Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1 (47) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2008 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1 (47) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2008 ISSN 1426-1006"

Transkrypt

1 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOLIDARNOÂå NR 1 (47) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2008 ISSN MOTTO: Nie należy niczego czynić bez rozumnej racji. Żaden dar nie jest dobrodziejstwem, jeśli nie daje się go na podstawie rozumnej racji, gdyż wszystkiemu co dobre musi towarzyszyć rozum. Seneka

2 KRAJOWA SEKCJA MORSKA MARYNARZY I RYBAKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1 (47) STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 2008 ISSN MOTTO: Nie należy niczego czynić bez rozumnej racji. Żaden dar nie jest dobrodziejstwem, jeśli nie daje się go na podstawie rozumnej racji, gdyż wszystkiemu co dobre musi towarzyszyć rozum. BIULETYN MORSKI nr 1/2008 Seneka BIULETYN MORSKI.indd :32:00 K R A J O WA S E K C J A M O R S K A M A R Y N A R Z Y I R Y B A K Ó W N S Z Z S O L I D A R N O Ś Ć SPIS TREŚCI Od Redakcji...2 Wiadomości ze świata rocznica tragedii promu Jan Heweliusz...6 Jork & Viking Echo...7 Zdrowie na statku...8 Kobiety na morzu...9 Podatki od dochodów uzyskanych za granicą...11 Rok jest szkoła, musi być szkolny żaglowiec lat inspektora ITF w Gdyni...16 Wspólna akcja ITF i armatorów...18 Przed kolejnym posiedzeniem Komitetu ds. bezpieczeństwa IMO...19 Możemy mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy na morzu...20 Wspólna Polityka Rybacka w ocenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego...21 Słabe rezultaty ograniczeń presji połowowej na zasoby rybne w wodach UE...22 Wykorzystać potencjał tkwiący w morzach i oceanach...23 Wyjaśnienia MPiPS...24 Viking Line kontra ITF...25 Publikacje na stronie internetowej...27 Wydawca Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność Adres redakcji Szczecin, ul. Szarotki 8 tel. (91) fax (91) Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca, za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk Drukarnia MISIURO Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 29 tel./fax (58) Numer zamknięto 31marca 2008 r Okładka - zdjęcie Marian Kumiszcza Od redakcji Jednym z najważniejszych czynników wpływających na pracę marynarza na statku jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiane nie tylko jako bezpieczeństwo statku w czasie rejsu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo członków załogi podczas wykonywania codziennych czynności. Każdy z nas mógłby podać dziesiątki - a niekiedy i setki - konkretnych przykładów kiedy marynarze byli narażeni na utratę zdrowia a nawet życia. Jakby tego było mało, uczestnicząc w wypadkach na morzu, albo będąc ich świadkiem narażeni jesteśmy również na niekiedy nieuczciwe traktowanie przez władze państw, prowadzące śledztwa w sprawie wypadków. Jak się przed takim traktowaniem uchronić, jak sami możemy zwiększyć nasze bezpieczeństwo podczas rejsu piszemy w kilku artykułach. Zachęcamy również do wymiany swoich własnych doświadczeń. Aby to ułatwić, na naszych stronach internetowych tworzymy specjalny dział dotyczący bezpieczeństwa morskiego. Na całym świecie coraz częściej i coraz mocniej walczy się z dyskryminacją i wszelkimi podziałami pracowników nie mającymi uzasadnienia w kwalifikacjach czy doświadczeniach zawodowych. Od setek a nawet tysięcy lat tradycyjnie zawód marynarza jest uważany za typowo męski. W wielu zwyczajach czy przesądach, kobieta na statku traktowana jest wręcz jako zagrożenie bezpieczeństwa rejsu. Na szczęście czasy te już minęły. Kobiety coraz częściej znajdują swoje spełnienie w zawodach morskich. O miejscu i roli kobiet na statkach piszemy w osobnym artykule. Jako związek zawodowy, często w swej działalności napotykamy na opór armatorów. Jest to naturalne, mamy różne interesy. Gdzieś jednak musi być granica oddzielająca to co jeszcze wolno od tego co już nie wolno. Na przełomie roku 2007 i 2008 dokonał się ważny krok w kierunku dokładniejszego wytyczenia takiej granicy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości musiał wydać werdykt określający co w podstawowych filarach Unii Europejskiej jest ważniejsze; czy prawo do swobodnego przepływu kapitałów i działalności gospodarczej, czy prawo związków zawodowych do akcji w walce o prawa pracownicze. Orzeczenie ETS w sprawie Viking Line kontra FSU i ITF potwierdza, że związki zawodowe mają prawo do podejmowania wspólnych akcji strajkowych, a Unia Europejska to nie tylko wolny rynek z wolnością przepływu pracowników i kapitałów, ale również musi prowadzić politykę socjalną, mającą na celu podnoszenie standardów życia i pracy we wszystkich krajach członkowskich. Zreformowana w 2002 roku Wspólna Polityka Rybacka Unii Europejskiej w dalszym ciągu kuleje. O trudnościach w realizacji takiej wspólnej polityki pisaliśmy niejednokrotnie również w naszym biuletynie. Jakie są tego przyczyny? Próbę odpowiedzi dał Europejski Trybunał Obrachunkowy. Jego wnioski pokrywają się w wielu obszarach z oceną dokonaną przez Komisję Europejską. Wnioski ETO przedstawiamy w osobnym artykule. Nie zapominamy również o historii. W artykule kpt. Wiktora Czappa przedstawiamy dzieje naszego pierwszego szkolnego żaglowca Lwów. Kpt. Czapp podzielił się z nami również swoimi refleksjami z uroczystości w rocznicę tragedii promu Jan Heweliusz. Wspominając, nie zapominamy również o tym, że ponad dziesięć lat temu utworzono w Gdyni drugi w Polsce (po Szczecinie) inspektorat ITF. Od początku jego istnienia inspektorem ITF jest nasz kolega Andrzej Kościk. W krótkiej notatce przedstawiamy imponującą statystykę jego dokonań. Gratulujemy. Poza tym w materiałach w bieżącym numerze biuletynu wraca jak bumerang sprawa ubezpieczeń społecznych marynarzy, piszemy o podatkach od dochodów uzyskanych za granicą, przedstawiamy co się dzieje na świecie. Mamy nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie coś interesującego dla siebie. Życzymy ciekawej lektury. Redakcja

3 Wiadomości ze świata RZĄD IRLANDII PRZECIWKO TANIM BANDEROM W styczniu 2008 odbyło się spotkanie irlandzkiego ministra odpowiedzialnego za sprawy morskie z ITF i jej afiliantami w Irlandii. Spotkanie, w którym wzięli również udział inspektorzy ITF oraz szefostwo irlandzkiej Coast Guard było poświęcone problemowi walki z wygodnymi banderami. (foto - Związkowcy zwracali uwagę na konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące odpowiedzialności poszczególnych państw za pomoc marynarzom. Ma to pierwszoplanowe znaczenie, szczególnie w świetle wielu zaginięć bez śladu marynarzy (około 1500 osób rocznie). Prośby o pomoc są również często rezultatem aresztowań statków. Dyskusja skupiała się także na inspekcjach ITF i na tym, jak w niektórych przypadkach uniemożliwiano inspektorom wejścia na statki, szczególnie eksploatowane przez Norfolk Line. Podczas spotkania poruszano również rolę władz państwowych i port state control w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy na statkach. Inspektor ITF Ken Fleming wyraził duże zadowolenie ze spotkania i stwierdził między innymi: Mamy nadzieję, że ta dyskusja doprowadzi do ściślejszej współpracy z Rządem Irlandii w zmaganiach z substandardową żeglugą hs (na podstawie ITF News Online) IMO: 50 LAT - 50 KONWENCJI 17 marca 2008 roku minęło 50 lat od wejścia w życie konwencji ONZ ustanawiającej Międzynarodową Organizację Morską (IMO). W ciągu tych 50 lat przyjęto co najmniej 50 konwencji i protokołów dotyczących bezpieczeństwa morskiego, redukcji i kontroli zanieczyszczeń środowiska (nie tylko morza, ale również i atmosfery) ze strony statków, odpowiedzialności i odszkodowań oraz reakcji na wypadki morskie czy innych spraw, jak na przykład ułatwień w ruchu statków czy ratownictwa. Z najnowszych można wymienić Konwencję z Nairobi, przyjętą w roku 2007, a dotyczącą usuwania wraków oraz przygotowania do przyjęcia w 2009 roku konwencji dotyczącej recyklingu statków. Konwencja ONZ ustanawiająca Międzynarodową Organizację Morską została przyjęta w Genewie 6 marca 1948 roku, natomiast ostatni dokument ratyfikacyjny, wymagany do wejścia jej w życie został złożony przez Japonię 17 marca 1958 roku. Początkowa nazwa organizacji brzmiała - Międzyrządowa Morska Organizacja Konsultacyjna (IMCO - Inter-Governmental Maritime Consultative Organization). Zmiana nazwy na Międzynarodową Organizację Morską (IMO - International Maritime Organization), co miało odzwierciedlać zmianę jej roli jako instytucji nie tylko konsultacyjnej, ale również regulacyjnej, nastąpiła w roku Komitet organizacyjny, którego celem było przygotowanie pierwszego zgromadzenia nowej organizacji, liczył 12 państw. Dzisiaj IMO zrzesza 167 państw, które reprezentują prawie wszystkie kraje świata zainteresowane sprawami morskimi. Są wśród nich takie, które uczestniczą w światowej żegludze, czy państwa nadbrzeżne zainteresowane ochroną środowiska morskiego. Do IMO należy również pewna ilość państw kontynentalnych, bez dostępu do morza, zainteresowanych żeglugą śródlądową (na rzekach czy jeziorach). Ciekawostką może być fakt, że w przeciwieństwie do innych organizacji międzynarodowych koszty działalności IMO ponoszą w głównej mierze państwa rozwijające się. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zasada, że wysokość składki zależy od tonażu zarejestrowanej w danym państwie floty. Z powodu zmian, jakie nastąpiły w sektorze w ciągu ostatnich 30 lat, a szczególnie wejście w życie tzw. otwartych rejestrów, największy wkład w finansowanie IMO mają takie państwa jak Panama, Liberia czy Bahama. Rok 2008 jest dla IMO rokiem okrągłych liczb. W marcu mija 60 lat od przyjęcia konwencji o utworzeniu Organizacji, 50 lat od wejścia w życie tej konwencji, a w czerwcu odbędzie się 100 sesja Rady IMO, organu wykonawczego, zarządzającego organizacją pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi. hs (na podstawie - IMO Newsroom) SUKCES TYGODNIA AKCJI W INDIACH I NA SRI LANCE W portach Indii i Sri Lanki odbył się tydzień akcji przeciw tanim banderom. Przeprowadzono 96 inspekcji na statkach FOC, których celem było bezpieczeństwo marynarzy, uczciwe płace i przyzwoite warunki pracy. Na przykład w porcie Mumbai, na statku Sambo Jewelry bandery maltańskiej (armator norweski, operator

4 koreański) inspektor stwierdził, że członkowie załogi pochodzący z Chorwacji, Polski, Rosji i Birmy otrzymywali wynagrodzenie mniejsze od minimum ITF. Jednak na skutek akcji, armator zgodził się na podpisanie układu zbiorowego z Koreańskim Związkiem Zawodowym Marynarzy. Układ ten pokrywa nie tylko marynarzy na statku Sambo Jewelry, ale również na drugim statku tego armatora Sambo Heron. Inny przykład, również z portu Mumbai, to inspekcja na statku Windsor Ruby (bandera panamska, armator ze Sri Lanki), która odkryła, ze marynarze są wynagradzani na poziomie dużo niższym, niż przewidziano w podpisanym przez armatora ITF-owskim układzie. Marynarze pochodzący ze Sri Lanki nie chcieli zgłaszać tego faktu z obawy przed represjami. Natychmiastowa akcja inspektora doprowadziła do tego, że armator zobowiązał się w ciągu tygodnia wypłacić zaległe wynagrodzenia w łącznej kwocie około 24 tys. USD. (foto - Mahendra Sharma, zastępca sekretarza regionalnego ITF na region Azji i Pacyfiku powiedział: Tydzień akcji był głośnym sukcesem i jesteśmy bardzo zadowoleni z jego wyników. Poza podpisaniem nowych układów zbiorowych i odzyskaniem zaległych wynagrodzeń, działanie naszych inspektorów doprowadziło do podpisania układów zbiorowych ITF ze związkami zawodowymi z kraju siedziby armatora korzystającego. Oczywiście należy również wyrazić uznanie naszym związkom zawodowym marynarzy i dokerów w Indiach i na Sri Lance hs (na podstawie ITF - press area) MIĘDZYNARODOWY PORADNIK MEDYCZNY DLA STATKÓW Trzy międzynarodowe organizacje - Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - wydały nową wersję Poradnika Medycznego dla Statków (trzecie wydanie). Pływanie na statkach było zawsze niebezpiecznym zawodem. Długie podróże, ekstremalne warunku pogodowe, choroby i wypadki mogą mieć bardzo silny wpływ na zdrowie członków załóg. W porównaniu do ludzi na lądzie, marynarze są bardziej narażeni na ryzyko utraty zdrowia, a jednocześnie są odizolowani od typowych możliwości uzyskania pomocy medycznej. Trzecie wydanie Międzynarodowego Poradnika Medycznego dla Statków zawiera najnowsze praktyczne wskazówki dla tych, którzy mają obowiązek udzielania pomocy w przypadku choroby lub uszkodzenia ciała na statku. Od czasu swej pierwszej publikacji w roku 1967, Międzynarodowy Poradnik Medyczny dla Statków stał się standardem dla udzielania pomocy medycznej na statkach. Przyjęta ostatnio przez MOP konwencja o pracy na morzu wymaga, aby wszystkie statki posiadały apteczki, wyposażenie medyczne i poradnik medyczny, jak ten. Na ważność gruntownej znajomości zasad zapisanych w poradniku zwracają uwagę międzynarodowe konwencje STCW, STCW-F oraz inne dokumenty organizacji międzynarodowych (np. FAO w zakresie rybołówstwa). Drugie wydanie poradnika z 1988 roku zostało przetłumaczone na ponad 30 języków i było używane na dziesiątkach tysięcy statków. Ostatnie, trzecie wydanie zawiera całkowicie uaktualnione zalecenia, których celem jest promocja i ochrona zdrowia marynarzy oraz najnowsze zalecenia i przepisy międzynarodowe. Międzynarodowy Poradnik Medyczny dla Statków wypełnia najistotniejsze przepisy konwencji o pracy na morzu z 2006 r.: zapewnienie, że marynarze będą mieli opiekę medyczną i ochronę zdrowia na poziomie nie niższym, niż jest powszechnie dostępna dla pracowników na lądzie, włączając w to natychmiastowy dostęp do lekarstw, zaopatrzenia medycznego i urządzeń diagnostycznych oraz do informacji i konsultacji medycznych. Poszczególne państwa, poprzez wyposażenie statków podnoszących ich banderę w ten poradnik i postępowanie zgodnie z jego zaleceniami, wypełnią obowiązki nałożone na nie w przepisach konwencji o pracy na morzu z 2006 r. hs (na podstawie - IMO Newsroom) BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PORTACH Europejska Federacja Transportowców (ETF) wezwała Komisję Europejską, aby sprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracy znalazły się w centrum polityki portowej Unii Europejskiej. Nawiązując do informacji o wypadku, który 18 stycznia 2008 r. doprowadził do śmierci dwóch włoskich dokerów, ETF nawołuje Komisję do szybkiej reakcji na warunki bhp w portach. Wypadek ten jest jednym z fatalnej serii związanej z bezpieczeństwem w portach. Dużą rolę do odegrania mają również państwa członkowskie odpowiedzialne za wdrożenie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Dokerzy stracili życie prawdopodobnie podczas pracy na statku w Porto Marghera w Wenecji. Zatrzymanie pracy po wypadku zmieniło się w ogólnokrajową akcję strajkową włoskich związków zawodowych transportowców. Związkowcy domagają się rozszerzenia ramowych przepisów

5 dotyczących bezpieczeństwa pracy w portach - aktualnie obowiązujących w Genui, Rawennie i Neapolu - na wszystkie porty we Włoszech. ETF wyraził solidarność z walką włoskich dokerów. (foto - Jest niedopuszczalne, aby tak istotny dla gospodarki UE sektor jak porty, który dynamicznie się rozwija, nie był w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ludziom, którzy poprzez swoją pracę uczestniczą w tym rozwoju. Wzrost produkcji nie może być osiągany z uszczerbkiem dla bezpieczeństwa - powiedział Sekretarz Sekcji Dokerów ETF Philippe Alfonso. hs (na podstawie ITF News Online) STATEK ZATRZYMANY W HISZPAŃSKIM PORCIE Statek Newfane bandery panamskiej cumujący w porcie Castellon (Hiszpania) został zatrzymany przez władze portowe po inspekcji przeprowadzonej przez ITF. (foto - Hiszpański inspektor German Arias wszedł na burtę po wniesieniu skargi przez załogę. Członkowie załogi uskarżali się na zbyt mała ilość żywności i wody pitnej na burcie oraz że nie otrzymują wynagrodzeń zgodnie z umowami o pracę (akceptowanymi przez ITF). Podczas kontroli ujawniono, że załoga była zmuszana do podpisywania fałszywych wypłat i rejestrów nadgodzin. Jednym słowem, na statku prowadzono podwójną księgowość. Dwunastu marynarzy z 22 osobowej ukraińskiej załogi, którym armator był winien około 97 tys. USD. prosiło o repatriację ich do kraju. Obawiali się oni, że zostaną zmuszeni do dalszej podróży i prosili władze portowe o ochronę. Na statku znaleziono ponad 20 usterek w zakresie bezpieczeństwa. W historii statku zanotowano wiele problemów, jakie miała załoga z niskim poziomem bezpieczeństwa. Było to powodem już kilku zatrzymań statku przez władze portowe w innych krajach europejskich. hs (na podstawie ITF News Online) EUROPEJSKI DZIEŃ MORZA Komisja Europejska zaproponowała, aby corocznie dzień 20 maja obchodzić jako Europejski Dzień Morza. Inicjatywa jest związana z pracami nad nową zintegrowaną polityką morską Unii Europejskiej. Podczas konsultacji założeń tej polityki często wyrażano pogląd, że celebrowanie europejskiego dziedzictwa morskiego, jak i jego przyszłości, oraz zwrócenie uwagi na różnorodną działalność związaną z morzem pomogłoby podniesieniu w obywatelskiej świadomości nie tylko ważności sektora morskiego, ale również kluczowej roli środowiska morskiego w życiu regionów przybrzeżnych Europy. 22 na 27 państw członkowskich Unii Europejskiej to państwa nadbrzeżne lub wyspiarskie. Około 40% produktu narodowego brutto krajów UE przynoszą regiony nadmorskie. Działalność związana z morzem daje pracę około 5 milionom Europejczyków. Dwie trzecie granic w Europie to granice morskie. Około 90% towarów w europejskim handlu zagranicznym jest przewożonych drogą morską. Nikt nie ma wątpliwości, że Europa jest kontynentem silnie związanym z morzem. Długość linii brzegowej sięga 70 tys. km (prawie dwukrotnie więcej niż wynosi obwód kuli ziemskiej na równiku). W tej sytuacji Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły trójstronną deklarację aprobującą ustanowienie i obchody Europejskiego Dnia Morza corocznie w dniu 20 maja. Jak widać, od tego roku będziemy mieli okazję co roku do dwukrotnego świętowania Dni Morza. W maju Europejski Dzień Morza a w czerwcu nasze tradycyjne Dni Morza. hs (na podstawie - EC press releases)

6 15 rocznica tragedii promu Jan Heweliusz Minęło już 15 lat od tragedii załogi i pasażerów promu Jan Heweliusz, lecz ciągle jest ona żywa w naszej pamięci. W każda rocznicę katastrofy organizowane są uroczystości upamiętniające to zdarzenie. Przedstawiamy (z niewielkimi skrótami) refleksje kpt. ż.w. Wiktora Czappa, Przewodniczącego Szczecińskiego Klubu Kapitanów ż.w. z tegorocznych uroczystości. Żywioł morza nie jest ani wrogi, ani przyjacielski, ale jest bezwzględny i wymaga od marynarza napięcia jego uwagi, żeby nie zostać pokonanym. Odkąd trwa żegluga i tak długo, jak będą pływały statki, na morzach i oceanach zdarzały się i będą się zdarzać katastrofy morskie. Doskonalsze technicznie statki, doskonalsze środki łączności, coraz czujniejsze służby ratownicze mogą jedynie ograniczyć obfite żniwo, jakie zbierają morskie katastrofy. Pamiętnej nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku, a więc 15 lat temu, rozegrała się w rejonie wyspy Rugia na Bałtyku największa tragedia w historii Polskiej Marynarki Handlowej. Surowy, rozszalały w sztormowym tańcu żywioł pokonał prom Jan Heweliusz, ciężko walczący o dotarcie do zbawiennego stałego brzegu, który wydawał się przyjazny i tak bliski. Dokładnie o godzinie pokonany przez żywioł prom odwrócił się stępką do góry, zabierając ze sobą w otchłań morza 55 ofiar. Zginęli wszyscy pasażerowie i całe dowództwo statku. Zaalarmowane brzegowe służby ratownicze zdołały uratować tylko 9 osób. Część załogi zmarła na wodzie z powodu wyziębienia organizmu. Uroczystości upamiętniające 15 rocznicę katastrofy Heweliusza oraz oddanie hołdu ofiarom tragedii odbyły się w tym roku równolegle w Gdańsku i Szczecinie. W sobotę 12 stycznia 2008 r o godzinie odprawiona została msza św. intencyjna - Jan Heweliusz - pamiętamy, celebrowana przez proboszcza Bazyliki Mariackiej, zwanej też Bazyliką Morską w Gdańsku. W trakcie mszy studentka Akademii Morskiej ze Szczecina Paulina Czerniewicz odczytała 55 nazwisk - ofiar katastrofy. Po mszy, o godzinie 11-tej, u stóp pomnika poświęconego Tym, którzy nie powrócili z morza, a który usytuowany jest w samym centrum najstarszej dzielnicy gdańskiego portu przy Moście Kamieniarskim na terenie Centralnego Muzeum Morskiego, rodziny ofiar, uratowani z katastrofy członkowie załogi, władze wojewódzkie i miejskie, delegacje przedsiębiorstw morskich, Stowarzyszenia kpt. ż.w. z Gdyni oraz Szczecińskiego Klubu kpt. ż.w., Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich oraz społeczeństwa Trójmiasta złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem. Uroczystości szczecińskie rozpoczęły się w niedzielę 13 stycznia mszą św. intencyjną w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jakuba Apostoła, celebrowaną przez Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Przy ołtarzu hołd oddały sztandary Akademii Morskiej i Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich. Podobnie jak w Gdańsku, studentka Paulina Czerniewicz odczytała nazwiska ofiar katastrofy. Ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński po mszy wpisał się do Księgi Pamiątkowej wyłożonej w kościele. Główne uroczystości odbyły się 14 stycznia na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy pomniku Tym, którzy nie powrócili z morza wcześnie rano, o godzinie 5-tej, a więc dokładnie tej o której 15 lat temu prom Jan Heweliusz odwrócił się stępką do góry. Aleja od bramy głównej cmentarza do pomnika została oświetlona zniczami w kolorach czerwonym i zielonym, które symbolizowały światła pozycyjne statku. U stóp pomnika położona była flaga armatora EuroAfrica, a nad pomnikiem powiewała bandera Polskiej Marynarki Handlowej. Ceremonię rozpoczęto wybiciem jednej szklanki na dzwonie okrętowym oraz wystrzeleniem trzech rakiet sygnałowych. Krótkie okolicznościowe przemówienie odczytał przewodniczący Szczecińskiego Klubu kpt. ż.w. Wiktor Czapp. Przypomniał, że morze uczy pokory, a niebezpieczne jest przede wszystkim dla tych, którzy je lekceważą i nie ma tu znaczenia, czy dzieje się to na Bałtyku, czy na Pacyfiku. Ks. Kazimierz - duszpasterz Ludzi Morza - odmówił wspólnie z zebranymi modlitwę. Powiedział on: modlitwa jest to jedyny dar, jaki możemy dać dzisiaj zaginionym w katastrofie. W apelu pamięci aktor szczeciński Jacek Polaczek odczytał 55 nazwisk pasażerów i załogi, którzy zginęli. Uroczystość uświetniła kompania studentów oraz sztandar Akademii Morskiej w Szczecinie. Na płycie pomnika kwiaty złożyły rodziny i wdowy po zaginionych, uratowani w katastrofie, władze Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody województwa zachodniopomorskiego, władze miasta Szczecina, posłanka Magdalena Kochan, związki zawodowe, armatorzy, delegacje przedsiębiorstw morskich, Urzędu Morskiego, Szczeciński Klub kpt.ż.w., Stow. Starszych Mechaników Morskich. W imieniu Rektora i Senatu Akademii Morskiej kwiaty złożył Prorektor dr inż. Zbigniew Szozda. Były też kwiaty od Fundacji Ostatni Rejs oraz od licznie zebranego społeczeństwa Szczecina. O godzinie 11-tej, to znaczy o czasie, kiedy prom 15 lat temu schował się pod powierzchnią rozszalałego morza, rozległy się syreny okrętowe w portach Szczecina, Świnoujścia, Gdyni i Gdańska. Pod patronatem armatora EuroAfrica w salach Park Hotel w Szczecinie w dniu 11 stycznia odbyło się seminarium naukowe na temat: Bezpieczeństwo Żeglugi w rejonie Bałtyku. Wiktor Czapp

7 Jork & Viking Echo Do kolizji statku Jork flagi Antigua & Barbuda z platformą wydobywającą gaz na Morzu Północnym doszło 4 sierpnia 2007 roku. Statek płynął z ładunkiem ziarna z Lubeki do New Holland. Kapitan przejął od starszego oficera wachtę o godzinie i wykonując pracę papierkową na komputerze, zapomniał o zmianie kursu o 7º. W pewnym momencie spojrzał ponad komputer i stwierdził, że jest około 100 metrów od bezzałogowej platformy Viking Echo, gdy zderzenie było już nieuniknione. Próbował zmienić kurs, lecz uderzył w nią ukośnie dziobem, powodując poważne uszkodzenie platformy, jak i rozdarcie poszycia pod linią wody. Oskarżyciel powiedział w sądzie, iż zachowanie kapitana po kolizji nie było takie, jakiego można by oczekiwać, i gdy reszta załogi zareagowała odpowiednio na zagrożenie, on pozostał bierny i chciał pójść ze statkiem na dno. W sądzie powiedziano także, że gdy statek zaczął się przechylać, starszy oficer Jan Wiechetek przejął kontrolę nad sytuacją i swoimi działaniami, które można opisać jako heroiczne, uratował życie sześciu marynarzom. Podczas gdy załoga była przejmowana przez statek ratowniczy, kapitan statku Jork kontynuował spożywanie alkoholu. [powyższy tekst według grudniowego wydania Telegrafu]. Wspomniany już starszy oficer Jan Wiechetek jest członkiem Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność i ciężko wspomina tamte wydarzenie. Swoimi wspomnieniami podzielił się z nami. Zdarzenie nastąpiło około godziny po zdaniu wachty Kapitanowi, którego określił jako bardzo dobrego fachowca. Do kolizji doszło, gdy był już w kabinie, a kiedy ujrzał przez bulaj nogi platformy, wiedział co się stało. Wbiegł na mostek, Kapitan wydawał się oszołomiony zdarzeniem, doszło między nimi do wymiany zdań, w której nie zgadzali się ze sobą. Cała załoga wybiegła na pokład i wtedy statek już zbliżał się do 30º przechyłu. Chief nalegał bezskutecznie, aby został nadany sygnał statku w niebezpieczeństwie Mayday, następnie nakazał zebranie dokumentów statkowych. Widząc, że Kapitan jest w szoku i nie reaguje na zaistniałą sytuację, przejął dowództwo statku i nadał Mayday. Stacja brzegowa potwierdziła odbiór sygnału statku w niebezpieczeństwie. Zostawił Kapitana na mostku, żeby on prowadził nasłuch i dalszą korespondencję statku w niebezpieczeństwie ze stacją brzegową. Tuż po tym zarządził założenie ubrań ratunkowych przez załogę oraz wyrzucenie tratwy za burtę. Chief w tym czasie zbierał i zabezpieczał dokumenty statkowe oraz prowadził akcję ratowniczą. Statki typu standby były już blisko wraz z opuszczonymi łodziami FRC, lecz zajęły one pozycję w odległości około 100m od statku, który dalej z pogłębiającym się przechyłem poruszał się do przodu. Marynarze, widząc statki ratownicze i czując, że statek lada moment przewróci się i zacznie tonąć, w ubraniach ratunkowych skoczyli do wody. Łodzie FRC bezpiecznie podjęły rozbitków na swój pokład. Chief zobaczył, że brakuje dwóch członków załogi, ponownie uruchomił sygnał alarmowy i pobiegł do nadbudówki sprawdzić wszystkie kabiny. Nikogo nie było. Zobaczył tylko jednego marynarza na pokładzie, który stwierdził, że 5 członków załogi jest na łodziach FRC, a on sam czeka na Chiefa i Kapitana. Ze względu na wciąż obracającą się śrubę statku, Chief wcisnął awaryjny stop. Wtedy statek miał już między 40 a 50º stopni przechyłu, co bardzo utrudniło jemu poruszanie się po pokładzie. Zdążył jeszcze podać stacji brzegowej pozycję Jorka. Stres, zaistniała sytuacja, brak czasu, obawa o własne życie, o życie załogi powodowały, że niektóre działania były nie skoordynowane. Wykonuje się je automatycznie, dostosowując się do danego niebezpieczeństwa, co na pewno mogą potwierdzić marynarze, którzy byli w takich sytuacjach. Zabezpieczone dokumenty statkowe przywiązał do koła ratunkowego i rzucił do wody. Łodzie FRC podjęły je. Chief zobaczył, że ostatni marynarz skoczył do wody i jest podejmowany przez łodzie FRC. Kapitan zamknął się na mostku i nie chciał opuścić statku. Starszy oficer szukał łomu, aby wyważyć drzwi i chciał wyprowadzić kapitana siłą, lecz bezskutecznie. Kapitan nie reagował na komendy i prośby Chiefa. Wiechetek widząc, że statek może się przewrócić, zatonąć, obawiając się o własne życie, przyciągnął tratwę, która była faleniem przyczepiona do statku i skoczył na nią. Cała załoga poza kapitanem była już bezpieczna na standbayowcu, którego załoga uprzejmie przyjęła polskich marynarzy. Chief szybko pobiegł na mostek do kapitana statku, chciał się skontaktować z kapitanem Jorka przez radio, ale bezskutecznie. Kapitan standby statku poprosił starszego oficera Wiechetka, aby wraz z załogą FRC wrócili pod Jorka, żeby podjąć jeszcze jedną próbę uratowania Kapitana. Statek miał już blisko 70º przechyłu. Chief zgodził się bez wahania. Był na boso i miał trudności, aby wejść na statek po ostrej krawędzi falszburty. Gdy już się udało, nie mógł znaleźć Kapitana, nie mógł widzieć, że z drugiej strony Kapitan sam wyskoczył do wody. W końcu dał znać do FRC i skoczył do wody, niestety już mocno osłabiony nie mógł wejść do łódki, a załoga miała trudności, żeby go wciągnąć. W końcu wszyscy, wraz z Kapitanem, znaleźli się bezpiecznie na standbyowcu, z którego na stały ląd zabrał ich helikopter. Na lądzie, pod obstawą wszyscy trafili do jednego pomieszczenia, w którym od razu poddano załogę badaniu alkomatem. Jedynie Kapitanowi wykazano, iż jest pod wpływem alkoholu i przewieziono go do szpitala na badanie krwi. Załoga już nie miała z nim kontaktu. Po rozprawie sądowej Kapitan został skazany na rok więzienia. Marynarze dostali kawę, papierosy i możliwość skorzystania z telefonu. Wszyscy byli mokrzy i bez butów, a formalności trwały parę ładnych godzin co tłumaczono weekendem i niemożliwością znalezienia hotelu. Kiedy już zapakowano wszystkich do samochodu, marynarze spodziewali się, że dostana pokój, łazienkę i ubrania na zmianę. Niestety,

8 wszystkich wprowadzono do jednego pomieszczenia z materacami i kocami na podłodze. Następnego dnia część marynarzy dostała pokoje, lecz komfort ich odbiegał dużo od podstawowego standardu. Pracownicy Stella Maris przyszli z pomocą marynarzom, przynosząc ubrania, buty i inne podstawowe rzeczy. Następnie odbyło się składanie zeznań, w które byli zaangażowani tłumacze, agent, i przedstawiciel P&I. Po rozmowie telefonicznej armator przyznał po 25 funtów na osobę i zaaranżował taksówkę, aby marynarze mogli zakupić sobie ubrania i buty. Zdziwienie nastąpiło, gdy taksówka zawiozła ich pod magazyn z ubraniami roboczymi, dopiero po długich rozmowach pojechali do innego sklepu. Jeszcze przed powrotem do Polski, każdy z marynarzy dostał na wydatki po 250 funtów, lecz później zostało im to potrącone z wynagrodzenia. Wszyscy, poza Kapitanem, powrócili szczęśliwie do domu. Podsumowując, każdy z czytelników sam może wyciągnąć własne wnioski czy to z samego wypadku, akcji ratowniczej, czy z tego co się działo później. Dla niektórych będzie to przestroga, dla innych cenna nauka. Mogło dojść do wielkiej tragedii i skażenia środowiska, lecz wszystko dobrze się skończyło i za to trzeba być wdzięcznym. Wszyscy byśmy sobie życzyli, aby takich sytuacji nie było w przyszłości. Wielkie podziękowania dla Starszego Oficera Jana Wiechetka za przedstawienie nam tamtego zdarzenia oraz gratulacje za zachowanie zimnej krwi i właściwej postawy oficera. Zdrowie na statku (Ciekawa strona dla marynarzy i armatorów) T.L. Międzynarodowy Komitet Opieki nad Marynarzami ICSW jest międzynarodową organizacją, której zadaniem jest dbałość o wprowadzanie wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy MOP związanych ze zdrowiem i dobrem ogólnym marynarzy. Komitet prowadzi wiele ciekawych i pożytecznych kampanii każdego roku. Na stronie internetowej można znaleźć wiele informacji związanych z działalnością powyższego komitetu takich jak: ü bezpieczeństwo związane z wyborem, przechowywaniem, przygotowaniem i spożywaniem jedzenia. Są tutaj przedstawione informacje i wskazówki także w postaci filmów i zabawnych posterów. Dość dobrze rozbudowany program jest sponsorowany przez ITF Seafarers Trust. projekt pt. FIT ON BOARD, który promuje zdrowy styl życia wśród marynarzy. Statek jest specyficznym miejscem pracy i spędzania wolnego czasu, dlatego jest szczególnie ważne, aby czas wolny od pracy nie był spędzany tylko na siedząco (szkoda tylko, że tego czasu jest coraz mniej, a często po pracy człowiek nie myśli o niczym innym jak swojej koi). Temu projektowi towarzyszy kilkunastostronicowa publikacja FIT ON BOARD a fit Seafarers = a safer ship, która pomoże nam w prosty sposób sprawdzić aktualny stan zdrowia oraz wskaże, co robić, aby nasze życie było zdrowsze. Projekt ten także jest sponsorowany przez ITF Seafarers Trust. informacje dla marynarzy przemieszczających się w różnych strefach klimatycznych, malarii, nadwagi oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Na stronie znajdziemy także sklep on-line, w którym można zakupić pojedyncze sztuki lub w kompletach po 10 lub 100, takie jak zestawy do ćwiczeń, zestawy podróżne, broszury i publikacje, gotowe postery, nalepki i wiele pożytecznych gadżetów. Jeżeli ktoś nie chce kupować, jest możliwość pobrania plików z sieci, które później można wydrukować. Niby każdy wie, jak przedłużyć sobie życie o kilka lub kilkanaście lat, ale mimo tego z polecaną stroną internetową powinno się zapoznać jak najwięcej marynarzy i armatorów, ponieważ jej zawartość jest dostosowana do specyfiki zawodu marynarza. Krótko Załoga uwolniona W grudniu, po 6-tygodniowej niewoli, została w końcu uwolniona japońska załoga chemikaliowca Golden Nori. Na początku piraci/terroryści grozili wysadzeniem statku lecz w końcu zwolnili całą 22-osobową załogę. Nikt nie odniósł obrażeń. Tragedia rozegrała się u wybrzeży Somalii. Pękające cumy W grudniu zginęło dwóch marynarzy w wypadku na statku, podczas manewrów cumowania od pękniętej liny. Zdarzenie miało miejsce na statku Shipping Corporation of India, a zginęli kadet wraz z innym członkiem załogi pokładowej. W roku 2007 odnotowano przynajmniej 4 wypadki, w których śmierć była zadana przez pękniętą linę cumowniczą. T.L. (tl)

9 Kobiety na morzu Kobiety bardzo rzadko podejmują wyzwanie nauki i pracy w ogólnie rozumianej żegludze, chociaż podczas mojej dotychczasowej pracy na morzu na większości statków, na których pracowałem, były kobiety. Począwszy od mniejszych statków kontenerowych bandery holenderskiej, poprzez promy, statki sejsmiczne, a kończąc na statku oceanograficznym, z którego wróciłem kilka dni temu. Stanowiska obsadzane przez kobiety były różne. Na statku konwencjonalnym jako oficer pokładowy, na statkach sejsmicznych w dziale hotelowym, nawigacyjnym, obsługi i serwisu sprzętu elektronicznego, kończąc na obserwatorach ssaków morskich. Na wspomnianym statku oceanograficznym kobiety miały wykształcenie techniczne i pracowały przy obsłudze i serwisie urządzeń elektronicznych, sonaru i zdalnie sterowanego robota podwodnego wyposażonego w kamerę. Moje doświadczenia potwierdzają statystyki, które mówią, iż kobiety stanowią około 6% załóg statków niekonwencjonalnych. Najwięcej znajduje pracę w sektorze promowym, na wycieczkowcach i statkach specjalistycznych. Według danych IMO ilość kobiet pracująca na morzu jest bardzo mała i wynosi około 2%. Ze wszystkich kobiet, które pracują na morzu, jedynie 7% pracuje na stanowiskach oficerskich, pozostałe 93% to stanowiska z działu pomocniczego. Dla porównania, według tego samego źródła, wśród mężczyzn 42% to oficerowie, a 58% to marynarze z działu pomocniczego. Średni wiek kobiet pracujących na statkach to 32 lata i jest o 4 lata niższa niż wśród mężczyzn. Kobiety, obawiając się większego ryzyka związanego z nietypowo dla nich wybranym zawodem, chętniej niż mężczyźni wstępują do Związków Zawodowych. Ogólnie w całym ITF jest około 6% kobiet, które aktywnie działają i walczą o odpowiednią reprezentację i swoje prawa. W 2001 roku został powołany Kobiecy Komitet Europejskiej Federacji Transportowców ETF, który spotyka się dwa razy w roku. Składa się z 12 kobiet, z których każda jest nominowana przez jedną sekcję ETF. Posiada on sześć przedstawicielek w komitecie wykonawczym ETF oraz jedną przedstawicielkę w komitecie zarządzającym. Konferencje kobiet z ETF odbywają się raz na 4 lata. Komitet ma założony plan działań na lata , który obejmuje między innymi zwiększenie zatrudnienia kobiet w transporcie, złamania stereotypów, równouprawnienia w miejscu pracy, równe szanse w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy i kilka innych, z którymi można się zapoznać na naszej stronie internetowej. To właśnie kongres Womens At Sea w 1997 roku zapoczątkował wprowadzanie do układów zbiorowych ITF zapisów chroniących kobiety oraz dające im minimalne standardy związane z macierzyństwem. Zasady dotyczące macierzyństwa wśród kobiet wykonujących zawód marynarza różnią się znacznie w zależności od miejsca pracy. Na statkach bander narodowych, tam gdzie marynarz wykonujący pracę pochodzi z kraju bandery, jest obejmowany krajowym systemem ubezpieczeń społecznych i ma prawa nadane poprzez związkowe układy zbiorowe. Niestety polska bandera okazuje się tutaj jednym z wyjątków, gdyż marynarze, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pozbawiani są przez pracodawców możliwości pełnego uczestniczenia w systemie ubezpieczeń społecznych. Sztuka unikania przez pracodawcę kosztów pracowniczych w postaci ubezpieczenia społecznego polega na zakładaniu za granicą spółek, a następnie nadinterpretacji prawa. Tak więc kobieta pracująca na statku polskiej bandery, zatrudniona przez firmę z UE, której utworzenie ma za zadanie zmniejszenie kosztów pracowniczych i podatkowych, pozbawiana jest odpowiedniego ubezpieczenia. Niestety nasze władze, pomimo korzystnej dla pracownika interpretacji przepisów unijnych przez ZUS, nie są zbytnio zainteresowane tym problemem, pomimo dziesiątek, setek stron pism wysłanych przez Krajową Sekcję Morską NSZZ Solidarność. Poza tym marynarz pracujący na statkach pod banderami krajów takich jak np. Cypr czy Malta, także powinien być objęty systemem ubezpieczeń, tyle że cypryjskim lub maltańskim. W rzeczywistości takiego ubezpieczenia też brakuje. Jedyne zabezpieczenia pozostają w układach zbiorowych podpisywanych przez Związki Zawodowe afiliowane w ITF. Układy zbiorowe ITF dla statków floty handlowej określają np. że kobieta w ciąży musi być repatriowana do kraju zamieszkania na koszt armatora oraz musi otrzymać przynajmniej trzymiesięczną pensję podstawową. Dodatkowo Związki Zawodowe wprowadziły zapis, iż armator powinien zatrudnić kobietę ponownie, po urodzeniu dziecka, gdy będzie gotowa i chętna do podjęcia pracy. Gdyby nadarzyła się sytuacja, iż armator nie chce się wywiązać z tego zobowiązania, powinna natychmiast kontaktować się z Inspektorem ITF. Należy wspomnieć w tym momencie o szeroko pojętym nękaniu i molestowaniu na statkach. To zjawisko występuję niezależnie od płci, lecz kobiety występujące w znacznej mniejszości mogą być na to znacznie bardziej narażone. Wynikiem tego mogą być depresje i zła atmosfera na statku, co poważnie wpływa na zdrowie psychiczne marynarza, jak jego zdolność do wykonywania swojej pracy. Dlatego też ITF opracował swoją politykę dotycząca walki z nękaniem i molestowaniem, której treść jest dostępna w Związku. Dodatkowo Stowarzyszenie Armatorów Unii Europejskiej wraz z Europejską Federacją Pracowników Transportu ETF wydały wspólnie opracowanie pod tytułem Równe szanse i różnorodność w europejskim transporcie morskim, eliminacja molestowania i zastraszania w miejscu pracy, stanowiące wytyczne dla Firm Żeglugowych (pisaliśmy o tym w numerze 4/2006 naszego Biuletynu Morskiego ). Ponieważ opracowanie zostało wspólnie stworzone przez

10 ETF i Stowarzyszenie Armatorów UE, wynikałoby z tego, że armatorzy należący do stowarzyszenia powinni być dobrze zaznajomieni z treścią opracowania, jak i wywiązywać się z opisanych procedur i zasad. Pełny tekst opracowania jest dostępny na naszych stronach internetowych KSM i OMK. Poza nękaniem, pojawia się dyskryminacja pod względem płci, która może przyjmować różne formy. Najbardziej powszechną jest odmowa zatrudnienia lub nawet odmowa możliwości ubiegania się o pracę. Kolejnymi są nierówność wynagrodzenia, brak dostarczania właściwego wyposażenia, głównie ochronnego (np. kombinezony, buty robocze itp.) Kobiety pracujące na statku powinny jednak pamiętać, iż gdy otrzymają polecenie wykonania pracy, która nie przypadnie im do gustu, a jest wykonywana zwyczajowo przez mężczyzn, to taka sytuacja nie powinna być traktowana jako akt dyskryminacji. Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność przeprowadziła ankietę wśród swoich członkiń, a jej wyniki w skrócie przedstawiają się następująco: ciężko jest znaleźć pierwszą pracę na statku. Z odpowiedzi wynikało, iż armatorzy preferują mężczyzn. Sprowadza się to do tego, iż wiele kobiet ma problemy z odbyciem praktyk w swoim dziale i są nierzadko zmuszone do zatrudnienia np. w dziele hotelowym i po godzinach zwykłej pracy starać się odbyć wymaganą praktykę, po pierwszym kontrakcie pracodawcy często przekonują się do kobiet i nie ma większych problemów z kolejnym zatrudnieniem. Najbardziej dogodna sytuacja jest po zdobyciu dyplomu oficerskiego, już po zamustrowaniu nie ma większych problemów, panie nie czują się dyskryminowane, natomiast daje się wyczuwać różnicę w kontaktach przełożonych z kobietami. Panie czuja się zdystansowane. większość kobiet nie jest poinformowana przez pracodawcę lub pośrednika o istnieniu układów zbiorowych podpisywanych przez Związki Zawodowe afiliowane w ITF, ogólnie kobiety, które zdecydowały się na pracę na morzu określają ten zawód jako atrakcyjny. Problemy występują dopiero po urodzeniu dziecka lub po wyjściu za mąż. Zaciekawieni ilością kobiet podejmujących naukę w kierunkach typowo morskich zwróciliśmy się do Akademii Morskich z prośbą o podanie przybliżonych danych, z których wynika, iż w AM w Szczecinie na wydziałach nawigacyjnych danego rocznika studiuje około 40 kobiet, na wydział mechaniczny Szczecin nie przyjmuje. W Gdyni najwięcej studiuje na wydziałach nawigacyjnych tj. około 35 kobiet, następnie na wydziale mechanicznym 8, elektroautomatyki 8 i elektroniki 5 kobiet. W sumie wydziały typowo morskie kończy blisko 100 kobiet rocznie. Praktyka praktyką, ale później należy pomyśleć o dalszym zatrudnieniu, dlatego wystąpiliśmy do większości biur pośrednictwa pracy dla marynarzy w Polsce. Odzew nie był zbyt duży, ponieważ otrzymaliśmy około 30% odpowiedzi. Sporo firm pośredniczących w pracy nie przepada za Związkami Zawodowymi, więc niektórzy mogli podejść do tego w taki sposób, iż lepiej nie odpowiadać, bo znowu się do czegoś przyczepią. OMK wychodzi za to z założenia, że jak wszystko jest zgodne z literą prawa, a kontakty pomiędzy pośrednikiem, armatorem i marynarzem są uczciwe, to nie ma się do czego przyczepiać. W skrócie wynik był następujący: 1) Czy pracodawcy (armatorzy), których obsługuje Państwa firma są otwarci na zatrudnienia kobiet na stanowiskach morskich? Polaris pośredniczy w zatrudnianiu także kobiet na nowoczesne kontenerowce niemieckiego armatora. PMS i OSM wysyłają kobiety głównie do działu hotelowego na statki specjalistyczne. Seven Seas jest otwarty także na kobiety posiadające uprawnienia oficera pozycyjnego DP. W Reliance Partners armator nawet zażądał kobiety na stanowisko oficera na platformę wiertniczą i tym samym jest otwarty na ich zatrudnianie. Project Żegluga zatrudnił ostatnio starszego oficera na holenderski holownik i tym samym nie widzi żadnych przeciwwskazań. 2) Ile kobiet rocznie składa aplikacje o pracę? Najwięcej aplikacji składanych jest w firmach jak PMS i Polaris i OSM, około rocznie. W pozostałych, które pośredniczą w zatrudnianiu kobiet, są to ilości poniżej 10 rocznie. Z informacji otrzymanych od firm, które odpowiedziały na naszą ankietę wynika jednak, że armatorzy, których reprezentuje dany pośrednik pracy, w większości przypadków nie są zainteresowani zatrudnianiem kobiet. Powodów zazwyczaj nie podają, lecz w kilku przypadkach przytoczono, iż barierą są tzw. problemy międzyludzkie, za ciężka praca, długie kontrakty, załogi złożone z typowych wilków morskich. Wszystkie pozytywne odpowiedzi w sprawie zatrudniania kobiet wraz z podaniem pracodawców i kategorii statków zostały zamieszczone na forum dyskusyjnym Organizacji Marynarzy Kontraktowych. Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność zachęca wszystkie kobiety pracujące na morzu w systemie kontraktowym, u pracodawców, u których nie działają inne komisje NSZZ Solidarność, do wstąpienia do naszej Organizacji dla lepszego poznania swoich praw, jak i ochrony, którą daje ITF na całym świecie. W chwili obecnej w OMK kobiety stanowią 4% wszystkich członków Związku, głównie na stanowiskach kadetów pokładowych, oficerskich jak i w dziale hotelowym. Jeżeli znajdą się Panie, które będą bardziej zainteresowane problemami stojącymi przed kobietami podczas poszukiwania, podejmowania i wykonywania pracy, to z pewnością będą mogły aktywnie działać w OMK. OMK w tym miesiącu uruchomiła osobny dział na forum dyskusyjnym specjalnie dla kobiet pracujących na morzu, jak również będących tuż przed rozpoczęciem kariery morskiej. Tymoteusz Listewnik 10

11 Podatki od dochodów uzyskanych za granicą W dyskusjach o podatkach dochodowych pojawia się często problem opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych za granicą. Ponieważ większość polskich marynarzy pracuje na statkach obcych bander, w artykule skupiliśmy się na podatkach od takich właśnie dochodów oraz na sposobach unikania podwójnego opodatkowania. Cztery lata temu w naszym Biuletynie Morskim (nr 1/2004) pisaliśmy już o podatkach od dochodów marynarzy pracujących u obcych armatorów. Warto więc przypomnieć na czym polega opodatkowanie od dochodów uzyskanych poza granicami Polski. Mamy nadzieję, że przedstawione w tym artykule informacje będą naszym Czytelnikom przydatne. Obowiązek podatkowy Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki podatkowe każdego z nas jest ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana czasami ustawą o PIT (personal income tax). Praktycznie co roku, przy okazji uchwalania budżetu na kolejny rok, jest ona zmieniana. Zmiany dotyczą głównie stawek i progów podatkowych, jakie będą obowiązywały w następnym roku, kwot wolnych od podatku oraz zakresu różnego rodzaju ulg i zwolnień. Ustawa nie dotyczy podatku od niektórych rodzajów przychodów, które są opodatkowane według innych przepisów lub zwolnione od podatku, jak na przykład: przychody z działalności rolniczej, spadki, darowizny itp. Zgodnie z artykułem 3 tej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli mają obowiązek płacenia podatków od całości swych dochodów, bez względu na rodzaj i miejsce położenia źródeł przychodów. Najistotniejszym jest jednak dla nas zapis artykułu 4a, który stanowi, że zasadę nieograniczonego obowiązku podatkowego ( ) stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania Zasady rozliczeń podatkowych przy dochodach uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wynikają z dwustronnych umów lub konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska zawarła do tej pory takie umowy z 81 państwami, przy czym niektóre umowy nie weszły jeszcze w życie (nie zostały opublikowane). Generalną zasadą wszystkich umów jest, że wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej, wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw, podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę. Od tej ogólnej zasady umowy przewidują wyjątek, zgodnie z którym wynagrodzenie uzyskane za pracę wykonywane w drugim państwie może być opodatkowane tylko w państwie miejsca zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie. Aby tak było, muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki: otrzymujący wynagrodzenie przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to okres 183 dni w roku kalendarzowym lub licząc od dnia przybycia do tego państwa kolejne 12 miesięcy,); wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie; wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie. (foto - archiwum) Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie miejsca zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie. Metody unikania podwójnego opodatkowania W takiej sytuacji, a dotyczy ona praktycznie wszystkich marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów, aby uniknąć podwójnego opodatkowania tych samych wynagrodzeń, zawarte przez Polskę umowy przewidują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Jedna z nich to metoda wyłączenia z progresją, a druga to metoda proporcjonalnego odliczenia. Na czym te metody polegają? Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie odpowiedniej umowy. Jednak dla ustalenia stawki podatku BIULE T YN MORSKI nr 1/

12 od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę właściwą dla całego dochodu, to znaczy łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Przykład: Pan Malinowski w 2007 roku uzyskał w Polsce dochód w wysokości zł. Z pracy za granicą uzyskał dochód zł. Jego podatek oblicza się w następujący sposób: a) dochód uzyskany w Polsce = ,- zł. b) dochód uzyskany za granicą = ,- zł. c) łączny dochód (a+b) = ,- zł. d) podatek polski wg skali podatkowej od ,- zł. = 9.652,91 zł. e) stopa procentowa podatku (d:c) = 19,31% f) podatek do zapłacenia w Polsce (19,31% x zł.) = 3.862,- zł (minus pobrane w Polsce zaliczki). Metodę wyłączenia z progresją przewidują między innymi umowy zawarte z takimi państwami jak: Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Japonia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina czy Włochy. Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli: osiągnie w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej; będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, czyli złożyć zeznanie razem ze współmałżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W pozostałych przypadkach nie ma obowiązku składania rocznego PIT-a. Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Jednak odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany poza Polską. Przykład: Ten sam Pan Malinowski w 2007 roku uzyskał w Polsce dochód w wysokości ,- zł. a z pracy za granicą dochód w wysokości ,- zł. Jego podatek będzie obliczony w następujący sposób: a) dochód uzyskany w Polsce = ,- zł. b) dochód uzyskany za granicą = ,- zł. c) podatek zapłacony za granicą = 5.000,- zł. d) łączny dochód (a+b) = ,- zł. e) podatek polski według skali podatkowej od ,- zł = 9.652,91 zł. f) podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego: 9.652,91 x (20.000/50.000) = zł. g) podatek do zapłacenia w Polsce: 9.652, ,16 = 5.791,75 zł. Metodę odliczenia proporcjonalnego przewidują między innymi umowy zawarte z takimi państwami jak: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Rosja czy Stany Zjednoczone. Należy tutaj zwrócić uwagę, że w umowach z niektórymi państwami przewidziano dla marynarzy odmienne rozwiązania. Na przykład w umowie z Holandią przewidziano, że marynarze będą płacili podatek od całości dochodów jedynie w Polsce (Holandia rezygnuje z pobierania podatków od polskich marynarzy). Odmienne rozwiązanie zastosowano z kolei w umowie ze Stanami Zjednoczonymi, która przewiduje co prawda metodę odliczenia proporcjonalnego, jednak w stosunku do polskich marynarzy będzie stosowana metoda wyłączenia z progresją. (foto - archiwum) Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek składania zeznania rocznego istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał w Polsce inne dochody opodatkowane według skali podatkowej czy ich nie uzyskał. Ponadto, jeżeli podatnik przebywał czasowo za granicą i uzyskiwał tam dochody, to ciąży na nim dodatkowy obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 10% tych dochodów, w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Przy wpłacaniu zaliczki można również odliczyć - w odpowiedniej proporcji - podatek zapłacony za granicą. Do niniejszego artykułu dołączona jest tabela z wykazem wszystkich państw, z którymi Polska jest aktualnie związana umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ze względu na mogące wystąpić szczególne rozwiązania doty- 12

MOTTO: Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów przypomina wsiowe plotki Marshall McLuhan

MOTTO: Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów przypomina wsiowe plotki Marshall McLuhan Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOLIDARNOÂå NR 2 (48) kwiecień maj czerwiec 2008 ISSN 1426-1006 MOTTO: Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (60) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2011 ISSN 1426-1006 Motto: Należy czynić wszystko najlepiej jak to możliwe, kochać wolność i nigdy

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko

Bardziej szczegółowo

cena 7,50 zł (w tym 7% VAT) THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Nr 1 Listopad 2006 Index: 1191

cena 7,50 zł (w tym 7% VAT) THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Nr 1 Listopad 2006 Index: 1191 cena 7,50 zł (w tym 7% VAT) THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Nr 1 Listopad 2006 Index: 1191 2 THE MARITIME WORKER LISTOPAD 2006 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy,

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER NADCHODZI CZAS MASOWCÓW RYZYKA PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY NAJEMNEJ NA STATKACH

THE MARITIME WORKER NADCHODZI CZAS MASOWCÓW RYZYKA PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY NAJEMNEJ NA STATKACH Nr 3 (4) maj-czerwiec 2007 cena 7,50 zł (w tym 0% VAT) THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców NADCHODZI CZAS MASOWCÓW ZAGROŻENIE TERRORYZMEM I PIRACTWEM NA MORZU JAK ZOSTAĆ

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (72) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2014 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (72) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2014 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (72) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2014 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Nie jest ważne dokąd w życiu zajdziesz i co osiągniesz.

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER KADET CZYLI KTO? DUŻY ARMATOR MAŁYCH STATKÓW DO PRACY NA STATEK... PASAŻERSKI! KADRY MORSKIE WE FLOCIE BRYTYJSKIEJ

THE MARITIME WORKER KADET CZYLI KTO? DUŻY ARMATOR MAŁYCH STATKÓW DO PRACY NA STATEK... PASAŻERSKI! KADRY MORSKIE WE FLOCIE BRYTYJSKIEJ Nr 2 styczeń-luty 2007 cena 7,50 zł (w tym 0% VAT) THE MARITIME WORKER ISSN 1896-9690 czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Index: 1191 KADET CZYLI KTO? DUŻY ARMATOR MAŁYCH STATKÓW DO PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 4 (66) PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2012 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 4 (66) PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2012 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 4 (66) PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2012 ISSN 1426-1006 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku miłości, która jest

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 6 (13) listopad - grudzień 2008

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 6 (13) listopad - grudzień 2008 Nr 6 (13) listopad - grudzień 2008 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców ODSZKODOWANIA MARYNARSKIE W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM LUB CHOROBĄ NA STATKU CZ. 2 JAK ZOSTAĆ OPERATOREM DYNAMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA. Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 PIRACTWO. Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu

NOWE PRAWA. Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 PIRACTWO. Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 NOWE PRAWA Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu PIRACTWO Nie zawsze szczęśliwe zakończenie Polish Patrice Terraz Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 3 (10) maj - czerwiec 2008

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 3 (10) maj - czerwiec 2008 Nr 3 (10) maj - czerwiec 2008 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców MIĘDZYNARODOWY KODEKS OCHRONY STATKU I OBIEKTU PORTOWEGO - ISPS ŹRÓDŁA MORSKIEGO PRAWA PRACY JAK ZOSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (8) styczeń - luty 2008 THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców

Nr 1 (8) styczeń - luty 2008 THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców Nr 1 (8) styczeń - luty 2008 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców MARYNARZ - GATUNEK GINĄCY? JAK ZOSTAĆ OPERATOREM DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU? CZ. 3 PRACA NA STATKACH

Bardziej szczegółowo

Podatek tonażowy i inne formy pomocy publicznej dla transportu morskiego

Podatek tonażowy i inne formy pomocy publicznej dla transportu morskiego Podatek tonażowy i inne formy pomocy publicznej dla transportu morskiego Podatek tonażowy jest znany w Europie od 1957 r. (Grecja). Wprowadziły go do swoich systemów podatkowych m.in.: Wielka Brytania,

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 5 (12) wrzesień - październik 2008

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców. Nr 5 (12) wrzesień - październik 2008 Nr 5 (12) wrzesień - październik 2008 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców ODSZKODOWANIA MARYNARSKIE W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM LUB CHOROBĄ NA STATKU ABOLICJA PODATKOWA JAK ZOSTAĆ

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER INTERMANAGER - ROZMOWA Z KAPITANEM KUBĄ SZAMAŃSKIM SEKRETARZEM GENERALNYM INTERMANAGER. SEATRANS - NADAL STAWIAMY NA POLAKÓW

THE MARITIME WORKER INTERMANAGER - ROZMOWA Z KAPITANEM KUBĄ SZAMAŃSKIM SEKRETARZEM GENERALNYM INTERMANAGER. SEATRANS - NADAL STAWIAMY NA POLAKÓW Nr 6 (25) listopad - grudzień 2010 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców INTERMANAGER - ROZMOWA Z KAPITANEM KUBĄ SZAMAŃSKIM SEKRETARZEM GENERALNYM INTERMANAGER. SEATRANS - NADAL

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców SYTUACJA PODATKOWA POLSKICH MARYNARZY NA STATKACH DUŃSKICH

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców SYTUACJA PODATKOWA POLSKICH MARYNARZY NA STATKACH DUŃSKICH Nr 2 (9) marzec - kwiecień 2008 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców SYTUACJA PODATKOWA POLSKICH MARYNARZY NA STATKACH DUŃSKICH BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT THE POWER OF

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NOWE PRZEPISY DLA PROMÓW I NIE TYLKO ABANDON UBEZPIECZENIOWY A PIRACTWO MORSKIE

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NOWE PRZEPISY DLA PROMÓW I NIE TYLKO ABANDON UBEZPIECZENIOWY A PIRACTWO MORSKIE Nr 3 (28) maj - czerwiec 2011 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NOWE PRZEPISY DLA PROMÓW I NIE TYLKO ABANDON UBEZPIECZENIOWY A PIRACTWO MORSKIE ANALIZA SYTUACJI PODATKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Musimy walczyć o przyszłość transportu s. 6. 67 sztuk EKMT w bazie to za mało Zezwolenia Polska Rosja W poszukiwaniu kompromisu s.

Musimy walczyć o przyszłość transportu s. 6. 67 sztuk EKMT w bazie to za mało Zezwolenia Polska Rosja W poszukiwaniu kompromisu s. ISSN 1899-9719 www.przewoznik.zmpd.pl nr (14) VI listopad/grudzień 2010 67 sztuk EKMT w bazie to za mało Zezwolenia Polska Rosja W poszukiwaniu kompromisu s. 4 Ekonomiczny, trwały, komfortowy s. 72 Musimy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. P O LS K I R EJES T R 1 9 3 6 S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 6/250 Gdańsk grudzień 2004 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2005 życzą

Bardziej szczegółowo

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NAJCZĘSTSZE UWAGI PODCZAS INSPEKCJI PSC LNG WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIE CZ.

THE MARITIME WORKER. czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NAJCZĘSTSZE UWAGI PODCZAS INSPEKCJI PSC LNG WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIE CZ. Nr 6 (31) listopad - grudzień 2011 THE MARITIME WORKER czasopismo marynarzy, stoczniowców, portowców NAJCZĘSTSZE UWAGI PODCZAS INSPEKCJI PSC MECHANIZMY OCHRONY PRAWNEJ MARYNARZY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY,

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r.

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. PREAMBUŁA Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 10(528) październik 2009 5 10 20 INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE PRAWO Pracodawca znalazł kij Studenci, spodziewajcie

Bardziej szczegółowo

DZWoŃ TANio. EuropA + który wlicza darmowe minuty za granicę! 750 min. 500 min 500 min. za granicę i po Norwegii! 0,39 /NoK. Abonament Fastpris Pluss

DZWoŃ TANio. EuropA + który wlicza darmowe minuty za granicę! 750 min. 500 min 500 min. za granicę i po Norwegii! 0,39 /NoK. Abonament Fastpris Pluss W NUMERZE: POLSKI PRZEDSIĘBIORCA W NORWEGII Działalność gospodarcza w Norwegii od czego zacząć?... 3 Polska firma w Norwegii o czym należy pamiętać?... 4 POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII Podatki 2011 jakie

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 23 lutego 2013 r. Sprawozdanie nr 15/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. 1. RYNEK WEWNĘTRZNY - Komisja przyjmuje europejski plan działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo