URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH OPIEKA PAŃSTWA NAD KOMBATANTAMI, OFIARAMI REPRESJI I DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH OPIEKA PAŃSTWA NAD KOMBATANTAMI, OFIARAMI REPRESJI I DZIAŁAŃ WOJENNYCH"

Transkrypt

1 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH OPIEKA PAŃSTWA NAD KOMBATANTAMI, OFIARAMI REPRESJI I DZIAŁAŃ WOJENNYCH

2 WARSZAWA MARZEC 2012 Spis treści KATEGORIE UPRAWNIONYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE IM ŚWIADCZENIA I PRZYWILEJE 1. Uprawnienia, ulgi i świadczenia przysługujące kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 2. Świadczenia przysługujące ofiarom reżimów totalitarnych nie objętym ustawą kombatancką 2.1. Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR 2.2. Uprawnienia żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych 3. Świadczenia i przywileje osób, które poniosły trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku działań wojennych lub represji 3.1. Uprawnienia inwalidów wojennych i trwale poszkodowanych osób represjonowanych 3.2. Uprawnienia inwalidzkie żołnierzy zastępczej służby wojskowej 3.3. Świadczenia cywilnych niewidomych ofiar wojny 4. Świadczenia specjalne dla kombatantów zamieszkałych w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR 5. Uprawnienia działaczy opozycji i ofiar reżimu komunistycznego Uprawnienia działaczy opozycji i ofiar represji politycznych Uprawnienia ofiar wystąpień wolnościowych Zadośćuczynienie ofiarom reżimów totalitarnych i ich rodzinom 6.1. Odszkodowania dla ofiar reżimów totalitarnych 6.2. Odszkodowania dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej zatrudnianych w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych 6.3. Świadczenie pieniężne wypłacane rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach

3 KATEGORIE UPRAWNIONYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE IM ŚWIADCZENIA I PRZYWILEJE 1. UPRAWNIENIA, ULGI I ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE KOMBATANTOM 1 ORAZ NIEKTÓRYM OSOBOM BĘDĄCYM OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO Uprawnienia kombatanckie określone w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) przysługują osobie, która ma obywatelstwo polskie lub posiadała je w okresie stanowiącym podstawę do przyznania tychże uprawnień. O przyznanie uprawnień mogą występować: osoby, które w latach prowadziły działalność kombatancką, tj. uczestniczyły w walkach zbrojnych o niepodległość Polski, pełniąc służbę w polskich lub sojuszniczych, regularnych bądź konspiracyjnych, formacjach wojskowych; osoby, które w latach prowadziły działalność uznaną za równorzędną z kombatancką, m.in. członkowie cywilnych konspiracyjnych władz państwowych, nauczyciele profesjonalnego tajnego nauczania, obywatele polscy udzielający schronienia osobom, za których ukrywanie groziła kara śmierci, a także ofiary Czerwca 1956 r. i Grudnia 1970 r. 2 ; ofiary represji ofiary najcięższych represji niemieckich, radzieckich i polskich z lat , m.in. osadzeni w więzieniach, obozach koncentracyjnych, łagrach i gettach oraz deportowani w głąb ZSRR. Należą do nich także dzieci odebrane rodzicom w celu poddaniu eksterminacji lub wynarodowieniu. Kombatantom i ofiarom represji przysługują następujące świadczenia, ulgi i przywileje: 1. okresy działalności kombatanckiej lub podlegania represjom zalicza się w wymiarze podwójnym do okresów zatrudnienia, od którego zależy przyznanie emerytury lub renty, a także w wymiarze pojedynczym do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikowi od pracodawcy; 2. osobom pozostającym w zatrudnieniu zwiększa się urlop wypoczynkowy o 10 dni 1 Uwaga, w Polsce terminy kombatant i weteran są synonimami. 2 Na temat ofiar Grudnia 1970 r. zob. niżej. 3

4 roboczych o ile nie korzystają z urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w roku; 3. osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mogą, na swój wniosek, przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli osiągnęły okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury; 4. rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub ofiarą represji w okresie dwóch lat przed osiągnięciem przez nich wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę wymaga zgody starosty; 5. osobom, które nie mają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego oraz nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników, a osiągnęły wiek: kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat, przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny i 37-procentowa ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego; 6. osobom niemającym prawa do emerytury lub renty oraz nieposiadającym niezbędnych środków utrzymania może być przyznana w drodze wyjątku emerytura (jeżeli osiągnęły wiek: kobieta 55 lat, a mężczyzna 60 lat) lub renta inwalidzka (jeżeli zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów); 7. kombatantom i ofiarom represji niepodlegającym ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierającym emerytury lub renty Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych opłaca ubezpieczenie zdrowotne; 8. kombatanci i ofiary represji korzystają z pierwszeństwa do: środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej, zwłaszcza w domach przeznaczonych dla kombatantów; 9. osobom, które znalazły się w trudnych warunkach materialnych czy losowych, może zostać przyznana doraźna lub okresowa pomoc pieniężna; 10. kombatanci i ofiary represji, którzy są emerytami lub rencistami, otrzymują comiesięczne dodatki wypłacane przez właściwe organy rentowe, których wysokość od 1 marca 2012 r. wynosi: dodatek kombatancki 195,67 zł, dodatek kompensacyjny 29,35 zł, 4

5 ryczałt energetyczny 157,67 zł. Świadczenia te nie są opodatkowane i podlegają waloryzacji. 11. kombatantom i ofiarom represji przysługuje 50-procentowa ulga przy przejazdach miejskimi środkami lokomocji, a tym z nich, którzy są emerytami lub rencistami 37- procentowa ulga przy przejazdach w krajowej komunikacji kolejowej w klasach: I i II pociągu osobowego i pospiesznego oraz II klasie pociągu innego rodzaju (ekspres, intercity, eurocity), jak również komunikacji autobusowej (zwykłej i przyspieszonej) na podstawie biletów jednorazowych. Wdowom/wdowcom po kombatantach i ofiarach represji, jeśli są emerytami lub rencistami, przysługuje: dodatek kompensacyjny; ryczałt energetyczny; 37-procentowa zniżka na przejazdy w krajowej komunikacji kolejowej w klasach: I i II pociągu osobowego i pospiesznego oraz w II klasie innych pociągów oraz w komunikacji autobusowej (zwykłej i przyspieszonej). Pomoc pieniężna dla kombatantów i innych osób uprawnionych Kombatanci i inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej lub materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Doraźna pomoc pieniężna może zostać przeznaczona na dofinansowanie kosztów leczenia (wraz z leczeniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym), opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub pomocniczego, wsparcia w przypadku zdarzeń losowych (kradzież, pożar, klęska żywiołowa itp.). Okresowa pomoc pieniężna jest przyznawana kombatantom i innym osobom uprawnionym, na czas do sześciu miesięcy (nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego), o ile miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskującego nie przekracza najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W roku 2011 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał 73 decyzje o przyznaniu pomocy okresowej oraz ponad decyzji o przyznaniu pomocy doraźnej. 5

6 Miejsce w domu pomocy społecznej Domy pomocy społecznej przeznaczone dla kombatantów, nazywane potocznie Domami Kombatanta, funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz ze zm.), które regulują również zasady kierowania i odpłatności za pobyt. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować samodzielnie, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje pierwszeństwo do przyjęcia do domu pomocy społecznej (art. 18 ustawy o kombatantach ). Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby w dniu kierowania jej do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje urząd gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. Do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani zostali w następującej kolejności: mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż w wysokości 70 procent swojego dochodu, małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, w której ustalono wysokość ponoszonej przez nich opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osoby tam umieszczonej, gmina, z której pochodzi osoba skierowana do domu pomocy społecznej. Jeżeli 70 procent dochodu mieszkańca odpowiada średniemu miesięcznemu kosztowi utrzymania w domu pomocy społecznej, krewni nie są obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której pochodzi pensjonariusz skierowany do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Opieka zdrowotna Zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.) osoby posiadające uprawnienia kombatanckie, obok inwalidów wojennych i wojskowych, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 6

7 zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Korzystanie z tego przywileju przysługuje w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie dotyczy ono świadczeń z zakresu przeszczepów udzielanych osobom, które są wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów. Powyższe świadczenia regulowane są przez ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz ze zm.), która nie przyznaje osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie analogicznych uprawnień jak ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej... Ponadto, na podstawie art. 57, ust. 2, pkt. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej... osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie (wraz z inwalidami wojennymi, wojskowymi i inwalidami osobami represjonowanymi) zostało przyznane uprawnienie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez potrzeby uzyskania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast zakres przysługujących im świadczeń jest analogiczny jak w przypadku pozostałych świadczeniobiorców. Emerytury i renty przyznawane w szczególnym trybie Osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie, które nie mają prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub na podstawie innych przepisów, jeżeli nie mają niezbędnych środków utrzymania, może być przyznana na podstawie art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w drodze wyjątku: emerytura, jeżeli osiągnęli wiek: 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna, renta inwalidzka, jeżeli zostali zaliczeni do jednej z grup inwalidów. Świadczenia w drodze wyjątku przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wskazanych wyżej świadczeń przysługuje dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny. Ubezpieczenie zdrowotne Kombatanci/ofiary represji (posiadające uprawnienia kombatanckie) niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 7

8 środków publicznych, a na Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spoczywa obowiązek przekazywania za nich składki na to ubezpieczenie. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oświadczenia o niepodleganiu przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych warunków. Podstawą opłacania składki jest druk zgłoszeniowy ZUS ZZA, który wypełnia Urząd na podstawie dokumentów przesłanych przez osobę spełniającą warunki do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz oświadczenia złożonego przez tę osobę. Po zgłoszeniu uprawnionego do ZUS, Urząd przesyła każdego miesiąca na jego adres domowy druk oświadczenia do podpisania w celu potwierdzenia aktualności danych i zamiaru korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego. Ulgi w opłacie za wstęp do muzeów Na podstawie 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r. Nr 160, poz. 994) od 11 września 2008 r. osoby posiadające uprawnienia kombatanckie mogą korzystać z ulg w opłacie za wstęp do muzeów państwowych. Ponadto darmowy wstęp przysługuje m.in. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Wojennym Virtuti Militari. Korzystanie z tych uprawnień będzie możliwe po okazaniu pracownikowi muzeum zaświadczenia lub legitymacji potwierdzającej uprawnienia kombatanckie bądź legitymacji poświadczającej przyznanie orderu. Bezpłatne parkowanie w Warszawie dla weteranów walk o stolicę Rada m.st. Warszawy zrealizowała postulat środowisk kombatanckich i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uchwalając przywilej darmowego parkowania dla weteranów walk o Warszawę okresu II wojny światowej. Od 1 września 2008 r. uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz innych walk o Warszawę po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach są zwolnieni z opłat za parkowanie. Karty uprawniające do bezpłatnego parkowania kombatanci mogą wykorzystywać nie tylko jako kierowcy, ale także jako pasażerowie. Władze Warszawy, chcąc umożliwić bezpłatne parkowanie wszystkim bohaterom walk o stolicę, zdecydowały, że karty nie będą przypisane do konkretnego pojazdu. Dzięki temu 8

9 kombatanci niebędący właścicielami samochodów bądź też niemogący prowadzić i w związku tym korzystający z uprzejmości podwożących ich kierowców, także mogą skorzystać z tego przywileju. Uprawniające do tego przez okres nieprzekraczający trzech lat Karty Powstańca i Karty Honorowe są wydawane bezpłatnie w Biurach Obsługi Klienta Zarządu Dróg Miejskich. Karty Powstańca przyznawane są osobom, które brały udział w Powstaniu Warszawskim i przedstawią dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz legitymację związku zrzeszającego uczestników Powstania Warszawskiego lub zaświadczenie wydane przez UdSKiOR. Karty Honorowe wydawane są uczestnikom wszystkich innych walk zbrojnych w obronie Warszawy w latach Tabela 1. Beneficjenci ustawy z 1991 r. Kategoria uprawnionych Kombatanci/ofiary represji pobierający dodatki kombatanckie Wdowy/wdowcy po kombatantach/ofiarach represji pobierający dodatki do rent i emerytur Kombatanci/ofiary represji pobierający emerytury kombatanckie wyjątkowe Wdowy/wdowcy pobierający renty rodzinne po kombatantach/ofiarach represji, którym przysługiwały emerytury kombatanckie wyjątkowe Liczba uprawnionych Dane szacunkowe opracowane na podstawie informacji z ZUS z dnia 12 grudnia 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), KRUS z dnia 7 lutego 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku), Biura Emerytalnego Służby Więziennej z dnia 11 października 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia 17 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z dnia 12 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) Świadczenia przysługujące ofiarom reżimów totalitarnych nie objętym ustawą kombatancką 2.1. Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy, które w okresie podlegania represjom były obywatelami polskimi i są nimi obecnie, mogą korzystać z uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ponadto w związku 9

10 z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2011 r. Nr 72 poz. 380), która stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 roku (sygn. akt K 49/07) możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy otrzymały również osoby deportowane do pracy przymusowej w granicach terytorium państwa polskiego sprzed 1 września 1939 r. Prawo do świadczenia mają obywatele polscy, którzy zostali: osadzeni w obozach pracy przymusowej w latach z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych; wywiezieni (deportowani) na co najmniej 6 miesięcy do pracy przymusowej z Polski, w jej granicach sprzed 1 września 1939 r., do III Rzeszy lub na tereny przez nią okupowane w czasie wojny w latach ; wywiezieni na co najmniej 6 miesięcy do pracy przymusowej w granicach terytorium państwa polskiego sprzed 1 września 1939 r.; wywiezieni na co najmniej 6 miesięcy do pracy z Polski, w jej granicach sprzed 1 września 1939 r., do ZSRR lub na tereny przez niego okupowane w okresie od 17 września 1939 r. do 5 lutego 1946 r., a po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach. Za każdy miesiąc przymusowej pracy beneficjentom ustawy przysługuje świadczenie w wysokości (na dzień 1 marca 2012 r.) 9,81 zł., jego łączna wartość nie może jednak przekraczać (od dnia 1 marca 2012 r.) 195,67 zł. Wysokość świadczenia podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Uprawnienie do świadczenia jest przyznawane decyzją administracyjną Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, natomiast samo świadczenie wypłacają organy emerytalno-rentowe. Nie może być ono łączone z uprawnieniami nadanymi na podstawie odrębnych ustaw (np. kombatanckiej z 24 stycznia 1991 r.). 3 Przepis ten podlegał ocenie przed Trybunałem Konstytucyjnym, który w wyroku z dnia 16 grudnia 2009 roku stwierdził niezgodność powyższego artykułu ustawy w zakresie, w jakim pomija przesłankę deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach przedwojennego państwa polskiego. 10

11 Tabela 2. Beneficjenci ustawy z 1996 r. Kategoria uprawnionych Liczba uprawnionych Osoby deportowane do prac przymusowych Dane szacunkowe opracowane na podstawie informacji z ZUS z dnia 12 grudnia 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), KRUS z dnia 7 lutego 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku), Biura Emerytalnego Służby Więziennej z dnia 11 października 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia 17 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z dnia 12 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) 2.2. Uprawnienia żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 60 poz. 622 ze zm.) określa przywileje przysługujące żołnierzom: zastępczej służby wojskowej, którzy w latach byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych; z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontygentowych brygad Służby Polsce i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach; przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach Za każdy miesiąc przymusowej pracy beneficjentom ustawy przysługuje świadczenie w wysokości (na dzień 1 marca 2012 r.) 9,81 zł, jego łączna wartość nie może jednak przekraczać (od dnia 1 marca 2012 r.) 195,67 zł. Wysokość świadczenia podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Ponadto osoby skierowane przymusowo do zastępczej służby wojskowej mają prawo do: 1. ryczałtu energetycznego w wysokości 157,67 zł, 2. skrócenia wieku emerytalnego o okres przymusowego zatrudnienia, 3. odszkodowań i rent inwalidzkich 4. Wdowom po żołnierzach pobierającym rentę lub emeryturę przysługuje ryczałt energetyczny. Uprawnienia żołnierzy skierowanych do służby zastępczej przyznawane są przez organy emerytalno-rentowe na podstawie zaświadczeń organów wojskowych Uprawnienia te nie mogą być łączone z uprawnieniami określonymi w ustawach kombatanckiej z 1991 r. i o osobach deportowanych z 1996 r. 4 Szerzej niżej. 11

12 Tabela 3. Beneficjenci ustawy z 1994 r. Kategoria uprawnionych Liczba uprawnionych Żołnierze służby zastępczej Wdowy po żołnierzach służby zastępczej Dane szacunkowe opracowane na podstawie informacji z ZUS z dnia 12 grudnia 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), KRUS z dnia 7 lutego 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku), Biura Emerytalnego Służby Więziennej z dnia 11 października 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia 17 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z dnia 12 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) 3. Świadczenia i przywileje osób, które poniosły trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku działań wojennych lub represji 3.1. Uprawnienia inwalidów wojennych i trwale poszkodowanych osób represjonowanych Kombatanci i ofiary represji mają dodatkowo prawo do ubiegania się o przyznanie rent inwalidzkich na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach... Renty w wysokości uzależnionej od stopnia inwalidztwa przyznawane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w trakcie walk zbrojnych lub w wyniku represji, mogą podjąć starania o przyznanie renty inwalidy wojennego (kombatanci) albo renty równorzędnej z rentą inwalidy wojennego (represjonowani 5 ). Przywileje i ulgi inwalidzkie uzupełniają uprawnienia nadane kombatantom i ofiarom represji. Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane, posiadające renty równorzędne z inwalidami wojennymi, mają prawo do 37-procentowej ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w pociągach komunikacji krajowej oraz autobusach linii zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych. Ponadto ci z nich, którym przyznano I grupę inwalidztwa, mogą korzystać z ulgi 78-procentowej przy przejazdach koleją w pociągach osobowych i pospiesznych oraz przy przejazdach komunikacją autobusową na liniach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych. Tylko inwalidom wojennym I i II grupy (z wyłączeniem osób represjonowanych) przysługuje dodatkowo refundacja 50. procent opłaconej składki za ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC). 5 Osoby represjonowane są to ofiary represji, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem np. w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady, w gettach, na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach

13 Opieka zdrowotna W zakresie opieki medycznej inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym korzystającym z uprawnień równorzędnych z inwalidami wojennymi przyznano ulgi w opłatach za niektóre przyrządy ortopedyczne, lecznicze środki techniczne i leki na receptę. Zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, inwalidzi wojenni i wojskowi mają także prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Ponadto, na podstawie art. 57, ust. 2, pkt 10 tejże ustawy, inwalidom wojennym i wojskowym oraz inwalidom osobom represjonowanym przyznano uprawnienie do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez potrzeby uzyskania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje m.in. inwalidom wojennym oraz inwalidom osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej. Tabela 4. Beneficjenci ustawy z 1974 r. i art. 12 ustawy z 1991 r. Kategoria uprawnionych Liczba uprawnionych Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane Wdowy/wdowcy pobierający renty rodzinne po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych Dane szacunkowe opracowane na podstawie informacji z ZUS z dnia 12 grudnia 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), KRUS z dnia 7 lutego 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku), Biura Emerytalnego Służby Więziennej z dnia 11 października 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia 17 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z dnia 12 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) 3.2. Uprawnienia inwalidzkie żołnierzy zastępczej służby wojskowej Na podstawie przepisów art. 7 ustawy z 2 września 1994 r. żołnierze, którzy utracili zdrowie 6 Dane KRUS nie uwzględniają liczby tej kategorii osób. W związku z powyższym oszacowano ją biorąc za podstawę stosunek wykazanej w zestawieniu ZUS liczby inwalidów wojennych i osób represjonowanych do wdów/wdowców pobierających renty rodzinne. 13

14 w związku z przymusowym zatrudnieniem w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu oraz w batalionach budowlanych mogą ubiegać się o renty przyznawane na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Uprawnienia inwalidzkie żołnierzy zastępczej służby wojskowej przyznawane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przekazywane do Urzędu zestawienia nie zawierają informacji o tej kategorii uprawnionych, albowiem jest ona umieszczana przez organy emerytalno-rentowe w szerszej grupie osób pobierających renty inwalidów wojskowych Świadczenia cywilnych niewidomych ofiar wojny Ustawa z 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249 poz ze zm.) określa szczególne przywileje obywateli polskich posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, którzy nie wchodząc w skład formacji wojskowych i innych formacji zbrojnych, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy poprzez utratę wzroku w wyniku: działań wojennych w okresie wojny ; eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie , na terytorium RP. Beneficjentom ustawy z 2006 r. przysługują: 1. świadczenie pieniężne w wysokości renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz ze zm.); 2. dodatek pielęgnacyjny, z tym że z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji dodatek przysługuje w wysokości podwyższonej o 50 procent; 3. ulga 100 procent przy przejazdach środkami komunikacji publicznej miejskiej i 78 procent przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej; 4. pierwszeństwo w umieszczeniu w domu pomocy społecznej; 5. zwolnienie z opłat abonamentowych RTV. Opieka zdrowotna 14

15 Z tytułu przyznanego statusu cywilnej niewidomej ofiary wojny w. wym. przysługuje także prawo do: 1. określonych odrębnymi ustawami bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych; 2. ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 3. skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata. Uprawnienia cywilnej ofiary wojny przyznawane są przez organy emerytalno-rentowe, nie mogą być one łączone z uprawnieniami przysługującymi na podstawie ustaw z 1991 r. o kombatantach..., 1994 r. o żołnierzach-górnikach i 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej..., określających przywileje kombatantów i ofiar represji. Tabela 5. Beneficjenci ustawy z 2006 r. Kategoria uprawnionych Liczba uprawnionych Cywilne niewidome ofiary wojny 308 Dane szacunkowe opracowane na podstawie informacji z ZUS z dnia 12 grudnia 2011 r. (za III kwartał 2011 roku), KRUS z dnia 7 lutego 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku), Wojskowego Biura Emerytalnego z dnia 17 stycznia 2012 r. (za IV kwartał 2011 roku) 4. Świadczenia specjalne dla kombatantów zamieszkałych w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR Tak zwane świadczenia specjalne są szczególnym rodzajem rent przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów wyłącznie weteranom II wojny światowej, zamieszkałym w państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Otrzymują je osoby, które: legitymowały się polskim obywatelstwem we wrześniu 1939 r. i pełniły służbę w polskich lub uznanych za sojusznicze, regularnych lub konspiracyjnych formacjach wojskowych albo prowadziły tajne nauczanie; nigdy nie miały obywatelstwa polskiego, ale legitymowały się polskim rodowodem i pełniły służbę w polskich formacjach wojskowych. Decyzje Prezesa Rady Ministrów są wydawane na podstawie przepisów art. 82 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Fakt korzystania ze świadczeń specjalnych nie jest zatem równoznaczny z posiadaniem polskich uprawnień kombatanckich. Świadczenie specjalne przyznawane jest w jednakowej wysokości wszystkim uprawnionym (miesięcznie 225,71 zł, dane z lutego 2012 r.) i nie podlega 15

16 dziedziczeniu przez członków rodziny. Świadczenie specjalne nie może być łączone ze świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie przepisów ustawy kombatanckiej z 1991 r. Tabela 6. Beneficjenci art. 82 ustawy z 1998 r. Kategoria uprawnionych Liczba uprawnionych Weterani z b. ZSRR 729 Dane ZUS, stan na dzień 1 stycznia 2012 r. 5. Uprawnienia działaczy opozycji i ofiar reżimu komunistycznego Uprawnienia działaczy opozycji i ofiar represji politycznych Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie przepisu art. 117, ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych potwierdza okresy, o których mowa w art. 6, ust. 1, pkt 10 i art. 7, pkt 4, uwzględniane przez organy emerytalno-rentowe przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty i obliczaniu ich wysokości. Okresem składkowym, zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt 10 tej ustawy, jest świadczenie pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. Natomiast w myśl art. 7, pkt 4 do okresu nieskładkowego zalicza się czas niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych nie dłuższy niż 5-letni. Na mocy przepisów przywołanej ustawy działaczom opozycji zalicza się także jako okresy składkowe czas osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na podstawie skazania albo bez wyroku po 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną. Okresy pozbawienia wolności potwierdzają prezesi sądów okręgowych (w przypadku uwięzienia na mocy wyroku) lub Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (przy uwięzieniu bez wyroku) Uprawnienia ofiar wystąpień wolnościowych Na podstawie przepisów art. 2 pkt 7 i art. 20 ust. 3 ustawy kombatanckiej uprawnienia w niej określone przysługują również: osobom, które doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na czas powyżej siedmiu dni w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu wskutek działania wojska lub milicji podczas wystąpień wolnościowych; 16

17 wdowom/wdowcom emerytom/rencistom po poległych w trakcie wystąpień lub po zmarłych pozostałych ofiarach wystąpień. Tabela 7. Beneficjenci art. 2 pkt 7 i art. 20 ust. 3 ustawy z 1991 r. Kategoria uprawnionych Liczba uprawnionych Ofiary Grudnia 1970 r. 43 Wdowy/wdowcy po ofiarach Grudnia 1970 r. 41 Dane UdsKiOR, stan na 3 lutego 2012 r. 6. Zadośćuczynienie ofiarom reżimów totalitarnych i ich rodzinom 6.1. Odszkodowania dla ofiar reżimów totalitarnych Podstawowe przepisy dotyczące odszkodowań za represje powojenne zostały zamieszczone w ustawie z 29 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r. Nr 34, poz. 149 ze zm.). Beneficjentami wspomnianej ustawy są osoby, które w związku z zarzutami związanymi z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego lub za opór przeciwko kolektywizacji były pozbawione wolności lub internowane przez polskie cywilne lub wojskowe organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości bądź organy pozasądowe: w Związku Radzieckim (przez organy Polskich Sił Zbrojnych, tj. tzw. LWP); w Polsce w okresie od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989 r. Drugą kategorię beneficjentów ustawy tworzą osoby mieszkające obecnie lub w chwili śmierci w Polsce, które w związku z zarzutami związanymi z działalnością prowadzoną na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego były represjonowane przez radzieckie organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości bądź organy pozasądowe działające w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1956 r.: na obecnym terytorium Polski, na terytorium Polski w granicach ustalonych traktatem ryskim, pod warunkiem, że działalność niepodległościowa prowadzona była między 17 września 1939 roku a 5 lutego 1946 roku. Ofiary represji, a także ich spadkobiercy mogą otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie, których wysokość zależy m. in. od długości okresu pozbawienia wolności, a także zwrot skonfiskowanego mienia lub jego równowartość. W zależności od charakteru sprawy orzeczenia na podstawie ustawy z 1991 r. wydają sądy okręgowe lub wojskowe sądy 17

18 okręgowe Odszkodowania dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej zatrudnianych w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych Na podstawie art. 5a ustawy z 2 września 1994 r. żołnierzom przymusowo zatrudnianym w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych przysługuje odszkodowanie w wysokości: zł jeżeli u poszkodowanego orzeczono na stałe inwalidztwo I grupy lub całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, zł jeżeli u poszkodowanego orzeczono na stałe inwalidztwo II grupy lub całkowitą niezdolność do pracy, zł dla pozostałych poszkodowanych. Przepisy dotyczące wspomnianych odszkodowań weszły w życie w 2000 r. Odszkodowania przyznaje i wypłaca Biuro Roszczeń Byłych Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu Państwowej Agencji Atomistyki. W latach zadośćuczynienie otrzymało 555 osób (dane Biura Roszczeń, stan na dzień 8 lutego 2012 r.) Świadczenie pieniężne wypłacane rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynienie rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach określa zasady zadośćuczynienia członkom rodzin osób, które na skutek działań wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku z wystąpieniami wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności, niepodległości oraz respektowania praw człowieka i obywatela w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w październiku 1957 r. w Warszawie, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie), w czerwcu 1976 r. w Radomiu, w okresie stanu wojennego trwającego od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r. oraz w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach Decyzję o przyznaniu zadośćuczynienia wydaje Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w formie wskazanej we wniosku, w terminie miesiąca od dnia doręczenia członkowi rodziny decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego. Uprawnieni do uzyskania jednorazowego świadczenia pieniężnego są następujący 18

19 członkowie rodziny poległego: małżonka/małżonek, dzieci własne oraz dzieci przysposobione, rodzice oraz osoby przysposabiające. Każdemu uprawnionemu członkowi rodziny przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości zł. Decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego (zadośćuczynienia) Kierownik Urzędu wydaje na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby. Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobom, którym na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Prezes Rady Ministrów przyznał płatną jednorazowo rentę specjalną z tytułu śmierci osób poległych w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie). Jeżeli jednak ww. członek rodziny poległego otrzymał płatną jednorazowo rentę specjalną w wysokości niższej niż określona w niniejszej ustawie, przysługuje mu świadczenie pieniężne w kwocie stanowiącej różnicę między wysokością świadczenia pieniężnego przysługującego na podstawie niniejszej ustawy a wysokością przyznanej renty specjalnej. Kwoty świadczenia pieniężnego wypłacone na podstawie ustawy są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W latach zadośćuczynienie otrzymało 66 osób pozostałych po 42 ofiarach wystąpień wolnościowych (dane UdsKiOR, stan na dzień 2 lutego 2012 r.). 19

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Środa, 21 października 2015, 11:32 Uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa Uhonorowanie Dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów. Zakres dodatkowych uprawnień

Wzory dokumentów. Zakres dodatkowych uprawnień Grupa osób Zakres dodatkowych uprawnień Kod uprawnień (recepty) Wzory dokumentów Inwalidzi wojenni Książka inwalidy wojennegowojskowego" wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51) bezpłatne zaopatrzenie w leki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 496 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 496 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 496 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA projekt z dnia 24 października 2016 r. z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach

USTAWA. z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 1989 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 741, z

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

USTAWA z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 11 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 1989

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 1989 Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz. 741. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 1989 W

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 1682 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA SPIS TREŚCI

UPRAWNIENIA SPIS TREŚCI UPRAWNIENIA SPIS TREŚCI UPRAWNIENIA KOMBATANTA...2 UPRAWNIENIA WDOWY LUB WDOWCA...4 UPRAWNIENIA OSOBY REPRESJONOWANEJ...5 UPRAWNIENIA OSOBY DEPORTOWANEJ DO PRACY PRZYMUSOWEJ...9 UPRAWNIENIA POLSKICH KOMBATANTÓW

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... Uzyskałam/em dochód

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 28 sierpnia 2014 r. U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. Dz.U. Nr 29, poz. 152 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr ... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym...

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) specjalnego

projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) specjalnego USTAWA projekt z dnia o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych t) Art. l. Ustawa reguluje zasady przyznawania świadczenia pieniężnej: specjalnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 09.19.2912 r. Ogólne procedury obowiązujące przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Wrocław dn. 09.19.2912 r. Ogólne procedury obowiązujące przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Wrocław dn. 09.19.2912 r. Ogólne procedury obowiązujące przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. 1. Z dniem 30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego 1. Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do:

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB) ZAKRES UPRAWNIEŃ środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki. zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki. zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 26 STYCZNIA 2011r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych Inwalidzi

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 30 marca 2012r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r.

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Od 1 marca 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy w ramach waloryzacji wypłacane emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, a także

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

PRAWA WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO. Weteran poszkodowany ponadto ma prawo do skorzystania z:

PRAWA WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO. Weteran poszkodowany ponadto ma prawo do skorzystania z: PRAWA WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO Weteran ma prawo do: bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą objęci będą również jego bliscy; ubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia); korzystania (stałego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r.

USTAWA. z dnia 20 marca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1220. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły) Oświadczam, że...... (podpis

Bardziej szczegółowo

Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, Warszawa, t +48 (022) , +48 (022) , f +48 (022) ,

Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, Warszawa, t +48 (022) , +48 (022) , f +48 (022) , Świadczenia pieniężne przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Niniejsze opracowanie jest

Bardziej szczegółowo

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) z2... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Ulgi w PKP i PKS - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W SIŁACH ZBROJNYCH Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa. Decyzja nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO

KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO BKS/DPK-134/28073/13 WW Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Nr: 28073 Data wpływu 27 stycznia 2012 r. Data sporządzenia informacji o petycji 5 marca 2013 r. KOMBATANCI ORAZ NIEKTÓRE OSOBY BĘDĄCE OFIARAMI REPRESJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły)...... (podpis osoby ubiegającej się składającej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r. na podstawie uchwały RM Poznania

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk nr) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Dz.U.2015.693 zmiana: Dz.U.2015.1220, art. 12 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Uznając szczególne zasługi dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) SPRAWOZDANIE KOMISJI PSR.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 1) Uznając szczególne zasługi dla Polski tych

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej dostępnych w biletomatach wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. Lp. Uprawnieni do ulgi Wymiar ulgi (w %) w pociągach TLK wg taryfy pospiesznej EIC wg taryfy ekspresowej

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 1383

Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 1383 Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 1383 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 42 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2002 r.

Dz.U Nr 42 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2002 Nr 42 poz. 371 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

. Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/442/3187/_/

. Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/442/3187/_/ . Niektóre grupy społeczne mają dodatkowe uprawnienia w placówkach ochrony zdrowia. Wyjaśnijmy kto to jest i na czym polegają te przywileje. INWALIDZI WOJENN I Po okazaniu Książki inwalidy wojennego-wojskowego,

Bardziej szczegółowo

Projekt USTAWA. z dnia

Projekt USTAWA. z dnia ę Ó ł łę Ó ę ą Ó łą ę ę Ę ą ą ś ę Ż ą ę USTAWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

w czasie pełnienia służby wojskowej 8. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej

w czasie pełnienia służby wojskowej 8. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 lipca 2016 na podstawie uchwały RM Poznania Nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 748 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

- o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099).

- o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-25(4)/13 Warszawa, 16 maja 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr 1... (imię i nazwisko studenta) Studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny kombatantom

Szpital przyjazny kombatantom Szpital przyjazny kombatantom POROZUMIENIE z dnia 14 października 2010 roku i ANEKS nr 1 z dnia 16 listopada 2011r.o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Bardziej szczegółowo

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%) Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań od dnia 1 listopada na podstawie uchwały RM Poznania Nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BSE 55. I. Cele i zadania Państwowego Funduszu Kombatantów

BSE 55. I. Cele i zadania Państwowego Funduszu Kombatantów BSE 55 Bożena Kłos Informacja BSE nr 279 Biuro Studiów i Ekspertyz PAŃSTWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW Państwowy Fundusz Kombatantów został utworzony w 1982 r. na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r, o szczególnych

Bardziej szczegółowo

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia. WZÓR Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bielski OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. konstytucyjnego imperatywu otaczania specjalną opieką weteranów walk o niepodległość (art. I 9 Konstytucji).

UZASADNIENIE. konstytucyjnego imperatywu otaczania specjalną opieką weteranów walk o niepodległość (art. I 9 Konstytucji). UZASADNIENIE W Polsce żyje ok. 160 tysięcy kombatantów i osób, które były represjonowane - przez oba totalitaryzmy - w więzieniach, łagrach i obozach koncentracyjnych. Pogarszanie się stanu zdrowia tych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

dochody opodatkowane

dochody opodatkowane zaświadczenie Urząd skarbowy (wzór nr 1) dochody opodatkowane oświadczenia - wzory: 3, 4 przy dochodach nieopodatkowanych WZÓR NR 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje szczególne

Bardziej szczegółowo

Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS

Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS Bez Barier - Zniżki w przejazdach PKP i PKS Podstawowe ulgi i uprawnienia Zniżki w przejazdach PKP i PKS przysługujące osobom niepełnosprawnym Dzieci do lat 4 jeżdżą za darmo we wszystkich najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo