NARODOWEGO RACHUNKU ZDROWIA W POLSCE. Praca zbiorowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWEGO RACHUNKU ZDROWIA W POLSCE. Praca zbiorowa"

Transkrypt

1 NARODOWEGO RACHUNKU ZDROWIA W POLSCE!"# Praca zbiorowa Autorzy: Markus Schneider - koordynator projektu!" Dorota Alina Baran Monika Adam Kozierkiewicz Izabela Rydlewska - Liszkowska Agnieszka Strzelecka Maria Szczur Aleksandra Wiktorow

2 2

3 PRZEDMOWA #$%#&'!(('''#%!&()'!&'&'%! &#*%#' #+$ & &!+* %#'+&,' ' #&-&).'&&&'!!(/ % 0&' %'($&+0#'*#&'##!,'0*'#(&''$#& (!%,'%#&''.'&&&'1 00) &+-$ %!#/ '&%'%0+& %2 &' #%' # %#'+&,' #'$#&#%!#&'(00)##0%202+'#& 1###!&&$'&$&!#*!&' #'$#& # #%'(/ -! 0!'3 (0+* )( # 2%#' (+'&(!('1!! '* %&$ # &'*# )*#' #(0 europejskich i jednym z najbardziej dynamicznych sektorów z punktu widzenia tworzenia miejsc ' '&&&,'/!!&' %% 1 ##'! %!' & #%' #&#&' #2' &'- +& #! 45/ 0- #*,3!) #!0 2 %& &$( #!#2&'( & 00)' ' &$!( 00) '' #%!&1 &$ #( )(.'&&&' #,% 02+'#& '!& # %&#&( &$(.'&&'((!%!& &#&(%&'/###('&%().'#& $#&'0 # &(' #('&('! &+)'#&(' ()$!&'3 #&#& %%! 2'$-&' finansowe zarówno dla publicznych jak i prywatnych systemów ubezpieczenia zdrowotnego. % 0&' %' %!#$!*-& '&!0(&! %')&!#& 1 %+!&' #&'( '&!!0&+&(1! &+)'#&(1 &('#&(1 #&( ' %().'#&(1!!$ #% ##$%#&'(!(( '' #%!&/ ## %&!+'#*1!- %#&'02#'#&'#%!&)##-&,3+')!(0''#%!&/ 0%0!(0 +'!#&) &'!+ 0+)!0!0#'!(,'%#6 # #0 '' #%!&1 + &'- #! #)&'#& 2 ##$%#&' '.'&&&'!(0 '' #%!&/ 0!'! #('& %+ +',% (-&,+%#'3 %&' %#'*' '&!0(&!('*)(1!$#$#!'%!*&'&.(!!!#&2&' #!&&/ % 0&' %' #+$ &%! & %&&' &6 ('*%#&% %!&'*#%!&$1!'!!&#'$#0#'&!)$+'# &'$ 0$ ' ( %&'!( '' #%!& ## 4('* 0$/ +'!( 0& %'!! &!0!0# (!%+)'#& ##&'*! # %*#&' A System of Health Accounts 789/%*#&'!#2#**'$ #% #%#,'!!!#& ' &0 '*%#&%$ 4+.'* %+ 0& Zdrowia (International Classification for Health Accounts (ICHA)) w trzech wymiarach: opieka #%!& 0*'0.0&&+&(: %! 00) '' #%!& # ;%.'&&&'/ +'%*#&'%0(0%!#%!!# 0*' '%0(&!0#!' %&!!!#&0-!'#(#!&'0!(!%+)''+/ %#&'!)!0##&' '* '+0! # -& # # )&'#' ('*%#&% / &',+' &' && %1 0#!&'#$ -& #!! 1!&' ' &0+! / 0(&!!&! %#'*' 0)( &!*0$!" <0&! 5=&1 Mukesh Chwala, Morton Hjulsager, Manfred Huber, Klaus Jacobs, Eva Orosz i Andy Thompson. -(%#'*#&,3&'-#' %/>%&!!&&'22(-+'2#'' #&)-&' &!0(!( &.(& & %' #' # -& '&!!0'1! 0(-+'' %!* % ' 2# %& %+!#2!01 " <& #$%!!!#&1 '&'!!?'&&1 '&'!! %'1 % 2#'#6 #& 1 #$% %#0 2#'#6 %!& ' &!!0! %& 1!( )&* #'3 %#&%#'*&'#*/ )&*&'-)$%#'*3+'(!("+'&'5&1&'4('6'1' Kawiorskiej, Adamowi Kozierkiewiczowi, Izabeli Rydlewskiej-Liszkowskiej, Agnieszce Strzeleckiej, Marii Szczur i Aleksandrze '!##&(!#/4('!!0!0$)74 9!/>' 3

4 Grabowskiemu, Januszowi Krzykowskiemu, Cezaremu +'#'(01 ' ' '1 '#!'!&'1)#'!-&'Anecie Cieloch i panu Markowi Dmowskiemu. ##)+& %#'*&' &+-$ '* &'(" ' +1 &&' 4#'1 #&' 40+' ' Krystynie )61! 0- '$)$ ($ +'#' +!0 )&'#'1!0%#'+'(.'&&!(0!'/ ( &%#'*1 -!&! ##&' '* % %+#) #0 +')!(0 0& %'1!-%#0.!&+'!'1!#+'&+'%30#&#,'' #)%#'3###('&/ Warszawa, listopad 2001 Markus Schneider Koordynator Projektu 4

5 S PRZEDMOWA C< 84D WPROWADZENIE Cele Systemu Rachunków Zdrowia... 12!0!0+')%*#&'"#%&'#!+&' ZASADY SYSTEMU RACHUNKÓW ZDROWIA Ekonomiczna struktura i zasady rachunków Podstawowe kryteria w Systemie Rachunków Zdrowia...15 System Rachunków Zdrowia oraz analiza w zakresie satelitarnych rachunków zdrowia %!'& &*#%' Linia graniczna w produkcji &'('*%#8'E #'!('&.('!&'$ ' %!* %+&('#&#'%-E#!&' &'#%' PODSTAWOWE FUNKCJE I GRANICE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA Wprowadzenie '#%!&'.0&'$#&# &$#%' Rodzaje opieki &&('+.''%2'00)&0(& '&%'%0+&' Stosowanie klasyfikacji funkcjonalnej ICHA-HC ,&'&'%+.''.0&' &#%'F8F DD5G< Wprowadzenie... 41!%2'00)#%!& )% '%!%2'00)#%!& Dodatkowe klasyfikacje instytucjonalne... 44!&'+.''%!%2'00) &'#%'8F ,&'&'%+.''%!%2'00) &'#%'8F FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Wprowadzenie Definicje SNA i rachunki sektorowe... 51!&'+.''8F8?;%.'&&&' ,&'&'%+.'';%.'&&&' &#%' - ICHA-HF H/'$#&'+.''%!''#%!&78F89#'*%#&%$!&%%$4+.'$#(071I/J9/ K/++.'';%.'&&&' &#%'78F8?9/ J/++.'','%#&'% &#%'78F89/ Tabela 4. Polska wersja klasyfikacji funkcjonalnej ochrony zdrowia (ICHA-HC) DC L5C I> M M (GM?5 N G 8)...69 O%'&.('!!!#&

6 Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC... 76! &%#%#'0P" FUNDUSZE U5 NSG 8: POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC... 96! &%#%#'0Q F 5 G <: G 5 G O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC ! UBEZPIECZENIA PRYWATNE O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA HC "! W4<88A O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC "! &%#%#'0HR WYDATKI INSTYTUCJI NON?G>M8 <8 129 O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA HC "! PODMIOTY GOSPODARCZE O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA HC "! ZAGRANICA O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC ! DC L5 C SPIS TABEL

7 84DC L 4O '#;&'&'$ # 0&#%' ;&''!&'-' ;&''!&'%0' ;&''.'&& &&'('*%#&% Porównania regionalne... 84DC L4 4 > '20%-!KRRH/ C'!%&!,'%#6#%!& ##%('7$#&'&K%##$%#&' BIBLIOGRAFIA

8 8

9 ZDROWIA 1. WPROWADZENIE 1.1 % 0&' #%' *' %! &' #%'1 0' #&%0$'*&-&(!'#0'-&'$'*('*%#2$%#( 0-! +.'' # #'(( ' ##),'/!( 0& %' (System of Health 0&! F 89 #%!'& ## )&'#* <%#'#07 92(0(!%+)'*!#&'T%#'&U'$#& # 2$!2+' 0-$ %!&' %! & &* #%'/ -&'( %*#&'8102+'&)## 1 12'$)&''% +:!#&' (,+$ 2 )(%#&' %& & #'(' ('*%#&%( #!#&'(%+0%+!#2#('&'0#0&'&''!&'$ ##)+& &% 0&#%'/>%&#,&' #+'%-&'!(08 #&' &'' 0'%6KRRK0/ 1.2 >!( #%#,'1!& #!!2+'!! & +& *' 1 %.'&' 1 +.'' # )0 #%&'1 0& &'#2*%& %+ &&' %& 1 #& 0*'0 #( '!!'+&(/ )%&' # #-&'(' 8! 2!#&' #1!&%% #%#,' %!& &*#%'1 -& (%+ )&'#&!)!/ (((8(-23!& -&(#'('% %0&%)/ 1.3 -&,3!( & #%' # #2' #! &+)'' (%#& ##&''*%#'*#&'#!#2&'&0%&+& 0&'#%'/4!' 2'$#0$!#' 0&#%'#' #%+&,3%(&'!&' #2 #('&'$ '*!( & #%'1 2 #*! %&#& ## +'! '!/ - #!$ #'&' &0(&! '' #%!& %%! ##&'$ '* % #!0 #!#2&' &!0+& '&.( &!(! %#'+&,'!)!/ 1.4 &% %%#',' +! %,'%#6 ('*%#&% &6 # -&) %#0 &+'# # #0 +'!' #%!& & #'(' ( '1 - #%#'+&' '&!!0&+& '.0&&+&!,'%#&' 00) #%!& 1 0#&& # &'#2*%&%+# &'!&+&,'/#%#'+&'!'!&'-0-!#&%+ '&' &+&,' %& # &% 0& #%'1 %#$ # -& ' +!/ %! 2 ## %0)' #!& '.'& # #2'&'0%& #'&& 2###)+&)#'&!&'+'!'#&1!' "%012%&''##'#&/ 1.5 &'&' '' #%!& '.'&&&'! #-&(1 '+('( procesem. Zestaw podstawowych tablic SHA odpowiada na trzy zasadnicze pytania: $% %#$'&'$%#V7;%.'&&&'9: <%#''&$'&'$%#V7%!00)'%2##0 &#%'9: >') %#0 00)' $ && ' ')!0 %2 $ %!#& #! '&'$%#V70*'.0&&+&9 1 Zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris,

10 System Rachunków Zdrowia w Polsce #0+!'!') %#'0 8! #)&'#&!')!(0 +.'0$) %!' #%!&1 '&) & '*%#&% 4+.'' %+ Rachunków Zdrowia (ICHA91%0)" ;%.'&&&'78F8?9: %!00)'%2##0 &#%'78F89: funkcji ochrony zdrowia (ICHA-HC) Wykres 1.1. Trzy wymiary rachunków zdrowia 1.6 && +.' #&'$ (-+',3 '$#6 %&.'&& # %&(' #.'&&('1!'('%&#!0%&'&'0#'&& #2 /0&!(,'%+ 4+.''20-'!&'$'&&+.'F!&%##)+& 1' ('*%#&%/4+.'8#*,'%!#$%!%2'00)##0 & #%' &'$#0 & #% % '*%#&%!&%% 4+.'' %# #'+&,' 71 Rev. 3, United Nations 1990). Ostatnio projektowane lub zweryfikowane klasyfikacje np. Centralna Klasyfikacja Produktów, wersja 1 czy rewizja.0&&+& +.'' WJ # HWWX 0 $ #&!( %*#&'01 2 (!!!(%!0$(!(%! #.'& +.''' 0'%#&'3'$#&'#+.'$8/%!20!)''+.''8 +- ' #%!&,3 %+ +'!' #%!& ' #'$#& #.(('1 ##)+&,' %+ (&'!&' #('&!0!0+& 1!' # %#&' # ''!&& & (20+!&$1 #!&' ' ## &'&' '+.0&& %!00)!( &#%'/ 1.7 +! %#''*3%#''$! # +'#2 1! ##* &&'.'3!( 0& #%'/ 4! #0'!!)''1! 0(-+''2 %#&' 0& #%'.('2%#'#!&& ' &*!#&' & # zagadnieniami polityki zdrowotnej i systemami informacyjnymi w ochronie zdrowia w ogóle. ###&'&#%'02+'#&)##&''*1&'! 1% %*'%#'#('&''!&'$!(!!!#& #' &#%' '0'0&&'0' #0&2%#'#!&&!(1!$#$%&$,3 %& &!(! #&F&('#& #&&'.0&&&' 7!#&' &('#&1 #&1.'##&9 # %&(' &!(! %! '.'&&&' & 10

11 1. Wprowadzenie #%'1!- # #.'&&(' ;&'(' #!&' #2 ' ('0 wyników. 1.8 %*#&' F!( 0& %' + 7 H/R9 F #! & #,% -#' +( ) &' 2 %!#&' 2%#' #& &#*%#'!!!#& %+!#2+') 0&0#%'/#0'*1 - %#'*' %!*&,' %0-2# %& #'$ '&.( '$#& & #'(' (#F'('&('#&(12*%#'(-&0#)+*%&'3'+! &#%' bardziej wszechstronny sposób - poprzez doskonalenie rachunków zdrowia na szczeblu (')'&+&(F#%&#&(%!#&'0'&.('%+!#2&6 ('*%#&% /+'%*#&'''*&'%#'%,'%#&' L#2& %*#&'0 F!( 0&%'7ang. A system of Health Accounts, SHA, ' H/R/9 L &''& # +& '!6! 0#*%!!!#& 6!#&' ' '!!0$%*#&'87H/R9%#'%+)$%+#(0 #'/ ##)+&,'1 && +.'.0&&+& 2*%#' &%+ %&+&#0-!&'('1&+)+#'+!-(%-&'(& #'(' &%(/ -!3 #!#2&' & %%! %& ##): ()$!-'3'*&0)!'%!#$2'$#&'%& +'(' ('1 &/!!!' %0 (%#& ' ('0 &'1 &' #! 0#)+*%&'&!0+&'%*#&'/4+&('((-23#'&''8 '0&0!+'!& 0& #%' &' (!2'+& #!(( &% 0&/-&1#!(#0##31'-##,'%*#&'8 7 H/R/9 2*%#'.'&,'!+ %0' # ('&'!!(' #%' ' 0#*%('!!!#&(' 1 &'- '&&(' ('*%#&%(' ' )'&+&(' )&'#('#(0$(''*!!!$ &#%'/ 1.10 '+!-) %#&' %*#&' 8 #&' &&!0'*&&!*0$ #%&' " dalsza harmonizacja koncepcji granic sytemu ochrony zdrowia i sposobu agregowania %!& &*#%'-& 1+0#'*#&'('*%#&% &+&,'! '+,'/ ##)+&,' %!#! #&#&' )&' ('*%# &$ #%' ' '&&(' 00)('!# +&( 7&/ ' &% 2('!#(''&'&&('9/.';%'(!%#&'!& %!&'*#%!&$1! #! #'%&!.'& )& ;% 2*% # #&'0 %! ' &&' ('*%#&% : (+!& '%&!.' %! & &* #%' %0) ;%.'&&&' #)%&'#+.'$8: #&! %0('!2+' %! 0#)+*%&'$!)' %! %2'00)#.0&' &'#%': #&! %0('!2+' %! 0#)+*%&'$!)' ;%.'&&&''%!%2'00) &'#%'/ 2 0&'2(0$#!!%#'+&,'##0 &#%'$-&2&#& ('*%#&%+'!!0##%('!0/ 1! #!#&'0!)!0 0& %('&%,'&(!#/<08%#'#*!#!&#L% 0&%'/!('!+1%2&''! 1! 2#&%,'0 &(( #*!%'%&'&#*!( 0&%'/ 11

12 System Rachunków Zdrowia w Polsce 1.11 '&!&!(!( 0&#%'# *'*%'&'!6'0)!''& adres: 3. Dalszym dyskusjom o rachunkach zdrowia i wymianie %,'%#6!#& #%2! %# %-&' 8,'&! '&!&!!& %'"!!"EE/%/)E+E +! E /!(/ ('&'&!&' (-& #&+;3 %%! (!' 0#0&'$!& %*#&'1!' 0)!' '!#& %!#$%#&'8:!%%*#&'8:'&.(&' '+!-:!('&!61!&%%!2+' Y+0'!/&%!!&!0(-+''%!*%.0(%0&)%+0-!&''%(0&''#!'!( /# 0-!&'!) %*#&' $ ##&' % #&&) 0%#'0 %+#( %&+&'0 %*#&''&!!&'0'*#($%& ;%/ %.(!(0 &#%'1!(2%#'!(+!((' +1()%&&'%'%&'$2#$%& 1&%!'!%(& $ %# )0+0$.0&&&'! & #%'/ # '&!!0('1! zasadniczym celem jest gromadzenie, analiza oraz publikacja danych w zakresie wydatków na &* #%' +1! #) ' ('*%#&% 2%6 ' 6/! %#& 2 ## &'#+-& '&!!01,%' &0 # '&%'%0+& 2%#&+'#0$ #'('!0!0*! %! 4. Niejednokrotnie &''! -&'$'*('%#2$1&'&'!+##!&'##-&'& 2# %&!!!#& 1 +!- # #*! &+'#' %('&& #-6 (!%+)'#& /!!&#('&%!#$#&+'#2%('!#&)-& %#'+&,3!)! ' '&' '* & ;%.'&&&' (0#$ '&!&.'*#'(&'!&'#.'&&!-%!&' '!&'$(!%+)''%!&%%!& &'' 0'/%-&'' # +') 0&0 #%'! '#( '( '0&0 &'&'! #'6/ Cele Systemu Rachunków Zdrowia 1.13 %0(0$1%&-&'# +!(0 0&%'789&+-$" %-&'1 &+& & #'(' ('*%#&%(1 0& #%' formie standardowych tablic; zdefiniowanie narodowych granic sektora ochrony zdrowia, #'$#& #0%&+'&(' & #'(' ('*%#&%( )&'(' & #%' ' %!(' kategoriami; #-&'&'.0&' 2#,%&' #'$#& # &$ #%' %!#/.0&' T'$#& # &$ #%'T 7ang. health-related9 # %,+&' 3 '&!&!(!( 0& #%' + # * % '&' &%&' & % krajowych ekspertów: Dorota Kawiorska: 7'&!!0 #$% ' (#$%1.0&%0# #2#'#6 #& " # & 02#'#&' #%!&9: ' ##0" 7.0&%0# 02#'#6 #& " #! 02#'#&'1 02#'#&'!&9: +'& 5&" (gospodarstwa domowe, instytucje && L.'! %#'$ & ## )%! domowych); Iza Rydlewska Liszkowska: (podmioty gospodarcze); Monika 4('6" (zagranica), Adam Kozierkiewicz: (klasyfikacje, ;&''1&+'#&#9/ 4 Zob. min. Baran A., Finanse w ochronie zdrowia1'&''';&''!(' &#%'/ Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001; Kawiorska D., # $%! " &' %$1%''#$%#&'141KRRR1!/1 nr. 3-4, str ; Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 1999r. GUS, Warszawa, 2000.; Chawla M., Berman P., Kawiorska D., Financing Health Services in Poland: New Evidence on Private Expenditures, Health Economics, 1998, no.7, s ; 12

13 1. Wprowadzenie ('*%#!! & #%' %#'%#'& +& %+ +'!' #&'&('': #&!!2+' 0(-+''$ &+'#*!0('&' '&'*-& w ochronie zdrowia # # +.'$ -&) %#0.0&%0# 02#'#&' ' '&&.( finansowania;,+&'!0!0e (!0 #))& %& % + 2%6 &# na poziomie mezo- i mikro w systemie ochrony zdrowia; zaproponowanie spójnej struktury sprawozdawczej systemu opieki zdrowotnej, "odpornej" &#('&# %#$#': (&'!&' &('#& &!*!.(!(0 & #%' ' +'!' zdrowotnej; 0(-+''&' &+'#!(0 & #%' # &('#&) 0&!0 '%#&'1 zgodnych z zasadami prowadzania rachunków narodowych; #%!'&' &('#&) (%+0 %- ' #!&' %2 ' 00) & #%' &#*%#' #0$) +)'#& #'$#' ('*%#!(( 0& zdrowia i systemem rachunków narodowych.!"#$ %&'"()*+,%!-"+&.(,% *+/&#,%! 1.14 #*,'+')%*#&'7#%#'H%Z9#%!'&#!)+&&' %! %.'&'!(0 0& #%' 789/! #*,'1 &'&'# &'!!0(#&'( 2&!'' %*#&' F A System of Health Accounts 2(0$ )+&#%1)0'%.'&'1!'&&23!& # &'0!(0 0& #%' -& / #&#!1 '- &'! #% #%!'&!0 )+& #% ' %.'&' ()$ -&'3 '*!0&0%#%1)02$%;%.'&''#*! '!&'$ 0-0& 1%!#$! & #%' ##)+& / &!&$ 0! %*#&' 2 #%!'&''#+&,')'&+&)%,' 1-&)(!#&%+!)+0'*%#&%4+.''%+ 0&%'7ICHA), aby &!*&' #*,' &'1 %0$ '* %!) %,'1 #%#'3 ).'* %&''&'0 % +')!(0 & #%'/!1 #%#' H #%!' #)+$% + ' #!(0 0& #%'/ #%#' K %# %! #% 0& #%'/ #%#'+!( ('& #! &%! (!%+)'#&'!#&-&''%2'6!('*%#!(( 0&%' (SHA) a rachunkami satelitarnymi. Tworzone dla sektora ochrony zdrowia rachunki!+'!&!&'$1 2'(,%&' )&' ('*%# #&!&(!(( 0& %' 789!(( 0& &% 79/!*&' #%#' J%Z('&#!##)!)''*%#&%4+.'' dla Rachunków Zdrowia (ICHA) wraz z zaznaczeniem granic sektora ochrony zdrowia. W rozdziale 3 #%!'&#!)+& # %!%.'&'.0&&+& )&'!(0 & #%' # # +.'$.0&' 2#,%&' #'$#& # &$ #%' #!#/.0&' '$#& # &$ #%' 78F89/?0& %0' ' #!#&' %2 ' 00)' & #%' # #.0&$ %('&'!' #' & #%' $ #-&'& %.0&' '$#& # #%'(1!' '&!!# & #%' 70(0+ '!0!# %! 00) medycznych), edukacja i szkolenie personelu medycznego, badania i rozwój w ochronie #%''#%',%'/&!!0&+&%,'%!( '' #%!&! #%('!( #-6 #! #%#'+ [/ #%#'+!( '& #! +.'%!%2'00) &'#%'78F89/!!&'(1Z#%#'+ #%!'& +.'* ;%.'&&&' 78F8?9/ #%#'!& (' +)'* %#'0! %!&!)'%!02+'#& '!& / 13

14 System Rachunków Zdrowia w Polsce 1.15 #*,' %*#&' #%!'& #!" 7'9!! ;% '&.('!!!#& 1%!#$ ##)+& ;%.'&&&' &#%'+1 7''9%.'&''+.''$-$+' 0& &#%'#&#0'( systemem rachunków narodowych i regionalnych (ESA 1995), jak i z aktami prawnymi 70!'##$%#&'9'0$('10*!2+'#&' ))!%!# 7'''9 2 ##$%&' &% +.'' %! ##)+&(!)'(+.'' 8/ #''6!'%#*,'%*#&'#&!&!#*,'%#'+.'&1%.'&'#!&!('&+)'#' & #%'1 '# +&,'1 %&#$ '* % *3 '!('&+)''!*0$ +'(!(' & #%'/ #,' # -&) %#0 +.'' %! & &* #%' % %'%&'!)'' +.'' #+& ## 1 ().'' %'%&' %.'&'','%#6 #%!& # ' %#' 0*! +.' &% '0&0 ' #)%&,' # +.'$ 8/-%(##%#'#('##&#!%%!!2+1#&!0$2 ##$%&' +.'' &% 1 +.'( 8 # #!,'$ wydatków w poszczególnych kategoriach klasyfikacji funkcjonalnej i klasyfikacji dostawców %2'00) &'#%'10*! %0);%'.'&&&'/ 1.16 &'' 2+'#6 %&& ( &%!(( 0& #%' + #%!'& #! #*,' %*#&'/ &''! #&!& $.(' #2'#!2+' &+'%0$ #!' ;%.'&&&' & #%' # +.'('81%0).0&''%!%2'00)/ 1.17 #*,' S %*#&' #%!' (-+',' &!0&' ' #'&' #!0 -&%& ;&'&2#'!(0 0&#%'/&&;&''%+ polskiego rachunku zdrowia $#$ # 2$ %& &!(! %! & &* #%' # '&.(('&!(!'&.!0!01#!0%&'&'1%().''1&0('%2'00)#,%' )%#)/ #!&'0 #!0 ;&' 0#)+*%&'& ('*%#'&&('#,&'#!(#'!' '&!!0'"WHO-Europe, OECD i EUROSTAT #%!'&#*,'S%*#&'&'''(&%#'$#& $2#,%&'#.0&$ 0&01&#*%#'%&'%&!!!#& ''&.('%! & &* #%'1 %#$ # -& ;%1 +.'& -& 2 7%0) -& +.''91 &'#2*%& % +'#' 0&0/ &'' &!(! #%!&,' %& ' '&.(' # # (&%('1 %!#$(' (-+',' 0%&+&'!(0 0& #%' +& +! 1 0*! #! ( ##)+& ;%.'&&&' &#%'/ 14

15 2. ZASADY SYSTEMU RACHUNKÓW ZDROWIA Ekonomiczna struktura i zasady rachunków 2.1!( 0&%'789#+!&' 0& #%'1#*%#'!( )%#' #!&'! 0#&& #,'1 ekonomicznego schematu oraz zasad prowadzenia rachunków, metodologicznie zgodnych z europejskim systemem rachunków narodowych i )'&+& 7 HWWZ91!!!(! &' #)%& #!(( 0& &% 7 WJ9/ #%#'+!(,&'& #! %2'6! (!%+)'' ' )& -&' ('*%# 8 '!+'!&(' 0&(' #%'1 &'$#0$! % rekomendacji SNA 93 w zakresie tworzenia satelitarnych rachunków zdrowia 5. Wspólne!(0 0&%'789'!+'!& 0&#%''&&23 2%#' ##0(' %#'*' %&'0 '* #' %#&' 0& 8 %! &'#& #'$#6(&%& ##WJ/#%#'!&20%0!((( (! ('*%# 8!+'!&(' 0&(' #%'1 %+#!' ( 0-3#'&%!+'!& 0&#%'/ 2.2 %!!(0 0& %' &'1 - %%&,3 ' ('*%#&% &+&,3 %! & &* #%' #+-$ % #& %.'&''#'&('#&&!0!&''#))& '+,'%!#$ %!! %#'%#'&' )%'/ &%!1 #& % #)+*%( &('#&( %.'&'()$0&'&$3#&%&)+'#&''&'0#)+*%&'&'&'! '+,'!!!#& 1#20%'&*!#&'&)!(0/!!,&'.1! %!1 (!%+)'#& (!2'+&,3 #!(( 0& &% 79%)##)+&$+*/,+&!'6&,'('*%#' 8!&'-()&#'$#&'0!!!8#'&&('%&('!# #&F&('#&(/#&'')!&'#)%&,'!(#'(%& (&'# #&#&' # 0)' &.!1 '- #))&!!!' ()$ 3 '* )&'#&$ &+&,'$1 &/ # %0 %('&&) 0*'1 ( statystyk, gospodarki nieformalnej. Podstawowe kryteria w Systemie Rachunków Zdrowia 2.3!( 0& %' ( % &'&'!' ( +!( 0& narodowych, a mianowicie stworzenie zintegrowanego systemu wszechstronnych, &*!#&' & # &+& & #'(' ('*%#&%( 0&1!1 '+!! (-+'1 '&& 23 #)%& # '&&(' #))&(' '+,'('!!!#&('!#)%#('#&(/,'!'8!$ &'$% ##&,' #!'(' +(' 0&!0+&,3 ' # #' %!#& '&.('#0-!#&,'%+2'-$+'!'/ #$'( 2.4!( 0&%'789!#!0!0+&'+)'#&$'#!&&2#*%+ %#&' 0& #%' #' %#'+&,' )! & #%'/!(!& &' )&'# '* % %&' &!&) #0 %#'6 02+'#& '!& 1!('$-('&% 0& #%'&'! / )%&' # %,'(.0&&+&(1 #+' %#'&'1 )( ' #%'*#'*' %(& +0,'%#&' 00) # #0 & #%' +02 ($ & +0 *!!00#%!&)#('&!&'(%#& 1'&&230*!12# 5 #2/"!(.!'&+0&!HWWJ1#%#'\\150+EC0Y(20)11'1 '&)!& D.C., 1993, s

16 System Rachunków Zdrowia w Polsce #)+*%0&!1#!!!'%.'&'0$!%#'&'1%#'%#'&* &#%'1 #!-&'/ )'( 2.5 Stosowanie, zaproponowanych w ramach klasyfikacji ICHA granic i sposobu przypisywania %& 1 '&& 0(-+''3!#&' 2# %& 1! 2*%$ '*#(!&'0 &+&('*%#('''*#(!&'0& w czasie. Ujednolicone granice '&&1 & #%1 #2')3 #('&' '+,' ))! %! &'0 #&#&' %'%#'+&,' #.'&&&' #%'*#'*3 ' )( # #0 & #%' ('*%# ('&'!!(' +02 ('*%# -&(' #'((' %('&'!' #$% 7&/ ('*%# '&'!!( %' '&'!!( ' +'!'+&1.0&%0#('#2#'#&'#&)9/ 2.6 ##$%&' %& # &% +.'' %! % ##)+&!)'' '*%#&% 4+.'' %+ 0& %+ %' 789 '&& 0#&'3 )(%#&' %& (&' %!&( & #('& &% %.'&'' #'/#&#)#%& '&'&!#3(-+',3(&'!&'#('&!0!0+& ##,'1 +! &!,' %+ 20% (%+' (0+& ')&#&'!0' ## / 2.7 8! &*!#&' & %#'*' #!&'0 #% %#&' 0& #+$ & %#&' 0#& #0& %! -& (' 8/!&' %& #' %0' 7%! %2 ' 00)91 -' 7&0(,+& %#%2'00)9'.'&&&'7;%.'&&&'9%2' 00) & #%' 2 &*!#&' &1 0-!- '%&!.'' +0 ' &'%!! '!&'$!( #%#,' ' 0& #%'1 #0$ )%#' '&'& 23 -& &'!1 2 #&'3!$ $,' 2# statystycznej.!'( % 2.8 && %.'&' ' +.' '&& 0!'3!!!( #%&' #' ##!&' 2' & %& &+& & #'(' ('*%#&%(1!#$!((('*#(#' (-+',3%#'&' #&+'!'2%#!%#'%#'&/>%&1#2'-&,3#'('*%#&%!!! (- 23 '$)&'*! %&' %#'*'!&'( %#'&'(/ # +.'(' #!#&(' # &' #!31 &'#2*%& $ +& ' #' #0 0& ' ' '+!- +'#'!1 2 3 &+#$ (!%* %-&' 0& #%' # # ##)('!#& #' 2%6 &'! ' procedur dokonywania szacunków &6 & #'(' ('*%#&%(1 +& )&'.0&&+& #' &#%'$0&'(&'#&(#+0+'&% %! & &* #%' )( # ' %&'/ ##)+&,' )&'! $ &'#2*%& # &&' %& # #0 & #%' 0*'0 0+&( # '&& %& 1 # (1! (-& &3 &+'#!(0 & #%' & poziomie mikro i (#/!0!0 #!&' # #2! & #%' %0) '0!!+ %& # #% %&!!!#& 1! $ 2%# -+' & istnienie precyzyjnych granic tego sektora. 16

17 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia '( 2.10!( 0& %' 789 '&'& 231!( )%#' '!&'! (-+',31 (!2'+& #!(( 0& &% 79/ 4-%!('& '&'& 23 2#,%&'+02,%&'2#'&%%'%&'!)''/!%+)'#& #)%&,3#!()&#&#2+'#&'00%#'0##)+& %&' %! )( ' # ('*%#&% &&' / -&'& #% %#&'&% 0&#%'1&#%#'0(&' wydatków '&!& #% '' #%!& #'1 (- '!!&' &$3 & &' ('*%#&% &+'#&# / 2.11,+&!'6 (!2'+&,' 8 # (- 23,%'(1 % 0#&' (!2'+&,'#'&&('&('#&(''#&('!!!('!'(''&%& # %& &!(!!,' %%& %#'+&,'! & #%' &'#2*%& procesie dalszego rozwijania rachunków w kierunku satelitarnego rachunku zdrowia <&+&$#%$!&$#&'0!)%*#&'2#*'%.'&''' *3 # '!&'$!(!!!#& 1!#& % 0'(' % %&#& ' '&& )&'#' ('*%#&% ' )'&+& &' 09/ 2# &' 2*! +.'(' F F zastosowano (lub zmodyfikowano, w razie potrzeby) inne normy powszechnie stosowane ##,%'&0')&'#)'&+& 6. '( 2.13 #&#&' ' +','!' %+ %#&' 0& #%' %%# %!&+&) &.+'!0 # '&&(' -$%&(' +(' #%#,'1 ##)+&,'!0+&,' ' #'/ # &'$#0 % ('&'(+&) #'(0 ##),'0#&&)#&'#&)0+&! /+'!0$'%+&$%+ 0#&&'2%&'!!!#&)#!0+&1!0#&'!*& %& &;&'#,3 (''* #6#&'0 01!) %!#$/ &%! %+ + &+'# +'!' #%!&-$%&$!*&)&#!&%&'/ 2.14!0+&,3 #! &.+'' # #$1!0'1! # %#' &'#&,3 #!&' # %0-2# %& ' %&#,&' %#&' -&%& %%! 2%6/>!!#%!#0& %!& &*#%'/&'! #)!0 '* (%+ )&!#& #+$ &'3 +0' %&!!!#& '!( (( #%#'3!*& #0&'/!0' )&'#&,%1 ##) 2%&' ()$ 23 %#& $#&' # & '+ +!1 # '&!+$#+!('*%#2%&'(''!+$#&!*&/ % 2.15 *' '$-!& 0& #%' &'! 1!0 $#&'!&,'#'1!($%&&/2&'# &'0#&'*1-!&'!&,' )! (- #3 2#!0'1 )% & #% &) 20%-! ' %(&.( #%' 0!0$ #&#&'(,% z %&) 0.'&&) & %0)'/ *' '+0 #%! &'#)%& # 6 0)'&.!1'-8!#%#!'( 0&'(($(&+00#$%&'!!!1 %!#$ %!& &*#%'##.'&&!('1&'#!'!& 0(!2'+&,3#!(( 0&&% /&$(!2'+&,3#&'%&'!+'!& 0&#%'/&&'#&&#!&''&'!,+&'!& 8&'$%&+'!#&#&'!(/>#%(-&%3"%-%2'00)789 I/%- %0!7!'00)9:%!789vs. producent (SNA); wynik (SHA)vs. produkcja globalna. 17

18 System Rachunków Zdrowia w Polsce!&'( #!# #F(&!&( ' # )+&$!!!$ &('#&$/ 2.16!) %0 8 #+!&' #!' # '&'*-& 0*'0 (('(1#)%&'##!#&$&'-%.'&'$WJ/'(2 0&( jest przy tym rok kalendarzowy. *' ((' 7ang. Accrual accounting9 7! &!$ 9!0 # #'1 )%!,3 &('#&!1 0+) ##!&'(1 ('&'1 #( +02 '/ #&#!1 - # '$)$ # 2$ #('&* &,' $ '*)& ((&' #('& &,'1 00)' $ '*)&#'','%#&'1%0((&'!#&'!1 #, -',%&' ((&' #!&' (!' ' %!/U ] 93,3.94]! &'( '!#&-+',381#0('&0-!#&,3&!#22'-$+'!'1! $%%0$$#%0#*! #('&+'!' &'#%'/##,'1 &!+ &('#& 0!.( & #%' #*! 2 (& ##.0&&0$!(#%#1!('2+(##-&'&'(# %#$ zmian w zakresie i sposobie finansowania od faktycznych skutków wprowadzenia reformy w -'/>%&(##%$#('&#'%#'0 &'#%'1! &' $ &' 2(& #%#,'$ # %0 &'!0+& +.'' 7&/ '%0)!('&'#'!+&9/ System Rachunków Zdrowia oraz analiza w zakresie satelitarnych rachunków zdrowia 2.18 '$)0!!&' '+0 +! ' %#+' % &'01 - (!%+)'#& #)%&,3 rachunków zdrowia z zasadami rachunków narodowych (SNA 93) jest warunkiem &'#&(12 0&'#%'&'%!()'&+&,'#'1 ('*%#('#&+&,'#)+&$!!!$)%#$/!( 0& &% 79'0#!&&'&2#)%'/!)%01!()%#'2!(-+'1#*!#+&'#'+.'&'%#'+&,'1!&'1%0!''&!!0')%# 0&!,'%+!(0 0& Zdrowia (SHA) Zweryfikowana w 1993 roku (SNA93) wersja systemu rachunków narodowych (SNA 68) #*! &'$#0 % 2+(!!!#&!!#& %+!(0 & #%' ' #' +& #%#','*&.0&&+&' #'&!&( 0&( satelitarnym, traktowanym jako ogólne ramy dla tworzenia satelitarnego rachunku zdrowia. %#&' '+0 0&!+'!& #' &,%'1 rolnictwa, edukacji i nauki czy turystyki 7 #,'# #'$#&' 2+( (!%+)'#& #'$#& # 0&('!+'!&(')+/>%&'&'$ &' #)%&'1 %!)1 %+ &+- #'&!)3 0&' #%' # 0&'( %0'1##)+&,'#+'#&'('##)+& %&'!,'%%&'E +02##('!2+'&%E&'!+'!& 0& #%'/ 7 Pierwszy eksperymentalny rachunek satelitarny turystyki dla Polski opracowano w 1997r. Zob. Eksperymentalny rachunek satelitarny turystyki, GUS, Warszawa W 2002r. planowane jest opracowanie 0&0#+!KRRR'KRRH/HWWQ0&&'-+' 0&!+'!&&0'/ 18

19 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia 2.20 <&+&'1&'(.0&%(&!+& -&'('*%#8'!+'!&( 0&'(#%'/ -&'$ '* & # '!!(' ' +&,'$ #%6 % +'#'/ %! -&' ('*%# 8 '!+'!&( 0&'( #%' +-!&'0 '&!)' %!!( & ' ;%!!!#& 1 &! '$ '* 8 '!+'!& 0&' #%'/ #0&' #%#& ( 8 %&& $ '0 #!' %!*& ;% '&.(' #' &+'# )&'#'1,'%#&' '.'&&&' & #%'1 %# )% 0&'!+'!& &&!0$ '* & 0#)%&'&'0!2+' &%E&'1 tworzonych wg centralnego schematu SNA i jego ))!12%+#+&,''$#3#'+,'('0(#&('L))!(' %! L 0#&(' ( #0& 8/ &,'$1 0#)%&'&'!2+' &% E&' 0&!+'!& (- 23 -&( &#*%#'( %+,' #0& 1 (-!- 0-3 %%! &#*%#' &!+','81&'(&'%&()#&)-&'#&#& #21&2+'-# ##,'2*%#'(-+'#+%''+0 / #2+'-3#%&!0&''%#&' 0&!+'!& 0& #' & #%' ' '&& %#'%#'& #& 7&/ &,%'1 %01!0!91 0!# WJ %#'+' #%#' \\ %!#$ ^.0&&+&' #'&!& 0&!+'!& U1! #*! &'$#0 % 2+(!' rachunków zdrowia. 0&'!+'!& %'%$ &!#2* #'*#&' #%+&,' &+'!#& 0& &% 2& 2# #'&!&' #&) +!#&2/+ 0&'!+'!&#+$&" dostarczenie dodatkowych informacji o charakterze funkcjonalnym lub '&!!+&(1&!(!2'-$%#'+&,'%#'%#'& ##)+&) #'&!&'#&) #!&' # 0#0&'$ ' +!&!& #'$#61!( %!#$ +.'' ' )0 %#&' 0&1,+'!! potrzebne dla wprowadzenia dodatkowych wymiarów dla analizy wybranej dziedziny; #'*#&'2#0&+'##!'#,'#'$#& #%#'+&,'$ +0%#$: %+#$&+'#*%& #(##&'# ;&'' '+,'#))& : '$#&'%&.'##& #%&('-&('!'(&!&/ *: adaptacja SNA 93, par !!& +(&! 0 ##&' #0 %! #% 1! (-&!3 #& %!+'!& 0& #%'1 ' %!(0 0& Zdrowia, 8 to: (-+',3#2''$#& 00)7%0!%!#& ##%&$'&!!0*9& %*2&#7&/,'%#&'''%0)!('&&,'%#&'+&'00)' opieki zdrowotnej); (-+',3%*2&'&'(%&1!&'''*-'0.'&+&( podstawowej strukturze rachunków narodowych; %('&&!!&' %!' %+ %! '' #%!&1! &' $ 0*! -'0.'&+&(1&!+&!0!0# 0&&% : 8 WJ1#%#'KH 19

20 System Rachunków Zdrowia w Polsce!#20#)+*%&'&')%!%( %!''%0)!('&1.0&'%'%&(%#('&'*-&,'%#6#& / 2.23!*0$'&+-%$312%!3 2+!#&!0!0*&('#&$ SHA do zasad satelitarnego rachunku zdrowia (SNA 93, par , 21.54): #!&& # %2 ' 00) 0-& #!!#& %+! & zdrowia;,+&'! )&','%#&'00)+0#%.'&'&'%!)( & &*#%': #&'20'('0*'%!'&!& : identyfikacja szczególnych rodzajów transakcji; ##)+&&+'#!&.'&!)+&#*,' 0&#%': '%&!.' 6 0-!&' ' 6!&' %! &' zdrowia %0(0$1 '# +&,' +( 0& #%' '&& 23 2%#' ##) #&' & '&!!0 ' )&'# '' #%!&1 () &)!&'+!#&,'#!&'0#%/!('!%+##'&'*' 0& #%' '0&0!+'!&) 0&0 #%'1 '0 &*.0&&+&' #'&!& 0&!+'!& FWJ1 0(-+''2 %!&' % %! *3 0& &% # &$ (!2'+&,3 #'!&!&'!1 2 #'3 ##)+&!#2 0& #&F ekonomicznych dla wybranych obszarów, takich jak np. krajowego systemu opieki zdrowotnej. /(! %,!*0,)+(.%! &!(,'%+!(0 0&%'789!%.'&'%2'00)1! -'.'&+&!&' %!$.0&* )!(0 & #%'/ Analogicznie, pierwszym krokiem przy projektowaniu satelitarnego rachunku zdrowia jest #%.'&'&'%2'00).'#& %+#%'71/KH/PH9/(&%0 %+# %#'! %2 ' 00) & %2 ' 00)'!!#& # %2 ' 00)' (&'#/ 2 ' 00)'!!#& %+ #%'!!'1 #!!& %0&! 2%& #,+&(!&'( ##),'1 #&(&' ## ##$%&'%2'00)%'&!!0'#&)-& '!#&'/&! '!! %0&!1 #!0%&'& ## &' &+1 '!/ %%& $ %*2& analizie. Zarówno w Systemie Rachunków Zdrowia, jak i w satelitarnych rachunkach zdrowia,! %2 ' 00)' %'%$ %!( )( & &* #%'/ %!' )( & &* #%' ('#$ -'.'&+& %2 ' 00) & #%' # %!' '&!& '&!!0','%#$ 00)' #%!& 7'&!!01! & #%'!%('&0$$%#'%#'&$%#'+&,'9/ '00)'(&'#!!'1! 0&'%0'&'()$##)) (&'!'&)0&/+'.0&'#%!('1!(('#%0%2'00)!!#& /%'%&'!%!&&!%2'00)'(-&!!3 jako wydatki na zdrowie w szerszym sensie, w których zatrudniony personel nie jest!!&#!0%&'&''#%!&1'&!%&! #(0$ '* %0$E,'%#&'( &' $ 0-& # '&! 0#$%#&' 7#%9 (%#&/ %'%&'$ #$ 8 $.0& +,! oraz HC.5 Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych %!')(& &*#%'8!,%'.'&&%!&&.0&!)' % 8/H % 8/Q1 $#$ %('&'!* ' 02#'#&' +0 '&! 20

21 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia 2.28 '&!!0,'%#$ 00)' #%!& 9 / #-&'&' ('*%# 2'-$(' %!(' )( & &* #%' '&!(' 70(0+ '!09 % '* 23 2%# -&/&!('$%!'1!#'*#$($!!!(0 &#%'1 ' ##0-'!%0-#&'-/&!(-&&!*&'+.'3%0)!0 %&!'#&)-&,'%#&'00) &#%'7!##%#'[9/ 2.29 )%&'#-#$%.'&'$%!')(!&'$#*,3%0!0)20!!/ %.'&'' &' '&& & 2(3!0 00) '' #%!&1!/ 00),'%#& ## %!0%##'((1+#'&&2(3'(!! 00)1&#%%!'&#%'&''&#)&'$##!0!''&& 2 %-0$ # )&'*/ '*1 '+ ( 0#3 &+&,3 ('*%#&%$1&!*0$#)%&'&'$'!!&##&'0%!)(" )%#'&+-#%#'3)&'*,'%#&'00) &#%': &+-!!3%!''&&!&.%%!%2'00) &#%': ('#3%0*&$'&'&$!# &#%': 0(3('*%#&%$('&*#'%2'00)(%#& : '%!3%!''0(3 0& 70*'1(('9/ Linia graniczna w produkcji 2.30 Ocena produktów pozarynkowych w Systemie Rachunków Zdrowia (SHA) odbiega od ich traktowania w podstawowej strukturze SNA. W Systemie Rachunków Zdrowia pozycja ta '&& 2(3,%' '&'*-& ##& % )%! %( 1! #&' %#'& '0$ '* &!(' %(0 7&/ 2('!#(' ' ('9/ &.! $!!& _0'F&)%#&' ' %'%&' ^!,3 %0'U '&& 23 2+'#& ' $#& % 2'-$ %! & #%' )(/!(,'%#6 '&'*-& 1 %+ #& %#'& #!$ & 0!#(&'01 () )%! %( &'0 #*,' #! #'$#& # '$ &% 2(' # -&$%.0&$0 $+020,+%#&'(0((/ &0(%2'00)1,+&.'#&%+ &#%'1 0&!+'!& 1 %'% 2'-$( %!( )( & &* #%'!(' 0&%'/-&'+)&!(1-0&!+'!& (%&!&' %&$ # #' #0-',%&')1 %# )% 8 (%&!!!& -'.'&+&/ 8 &' #-&'& %0! & ' #& '%+!)&'#!!0#)+*%&'&+.''8/ ! #))& ( (%& $ 0($ %! &''& ## %('! )%# 7#%'*2'!91 &!+& )& %('&'!' #$%1 (#$%!!'+& # )&'# non-profit &,'%#&' 00) #' (%&/%&%'%#'Z/K"%'4+.''% %0&!%0) /%&!!&#0-',%&' (! #%'*2'!/ 0)' (%& 2(0$ &!+* #%'&'72%&'+'9#00)'+#&'#7$#$'* %;&$9&!&'#%'*2'!+02#&'(:&'2(0!&)%#&'&!0#!'00)'%2(%#& 1!&'!&'$#0-',%&')1+###'! -' )%! %( / %!' &''& & (%&* ()$ 23 #2+'-&'0 &'& 0( #!0 #&)-&) &+01 #!0 (!')1 #!,%&' 1!(#!0##$% zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris 2000, tabela 5.1, s zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris 2000, aneks A.6, s )' # #0 (%& +2(0$ &' ''.'+!#& &% 0$(' 72%&'!*&1 ' &!+&91 %#'+&,3 &0+!&$ ' &!+&$ %&! %! 1 21

22 System Rachunków Zdrowia w Polsce 2.33 C'&' )&'#& #&#$ #,'%#6 & #%'1 #&%0$ '* +0 #'&!&' 81 2(0 00)','%#&!& )%! %( /'&###&%#'&&%2(' ('1&'%*-&(' +02!#('!!&! 02!!0!,'%#6 +& 1!,3! '' 0*'0 (&!&( %'% ' ##& &!& +,% +& / 2+(#'&+&,'%& #''('*%#('!$!%1 )% )%! %( ($ (-+',3 %&&' 20 ('*%#,'%#&'(' '&'*-&(','%#&'(' &!0#1!0'1! 2% %# '' (sprawowanej przez osoby niewykwalifikowane, w ramach rodziny lub przez specjalnie #+& '+*)&''9 $ 0-& # 02!!0&1 &'(&' %&!!& $ %('&&'! 0&7,'%#&'''#%!&&!0# +02!&. +&!' )!9/ &&' #+ '*1 2!)!0!&.+&)!!!3^&$U%0*)%!%()/ #*,3),'%#&''&'*-&)1!%'%'&&%#&(' %#'&1 '&& 23!&1 #!( %!' & -'.'&+&1 &'!&. +& )!/!('!!&. #&! &!0# ' '&'*-& '&&230*!%*2&' 0& #%'/ 2.34 )!0 %,' #*! ## 8 ;&' 0#&1 - &'& #' '' %(1 &&!0&0 % #& )%! %()1 (!,3 &('#&$1 ('#&$!)' (&!& / >!! &'- #)%& # %.'&'$ pozarynkowej produkcji gospodarstw domowych, która obejmuje te produkty i 00)'1%!#&%+&)-'###&)%!%()1!# $#$ &'&$ * &&$ ( )%! %() # %0! ' 00)' %!#& ## & +0 #&' %#'&&!#2 -' / # &'!&(!'0(!&( %+ #%.'&'&' &'&1 %0!&'+&#&'$%0' pozarynkowej gospodarstwa domowego,!!'0( 02!!0!0 &)/ #&' )%! %(),'%#$(0 00)'!# '06#( ( )%! %() %'%1 02!!0!1&)%#&21!$(-&&$3+0&&'%2& #%6/ Zatem substytutem, w stosunku do %()E%#'&&),'%#&'00)##0'' #%!&1!,'%#&'%2& 00)##!&+0202+'#&'&!!0/ ',302!!0'('*%#00)('%!#&('( )%!%() ' &$%0$!*0##'!,'1!0'1!'!&'$)( 0(-+''$)%!(%((2('*%#!#(&'(,%.'&& &#&'&'''#%!&1!$,'%#$('#&')%!%()1,'%#&'(' &!0#!' 00) #+& '+*)&''/ #%01 )% #('&&,3 &'!! #'!1 )%! %(!#(0$,%' & 00)' #%!&1!,'%#$( )%!%()#('!%&''*% ( #&*!#&1!,3 &('#&! 00)!!- 0#&& ## 81 & #'('!,'&##&(,%(/ %#&'%+()#!&'##0(%&1%#'+&,3%')&!#&$'##&'#$ #' 2 #% 1 #!&' %6 % ##6 +' 1 0%#'+&' &0+!' ' '&'&' %!#$ )&'#' '.0&&&' '' &% 0$(' # '&& #'$#& # &$#%'0$ 1%#&'!#)#610%#'+&','%#6#%!& 0#0&'$,'%#&' %&! %! / 0#&'0 '&''!& '&!!0' %&!' ()$ 0%#'+3,'%#6 +#&'# / #%6 0-2 (%& (- &+-3 &'- %#&' 2'+'!'+#&'#0#%&'&!+)'$#%$10%#'+&''#(&) #% w miejscu pracy lub nauki, realizowanie programów promocji zdrowia, prowadzenie analiz stanu zdrowia &'1)(%#&''&.('&-&'0#%(/7#2/'*#*,31#%#'HKF%('! Gospodarcze). 22

23 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia 2.36 &!!! & #-&'01 - &'& && )%!' %((!!!+1 '+ )( #& $ && # &'$ #'3/ '!! #',' &' #%+$ %,'1 )%- &' 0#)+*%&' ##'! '+,' #0,'*&)&&#'''#%!&/(&'(&'1!!'! +##'$#&'&'-2'+'&1'*'$-#&'0#)+*%&'&'()+ #0,'*&) & '* ' ( ('!%1 )% )%! %( &' ($ -%&)20&'(.'&&/ 12,%*&3%)(+/%4.+! &$%&$/$&31.%,53!*6%$!,.%7*/*0%*0 "($!.) !0'*!$+&,3#!&'0 0&-'&/>%&!0 0& #%'! #%&'# %('&& %!0' '!&'$ +02 &!( 0&!+'!& 1!' 2#,%'1!0!#+&'!/#''*!#% %! ##&".'&'#'%!!)''%2'00) &#%'$%0-(!&'0 &'#&/ #% &!+& 4+.' %0!1!& '&&!( 0& 1+.'0!+!!)'00)#%!& 1! $#%.'&'&( T#' T!)'','%#& 00)##0 & #%'/!('! %#' #'1,'%#& ## ##)+& '&!!01 00) #%!& -& #!!0 '* %('&&'/ &&'1#! #' ')+& %.'&''00)#%!&,'%#& (,+& '&!!0'1!0%&! 0#3.0& &+& & #'(' ('*%#&%(/ &'- &#%'!#%#!'(2'$#'(%# 02+'#& 1 0&' #%' #+ ' '* & %& %('&'!& / >%&#,&' &'!#$ #2 ##&#& & + #'$#& # %#&'( 2%6 #'!&%% 0& &('#& / # '*# +'#2' ##*!!!&' ##&#3 # '*#,%'.'&& & (+2%&'1%!#$00) &#%'#'&!!0','%#$! 00)'1&'-!#&F&('#& %#'+&,'!)!/ 2.38 #'&'*' 8 '0&0!+'!&) 0&0 #%' (-!3 '* -$%&( &#*%#'( +'!' #%!& # &+'#!0!0 &('#& %!,%&'( '#0/>%&&&) 2#0!0!0!,' %%&!# & #%' (-232%#!0%& # %0 &'%&%&)!0 7!)&'#&,'9 '&!!0','%#$ 00)'!(!#/ &'- #%!'& #! %%! 0&'1! %-&' (-!&'3 #'&'*' 8 '0&0!+'!&) 0&0#%'#!##$!(0 0&'&+'#" 0& %0' '!,3 %%&$ %0) '&!!0','%#$ 00)' # #0 ochrony zdrowia; &%,%&'%#'+&,'! &#%'%0)%#! &%: 0(0+20!!'!0!# &#%'E!,320!!'!0:!2+'&%E&'!# &#%'/ (&#&,3%*+,/.+! &$%&"(!2/4./ +/$!,%!.*0,%&+(.%! !#2!+'!& 0& #%'1 %0&$!&* %#'+&,'!# & #%' F!#/ %! ' %0&! F (-& %#'+'3 &!#!)'" %!%2'00) &#%'1'&&'%!(%#&'1#!+'%0&'7# 2#0 & #%'/ &&' %0&' (%#&' %!#$ )&' 2 ' 00)' #0-&&%'%0'7#0-',%&'9'0(0+'7'&!9!# &#%'+02&!/#*,3-' &'#%'1!-#*,3 23

24 System Rachunków Zdrowia w Polsce #0-',%&')'0(0+'20!!!#+''(!&/%!'&%2'00)' & #%' 2(0$ #& #01 ' & #0-'.'&+&/ & #0-' finalne jest #&$ %0$ '&!!0' #$% ' '&!!0' non-profit na rzecz )%! %( / 2+ K/K ' K/J #0$1 ' 2 &+-2!0(#3 (!!+'!&) (%+0!2+' &%E &'1 (&%& ## WJ 7!2+KH/Z/9)+& # 1'0&0###&'8T!&*%0'T/ K/J$#!&*%0''#0-'!# &#%'(&!+&) schematu gospodarki narodowej. Tablica &%E&' #0 -&%&,3 procesów produkcji w sektorze ochrony zdrowia oraz interakcje instytucjonalnych,.0&&+& '.'&& %#' ( 0& #%'1 ' #&'#%')(/ ' 00)' #%!& $!#& #& (! & #%' 7'&!!0&+&' #%.'&'&! & #%'91 ' ## #!$ #*,3 )%'/ %0&'1 #+' &(&+!0# 81 %! %2 ' 00) &' #%'1 $!! '&!!01! %! %#'+&,3 &('#& +) &!#&'0%2'00)#%!& %++-'.'&+&)/#*,3%0')( sektora ochrony zdrowia jest przy tym eksportowana ''+$ #*,3 T%0'T!# & #%'!&'$ %0!,%&' +02 %0!!# &'F(%#&(/ # #&'0 %! & &* #%' )(1'!%020!!! &#%'2*%#''*&'#&#&'-&'3% 0( -'.'&+&)/ #% #'!+ 0&'!'1 #,'%#&'( 00) # #0''#%!&1#(0$'*%#'+&,'$2%#F#$'$#&)-& %0* ' #+&' &+0 & #%'/ C#!&! ()$ 3&'&(('#)%#'&&###'!+'+02%+'&& +#0$ (!&!'1 #&# &'#&,3 #&' 0)' & +'('&&' %&) +'#&'/ '!# +# '%$!&$!* +$ ()$ &'- 3 &'&( ('# )%#'& & ## #(0.(0!#&)1 %&'!'!/1!)!0%#'+&,3&'#!0*!( +.''.0&&+& 8/ &%!1 &'#&#& #*,3 %! & #%' 2(0 #%- %!1! )&%#'+&,3)%#&'!#'$#&# &#%'/ 2.43 (!(%+0#%!'&!2+ K/K'K/J($#&''+0!&!/> -(&'&1('#&%E&'#&!&(! %!2+ nie jest traktowana jako zadanie priorytetowe dla SHA. Ogólna koncepcja i struktura tych!2+' %!# %& 0)!''1 %!)1 ' 2 (-& %#'3 #)%&,3!!! #' # %! & %2 ' 00)' &' #%'1 %#$ # -& ;%!!!#& 72%&' '&!!0' %!!# & #%'1 2%&' %! & &* #%'1 0&' '&!!0' #$% ' ubezpieczeniowych, badania w zakresie inwestycji, dane statystyczne na temat handlu #)&'#&)9/ ( #&&!0!0 (-+'!.' #'(0 %! & &* #%' ## &&' #0&!&' %0' ' #!&'##)+& 0& 10#%&'(%*'0#0-',%&')# %0'&'F(%#&%'!!%0'20!!/#('*%#%#(' %&! & #%' ()$ 23 2%# (!0&0 % -'.'&+&)1!&'$)&'*#$#*,3T%0'T &'#%'/ '#&'!,' %%& 20!! ' %&' %%#'2 F # # #0&'( &% 7#& )%#'&1 '+,' '!0!0 '!09 F % %%!.'' ' %+#) )+$%0!0!0* #! %0'!# & #%'/ #)%&'&'!!2+' %#' 2#,%&' %!&' &' #'&'*!) satelitarnego rachunku zdrowia. 24

25 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia! Zasoby ( &#%) (w cenach zakupu) Podatki od produktów minus dotacje do produktów *&#%) "#$%$&' Dostawcy &%# Dostawcy $& Medycyna pracy wynik Gospodarstwa domowe jako dostawcy Inni producenci/ dostawcy Gospodarka +% Import dóbr i $%$& zakresu ochrony zdrowia, -%$&,-%$&'+,."%$&)&+,/()$%$&+ HC.5. Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych indywidualnie HC.6 Profilaktyka i zdrowie publiczne HC.7 Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne zbiorowo Inne produkty *&#%) 0#%1 )2'$3*4,"3(

26 System Rachunków Zdrowia w Polsce. %##! Zasoby funkcji, -%$&,-%$&'+,."%$&) &+,/()$%$& zdrowotnej HC.5. Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych konsumowane indywidualnie HC.6 Profilaktyka i zdrowie publiczne HC.7 Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne konsumowane zbiorowo Inne produkty ( &#%) (w cenach zakupu) Podatki od produktów minus dotacje do produktów* *&#%) "#$%$&' Inni Gospodarka Eksport producenci +% 2 Dostawcy Dostawcy Medycyna Gospodarstwa Instytucje &%# $& pracy domowe non-profit Gospodarstwa domowe jako dostawcy dóbr i $%$& zakresu ochrony zdrowia Instytucje 7 Akumulacja %$ brutto 87$) Podatki od produktów 97$+7 Dotacje do produktów 9+7$+ :+ Dochód mieszany netto *&#%) :% Akumulacja brutto :%$% ;!%7+7)handlowe i transportowe 0#%1)2'$3*4,"3(5553 5< 26

27 3. PODSTAWOWE FUNKCJE I GRANICE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA Wprowadzenie 3.1. Uzgodnienie wspólnej klasyfikacji funkcjonalnej i granic systemu ochrony zdrowia ma Klasyfikacja rodzajów funkcji w ochronie zdrowia ICHA-HC zaproponowana jako jeden z!"#$%& ' ( ) '& *( ( * ) planistów i decydentów w ochronie zdrowia. W niniejszym rozdziale omówiono granice systemu ochrony zdrowia zaproponowane w ICHA-HC i jej podstawowe kategorie. W $ +,!"#$ )+ * ) ( ) -!"#$,#. ( (.+!/!"& 0% Granice funkcjonalne systemu ochrony zdrowia (.' & ) ( ochrony zdrowia, takich jak zapobieganie chorobom i promocja zdrowia, leczenie, * +) & + ) *( 2 & & * ' * * (!"#$,#". +& + wyznaczenia zakresu ochrony zdrowia w SHA '2 * + + * & ) & ) ( ( 4 promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom; * '5 * & )( )5 * '( (( & +& )( )5 zapewnienie warunków godnego umierania; zapewnienie funkcji zdrowia publicznego i administracja w tym zakresie; ) & * funduszy. 3.4 ( ' +( /#$ 6 ' ( ) )& * % /+ ' ( + ) 7 ) ( medycyna tradycyjna lub dopuszczone praktyki medycyny alternatywnej, takie jak medycyna & & & ( ' ' /#$ & ) ' * *)& & * )& 27

28 System Rachunków Zdrowia w Polsce +( ) ) ( +( ) ' & * '( & ( ( ) * * ( * )!"#$,#"& ( ( 8 ( )+ /#$ 3.6 / + + ) + * * 09%. + )+ ( ( + przeprowadzonych w ramach klasyfikacji funkcjonalnej. Ochrona zdrowia obejmuje dobra i +) & & ( *' ) * * +) *& ' + + * + ) + - *( *)& *) *& +(( #":% * #";% 3* +) *( +) & *& +) +) )& +) * *& *( ) & * medycznego (w Polsce lekarza) lub paramedyka, albo bez takiej recepty ( ) * +) < & ) *( ( +'2& & & & +'2 ((& *' (( ( ' +)& 4 * 5 + ( ( % 12. Tabela 3.1. ICHA-HC Klasyfikacja funkcjonalna ochrony zdrowia ICHA kod HC.1 - HC.5 HC.1 HC.1.1 HC.1.2 HC.1.3 HC HC HC HC HC.1.4 HC.2 HC.2.1 HC.2.2 HC.2.3 HC.2.4 HC.3 Funkcje ochrony zdrowia 3* +) =+) Leczenie szpitalne Leczenie jednego dnia Leczenie ambulatoryjne Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Leczenie stomatologiczne Leczenie specjalistyczne.+ * =+) =+) * Rehabilitacja stacjonarna Rehabilitacja dzienna Rehabilitacja ambulatoryjna Rehabilitacja w domu pacjenta 3+) ) 12 6 )+ >2? / # $ OECD Manual, version

29 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia HC.3.1 HC.3.2 HC.3.3 HC.4 HC.4.1 HC.4.2 HC.4.3 HC.4.9 HC.5 HC.5.1 HC HC HC HC.5.2 HC HC HC HC HC HC.6 - HC.7 HC.6 HC.6.1 HC.6.2 HC.6.3 HC.6.4 HC.6.5 HC.6.9 HC.7 HC.7.1 HC HC HC.7.2 HC HC HC.R HC.R.1 HC.R.2 HC.R.3 HC.R.4 HC.R.5 HC.R.6 HC.R.7 / +) ) / +) ) 3+) ) '. +) Badania laboratoryjne Diagnostyka obrazowa =+) >.+ +) Produkty medyczne dla pacjentów + *( * Leki bez recepty.+ + *( * +) / + * +) < +. ' $ + - (.+ * +) 3* +) * Profilaktyka i zdrowie publiczne Zdrowie matki i dziecka, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne Medycyna szkolna *) * > Zapobieganie chorobom > Medycyna pracy.+ +) *) Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne $ ( $ ( +( * $ *% * Administracja i ubezpieczenia zdrowotne w sektorze prywatnym $ * + $ + * 8 ( ( $ + +) + ) Badania i rozwój w ochronie zdrowia '& ) ' $ ' * *+ + $ ' : Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC (trzy poziomy), zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris, 2000, tabela 9.1, s.114 Rodzaje opieki Opieka stacjonarna, opieka dzienna, opieka ambulatoryjna i opieka domowa (& (& *( ( + ) ( ( (& ( zwykle odmienne elementy systemów informacyjnych. W opiece stacjonarnej i opiece dziennej ( ( ( '( 29

30 System Rachunków Zdrowia w Polsce ( 6 * + ' danych (basic data sets% & ( ' ( <A"3& ( )( ( & * * ( ( (! +' BC ( ( Dobra medyczne dostarczane pacjentom ambulatoryjnym 3.10 ) #"9 #"D )+ *( ' +)% #"? * *% EE ) )5 * +' * +)%. + B* medyczne, takie jak leki kupowane w aptekach, protezy sprzedawane i adaptowane przez * & ( +(& (( * * ( ( 3.11 Dobra medyczne wydawane, przepisywane lub kupowane przez prywatne gospodarstwa & + & & )+* *2 ' ' +) ) 6 * ( /#$ ) ) )( *2 ( ) & ( & Profilaktyka i zdrowie publiczne 3.12 =+) *) ( )+ *( +( ) +) *& ) *) * ( +) *) - ) * +) *)& takie jak prowadzenie banków krwi, laboratoriów pionu sanitarno-epidemiologicznego, czy +) 3 +) +(2 (& ) *2 ) * +) 3.13 =+) *) *( +) + + =+) + ( /7$ ' 6 ' ( )( * Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne 3.14 $ * +'( przez prywatnych *& ( * )& )) )& +(( * + 3+'2 * & (& ) ) +( ) * +) *!"#$& +( ' +) 3.15 $ * ( * ( * +) ) ( * +) 7( *) ) * + & 30

31 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia +) & * * +)!"#$,#. - & ) '( +) ( ' * 8 * + +& ( +) ' & * *2 * ) * *2 ) ' +) '' (& ) + ( ( 7 /+* 6 F% * ) kierowanej ( managed care ) czy innych zintegrowanych organizacji opieki zdrowotnej. HC.7, Administracja, odpowiada z grubsza pozycjom COFOG 07.6, Health n.e.c. czy COICOP , Insurance connected with health =* ( % *!"#$, #"& ) )& *)( 5 +) )( *& +) ( )+ & * +)% * & *& % 3 + * +) 2 & ) *( 0G ( *& +(( * 0G )+ ( * & & specjalizacje, opieka nad osobami starszymi) oraz kategorie profesjonalne, specjalizacji 3 *2 * -* 0G 3 + * +) Wymiary Grupa docelowa Grupa pacjentów lub chorób / ) Poziom opieki /' Kategorie zawodowe. ' 6 +2& & & +& ) " & * + & & * ( 1+ ) * ( ) kodów klasyfikacji ICD-10) Pierwszy, drugi i trzeci poziom referencyjny ")& )& paramedycy itp. H+4 $ / # $& <A"3&. GIII& D:. ) * & * ) )& * * * * ) & & +( 31

32 System Rachunków Zdrowia w Polsce & () * )+'& 2 + ) * 00 +( * ). ( *& ( * <A"3 ( * & '2 + ( -* 00 (& *!"#$,#" * )+ zasobów. -* 00.& ( Kod Opis ICHA-HC HC.1-HC.5 HC.1-HC.5 HC.1-HC.5 HC.1-HC.5 HC.1.1. HC * +) indywidualnie 3* +) indywidualnie 3* +) indywidualnie 3* +) indywidualnie Leczenie szpitalne Leczenie w ramach podstawowej opieki 6 )+ ) & ) + 6 ) )+ ) * )!"3%& '2 B *'C * +) gospodarstwa domowe wg grup dochodowych 6 * 6 * + & wg kategorii ograniczenia ADL (codziennych ' % 6& > +)' * ) kategorii DRG Liczba pacjentów i wizyt w POZ Konsumpcja leków wg grup ATC H+4 $ / # $& <A"3&. GIII& D: & * 0G 00 ( ( ( & () () ' +) ) ) chorób 13 + & * +( * & ( * +) + +) * *% <* * ( )( * * ( ) ) + * (& *2 * )) B* +) C ) * +) % '2 )+ 3' +) + (& * 2 * ) '.* ) * 13 patrz: OECD Health Data 1999, Paris 32

33 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia <A"3 & * ()( ) ;?,JD & 2 ) & ) )& ) * ( ' Ocena kosztów choroby 3.22 F * ( *') ') ) ) ( *' * * ' % *' ( '2 ' K * * & * ) ( ( * 3 /#$ ) *' *& ( '2 + ( ( ' * produkcji z powodu *' * '% C ( ( C 2 * '' (2 ( ( + & +(2 + 2 zdrowotnej ( * +) ( ( 4 + +) #"9%& + ) #"G%& * #"0%& '& ) #"D%& ' #"?%& ' * *+ + #":% ' #";%. *2 * *( )( '( & ( zdrowotnej ( ' +) ( '( +)& *+) & & & % + *.*& * +' +) *& +) '& ( +)%. ( ) ) & + ( + 7 )& * *(2 + ( ' +) K* & ( 5 ( (& * 2& ) & )!"#$ ) ) 3 ) & ' G / Rachunków Zdrowia. 33

34 System Rachunków Zdrowia w Polsce Stosowanie klasyfikacji funkcjonalnej ICHA-HC /#$ ( & K * +) output) w ramach systemu opieki 7 ) 2 ( poszczególnych ' + ) +) / + ) +) )( 2 * + * BC% '. )( ' & * 2 + /#$. ) ) ( 2 +' 2 + F )+ (!"#$,#" *( /#$ ( na stronie internetowej OECD/SHA. Kategoria statystyczna 3.27 ) & ( *( '( *.( )( ( *2 ( *& * ( (& ( * +( ( * " )+ * )+ * bardziej jednorodnych obserwacji Kategoria statystyczna w klasyfikacji funkcjonalnej SHA jest konkretnym, funkcjonalnie zdefiniowanym wynikiem (output% +' * * +) 7( )( ( ' )+* *2 &!"#$,#"& ) )+ Definicja jednostki CK *2 ( F ( & +' *( +) ochrony zdrowia ),,L%& +) )( *2 *& *2 +!"#$,#"& * =+) '& + per capita& ( + & *( )) * 6 & * 2 + +' ) ' ) ) & * * % * * +% ') * * * przypadków (diagnoza / leczenie) & ) + + & + ( )( diagnosis-related payment systems w oparciu o DRG%& *2 * & 2 + ) )+ = ) ' & ' +) *2 + ' * + +)& & KEC !"#$, #" *( * * M * +(( * +(% )& * *) * *& ( + +) * *2 34

35 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia ( +)& B* C M' ( *' & 2 *2 6 ( * ) *2 opracowane specyficznie dla danego kraju < *2 ( ).+ *2 * & ) najbardziej odpowiedniej terapii - & ) ( (& > ).*& + + & * - + * * ( B* C )( *2 + ' +) ) & ) * ( + ) 7 4 B! K * ) ' +) * +) NC 2 ) * ) + ' '2 % +) - 2 *& + * ( * 3 * ( + + * ( <A"3 14.!"! 6 ) * +) * +) * M' )+ + ) K* * +) 6 )) ) * +) * +)& ( ) * ( & ' * * +) * + * +) + +& +) 3 ) * +) 4 HC.1. HC.1.1. HC.1.2. HC *( +) & ( ( * ) ( *& * & + * * =+) ' ( 4 Leczenie szpitalne5 ) * *(& ( & Leczenie jednego dnia 5 ) ( B) C * ) ) & & nowotworów, wykonywanych w trybie jednodniowym. W przypadku, gdy pacjent + & ) * leczenie szpitalne (HC.1.1). Leczenie ambulatoryjne5 ()& *& * 4 14 OECD Health Data 1999, Paris

36 System Rachunków Zdrowia w Polsce HC HC HC HC HC.1.4. HC.2. HC.2.1. HC.2.2. HC.2.3. HC.2.4. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; * ' ( ze stawianie diagnozy i podejmowaniem leczenia przez lekarza opieki ambulatoryjnej. ) *) ) ) 15. Leczenie stomatologiczne; * +) * * ) 6 ) ( *& ( /#$ ' '% ( ) +) Leczenie specjalistyczne; * +) ) #"909& +) *& B+ )C 5 * +) * przez lekarzy i innych reprezentantów zawodów medycznych i paramedycznych, w tym fizjoterapeutów, ortodontów, psychologów i innych. 5 ) ( & ) & +) & wizyty 7 2& ' *( & * ) ' ( +) & ) +) 5 *( +)& + )+ ' & ) ' * * * =+) ' ( 4 5 ) + * *(& ( & 5 ) + ( ) 5 () *& +( + & ; wykonywana w domu pacjenta. HC.3. 5 * ( )( (& ( * & ( + * * '2 & *(> ) ) ' ) + < +) )+ +( & & /#$ 2 B(C '2 +) 3 ) * & ( '2 & +) + =+) ' 4 HC.3.1. HC.3.2.!; wykonywana na rzecz pacjenta ) * + &!; wykonywana na rzecz ) + ( ) < 15 6 * ) * ( ) +)&. ( +) * & )& *+ ( )( ( 36

37 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia ) '& *( + HC.3.3. ; ( & ( )(& * +( '( * ( * +& ( '2 *+) "' )( *2 ( +) +& ( & +& +) *2 *& ( wydatków zdrowotnych. HC.4. HC.4.1. HC.4.2. HC.4.3. HC.4.9. HC.5. HC.5.1. HC HC HC HC.5.2. HC ( +) '& *' & * * ) =+) ' 4 Badania laboratoryjne5 *( * ) * & & & +& & zeskrobiny czy fragmenty tkanki. 5 *( * )& technik obrazowych, takich jak RTG, USG, TC, MRI i inne, na rzecz pacjenta ambulatoryjnego. "5 *( +) & ( +) & +) # +) Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych; pozycja ta obejmuje * % & & + ( & ( * ( ( (( + ) * +)& ( ( +& & & uprawnionych i ( $ %; obejmuje takie & & & & & * ' & * recepty. $ 5 *( & ( +'& ' * ' * Leki bez recepty5 *( * sprzedawane przez inne sklepy bez recepty lekarskiej (OTC), %; ta kategoria * ) + & *& & '! %# obejmuje )& ( '& & & & & 5 *( + & & + +)& ( ( ( +& 37

38 System Rachunków Zdrowia w Polsce HC HC HC HC *( & ) ' 7 *( & +) endoproteza stawu biodrowego). ' 5 *( + (& +) ( 5 *( ( )( & %; * +) +( 3 * +) *( * 4 HC.6. HC.6.1. HC.6.2. HC.6.3. HC.6.4. HC.6.5. HC.6.9. HC.7. )5 * +) +& & +)& jest poprawa stanu zdrowia poszczególnych jednostek, Zdrowie matki i dziecka, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne; obejmuje +) ))& *) rozwojowym, przygotowania do porodu, szczepienia dzieci przedszkolnych, * 5 * + ) & & * 5 * + & ( & * *& + "; obejmuje system nadzoru nad chorobami >& *( )+ * >& *) * > )>& *( * * >& Zapobieganie chorobom "5 * + ) & )+ ' * > ) & '2 + ) wykonywana jest w trakcie wizyt u lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, kryterium zaliczenia do tej kategorii wynika z tego czy porada z zakresu + ) ) +* *& + * 5 * (& +'2 )( ( * & ' +( ' & * )( (& )+ * 3 ( ) & & ) zawodowym. 5 *( + + *) * )& przygotowywanie i rozpropagowywanie informacji z zakresu zdrowia publicznego nie odnotowane gdzie indziej. '5 * + * * & +( ( + * 3+ 38

39 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia HC.7.1. HC HC HC.7.2. HC HC HC.R. HC.R.1. HC.R.2. HC.R.3. HC.R.4. HC.R.5. HC.R.6 HC.R.7. *( & *( (& )& ) + +' '; ', ; obejmuje + + & & + * & + & )& ' +) zdrowotnych i in. ' -. ), ; obejmuje & *( ( * & ( *) '; '; obejmuje administrowanie, *( ( * & )( +& * *( & *( '5 * + * & * ' )+ * )( /; '05 * + inwestycyjne poniesione przez lub w stosunku do ' ( #.D5 / innych dostawców dóbr z zakresu ochrony zdrowia, 1 ; obejmuje publiczne i prywatne + ) & ) (& Badania i rozwój w ochronie zdrowia5 *( ) * + & 1%25 * + ) *)& * ' & * & + 5 * + ( '& '& ', 0 % 5 * +)& )+ * + ) +'( * * +& ',%; obejmuje programy socjalne, )( ) * * ) domowych, z uwagi na /w których oprócz dochodu podstawowym kryterium ' * * * *( ( * 39

40 System Rachunków Zdrowia w Polsce 40

41 4. D#$"% &'()*+#,+-%!*./0'*%" Wprowadzenie ' +) & /* ) +) ) + +)& * +. * zjawiskiem jest sytuacja, w której instytucje o podobnych nazwach, jak np. Szpital Ogólny, B/.C& +( 6 * ) * 6 ' * )+ & *% ( B C%& ( ) ( +) pozazdrowotnymi * +) ( charakterystyczne dla danego kraju instytucje do wspólnych ram, uznanych na poziomie ) ( +( /#$ * & D & * +)!"#$,#. $ '!. )+ )!"#$,#. ( /( (.+!/!"& Rev. 3). Takie porównanie & )!/!" * () 2 * +)& * 1+ +)!"#$,#.& * * +' < & *(!"#$,#.&!/!" 4.4., * +), ( ( & +(( * & (K+ % *+*& )* + '( > & (!"#$,#. + )!/!" ' 4.5.!"#$,#. * )+ * +) ochrony zdrowia (np. instytucje, dla których opieka zdrowotna jest podstawowym celem +' )%& ) & +' )% M + )+ & +' ' +) & 2 * 3 ) '( +) +'2 )(& ( +'( (& + ( +, ),& '( )+ +) ( +) 6 &!"#$, #. )+ ) +) & ) )!"#$,#. )( *2 ).+ * & +), ), 41

42 System Rachunków Zdrowia w Polsce ' ( ( * +)!"#$,#..+ ( ( ) /.+!/!"& Rev. 3): 2423 Produkcja leków, medycznych produktów chemicznych i produktów botanicznych; ) )) ) 4.7.!"#$,#. *) /.+& ) * ) & ( +) /#$ 16.+ ( ) *( +) & ICHA-HP, podsumowuje rysunek 4.1: D9 3 * +) ) Gospodarka krajowa Sektor dostawców w ochronie zdrowia.+ +' ) Producenci dla których ochrona zdrowia jest ( +'( Producenci dla których ochrona zdrowia jest )( +'(.+ K biomedyczny Szpitale +, lecznicze 3 +) ambulatoryjnych +, lecznicze / * medycznych Pozostali dostawcy Producenci maszyn i (.+ K biomedyczny Pozostali producenci / * medycznych Administracja, ubezpieczenie Gospodarstwa domowe Medycyna pracy H+4 $ / # $& <A"3.& GIII&?G 16 A System of Health Accounts, OECD Paris,

43 D 3 * +) /#$ /.+!/!"% )+ + / 7 B< < /+C!/!" ( )+ + ' +' & )( & ( 4.9.!/!" + ( & ) + )! +(( & +) * & ( + 2!/!" <.+ /.+ 7$!"/% * ' ( )+& * 2 * ( + ) & )( *2. * +)!"#$,#. ( 7$!"/ * OECD (tabela 4.1). Tabela 4.1.ICHA-HP Klasyfikacja dostawców opieki zdrowotnej ICHA kod 0 HP.1 HP.1.1 HP.1.2 HP.1.3 HP.2 HP.2.1 HP.2.2 HP.2.3 HP.2.9 HP.3 HP.3.1 HP.3.2 HP.3.3 HP.3.4 HP HP HP HP HP HP HP.3.5 HP.3.6 HP.3.9 HP HP HP HP.4 HP.4.1 HP.4.2 HP.4.3 HP.4.4 Szpitale Szpitale ogólne Szpitale psychiatryczne i odwykowe /,% % / + ) +) +, ), +, ), <' *.+ + O * Praktyka lekarska Praktyka stomatologiczna.+ paramedyczne Przychodnie, centra opieki ambulatoryjnej Centra planowania rodziny <' ) <' ) * Stacje dializ.+ ' *.+ ' * <' ) O Pozostali ' * < > Banki krwi i organów Pozostali ' * / * Apteki / ( + + produkty optyczne / + ( ( ) + / + ( ( #.DG 43

44 System Rachunków Zdrowia w Polsce HP.4.9 HP.5 HP.6 HP.6.1 HP.6.2 HP.6.3 HP.6.4 HP.6.9 HP.7 HP.7.1 HP.7.2 HP.7.9 HP.4.3.) Dostawcy innych dóbr farmaceutycznych i medycznych M ( ( ) *)! * + ( 8 * +).+ + *.+ *.+.+ ) M ) +) Gospodarstwa domowe jako dostawcy zdrowotnej opieki domowej.+ )& +' ) Zagranica (ROW) HP.9 : Klasyfikacja dostawców opieki zdrowotnej ICHA-HP (trzy poziomy), zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris, 2000, tabela 10.1, s Dodatkowe klasyfikacje instytucjonalne 4.10.!"#$ *( ( +'( * & '( ) )K& ) ' ogólnokrajowe). Takie dodatkowe rozbicie, zostanie dodane zapewne do wielu narodowych ( 2 ) & + + +) ) /7$& 2 ) +* ( ( -* DG ( ( /7$ +) & ( + 1 +) /7$ *2 & ' ( ( ( /7$ ( ( * * * * ( ( /7$ 44

RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga

RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga MINISTERSTWO ZDROWIA Zespół do przygotowania raportu Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga Warszawa, 21 grudnia 2004 Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014 Jaki jest system ochrony zdrowia w Polsce? Czy może być lepszy? Czy propozycje zmian mogą poprawić jego funkcjonowanie? W jakim zakresie? Niezadowolenie mieszkańców kraju z systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych Katowice, 2014 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2008 r. Dz.U.2008.123.801 2012.07.05 zm. Dz.U.2012.727 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego

Bardziej szczegółowo

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE I REKOMENDACJE DLA POLSKI Warszawa grudzień 2014 koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych METODYKA, BADANIE PILOTAŻOWE

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Ryszard Andrzejak Adam Kozierkiewicz Józef Janyszek 1 Spis treści. 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej «Podręcznik Frascati Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 2002 Pomiar działalności naukowo-badawczej Proponowane procedury standardowe

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI mgr Małgorzata Macuda RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW Rozprawa doktorska Promotor dr

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Model Kalkulator Kosztów Zaniechania Kalkulator Społeczny

Model Kalkulator Kosztów Zaniechania Kalkulator Społeczny Dr hab. Ryszard Szarfenberg Model Kalkulator Kosztów Zaniechania Kalkulator Społeczny Autor: Dr hab. Ryszard Szarfenberg Wydawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wydział ds. realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE PUBLICZNE Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach zakaźnych albo specjalizację

Bardziej szczegółowo

System ochrony zdrowia w Polsce

System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości usług publicznych

Ocena jakości usług publicznych KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ocena jakości usług publicznych zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne pogłębione wywiadami w

Bardziej szczegółowo

Indeks 381306. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A:

Indeks 381306. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: KOLEGIUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stanisław Paradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Małgorzata Cygańska * Jerzy Gierusz ** Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Wstęp Zasady funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, podlegały

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

System pomocy społecznej w Finlandii

System pomocy społecznej w Finlandii System pomocy społecznej w Finlandii Ulla Maija Koivula Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo