancja 60 miesięcy Wymagania dla kontenera 15 m 3 otwarty ( ZZO) 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 Kontener wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary 6500mm x2300mmx1000mm 5 wysokość haka 1570 mm 6 hak główny : pręt ø 50 mm, St 52 7 wieniec z profili 80 x 80 x 5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min. 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min. 4 mm 11 drzwi typu klapa z górnymi zawiasami i uszczelką (min. 4 zawiasy) 12 tył góry kontenera przy klapie z przeciw wypływową płaszczyzną 13 min. 4 punkty zamknięcia klapy + centralne 22

23 14 ożebrowanie pionowe : wręgi, ceownik 80 x 50 x 4 mm 15 rozstaw wręg pionowych 750 mm 16 dodatkowe wzmocnienie w podłodze między wręgami 17 rolki jezdne 2 szt., ø 160 mm, L 300 mm wyposażone w smarowniczki 18 rozstaw rolek 1560 mm 19 rozstaw płóz 1060 mm 20 kolor RAL 6017 Wymagania dla kontenera 25 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1700 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 wysokość haka: 1570 mm 6 hak główny: pręt φ50 mm, St355 7 wieniec z profil:80x80x5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min: 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 11 ożebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, wzmocnione wręgami poziomymi 12 rozstaw wręg pionowych: 750 mm 13 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 14 rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposażone w centralne smarowanie w sworzniu 15 rozstaw rolek: 1560 mm 16 rozstaw płóz: 1060 mm 17 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne) 18 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 19 kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami arkadowymi gr. powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branżowych 21 każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 22 kontener przeznaczony ma być do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 23

24 23 gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy 24 kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 25 dopuszczalna masa całkowita: kg 26 waga: min 2600 kg Wymagania dla kontenera 32 m 3 otwarty 1 fabrycznie nowy 2 otwarty 3 wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2000 mm (długość x szerokość x wysokość) 5 wysokość haka: 1570 mm 6 hak główny: pręt φ 50 mm, St355 7 wieniec profil: 80 x 80 x 5 mm 8 rama nośna dwuteownik IPN 180 mm dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm 9 grubość podłogi min: 5 mm 10 grubość ścian i drzwi min: 4 mm 11 ożebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80 x 50 x 4 mm, wzmocnione wręgami poziomymi 12 rozstaw wręg pionowych 750 mm 13 dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami 14 rolki jezdne 2 szt.: φ 160, L-300 mm wyposażone w centralne smarowanie w sworzniu 15 rozstaw rolek: 1560 mm 16 rozstaw płóz: 1060 mm 17 drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamkniecie centralne) 18 stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy 19 Kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkidowymi gr. powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL Deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branżowych 21 Każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością 22 Kontener przeznaczony ma być do obsługi przez urządzenia typu hakowiec 23 Gwarancja na lakier: 24 miesiące, stal: 60 miesięcy 24 Kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą 25 Dopuszczalna masa całkowita: kg 24

25 26 Waga: min kg Wymagania dla pojemnika na przeterminowane leki 1 fabrycznie nowy 2 wykonany z blachy cynkowej 3 dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (lub wewnętrzna wiadro) 4 zamknięcie na klucz 5 w pokrywie ma być umieszczony bezpieczny otwór wrzutowy 6 preferowany kolor: biały 7 pojemność 60 l 8 wysokość: 80 cm, średnica 34 cm 9 forma tuby 10 gwarancja 12 m-cy Wymagania dla pojemnika na baterie 1 fabrycznie nowy 2 wykonany z blachy cynkowej 3 dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (lub wewnętrzna wiadro) 4 zamknięcie na klucz 5 w pokrywie ma być umieszczony bezpieczny otwór wrzutowy 6 preferowany kolor: czerwony 7 pojemność 60 l 8 wysokość: 80 cm, średnica 34 cm 9 forma tuby 10 gwarancja 12 m-cy Wymagania dla pojemnika na świetlówki 1 - fabrycznie nowy 2 - wykonany z polietylenu 3 - przystosowany do załadunku wózkami widłowymi i ręcznymi 4 - przeznaczony do składowania kilku warstw 5 - wymiary: 1240x500x350 mm, 25

26 6 - preferowany kolor: czarny 7 - gwarancja 12-mcy PODPIS: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowość i data 26

27 Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: 1. Kontener o pojemności 5 m 3 otwarty w ilości 25 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy, - otwarty, - wymiary wewnętrzne: 3200 mm x 1500 mm x 1150 mm (długość x szerokość x wysokość) - odbiór hakowy: 1200 mm - wieniec profil zamknięty: 100x60x4 mm - rama nośna ceownik UPN 160 mm - koryto haka ceownik 250x50x5 mm - dwie rolki zewnętrzne φ 159 L rozstaw rolek: 1460 mm - rozstaw płóz: 1020 mm - hak główny: pręt φ30 mm, St355 - grubość podłogi min: 4 mm - grubość ścian: 3 mm - ożebrowanie: wręgi, profil zamknięty 100x60x3 mm - rozstaw wręg: 1300 mm - drzwi podwójne, na dwóch podwójnych zawiasach - haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkidowymi gr. - powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec, bramowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener w całości ma być spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 850 kg 27

28 2. Kontener o pojemności 15 m 3 otwarty w ilości 12 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy - otwarty - wykonany w technologii ożebrowania pionowego wg normy DIN wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 1000 mm (długość x szerokość x wysokość) - wysokość haka: 1570 mm - hak główny: pręt φ50 mm, St355 - wieniec z profil:80x80x5 mm - rama nośna dwuteownik IPN 180 mm, dodatkowo wzmocniony blachą 8 mm - grubość podłogi min: 5 mm - grubość ścian i drzwi min: 4 mm - ożebrowanie pionowe: wręgi, ceownik 80x50x4 mm, - rozstaw wręg pionowych: 750 mm - dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami - rolki jezdne 2 szt.: φ160, L-300 mm wyposażone w centralne smarowanie w sworzniu - rozstaw rolek: 1560 mm - rozstaw płóz: 1060 mm - drzwi podwójne, na trzech potrójnych zawiasach każdy zawias wyposażony w smarowniczkę z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamkniecie centralne), - stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy - centralne zamknięcie na oboje drzwi - kontener śrutowany gruntowany i lakierowany farbami alkidowymi gr. - powłoki min. 80 mikronów, kolor REAL deklaracja zgodności na wykonane kontenery potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań norm branżowych - każdy kontener ma posiadać tabliczkę znamionową z typem i nr fabrycznym kontenera jak również wagą, pojemnością i dopuszczalną ładownością - kontener ma być przeznaczony do obsługi przez urządzenia typu hakowiec - gwarancja na lakier 24 miesiące, stal 60 miesięcy - kontener ma być w całości spawany spoiną ciągłą - dopuszczalna masa całkowita: kg - waga: min 2300 kg 3. Kontener o pojemności 7 m 3 otwarty w ilości 4 szt. o wymaganych parametrach: - fabrycznie nowy - otwarty 28

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i pojemników na odpady w następującym asortymencie: Dla części

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. UL. SAPERSKA 23 64-100 LESZNO POLSKA tel: 65 529 90 96 fax: 65 529 96 66 adres internetowy: www.mzoleszno.com.pl adres poczty elektronicznej: poczta@mzoleszno.com.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. UL. SAPERSKA 23 64-100 LESZNO POLSKA tel: 065 529 90 96 fax: 065 529 96 66 adres internetowy: www.mzoleszno.com.pl adres poczty elektronicznej: poczta@mzoleszno.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych.

Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Targowa 52 26-400 Przysucha Przysucha, 19.12.2013r. Znak sprawy: 2/ZOM/2013 Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Usługę skanowania - digitalizacji starodruków

Usługę skanowania - digitalizacji starodruków ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 Tel. (22) 827 92 21, fax: (22) 827 83 72, e- mail: secretary@jhi.pl NIP 5252445827 REGON 141689541 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Częstochowa, dnia 14.03.2016 r. IZ.271.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Promocja miasta poprzez sport - żużel: Promocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Dostawa zbiorników do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego

Dostawa zbiorników do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. UL. SAPERSKA 23 64-100 LESZNO POLSKA tel: 065 529 90 96 fax: 065 529 96 66 adres internetowy: www.mzoleszno.com.pl adres poczty elektronicznej: jrp@mzoleszno.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo