UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH. 1. Rozwój ubezpieczeń na świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH. 1. Rozwój ubezpieczeń na świecie"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ I GENEZA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH 1. Rozwój ubezpieczeń na świecie 1.1. Pierwotne formy zrzeszeń ubezpieczeniowych Od najdawniejszych czasów człowiek podejmował wysiłki, by przeciwdziałać efektom wypadków losowych. Czynił starania, które miały tłumić ich następstwa, a z czasem, gdy zrozumiał mechanizm powstawania wypadków, starał się zapobiegać ich powstawaniu. Jest rzeczą oczywistą, że naturalny ludzki odruch skłania do pomocy poszkodowanym wskutek wypadków, jednakże system kompensowania szkód z nagromadzonych i utrzymywanych wyłącznie w tym celu rezerw pojawił się znacznie później. Historia znanych w starożytności zorganizowanych instytucji stanowiących formę stowarzyszeń wzajemnej pomocy powoływanych do życia przez członków zrzeszeń dotyczyła głównie grup sąsiedzkich, zawodowych i religijnych. Podejmowane działania obejmowały przede wszystkim: Działania tłumiące: ograniczenie zasięgu klęsk żywiołowych, opieka nad poszkodowanymi, pomoc chorym i kalekim, troska o rodziny zmarłych i poległych. Kompensację szkód: pomoc udzielana: ofiarom klęsk żywiołowych, ofiarom nieszczęśliwych wypadków, rodzinom poszkodowanych i poległych, żołnierzom zwalnianym ze służby, pokrywanie kosztów pochówku. Prewencję: sąsiedzka kontrola i nadzór, przestrzeganie zasad ostrożności, wprowadzenie przepisów porządku ogniowego". Świadczenia na pokrycie ryzyk zawodowych: finansowe lub rzeczowe kompensowanie szkód, współudział w ponoszeniu ryzyka, ubezpieczenie majątku i inwestycji jako zabezpieczenie spłat kredytów hipotecznych.

2 Gromadzone przez zrzeszenia środki (finansowe i rzeczowe) wystarczały na pokrycie najniezbędniejszych potrzeb i miały przede wszystkim charakter działań tłumiących, mających złagodzić negatywne skutki klęsk żywiołowych i nieszczęśliwych wypadków. Szybko przekonano się jednak, że działania tłumiące nie spełniają oczekiwań i potrzeb w zadowalającym stopniu; nagromadzone oszczędności i materiały nie wystarczały bowiem na zaopatrzenie poszkodowanych w wyniku pożaru czy powodzi. Postępująca zapobiegliwość i dbałość o przyszłość swoją i najbliższych skłaniała ludzi do poszukiwania coraz skuteczniejszych form osłony przed skutkami wypadków losowych. Zatem to właśnie wzrastająca przezorność człowieka stanowiła podstawę rozwoju ubezpieczeń. Wyciąganie wniosków z doświadczeń skłaniało do szukania nowych sposobów zabezpieczeń, co prowadziło do powstawania coraz liczniejszych i lepiej zorganizowanych grup osób ochraniających się wzajemnie. W społecznościach aktywnych, narażonych na niebezpieczeństwa ze względu na wykonywany zawód lub sposób życia, rozpowszechniły się kolegia (collegia tenuiorum, collegia funeratitia) grupujące głównie rzemieślników, wędrownych artystów, niższych urzędników, kupców i żołnierzy, którzy wspierali się materialnie w przypadku choroby, kalectwa czy zwolnienia ze służby lub kosztów przeniesienia do innego garnizonu. Rodzinom udzielano pomocy w razie śmierci zrzeszonego. W szczególności dotyczyło to kosztów transportu ciała i pogrzebu osoby ubezpieczonej, której zwłoki należało złożyć w ojczyźnie. Organizacje te pełniły więc głównie rolę kas pogrzebowych, których ślady przetrwały do naszych czasów. Odrębnym typem zrzeszeń były organizacje, które miały na celu zabezpieczenie się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków w pracy. Z zachowanych źródeł wiadomo, że już w czasach Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.) 1 tworzono wspólnoty ryzyk, a w okresie dominacji w handlu śródziemnomorskim Fenicjan, Greków, a potem Rzymian korzystano z istniejącej do dnia dzisiejszego w prawie morskiem instytucji awarii wspólnej, która polega na wspólnym ponoszeniu strat poczynionych nawet rozmyślnie, dla ratowania życia i uniknięcia wspólnego dla całej wyprawy niebezpieczeństwa. Wspólnoty ryzyk miały na celu solidarne zabezpieczenie się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i rabunków, na jakie narażeni byli uczestnicy kupieckich karawan i morskich wypraw. W razie wystąpienia szkody, zrzeszeni odstępowali część swego dobytku lub kwoty mające pokryć straty powstałe na skutek rabunku, bądź zniszczenia ładunku czy utraty zwierząt jucznych i taboru. Ten rodzaj wzajemnych ubezpieczeń" okazywał się nieskuteczny przy większych nieszczęściach, gdy wszyscy członkowie wspólnoty byli poszkodowani; nie sposób 1 Z kodeksu Hammurabiego z XVIII w. p.n.e. znane są umowy uczestników karawan, gwarantujące wspólne pokrywanie strat poniesionych w podróży; istnieją także dowody tworzenia wspólnoty ryzyk na wyspie Rodos, (lex Rhodia de iactu); dotyczyły one pokrywania szkód wynikłych z wypadków na morzu.

3 było wówczas udzielać pomocy. Dochodzono więc do wniosku, że należy zadbać o rozłożenie ryzyka pomiędzy osoby nie biorące udziału w niebezpiecznych wyprawach. Oczekiwania w tym zakresie spełniała pożyczka morska (foenus nauticum), która rozpowszechniła się w starożytnej Grecji i Rzymie, a następnie, od wczesnego średniowiecza, stosowano ją także w Hiszpanii, Portugalii i republikach włoskich. Instytucja ta jako bodmeria zachowała się w prawie morskim do dzisiaj. Warto przyjrzeć się jej nieco bliżej, gdyż popularność, zasięg i znaczenie pożyczki morskiej dla gospodarki zaważyły na szybkim rozwoju gospodarki obszarów, gdzie ją stosowano, a także ubezpieczeń w innych dziedzinach. Pożyczka morska była transakcją kredytowo-handlową, zawierała jednak elementy typowe dla umów ubezpieczeniowych. Kupiec zaciągający pożyczkę zobowiązywał się do jej zwrotu, wraz z wysokimi odsetkami (stanowiącymi sumę zwykłego oprocentowania kredytu i szacunku ryzyka przejętego przez bankiera). Jednakże zwrot następował jedynie w przypadku pomyślnego dotarcia okrętu i ładunku do miejsca przeznaczenia. Jeśli natomiast, z powodu nieszczęśliwego wypadku lub rabunku, flota lub towary przepadły i kupiec poniósł stratę, wówczas pożyczkę umorzano. Były to więc zaczątki ubezpieczenia casco i cargo. Z czasem praktyka zawierania podobnych umów między kupcami i bankierami przeniosła się w dziedzinę handlu lądowego jako foenus quasi nauticum; wzrost bezpieczeństwa ładunków zachęcał do rozwoju handlu na szlakach Europy, Azji i Afryki. Wobec ogromnych zagrożeń na jakie były w owych czasach narażone wyprawy kupieckie, upowszechnienie się pożyczek morskich rozkładało ryzyko wypraw pomiędzy kupców i bankierów, co pomagało nie tylko im samym, lecz również całym gospodarkom i bez wątpienia przyczyniło się do rozkwitu gospodarczego. Z faktu, że rozwijały się one pomyślnie przez wiele wieków można wnioskować, jak wielką wagę przywiązywali kupcy do ubezpieczania ryzyk. Pożyczki morskie były udzielane do XIII wieku, a więc do czasu, gdy na mocy bulli papieża Grzegorza IX z 1230 roku, zakazującej chrześcijańskim bankierom pobierania procentów od wszelkich pożyczek, zmuszeni zostali do zaprzestania tych praktyk; wszędzie tam, gdzie było to możliwe, rolę tę przejęli bankierzy arabscy i żydowscy. W krajach chrześcijańskich handel morski nie mógł jednak obyć się bez gwarancji pokrycia strat, mogących powstać w podróży, musiano więc uciekać się do innych form umów ubezpieczeniowych, zwanych umowami fikcyjnego kupna-sprzedaży. Umowa fikcyjnego kupna-sprzedaży zawierana była pomiędzy bankierem, który występował jako kupujący zagrożone ryzykiem przedmioty, a kupcem jako sprzedającym. Jednakże w umowie odroczone było przejęcie środków transportu i ładunku oraz zapłata. Ustalona w umowie należność była wypłacona jedynie w wypadku utracenia przez kupca (czyli sprzedającego) sprzętu lub ładunku. Jednocześnie zawierano drugą umowę, która głosiła, że w razie pomyślnego przebiegu wyprawy pierwsza umowa zostaje unieważniona. Wynagrodzenie za ryzyko ponoszone przez bankiera płacone było oddzielnie.

4 Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia wzajemnej uczciwości między partnerami, których kontakty opierały się przede wszystkim na zasadzie dobrej wiary, czyli wzajemnego zaufania. Oprócz tego jednak dysponowano już w owym czasie solidnym bankiem danych" na temat uczciwości i fachowości kupców, bezpieczeństwa na szlakach i sprawności używanego sprzętu. Wszystko to pozwalało bankierom na lepsze oszacowanie ryzyka, choć oczywiście nie można było wykluczyć przypadków nieuczciwości. Jednak trzeba pamiętać, że utrzymanie przez kupców wiarygodności i godności zawodowej warte było więcej niż jednorazowa korzyść. Oddzielną formę ubezpieczeń stanowiły kasy gromadzące środki na pokrycie szkód majątkowych i osobowych; przyznawano je w razie klęski, choroby lub rodzinie po śmierci zrzeszonego. Kasy tworzone były przez kupców i rzemieślników skupionych w cechach i gildiach. Niektóre gildie stały się wyłącznie organizacjami pomocy wzajemnej i nosiły wszystkie istotne cechy zrzeszeń ubezpieczeniowych (np. Brandengildie) 2. Część gildii, zwłaszcza kupieckich, stała się organizacjami publicznymi, nieodłącznie związanymi z ustrojem miast średniowiecznych. Obserwując skuteczność tych zrzeszeń i korzystając z ich doświadczeń, także uczniowie i czeladnicy zaczęli tworzyć kasy i bractwa czeladnicze, funkcjonujące na podobnych zasadach, choć z natury rzeczy znacznie od gildii uboższe. Podobne kasy powstały w górnictwie i w wielu przypadkach działają one do dnia dzisiejszego. Zbliżoną do poprzednich formę organizacyjną miały kasy ogniowe, tworzone przez grupy gospodarstw zagrożonych pożarami (Feuergilden, zwane także feuerkasami"), które początkowo rozwijały się samorzutnie (np. w XIII w. w Islandii w ramach związków chłopskich, w XV w. w Niemczech i w Polsce), z czasem jednak inicjatywę ich tworzenia przejęły rady miejskie, rozszerzając zakres działań i zobowiązując mieszkańców do członkostwa 3. Obok zadań tłumiących pełniły one także funkcje prewencyjne i kompensacyjne wobec mało ostrożnych mieszkańców drewnianych, gęsto zabudowanych miast i wiosek. Oprócz wymienionych form ubezpieczeń rozwijał się także w średniowieczu system sprzedaży rent dożywotnich i rent wieczystych (przechodzących na spadkobierców), które kupowane były przez osoby majętne, pragnące zagwarantować sobie na starość godziwy, stały dochód lub świadczenia w naturze. Sprzedażą rent, w zamian za dobra ziemskie lub wysokie sumy pieniężne, trudniły się klasztory i bogate miasta; początkowo zajmowano się tym we Włoszech, Francji, Niderlandach i w Polsce, a z czasem praktyka ta upowszechniła się w całej Europie. Wzorując się na sprzedaży rent proponowano także ubezpieczenia posagowe. 2 Wiadomo o związkach pomocy (gildyj), tworzonych we wczesnym średniowieczu wśród ludów germańskich, skąd przenikały także do Polski; podobne organizacje (gegildan) tworzono w Anglii już w VII w. 3 Przykładem przymusowej organizacji ubezpieczenia jest ubezpieczenie na wypadek kradzieży i rabunku (w oparciu o dekret papieża Aleksandra III z 1155 roku) wprowadzone w diecezjach południowej Francji.

5 W tym okresie nie rozwijały się natomiast ubezpieczenia na życie, zgodnie bowiem z moralnym i prawnym porządkiem panującym w średniowieczu życie ludzkie nie mogło być przedmiotem ubezpieczenia. Jedyny wyjątek stanowiły umowy zabezpieczające sumy niezbędne na wykup z niewoli muzułmanów lub piratów 4. Często jednak te umowy, choć w istocie ubezpieczeniowe, przybierały formę zakładów, a z czasem i one traciły gospodarczy charakter, stając się grą hazardową; zakładano się nie tylko o wynik dalekich wypraw, lecz również o płeć nienarodzonych dzieci rodzin panujących, czy o długość życia papieży. Próbując powstrzymać ten proceder zakazywano zawierania zakładów, a przy tym również i umów ubezpieczenia 5. To wspólne potraktowanie obu działań wynikało po części z pomylenia pojęć; transakcje ubezpieczeniowe podobnie jak i zakłady nazywane były asekuracją, obie więc były tępione. Pomimo wprowadzanych ograniczeń ubezpieczenia rozwijały się dynamicznie, przynosząc wysokie zyski. Coraz więcej było więc chętnych do uruchamiania instytucji ubezpieczeniowych, których głównym celem było osiąganie zarobku, a nie jak wcześniej niesienie wzajemnej pomocy. Trzeba przy tym podkreślić, że ubezpieczyciele, nastawieni na duże zyski, bronili się przed zbyt wielkimi ryzykami, pozbywano się więc nadmiernych ryzyk czy to poprzez wspólne działania koasekuracyjne, których ślady znaleźć już można w dokumentach bankierów genueńskich z 1370 roku, czy też w formie dalszego odstępowania części ryzyk w formie pierwotnych umów reasekuracyjnych Ubezpieczenia w początkowym okresie kapitalizmu Wiek XVI przyniósł w Europie, głównie w Anglii, Holandii (a częściowo również we Francji i Hiszpanii) bardzo głębokie zmiany w życiu umysłowym, społecznym, gospodarczym i politycznym. W nowych warunkach jakie kupcom stwarzał porządek merkantylistyczny, zwłaszcza w krajach, które odcinając się od zwierzchnictwa Kościoła Katolickiego przyjęły zasady głoszone przez Reformację i akceptowały, a nawet zachęcały swych gorzej urodzonych lecz aktywnych, odważnych i ambitnych mieszczan do bogacenia się, następował gwałtowny wzrost gospodarczy. Początkowo wzrost wynikał z ożywionej wymiany handlowej, prowadzonej przez małe grupy kupców, a wkrótce potem ich miejsce zajęły potężne 4 Żeglarze podróżujący po Atlantyku i Morzu Śródziemnym, a także pielgrzymi do Ziemi Świętej chętnie zawierali takie umowy. Inny charakter miały (XVII w.) ubezpieczenia niewolników (zwłaszcza ciężarnych niewolnic), które choć dotyczyły ludzi, to traktowane były de facto jak ubezpieczenia majątkowe. 5 W 1568 roku książę Alba zakazał zawierania ubezpieczeń morskich, a w 1588 r. wprowadzono statut genueński, który zakazywał robienia zakładów i umów ubezpieczeniowych. Ograniczenia te wiązane są z szaleństwem zakładów, które, podobnie jak i hazardowa gra w kości, ogarnęło mieszkańców Europy w XV i XVI w.

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE MAREK SZCZEPAŃSKI UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2011 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ 1. 1.1. 1.2. 1.3. ROZDZIAŁ 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. ROZDZIAŁ 3. 3.1. 3.2. 3.3. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski

ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski Program zajęć oraz tematów obowiązujących na egzaminie w sesji letniej 2005/2006 z przedmiotu Ubezpieczenia, dla semestru VI. 1. Historia ubezpieczeń ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Ubezpieczenie postrzegamy jako dyscyplinę naukową, która jest szeroko stosowana w praktyce gospodarczej. Wiedza ubezpieczeniowa jest syntetycznym dorobkiem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. A. Manes, Versicherungslexikon, Tübingen 1909, s. 760 761.

Wprowadzenie. A. Manes, Versicherungslexikon, Tübingen 1909, s. 760 761. Ubezpieczenia na życie wywodzą się z kilku źródeł. Pierwsze formy ubezpieczeń na życie pojawiły się w starożytności w ramach świadczonej przez zrzeszenia zawodowe i religijne pomocy wzajemnej. Pomoc w pokrywaniu

Bardziej szczegółowo

Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce

Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Piotr Frączak Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce Piotr Frączak Streszczenie Poszukiwanie tradycji polskiej ekonomii społecznej jest jednym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 38 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41351

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych bezpieczeństwo i oszczędność dla jednostek samorządu terytorialnego. PORADNIK

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych bezpieczeństwo i oszczędność dla jednostek samorządu terytorialnego. PORADNIK Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych dla jednostek samorządu terytorialnego. PORADNIK Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych dla jednostek samorządu terytorialnego. PORADNIK Patronem merytorycznym wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania mgr inż. Anna Łasut Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Promotor:

Bardziej szczegółowo

Karl Polanyi. StanRzeczy 1(1)/2011 / 155

Karl Polanyi. StanRzeczy 1(1)/2011 / 155 Samoregulujący się RYnek i fikcyjne towary: praca, ziemia i pieniądz Karl Polanyi Przedstawiony wyżej ogólny zarys systemów ekonomicznych i historii rynków pokazuje, że do naszych czasów rynki nigdy nie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a dług publiczny. Globalisation and a public debt

Globalizacja a dług publiczny. Globalisation and a public debt dr Edward KAROLCZUK Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku Globalizacja a dług publiczny Streszczenie Od szeregu lat gospodarka czołowych krajów kapitalistycznych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce.

Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. Andrzej Bieńkowski * Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. 1. Historia Spółdzielczości bankowej w Polsce. Początki spółdzielczości bankowej sięgają średniowiecza, a więc okresu gospodarki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ROK AKADEMICKI 2007/2008 DR ROBERT HUTERSKI INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ZARYS WYKŁADÓW DO PRZEDMIOTU 1. POWSTANIE PIENIĄDZA I BANKÓW CENTRALNYCH pieniądz pojawił się i rozwinął głównie

Bardziej szczegółowo

Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce

Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce Zeszyty Naukowe nr 848 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Ubezpieczeń Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce 1. Rys historyczny przesięwzięć społecznych w praktyce Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce społeczno-gospodarczej Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz http://www.lp.gov.pl/members/mat/aktualnosci/zabezp_transakcji adamowiczk@wp.pl Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

Początki i rozwój ubezpieczeń społecznych

Początki i rozwój ubezpieczeń społecznych Początki i rozwój ubezpieczeń społecznych Genezy ubezpieczeń należy szukać w starożytności. Najpierw powstały zalążki tak zwanych ubezpieczeń gospodarczych. Gromadzono środki, aby za ich pomocą zrekompensować

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz Projekt okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text Warszawa

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I NAJSTARSZE INSTYTUCJE REALNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU

Rozdział I NAJSTARSZE INSTYTUCJE REALNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU Rozdział I NAJSTARSZE INSTYTUCJE REALNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU 1. Starożytne formy zabezpieczenia realnego na Bliskim Wschodzie Na terenie starożytnej Mezopotamii już w XVIII wieku p.n.e. można zaobserwować

Bardziej szczegółowo

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Wielka ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 1 Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Możliwości finansowania działalności Gdzie szukać pieniędzy, jak je pozyskać, kiedy i jakie trzeba płacić podatki Kredyty

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...6 Dorota Kędra-Ptaszyńska ANALIZA SEKTORA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA JAKO KOMPONENT I NARZĘDZIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

UBEZPIECZENIA JAKO KOMPONENT I NARZĘDZIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2014; 1(39): 56-78 Maria Gasińska Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa UBEZPIECZENIA JAKO KOMPONENT I NARZĘDZIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Streszczenie Analizując mikroekonomiczne znaczenie

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo