Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1 (47) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2008 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1 (47) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2008 ISSN 1426-1006"

Transkrypt

1 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOLIDARNOÂå NR 1 (47) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2008 ISSN MOTTO: Nie należy niczego czynić bez rozumnej racji. Żaden dar nie jest dobrodziejstwem, jeśli nie daje się go na podstawie rozumnej racji, gdyż wszystkiemu co dobre musi towarzyszyć rozum. Seneka

2 KRAJOWA SEKCJA MORSKA MARYNARZY I RYBAKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1 (47) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2008 ISSN MOTTO: Nie należy niczego czynić bez rozumnej racji. Żaden dar nie jest dobrodziejstwem, jeśli nie daje się go na podstawie rozumnej racji, gdyż wszystkiemu co dobre musi towarzyszyć rozum. BIULETYN MORSKI nr 1/2008 Seneka BIULETYN MORSKI.indd :32:00 K R A J O WA S E K C J A M O R S K A M A R Y N A R Z Y I R Y B A K Ó W N S Z Z S O L I D A R N O Ś Ć SPIS TREŚCI Od Redakcji...2 Wiadomości ze świata rocznica tragedii promu Jan Heweliusz...6 Jork & Viking Echo...7 Zdrowie na statku...8 Kobiety na morzu...9 Podatki od dochodów uzyskanych za granicą...11 Rok jest szkoła, musi być szkolny żaglowiec lat inspektora ITF w Gdyni...16 Wspólna akcja ITF i armatorów...18 Przed kolejnym posiedzeniem Komitetu ds. bezpieczeństwa IMO...19 Możemy mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy na morzu...20 Wspólna Polityka Rybacka w ocenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego...21 Słabe rezultaty ograniczeń presji połowowej na zasoby rybne w wodach UE...22 Wykorzystać potencjał tkwiący w morzach i oceanach...23 Wyjaśnienia MPiPS...24 Viking Line kontra ITF...25 Publikacje na stronie internetowej...27 Wydawca Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność Adres redakcji Szczecin, ul. Szarotki 8 tel. (91) fax (91) Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca, za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk Drukarnia MISIURO Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 29 tel./fax (58) Numer zamknięto 31marca 2008 r Okładka - zdjęcie Marian Kumiszcza Od redakcji Jednym z najważniejszych czynników wpływających na pracę marynarza na statku jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiane nie tylko jako bezpieczeństwo statku w czasie rejsu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo członków załogi podczas wykonywania codziennych czynności. Każdy z nas mógłby podać dziesiątki - a niekiedy i setki - konkretnych przykładów kiedy marynarze byli narażeni na utratę zdrowia a nawet życia. Jakby tego było mało, uczestnicząc w wypadkach na morzu, albo będąc ich świadkiem narażeni jesteśmy również na niekiedy nieuczciwe traktowanie przez władze państw, prowadzące śledztwa w sprawie wypadków. Jak się przed takim traktowaniem uchronić, jak sami możemy zwiększyć nasze bezpieczeństwo podczas rejsu piszemy w kilku artykułach. Zachęcamy również do wymiany swoich własnych doświadczeń. Aby to ułatwić, na naszych stronach internetowych tworzymy specjalny dział dotyczący bezpieczeństwa morskiego. Na całym świecie coraz częściej i coraz mocniej walczy się z dyskryminacją i wszelkimi podziałami pracowników nie mającymi uzasadnienia w kwalifikacjach czy doświadczeniach zawodowych. Od setek a nawet tysięcy lat tradycyjnie zawód marynarza jest uważany za typowo męski. W wielu zwyczajach czy przesądach, kobieta na statku traktowana jest wręcz jako zagrożenie bezpieczeństwa rejsu. Na szczęście czasy te już minęły. Kobiety coraz częściej znajdują swoje spełnienie w zawodach morskich. O miejscu i roli kobiet na statkach piszemy w osobnym artykule. Jako związek zawodowy, często w swej działalności napotykamy na opór armatorów. Jest to naturalne, mamy różne interesy. Gdzieś jednak musi być granica oddzielająca to co jeszcze wolno od tego co już nie wolno. Na przełomie roku 2007 i 2008 dokonał się ważny krok w kierunku dokładniejszego wytyczenia takiej granicy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości musiał wydać werdykt określający co w podstawowych filarach Unii Europejskiej jest ważniejsze; czy prawo do swobodnego przepływu kapitałów i działalności gospodarczej, czy prawo związków zawodowych do akcji w walce o prawa pracownicze. Orzeczenie ETS w sprawie Viking Line kontra FSU i ITF potwierdza, że związki zawodowe mają prawo do podejmowania wspólnych akcji strajkowych, a Unia Europejska to nie tylko wolny rynek z wolnością przepływu pracowników i kapitałów, ale również musi prowadzić politykę socjalną, mającą na celu podnoszenie standardów życia i pracy we wszystkich krajach członkowskich. Zreformowana w 2002 roku Wspólna Polityka Rybacka Unii Europejskiej w dalszym ciągu kuleje. O trudnościach w realizacji takiej wspólnej polityki pisaliśmy niejednokrotnie również w naszym biuletynie. Jakie są tego przyczyny? Próbę odpowiedzi dał Europejski Trybunał Obrachunkowy. Jego wnioski pokrywają się w wielu obszarach z oceną dokonaną przez Komisję Europejską. Wnioski ETO przedstawiamy w osobnym artykule. Nie zapominamy również o historii. W artykule kpt. Wiktora Czappa przedstawiamy dzieje naszego pierwszego szkolnego żaglowca Lwów. Kpt. Czapp podzielił się z nami również swoimi refleksjami z uroczystości w rocznicę tragedii promu Jan Heweliusz. Wspominając, nie zapominamy również o tym, że ponad dziesięć lat temu utworzono w Gdyni drugi w Polsce (po Szczecinie) inspektorat ITF. Od początku jego istnienia inspektorem ITF jest nasz kolega Andrzej Kościk. W krótkiej notatce przedstawiamy imponującą statystykę jego dokonań. Gratulujemy. Poza tym w materiałach w bieżącym numerze biuletynu wraca jak bumerang sprawa ubezpieczeń społecznych marynarzy, piszemy o podatkach od dochodów uzyskanych za granicą, przedstawiamy co się dzieje na świecie. Mamy nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie coś interesującego dla siebie. Życzymy ciekawej lektury. Redakcja

3 Wiadomości ze świata RZĄD IRLANDII PRZECIWKO TANIM BANDEROM W styczniu 2008 odbyło się spotkanie irlandzkiego ministra odpowiedzialnego za sprawy morskie z ITF i jej afiliantami w Irlandii. Spotkanie, w którym wzięli również udział inspektorzy ITF oraz szefostwo irlandzkiej Coast Guard było poświęcone problemowi walki z wygodnymi banderami. (foto - Związkowcy zwracali uwagę na konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące odpowiedzialności poszczególnych państw za pomoc marynarzom. Ma to pierwszoplanowe znaczenie, szczególnie w świetle wielu zaginięć bez śladu marynarzy (około 1500 osób rocznie). Prośby o pomoc są również często rezultatem aresztowań statków. Dyskusja skupiała się także na inspekcjach ITF i na tym, jak w niektórych przypadkach uniemożliwiano inspektorom wejścia na statki, szczególnie eksploatowane przez Norfolk Line. Podczas spotkania poruszano również rolę władz państwowych i port state control w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy na statkach. Inspektor ITF Ken Fleming wyraził duże zadowolenie ze spotkania i stwierdził między innymi: Mamy nadzieję, że ta dyskusja doprowadzi do ściślejszej współpracy z Rządem Irlandii w zmaganiach z substandardową żeglugą hs (na podstawie ITF News Online) IMO: 50 LAT - 50 KONWENCJI 17 marca 2008 roku minęło 50 lat od wejścia w życie konwencji ONZ ustanawiającej Międzynarodową Organizację Morską (IMO). W ciągu tych 50 lat przyjęto co najmniej 50 konwencji i protokołów dotyczących bezpieczeństwa morskiego, redukcji i kontroli zanieczyszczeń środowiska (nie tylko morza, ale również i atmosfery) ze strony statków, odpowiedzialności i odszkodowań oraz reakcji na wypadki morskie czy innych spraw, jak na przykład ułatwień w ruchu statków czy ratownictwa. Z najnowszych można wymienić Konwencję z Nairobi, przyjętą w roku 2007, a dotyczącą usuwania wraków oraz przygotowania do przyjęcia w 2009 roku konwencji dotyczącej recyklingu statków. Konwencja ONZ ustanawiająca Międzynarodową Organizację Morską została przyjęta w Genewie 6 marca 1948 roku, natomiast ostatni dokument ratyfikacyjny, wymagany do wejścia jej w życie został złożony przez Japonię 17 marca 1958 roku. Początkowa nazwa organizacji brzmiała - Międzyrządowa Morska Organizacja Konsultacyjna (IMCO - Inter-Governmental Maritime Consultative Organization). Zmiana nazwy na Międzynarodową Organizację Morską (IMO - International Maritime Organization), co miało odzwierciedlać zmianę jej roli jako instytucji nie tylko konsultacyjnej, ale również regulacyjnej, nastąpiła w roku Komitet organizacyjny, którego celem było przygotowanie pierwszego zgromadzenia nowej organizacji, liczył 12 państw. Dzisiaj IMO zrzesza 167 państw, które reprezentują prawie wszystkie kraje świata zainteresowane sprawami morskimi. Są wśród nich takie, które uczestniczą w światowej żegludze, czy państwa nadbrzeżne zainteresowane ochroną środowiska morskiego. Do IMO należy również pewna ilość państw kontynentalnych, bez dostępu do morza, zainteresowanych żeglugą śródlądową (na rzekach czy jeziorach). Ciekawostką może być fakt, że w przeciwieństwie do innych organizacji międzynarodowych koszty działalności IMO ponoszą w głównej mierze państwa rozwijające się. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zasada, że wysokość składki zależy od tonażu zarejestrowanej w danym państwie floty. Z powodu zmian, jakie nastąpiły w sektorze w ciągu ostatnich 30 lat, a szczególnie wejście w życie tzw. otwartych rejestrów, największy wkład w finansowanie IMO mają takie państwa jak Panama, Liberia czy Bahama. Rok 2008 jest dla IMO rokiem okrągłych liczb. W marcu mija 60 lat od przyjęcia konwencji o utworzeniu Organizacji, 50 lat od wejścia w życie tej konwencji, a w czerwcu odbędzie się 100 sesja Rady IMO, organu wykonawczego, zarządzającego organizacją pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi. hs (na podstawie - IMO Newsroom) SUKCES TYGODNIA AKCJI W INDIACH I NA SRI LANCE W portach Indii i Sri Lanki odbył się tydzień akcji przeciw tanim banderom. Przeprowadzono 96 inspekcji na statkach FOC, których celem było bezpieczeństwo marynarzy, uczciwe płace i przyzwoite warunki pracy. Na przykład w porcie Mumbai, na statku Sambo Jewelry bandery maltańskiej (armator norweski, operator

4 koreański) inspektor stwierdził, że członkowie załogi pochodzący z Chorwacji, Polski, Rosji i Birmy otrzymywali wynagrodzenie mniejsze od minimum ITF. Jednak na skutek akcji, armator zgodził się na podpisanie układu zbiorowego z Koreańskim Związkiem Zawodowym Marynarzy. Układ ten pokrywa nie tylko marynarzy na statku Sambo Jewelry, ale również na drugim statku tego armatora Sambo Heron. Inny przykład, również z portu Mumbai, to inspekcja na statku Windsor Ruby (bandera panamska, armator ze Sri Lanki), która odkryła, ze marynarze są wynagradzani na poziomie dużo niższym, niż przewidziano w podpisanym przez armatora ITF-owskim układzie. Marynarze pochodzący ze Sri Lanki nie chcieli zgłaszać tego faktu z obawy przed represjami. Natychmiastowa akcja inspektora doprowadziła do tego, że armator zobowiązał się w ciągu tygodnia wypłacić zaległe wynagrodzenia w łącznej kwocie około 24 tys. USD. (foto - Mahendra Sharma, zastępca sekretarza regionalnego ITF na region Azji i Pacyfiku powiedział: Tydzień akcji był głośnym sukcesem i jesteśmy bardzo zadowoleni z jego wyników. Poza podpisaniem nowych układów zbiorowych i odzyskaniem zaległych wynagrodzeń, działanie naszych inspektorów doprowadziło do podpisania układów zbiorowych ITF ze związkami zawodowymi z kraju siedziby armatora korzystającego. Oczywiście należy również wyrazić uznanie naszym związkom zawodowym marynarzy i dokerów w Indiach i na Sri Lance hs (na podstawie ITF - press area) MIĘDZYNARODOWY PORADNIK MEDYCZNY DLA STATKÓW Trzy międzynarodowe organizacje - Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - wydały nową wersję Poradnika Medycznego dla Statków (trzecie wydanie). Pływanie na statkach było zawsze niebezpiecznym zawodem. Długie podróże, ekstremalne warunku pogodowe, choroby i wypadki mogą mieć bardzo silny wpływ na zdrowie członków załóg. W porównaniu do ludzi na lądzie, marynarze są bardziej narażeni na ryzyko utraty zdrowia, a jednocześnie są odizolowani od typowych możliwości uzyskania pomocy medycznej. Trzecie wydanie Międzynarodowego Poradnika Medycznego dla Statków zawiera najnowsze praktyczne wskazówki dla tych, którzy mają obowiązek udzielania pomocy w przypadku choroby lub uszkodzenia ciała na statku. Od czasu swej pierwszej publikacji w roku 1967, Międzynarodowy Poradnik Medyczny dla Statków stał się standardem dla udzielania pomocy medycznej na statkach. Przyjęta ostatnio przez MOP konwencja o pracy na morzu wymaga, aby wszystkie statki posiadały apteczki, wyposażenie medyczne i poradnik medyczny, jak ten. Na ważność gruntownej znajomości zasad zapisanych w poradniku zwracają uwagę międzynarodowe konwencje STCW, STCW-F oraz inne dokumenty organizacji międzynarodowych (np. FAO w zakresie rybołówstwa). Drugie wydanie poradnika z 1988 roku zostało przetłumaczone na ponad 30 języków i było używane na dziesiątkach tysięcy statków. Ostatnie, trzecie wydanie zawiera całkowicie uaktualnione zalecenia, których celem jest promocja i ochrona zdrowia marynarzy oraz najnowsze zalecenia i przepisy międzynarodowe. Międzynarodowy Poradnik Medyczny dla Statków wypełnia najistotniejsze przepisy konwencji o pracy na morzu z 2006 r.: zapewnienie, że marynarze będą mieli opiekę medyczną i ochronę zdrowia na poziomie nie niższym, niż jest powszechnie dostępna dla pracowników na lądzie, włączając w to natychmiastowy dostęp do lekarstw, zaopatrzenia medycznego i urządzeń diagnostycznych oraz do informacji i konsultacji medycznych. Poszczególne państwa, poprzez wyposażenie statków podnoszących ich banderę w ten poradnik i postępowanie zgodnie z jego zaleceniami, wypełnią obowiązki nałożone na nie w przepisach konwencji o pracy na morzu z 2006 r. hs (na podstawie - IMO Newsroom) BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PORTACH Europejska Federacja Transportowców (ETF) wezwała Komisję Europejską, aby sprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracy znalazły się w centrum polityki portowej Unii Europejskiej. Nawiązując do informacji o wypadku, który 18 stycznia 2008 r. doprowadził do śmierci dwóch włoskich dokerów, ETF nawołuje Komisję do szybkiej reakcji na warunki bhp w portach. Wypadek ten jest jednym z fatalnej serii związanej z bezpieczeństwem w portach. Dużą rolę do odegrania mają również państwa członkowskie odpowiedzialne za wdrożenie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Dokerzy stracili życie prawdopodobnie podczas pracy na statku w Porto Marghera w Wenecji. Zatrzymanie pracy po wypadku zmieniło się w ogólnokrajową akcję strajkową włoskich związków zawodowych transportowców. Związkowcy domagają się rozszerzenia ramowych przepisów

5 dotyczących bezpieczeństwa pracy w portach - aktualnie obowiązujących w Genui, Rawennie i Neapolu - na wszystkie porty we Włoszech. ETF wyraził solidarność z walką włoskich dokerów. (foto - Jest niedopuszczalne, aby tak istotny dla gospodarki UE sektor jak porty, który dynamicznie się rozwija, nie był w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ludziom, którzy poprzez swoją pracę uczestniczą w tym rozwoju. Wzrost produkcji nie może być osiągany z uszczerbkiem dla bezpieczeństwa - powiedział Sekretarz Sekcji Dokerów ETF Philippe Alfonso. hs (na podstawie ITF News Online) STATEK ZATRZYMANY W HISZPAŃSKIM PORCIE Statek Newfane bandery panamskiej cumujący w porcie Castellon (Hiszpania) został zatrzymany przez władze portowe po inspekcji przeprowadzonej przez ITF. (foto - Hiszpański inspektor German Arias wszedł na burtę po wniesieniu skargi przez załogę. Członkowie załogi uskarżali się na zbyt mała ilość żywności i wody pitnej na burcie oraz że nie otrzymują wynagrodzeń zgodnie z umowami o pracę (akceptowanymi przez ITF). Podczas kontroli ujawniono, że załoga była zmuszana do podpisywania fałszywych wypłat i rejestrów nadgodzin. Jednym słowem, na statku prowadzono podwójną księgowość. Dwunastu marynarzy z 22 osobowej ukraińskiej załogi, którym armator był winien około 97 tys. USD. prosiło o repatriację ich do kraju. Obawiali się oni, że zostaną zmuszeni do dalszej podróży i prosili władze portowe o ochronę. Na statku znaleziono ponad 20 usterek w zakresie bezpieczeństwa. W historii statku zanotowano wiele problemów, jakie miała załoga z niskim poziomem bezpieczeństwa. Było to powodem już kilku zatrzymań statku przez władze portowe w innych krajach europejskich. hs (na podstawie ITF News Online) EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA Komisja Europejska zaproponowała, aby corocznie dzień 20 maja obchodzić jako Europejski Dzień Morza. Inicjatywa jest związana z pracami nad nową zintegrowaną polityką morską Unii Europejskiej. Podczas konsultacji założeń tej polityki często wyrażano pogląd, że celebrowanie europejskiego dziedzictwa morskiego, jak i jego przyszłości, oraz zwrócenie uwagi na różnorodną działalność związaną z morzem pomogłoby podniesieniu w obywatelskiej świadomości nie tylko ważności sektora morskiego, ale również kluczowej roli środowiska morskiego w życiu regionów przybrzeżnych Europy. 22 na 27 państw członkowskich Unii Europejskiej to państwa nadbrzeżne lub wyspiarskie. Około 40% produktu narodowego brutto krajów UE przynoszą regiony nadmorskie. Działalność związana z morzem daje pracę około 5 milionom Europejczyków. Dwie trzecie granic w Europie to granice morskie. Około 90% towarów w europejskim handlu zagranicznym jest przewożonych drogą morską. Nikt nie ma wątpliwości, że Europa jest kontynentem silnie związanym z morzem. Długość linii brzegowej sięga 70 tys. km (prawie dwukrotnie więcej niż wynosi obwód kuli ziemskiej na równiku). W tej sytuacji Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły trójstronną deklarację aprobującą ustanowienie i obchody Europejskiego Dnia Morza corocznie w dniu 20 maja. Jak widać, od tego roku będziemy mieli okazję co roku do dwukrotnego świętowania Dni Morza. W maju Europejski Dzień Morza a w czerwcu nasze tradycyjne Dni Morza. hs (na podstawie - EC press releases)

6 15 rocznica tragedii promu Jan Heweliusz Minęło już 15 lat od tragedii załogi i pasażerów promu Jan Heweliusz, lecz ciągle jest ona żywa w naszej pamięci. W każda rocznicę katastrofy organizowane są uroczystości upamiętniające to zdarzenie. Przedstawiamy (z niewielkimi skrótami) refleksje kpt. ż.w. Wiktora Czappa, Przewodniczącego Szczecińskiego Klubu Kapitanów ż.w. z tegorocznych uroczystości. Żywioł morza nie jest ani wrogi, ani przyjacielski, ale jest bezwzględny i wymaga od marynarza napięcia jego uwagi, żeby nie zostać pokonanym. Odkąd trwa żegluga i tak długo, jak będą pływały statki, na morzach i oceanach zdarzały się i będą się zdarzać katastrofy morskie. Doskonalsze technicznie statki, doskonalsze środki łączności, coraz czujniejsze służby ratownicze mogą jedynie ograniczyć obfite żniwo, jakie zbierają morskie katastrofy. Pamiętnej nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku, a więc 15 lat temu, rozegrała się w rejonie wyspy Rugia na Bałtyku największa tragedia w historii Polskiej Marynarki Handlowej. Surowy, rozszalały w sztormowym tańcu żywioł pokonał prom Jan Heweliusz, ciężko walczący o dotarcie do zbawiennego stałego brzegu, który wydawał się przyjazny i tak bliski. Dokładnie o godzinie pokonany przez żywioł prom odwrócił się stępką do góry, zabierając ze sobą w otchłań morza 55 ofiar. Zginęli wszyscy pasażerowie i całe dowództwo statku. Zaalarmowane brzegowe służby ratownicze zdołały uratować tylko 9 osób. Część załogi zmarła na wodzie z powodu wyziębienia organizmu. Uroczystości upamiętniające 15 rocznicę katastrofy Heweliusza oraz oddanie hołdu ofiarom tragedii odbyły się w tym roku równolegle w Gdańsku i Szczecinie. W sobotę 12 stycznia 2008 r o godzinie odprawiona została msza św. intencyjna - Jan Heweliusz - pamiętamy, celebrowana przez proboszcza Bazyliki Mariackiej, zwanej też Bazyliką Morską w Gdańsku. W trakcie mszy studentka Akademii Morskiej ze Szczecina Paulina Czerniewicz odczytała 55 nazwisk - ofiar katastrofy. Po mszy, o godzinie 11-tej, u stóp pomnika poświęconego Tym, którzy nie powrócili z morza, a który usytuowany jest w samym centrum najstarszej dzielnicy gdańskiego portu przy Moście Kamieniarskim na terenie Centralnego Muzeum Morskiego, rodziny ofiar, uratowani z katastrofy członkowie załogi, władze wojewódzkie i miejskie, delegacje przedsiębiorstw morskich, Stowarzyszenia kpt. ż.w. z Gdyni oraz Szczecińskiego Klubu kpt. ż.w., Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich oraz społeczeństwa Trójmiasta złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem. Uroczystości szczecińskie rozpoczęły się w niedzielę 13 stycznia mszą św. intencyjną w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jakuba Apostoła, celebrowaną przez Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Przy ołtarzu hołd oddały sztandary Akademii Morskiej i Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich. Podobnie jak w Gdańsku, studentka Paulina Czerniewicz odczytała nazwiska ofiar katastrofy. Ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński po mszy wpisał się do Księgi Pamiątkowej wyłożonej w kościele. Główne uroczystości odbyły się 14 stycznia na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy pomniku Tym, którzy nie powrócili z morza wcześnie rano, o godzinie 5-tej, a więc dokładnie tej o której 15 lat temu prom Jan Heweliusz odwrócił się stępką do góry. Aleja od bramy głównej cmentarza do pomnika została oświetlona zniczami w kolorach czerwonym i zielonym, które symbolizowały światła pozycyjne statku. U stóp pomnika położona była flaga armatora EuroAfrica, a nad pomnikiem powiewała bandera Polskiej Marynarki Handlowej. Ceremonię rozpoczęto wybiciem jednej szklanki na dzwonie okrętowym oraz wystrzeleniem trzech rakiet sygnałowych. Krótkie okolicznościowe przemówienie odczytał przewodniczący Szczecińskiego Klubu kpt. ż.w. Wiktor Czapp. Przypomniał, że morze uczy pokory, a niebezpieczne jest przede wszystkim dla tych, którzy je lekceważą i nie ma tu znaczenia, czy dzieje się to na Bałtyku, czy na Pacyfiku. Ks. Kazimierz - duszpasterz Ludzi Morza - odmówił wspólnie z zebranymi modlitwę. Powiedział on: modlitwa jest to jedyny dar, jaki możemy dać dzisiaj zaginionym w katastrofie. W apelu pamięci aktor szczeciński Jacek Polaczek odczytał 55 nazwisk pasażerów i załogi, którzy zginęli. Uroczystość uświetniła kompania studentów oraz sztandar Akademii Morskiej w Szczecinie. Na płycie pomnika kwiaty złożyły rodziny i wdowy po zaginionych, uratowani w katastrofie, władze Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody województwa zachodniopomorskiego, władze miasta Szczecina, posłanka Magdalena Kochan, związki zawodowe, armatorzy, delegacje przedsiębiorstw morskich, Urzędu Morskiego, Szczeciński Klub kpt.ż.w., Stow. Starszych Mechaników Morskich. W imieniu Rektora i Senatu Akademii Morskiej kwiaty złożył Prorektor dr inż. Zbigniew Szozda. Były też kwiaty od Fundacji Ostatni Rejs oraz od licznie zebranego społeczeństwa Szczecina. O godzinie 11-tej, to znaczy o czasie, kiedy prom 15 lat temu schował się pod powierzchnią rozszalałego morza, rozległy się syreny okrętowe w portach Szczecina, Świnoujścia, Gdyni i Gdańska. Pod patronatem armatora EuroAfrica w salach Park Hotel w Szczecinie w dniu 11 stycznia odbyło się seminarium naukowe na temat: Bezpieczeństwo Żeglugi w rejonie Bałtyku. Wiktor Czapp

7 Jork & Viking Echo Do kolizji statku Jork flagi Antigua & Barbuda z platformą wydobywającą gaz na Morzu Północnym doszło 4 sierpnia 2007 roku. Statek płynął z ładunkiem ziarna z Lubeki do New Holland. Kapitan przejął od starszego oficera wachtę o godzinie i wykonując pracę papierkową na komputerze, zapomniał o zmianie kursu o 7º. W pewnym momencie spojrzał ponad komputer i stwierdził, że jest około 100 metrów od bezzałogowej platformy Viking Echo, gdy zderzenie było już nieuniknione. Próbował zmienić kurs, lecz uderzył w nią ukośnie dziobem, powodując poważne uszkodzenie platformy, jak i rozdarcie poszycia pod linią wody. Oskarżyciel powiedział w sądzie, iż zachowanie kapitana po kolizji nie było takie, jakiego można by oczekiwać, i gdy reszta załogi zareagowała odpowiednio na zagrożenie, on pozostał bierny i chciał pójść ze statkiem na dno. W sądzie powiedziano także, że gdy statek zaczął się przechylać, starszy oficer Jan Wiechetek przejął kontrolę nad sytuacją i swoimi działaniami, które można opisać jako heroiczne, uratował życie sześciu marynarzom. Podczas gdy załoga była przejmowana przez statek ratowniczy, kapitan statku Jork kontynuował spożywanie alkoholu. [powyższy tekst według grudniowego wydania Telegrafu]. Wspomniany już starszy oficer Jan Wiechetek jest członkiem Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność i ciężko wspomina tamte wydarzenie. Swoimi wspomnieniami podzielił się z nami. Zdarzenie nastąpiło około godziny po zdaniu wachty Kapitanowi, którego określił jako bardzo dobrego fachowca. Do kolizji doszło, gdy był już w kabinie, a kiedy ujrzał przez bulaj nogi platformy, wiedział co się stało. Wbiegł na mostek, Kapitan wydawał się oszołomiony zdarzeniem, doszło między nimi do wymiany zdań, w której nie zgadzali się ze sobą. Cała załoga wybiegła na pokład i wtedy statek już zbliżał się do 30º przechyłu. Chief nalegał bezskutecznie, aby został nadany sygnał statku w niebezpieczeństwie Mayday, następnie nakazał zebranie dokumentów statkowych. Widząc, że Kapitan jest w szoku i nie reaguje na zaistniałą sytuację, przejął dowództwo statku i nadał Mayday. Stacja brzegowa potwierdziła odbiór sygnału statku w niebezpieczeństwie. Zostawił Kapitana na mostku, żeby on prowadził nasłuch i dalszą korespondencję statku w niebezpieczeństwie ze stacją brzegową. Tuż po tym zarządził założenie ubrań ratunkowych przez załogę oraz wyrzucenie tratwy za burtę. Chief w tym czasie zbierał i zabezpieczał dokumenty statkowe oraz prowadził akcję ratowniczą. Statki typu standby były już blisko wraz z opuszczonymi łodziami FRC, lecz zajęły one pozycję w odległości około 100m od statku, który dalej z pogłębiającym się przechyłem poruszał się do przodu. Marynarze, widząc statki ratownicze i czując, że statek lada moment przewróci się i zacznie tonąć, w ubraniach ratunkowych skoczyli do wody. Łodzie FRC bezpiecznie podjęły rozbitków na swój pokład. Chief zobaczył, że brakuje dwóch członków załogi, ponownie uruchomił sygnał alarmowy i pobiegł do nadbudówki sprawdzić wszystkie kabiny. Nikogo nie było. Zobaczył tylko jednego marynarza na pokładzie, który stwierdził, że 5 członków załogi jest na łodziach FRC, a on sam czeka na Chiefa i Kapitana. Ze względu na wciąż obracającą się śrubę statku, Chief wcisnął awaryjny stop. Wtedy statek miał już między 40 a 50º stopni przechyłu, co bardzo utrudniło jemu poruszanie się po pokładzie. Zdążył jeszcze podać stacji brzegowej pozycję Jorka. Stres, zaistniała sytuacja, brak czasu, obawa o własne życie, o życie załogi powodowały, że niektóre działania były nie skoordynowane. Wykonuje się je automatycznie, dostosowując się do danego niebezpieczeństwa, co na pewno mogą potwierdzić marynarze, którzy byli w takich sytuacjach. Zabezpieczone dokumenty statkowe przywiązał do koła ratunkowego i rzucił do wody. Łodzie FRC podjęły je. Chief zobaczył, że ostatni marynarz skoczył do wody i jest podejmowany przez łodzie FRC. Kapitan zamknął się na mostku i nie chciał opuścić statku. Starszy oficer szukał łomu, aby wyważyć drzwi i chciał wyprowadzić kapitana siłą, lecz bezskutecznie. Kapitan nie reagował na komendy i prośby Chiefa. Wiechetek widząc, że statek może się przewrócić, zatonąć, obawiając się o własne życie, przyciągnął tratwę, która była faleniem przyczepiona do statku i skoczył na nią. Cała załoga poza kapitanem była już bezpieczna na standbayowcu, którego załoga uprzejmie przyjęła polskich marynarzy. Chief szybko pobiegł na mostek do kapitana statku, chciał się skontaktować z kapitanem Jorka przez radio, ale bezskutecznie. Kapitan standby statku poprosił starszego oficera Wiechetka, aby wraz z załogą FRC wrócili pod Jorka, żeby podjąć jeszcze jedną próbę uratowania Kapitana. Statek miał już blisko 70º przechyłu. Chief zgodził się bez wahania. Był na boso i miał trudności, aby wejść na statek po ostrej krawędzi falszburty. Gdy już się udało, nie mógł znaleźć Kapitana, nie mógł widzieć, że z drugiej strony Kapitan sam wyskoczył do wody. W końcu dał znać do FRC i skoczył do wody, niestety już mocno osłabiony nie mógł wejść do łódki, a załoga miała trudności, żeby go wciągnąć. W końcu wszyscy, wraz z Kapitanem, znaleźli się bezpiecznie na standbyowcu, z którego na stały ląd zabrał ich helikopter. Na lądzie, pod obstawą wszyscy trafili do jednego pomieszczenia, w którym od razu poddano załogę badaniu alkomatem. Jedynie Kapitanowi wykazano, iż jest pod wpływem alkoholu i przewieziono go do szpitala na badanie krwi. Załoga już nie miała z nim kontaktu. Po rozprawie sądowej Kapitan został skazany na rok więzienia. Marynarze dostali kawę, papierosy i możliwość skorzystania z telefonu. Wszyscy byli mokrzy i bez butów, a formalności trwały parę ładnych godzin co tłumaczono weekendem i niemożliwością znalezienia hotelu. Kiedy już zapakowano wszystkich do samochodu, marynarze spodziewali się, że dostana pokój, łazienkę i ubrania na zmianę. Niestety,

8 wszystkich wprowadzono do jednego pomieszczenia z materacami i kocami na podłodze. Następnego dnia część marynarzy dostała pokoje, lecz komfort ich odbiegał dużo od podstawowego standardu. Pracownicy Stella Maris przyszli z pomocą marynarzom, przynosząc ubrania, buty i inne podstawowe rzeczy. Następnie odbyło się składanie zeznań, w które byli zaangażowani tłumacze, agent, i przedstawiciel P&I. Po rozmowie telefonicznej armator przyznał po 25 funtów na osobę i zaaranżował taksówkę, aby marynarze mogli zakupić sobie ubrania i buty. Zdziwienie nastąpiło, gdy taksówka zawiozła ich pod magazyn z ubraniami roboczymi, dopiero po długich rozmowach pojechali do innego sklepu. Jeszcze przed powrotem do Polski, każdy z marynarzy dostał na wydatki po 250 funtów, lecz później zostało im to potrącone z wynagrodzenia. Wszyscy, poza Kapitanem, powrócili szczęśliwie do domu. Podsumowując, każdy z czytelników sam może wyciągnąć własne wnioski czy to z samego wypadku, akcji ratowniczej, czy z tego co się działo później. Dla niektórych będzie to przestroga, dla innych cenna nauka. Mogło dojść do wielkiej tragedii i skażenia środowiska, lecz wszystko dobrze się skończyło i za to trzeba być wdzięcznym. Wszyscy byśmy sobie życzyli, aby takich sytuacji nie było w przyszłości. Wielkie podziękowania dla Starszego Oficera Jana Wiechetka za przedstawienie nam tamtego zdarzenia oraz gratulacje za zachowanie zimnej krwi i właściwej postawy oficera. Zdrowie na statku (Ciekawa strona dla marynarzy i armatorów) T.L. Międzynarodowy Komitet Opieki nad Marynarzami ICSW jest międzynarodową organizacją, której zadaniem jest dbałość o wprowadzanie wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy MOP związanych ze zdrowiem i dobrem ogólnym marynarzy. Komitet prowadzi wiele ciekawych i pożytecznych kampanii każdego roku. Na stronie internetowej można znaleźć wiele informacji związanych z działalnością powyższego komitetu takich jak: ü bezpieczeństwo związane z wyborem, przechowywaniem, przygotowaniem i spożywaniem jedzenia. Są tutaj przedstawione informacje i wskazówki także w postaci filmów i zabawnych posterów. Dość dobrze rozbudowany program jest sponsorowany przez ITF Seafarers Trust. projekt pt. FIT ON BOARD, który promuje zdrowy styl życia wśród marynarzy. Statek jest specyficznym miejscem pracy i spędzania wolnego czasu, dlatego jest szczególnie ważne, aby czas wolny od pracy nie był spędzany tylko na siedząco (szkoda tylko, że tego czasu jest coraz mniej, a często po pracy człowiek nie myśli o niczym innym jak swojej koi). Temu projektowi towarzyszy kilkunastostronicowa publikacja FIT ON BOARD a fit Seafarers = a safer ship, która pomoże nam w prosty sposób sprawdzić aktualny stan zdrowia oraz wskaże, co robić, aby nasze życie było zdrowsze. Projekt ten także jest sponsorowany przez ITF Seafarers Trust. informacje dla marynarzy przemieszczających się w różnych strefach klimatycznych, malarii, nadwagi oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Na stronie znajdziemy także sklep on-line, w którym można zakupić pojedyncze sztuki lub w kompletach po 10 lub 100, takie jak zestawy do ćwiczeń, zestawy podróżne, broszury i publikacje, gotowe postery, nalepki i wiele pożytecznych gadżetów. Jeżeli ktoś nie chce kupować, jest możliwość pobrania plików z sieci, które później można wydrukować. Niby każdy wie, jak przedłużyć sobie życie o kilka lub kilkanaście lat, ale mimo tego z polecaną stroną internetową powinno się zapoznać jak najwięcej marynarzy i armatorów, ponieważ jej zawartość jest dostosowana do specyfiki zawodu marynarza. Krótko Załoga uwolniona W grudniu, po 6-tygodniowej niewoli, została w końcu uwolniona japońska załoga chemikaliowca Golden Nori. Na początku piraci/terroryści grozili wysadzeniem statku lecz w końcu zwolnili całą 22-osobową załogę. Nikt nie odniósł obrażeń. Tragedia rozegrała się u wybrzeży Somalii. Pękające cumy W grudniu zginęło dwóch marynarzy w wypadku na statku, podczas manewrów cumowania od pękniętej liny. Zdarzenie miało miejsce na statku Shipping Corporation of India, a zginęli kadet wraz z innym członkiem załogi pokładowej. W roku 2007 odnotowano przynajmniej 4 wypadki, w których śmierć była zadana przez pękniętą linę cumowniczą. T.L. (tl)

9 Kobiety na morzu Kobiety bardzo rzadko podejmują wyzwanie nauki i pracy w ogólnie rozumianej żegludze, chociaż podczas mojej dotychczasowej pracy na morzu na większości statków, na których pracowałem, były kobiety. Począwszy od mniejszych statków kontenerowych bandery holenderskiej, poprzez promy, statki sejsmiczne, a kończąc na statku oceanograficznym, z którego wróciłem kilka dni temu. Stanowiska obsadzane przez kobiety były różne. Na statku konwencjonalnym jako oficer pokładowy, na statkach sejsmicznych w dziale hotelowym, nawigacyjnym, obsługi i serwisu sprzętu elektronicznego, kończąc na obserwatorach ssaków morskich. Na wspomnianym statku oceanograficznym kobiety miały wykształcenie techniczne i pracowały przy obsłudze i serwisie urządzeń elektronicznych, sonaru i zdalnie sterowanego robota podwodnego wyposażonego w kamerę. Moje doświadczenia potwierdzają statystyki, które mówią, iż kobiety stanowią około 6% załóg statków niekonwencjonalnych. Najwięcej znajduje pracę w sektorze promowym, na wycieczkowcach i statkach specjalistycznych. Według danych IMO ilość kobiet pracująca na morzu jest bardzo mała i wynosi około 2%. Ze wszystkich kobiet, które pracują na morzu, jedynie 7% pracuje na stanowiskach oficerskich, pozostałe 93% to stanowiska z działu pomocniczego. Dla porównania, według tego samego źródła, wśród mężczyzn 42% to oficerowie, a 58% to marynarze z działu pomocniczego. Średni wiek kobiet pracujących na statkach to 32 lata i jest o 4 lata niższa niż wśród mężczyzn. Kobiety, obawiając się większego ryzyka związanego z nietypowo dla nich wybranym zawodem, chętniej niż mężczyźni wstępują do Związków Zawodowych. Ogólnie w całym ITF jest około 6% kobiet, które aktywnie działają i walczą o odpowiednią reprezentację i swoje prawa. W 2001 roku został powołany Kobiecy Komitet Europejskiej Federacji Transportowców ETF, który spotyka się dwa razy w roku. Składa się z 12 kobiet, z których każda jest nominowana przez jedną sekcję ETF. Posiada on sześć przedstawicielek w komitecie wykonawczym ETF oraz jedną przedstawicielkę w komitecie zarządzającym. Konferencje kobiet z ETF odbywają się raz na 4 lata. Komitet ma założony plan działań na lata , który obejmuje między innymi zwiększenie zatrudnienia kobiet w transporcie, złamania stereotypów, równouprawnienia w miejscu pracy, równe szanse w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy i kilka innych, z którymi można się zapoznać na naszej stronie internetowej. To właśnie kongres Womens At Sea w 1997 roku zapoczątkował wprowadzanie do układów zbiorowych ITF zapisów chroniących kobiety oraz dające im minimalne standardy związane z macierzyństwem. Zasady dotyczące macierzyństwa wśród kobiet wykonujących zawód marynarza różnią się znacznie w zależności od miejsca pracy. Na statkach bander narodowych, tam gdzie marynarz wykonujący pracę pochodzi z kraju bandery, jest obejmowany krajowym systemem ubezpieczeń społecznych i ma prawa nadane poprzez związkowe układy zbiorowe. Niestety polska bandera okazuje się tutaj jednym z wyjątków, gdyż marynarze, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pozbawiani są przez pracodawców możliwości pełnego uczestniczenia w systemie ubezpieczeń społecznych. Sztuka unikania przez pracodawcę kosztów pracowniczych w postaci ubezpieczenia społecznego polega na zakładaniu za granicą spółek, a następnie nadinterpretacji prawa. Tak więc kobieta pracująca na statku polskiej bandery, zatrudniona przez firmę z UE, której utworzenie ma za zadanie zmniejszenie kosztów pracowniczych i podatkowych, pozbawiana jest odpowiedniego ubezpieczenia. Niestety nasze władze, pomimo korzystnej dla pracownika interpretacji przepisów unijnych przez ZUS, nie są zbytnio zainteresowane tym problemem, pomimo dziesiątek, setek stron pism wysłanych przez Krajową Sekcję Morską NSZZ Solidarność. Poza tym marynarz pracujący na statkach pod banderami krajów takich jak np. Cypr czy Malta, także powinien być objęty systemem ubezpieczeń, tyle że cypryjskim lub maltańskim. W rzeczywistości takiego ubezpieczenia też brakuje. Jedyne zabezpieczenia pozostają w układach zbiorowych podpisywanych przez Związki Zawodowe afiliowane w ITF. Układy zbiorowe ITF dla statków floty handlowej określają np. że kobieta w ciąży musi być repatriowana do kraju zamieszkania na koszt armatora oraz musi otrzymać przynajmniej trzymiesięczną pensję podstawową. Dodatkowo Związki Zawodowe wprowadziły zapis, iż armator powinien zatrudnić kobietę ponownie, po urodzeniu dziecka, gdy będzie gotowa i chętna do podjęcia pracy. Gdyby nadarzyła się sytuacja, iż armator nie chce się wywiązać z tego zobowiązania, powinna natychmiast kontaktować się z Inspektorem ITF. Należy wspomnieć w tym momencie o szeroko pojętym nękaniu i molestowaniu na statkach. To zjawisko występuję niezależnie od płci, lecz kobiety występujące w znacznej mniejszości mogą być na to znacznie bardziej narażone. Wynikiem tego mogą być depresje i zła atmosfera na statku, co poważnie wpływa na zdrowie psychiczne marynarza, jak jego zdolność do wykonywania swojej pracy. Dlatego też ITF opracował swoją politykę dotycząca walki z nękaniem i molestowaniem, której treść jest dostępna w Związku. Dodatkowo Stowarzyszenie Armatorów Unii Europejskiej wraz z Europejską Federacją Pracowników Transportu ETF wydały wspólnie opracowanie pod tytułem Równe szanse i różnorodność w europejskim transporcie morskim, eliminacja molestowania i zastraszania w miejscu pracy, stanowiące wytyczne dla Firm Żeglugowych (pisaliśmy o tym w numerze 4/2006 naszego Biuletynu Morskiego ). Ponieważ opracowanie zostało wspólnie stworzone przez

10 ETF i Stowarzyszenie Armatorów UE, wynikałoby z tego, że armatorzy należący do stowarzyszenia powinni być dobrze zaznajomieni z treścią opracowania, jak i wywiązywać się z opisanych procedur i zasad. Pełny tekst opracowania jest dostępny na naszych stronach internetowych KSM i OMK. Poza nękaniem, pojawia się dyskryminacja pod względem płci, która może przyjmować różne formy. Najbardziej powszechną jest odmowa zatrudnienia lub nawet odmowa możliwości ubiegania się o pracę. Kolejnymi są nierówność wynagrodzenia, brak dostarczania właściwego wyposażenia, głównie ochronnego (np. kombinezony, buty robocze itp.) Kobiety pracujące na statku powinny jednak pamiętać, iż gdy otrzymają polecenie wykonania pracy, która nie przypadnie im do gustu, a jest wykonywana zwyczajowo przez mężczyzn, to taka sytuacja nie powinna być traktowana jako akt dyskryminacji. Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność przeprowadziła ankietę wśród swoich członkiń, a jej wyniki w skrócie przedstawiają się następująco: ciężko jest znaleźć pierwszą pracę na statku. Z odpowiedzi wynikało, iż armatorzy preferują mężczyzn. Sprowadza się to do tego, iż wiele kobiet ma problemy z odbyciem praktyk w swoim dziale i są nierzadko zmuszone do zatrudnienia np. w dziele hotelowym i po godzinach zwykłej pracy starać się odbyć wymaganą praktykę, po pierwszym kontrakcie pracodawcy często przekonują się do kobiet i nie ma większych problemów z kolejnym zatrudnieniem. Najbardziej dogodna sytuacja jest po zdobyciu dyplomu oficerskiego, już po zamustrowaniu nie ma większych problemów, panie nie czują się dyskryminowane, natomiast daje się wyczuwać różnicę w kontaktach przełożonych z kobietami. Panie czuja się zdystansowane. większość kobiet nie jest poinformowana przez pracodawcę lub pośrednika o istnieniu układów zbiorowych podpisywanych przez Związki Zawodowe afiliowane w ITF, ogólnie kobiety, które zdecydowały się na pracę na morzu określają ten zawód jako atrakcyjny. Problemy występują dopiero po urodzeniu dziecka lub po wyjściu za mąż. Zaciekawieni ilością kobiet podejmujących naukę w kierunkach typowo morskich zwróciliśmy się do Akademii Morskich z prośbą o podanie przybliżonych danych, z których wynika, iż w AM w Szczecinie na wydziałach nawigacyjnych danego rocznika studiuje około 40 kobiet, na wydział mechaniczny Szczecin nie przyjmuje. W Gdyni najwięcej studiuje na wydziałach nawigacyjnych tj. około 35 kobiet, następnie na wydziale mechanicznym 8, elektroautomatyki 8 i elektroniki 5 kobiet. W sumie wydziały typowo morskie kończy blisko 100 kobiet rocznie. Praktyka praktyką, ale później należy pomyśleć o dalszym zatrudnieniu, dlatego wystąpiliśmy do większości biur pośrednictwa pracy dla marynarzy w Polsce. Odzew nie był zbyt duży, ponieważ otrzymaliśmy około 30% odpowiedzi. Sporo firm pośredniczących w pracy nie przepada za Związkami Zawodowymi, więc niektórzy mogli podejść do tego w taki sposób, iż lepiej nie odpowiadać, bo znowu się do czegoś przyczepią. OMK wychodzi za to z założenia, że jak wszystko jest zgodne z literą prawa, a kontakty pomiędzy pośrednikiem, armatorem i marynarzem są uczciwe, to nie ma się do czego przyczepiać. W skrócie wynik był następujący: 1) Czy pracodawcy (armatorzy), których obsługuje Państwa firma są otwarci na zatrudnienia kobiet na stanowiskach morskich? Polaris pośredniczy w zatrudnianiu także kobiet na nowoczesne kontenerowce niemieckiego armatora. PMS i OSM wysyłają kobiety głównie do działu hotelowego na statki specjalistyczne. Seven Seas jest otwarty także na kobiety posiadające uprawnienia oficera pozycyjnego DP. W Reliance Partners armator nawet zażądał kobiety na stanowisko oficera na platformę wiertniczą i tym samym jest otwarty na ich zatrudnianie. Project Żegluga zatrudnił ostatnio starszego oficera na holenderski holownik i tym samym nie widzi żadnych przeciwwskazań. 2) Ile kobiet rocznie składa aplikacje o pracę? Najwięcej aplikacji składanych jest w firmach jak PMS i Polaris i OSM, około rocznie. W pozostałych, które pośredniczą w zatrudnianiu kobiet, są to ilości poniżej 10 rocznie. Z informacji otrzymanych od firm, które odpowiedziały na naszą ankietę wynika jednak, że armatorzy, których reprezentuje dany pośrednik pracy, w większości przypadków nie są zainteresowani zatrudnianiem kobiet. Powodów zazwyczaj nie podają, lecz w kilku przypadkach przytoczono, iż barierą są tzw. problemy międzyludzkie, za ciężka praca, długie kontrakty, załogi złożone z typowych wilków morskich. Wszystkie pozytywne odpowiedzi w sprawie zatrudniania kobiet wraz z podaniem pracodawców i kategorii statków zostały zamieszczone na forum dyskusyjnym Organizacji Marynarzy Kontraktowych. Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność zachęca wszystkie kobiety pracujące na morzu w systemie kontraktowym, u pracodawców, u których nie działają inne komisje NSZZ Solidarność, do wstąpienia do naszej Organizacji dla lepszego poznania swoich praw, jak i ochrony, którą daje ITF na całym świecie. W chwili obecnej w OMK kobiety stanowią 4% wszystkich członków Związku, głównie na stanowiskach kadetów pokładowych, oficerskich jak i w dziale hotelowym. Jeżeli znajdą się Panie, które będą bardziej zainteresowane problemami stojącymi przed kobietami podczas poszukiwania, podejmowania i wykonywania pracy, to z pewnością będą mogły aktywnie działać w OMK. OMK w tym miesiącu uruchomiła osobny dział na forum dyskusyjnym specjalnie dla kobiet pracujących na morzu, jak również będących tuż przed rozpoczęciem kariery morskiej. Tymoteusz Listewnik 10

11 Podatki od dochodów uzyskanych za granicą W dyskusjach o podatkach dochodowych pojawia się często problem opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych za granicą. Ponieważ większość polskich marynarzy pracuje na statkach obcych bander, w artykule skupiliśmy się na podatkach od takich właśnie dochodów oraz na sposobach unikania podwójnego opodatkowania. Cztery lata temu w naszym Biuletynie Morskim (nr 1/2004) pisaliśmy już o podatkach od dochodów marynarzy pracujących u obcych armatorów. Warto więc przypomnieć na czym polega opodatkowanie od dochodów uzyskanych poza granicami Polski. Mamy nadzieję, że przedstawione w tym artykule informacje będą naszym Czytelnikom przydatne. Obowiązek podatkowy Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki podatkowe każdego z nas jest ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana czasami ustawą o PIT (personal income tax). Praktycznie co roku, przy okazji uchwalania budżetu na kolejny rok, jest ona zmieniana. Zmiany dotyczą głównie stawek i progów podatkowych, jakie będą obowiązywały w następnym roku, kwot wolnych od podatku oraz zakresu różnego rodzaju ulg i zwolnień. Ustawa nie dotyczy podatku od niektórych rodzajów przychodów, które są opodatkowane według innych przepisów lub zwolnione od podatku, jak na przykład: przychody z działalności rolniczej, spadki, darowizny itp. Zgodnie z artykułem 3 tej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli mają obowiązek płacenia podatków od całości swych dochodów, bez względu na rodzaj i miejsce położenia źródeł przychodów. Najistotniejszym jest jednak dla nas zapis artykułu 4a, który stanowi, że zasadę nieograniczonego obowiązku podatkowego ( ) stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania Zasady rozliczeń podatkowych przy dochodach uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wynikają z dwustronnych umów lub konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska zawarła do tej pory takie umowy z 81 państwami, przy czym niektóre umowy nie weszły jeszcze w życie (nie zostały opublikowane). Generalną zasadą wszystkich umów jest, że wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej, wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw, podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę. Od tej ogólnej zasady umowy przewidują wyjątek, zgodnie z którym wynagrodzenie uzyskane za pracę wykonywane w drugim państwie może być opodatkowane tylko w państwie miejsca zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie. Aby tak było, muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki: otrzymujący wynagrodzenie przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to okres 183 dni w roku kalendarzowym lub licząc od dnia przybycia do tego państwa kolejne 12 miesięcy,); wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie; wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie. (foto - archiwum) Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie miejsca zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie. Metody unikania podwójnego opodatkowania W takiej sytuacji, a dotyczy ona praktycznie wszystkich marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów, aby uniknąć podwójnego opodatkowania tych samych wynagrodzeń, zawarte przez Polskę umowy przewidują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Jedna z nich to metoda wyłączenia z progresją, a druga to metoda proporcjonalnego odliczenia. Na czym te metody polegają? Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie odpowiedniej umowy. Jednak dla ustalenia stawki podatku BIULE T YN MORSKI nr 1/

12 od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę właściwą dla całego dochodu, to znaczy łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Przykład: Pan Malinowski w 2007 roku uzyskał w Polsce dochód w wysokości zł. Z pracy za granicą uzyskał dochód zł. Jego podatek oblicza się w następujący sposób: a) dochód uzyskany w Polsce = ,- zł. b) dochód uzyskany za granicą = ,- zł. c) łączny dochód (a+b) = ,- zł. d) podatek polski wg skali podatkowej od ,- zł. = 9.652,91 zł. e) stopa procentowa podatku (d:c) = 19,31% f) podatek do zapłacenia w Polsce (19,31% x zł.) = 3.862,- zł (minus pobrane w Polsce zaliczki). Metodę wyłączenia z progresją przewidują między innymi umowy zawarte z takimi państwami jak: Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Japonia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina czy Włochy. Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli: osiągnie w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej; będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, czyli złożyć zeznanie razem ze współmałżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W pozostałych przypadkach nie ma obowiązku składania rocznego PIT-a. Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Jednak odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany poza Polską. Przykład: Ten sam Pan Malinowski w 2007 roku uzyskał w Polsce dochód w wysokości ,- zł. a z pracy za granicą dochód w wysokości ,- zł. Jego podatek będzie obliczony w następujący sposób: a) dochód uzyskany w Polsce = ,- zł. b) dochód uzyskany za granicą = ,- zł. c) podatek zapłacony za granicą = 5.000,- zł. d) łączny dochód (a+b) = ,- zł. e) podatek polski według skali podatkowej od ,- zł = 9.652,91 zł. f) podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego: 9.652,91 x (20.000/50.000) = zł. g) podatek do zapłacenia w Polsce: 9.652, ,16 = 5.791,75 zł. Metodę odliczenia proporcjonalnego przewidują między innymi umowy zawarte z takimi państwami jak: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Rosja czy Stany Zjednoczone. Należy tutaj zwrócić uwagę, że w umowach z niektórymi państwami przewidziano dla marynarzy odmienne rozwiązania. Na przykład w umowie z Holandią przewidziano, że marynarze będą płacili podatek od całości dochodów jedynie w Polsce (Holandia rezygnuje z pobierania podatków od polskich marynarzy). Odmienne rozwiązanie zastosowano z kolei w umowie ze Stanami Zjednoczonymi, która przewiduje co prawda metodę odliczenia proporcjonalnego, jednak w stosunku do polskich marynarzy będzie stosowana metoda wyłączenia z progresją. (foto - archiwum) Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek składania zeznania rocznego istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał w Polsce inne dochody opodatkowane według skali podatkowej czy ich nie uzyskał. Ponadto, jeżeli podatnik przebywał czasowo za granicą i uzyskiwał tam dochody, to ciąży na nim dodatkowy obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 10% tych dochodów, w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Przy wpłacaniu zaliczki można również odliczyć - w odpowiedniej proporcji - podatek zapłacony za granicą. Do niniejszego artykułu dołączona jest tabela z wykazem wszystkich państw, z którymi Polska jest aktualnie związana umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ze względu na mogące wystąpić szczególne rozwiązania doty- 12

13 czące marynarzy, zachęcamy przed podjęciem decyzji - rozliczać się czy nie rozliczać - do sprawdzenia w odpowiedniej umowie, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania stosuje się do polskich marynarzy pracujących w tym kraju. Aby ułatwić odnalezienie odpowiedniej umowy, podaliśmy miejsce jej publikacji (Dziennik Ustaw). W poszczególnych umowach różnie też jest zdefiniowany kraj uprawniony do pobierania podatku. Zwracamy uwagą, że w sprawach podatkowych nie jest istotna bandera, jaka podnosi statek. Najczęściej jest to kraj, w którym mieści się siedziba rzeczywistego zarządu armatora lub operatora statku, albo kraj prawnej siedziby pracodawcy. Co jednak mamy zrobić, gdy pracowaliśmy na statku, którego armator lub pracodawca ma siedzibę w państwie, z którym nie mamy zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? W tej sytuacji, zgodnie z art. 27, ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego. Obliczanie należnego podatku - odliczenia od dochodów i podatku Sposób obliczania dochodu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego jest taki sam bez względu na kraj, w którym uzyskano wynagrodzenie z pracy najemnej oraz bez względu na zastosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Pomniejszone o diety przychody przelicza się na złote według kursu szczegółowo ustalonego w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Te same zasady przyjmowania odpowiedniego kursu walut stosujemy również do przeliczania podatku zapłaconego za granicą. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód do opodatkowania możemy pomniejszyć również o kwotę potrąconych lub osobiście zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Pamiętajmy jednak, że możemy odliczyć tylko składki zapłacone do ZUS. Nie można odliczać składek zapłaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych. Ponadto, jeżeli wykażemy dochód do opodatkowania, możemy dokonać również innych odliczeń od dochodu, jak na przykład: darowizn, wydatków rehabilitacyjnych czy wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania (w Polsce). Dochód po odliczeniach stanowi podstawę do opodatkowania. Po obliczeniu podatku dochodowego możemy pomniejszyć go o kwotę pobranej lub osobiście zapłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne. Prawo takie ma również podatnik osiągający dochody z pracy za granicą. Odliczenie takie nie może jednak przekroczyć w 2007 roku 7,75% podstawy wymiaru składki. Podobnie jednak jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne, od podatku dochodowego możemy odliczyć jedynie składki wpłacone do polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Pamiętajmy - nie możemy odliczyć składek zapłaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń zdrowotnych. Jaki PIT? (foto - T. Listewnik) Przychód osiągany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawaliśmy w stosunku pracy, o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą. Wysokość i waluta diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży. W przypadku marynarzy dotyczy to kraju, w którym mieści się siedziba armatora lub pracodawcy. Kwoty diet określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Jeżeli uzyskaliśmy wynagrodzenie za pracę w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidują metodę wyłączenia z progresją, oraz nie uzyskaliśmy dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce i nie mamy zamiaru korzystać z preferencyjnych sposobów rozliczeń podatku (wspólnie z małżonkiem, osoby samotnie wychowujące dzieci), nie musimy składać zeznania rocznego. We wszystkich pozostałych przypadkach, uzyskując dochody z pracy wykonywanej za granicą mamy obowiązek składania zeznania PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG. W załączniku tym wykazujemy dochody z tytułu pracy za granicą oraz zapłacony za granicą podatek. Załącznik PIT-ZG wypełnia się dla każdego państwa uzyskania dochodu oddzielnie. Henryk Stachowiak Wszystkie informacje zawarte w powyższym artykule są jedynie wyrazem wiedzy i poglądów autora i tylko jako takie mogą być używane. BIULE T YN MORSKI nr 1/

14 Wykaz państw, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Państwo Metoda unikania podwójnego opodatkowania Miejsce publikacji umowy (Dziennik Ustaw) Państwo Metoda unikania podwójnego opodatkowania Miejsce publikacji umowy (Dziennik Ustaw) Albania wyłączenie Nr 101, poz. 492 Luksemburg wyłączenie Nr 110, poz. 527 Algieria nie opublikowana Łotwa wyłączenie Nr 53, poz. 285 Armenia odliczenie nr 66, poz. 576 Macedonia odliczenie Nr 206, poz Australia odliczenie Nr 41, poz. 177 Malezja odliczenie Nr 10, poz. 62 Austria odliczenie Nr 224, poz Malta wyłączenie Nr 49, poz. 256 Azerbejdżan nie opublikowana Maroko wyłączenie Nr 110, poz. 529 Bangladesz wyłączenie Nr 106, poz Meksyk wyłączenie Nr 13, poz. 131 Belgia odliczenie Nr 211, poz Mołdowa odliczenie Nr 38, poz. 166 Białoruś wyłączenie nr 120, poz. 534 Mongolia wyłączenie Nr 206, poz Bułgaria wyłączenie nr 137, poz. 679 Niemcy wyłączenie Nr 12, poz. 90 Chile odliczenie nr 193, poz Nigeria nie opublikowana Chiny wyłączenie Nr 13, poz. 65 Norwegia wyłączenie Nr 27, poz. 157 Chorwacja wyłączenie Nr 78, poz. 370 N. Zelandia wyłączenie Nr 248, poz Cypr wyłączenie Nr 117, poz. 523 Pakistan wyłączenie Nr 9, poz. 47 Czechy wyłączenie Nr 47, poz. 189 Portugalia wyłączenie Nr 48, poz. 304 Dania odliczenie Nr 43, poz. 368 RPA (1) wyłączenie Nr 28, poz. 124 Egipt odliczenie Nr 78, poz. 690 Rosja odliczenie Nr 125, poz. 569 Estonia wyłączenie Nr 77, poz. 388 Rumunia wyłączenie Nr 109, poz. 530 Filipiny wyłączenie Nr 127, poz. 817 Singapur wyłączenie Nr 38, poz. 139 Finlandia odliczenie Nr 12, poz. 84 Słowacja wyłączenie Nr 30, poz. 131 Francja wyłączenie Nr 1, poz. 5 Słowenia wyłączenie Nr 35, poz. 198 Grecja wyłączenie Nr 120, poz. 524 Sri Lanka wyłączenie Nr 5, poz. 38 Gruzja odliczenie Nr 248, poz Stany Zjednoczone odliczenie 1976 Nr 31, poz. 178 Hiszpania wyłączenie Nr 17, poz. 127 Syria odliczenie Nr 193, poz Holandia odliczenie Nr 216, poz Szwajcaria wyłączenie Nr 22, poz. 92 Indie wyłączenie Nr 8, poz. 46 Szwecja wyłączenie Nr 26, poz. 193 Indonezja wyłączenie Nr 46, poz. 187 Tadżykistan odliczenie Nr 12, poz. 92 Iran odliczenie Nr 244, poz Tajlandia wyłączenie Nr 37, poz. 170 Irlandia wyłączenie Nr 29, poz. 129 Tunezja wyłączenie Nr 78, poz. 357 Islandia odliczenie Nr 79, poz. 890 Turcja wyłączenie Nr 11, poz. 58 Izrael wyłączenie Nr 28, poz. 124 Ukraina wyłączenie Nr 63, poz. 269 Japonia wyłączenie Nr 12, poz. 60 Urugwaj nie opublikowana Jugosławia odliczenie Nr 104, poz Uzbekistan odliczenie Nr 116, poz. 559 Jordania wyłączenie Nr 61, poz. 654 Węgry wyłączenie Nr 125, poz. 602 Kanada wyłączenie Nr 38, poz. 216 Wielka Brytania (2) wyłączenie Nr 250, poz Kazachstan odliczenie Nr 121, poz. 586 Wietnam wyłączenie Nr 49, poz. 258 Kirgistan odliczenie Nr 228, poz Włochy wyłączenie Nr 62, poz. 374 Korea Płd. odliczenie Nr 28, poz. 126 Zambia nie opublikowana Kuwejt wyłączenie Nr 69, poz. 811 Zjedn. Em. wyłączenie Nr 81, poz. 373 Liban wyłączenie Nr 244, poz Zimbabwe wyłączenie Nr 62, poz. 318 Litwa wyłączenie Nr 51, poz. 277 (1) RPA - Republika Południowej Afryki (2) Zjednoczone Królestwo - obejmuje Wielka Brytanię i Irlandię Północną 14

15 Z archiwum Neptuna ROK JEST SZKOŁA MUSI BYĆ SZKOLNY ŻAGLOWIEC Żaglowce Lwów, Dar Pomorza, Dar Młodzieży to polska sztafeta żaglowców szkolnych. Dzieje Daru Pomorza jego historia i dokonania, przynajmniej w części są znane. Nadszedł czas na zapełnienie kart historii Polski na morzu pięknymi dziejami pierwszego w sztafecie żaglowca szkolnego Szkoły Morskiej w Tczewie - LWÓW. Kapitan ż.w. Karol Olgierd Borchardt - pisarz marynista nazwał pierwszy polski szkolny żaglowiec LWÓW kolebką nawigatorów Polskiej Marynarki Handlowej i Szkolnictwa Morskiego. Żaglowiec został zbudowany w 1869 roku w stoczni Grayson Roll & Clover Co w Birkenhead, mieście położonym nad rzeką Mersey na północnym jej brzegu. Można je określić jako awanport Liverpoolu. Stocznia na życzenie armatora otaklowała żaglowiec jako fregatę. Zamówiony on został przez brytyjską kompanię okrętową Thomas & Brocklenbank z Liverpoolu. Otrzymał nazwę CHINSURA - imię chińskiego bożka. Nazwa miała przynieść szczęście na morzu. Armator zatrudnił żaglowiec do przewozu pasażerów i ładunków z Wielkiej Brytanii do Indii i Australii. Eksploatował Chinsura przez trzynaście lat z dużym powodzeniem. W 1883 roku zostaje on sprzedany do brytyjskiej kompanii żeglugowej Hunghes & Co., dla której dalej pracuje przez kolejne 10 lat. Nowy armator pozostaje przy starej nazwie żaglowca. W 1893 roku brytyjska Chinsura ponownie zostaje sprzedana. Zmienia właściciela i nazwę. Nabywcą jest włoski armator Olvarii Bros of Cumogli. Zmienia jego nazwę na LUCCO. Przez kolejne pięć lat nowy armator eksploatuje żaglowiec aż do tragicznego sztormu w 1898 roku, w którym przy pokonywaniu Przylądka Dobrej Nadziei (zwanego też Przylądkiem Burz) traci on maszty i doznaje poważnych uszkodzeń. Jest właściwie pół-wrakiem. Dociera jednak o własnych siłach do Durbanu, gdzie wykonany zostaje remont. Jeszcze w trakcie remontu statek kupuje armator holenderski z Batawii (obecna nazwa - Dżakarta). Nowy nabywca - P. Landberg & Zoon - zmienia otaklowanie na trzymasztowy bark oraz zmienia nazwę żaglowca na NEST (gniazdo). NEST eksploatowany jest przez kolejne siedem lat, aż do roku 1915 na wodach indonezyjskich. W 1915 roku nabywa żaglowiec kolejny holenderski armator - J.J.A. Van Melowi z Rotterdamu. Pod nazwą Nest i banderą holenderską żaglowiec pozostaje aż do 1920 roku, czyli do czasu jego zakupu przez rząd polski. 11 lipca 1917 r. Nest opuszcza Surabaję. Nowy właściciel sprowadza żaglowiec z wód indonezyjskich do Europy. W Europie statek odbywa dla nowego armatora tylko jedną podróż do Ameryki i z powrotem, przywożąc do Holandii cało-okrętowy ładunek tytoniu. Według niesprawdzonych pogłosek, NEST zamortyzował się w tej jednej podróży. Do czasu zakupu go przez Polskę żaglowiec był wyłączony z eksploatacji i stał bezczynnie przy nabrzeżu. Dzięki wspaniałej postaci v-ce admirała Kazimierza Porębskiego - szefa departamentu w Ministerstwie Spraw Wojskowych - powstaje w 1920 roku Polska Państwowa Szkoła Morska w Tczewie. A jeżeli szkoła, to musi być szkolny żaglowiec dla tej uczelni. NEST był trzecim statkiem, jaki obejrzała powołana przez v-ce admirała Porębskiego komisja, której przewodniczył inż. budowy okrętów - mjr marynarki Aleksander Rylke. Ten sam, który 10 lat później oceniał również nowo nabyty żaglowiec Colbert, późniejszy Dar Pomorza. Po żaglowcach w norweskim Oslo i duńskim Aalborgu obejrzano żaglowiec NEST zacumowany w Vlaardingen pod Rotterdamem w Holandii. Ostatecznie wybór padł na NEST. Mimo zaawansowanego wieku statku (51 lat), miał on zdrowy, żelazny kadłub oraz stosunkowo nowe, w dobrym stanie omasztowanie i olinowanie. Zlecenie na remont, przebudowę i adaptację na statek szkolno-frachtowy otrzymała mała miejscowa stocznia w Vlaardingen braci Van der Windt. Żaglowiec wyposażono w dwa nowe pomocnicze silniki spalinowe o mocy 180 KM każdy, których do tej pory nie posiadał. Umowę kupna podpisano 21 września 1920 roku, ale jednak dopiero w kwietniu 1921 roku kpt.ż.w. Tadeusz Bonifacy Ziółkowski objął dowództwo nad żaglowcem, który otrzymał polską nazwę LWÓW. Oczywiście kpt. Ziółkowski nadzorował cały remont, jako doświadczony marynarz z solidną praktyką na żaglowcach, wyniesioną z niemieckiej floty. Zasadniczą przebudowę i adaptację żaglowca przeprowadzono w Holandii, ale ze względów cenowych dokończono ją w Stoczni Gdańskiej latem 1921 roku, gdzie wstawiono dwie wodoszczelne grodzie oddzielające przedział maszynowy żaglowca. Po tej przebudowie i adaptacji, szkolno-frachtowy bark Lwów posiadał następującą charakterystykę: - długość z bukszprytem - 85,1 m - długość między pionami - 64,8 m - szerokość - 1,4 m - zanurzenie - 6,3-6,9 m. - pojemność BRT i 964 NRT - nośność - ok ton - ilość pokładów ilość ładowni powierzchnia żagli - ok m2 - wysokość masztów: fok - 41,3 m grot - 42,0 m bezan - 27,0 m BIULE T YN MORSKI nr 1/

16 - napęd pomocniczy - dwa silniki spalinowe czterocylindrowe KM każdy - ilość śrub silniki pomocnicze dwa jednocylindrowe (jeden do obsługi pompy, drugi do dynama wytwarzającego prąd tylko na radiostację) - 8 KM każdy (110 volt) - oświetlenie w maszynowni - acetylenowe w pomieszczeniach mieszkalnych - lampy naftowe - załoga stała: na początku - 35 osób później zredukowano osób - uczniowie (spanie w hamakach) - ok. 140 miejsc Po przebudowie i w początkowych latach eksploatacji Lwów pomalowany był tradycyjnie. Miał czarny kadłub z szerokim białym pasem, na którym zaznaczono ciemne (prostokątne) ambrazury, tak jak malowano XVIII-wieczne okręty wojenne. Przemalowanie na biało nastąpiło dopiero w 1924 roku, a ściślej po powrocie z podróży do Brazylii. (foto - archiwum) Jako pierwszych praktykantów zaokrętowano uczniów pierwszego rocznika Szkoły Morskiej oraz kilkunastu słuchaczy Kursów Instruktorskich dla Oficerów Marynarki Wojennej. Było to latem 1921 roku. Stało się tak dlatego, że Lwów w pierwszym roku swej służby obsługiwał marynarkę handlową, jak i wojenną. W sierpniu tegoż roku zaokrętowano dodatkowo kandydatów, którzy już zdali egzaminy wstępne do Szkoły Morskiej. Mundurowani byli wszyscy przez Marynarkę Wojenną, jako że szkoła podlegała pod resort Spraw Wojskowych. Jednak na otoku czapek widniała już nazwa - Państwowa Szkoła Morska. Uroczyste włączenie Lwowa do eksploatacji odbyło się nieco później - 4 września 1921 r. na redzie przyszłego portu Gdynia. Było to po powrocie z pierwszego bałtyckiego rejsu. Włączenie odbyło się podczas mszy św. celebrowanej przez dziekana morskiego - ks. Paykarta. On też poświęcił statek i banderę ofiarowaną przez Lwowianki. Banderę wręczył komendantowi Tadeuszowi Ziółkowskiemu wiceprezydent miasta Lwowa dr Stahl. Obecny był jeden poseł ze Lwowa oraz przedstawiciele władz lądowych i morskich ówczesnego rządu i regionu nadmorskiego. 1 stycznia 1922 roku nastąpiła reorganizacja Marynarki Wojennej i wydzielenie z niej spraw cywilnych. Powstał Departament Marynarki Handlowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, któremu teraz podlegała Państwowa Szkoła Morska. Jednak dopiero 14 listopada 1922 r. statek Lwów został formalnie przekazany Państwowej Szkole Morskiej w Tczewie. Lwów podnosił biało-czerwoną banderę, a na swojej rufie nosił GDAŃSK jako port macierzysty (port w Gdyni dopiero się budował). LWÓW był intensywnie eksploatowany. Szkolił przyszłych oficerów i kapitanów jeszcze nie istniejącej polskiej floty handlowej. Dopiero r. przybył do Gdyni pierwszy statek z serii Francuzów s/s WILNO pod dowództwem kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza pod biało-czerwoną banderą, z wielkim Z na czarnym długim kominie. Lwów wożąc ładunki zarabiał na siebie i spełniał inną jeszcze funkcję, a mianowicie dawał uczniom praktykę ładunkową. Pełnił również rolę dobrze płatnego wycieczkowca. Gdy okręt transportowy ORP WILIA wiózł prochy Juliusza Słowackiego sprowadzane do kraju, LWÓW wyszedł WILII na spotkanie i konwojował ją do portu. W 1929 roku LWÓW robi ostatnią podróż po Bałtyku, zawijając do portu Hanko w Finlandii. (Po latach, ostatnia podróż Daru Pomorza była też do Finlandii i też do portu Hanko). Wraca do Gdyni i kończy karierę statku szkolnego. Koniec służby morskiej był spowodowany wyeksploatowaniem i zużyciem (po 61 latach pływania), które nie gwarantowały bezpieczeństwa załodze i uczniom. Po wycofaniu LWOWA z czynnej służby morskiej, odbył on jeszcze w 1930 roku jedną krótką roboczą podróż, a mianowicie do stoczni w Nakskov (Dania), gdzie remontowany i adaptowany był nowy nabytek dla Szkoły Morskiej - DAR POMORZA (ex POMORZE, ex COLBERT, ex PRINZESS EITEL FRIDRICH). Z Lwowa przekazano na Dar część osprzętu ruchomego, inwentarza i żagle, które żaglowiec z powodzeniem wykorzystał oraz załogę i uczniów. LWÓW w czasie morskiej służby dla Państwowej Szkoły Morskiej spędził na morzu 817 dni (nie licząc postojów w portach), przebył łącznie mil morskich. Dowodzili nim trzej zasłużeni i sławni kapitanowie: - kpt ż.w. Tadeusz Bonifacy Ziółkowski ( ) - kpt.ż.w. Mamert Stankiewicz, Znaczy Kapitan ( ) 16

17 - kpt.ż.w. Konstanty Maciejewicz, Kapitan Kapitanów, legendarny MACAJ (od listopada 1926 aż do przejścia na Dar Pomorza.) 17 maja 1930 r. (inne źródła podają 30 sierpnia) Lwów zostaje przekazany z Państwowej Szkoły Morskiej do Marynarki Wojennej. Zdjęto mu olinowanie i reje, odtąd służył jako hulk mieszkalny dla załóg okrętów podwodnych. Na sam koniec swojego żywota spełniał jeszcze rolę pływającego magazynu (co nie jest potwierdzone). Dnia 25 września 1937 roku zostaje skreślony z rejestru statków i wkrótce zostaje pocięty na złom. Inne źródła podają, że jako hulk doczekał II wojny światowej i dopiero Niemcy pocięli go na złom. Raczej ta wersja jest bliższa prawdy. Na pewno ocalał tylko jeden maszt, który przez wiele lat służył jako maszt sygnałowy w porcie wojennym na Oksywiu (istniał podobno jeszcze po II wojnie światowej). Ostatni przed wojną dyrektor P.S.M. kpt.ż.w. Stanisław Kosko - wielki miłośnik LWOWA, miał zamiar statek uratować w formie pływającego muzeum lub jako stacjonarną Szkołę Jungów, lecz brak funduszy i inne trudności nie pozwoliły na realizację tego pomysłu. Trzymasztowy bark LWÓW, to piękna karta polskiej historii na morzu, to zasłużony żaglowiec floty handlowej i Polskiego Szkolnictwa Morskiego. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego z Tczewa z 1923 r. Jan Gottschlak zaprojektował znaczek absolwencki (wizerunek LWOWA w stylizowanym kole sterowym), który w niezmienionej formie istnieje do dnia dzisiejszego. Nosi go wielu absolwentów P.S.M wszystkich specjalności. Kpt.ż.w. Tadeusz Wiktor Meissner starszy oficer w podróży dookoła świata na Darze Pomorza tak napisał o Lwowie : Lwów był pierwszym polskim statkiem oceanicznym odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej i przez kilka lat jedynym polskim statkiem, który mógł wypłynąć na Atlantyk, jeżeli w ogóle nie jedynym statkiem pod polską banderą. LWÓW jako pierwszy statek pod polską biało-czerwoną banderą przekroczył 13 sierpnia 1923 roku równik w podróży szkolnej do Brazylii. W 1928 roku w podróży na Morze Czarne komendant Lwowa kpt.ż.w. Konstanty Maciejewicz przeszedł Dardanele pod pełnymi żaglami, wzbudzając podziw w żeglarskim świecie. Wyczyn ten 40 lat później powtórzył komendant Daru Pomorza kpt. Kazimierz Jurkiewicz. Z archiwum Neptuna wybrał, z morskiego kurzu otrzepał i opisał Wiktor Czapp Zainteresowanym szerszymi informacjami o Lwowie polecam dwie książki: Karol Olgierd Borchardt - Kolebka nawigatorów oraz Daniel Duda i Zbigniew Urbanyi - Pierwszy w sztafecie. 10 lat inspektora ITF w Gdyni W listopadzie 1998 roku został utworzony inspektorat ITF w Gdyni, który obejmuje swoja działalnością porty wschodniego wybrzeża Polski. Od samego początku funkcję inspektora ITF w Gdyni pełni nasz kolega Andrzej Kościk. Okrągła rocznica działalności - minęło już dziesięć lat - to okazja do podsumowań. W tych dziesięciu latach inspektor przeprowadził 764 inspekcje. W ich wyniku załogi statków odzyskały USD zaległych wynagrodzeń dla marynarzy z całego świata oraz USD dla polskich marynarzy. Armatorzy podpisali 47 układów zbiorowych zarówno ITF Standard (14 układów) jak i TCC (33 układy). W wielu przypadkach, aby uzyskać pozytywny rezultat inspekcji, trzeba przeprowadzić akcję protestacyjną. Takich akcji w ostatnim dziesięcioleciu przeprowadzono 18, z czego 13 to bojkot portowców a 5 to strajk załogi statku. W tym miejscu należą się duże podziękowania portowcom zrzeszonym w Solidarności. Bez ich pomocy, nie byłaby możliwa skuteczna obrona marynarzy. Często sama groźba bojkotu wystarcza, aby uparty armator zaczął przestrzegać prawa i podpisanych przez siebie zobowiązań. Andrzeju - gratulujemy! (foto - archiwum) hs BIULE T YN MORSKI nr 1/

18 Ochrona marynarzy zaangażowanych w wypadki morskie Wspólna akcja ITF i armatorów ITF, ISF (Międzynarodowa Federacja Żeglugi) oraz ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugi) połączyły siły w nowej, wspólnej inicjatywie mającej chronić marynarzy poszkodowanych w wypadkach morskich. Wszystkie trzy organizacje reprezentujące zarówno pracowników, jak i pracodawców, ogłosiły 1 lutego br. w Londynie, iż przyjęły jeden front, aby razem wspierać i promować wspólne opracowanie IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) i ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy) w postaci wytycznych dla uczciwego traktowania marynarzy w razie wypadku morskiego (Guidelines on the fair Treatment of Seafarers in The Event Of A Maritime Accident). Część kampanii będzie obejmowała dystrybucję plakatów informacyjnych (wspomaganych przez strony internetowe i ulotki) na całym świecie, aby pokazać marynarzom, w jaki sposób powyższe zalecenia mogą ich chronić. Jednocześnie będzie się zachęcać stowarzyszenia armatorskie i władze rządowe poszczególnych krajów do wdrażania wytycznych w życie i prawo. W omawianej publikacji ILO/IMO znajdziemy kilka podrozdziałów z wytycznymi dla poszczególnych grup państw, instytucji, osób zaangażowanych w dochodzenie związane z wypadkami morskimi, z których najważniejsze opisano w skrócie poniżej. Niemniej jednak na początku należy się zapoznać z kilkoma definicjami, które zawarto w publikacji dla pełniejszego obrazu, jak i zabezpieczenia się przed ucieczkami interpretacyjnymi. Marynarz oznacza jakąkolwiek osobę, która jest zatrudniona lub zaangażowana w jakąkolwiek pracę na statku. Armator oznacza właściciela statku lub organizacje lub osobę jak menadżer, agent, czarterujący, która przejęła obowiązki zarządzania statkiem od właściciela i która przejmując takie obowiązki zgodziła się na ich przejęcie niezależnie od tego, czy inna organizacja lub osoba wypełnia pewne obowiązki w imieniu właściciela statku. Wypadek morski oznacza jakiekolwiek nieprzewidziane zjawisko lub fizyczne zdarzenie związane z nawigacją, operacjami statkowymi, manewrami lub obsługą statku, urządzeń maszynowych, wyposażenia lub ładunku, które mogą doprowadzić do zatrzymania marynarza. wytyczne dla władz portowych i państw brzegowych mówią, iż powinny one podjąć kroki niezbedne do zapewnienia aby postępowanie przez nie prowadzone odbywało się w uczciwy i szybki sposób. Powinny komunikować się i współpracować z władzami krajów bandery, pochodzenia marynarza, jak i armatora, w celu zapewnienia organizacjom reprezentującym marynarzy dostępu do danego marynarza zaangażowanego w postępowanie. Podąć czynności zapewniające, iż przez cały czas marynarz będzie traktowany z godnością, nie będzie dyskryminowany, będzie miał odpowiednie zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie i opiekę medyczną. Zapewnić, iż marynarz będzie miał dostęp do tłumacza, jak i zostaną mu wskazane prawa do niezależnej pomocy prawnej, jak i odmowy składania obciążających go zeznań, zachowania milczenia, a w przypadku gdy zostanie pozbawiony wolności do zapewnienia mu pomocy prawnej. Zapewnienia marynarzowi skontaktowania się ze wszystkimi wymienionymi, czyli: członkami rodziny, organizacjami dobroczynnymi, armatorem, związkiem zawodowym, ambasadą lub konsulatem oraz biurem prawnym. Kraj ten powinien też wcielić procedurę, według której wszelkie szkody poniesione przez marynarza lub armatora związane z niewłaściwym prowadzeniem postępowania lub gdy oskarżenia okażą się bezpodstawne, zostaną zrekompensowane, jak i będzie możliwość zwolnienia marynarza, załogi, statku po wpłaceniu odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. wytyczne dla państwa bandery, według których powinno ono zapewnić, że dochodzenie w celu ustalenia przyczyny wypadku jest przeprowadzane w uczciwy i sprawny sposób. Zapewnić organizacjom reprezentującym marynarza dostęp do danego marynarza. Asystować w zapewnieniu, aby armator wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec marynarza. Zapewnić, iż podjęto odpowiednie postanowienia, aby zatrzymany marynarz otrzymywał swoje wynagrodzenie, miał odpowiednie warunki mieszkalne, wyżywienie, opiekę medyczną, dostęp do władz konsularnych, opłacić repatriację w razie nie wywiązania się armatora ze swoich obowiązków, jak i zapewnić, iż marynarz nie będzie w żaden sposób dyskryminowany. Dodatkowo powinno podjąć wymagane kroki w celu zapewnienia uczciwego traktowania marynarzy zatrudnionych na statku noszącym banderę jego państwa, co może obejmować także użycie międzynarodowych form rozwiązywania sporów w celu szybkiego zwolnienia statku i załogi po wpłaceniu odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. wytyczne dla kraju pochodzenia marynarza zobowiązują dane władze tego kraju do nawiązania kontaktu i współpracy z władzami pozostałych zaangażowanych państw, armatorem, jak i samym marynarzem w celu zapewnienia organizacji reprezentującej pracownika dostępu do danego marynarza. Kontrolować, czy psychiczne nastawienie jak i stan zdrowia marynarza podczas trwania dochodzenia są odpowiednio dobre. Pokryć koszty repatriacji marynarza do kraju gdyby 18

19 armator lub państwo bandery nie dopełniło obowiązku repatriacji. Asystować, zgodnie z prawem narodowym, w przypadku gdyby zaszła potrzeba powrotu marynarza do kraju zajścia zdarzenia lub kraju bandery w celu osobistego stawienia się w roli świadka. Podjąć odpowiednie działania dla zapewnienia władzom konsularnym dostępu do marynarza oraz zagwarantowania mu godnego i uczciwego traktowania, jak i sprawnej i szybkiej procedury dochodzeniowej. wytyczne dla armatorów mówią, że niezależnie od dochodzenia, armator ma obowiązek chronić praw zatrudnionego marynarza. Powinien podjąć wszelkie możliwe działania, aby zapewnić, iż podczas dochodzenia marynarz nie będzie dyskryminowany. Współpracować z władzami danego kraju, aby zapewnić organizacjom reprezentującym marynarzy dostęp do danego marynarza. Działać w taki sposób, aby zminimalizować wymagany czas fizycznej obecności marynarza dla celów dochodzeniowych. Wypełnić swoje zobowiązania dotyczące repatriacji, jak i powrotu na statek. Zapewnić lub poddać weryfikacji warunki mieszkalne, wyżywienie, wynagrodzenie i opiekę medyczną na czas prowadzenia czynności dochodzeniowych. wytyczne dla marynarzy mówią o tym, iż marynarz, gdy istnieje taka potrzeba, powinien zadbać o obecność tłumacza, w pełni znać swoje prawa związane z odmową składania zeznań, które mogłyby go obciążyć, jak i to, iż oświadczenia złożone przed władzami portowymi, brzegowymi lub jakimikolwiek innymi mogą prowadzić do wszczęcia postępowania karnego. Powinien także podjąć kroki, jeżeli uważa je za stosowne, do zapewnienia sobie pomocy/ochrony prawnej. Mając na uwadze prawo do nie obciążania się zeznaniami, powinien brać udział w dochodzeniu w pełnym wymiarze, jak i dostarczać pewnych i prawdziwych informacji zgodnie z posiadaną wiedzą. Więcej informacji, jak i same wytyczne ILO/ IMO, są dostępne na stronie internetowej ITF Przed kolejnym posiedzeniem Komitetu ds. bezpieczeństwa IMO Tymoteusz Listewnik Krajowa Sekcja Morska zwróciła się do Sekcji STW w ośrodku ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków, aby przy ustalaniu stanowiska polskiej delegacji na kolejne posiedzenie IMO MSC, w związku z którym ITF złożył kilka wniosków dotyczących zmian w konwencji STCW (patrz strona internetowa KSM) oraz problemu ustalania minimalnej obsady statku Sekcja przychylnie spojrzała na związkowe stanowisko. KSM położyła nacisk na problem ustalania minimalnej obsady statku. Z naszych doświadczeń, jak i międzynarodowej społeczności związkowej, które są wynoszone z codziennej walki z problemem tanich bander, uważamy, iż nie tylko dla dobra polskich marynarzy ale i polskich armatorów ten problem powinien zostać jak najszybciej rozwiązany. Należy doprowadzić do tego, aby system ten był przejrzysty i spójny, jak i była możliwość jego weryfikacji. Musi on zapewniać bezpieczny proces zarządzania statkiem, jak i weryfikacje za każdym razem, gdy statek zmienia banderę lub rejon czy trasę żeglugi. Obecnie bardzo często spotykamy statki o nośności około 3000 ton z dokumentami określającymi minimalny stan załogi na zaledwie 5 osób lub statki trochę większe, pomiędzy 5 a 20 tyś ton, gdzie minimalny stan załogi jest określony na około 10 osób. Obsada statku powinna być dobrana nie tylko, aby umożliwić przepłyniecie z punktu A do B, ale także musi uwzględniać szeroki zakres operacji portowych, manewrowania, rodzaju wykonywanej pracy jak i sytuacji awaryjnych, takich jak pożar, kolizja lub udzielenie pomocy innej jednostce. Statki powinny być obsadzane tak, aby załogi nie były notorycznie zmuszane do pracy rzędu 14 czy 16 godzin na dobę. Pomimo, iż nazwa mówi o tym, że jest to stan minimalny, dla wielu armatorów staje się jednocześnie stanem maksymalnym i co najgorsze jednym z elementów obniżających koszty eksploatacyjne. W ostatnich latach na załogi statków spada coraz więcej obowiązków związanych często z wprowadzaniem nowych przepisów (ISM, ISPS), które powinny poprawiać bezpieczeństwo żeglugi i marynarzy. W rzeczywistości jednak często powodują większe obciążenie pracą, co przy dziurawych przepisach dotyczących obsady statku powoduje coraz większe przemęczenie oraz to, iż nowe przepisy stają się jedynie papierowymi i nie poprawiają bezpieczeństwa. Sądzimy, iż polscy armatorzy, jak i nasza administracja morska, powinny być zainteresowane tym, aby system minimalnej obsady statku był przejrzysty i jednakowy dla wszystkich krajów, co wyeliminuje niezdrową konkurencję i poprawi bezpieczeństwo. Tym samym armatorzy, których statki obsadzone są bezpiecznie, nie będą ponosili konsekwencji finansowych. Takie stanowisko zostało zaprezentowane Sekcji STW i mamy nadzieję, iż chociaż część naszych racji zostanie przyjęta i strona polska poprze wniosek ITF, w którym zawarta jest propozycja wytycznych dla ustalania minimalnej obsady statku. Tymoteusz Listewnik BIULE T YN MORSKI nr 1/

20 Możemy mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy na morzu Krajowa Sekcja Morska otworzyła na swojej stronie internetowej kolejny dział związany z bezpieczeństwem pracy na statkach, dzięki któremu marynarze będą mieli ułatwioną możliwość zgłaszania swoich opinii i uwag związanych z codzienną pracą, w której mogą powstawać zagrożenia. Poprawę bezpieczeństwa można uzyskać nie tylko przez eliminację negatywnych zjawisk, ale także przez wprowadzanie nowych rozwiązań. Dlatego prosimy o nadsyłanie również pozytywnych uwag, gdy ktokolwiek spotka się na swoim statku z ciekawą procedurą czy zwyczajem, które są statkowymi wymysłami, nieokreślonymi jakimikolwiek przepisami. Jeżeli ten dział będzie cieszył się powodzeniem, może w przyszłości zrobimy z niego tzw. Związkowy expirience transfer, dzięki któremu będzie można skorzystać z doświadczeń, nie biorąc udziału osobiście w konkretnych zdarzeniach. Wszystkie przesłane informacje będą wstępnie analizowane, grupowane, obrabiane, a następnie przekazywane do Komitetu ds. Bezpieczeństwa Morskiego ITF i pozostaną anonimowe (chyba że marynarz zażyczy sobie inaczej). Dla przypomnienia podajemy, iż wspomniany Komitet zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu bezpieczeństwa i działa w sposób tematyczny i czasowy tak jak Komitet ds. Bezpieczeństwa Morskiego IMO. Dane nadsyłane przez marynarzy, które trafią do Komitetu ITF za pomocą afiliantów krajowych będą pomocne we wskazywaniu najistotniejszych zagrożeń w codziennej pracy. Komitet podejmuje własne inicjatywy w celu rozwiązywania problemów lub stara się w odpowiedni sposób wpłynąć na decyzję IMO. Najbardziej istotną i oczywistą cechą jest to, iż reprezentuje tylko i wyłącznie marynarzy, bez względu na kraj, z którego pochodzą. Zachęcamy do szerszego spojrzenia na ten projekt, szczególnie że niektóre nowe przepisy są często tworzone przy udziale ludzi, którzy od dłuższego czasu nie mieli kontaktu z morzem lub nie mieli go w ogóle. Później na statkach pojawiają się grube księgi, w których jest wiele mądrych rzeczy, procedur, mających ratować zdrowie, życie i mienie, ale czy na pewno są skuteczne w takim stopniu, w jakim byśmy tego oczekiwali? Czy może przynoszą efekt odwrotny, polegający na tym, iż studiując kolejne tomy, składając dziesiątki podpisów, robiąc analizy, raporty itd. zaczyna nam brakować czasu na odpoczynek? Czasami okazuje się, iż różne opracowania są po prostu niepraktyczne lub niemożliwe do wykonania. Dlatego pojawiła się nasza koncepcja, która ma umożliwić zderzenie rzeczywistości z teorią. Każdy marynarz odwiedzający stronę Krajowej Sekcji Morskiej może przekazać swoje uwagi dotyczące ogólnie rozumianego bezpieczeństwa. Pomimo, iż zwracamy się do wszystkich marynarzy, należy pamiętać, iż ta inicjatywa powstała tylko dzięki marynarzom należącym do Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność, która współtworzy potężną, międzynarodową machinę związkową z postaci ETF i ITF. Proces zgłaszania uwag został odświeżony w ostatnich dniach listopada zeszłego roku, tak więc wszystkie Komisje wchodzące w skład Krajowej Sekcji Morskiej mogą swobodnie przekazywać własne lub zgłaszane przez członków Związku obserwacje dotyczące pracy i życia na statkach. Poniżej cytujemy kilka z ostatnio nadesłanych uwag, aby zachęcić do dyskusji oraz nadsyłania kolejnych spostrzeżeń. Dwu-wachtowy system pracy został opisany jako wyzyskujący i doprowadzający do nadmiernego przemęczenia. Wykonanie wszystkich obowiązków w takim systemie to przynajmniej 12 godzin wachty + biurokracja, poprawianie publikacji, stateczność, zamówienia, analiza i zlecanie prac pokładowych, wejście i wyjście z portu, operacje ładunkowe, przyjmowanie oficjeli itd. W sumie przy trasach europejskich powoduje to, iż nie wszystko jest wykonywane tak jak należy, a godziny pracy często przekraczają 18 na dobę. Prawo do odmowy pracy, gdy wydaje się ona marynarzowi niebezpieczna. Osoba nadsyłająca była zdania, iż jest to tylko teoria i w rzeczywistości mało kto korzysta z tego przywileju. Spowodowane jest to obawą o kontynuację zatrudnienia i podpadnięciem przełożonym. Nadgodziny płacone ryczałtem, tj. taka sama kwota za nadgodziny, których liczba jest nielimitowana lub stałe wynagrodzenie, bez rozbicia na składniki, też z nielimitowanym czasem pracy. Taki system powoduje, iż marynarze nie wypełniają i nie kontrolują godzin pracy, co z kolei powoduje, iż na papierze wszystko wygląda pięknie, jedna kreska, 12h na dobę, a w rzeczywistości jest ich czasami 14 i więcej. Czas podróży nie zaliczany do godzin pracy. Często spotykane jest, że po kilkunastogodzinnej podróży marynarz przyjeżdża na statek, od razu przejmuje obowiązki i wchodzi na wachtę. W takiej sytuacji daje to kilkanaście do ponad dwudziestu godzin bez snu i odpoczynku. W szalupach zrzutowych jest za mało miejsca dla dobrze zbudowanych marynarzy, co może prowadzić do urazów przy zrzucaniu szalupy oraz przy zajmowaniu miejsc. Czekamy na kolejne spostrzeżenia, zarówno negatywne, jak i pozytywne. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu lub traktujące komputery jako niezbyt przyjazne człowiekowi maszyny mają możliwość nadsyłania wiadomości zwykłą pocztą. Osoby z ograniczonym dostępem do Internetu (np. na statku) mogą wysyłać e na adres: Tymoteusz Listewnik 20

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie problem Krajowy Międzynarodowy Problem krajowy dywidendy Problem

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki Piotr Radwański Kapitan jako kierownik statku morskiego Sytuacja prawna kapitana statku morskiego wyróżnia się na tle innych form zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Danii

I. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Danii Wyjaśnienia dotyczące duńskiego podatku od wynajmu zagranicznej siły roboczej, wprowadzonego ustawą L921 W dniu 19 września 2012 r. weszła w życie nowa duńska ustawa L921 dotycząca podatku od wynajmu zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie nowej ustawy bezpieczeństwie morskim, zaistniała konieczność opracowania nowych przepisów wykonawczych regulujących kwalifikacje zawodowe marynarzy. Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce?

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.07.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ 1. Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia, z 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz. 364). 2. Konwencja Nr 5 dotycząca określenia najniższego wieku dopuszczania

Bardziej szczegółowo

Inclusion Europe. Raport

Inclusion Europe. Raport Dyrektywa Europejska w sprawie Równego Traktowania przy Zatrudnianiu i Wykonywaniu Zawodu Inclusion Europe Raport Inclusion Europe i jego 49 członków z 36 państw walczą ze społecznym wykluczaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeŝeniem eniem postanowień art.16 [ [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] ] i Art.19 [ [pracownicy państwowi

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich

Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób pełnoletnich DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Konwencja haska z dnia 13 stycznia 2000 r. o międzynarodowej ochronie osób

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 października 2013 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 22 października 2013 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) i zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność opracowania

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO Warszawa, dnia 1~maja 2013 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPART AMENT POLITYKI PODATKOWEJ PK2/065/27/WITI2013/ ~D ~ ~'00'j 6 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT W RELACJACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH

PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH Czesław DYRCZ Akademia Marynarki Wojennej 2/23 Plan wystąpienia Wprowadzenie Prawne uwarunkowania odbywania praktyk Tradycja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r.

Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r. Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r. STYCZEŃ 31 stycznia urząd miasta: złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości lub od lokalu wynajmowanego od urzędu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244)

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) I. Cel i przedmiot ustawy Podatek tonażowy jest instytucją prawną, która miała

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Księgowość TAX FREE. Podręcznik Operacyjny TXM. Księgowość PROCEDURA TAX FREE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Księgowość TAX FREE. Podręcznik Operacyjny TXM. Księgowość PROCEDURA TAX FREE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: PROCEDURA I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Procedurze tej podlega tylko i wyłącznie sprzedaż towaru podróżnemu, który nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (kraje Unii Europejskiej: Austria,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540 Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) (Dz. U. z 2012 r., poz....)

Bardziej szczegółowo

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma.

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. W ostatnich latach z powodu migracji ludności obywatele

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2012 poz. 1540 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych -Inspektorat Serwis Obsługi Klientów ZAPYTAJ O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach serwisu e-inspektorat ZUS, pod

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.11.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo