NARODOWEGO RACHUNKU ZDROWIA W POLSCE. Praca zbiorowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWEGO RACHUNKU ZDROWIA W POLSCE. Praca zbiorowa"

Transkrypt

1 NARODOWEGO RACHUNKU ZDROWIA W POLSCE!"# Praca zbiorowa Autorzy: Markus Schneider - koordynator projektu!" Dorota Alina Baran Monika Adam Kozierkiewicz Izabela Rydlewska - Liszkowska Agnieszka Strzelecka Maria Szczur Aleksandra Wiktorow

2 2

3 PRZEDMOWA #$%#&'!(('''#%!&()'!&'&'%! &#*%#' #+$ & &!+* %#'+&,' ' #&-&).'&&&'!!(/ % 0&' %'($&+0#'*#&'##!,'0*'#(&''$#& (!%,'%#&''.'&&&'1 00) &+-$ %!#/ '&%'%0+& %2 &' #%' # %#'+&,' #'$#&#%!#&'(00)##0%202+'#& 1###!&&$'&$&!#*!&' #'$#& # #%'(/ -! 0!'3 (0+* )( # 2%#' (+'&(!('1!! '* %&$ # &'*# )*#' #(0 europejskich i jednym z najbardziej dynamicznych sektorów z punktu widzenia tworzenia miejsc ' '&&&,'/!!&' %% 1 ##'! %!' & #%' #&#&' #2' &'- +& #! 45/ 0- #*,3!) #!0 2 %& &$( #!#2&'( & 00)' ' &$!( 00) '' #%!&1 &$ #( )(.'&&&' #,% 02+'#& '!& # %&#&( &$(.'&&'((!%!& &#&(%&'/###('&%().'#& $#&'0 # &(' #('&('! &+)'#&(' ()$!&'3 #&#& %%! 2'$-&' finansowe zarówno dla publicznych jak i prywatnych systemów ubezpieczenia zdrowotnego. % 0&' %' %!#$!*-& '&!0(&! %')&!#& 1 %+!&' #&'( '&!!0&+&(1! &+)'#&(1 &('#&(1 #&( ' %().'#&(1!!$ #% ##$%#&'(!(( '' #%!&/ ## %&!+'#*1!- %#&'02#'#&'#%!&)##-&,3+')!(0''#%!&/ 0%0!(0 +'!#&) &'!+ 0+)!0!0#'!(,'%#6 # #0 '' #%!&1 + &'- #! #)&'#& 2 ##$%#&' '.'&&&'!(0 '' #%!&/ 0!'! #('& %+ +',% (-&,+%#'3 %&' %#'*' '&!0(&!('*)(1!$#$#!'%!*&'&.(!!!#&2&' #!&&/ % 0&' %' #+$ &%! & %&&' &6 ('*%#&% %!&'*#%!&$1!'!!&#'$#0#'&!)$+'# &'$ 0$ ' ( %&'!( '' #%!& ## 4('* 0$/ +'!( 0& %'!! &!0!0# (!%+)'#& ##&'*! # %*#&' A System of Health Accounts 789/%*#&'!#2#**'$ #% #%#,'!!!#& ' &0 '*%#&%$ 4+.'* %+ 0& Zdrowia (International Classification for Health Accounts (ICHA)) w trzech wymiarach: opieka #%!& 0*'0.0&&+&(: %! 00) '' #%!& # ;%.'&&&'/ +'%*#&'%0(0%!#%!!# 0*' '%0(&!0#!' %&!!!#&0-!'#(#!&'0!(!%+)''+/ %#&'!)!0##&' '* '+0! # -& # # )&'#' ('*%#&% / &',+' &' && %1 0#!&'#$ -& #!! 1!&' ' &0+! / 0(&!!&! %#'*' 0)( &!*0$!" <0&! 5=&1 Mukesh Chwala, Morton Hjulsager, Manfred Huber, Klaus Jacobs, Eva Orosz i Andy Thompson. -(%#'*#&,3&'-#' %/>%&!!&&'22(-+'2#'' #&)-&' &!0(!( &.(& & %' #' # -& '&!!0'1! 0(-+'' %!* % ' 2# %& %+!#2!01 " <& #$%!!!#&1 '&'!!?'&&1 '&'!! %'1 % 2#'#6 #& 1 #$% %#0 2#'#6 %!& ' &!!0! %& 1!( )&* #'3 %#&%#'*&'#*/ )&*&'-)$%#'*3+'(!("+'&'5&1&'4('6'1' Kawiorskiej, Adamowi Kozierkiewiczowi, Izabeli Rydlewskiej-Liszkowskiej, Agnieszce Strzeleckiej, Marii Szczur i Aleksandrze '!##&(!#/4('!!0!0$)74 9!/>' 3

4 Grabowskiemu, Januszowi Krzykowskiemu, Cezaremu +'#'(01 ' ' '1 '#!'!&'1)#'!-&'Anecie Cieloch i panu Markowi Dmowskiemu. ##)+& %#'*&' &+-$ '* &'(" ' +1 &&' 4#'1 #&' 40+' ' Krystynie )61! 0- '$)$ ($ +'#' +!0 )&'#'1!0%#'+'(.'&&!(0!'/ ( &%#'*1 -!&! ##&' '* % %+#) #0 +')!(0 0& %'1!-%#0.!&+'!'1!#+'&+'%30#&#,'' #)%#'3###('&/ Warszawa, listopad 2001 Markus Schneider Koordynator Projektu 4

5 S PRZEDMOWA C< 84D WPROWADZENIE Cele Systemu Rachunków Zdrowia... 12!0!0+')%*#&'"#%&'#!+&' ZASADY SYSTEMU RACHUNKÓW ZDROWIA Ekonomiczna struktura i zasady rachunków Podstawowe kryteria w Systemie Rachunków Zdrowia...15 System Rachunków Zdrowia oraz analiza w zakresie satelitarnych rachunków zdrowia %!'& &*#%' Linia graniczna w produkcji &'('*%#8'E #'!('&.('!&'$ ' %!* %+&('#&#'%-E#!&' &'#%' PODSTAWOWE FUNKCJE I GRANICE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA Wprowadzenie '#%!&'.0&'$#&# &$#%' Rodzaje opieki &&('+.''%2'00)&0(& '&%'%0+&' Stosowanie klasyfikacji funkcjonalnej ICHA-HC ,&'&'%+.''.0&' &#%'F8F DD5G< Wprowadzenie... 41!%2'00)#%!& )% '%!%2'00)#%!& Dodatkowe klasyfikacje instytucjonalne... 44!&'+.''%!%2'00) &'#%'8F ,&'&'%+.''%!%2'00) &'#%'8F FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Wprowadzenie Definicje SNA i rachunki sektorowe... 51!&'+.''8F8?;%.'&&&' ,&'&'%+.'';%.'&&&' &#%' - ICHA-HF H/'$#&'+.''%!''#%!&78F89#'*%#&%$!&%%$4+.'$#(071I/J9/ K/++.'';%.'&&&' &#%'78F8?9/ J/++.'','%#&'% &#%'78F89/ Tabela 4. Polska wersja klasyfikacji funkcjonalnej ochrony zdrowia (ICHA-HC) DC L5C I> M M (GM?5 N G 8)...69 O%'&.('!!!#&

6 Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC... 76! &%#%#'0P" FUNDUSZE U5 NSG 8: POWSZECHNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC... 96! &%#%#'0Q F 5 G <: G 5 G O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC ! UBEZPIECZENIA PRYWATNE O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA HC "! W4<88A O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC "! &%#%#'0HR WYDATKI INSTYTUCJI NON?G>M8 <8 129 O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA HC "! PODMIOTY GOSPODARCZE O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA HC "! ZAGRANICA O%'&.('!!!#& Definicje i klasyfikacje ##$%&'+.''&% +.'( Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC ! DC L5 C SPIS TABEL

7 84DC L 4O '#;&'&'$ # 0&#%' ;&''!&'-' ;&''!&'%0' ;&''.'&& &&'('*%#&% Porównania regionalne... 84DC L4 4 > '20%-!KRRH/ C'!%&!,'%#6#%!& ##%('7$#&'&K%##$%#&' BIBLIOGRAFIA

8 8

9 ZDROWIA 1. WPROWADZENIE 1.1 % 0&' #%' *' %! &' #%'1 0' #&%0$'*&-&(!'#0'-&'$'*('*%#2$%#( 0-! +.'' # #'(( ' ##),'/!( 0& %' (System of Health 0&! F 89 #%!'& ## )&'#* <%#'#07 92(0(!%+)'*!#&'T%#'&U'$#& # 2$!2+' 0-$ %!&' %! & &* #%'/ -&'( %*#&'8102+'&)## 1 12'$)&''% +:!#&' (,+$ 2 )(%#&' %& & #'(' ('*%#&%( #!#&'(%+0%+!#2#('&'0#0&'&''!&'$ ##)+& &% 0&#%'/>%&#,&' #+'%-&'!(08 #&' &'' 0'%6KRRK0/ 1.2 >!( #%#,'1!& #!!2+'!! & +& *' 1 %.'&' 1 +.'' # )0 #%&'1 0& &'#2*%& %+ &&' %& 1 #& 0*'0 #( '!!'+&(/ )%&' # #-&'(' 8! 2!#&' #1!&%% #%#,' %!& &*#%'1 -& (%+ )&'#&!)!/ (((8(-23!& -&(#'('% %0&%)/ 1.3 -&,3!( & #%' # #2' #! &+)'' (%#& ##&''*%#'*#&'#!#2&'&0%&+& 0&'#%'/4!' 2'$#0$!#' 0&#%'#' #%+&,3%(&'!&' #2 #('&'$ '*!( & #%'1 2 #*! %&#& ## +'! '!/ - #!$ #'&' &0(&! '' #%!& %%! ##&'$ '* % #!0 #!#2&' &!0+& '&.( &!(! %#'+&,'!)!/ 1.4 &% %%#',' +! %,'%#6 ('*%#&% &6 # -&) %#0 &+'# # #0 +'!' #%!& & #'(' ( '1 - #%#'+&' '&!!0&+& '.0&&+&!,'%#&' 00) #%!& 1 0#&& # &'#2*%&%+# &'!&+&,'/#%#'+&'!'!&'-0-!#&%+ '&' &+&,' %& # &% 0& #%'1 %#$ # -& ' +!/ %! 2 ## %0)' #!& '.'& # #2'&'0%& #'&& 2###)+&)#'&!&'+'!'#&1!' "%012%&''##'#&/ 1.5 &'&' '' #%!& '.'&&&'! #-&(1 '+('( procesem. Zestaw podstawowych tablic SHA odpowiada na trzy zasadnicze pytania: $% %#$'&'$%#V7;%.'&&&'9: <%#''&$'&'$%#V7%!00)'%2##0 &#%'9: >') %#0 00)' $ && ' ')!0 %2 $ %!#& #! '&'$%#V70*'.0&&+&9 1 Zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris,

10 System Rachunków Zdrowia w Polsce #0+!'!') %#'0 8! #)&'#&!')!(0 +.'0$) %!' #%!&1 '&) & '*%#&% 4+.'' %+ Rachunków Zdrowia (ICHA91%0)" ;%.'&&&'78F8?9: %!00)'%2##0 &#%'78F89: funkcji ochrony zdrowia (ICHA-HC) Wykres 1.1. Trzy wymiary rachunków zdrowia 1.6 && +.' #&'$ (-+',3 '$#6 %&.'&& # %&(' #.'&&('1!'('%&#!0%&'&'0#'&& #2 /0&!(,'%+ 4+.''20-'!&'$'&&+.'F!&%##)+& 1' ('*%#&%/4+.'8#*,'%!#$%!%2'00)##0 & #%' &'$#0 & #% % '*%#&%!&%% 4+.'' %# #'+&,' 71 Rev. 3, United Nations 1990). Ostatnio projektowane lub zweryfikowane klasyfikacje np. Centralna Klasyfikacja Produktów, wersja 1 czy rewizja.0&&+& +.'' WJ # HWWX 0 $ #&!( %*#&'01 2 (!!!(%!0$(!(%! #.'& +.''' 0'%#&'3'$#&'#+.'$8/%!20!)''+.''8 +- ' #%!&,3 %+ +'!' #%!& ' #'$#& #.(('1 ##)+&,' %+ (&'!&' #('&!0!0+& 1!' # %#&' # ''!&& & (20+!&$1 #!&' ' ## &'&' '+.0&& %!00)!( &#%'/ 1.7 +! %#''*3%#''$! # +'#2 1! ##* &&'.'3!( 0& #%'/ 4! #0'!!)''1! 0(-+''2 %#&' 0& #%'.('2%#'#!&& ' &*!#&' & # zagadnieniami polityki zdrowotnej i systemami informacyjnymi w ochronie zdrowia w ogóle. ###&'&#%'02+'#&)##&''*1&'! 1% %*'%#'#('&''!&'$!(!!!#& #' &#%' '0'0&&'0' #0&2%#'#!&&!(1!$#$%&$,3 %& &!(! #&F&('#& #&&'.0&&&' 7!#&' &('#&1 #&1.'##&9 # %&(' &!(! %! '.'&&&' & 10

11 1. Wprowadzenie #%'1!- # #.'&&(' ;&'(' #!&' #2 ' ('0 wyników. 1.8 %*#&' F!( 0& %' + 7 H/R9 F #! & #,% -#' +( ) &' 2 %!#&' 2%#' #& &#*%#'!!!#& %+!#2+') 0&0#%'/#0'*1 - %#'*' %!*&,' %0-2# %& #'$ '&.( '$#& & #'(' (#F'('&('#&(12*%#'(-&0#)+*%&'3'+! &#%' bardziej wszechstronny sposób - poprzez doskonalenie rachunków zdrowia na szczeblu (')'&+&(F#%&#&(%!#&'0'&.('%+!#2&6 ('*%#&% /+'%*#&'''*&'%#'%,'%#&' L#2& %*#&'0 F!( 0&%'7ang. A system of Health Accounts, SHA, ' H/R/9 L &''& # +& '!6! 0#*%!!!#& 6!#&' ' '!!0$%*#&'87H/R9%#'%+)$%+#(0 #'/ ##)+&,'1 && +.'.0&&+& 2*%#' &%+ %&+&#0-!&'('1&+)+#'+!-(%-&'(& #'(' &%(/ -!3 #!#2&' & %%! %& ##): ()$!-'3'*&0)!'%!#$2'$#&'%& +'(' ('1 &/!!!' %0 (%#& ' ('0 &'1 &' #! 0#)+*%&'&!0+&'%*#&'/4+&('((-23#'&''8 '0&0!+'!& 0& #%' &' (!2'+& #!(( &% 0&/-&1#!(#0##31'-##,'%*#&'8 7 H/R/9 2*%#'.'&,'!+ %0' # ('&'!!(' #%' ' 0#*%('!!!#&(' 1 &'- '&&(' ('*%#&%(' ' )'&+&(' )&'#('#(0$(''*!!!$ &#%'/ 1.10 '+!-) %#&' %*#&' 8 #&' &&!0'*&&!*0$ #%&' " dalsza harmonizacja koncepcji granic sytemu ochrony zdrowia i sposobu agregowania %!& &*#%'-& 1+0#'*#&'('*%#&% &+&,'! '+,'/ ##)+&,' %!#! #&#&' )&' ('*%# &$ #%' ' '&&(' 00)('!# +&( 7&/ ' &% 2('!#(''&'&&('9/.';%'(!%#&'!& %!&'*#%!&$1! #! #'%&!.'& )& ;% 2*% # #&'0 %! ' &&' ('*%#&% : (+!& '%&!.' %! & &* #%' %0) ;%.'&&&' #)%&'#+.'$8: #&! %0('!2+' %! 0#)+*%&'$!)' %! %2'00)#.0&' &'#%': #&! %0('!2+' %! 0#)+*%&'$!)' ;%.'&&&''%!%2'00) &'#%'/ 2 0&'2(0$#!!%#'+&,'##0 &#%'$-&2&#& ('*%#&%+'!!0##%('!0/ 1! #!#&'0!)!0 0& %('&%,'&(!#/<08%#'#*!#!&#L% 0&%'/!('!+1%2&''! 1! 2#&%,'0 &(( #*!%'%&'&#*!( 0&%'/ 11

12 System Rachunków Zdrowia w Polsce 1.11 '&!&!(!( 0&#%'# *'*%'&'!6'0)!''& adres: 3. Dalszym dyskusjom o rachunkach zdrowia i wymianie %,'%#6!#& #%2! %# %-&' 8,'&! '&!&!!& %'"!!"EE/%/)E+E +! E /!(/ ('&'&!&' (-& #&+;3 %%! (!' 0#0&'$!& %*#&'1!' 0)!' '!#& %!#$%#&'8:!%%*#&'8:'&.(&' '+!-:!('&!61!&%%!2+' Y+0'!/&%!!&!0(-+''%!*%.0(%0&)%+0-!&''%(0&''#!'!( /# 0-!&'!) %*#&' $ ##&' % #&&) 0%#'0 %+#( %&+&'0 %*#&''&!!&'0'*#($%& ;%/ %.(!(0 &#%'1!(2%#'!(+!((' +1()%&&'%'%&'$2#$%& 1&%!'!%(& $ %# )0+0$.0&&&'! & #%'/ # '&!!0('1! zasadniczym celem jest gromadzenie, analiza oraz publikacja danych w zakresie wydatków na &* #%' +1! #) ' ('*%#&% 2%6 ' 6/! %#& 2 ## &'#+-& '&!!01,%' &0 # '&%'%0+& 2%#&+'#0$ #'('!0!0*! %! 4. Niejednokrotnie &''! -&'$'*('%#2$1&'&'!+##!&'##-&'& 2# %&!!!#& 1 +!- # #*! &+'#' %('&& #-6 (!%+)'#& /!!&#('&%!#$#&+'#2%('!#&)-& %#'+&,3!)! ' '&' '* & ;%.'&&&' (0#$ '&!&.'*#'(&'!&'#.'&&!-%!&' '!&'$(!%+)''%!&%%!& &'' 0'/%-&'' # +') 0&0 #%'! '#( '( '0&0 &'&'! #'6/ Cele Systemu Rachunków Zdrowia 1.13 %0(0$1%&-&'# +!(0 0&%'789&+-$" %-&'1 &+& & #'(' ('*%#&%(1 0& #%' formie standardowych tablic; zdefiniowanie narodowych granic sektora ochrony zdrowia, #'$#& #0%&+'&(' & #'(' ('*%#&%( )&'(' & #%' ' %!(' kategoriami; #-&'&'.0&' 2#,%&' #'$#& # &$ #%' %!#/.0&' T'$#& # &$ #%'T 7ang. health-related9 # %,+&' 3 '&!&!(!( 0& #%' + # * % '&' &%&' & % krajowych ekspertów: Dorota Kawiorska: 7'&!!0 #$% ' (#$%1.0&%0# #2#'#6 #& " # & 02#'#&' #%!&9: ' ##0" 7.0&%0# 02#'#6 #& " #! 02#'#&'1 02#'#&'!&9: +'& 5&" (gospodarstwa domowe, instytucje && L.'! %#'$ & ## )%! domowych); Iza Rydlewska Liszkowska: (podmioty gospodarcze); Monika 4('6" (zagranica), Adam Kozierkiewicz: (klasyfikacje, ;&''1&+'#&#9/ 4 Zob. min. Baran A., Finanse w ochronie zdrowia1'&''';&''!(' &#%'/ Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001; Kawiorska D., # $%! " &' %$1%''#$%#&'141KRRR1!/1 nr. 3-4, str ; Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 1999r. GUS, Warszawa, 2000.; Chawla M., Berman P., Kawiorska D., Financing Health Services in Poland: New Evidence on Private Expenditures, Health Economics, 1998, no.7, s ; 12

13 1. Wprowadzenie ('*%#!! & #%' %#'%#'& +& %+ +'!' #&'&('': #&!!2+' 0(-+''$ &+'#*!0('&' '&'*-& w ochronie zdrowia # # +.'$ -&) %#0.0&%0# 02#'#&' ' '&&.( finansowania;,+&'!0!0e (!0 #))& %& % + 2%6 &# na poziomie mezo- i mikro w systemie ochrony zdrowia; zaproponowanie spójnej struktury sprawozdawczej systemu opieki zdrowotnej, "odpornej" &#('&# %#$#': (&'!&' &('#& &!*!.(!(0 & #%' ' +'!' zdrowotnej; 0(-+''&' &+'#!(0 & #%' # &('#&) 0&!0 '%#&'1 zgodnych z zasadami prowadzania rachunków narodowych; #%!'&' &('#&) (%+0 %- ' #!&' %2 ' 00) & #%' &#*%#' #0$) +)'#& #'$#' ('*%#!(( 0& zdrowia i systemem rachunków narodowych.!"#$ %&'"()*+,%!-"+&.(,% *+/&#,%! 1.14 #*,'+')%*#&'7#%#'H%Z9#%!'&#!)+&&' %! %.'&'!(0 0& #%' 789/! #*,'1 &'&'# &'!!0(#&'( 2&!'' %*#&' F A System of Health Accounts 2(0$ )+&#%1)0'%.'&'1!'&&23!& # &'0!(0 0& #%' -& / #&#!1 '- &'! #% #%!'&!0 )+& #% ' %.'&' ()$ -&'3 '*!0&0%#%1)02$%;%.'&''#*! '!&'$ 0-0& 1%!#$! & #%' ##)+& / &!&$ 0! %*#&' 2 #%!'&''#+&,')'&+&)%,' 1-&)(!#&%+!)+0'*%#&%4+.''%+ 0&%'7ICHA), aby &!*&' #*,' &'1 %0$ '* %!) %,'1 #%#'3 ).'* %&''&'0 % +')!(0 & #%'/!1 #%#' H #%!' #)+$% + ' #!(0 0& #%'/ #%#' K %# %! #% 0& #%'/ #%#'+!( ('& #! &%! (!%+)'#&'!#&-&''%2'6!('*%#!(( 0&%' (SHA) a rachunkami satelitarnymi. Tworzone dla sektora ochrony zdrowia rachunki!+'!&!&'$1 2'(,%&' )&' ('*%# #&!&(!(( 0& %' 789!(( 0& &% 79/!*&' #%#' J%Z('&#!##)!)''*%#&%4+.'' dla Rachunków Zdrowia (ICHA) wraz z zaznaczeniem granic sektora ochrony zdrowia. W rozdziale 3 #%!'&#!)+& # %!%.'&'.0&&+& )&'!(0 & #%' # # +.'$.0&' 2#,%&' #'$#& # &$ #%' #!#/.0&' '$#& # &$ #%' 78F89/?0& %0' ' #!#&' %2 ' 00)' & #%' # #.0&$ %('&'!' #' & #%' $ #-&'& %.0&' '$#& # #%'(1!' '&!!# & #%' 70(0+ '!0!# %! 00) medycznych), edukacja i szkolenie personelu medycznego, badania i rozwój w ochronie #%''#%',%'/&!!0&+&%,'%!( '' #%!&! #%('!( #-6 #! #%#'+ [/ #%#'+!( '& #! +.'%!%2'00) &'#%'78F89/!!&'(1Z#%#'+ #%!'& +.'* ;%.'&&&' 78F8?9/ #%#'!& (' +)'* %#'0! %!&!)'%!02+'#& '!& / 13

14 System Rachunków Zdrowia w Polsce 1.15 #*,' %*#&' #%!'& #!" 7'9!! ;% '&.('!!!#& 1%!#$ ##)+& ;%.'&&&' &#%'+1 7''9%.'&''+.''$-$+' 0& &#%'#&#0'( systemem rachunków narodowych i regionalnych (ESA 1995), jak i z aktami prawnymi 70!'##$%#&'9'0$('10*!2+'#&' ))!%!# 7'''9 2 ##$%&' &% +.'' %! ##)+&(!)'(+.'' 8/ #''6!'%#*,'%*#&'#&!&!#*,'%#'+.'&1%.'&'#!&!('&+)'#' & #%'1 '# +&,'1 %&#$ '* % *3 '!('&+)''!*0$ +'(!(' & #%'/ #,' # -&) %#0 +.'' %! & &* #%' % %'%&'!)'' +.'' #+& ## 1 ().'' %'%&' %.'&'','%#6 #%!& # ' %#' 0*! +.' &% '0&0 ' #)%&,' # +.'$ 8/-%(##%#'#('##&#!%%!!2+1#&!0$2 ##$%&' +.'' &% 1 +.'( 8 # #!,'$ wydatków w poszczególnych kategoriach klasyfikacji funkcjonalnej i klasyfikacji dostawców %2'00) &'#%'10*! %0);%'.'&&&'/ 1.16 &'' 2+'#6 %&& ( &%!(( 0& #%' + #%!'& #! #*,' %*#&'/ &''! #&!& $.(' #2'#!2+' &+'%0$ #!' ;%.'&&&' & #%' # +.'('81%0).0&''%!%2'00)/ 1.17 #*,' S %*#&' #%!' (-+',' &!0&' ' #'&' #!0 -&%& ;&'&2#'!(0 0&#%'/&&;&''%+ polskiego rachunku zdrowia $#$ # 2$ %& &!(! %! & &* #%' # '&.(('&!(!'&.!0!01#!0%&'&'1%().''1&0('%2'00)#,%' )%#)/ #!&'0 #!0 ;&' 0#)+*%&'& ('*%#'&&('#,&'#!(#'!' '&!!0'"WHO-Europe, OECD i EUROSTAT #%!'&#*,'S%*#&'&'''(&%#'$#& $2#,%&'#.0&$ 0&01&#*%#'%&'%&!!!#& ''&.('%! & &* #%'1 %#$ # -& ;%1 +.'& -& 2 7%0) -& +.''91 &'#2*%& % +'#' 0&0/ &'' &!(! #%!&,' %& ' '&.(' # # (&%('1 %!#$(' (-+',' 0%&+&'!(0 0& #%' +& +! 1 0*! #! ( ##)+& ;%.'&&&' &#%'/ 14

15 2. ZASADY SYSTEMU RACHUNKÓW ZDROWIA Ekonomiczna struktura i zasady rachunków 2.1!( 0&%'789#+!&' 0& #%'1#*%#'!( )%#' #!&'! 0#&& #,'1 ekonomicznego schematu oraz zasad prowadzenia rachunków, metodologicznie zgodnych z europejskim systemem rachunków narodowych i )'&+& 7 HWWZ91!!!(! &' #)%& #!(( 0& &% 7 WJ9/ #%#'+!(,&'& #! %2'6! (!%+)'' ' )& -&' ('*%# 8 '!+'!&(' 0&(' #%'1 &'$#0$! % rekomendacji SNA 93 w zakresie tworzenia satelitarnych rachunków zdrowia 5. Wspólne!(0 0&%'789'!+'!& 0&#%''&&23 2%#' ##0(' %#'*' %&'0 '* #' %#&' 0& 8 %! &'#& #'$#6(&%& ##WJ/#%#'!&20%0!((( (! ('*%# 8!+'!&(' 0&(' #%'1 %+#!' ( 0-3#'&%!+'!& 0&#%'/ 2.2 %!!(0 0& %' &'1 - %%&,3 ' ('*%#&% &+&,3 %! & &* #%' #+-$ % #& %.'&''#'&('#&&!0!&''#))& '+,'%!#$ %!! %#'%#'&' )%'/ &%!1 #& % #)+*%( &('#&( %.'&'()$0&'&$3#&%&)+'#&''&'0#)+*%&'&'&'! '+,'!!!#& 1#20%'&*!#&'&)!(0/!!,&'.1! %!1 (!%+)'#& (!2'+&,3 #!(( 0& &% 79%)##)+&$+*/,+&!'6&,'('*%#' 8!&'-()&#'$#&'0!!!8#'&&('%&('!# #&F&('#&(/#&'')!&'#)%&,'!(#'(%& (&'# #&#&' # 0)' &.!1 '- #))&!!!' ()$ 3 '* )&'#&$ &+&,'$1 &/ # %0 %('&&) 0*'1 ( statystyk, gospodarki nieformalnej. Podstawowe kryteria w Systemie Rachunków Zdrowia 2.3!( 0& %' ( % &'&'!' ( +!( 0& narodowych, a mianowicie stworzenie zintegrowanego systemu wszechstronnych, &*!#&' & # &+& & #'(' ('*%#&%( 0&1!1 '+!! (-+'1 '&& 23 #)%& # '&&(' #))&(' '+,'('!!!#&('!#)%#('#&(/,'!'8!$ &'$% ##&,' #!'(' +(' 0&!0+&,3 ' # #' %!#& '&.('#0-!#&,'%+2'-$+'!'/ #$'( 2.4!( 0&%'789!#!0!0+&'+)'#&$'#!&&2#*%+ %#&' 0& #%' #' %#'+&,' )! & #%'/!(!& &' )&'# '* % %&' &!&) #0 %#'6 02+'#& '!& 1!('$-('&% 0& #%'&'! / )%&' # %,'(.0&&+&(1 #+' %#'&'1 )( ' #%'*#'*' %(& +0,'%#&' 00) # #0 & #%' +02 ($ & +0 *!!00#%!&)#('&!&'(%#& 1'&&230*!12# 5 #2/"!(.!'&+0&!HWWJ1#%#'\\150+EC0Y(20)11'1 '&)!& D.C., 1993, s

16 System Rachunków Zdrowia w Polsce #)+*%0&!1#!!!'%.'&'0$!%#'&'1%#'%#'&* &#%'1 #!-&'/ )'( 2.5 Stosowanie, zaproponowanych w ramach klasyfikacji ICHA granic i sposobu przypisywania %& 1 '&& 0(-+''3!#&' 2# %& 1! 2*%$ '*#(!&'0 &+&('*%#('''*#(!&'0& w czasie. Ujednolicone granice '&&1 & #%1 #2')3 #('&' '+,' ))! %! &'0 #&#&' %'%#'+&,' #.'&&&' #%'*#'*3 ' )( # #0 & #%' ('*%# ('&'!!(' +02 ('*%# -&(' #'((' %('&'!' #$% 7&/ ('*%# '&'!!( %' '&'!!( ' +'!'+&1.0&%0#('#2#'#&'#&)9/ 2.6 ##$%&' %& # &% +.'' %! % ##)+&!)'' '*%#&% 4+.'' %+ 0& %+ %' 789 '&& 0#&'3 )(%#&' %& (&' %!&( & #('& &% %.'&'' #'/#&#)#%& '&'&!#3(-+',3(&'!&'#('&!0!0+& ##,'1 +! &!,' %+ 20% (%+' (0+& ')&#&'!0' ## / 2.7 8! &*!#&' & %#'*' #!&'0 #% %#&' 0& #+$ & %#&' 0#& #0& %! -& (' 8/!&' %& #' %0' 7%! %2 ' 00)91 -' 7&0(,+& %#%2'00)9'.'&&&'7;%.'&&&'9%2' 00) & #%' 2 &*!#&' &1 0-!- '%&!.'' +0 ' &'%!! '!&'$!( #%#,' ' 0& #%'1 #0$ )%#' '&'& 23 -& &'!1 2 #&'3!$ $,' 2# statystycznej.!'( % 2.8 && %.'&' ' +.' '&& 0!'3!!!( #%&' #' ##!&' 2' & %& &+& & #'(' ('*%#&%(1!#$!((('*#(#' (-+',3%#'&' #&+'!'2%#!%#'%#'&/>%&1#2'-&,3#'('*%#&%!!! (- 23 '$)&'*! %&' %#'*'!&'( %#'&'(/ # +.'(' #!#&(' # &' #!31 &'#2*%& $ +& ' #' #0 0& ' ' '+!- +'#'!1 2 3 &+#$ (!%* %-&' 0& #%' # # ##)('!#& #' 2%6 &'! ' procedur dokonywania szacunków &6 & #'(' ('*%#&%(1 +& )&'.0&&+& #' &#%'$0&'(&'#&(#+0+'&% %! & &* #%' )( # ' %&'/ ##)+&,' )&'! $ &'#2*%& # &&' %& # #0 & #%' 0*'0 0+&( # '&& %& 1 # (1! (-& &3 &+'#!(0 & #%' & poziomie mikro i (#/!0!0 #!&' # #2! & #%' %0) '0!!+ %& # #% %&!!!#& 1! $ 2%# -+' & istnienie precyzyjnych granic tego sektora. 16

17 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia '( 2.10!( 0& %' 789 '&'& 231!( )%#' '!&'! (-+',31 (!2'+& #!(( 0& &% 79/ 4-%!('& '&'& 23 2#,%&'+02,%&'2#'&%%'%&'!)''/!%+)'#& #)%&,3#!()&#&#2+'#&'00%#'0##)+& %&' %! )( ' # ('*%#&% &&' / -&'& #% %#&'&% 0&#%'1&#%#'0(&' wydatków '&!& #% '' #%!& #'1 (- '!!&' &$3 & &' ('*%#&% &+'#&# / 2.11,+&!'6 (!2'+&,' 8 # (- 23,%'(1 % 0#&' (!2'+&,'#'&&('&('#&(''#&('!!!('!'(''&%& # %& &!(!!,' %%& %#'+&,'! & #%' &'#2*%& procesie dalszego rozwijania rachunków w kierunku satelitarnego rachunku zdrowia <&+&$#%$!&$#&'0!)%*#&'2#*'%.'&''' *3 # '!&'$!(!!!#& 1!#& % 0'(' % %&#& ' '&& )&'#' ('*%#&% ' )'&+& &' 09/ 2# &' 2*! +.'(' F F zastosowano (lub zmodyfikowano, w razie potrzeby) inne normy powszechnie stosowane ##,%'&0')&'#)'&+& 6. '( 2.13 #&#&' ' +','!' %+ %#&' 0& #%' %%# %!&+&) &.+'!0 # '&&(' -$%&(' +(' #%#,'1 ##)+&,'!0+&,' ' #'/ # &'$#0 % ('&'(+&) #'(0 ##),'0#&&)#&'#&)0+&! /+'!0$'%+&$%+ 0#&&'2%&'!!!#&)#!0+&1!0#&'!*& %& &;&'#,3 (''* #6#&'0 01!) %!#$/ &%! %+ + &+'# +'!' #%!&-$%&$!*&)&#!&%&'/ 2.14!0+&,3 #! &.+'' # #$1!0'1! # %#' &'#&,3 #!&' # %0-2# %& ' %&#,&' %#&' -&%& %%! 2%6/>!!#%!#0& %!& &*#%'/&'! #)!0 '* (%+ )&!#& #+$ &'3 +0' %&!!!#& '!( (( #%#'3!*& #0&'/!0' )&'#&,%1 ##) 2%&' ()$ 23 %#& $#&' # & '+ +!1 # '&!+$#+!('*%#2%&'(''!+$#&!*&/ % 2.15 *' '$-!& 0& #%' &'! 1!0 $#&'!&,'#'1!($%&&/2&'# &'0#&'*1-!&'!&,' )! (- #3 2#!0'1 )% & #% &) 20%-! ' %(&.( #%' 0!0$ #&#&'(,% z %&) 0.'&&) & %0)'/ *' '+0 #%! &'#)%& # 6 0)'&.!1'-8!#%#!'( 0&'(($(&+00#$%&'!!!1 %!#$ %!& &*#%'##.'&&!('1&'#!'!& 0(!2'+&,3#!(( 0&&% /&$(!2'+&,3#&'%&'!+'!& 0&#%'/&&'#&&#!&''&'!,+&'!& 8&'$%&+'!#&#&'!(/>#%(-&%3"%-%2'00)789 I/%- %0!7!'00)9:%!789vs. producent (SNA); wynik (SHA)vs. produkcja globalna. 17

18 System Rachunków Zdrowia w Polsce!&'( #!# #F(&!&( ' # )+&$!!!$ &('#&$/ 2.16!) %0 8 #+!&' #!' # '&'*-& 0*'0 (('(1#)%&'##!#&$&'-%.'&'$WJ/'(2 0&( jest przy tym rok kalendarzowy. *' ((' 7ang. Accrual accounting9 7! &!$ 9!0 # #'1 )%!,3 &('#&!1 0+) ##!&'(1 ('&'1 #( +02 '/ #&#!1 - # '$)$ # 2$ #('&* &,' $ '*)& ((&' #('& &,'1 00)' $ '*)&#'','%#&'1%0((&'!#&'!1 #, -',%&' ((&' #!&' (!' ' %!/U ] 93,3.94]! &'( '!#&-+',381#0('&0-!#&,3&!#22'-$+'!'1! $%%0$$#%0#*! #('&+'!' &'#%'/##,'1 &!+ &('#& 0!.( & #%' #*! 2 (& ##.0&&0$!(#%#1!('2+(##-&'&'(# %#$ zmian w zakresie i sposobie finansowania od faktycznych skutków wprowadzenia reformy w -'/>%&(##%$#('&#'%#'0 &'#%'1! &' $ &' 2(& #%#,'$ # %0 &'!0+& +.'' 7&/ '%0)!('&'#'!+&9/ System Rachunków Zdrowia oraz analiza w zakresie satelitarnych rachunków zdrowia 2.18 '$)0!!&' '+0 +! ' %#+' % &'01 - (!%+)'#& #)%&,3 rachunków zdrowia z zasadami rachunków narodowych (SNA 93) jest warunkiem &'#&(12 0&'#%'&'%!()'&+&,'#'1 ('*%#('#&+&,'#)+&$!!!$)%#$/!( 0& &% 79'0#!&&'&2#)%'/!)%01!()%#'2!(-+'1#*!#+&'#'+.'&'%#'+&,'1!&'1%0!''&!!0')%# 0&!,'%+!(0 0& Zdrowia (SHA) Zweryfikowana w 1993 roku (SNA93) wersja systemu rachunków narodowych (SNA 68) #*! &'$#0 % 2+(!!!#&!!#& %+!(0 & #%' ' #' +& #%#','*&.0&&+&' #'&!&( 0&( satelitarnym, traktowanym jako ogólne ramy dla tworzenia satelitarnego rachunku zdrowia. %#&' '+0 0&!+'!& #' &,%'1 rolnictwa, edukacji i nauki czy turystyki 7 #,'# #'$#&' 2+( (!%+)'#& #'$#& # 0&('!+'!&(')+/>%&'&'$ &' #)%&'1 %!)1 %+ &+- #'&!)3 0&' #%' # 0&'( %0'1##)+&,'#+'#&'('##)+& %&'!,'%%&'E +02##('!2+'&%E&'!+'!& 0& #%'/ 7 Pierwszy eksperymentalny rachunek satelitarny turystyki dla Polski opracowano w 1997r. Zob. Eksperymentalny rachunek satelitarny turystyki, GUS, Warszawa W 2002r. planowane jest opracowanie 0&0#+!KRRR'KRRH/HWWQ0&&'-+' 0&!+'!&&0'/ 18

19 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia 2.20 <&+&'1&'(.0&%(&!+& -&'('*%#8'!+'!&( 0&'(#%'/ -&'$ '* & # '!!(' ' +&,'$ #%6 % +'#'/ %! -&' ('*%# 8 '!+'!&( 0&'( #%' +-!&'0 '&!)' %!!( & ' ;%!!!#& 1 &! '$ '* 8 '!+'!& 0&' #%'/ #0&' #%#& ( 8 %&& $ '0 #!' %!*& ;% '&.(' #' &+'# )&'#'1,'%#&' '.'&&&' & #%'1 %# )% 0&'!+'!& &&!0$ '* & 0#)%&'&'0!2+' &%E&'1 tworzonych wg centralnego schematu SNA i jego ))!12%+#+&,''$#3#'+,'('0(#&('L))!(' %! L 0#&(' ( #0& 8/ &,'$1 0#)%&'&'!2+' &% E&' 0&!+'!& (- 23 -&( &#*%#'( %+,' #0& 1 (-!- 0-3 %%! &#*%#' &!+','81&'(&'%&()#&)-&'#&#& #21&2+'-# ##,'2*%#'(-+'#+%''+0 / #2+'-3#%&!0&''%#&' 0&!+'!& 0& #' & #%' ' '&& %#'%#'& #& 7&/ &,%'1 %01!0!91 0!# WJ %#'+' #%#' \\ %!#$ ^.0&&+&' #'&!& 0&!+'!& U1! #*! &'$#0 % 2+(!' rachunków zdrowia. 0&'!+'!& %'%$ &!#2* #'*#&' #%+&,' &+'!#& 0& &% 2& 2# #'&!&' #&) +!#&2/+ 0&'!+'!&#+$&" dostarczenie dodatkowych informacji o charakterze funkcjonalnym lub '&!!+&(1&!(!2'-$%#'+&,'%#'%#'& ##)+&) #'&!&'#&) #!&' # 0#0&'$ ' +!&!& #'$#61!( %!#$ +.'' ' )0 %#&' 0&1,+'!! potrzebne dla wprowadzenia dodatkowych wymiarów dla analizy wybranej dziedziny; #'*#&'2#0&+'##!'#,'#'$#& #%#'+&,'$ +0%#$: %+#$&+'#*%& #(##&'# ;&'' '+,'#))& : '$#&'%&.'##& #%&('-&('!'(&!&/ *: adaptacja SNA 93, par !!& +(&! 0 ##&' #0 %! #% 1! (-&!3 #& %!+'!& 0& #%'1 ' %!(0 0& Zdrowia, 8 to: (-+',3#2''$#& 00)7%0!%!#& ##%&$'&!!0*9& %*2&#7&/,'%#&'''%0)!('&&,'%#&'+&'00)' opieki zdrowotnej); (-+',3%*2&'&'(%&1!&'''*-'0.'&+&( podstawowej strukturze rachunków narodowych; %('&&!!&' %!' %+ %! '' #%!&1! &' $ 0*! -'0.'&+&(1&!+&!0!0# 0&&% : 8 WJ1#%#'KH 19

20 System Rachunków Zdrowia w Polsce!#20#)+*%&'&')%!%( %!''%0)!('&1.0&'%'%&(%#('&'*-&,'%#6#& / 2.23!*0$'&+-%$312%!3 2+!#&!0!0*&('#&$ SHA do zasad satelitarnego rachunku zdrowia (SNA 93, par , 21.54): #!&& # %2 ' 00) 0-& #!!#& %+! & zdrowia;,+&'! )&','%#&'00)+0#%.'&'&'%!)( & &*#%': #&'20'('0*'%!'&!& : identyfikacja szczególnych rodzajów transakcji; ##)+&&+'#!&.'&!)+&#*,' 0&#%': '%&!.' 6 0-!&' ' 6!&' %! &' zdrowia %0(0$1 '# +&,' +( 0& #%' '&& 23 2%#' ##) #&' & '&!!0 ' )&'# '' #%!&1 () &)!&'+!#&,'#!&'0#%/!('!%+##'&'*' 0& #%' '0&0!+'!&) 0&0 #%'1 '0 &*.0&&+&' #'&!& 0&!+'!& FWJ1 0(-+''2 %!&' % %! *3 0& &% # &$ (!2'+&,3 #'!&!&'!1 2 #'3 ##)+&!#2 0& #&F ekonomicznych dla wybranych obszarów, takich jak np. krajowego systemu opieki zdrowotnej. /(! %,!*0,)+(.%! &!(,'%+!(0 0&%'789!%.'&'%2'00)1! -'.'&+&!&' %!$.0&* )!(0 & #%'/ Analogicznie, pierwszym krokiem przy projektowaniu satelitarnego rachunku zdrowia jest #%.'&'&'%2'00).'#& %+#%'71/KH/PH9/(&%0 %+# %#'! %2 ' 00) & %2 ' 00)'!!#& # %2 ' 00)' (&'#/ 2 ' 00)'!!#& %+ #%'!!'1 #!!& %0&! 2%& #,+&(!&'( ##),'1 #&(&' ## ##$%&'%2'00)%'&!!0'#&)-& '!#&'/&! '!! %0&!1 #!0%&'& ## &' &+1 '!/ %%& $ %*2& analizie. Zarówno w Systemie Rachunków Zdrowia, jak i w satelitarnych rachunkach zdrowia,! %2 ' 00)' %'%$ %!( )( & &* #%'/ %!' )( & &* #%' ('#$ -'.'&+& %2 ' 00) & #%' # %!' '&!& '&!!0','%#$ 00)' #%!& 7'&!!01! & #%'!%('&0$$%#'%#'&$%#'+&,'9/ '00)'(&'#!!'1! 0&'%0'&'()$##)) (&'!'&)0&/+'.0&'#%!('1!(('#%0%2'00)!!#& /%'%&'!%!&&!%2'00)'(-&!!3 jako wydatki na zdrowie w szerszym sensie, w których zatrudniony personel nie jest!!&#!0%&'&''#%!&1'&!%&! #(0$ '* %0$E,'%#&'( &' $ 0-& # '&! 0#$%#&' 7#%9 (%#&/ %'%&'$ #$ 8 $.0& +,! oraz HC.5 Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych %!')(& &*#%'8!,%'.'&&%!&&.0&!)' % 8/H % 8/Q1 $#$ %('&'!* ' 02#'#&' +0 '&! 20

21 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia 2.28 '&!!0,'%#$ 00)' #%!& 9 / #-&'&' ('*%# 2'-$(' %!(' )( & &* #%' '&!(' 70(0+ '!09 % '* 23 2%# -&/&!('$%!'1!#'*#$($!!!(0 &#%'1 ' ##0-'!%0-#&'-/&!(-&&!*&'+.'3%0)!0 %&!'#&)-&,'%#&'00) &#%'7!##%#'[9/ 2.29 )%&'#-#$%.'&'$%!')(!&'$#*,3%0!0)20!!/ %.'&'' &' '&& & 2(3!0 00) '' #%!&1!/ 00),'%#& ## %!0%##'((1+#'&&2(3'(!! 00)1&#%%!'&#%'&''&#)&'$##!0!''&& 2 %-0$ # )&'*/ '*1 '+ ( 0#3 &+&,3 ('*%#&%$1&!*0$#)%&'&'$'!!&##&'0%!)(" )%#'&+-#%#'3)&'*,'%#&'00) &#%': &+-!!3%!''&&!&.%%!%2'00) &#%': ('#3%0*&$'&'&$!# &#%': 0(3('*%#&%$('&*#'%2'00)(%#& : '%!3%!''0(3 0& 70*'1(('9/ Linia graniczna w produkcji 2.30 Ocena produktów pozarynkowych w Systemie Rachunków Zdrowia (SHA) odbiega od ich traktowania w podstawowej strukturze SNA. W Systemie Rachunków Zdrowia pozycja ta '&& 2(3,%' '&'*-& ##& % )%! %( 1! #&' %#'& '0$ '* &!(' %(0 7&/ 2('!#(' ' ('9/ &.! $!!& _0'F&)%#&' ' %'%&' ^!,3 %0'U '&& 23 2+'#& ' $#& % 2'-$ %! & #%' )(/!(,'%#6 '&'*-& 1 %+ #& %#'& #!$ & 0!#(&'01 () )%! %( &'0 #*,' #! #'$#& # '$ &% 2(' # -&$%.0&$0 $+020,+%#&'(0((/ &0(%2'00)1,+&.'#&%+ &#%'1 0&!+'!& 1 %'% 2'-$( %!( )( & &* #%'!(' 0&%'/-&'+)&!(1-0&!+'!& (%&!&' %&$ # #' #0-',%&')1 %# )% 8 (%&!!!& -'.'&+&/ 8 &' #-&'& %0! & ' #& '%+!)&'#!!0#)+*%&'&+.''8/ ! #))& ( (%& $ 0($ %! &''& ## %('! )%# 7#%'*2'!91 &!+& )& %('&'!' #$%1 (#$%!!'+& # )&'# non-profit &,'%#&' 00) #' (%&/%&%'%#'Z/K"%'4+.''% %0&!%0) /%&!!&#0-',%&' (! #%'*2'!/ 0)' (%& 2(0$ &!+* #%'&'72%&'+'9#00)'+#&'#7$#$'* %;&$9&!&'#%'*2'!+02#&'(:&'2(0!&)%#&'&!0#!'00)'%2(%#& 1!&'!&'$#0-',%&')1+###'! -' )%! %( / %!' &''& & (%&* ()$ 23 #2+'-&'0 &'& 0( #!0 #&)-&) &+01 #!0 (!')1 #!,%&' 1!(#!0##$% zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris 2000, tabela 5.1, s zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris 2000, aneks A.6, s )' # #0 (%& +2(0$ &' ''.'+!#& &% 0$(' 72%&'!*&1 ' &!+&91 %#'+&,3 &0+!&$ ' &!+&$ %&! %! 1 21

22 System Rachunków Zdrowia w Polsce 2.33 C'&' )&'#& #&#$ #,'%#6 & #%'1 #&%0$ '* +0 #'&!&' 81 2(0 00)','%#&!& )%! %( /'&###&%#'&&%2(' ('1&'%*-&(' +02!#('!!&! 02!!0!,'%#6 +& 1!,3! '' 0*'0 (&!&( %'% ' ##& &!& +,% +& / 2+(#'&+&,'%& #''('*%#('!$!%1 )% )%! %( ($ (-+',3 %&&' 20 ('*%#,'%#&'(' '&'*-&(','%#&'(' &!0#1!0'1! 2% %# '' (sprawowanej przez osoby niewykwalifikowane, w ramach rodziny lub przez specjalnie #+& '+*)&''9 $ 0-& # 02!!0&1 &'(&' %&!!& $ %('&&'! 0&7,'%#&'''#%!&&!0# +02!&. +&!' )!9/ &&' #+ '*1 2!)!0!&.+&)!!!3^&$U%0*)%!%()/ #*,3),'%#&''&'*-&)1!%'%'&&%#&(' %#'&1 '&& 23!&1 #!( %!' & -'.'&+&1 &'!&. +& )!/!('!!&. #&! &!0# ' '&'*-& '&&230*!%*2&' 0& #%'/ 2.34 )!0 %,' #*! ## 8 ;&' 0#&1 - &'& #' '' %(1 &&!0&0 % #& )%! %()1 (!,3 &('#&$1 ('#&$!)' (&!& / >!! &'- #)%& # %.'&'$ pozarynkowej produkcji gospodarstw domowych, która obejmuje te produkty i 00)'1%!#&%+&)-'###&)%!%()1!# $#$ &'&$ * &&$ ( )%! %() # %0! ' 00)' %!#& ## & +0 #&' %#'&&!#2 -' / # &'!&(!'0(!&( %+ #%.'&'&' &'&1 %0!&'+&#&'$%0' pozarynkowej gospodarstwa domowego,!!'0( 02!!0!0 &)/ #&' )%! %(),'%#$(0 00)'!# '06#( ( )%! %() %'%1 02!!0!1&)%#&21!$(-&&$3+0&&'%2& #%6/ Zatem substytutem, w stosunku do %()E%#'&&),'%#&'00)##0'' #%!&1!,'%#&'%2& 00)##!&+0202+'#&'&!!0/ ',302!!0'('*%#00)('%!#&('( )%!%() ' &$%0$!*0##'!,'1!0'1!'!&'$)( 0(-+''$)%!(%((2('*%#!#(&'(,%.'&& &#&'&'''#%!&1!$,'%#$('#&')%!%()1,'%#&'(' &!0#!' 00) #+& '+*)&''/ #%01 )% #('&&,3 &'!! #'!1 )%! %(!#(0$,%' & 00)' #%!&1!,'%#$( )%!%()#('!%&''*% ( #&*!#&1!,3 &('#&! 00)!!- 0#&& ## 81 & #'('!,'&##&(,%(/ %#&'%+()#!&'##0(%&1%#'+&,3%')&!#&$'##&'#$ #' 2 #% 1 #!&' %6 % ##6 +' 1 0%#'+&' &0+!' ' '&'&' %!#$ )&'#' '.0&&&' '' &% 0$(' # '&& #'$#& # &$#%'0$ 1%#&'!#)#610%#'+&','%#6#%!& 0#0&'$,'%#&' %&! %! / 0#&'0 '&''!& '&!!0' %&!' ()$ 0%#'+3,'%#6 +#&'# / #%6 0-2 (%& (- &+-3 &'- %#&' 2'+'!'+#&'#0#%&'&!+)'$#%$10%#'+&''#(&) #% w miejscu pracy lub nauki, realizowanie programów promocji zdrowia, prowadzenie analiz stanu zdrowia &'1)(%#&''&.('&-&'0#%(/7#2/'*#*,31#%#'HKF%('! Gospodarcze). 22

23 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia 2.36 &!!! & #-&'01 - &'& && )%!' %((!!!+1 '+ )( #& $ && # &'$ #'3/ '!! #',' &' #%+$ %,'1 )%- &' 0#)+*%&' ##'! '+,' #0,'*&)&&#'''#%!&/(&'(&'1!!'! +##'$#&'&'-2'+'&1'*'$-#&'0#)+*%&'&'()+ #0,'*&) & '* ' ( ('!%1 )% )%! %( &' ($ -%&)20&'(.'&&/ 12,%*&3%)(+/%4.+! &$%&$/$&31.%,53!*6%$!,.%7*/*0%*0 "($!.) !0'*!$+&,3#!&'0 0&-'&/>%&!0 0& #%'! #%&'# %('&& %!0' '!&'$ +02 &!( 0&!+'!& 1!' 2#,%'1!0!#+&'!/#''*!#% %! ##&".'&'#'%!!)''%2'00) &#%'$%0-(!&'0 &'#&/ #% &!+& 4+.' %0!1!& '&&!( 0& 1+.'0!+!!)'00)#%!& 1! $#%.'&'&( T#' T!)'','%#& 00)##0 & #%'/!('! %#' #'1,'%#& ## ##)+& '&!!01 00) #%!& -& #!!0 '* %('&&'/ &&'1#! #' ')+& %.'&''00)#%!&,'%#& (,+& '&!!0'1!0%&! 0#3.0& &+& & #'(' ('*%#&%(/ &'- &#%'!#%#!'(2'$#'(%# 02+'#& 1 0&' #%' #+ ' '* & %& %('&'!& / >%&#,&' &'!#$ #2 ##&#& & + #'$#& # %#&'( 2%6 #'!&%% 0& &('#& / # '*# +'#2' ##*!!!&' ##&#3 # '*#,%'.'&& & (+2%&'1%!#$00) &#%'#'&!!0','%#$! 00)'1&'-!#&F&('#& %#'+&,'!)!/ 2.38 #'&'*' 8 '0&0!+'!&) 0&0 #%' (-!3 '* -$%&( &#*%#'( +'!' #%!& # &+'#!0!0 &('#& %!,%&'( '#0/>%&&&) 2#0!0!0!,' %%&!# & #%' (-232%#!0%& # %0 &'%&%&)!0 7!)&'#&,'9 '&!!0','%#$ 00)'!(!#/ &'- #%!'& #! %%! 0&'1! %-&' (-!&'3 #'&'*' 8 '0&0!+'!&) 0&0#%'#!##$!(0 0&'&+'#" 0& %0' '!,3 %%&$ %0) '&!!0','%#$ 00)' # #0 ochrony zdrowia; &%,%&'%#'+&,'! &#%'%0)%#! &%: 0(0+20!!'!0!# &#%'E!,320!!'!0:!2+'&%E&'!# &#%'/ (&#&,3%*+,/.+! &$%&"(!2/4./ +/$!,%!.*0,%&+(.%! !#2!+'!& 0& #%'1 %0&$!&* %#'+&,'!# & #%' F!#/ %! ' %0&! F (-& %#'+'3 &!#!)'" %!%2'00) &#%'1'&&'%!(%#&'1#!+'%0&'7# 2#0 & #%'/ &&' %0&' (%#&' %!#$ )&' 2 ' 00)' #0-&&%'%0'7#0-',%&'9'0(0+'7'&!9!# &#%'+02&!/#*,3-' &'#%'1!-#*,3 23

24 System Rachunków Zdrowia w Polsce #0-',%&')'0(0+'20!!!#+''(!&/%!'&%2'00)' & #%' 2(0$ #& #01 ' & #0-'.'&+&/ & #0-' finalne jest #&$ %0$ '&!!0' #$% ' '&!!0' non-profit na rzecz )%! %( / 2+ K/K ' K/J #0$1 ' 2 &+-2!0(#3 (!!+'!&) (%+0!2+' &%E &'1 (&%& ## WJ 7!2+KH/Z/9)+& # 1'0&0###&'8T!&*%0'T/ K/J$#!&*%0''#0-'!# &#%'(&!+&) schematu gospodarki narodowej. Tablica &%E&' #0 -&%&,3 procesów produkcji w sektorze ochrony zdrowia oraz interakcje instytucjonalnych,.0&&+& '.'&& %#' ( 0& #%'1 ' #&'#%')(/ ' 00)' #%!& $!#& #& (! & #%' 7'&!!0&+&' #%.'&'&! & #%'91 ' ## #!$ #*,3 )%'/ %0&'1 #+' &(&+!0# 81 %! %2 ' 00) &' #%'1 $!! '&!!01! %! %#'+&,3 &('#& +) &!#&'0%2'00)#%!& %++-'.'&+&)/#*,3%0')( sektora ochrony zdrowia jest przy tym eksportowana ''+$ #*,3 T%0'T!# & #%'!&'$ %0!,%&' +02 %0!!# &'F(%#&(/ # #&'0 %! & &* #%' )(1'!%020!!! &#%'2*%#''*&'#&#&'-&'3% 0( -'.'&+&)/ #% #'!+ 0&'!'1 #,'%#&'( 00) # #0''#%!&1#(0$'*%#'+&,'$2%#F#$'$#&)-& %0* ' #+&' &+0 & #%'/ C#!&! ()$ 3&'&(('#)%#'&&###'!+'+02%+'&& +#0$ (!&!'1 #&# &'#&,3 #&' 0)' & +'('&&' %&) +'#&'/ '!# +# '%$!&$!* +$ ()$ &'- 3 &'&( ('# )%#'& & ## #(0.(0!#&)1 %&'!'!/1!)!0%#'+&,3&'#!0*!( +.''.0&&+& 8/ &%!1 &'#&#& #*,3 %! & #%' 2(0 #%- %!1! )&%#'+&,3)%#&'!#'$#&# &#%'/ 2.43 (!(%+0#%!'&!2+ K/K'K/J($#&''+0!&!/> -(&'&1('#&%E&'#&!&(! %!2+ nie jest traktowana jako zadanie priorytetowe dla SHA. Ogólna koncepcja i struktura tych!2+' %!# %& 0)!''1 %!)1 ' 2 (-& %#'3 #)%&,3!!! #' # %! & %2 ' 00)' &' #%'1 %#$ # -& ;%!!!#& 72%&' '&!!0' %!!# & #%'1 2%&' %! & &* #%'1 0&' '&!!0' #$% ' ubezpieczeniowych, badania w zakresie inwestycji, dane statystyczne na temat handlu #)&'#&)9/ ( #&&!0!0 (-+'!.' #'(0 %! & &* #%' ## &&' #0&!&' %0' ' #!&'##)+& 0& 10#%&'(%*'0#0-',%&')# %0'&'F(%#&%'!!%0'20!!/#('*%#%#(' %&! & #%' ()$ 23 2%# (!0&0 % -'.'&+&)1!&'$)&'*#$#*,3T%0'T &'#%'/ '#&'!,' %%& 20!! ' %&' %%#'2 F # # #0&'( &% 7#& )%#'&1 '+,' '!0!0 '!09 F % %%!.'' ' %+#) )+$%0!0!0* #! %0'!# & #%'/ #)%&'&'!!2+' %#' 2#,%&' %!&' &' #'&'*!) satelitarnego rachunku zdrowia. 24

25 2. Zasady Systemu Rachunków Zdrowia! Zasoby ( &#%) (w cenach zakupu) Podatki od produktów minus dotacje do produktów *&#%) "#$%$&' Dostawcy &%# Dostawcy $& Medycyna pracy wynik Gospodarstwa domowe jako dostawcy Inni producenci/ dostawcy Gospodarka +% Import dóbr i $%$& zakresu ochrony zdrowia, -%$&,-%$&'+,."%$&)&+,/()$%$&+ HC.5. Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych indywidualnie HC.6 Profilaktyka i zdrowie publiczne HC.7 Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne zbiorowo Inne produkty *&#%) 0#%1 )2'$3*4,"3(

26 System Rachunków Zdrowia w Polsce. %##! Zasoby funkcji, -%$&,-%$&'+,."%$&) &+,/()$%$& zdrowotnej HC.5. Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych konsumowane indywidualnie HC.6 Profilaktyka i zdrowie publiczne HC.7 Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne konsumowane zbiorowo Inne produkty ( &#%) (w cenach zakupu) Podatki od produktów minus dotacje do produktów* *&#%) "#$%$&' Inni Gospodarka Eksport producenci +% 2 Dostawcy Dostawcy Medycyna Gospodarstwa Instytucje &%# $& pracy domowe non-profit Gospodarstwa domowe jako dostawcy dóbr i $%$& zakresu ochrony zdrowia Instytucje 7 Akumulacja %$ brutto 87$) Podatki od produktów 97$+7 Dotacje do produktów 9+7$+ :+ Dochód mieszany netto *&#%) :% Akumulacja brutto :%$% ;!%7+7)handlowe i transportowe 0#%1)2'$3*4,"3(5553 5< 26

27 3. PODSTAWOWE FUNKCJE I GRANICE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA Wprowadzenie 3.1. Uzgodnienie wspólnej klasyfikacji funkcjonalnej i granic systemu ochrony zdrowia ma Klasyfikacja rodzajów funkcji w ochronie zdrowia ICHA-HC zaproponowana jako jeden z!"#$%& ' ( ) '& *( ( * ) planistów i decydentów w ochronie zdrowia. W niniejszym rozdziale omówiono granice systemu ochrony zdrowia zaproponowane w ICHA-HC i jej podstawowe kategorie. W $ +,!"#$ )+ * ) ( ) -!"#$,#. ( (.+!/!"& 0% Granice funkcjonalne systemu ochrony zdrowia (.' & ) ( ochrony zdrowia, takich jak zapobieganie chorobom i promocja zdrowia, leczenie, * +) & + ) *( 2 & & * ' * * (!"#$,#". +& + wyznaczenia zakresu ochrony zdrowia w SHA '2 * + + * & ) & ) ( ( 4 promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom; * '5 * & )( )5 * '( (( & +& )( )5 zapewnienie warunków godnego umierania; zapewnienie funkcji zdrowia publicznego i administracja w tym zakresie; ) & * funduszy. 3.4 ( ' +( /#$ 6 ' ( ) )& * % /+ ' ( + ) 7 ) ( medycyna tradycyjna lub dopuszczone praktyki medycyny alternatywnej, takie jak medycyna & & & ( ' ' /#$ & ) ' * *)& & * )& 27

28 System Rachunków Zdrowia w Polsce +( ) ) ( +( ) ' & * '( & ( ( ) * * ( * )!"#$,#"& ( ( 8 ( )+ /#$ 3.6 / + + ) + * * 09%. + )+ ( ( + przeprowadzonych w ramach klasyfikacji funkcjonalnej. Ochrona zdrowia obejmuje dobra i +) & & ( *' ) * * +) *& ' + + * + ) + - *( *)& *) *& +(( #":% * #";% 3* +) *( +) & *& +) +) )& +) * *& *( ) & * medycznego (w Polsce lekarza) lub paramedyka, albo bez takiej recepty ( ) * +) < & ) *( ( +'2& & & & +'2 ((& *' (( ( ' +)& 4 * 5 + ( ( % 12. Tabela 3.1. ICHA-HC Klasyfikacja funkcjonalna ochrony zdrowia ICHA kod HC.1 - HC.5 HC.1 HC.1.1 HC.1.2 HC.1.3 HC HC HC HC HC.1.4 HC.2 HC.2.1 HC.2.2 HC.2.3 HC.2.4 HC.3 Funkcje ochrony zdrowia 3* +) =+) Leczenie szpitalne Leczenie jednego dnia Leczenie ambulatoryjne Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Leczenie stomatologiczne Leczenie specjalistyczne.+ * =+) =+) * Rehabilitacja stacjonarna Rehabilitacja dzienna Rehabilitacja ambulatoryjna Rehabilitacja w domu pacjenta 3+) ) 12 6 )+ >2? / # $ OECD Manual, version

29 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia HC.3.1 HC.3.2 HC.3.3 HC.4 HC.4.1 HC.4.2 HC.4.3 HC.4.9 HC.5 HC.5.1 HC HC HC HC.5.2 HC HC HC HC HC HC.6 - HC.7 HC.6 HC.6.1 HC.6.2 HC.6.3 HC.6.4 HC.6.5 HC.6.9 HC.7 HC.7.1 HC HC HC.7.2 HC HC HC.R HC.R.1 HC.R.2 HC.R.3 HC.R.4 HC.R.5 HC.R.6 HC.R.7 / +) ) / +) ) 3+) ) '. +) Badania laboratoryjne Diagnostyka obrazowa =+) >.+ +) Produkty medyczne dla pacjentów + *( * Leki bez recepty.+ + *( * +) / + * +) < +. ' $ + - (.+ * +) 3* +) * Profilaktyka i zdrowie publiczne Zdrowie matki i dziecka, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne Medycyna szkolna *) * > Zapobieganie chorobom > Medycyna pracy.+ +) *) Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne $ ( $ ( +( * $ *% * Administracja i ubezpieczenia zdrowotne w sektorze prywatnym $ * + $ + * 8 ( ( $ + +) + ) Badania i rozwój w ochronie zdrowia '& ) ' $ ' * *+ + $ ' : Klasyfikacja funkcjonalna ICHA-HC (trzy poziomy), zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris, 2000, tabela 9.1, s.114 Rodzaje opieki Opieka stacjonarna, opieka dzienna, opieka ambulatoryjna i opieka domowa (& (& *( ( + ) ( ( (& ( zwykle odmienne elementy systemów informacyjnych. W opiece stacjonarnej i opiece dziennej ( ( ( '( 29

30 System Rachunków Zdrowia w Polsce ( 6 * + ' danych (basic data sets% & ( ' ( <A"3& ( )( ( & * * ( ( (! +' BC ( ( Dobra medyczne dostarczane pacjentom ambulatoryjnym 3.10 ) #"9 #"D )+ *( ' +)% #"? * *% EE ) )5 * +' * +)%. + B* medyczne, takie jak leki kupowane w aptekach, protezy sprzedawane i adaptowane przez * & ( +(& (( * * ( ( 3.11 Dobra medyczne wydawane, przepisywane lub kupowane przez prywatne gospodarstwa & + & & )+* *2 ' ' +) ) 6 * ( /#$ ) ) )( *2 ( ) & ( & Profilaktyka i zdrowie publiczne 3.12 =+) *) ( )+ *( +( ) +) *& ) *) * ( +) *) - ) * +) *)& takie jak prowadzenie banków krwi, laboratoriów pionu sanitarno-epidemiologicznego, czy +) 3 +) +(2 (& ) *2 ) * +) 3.13 =+) *) *( +) + + =+) + ( /7$ ' 6 ' ( )( * Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne 3.14 $ * +'( przez prywatnych *& ( * )& )) )& +(( * + 3+'2 * & (& ) ) +( ) * +) *!"#$& +( ' +) 3.15 $ * ( * ( * +) ) ( * +) 7( *) ) * + & 30

31 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia +) & * * +)!"#$,#. - & ) '( +) ( ' * 8 * + +& ( +) ' & * *2 * ) * *2 ) ' +) '' (& ) + ( ( 7 /+* 6 F% * ) kierowanej ( managed care ) czy innych zintegrowanych organizacji opieki zdrowotnej. HC.7, Administracja, odpowiada z grubsza pozycjom COFOG 07.6, Health n.e.c. czy COICOP , Insurance connected with health =* ( % *!"#$, #"& ) )& *)( 5 +) )( *& +) ( )+ & * +)% * & *& % 3 + * +) 2 & ) *( 0G ( *& +(( * 0G )+ ( * & & specjalizacje, opieka nad osobami starszymi) oraz kategorie profesjonalne, specjalizacji 3 *2 * -* 0G 3 + * +) Wymiary Grupa docelowa Grupa pacjentów lub chorób / ) Poziom opieki /' Kategorie zawodowe. ' 6 +2& & & +& ) " & * + & & * ( 1+ ) * ( ) kodów klasyfikacji ICD-10) Pierwszy, drugi i trzeci poziom referencyjny ")& )& paramedycy itp. H+4 $ / # $& <A"3&. GIII& D:. ) * & * ) )& * * * * ) & & +( 31

32 System Rachunków Zdrowia w Polsce & () * )+'& 2 + ) * 00 +( * ). ( *& ( * <A"3 ( * & '2 + ( -* 00 (& *!"#$,#" * )+ zasobów. -* 00.& ( Kod Opis ICHA-HC HC.1-HC.5 HC.1-HC.5 HC.1-HC.5 HC.1-HC.5 HC.1.1. HC * +) indywidualnie 3* +) indywidualnie 3* +) indywidualnie 3* +) indywidualnie Leczenie szpitalne Leczenie w ramach podstawowej opieki 6 )+ ) & ) + 6 ) )+ ) * )!"3%& '2 B *'C * +) gospodarstwa domowe wg grup dochodowych 6 * 6 * + & wg kategorii ograniczenia ADL (codziennych ' % 6& > +)' * ) kategorii DRG Liczba pacjentów i wizyt w POZ Konsumpcja leków wg grup ATC H+4 $ / # $& <A"3&. GIII& D: & * 0G 00 ( ( ( & () () ' +) ) ) chorób 13 + & * +( * & ( * +) + +) * *% <* * ( )( * * ( ) ) + * (& *2 * )) B* +) C ) * +) % '2 )+ 3' +) + (& * 2 * ) '.* ) * 13 patrz: OECD Health Data 1999, Paris 32

33 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia <A"3 & * ()( ) ;?,JD & 2 ) & ) )& ) * ( ' Ocena kosztów choroby 3.22 F * ( *') ') ) ) ( *' * * ' % *' ( '2 ' K * * & * ) ( ( * 3 /#$ ) *' *& ( '2 + ( ( ' * produkcji z powodu *' * '% C ( ( C 2 * '' (2 ( ( + & +(2 + 2 zdrowotnej ( * +) ( ( 4 + +) #"9%& + ) #"G%& * #"0%& '& ) #"D%& ' #"?%& ' * *+ + #":% ' #";%. *2 * *( )( '( & ( zdrowotnej ( ' +) ( '( +)& *+) & & & % + *.*& * +' +) *& +) '& ( +)%. ( ) ) & + ( + 7 )& * *(2 + ( ' +) K* & ( 5 ( (& * 2& ) & )!"#$ ) ) 3 ) & ' G / Rachunków Zdrowia. 33

34 System Rachunków Zdrowia w Polsce Stosowanie klasyfikacji funkcjonalnej ICHA-HC /#$ ( & K * +) output) w ramach systemu opieki 7 ) 2 ( poszczególnych ' + ) +) / + ) +) )( 2 * + * BC% '. )( ' & * 2 + /#$. ) ) ( 2 +' 2 + F )+ (!"#$,#" *( /#$ ( na stronie internetowej OECD/SHA. Kategoria statystyczna 3.27 ) & ( *( '( *.( )( ( *2 ( *& * ( (& ( * +( ( * " )+ * )+ * bardziej jednorodnych obserwacji Kategoria statystyczna w klasyfikacji funkcjonalnej SHA jest konkretnym, funkcjonalnie zdefiniowanym wynikiem (output% +' * * +) 7( )( ( ' )+* *2 &!"#$,#"& ) )+ Definicja jednostki CK *2 ( F ( & +' *( +) ochrony zdrowia ),,L%& +) )( *2 *& *2 +!"#$,#"& * =+) '& + per capita& ( + & *( )) * 6 & * 2 + +' ) ' ) ) & * * % * * +% ') * * * przypadków (diagnoza / leczenie) & ) + + & + ( )( diagnosis-related payment systems w oparciu o DRG%& *2 * & 2 + ) )+ = ) ' & ' +) *2 + ' * + +)& & KEC !"#$, #" *( * * M * +(( * +(% )& * *) * *& ( + +) * *2 34

35 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia ( +)& B* C M' ( *' & 2 *2 6 ( * ) *2 opracowane specyficznie dla danego kraju < *2 ( ).+ *2 * & ) najbardziej odpowiedniej terapii - & ) ( (& > ).*& + + & * - + * * ( B* C )( *2 + ' +) ) & ) * ( + ) 7 4 B! K * ) ' +) * +) NC 2 ) * ) + ' '2 % +) - 2 *& + * ( * 3 * ( + + * ( <A"3 14.!"! 6 ) * +) * +) * M' )+ + ) K* * +) 6 )) ) * +) * +)& ( ) * ( & ' * * +) * + * +) + +& +) 3 ) * +) 4 HC.1. HC.1.1. HC.1.2. HC *( +) & ( ( * ) ( *& * & + * * =+) ' ( 4 Leczenie szpitalne5 ) * *(& ( & Leczenie jednego dnia 5 ) ( B) C * ) ) & & nowotworów, wykonywanych w trybie jednodniowym. W przypadku, gdy pacjent + & ) * leczenie szpitalne (HC.1.1). Leczenie ambulatoryjne5 ()& *& * 4 14 OECD Health Data 1999, Paris

36 System Rachunków Zdrowia w Polsce HC HC HC HC HC.1.4. HC.2. HC.2.1. HC.2.2. HC.2.3. HC.2.4. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; * ' ( ze stawianie diagnozy i podejmowaniem leczenia przez lekarza opieki ambulatoryjnej. ) *) ) ) 15. Leczenie stomatologiczne; * +) * * ) 6 ) ( *& ( /#$ ' '% ( ) +) Leczenie specjalistyczne; * +) ) #"909& +) *& B+ )C 5 * +) * przez lekarzy i innych reprezentantów zawodów medycznych i paramedycznych, w tym fizjoterapeutów, ortodontów, psychologów i innych. 5 ) ( & ) & +) & wizyty 7 2& ' *( & * ) ' ( +) & ) +) 5 *( +)& + )+ ' & ) ' * * * =+) ' ( 4 5 ) + * *(& ( & 5 ) + ( ) 5 () *& +( + & ; wykonywana w domu pacjenta. HC.3. 5 * ( )( (& ( * & ( + * * '2 & *(> ) ) ' ) + < +) )+ +( & & /#$ 2 B(C '2 +) 3 ) * & ( '2 & +) + =+) ' 4 HC.3.1. HC.3.2.!; wykonywana na rzecz pacjenta ) * + &!; wykonywana na rzecz ) + ( ) < 15 6 * ) * ( ) +)&. ( +) * & )& *+ ( )( ( 36

37 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia ) '& *( + HC.3.3. ; ( & ( )(& * +( '( * ( * +& ( '2 *+) "' )( *2 ( +) +& ( & +& +) *2 *& ( wydatków zdrowotnych. HC.4. HC.4.1. HC.4.2. HC.4.3. HC.4.9. HC.5. HC.5.1. HC HC HC HC.5.2. HC ( +) '& *' & * * ) =+) ' 4 Badania laboratoryjne5 *( * ) * & & & +& & zeskrobiny czy fragmenty tkanki. 5 *( * )& technik obrazowych, takich jak RTG, USG, TC, MRI i inne, na rzecz pacjenta ambulatoryjnego. "5 *( +) & ( +) & +) # +) Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych; pozycja ta obejmuje * % & & + ( & ( * ( ( (( + ) * +)& ( ( +& & & uprawnionych i ( $ %; obejmuje takie & & & & & * ' & * recepty. $ 5 *( & ( +'& ' * ' * Leki bez recepty5 *( * sprzedawane przez inne sklepy bez recepty lekarskiej (OTC), %; ta kategoria * ) + & *& & '! %# obejmuje )& ( '& & & & & 5 *( + & & + +)& ( ( ( +& 37

38 System Rachunków Zdrowia w Polsce HC HC HC HC *( & ) ' 7 *( & +) endoproteza stawu biodrowego). ' 5 *( + (& +) ( 5 *( ( )( & %; * +) +( 3 * +) *( * 4 HC.6. HC.6.1. HC.6.2. HC.6.3. HC.6.4. HC.6.5. HC.6.9. HC.7. )5 * +) +& & +)& jest poprawa stanu zdrowia poszczególnych jednostek, Zdrowie matki i dziecka, planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne; obejmuje +) ))& *) rozwojowym, przygotowania do porodu, szczepienia dzieci przedszkolnych, * 5 * + ) & & * 5 * + & ( & * *& + "; obejmuje system nadzoru nad chorobami >& *( )+ * >& *) * > )>& *( * * >& Zapobieganie chorobom "5 * + ) & )+ ' * > ) & '2 + ) wykonywana jest w trakcie wizyt u lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, kryterium zaliczenia do tej kategorii wynika z tego czy porada z zakresu + ) ) +* *& + * 5 * (& +'2 )( ( * & ' +( ' & * )( (& )+ * 3 ( ) & & ) zawodowym. 5 *( + + *) * )& przygotowywanie i rozpropagowywanie informacji z zakresu zdrowia publicznego nie odnotowane gdzie indziej. '5 * + * * & +( ( + * 3+ 38

39 3. Podstawowe funkcje i granice sektora ochrony zdrowia HC.7.1. HC HC HC.7.2. HC HC HC.R. HC.R.1. HC.R.2. HC.R.3. HC.R.4. HC.R.5. HC.R.6 HC.R.7. *( & *( (& )& ) + +' '; ', ; obejmuje + + & & + * & + & )& ' +) zdrowotnych i in. ' -. ), ; obejmuje & *( ( * & ( *) '; '; obejmuje administrowanie, *( ( * & )( +& * *( & *( '5 * + * & * ' )+ * )( /; '05 * + inwestycyjne poniesione przez lub w stosunku do ' ( #.D5 / innych dostawców dóbr z zakresu ochrony zdrowia, 1 ; obejmuje publiczne i prywatne + ) & ) (& Badania i rozwój w ochronie zdrowia5 *( ) * + & 1%25 * + ) *)& * ' & * & + 5 * + ( '& '& ', 0 % 5 * +)& )+ * + ) +'( * * +& ',%; obejmuje programy socjalne, )( ) * * ) domowych, z uwagi na /w których oprócz dochodu podstawowym kryterium ' * * * *( ( * 39

40 System Rachunków Zdrowia w Polsce 40

41 4. D#$"% &'()*+#,+-%!*./0'*%" Wprowadzenie ' +) & /* ) +) ) + +)& * +. * zjawiskiem jest sytuacja, w której instytucje o podobnych nazwach, jak np. Szpital Ogólny, B/.C& +( 6 * ) * 6 ' * )+ & *% ( B C%& ( ) ( +) pozazdrowotnymi * +) ( charakterystyczne dla danego kraju instytucje do wspólnych ram, uznanych na poziomie ) ( +( /#$ * & D & * +)!"#$,#. $ '!. )+ )!"#$,#. ( /( (.+!/!"& Rev. 3). Takie porównanie & )!/!" * () 2 * +)& * 1+ +)!"#$,#.& * * +' < & *(!"#$,#.&!/!" 4.4., * +), ( ( & +(( * & (K+ % *+*& )* + '( > & (!"#$,#. + )!/!" ' 4.5.!"#$,#. * )+ * +) ochrony zdrowia (np. instytucje, dla których opieka zdrowotna jest podstawowym celem +' )%& ) & +' )% M + )+ & +' ' +) & 2 * 3 ) '( +) +'2 )(& ( +'( (& + ( +, ),& '( )+ +) ( +) 6 &!"#$, #. )+ ) +) & ) )!"#$,#. )( *2 ).+ * & +), ), 41

42 System Rachunków Zdrowia w Polsce ' ( ( * +)!"#$,#..+ ( ( ) /.+!/!"& Rev. 3): 2423 Produkcja leków, medycznych produktów chemicznych i produktów botanicznych; ) )) ) 4.7.!"#$,#. *) /.+& ) * ) & ( +) /#$ 16.+ ( ) *( +) & ICHA-HP, podsumowuje rysunek 4.1: D9 3 * +) ) Gospodarka krajowa Sektor dostawców w ochronie zdrowia.+ +' ) Producenci dla których ochrona zdrowia jest ( +'( Producenci dla których ochrona zdrowia jest )( +'(.+ K biomedyczny Szpitale +, lecznicze 3 +) ambulatoryjnych +, lecznicze / * medycznych Pozostali dostawcy Producenci maszyn i (.+ K biomedyczny Pozostali producenci / * medycznych Administracja, ubezpieczenie Gospodarstwa domowe Medycyna pracy H+4 $ / # $& <A"3.& GIII&?G 16 A System of Health Accounts, OECD Paris,

43 D 3 * +) /#$ /.+!/!"% )+ + / 7 B< < /+C!/!" ( )+ + ' +' & )( & ( 4.9.!/!" + ( & ) + )! +(( & +) * & ( + 2!/!" <.+ /.+ 7$!"/% * ' ( )+& * 2 * ( + ) & )( *2. * +)!"#$,#. ( 7$!"/ * OECD (tabela 4.1). Tabela 4.1.ICHA-HP Klasyfikacja dostawców opieki zdrowotnej ICHA kod 0 HP.1 HP.1.1 HP.1.2 HP.1.3 HP.2 HP.2.1 HP.2.2 HP.2.3 HP.2.9 HP.3 HP.3.1 HP.3.2 HP.3.3 HP.3.4 HP HP HP HP HP HP HP.3.5 HP.3.6 HP.3.9 HP HP HP HP.4 HP.4.1 HP.4.2 HP.4.3 HP.4.4 Szpitale Szpitale ogólne Szpitale psychiatryczne i odwykowe /,% % / + ) +) +, ), +, ), <' *.+ + O * Praktyka lekarska Praktyka stomatologiczna.+ paramedyczne Przychodnie, centra opieki ambulatoryjnej Centra planowania rodziny <' ) <' ) * Stacje dializ.+ ' *.+ ' * <' ) O Pozostali ' * < > Banki krwi i organów Pozostali ' * / * Apteki / ( + + produkty optyczne / + ( ( ) + / + ( ( #.DG 43

44 System Rachunków Zdrowia w Polsce HP.4.9 HP.5 HP.6 HP.6.1 HP.6.2 HP.6.3 HP.6.4 HP.6.9 HP.7 HP.7.1 HP.7.2 HP.7.9 HP.4.3.) Dostawcy innych dóbr farmaceutycznych i medycznych M ( ( ) *)! * + ( 8 * +).+ + *.+ *.+.+ ) M ) +) Gospodarstwa domowe jako dostawcy zdrowotnej opieki domowej.+ )& +' ) Zagranica (ROW) HP.9 : Klasyfikacja dostawców opieki zdrowotnej ICHA-HP (trzy poziomy), zob. A System of Health Accounts, OECD, Paris, 2000, tabela 10.1, s Dodatkowe klasyfikacje instytucjonalne 4.10.!"#$ *( ( +'( * & '( ) )K& ) ' ogólnokrajowe). Takie dodatkowe rozbicie, zostanie dodane zapewne do wielu narodowych ( 2 ) & + + +) ) /7$& 2 ) +* ( ( -* DG ( ( /7$ +) & ( + 1 +) /7$ *2 & ' ( ( ( /7$ ( ( * * * * ( ( /7$ 44

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 62/6 PL 6.3.2015 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Definicje pojęć: Hospitalizacja: pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną noc, od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu. Pobyt: świadczenie w zakładzie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.3.2015 L 62/29 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/365 z 4 marca 2015 r. w sprawie przyznania niektórym państwom członkowskim odstępstw tyczących przekazywania statystyk na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń Załącznik nr 1 y funkcji i jednostek statystycznych świadczeń W załączniku przedstawiono: W tabeli nr 1: kody funkcji, W tabeli nr 2: kody jednostek statystycznych świadczeń, W tabeli nr 3: kody świadczeń.

Bardziej szczegółowo

KODY FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA I JEDNOSTEK STATYSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ

KODY FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA I JEDNOSTEK STATYSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ KODY FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA I JEDNOSTEK STATYSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 1 W załączniku przedstawiono: W tabeli nr 1: kody funkcji ochrony zdrowia, W tabeli nr 2: kody jednostek statystycznych świadczeń,

Bardziej szczegółowo

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2008/123/801/zal1/?print=...

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2008/123/801/zal1/?print=... 1 z 11 2010-05-14 14:03 Dz.U. z 2008 nr 123 poz. 801 14.05.2010 Załącznik nr 1 Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń W załączniku przedstawiono: W tabeli nr 1: kody funkcji

Bardziej szczegółowo

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń

Kody funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. Załącznik nr 1 y funkcji ochrony zdrowia i jednostek statystycznych świadczeń W załączniku przedstawiono: W tabeli nr 1: kody funkcji

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii Edukacja w cukrzycymiejsce i rola pielęgniarek w Finlandii Outi Himanen, pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, edukator, menadżer edukacji. Centrum Edukacji/Fińskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Zawartość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Informacje o przysługujących uprawnieniach można otrzymać: 1. w przychodni, 2. w szpitalu, 3. w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

Praktyki Kolumbopatologicznej

Praktyki Kolumbopatologicznej PRAKTYKA KOLUMBOPATOLOGICZNA AKREDYTOWANA PRZEZ: F o r m u l a r z w n i o s k u o a k r e d y t a c j ę Praktyki Kolumbopatologicznej Numer wniosku:... Wniosek dotyczy* (zaznaczyć X): Gabinet Przychodnia

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA Kraków marzec 2002 1 1. Wprowadzenie (Kluczowe znaczenie kosztów dla tworzenia systemów Jednorodnych Grup Pacjentów). 2. 3.!# grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Źródła danych Podstawą przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. W pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2013 poz.217 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2015 SEKTOR FARMACEUTYCZNY I MEDTECH

KIERUNKI 2015 SEKTOR FARMACEUTYCZNY I MEDTECH KIERUNKI 2015 SEKTOR FARMACEUTYCZNY I MEDTECH Bezpośredni, pośredni i dochodowy wpływ sektora FAR-MED na gospodarkę (2013) Chociaż sektor FAR-MED jest kluczowy z punktu widzenia zaopatrzenia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowe wspierające budowę telemedycyny

Mechanizmy finansowe wspierające budowę telemedycyny Mechanizmy finansowe wspierające budowę telemedycyny dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 16 czerwca 2011 r Definicja Telemedycyna definiowana może być jako wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 24-8-3 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 77 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 77 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 2010-12-17 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie

Bardziej szczegółowo

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS

Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Centralne zakupy produktów leczniczych na przykładzie leków przeciw AIDS Adwokat Katarzyna Bondaryk Członek Zarządu Fundacji WHC 10 lutego 2012 r., Warszawa Zakup centralny = większy dostęp do leczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I O KIERUNKACH W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM ZDROWIEM

CZĘŚĆ I O KIERUNKACH W ZARZĄDZANIU PROGRESYWNYM ZDROWIEM opis W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii,

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń;

2) bliski dostęp zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie od miejsca udzielania świadczeń; Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Na podstawie art. 148

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie

Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie Źródło: http://cskmswia.pl Wygenerowano: Środa, 21 października 2015, 08:38 Przychodnia Medycyny Rodzinnej z Centrum Szczepień ul. Wołoska 137 w Warszawie Przychodnia Medycyny Rodzinnej CSK MSW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474

Tabela Benefitów. Obowiązuje od: 1 stycznia 2012 Data wznowienia planu grupowego: 01 stycznia 2013. Allianz Worldwide Care. Numer polisy: P000544474 Tabela Benefitów Obowiązuje od: stycznia 0 Data wznowienia planu grupowego: 0 stycznia 03 Allianz Worldwide Care Gwarancja leczenia (wstępna akceptacja) może być wymagana w związku z niektórymi pozycjami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Spis treści Przedmowa... 13 Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Regulacje prawne (Stanisław Borkowski)... 17 1.1. Historia i rola

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Konferencja GRYPA 2013/2014 16 kwietnia 2013 Warszawa Propozycje nowych rozwiązań Dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

System informacyjny w opiece koordynowanej. dr Adam Kozierkiewicz

System informacyjny w opiece koordynowanej. dr Adam Kozierkiewicz System informacyjny w opiece koordynowanej dr Adam Kozierkiewicz Główne elementy koncepcji Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynatora) Wolny wybór pacjenta do wyboru koordynatora

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

a) aparat USG z opcją Dopplera, b) Holter EKG, c) Holter RR, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. 3) Pozostałe wymagania

a) aparat USG z opcją Dopplera, b) Holter EKG, c) Holter RR, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. 3) Pozostałe wymagania b) komputerowy program do sczytywania glikemii z glukometru pacjenta, systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGMS), c) co najmniej 2 pompy infuzyjne, w tym do infuzji insuliny, e) kardiomonitor. a) aparat

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ o nazwie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W DZIADOWEJ KŁODZIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000026789 Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000026789 Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 22--23 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 26789 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 26789 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000167652 Oznaczenie organu: W 22. Brak wpisu

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000167652 Oznaczenie organu: W 22. Brak wpisu Stan na dzień: 2015 02 04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000167652 Oznaczenie organu: W 22 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000167652

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl Nowatorski punkt widzenia możliwości analitycznosprawozdawczych w ochronie zdrowia na przykładzie systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE październik 2015 Absencje chorobowe z powodu RZS RZS istotnie upośledza zdolność chorych do pracy i dlatego stanowi duże obciążenie dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii dr hab. med. Agnieszka Szypowska Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa agnieszka.szypowska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627. Rozporządzenie. z dnia 6 października 2015 r.

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627. Rozporządzenie. z dnia 6 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA, STANDARYZACJA GROMADZENIA DANYCH MEDYCZNYCH, INTEROPERACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025

Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych. dla Fundacji Onkologia 2025 Profilaktyka chorób nowotworowych diagnostyka i rola lekarzy rodzinnych P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W B A D A N I A dla Fundacji Onkologia 2025 21 listopada 2014 Badania diagnostyczne rekomendowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH KATEGORIE DANYCH Internet i media społecznościowe Pozostałe dane Urządzenia Dane biometryczne i ilościowe Zakupy Dane osobowe 1400 1200 Media Badania

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa Organizacja wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb medycznych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów zasady współpracy z ośrodkami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING otrzymują tytuł licencjata.

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING otrzymują tytuł licencjata. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING W roku 2004 kierunek Zarządzanie i Marketing otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Moduł pozatechniczny - Zagadnienia prawno-organizacyjne w medycynie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JFM-2-303-DE-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dotyczących: 1. udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo