Warszawa, 18 marca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 18 marca 2011 r."

Transkrypt

1 Warszawa, 18 marca 2011 r. UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOZEŃ USTAWY O CUDZOZIEMCACH Programu pomocy prawnej uchodźców i migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Autorzy: Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Ewa Ostaszewska Karolina Rusiłowicz Maja Tobiasz Uwagi ogólne: Uważamy, że założenie dotyczące zniesienia terminu 45 dni do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest bardzo korzystne dla cudzoziemców. Jednakże uważamy, że ze względu na specyfikę grupy uważamy, że powinna być możliwość wysyłania wniosku pocztą celem zachowania terminu do złożenia wniosku. Do pobrania odcisków palców można wezwać cudzoziemca np. pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jest to tym bardziej istotne iż, np. Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest otwarty tylko 4 dni w tygodniu. Jeśli nie będzie istniała możliwość wysłania wniosku pocztą, należałoby, wprowadzić punkty do składania wniosków otwartych 7 dni w tygodniu. Uważamy, że skrócenie okresów na konsultacje w sprawie wiz i zezwoleń jest bardzo pozytywnym rozwiązaniem. Naszym zdaniem uzasadnienia przytoczone w projekcie założeń, nie wyjaśniają wprowadzanych zwłaszcza kontrowersyjnych zmian. Jednocześnie uważamy, że proponowana akcja regularyzacyjna nie może mieć proponowanego w projekcie kształtu. Nie znajduje uzasadnienia wyłączenie z możliwości skorzystania z tej możliwości zalegalizowania pobytu, osób, które otrzymały decyzje o wydaleniu w procedurze uchodźczej. Również niczym nie jest uzasadnione wprowadzenie przepisu, który stanowi, że czas udzielonego na podstawie akcji regularyzacyjne pobytu, nie będzie wliczany do czasu, umożliwiającego staranie się o udzielenie pobytu rezydenta długoterminowego WE.

2 Uważamy, że nie należy różnicować sytuacji prawnej dzieci, które urodziły się na terytorium RP i tych, które nie urodziły się w Polsce. Z doświadczenia Fundacji wynika, że wiele jest cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski jako małoletni, doskonale się zintegrowali, a ze względu na miejsce urodzenia nie mogą korzystać z określonych uprawnień. Uważamy, również że zgoda na pobyt tolerowany powinna być udzielana również w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, zaś przesłanka życia rodzinnego i prywatnego musi być wymieniona jako jedna z przesłanek udzielenia zgody na pobyt tolerowany. Z doświadczenia Fundacji wynika, że wielu cudzoziemców nie posiada dokumentów podróży i udzielenie im zgody na pobyt tolerowany jest jedynym sposobem na zalegalizowanie ich pobytu Część ogólna. Pkt 11 Z doświadczenia HFHR wynika, iż mimo funkcjonowania w aktualnie obowiązującej ustawie przepisu o podobnej treści (art. 10) to w praktyce cudzoziemcom często brakuje informacji lub wręcz nie posiadają żadnej wiedzy o zasadach i trybie postępowania administracyjnego oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Brak wiedzy cudzoziemców jest głównym źródłem naruszeń ich praw w toku postępowania administracyjnego, nieuzasadnionego przedłużania się procedury, a tym samym zwiększenia kosztów postępowania. Dlatego też sugerujemy, by właściwe organy zostały zobowiązane na drodze ustawy do udzielenia konkretnych informacji określonych w komentowanym przepisie. Pkt 15. Aktualnie istnieją języki, dla których nie ma możliwości przeprowadzenia tłumaczenia przysięgłego (brak jest np. tłumacza z języka gruzińskiego, którym włada znaczna liczba przyjeżdżających do Polski cudzoziemców). Przepis powinien uwzględniać taką sytuację, w przeciwnym wypadku pewna grupa cudzoziemców zostanie bez własnej winy narażona na problemy przy legalizacji pobytu w Polsce i będziemy również mieli do czynienia z luką prawną. Ustawodawca powinien również uwzględnić sytuację, że w całej Polsce jest tylko jeden lub dwóch tłumaczy przysięgłych danego języka (np. dari) i w związku z powyższym zachodzą znaczne trudności w uzyskaniu tłumaczenia przysięgłego dokumentu. Pkt 26 Uważamy, że należy doprecyzować definicję pory nocnej Przekraczanie granicy. W niniejszym przepisie nie przewidziano konsekwencji wprowadzenia go w życie. Może on prowadzić do utrudnień w poruszaniu się przez uznanych w Polsce uchodźców, osoby posiadających ochronę uzupełniającą czy zgodę na pobyt tolerowany. Aby uzyskać te formy ochrony nie trzeba było wykazywać, iż posiada się ubezpieczenie zdrowotne. Jednak jeśli 2

3 cudzoziemiec posiadający taką ochronę, wyjedzie z terytorium Polski i będzie chciał wrócić na terytorium RP, to na granicy może zostać zapytany o posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatele polscy nie mają obowiązku potwierdzenia posiadania przy przekraczaniu granicy ubezpieczenia zdrowotnego, nie jest zatem zrozumiałe dlaczego wymaga się tego od uchodźców, osób posiadających ochronę uzupełniająca i zgodę na pobyt tolerowany. Ponadto nie przewidziano konsekwencji nieokazania takiego dokumentu przez wyżej wymienione kategorie osób. Przepis ten nie powinien obejmować swoim zakresem wyżej opisanych kategorii osób. Pkt 23 Nie widzimy uzasadnienia wyłączenia zastosowania przepisów KPA. Również w uzasadnieniu założeń projektu nie zostało to wyjaśnione. Pkt 26 Nie zostało wyjaśnione jakie są dalsze konsekwencje niezwłocznego doprowadzenia do granicy, jeżeli cudzoziemiec zostanie zatrzymany w strefie nadgranicznej bezpośrednio po przekroczeniu granicy nieumyślnie i niezgodnie z przepisami. Nie jest również jasne czy odmowa wjazdu będzie w każdym wypadku wydawana. 8.3 Przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Pkt 7 Uważamy, że również w przypadku cofnięcia zezwolenia, tak jak to ma miejsce w przypadku unieważnienia zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, cudzoziemiec musi mieć prawo do złożenia odwołania Wydawanie wiz. Pkt 4 Uważamy, że należy zdefiniować co oznacza bezpośrednio po upływie ważności posiadanej wizy. Czy termin dotyczy np. 24 godzin po upływie ważności wizy, czy też dłuższego okresu. Jest to określenie niejasne. Uważamy, że nie jest zasadne zmuszanie cudzoziemców do składania wniosków u pobyt czasowy. Uważamy, że cudzoziemiec powinien mieć możliwość otrzymania kolejnej wizy krajowej po upływie ważności wizy dotychczasowej. Pkt 5 Niniejsza regulacja zawiera niedookreślenie, bowiem słowo Przyjaciół może być interpretowane w różny sposób. Należy się zastanowić, czy cudzoziemiec może wnioskować o wizę w celu odwiedzin u znajomych, których nie uznaje za przyjaciół. Jeśli zaś cudzoziemiec deklaruje, iż jedzie do przyjaciół, to czy to nakłada na konsula obowiązek zbadania poziomu zażyłości między osobą odwiedzaną a odwiedzającym. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem (budzącym mniej wątpliwości interpretacyjnych) jest sformułowanie w celu wizyty. pkt 35 Uważamy, że należy określić, w jaki sposób będzie się liczyło okres 7 dniowy. 3

4 Cofanie i unieważnianie wiz Pkt 5 Uważamy, że należy określić, w jaki sposób będzie się liczyło okres 7 dniowy. Czy zastosowanie będą miały przepisy kpa. Kiedy termin będzie zachowany? Czy jest to data złożenia wniosku w konsulacie, czy może nadania go w placówce pocztowej Zezwolenie na pobyt czasowy część ogólna Pkt 3 Uważamy, że nieprawidłowo sformułowano ten przepis. Początek tego przepisu należałoby zredagować w następujący sposób.: Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, gdy:: Ponadto uważamy, ze osoby którym udzielono zgodę na pobyt tolerowany, jak i osoby, które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy powinny mieć prawo do złożenia wniosku o udzielenie pobytu czasowego. Nie jest dla nas jasne, jaki jest cel wyłączenia tych grup od ubiegania się o pobyt czasowy. Dotyczy to zwłaszcza osób, którym wydano zgodę na pobyt tolerowany osoby te mają mało uprawnień wynikających z pobytu na terenie RP, a będąc chociażby małżonkami obywateli RP nie mogą wnosić o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, mimo że istnieje podstawa do udzielenie. pkt 3 ust 8 Uważamy, że osoba w stosunku do której został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju musi mieć możliwość wykonywania pracy w sposób legalny. Skoro osoba ta musi przebywać na terytorium Polski, to powinna mieć również możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia. Pkt 8 Ze względu na specyfikę grupy, uważamy że powinna być możliwość wysłania wniosku poczta, tak aby został zachowany termin. Do złożenia odcisków palców można wezwać np. pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Zwłaszcza, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest czynny 4 dni w tygodniu Jeśli taka regulacja nie jest możliwa, to proponujemy wprowadzenie punktów do składania wniosków czynnych 7 dni w tygodniu Pkt 30 Uważamy, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest bezzasadne, i niewykonanie tego obowiązku nie może stanowić podstawy odmowy udzielenia cudzoziemcowi kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy. Również nie określono w jakim terminie cudzoziemiec miałby wykonać ten obowiązek. 4

5 Zezwolenie na pobyt czasowy praca. Pkt 2 Uważamy, że nie ma podstaw dla wprowadzenia podwójnego kryterium dotyczącego określania dochodu tj. zarówno a) posiadania stabilnego i regularnego dochodu przez cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który to dochód powinien wynosić co najmniej kwotę stanowiącą minimalne miesięczne wynagrodzenie oraz b) wykazania, że dochód ten, na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca, jest wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W niniejszym przepisie powinien być określony racjonalny termin na poinformowanie wojewody który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy o zakończeniu wykonywania przez cudzoziemca pracy. Brak ustalenia terminu skutkuje niemożnością stwierdzenia niedopełnienia obowiązku. pkt 7 Należy pozytywnie odnieść się do rozwiązania wedle którego prowadzone będzie jedno postępowanie dotyczące i zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt czasowy, jednak brak jest w projekcie uzasadnienia tak długiego czasu na przeprowadzenie postępowania (2 razy dłuższy termin niż określony w kpa termin na załatwienie szczególnie skomplikowanej sprawy) Zezwolenie na pobyt czasowy działalność gospodarcza. Pkt 2 Nie jest zrozumiałe o jaki podmiot chodzi w ppkt 3. Pkt 3 Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zatem wydaje się niezrozumiałym, dlaczego cudzoziemiec w czasie trwania postępowania musi się tym ubezpieczeniem wykazywać. Nie jest również zrozumiałym wprowadzenie kryterium osiągnięcia dochodu nie niższego niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz obowiązek zatrudnienia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Z analizy tego przepisu wynika, że cudzoziemiec, najpierw musi założyć spółkę, przez okres jednego roku zatrudniać 2 obywateli polskich, a dopiero będzie miał możliwość 5

6 zalegalizowania swojego pobytu na tej podstawie. Takie sformułowanie przepisu jest bardzo restrykcyjne i będzie stanowiło ograniczenie dostępu cudzoziemców do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym miejscu należy również podkreślić, że pozbawienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany jest nieuzasadnione. Prowadzi to do pogorszenia sytuacji cudzoziemców. W takim stanie prawnym, cudzoziemiec ani nie będzie mógł prowadzić działalności i tym samy siebie utrzymać, ani nie będzie miał prawa do pomocy społecznej. Takie uregulowanie jest nieuzasadnione. Projekt ustawy wprowadza również dwa kryteria dotyczące dochodu. Projekt ustawy stanowi, że "Stabilny i regularny dochód powinien odpowiadać co najmniej kwocie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednocześnie dochód przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, będzie musiał być wyższy niż wysokość dochodu, od którego przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Należy zauważyć, że wprowadzeniem podwójnego kryterium minimalnego wynagrodzenia jest zbędną przeszkodą przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma wymogu osiągania określonego dochodu, natomiast kryterium dochodu na podstawie ustawy o pomocy społecznej jest w zupełności wystarczające. Ponadto w uzasadnieniu podkreślono, że wojewoda będzie badał czy prowadzona przez cudzoziemca działalność gospodarcza jest korzystna dla gospodarki narodowej, poprzez spełnianie w/w kryteriów. Stoimy na stanowisku, że działalność gospodarcza jest korzystna, jeśli jest legalna, odprowadzane są podatki, Na podstawie obecnie istniejącej ustawy, taki przepis istnieje, i z doświadczenia Fundacji wynika, ze cudzoziemcom, bardzo trudno jest zalegalizować swój pobyt na tej podstawie. Uważamy, że cudzoziemcy powinni mieć prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zasadą swobody gospodarczej. Należy podkreślić, że takie rozwiązanie podniosłoby konkurencyjność polskiej gospodarki Zezwolenie na pobyt czasowy studenci Pkt 1.1 W projekcie nie zostało określona definicja, wystarczające środki, nie jest jasne, czy to ma zostać określone w rozporządzeniu? W obecnej regulacji student powinien mieć zapewnione środki na okres 12 miesięcy z góry, Uważamy, ze należałoby rozważyć uzupełnienie tego przepisu o przesłankę udowodnienia, że przez okres pobytu student będzie miał zapewnione środki utrzymania przez okres 12 miesięcy np. deklaracja rodziców lub osoby która zobowiąże się do pokrywania kosztów pobytu.. Niewiele osób może sobie pozwolić na wyłożenie z góry całej kwoty pozwalającej na utrzymanie się przez np. 12 miesięcy. Kwota miesięcznego utrzymania może być określona na poziomie kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej 6

7 Pkt 2 Uważamy, że brzmienie punktu 2 powinno zostać zmienione. Z brzmienia zaproponowanego przepisu wynika, ze organ nie będzie już zobowiązany do badania czy wnioskodawca spełnia którakolwiek przesłankę otrzymania zezwolenia na zamieszkanie, a że będzie tylko badał przesłankę zadeklarowaną we wniosku. Oznacza to, że cudzoziemiec będzie mogła zmieniać w toku postępowania administracyjnego podstawy ubiegania się o zezwolenie. Uważamy, ze takie uregulowanie jest zbędne i nie ma uzasadnienia prawnego. Ponadto należy zauważyć, że przepis artykułu 17 dyrektywy nr 2005/71/WE stanowi 1. Poza czasem studiów i z zastrzeżeniem przepisów i warunków mających zastosowanie do odpowiedniej działalności w przyjmującym Państwie Członkowskim, studenci mają prawo do podjęcia zatrudnienia i mogą być uprawnieni do prowadzenia działalności zarobkowej na własny rachunek.( ) Może zostać uwzględniona sytuacja na rynku pracy w przyjmującym Państwie Członkowskim. Jeśli to konieczne, Państwo Członkowskie wydaje studentom i/lub pracodawcom uprzednie zezwolenia zgodnie z ustawodawstwem krajowym. 2. Każde Państwo Członkowskie określa maksymalną dozwoloną na taką działalność ilość godzin pracy na tydzień albo dni lub miesięcy na rok, w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin na tydzień albo ekwiwalent tego czasu wyrażony w dniach lub miesiącach na rok. 3. Przyjmujące Państwo Członkowskie może ograniczyć dostęp do działalności zarobkowej w pierwszym rok pobytu. 4. Państwa Członkowskie mogą wymagać od studentów informowania, z wyprzedzeniem lub w inny sposób, organu wskazanego przez dane Państwo Członkowskie o podejmowaniu działalności zarobkowej. Pracodawcy studentów mogą również podlegać obowiązkowi informowania z wyprzedzeniem lub w inny sposób. Zaproponowane rozwiązanie jest w sprzeczne z treścią dyrektywy nr 2005/71/WE Ponadto, fragment pkt 2 ma niejasną i niezrozumiałą konstrukcję. Fragment należałoby uprościć. Stanowi on, że: Poza przypadkami, o których mowa w ust. 3 części ogólnej, wniosek cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu odbycia studiów będzie pozostawiany bez rozpoznania także wówczas, gdy cudzoziemiec: 1. posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji studiów lub szkolenia zawodowego udzielane cudzoziemcowi, posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej; 2. wykonuje pracę lub prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że cudzoziemiec ubiega się o wydanie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, także w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7

8 Pkt 8. Uważamy, że należy wprowadzić termin, w czasie którego jednostka prowadząca studia będzie obowiązana zawiadomić wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu odbywania studiów, o wykreśleniu cudzoziemca z listy studentów. Uważamy, że przepisy dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. Urz. UE L 375 z , str. 12) nie zostały wdrożone właściwie Zezwolenie na pobyt czasowy małżonkowie i członkowie rodzin obywateli Polski oraz cudzoziemców. Pkt 1. 1 Przepis ten reguluje uzyskanie pobytu czasowego przez pewną grupę cudzoziemców. Nieuzasadnione jest naszym zdaniem wyłączenie z tejże regulacji osób, które posiadają zgodę na pobyt tolerowany. Osoby posiadające zgody na pobyt tolerowany przebywają na terytorium RP bezterminowo, a zatem członkowie ich rodzin również powinni mieć możliwość uzyskania pobytu w RP. Pkt 12 Uważamy, ze przesłanka wspólnego zamieszkania powinna zostać inaczej ujęta. Są zawody, np. marynarza, które z powodu swojego charakteru, nie mieszkają na stałe ze swoimi małżonkami. Zatem ta przesłanka powinna zostać zmieniona na np. małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa pkt 14 Uważamy, że udzielanie zezwolenie na pobyt czasowy dla małżonka obywatela polskiego na okres 1 roku jest niezasadne. Okres na jaki jest udzielane zezwolenie powinien zależeć od konkretnej sprawy. Należy podkreślić, że np. ze względu na pracę zezwolenie jest udzielane na okres do 3 lat. Uważamy, że gdyby legalizacja pobytu była łatwiejsza na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, to cudzoziemcy nie korzystaliby z możliwości zalegalizowania pobytu po zawarciu związku małżeńskiego. Nie dochodziłoby tym samym do nadużyć postępowań legalizacyjnych. Z drugiej strony nie można w nieskończoność zaostrzać przepisów dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i legalizacji pobytu na tej podstawie, bo z naszego doświadczenia wynika, że ich ofiarami padają autentyczne małżeństwa. Obecnie sprawdzanie prawdziwości związku małżeńskiego trwa wiele miesięcy i polega miedzy innymi na zadawaniu bardzo intymnych pytań lub pytań o rzeczy, których ludzie maja prawo o sobie nie wiedzieć. 8

9 Pkt 16 Uważamy, że wprowadzenie przepisu dotyczącego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela polskiego, który owdowiał lub rozwiódł się albo orzeczono separację i które będzie udzielane na okres 1 roku i tylko jednorazowo jest niezasadne i krzywdzące dla cudzoziemców, którzy byli w związku małżeńskim wiele lat, są już w podeszłym wieku.. Pkt 17 Uważamy, że nie należy różnicować sytuacji prawnej dzieci, które urodziły się na terytorium RP i na te, które się nie urodziły w Polsce. Z doświadczenia Fundacji wynika, ze wiele jest cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski gdy byli małoletni, doskonale się zintegrowali, a ze względu na miejsce urodzenia nie mogą korzystać z określonych uprawnień. Pkt 20 Należy podkreślić, że z takiego brzemienia przepisu, wynika, ze małżonkowie obywateli polskich nie będą mogli zalegalizować swojego pobytu jeśli będą przebywać w Polsce nielegalnie. Wprowadzenie takiej regulacji nie zostało uzasadnione w założeniach do ustawy. Nie zgadzamy się z takim brzmieniem przepisu. Uważamy, że jeśli przepisy legalizacyjne zostaną zliberalizowane, to postępowanie dotyczące zalegalizowania małżonka obywatela polskiego nie będą nadużywane Zezwolenie na pobyt czasowy inne okoliczności Pkt 2.4 Wskazane byłoby również wprowadzenie możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, którzy rozwiązali umowę o pracę na podstawie art. 55 kodeksu pracy (ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę) na czas poszukiwania kolejnego zatrudnienia Ewentualnie można także rozważyć wprowadzenie możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla tych pracowników, którzy rozwiązali umowę o pracę i są pokrzywdzonymi przestępstwem określonym w rozdziale XVIII kodeksu karnego oraz Działu XIII kodeksu pracy (przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową) Pkt 8 Nie jest jasne, jaka jest definicja zapewnienia miejsca zamieszkania. Naszym zdaniem takie sformułowanie przepisu będzie budziło wątpliwości interpretacyjne Zezwolenie na pobyt stały Pkt 1 Uważamy, że nieuzasadnione jest różnicowanie sytuacji dzieci cudzoziemskich na te, które zostały urodzone na terytorium RP i na te, które urodziły się poza granicami Polski. Jest to niepotrzebne rozróżnienie sytuacji prawnej osób ze względu na miejsce urodzenia. Z 9

10 doświadczenia wynika, że wielu cudzoziemców przyjeżdża do Polski jako dzieci. Fakt urodzenia się poza granicami Polski utrudnia im otrzymanie pobytu stałego. Uważamy, że powtórzenie takiej regulacji nie powinno mieć miejsca. Pkt 4 Wydaje się, że przepis ten spowoduje dużą trudność w czasie trwania postępowania, bo w jaki sposób można udowodnić, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów. Niniejszy przepis będzie się wiązał z ogromnymi trudnościami dowodowymi, często niemożliwymi do pokonania. Przepisy prawa nie powinny wprowadzać obowiązków niemożliwych do wykonania. Pkt 6 Uważamy, że okres 10 letniego pobytu dla osób z pobytem tolerowanym by uzyskać zezwolenie na pobyt stały jest za długi. Należy wziąć pod uwagę osoby, które nie posiadają obywatelstwa żadnego kraju. Bezpaństwowcy nie będą mogli się ubiegać o ten pobyt, ponieważ nie będą miały możliwości uzyskania dokumentu podroży, który jest wymagany w czasie składania wniosku jak i w czasie składania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. W pkt 6. b. Nie została w tym punkcie zawarta przesłanka życia prywatnego zawarta w EKPCz. Uważamy, że ta przesłanka jak najbardziej musi zostać wpisana do tej regulacji. pkt 17 i 16 Uważamy, że należy skrócić ten okres do 2 lat. Po trzech latach pobytu stałego oraz po okresie przebywania na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy, cudzoziemiec jest już na tyle zintegrowany, zwłaszcza przez małżeństwo z obywatelem RP, że bezzasadne jest wprowadzenie przesłanki uzależniania jego prawa do pobytu stałego od istnienia małżeństwa. Pkt 43 Punkt ten dotyczy terminu załatwienie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym - w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania. Uważamy, że jeśli postępowanie nie zakończy się w określonym czasie, to zastosowanie mają przepisy kpa. Oznacza to, że organ ma obowiązek poinformowania cudzoziemca, że postępowanie nie zostało zakończone w terminie w związku z koniecznością wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. W związku z tym, chcielibyśmy zauważyć, że wobec faktu, że przebywając w Polsce na podstawie stempla, cudzoziemiec nie może przekraczać granicy, należałoby wprowadzić wymóg szczegółowego uzasadnienia przez organ, jakie jeszcze okoliczności nie zostały wyjaśnione, aby cudzoziemiec mógł mieć rzeczywista wiedzę o tym, co stanęło na przeszkodzie w załatwieniu jego sprawy w terminie. 10

11 8.9. Dokumenty wydawane cudzoziemcom pkt 28 Uważamy, że polski dokument podróży należy wydawać osobom, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Wiele osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany jest bezpaństwowcami. Nawet po upływie 10 letniego okresu, po upływie którego będą mogli się ubiegać o zezwolenia na osiedlenie, nie będą mogli tego uczynić, ponieważ nie będą mieli dokumentu podróży. Polski dokument podróży dla cudzoziemca będzie wydawany cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub korzystającemu z ochrony uzupełniającej, który utracił dokument podróży albo gdy dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a uzyskanie przez niego nowego dokumentu podróży nie będzie możliwe. Pkt 58 Zdecydowanie, w przypadku ubiegania się o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, nie powinno wymagać od cudzoziemca przedstawienia dokumentu potwierdzający jego tożsamość, ponieważ polski dokument tożsamości cudzoziemca bywa wydawany dla osób nieposiadających żadnych dokumentów, w tym bezpaństwowców. Pkt 81 W założeniach ustawy nie wskazano podstaw odmowy wydania lub wymiany tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Pkt 88 W ocenie HFPC wprowadzenie kolejnego rodzaju dokumentu dla osób które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany jest niepotrzebnym mnożeniem bytów, sztucznym rozróżnieniem między osobami które otrzymały zgodę na pobyt a innymi cudzoziemcami posługującymi się kartą pobytu. Wiąże się to również z absolutnie nieuzasadnionymi kosztami, które zostaną pokryte z budżetu państwa. Pkt 89 Naszym zdaniem, wprowadzenie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany nie znajduje uzasadnienia w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z , str. 1-7). Także w uzasadnieniu wprowadzonych rozwiązań przedstawionym poniżej nie odnajdujemy kwestii, które leżały u podstaw wprowadzenia dokumentu... zamiast karty pobytu dla osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany. 11

12 8.10. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pkt 17 Uważamy, że cudzoziemiec musi zostać poinformowany o tym uprawnieniu. Stoimy na stanowisku, że obowiązek ten powinien wynikać z ustawy. Pkt 18 Uważamy, że należy wprowadzić obowiązek zapisania powodów odmowy podpisania protokołu kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi to gwarancję praw cudzoziemca (który może nie chcieć podpisać protokołu choćby dlatego że nie jest w stanie zapoznać się z jego treścią (brak znajomości języka polskiego) lub ma co do niego zastrzeżenia) Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu Pkt 5 Uważamy, że z treści przepisu wynika, że jeśli wszczęto postępowanie o rozwód lub separację oznacza to, że małżeństwo zostało zawarte w celu obejścia przepisów ustawy o cudzoziemcach. Uważamy, że należy sprecyzować przesłankę, przemawiającą za obowiązkiem podjęcia postępowania w celu ustalenia czy celem istnienia małżeństwa jest obejście przepisów ustawy o cudzoziemcach, tj. przesłanki wspólnego zamieszkania. Są takie zawody jak np. zawód marynarza, gdy małżonkowie z racji charakteru pracy nie mieszkają cały czas razem. Obecnie bardzo często jest tak, że praca jest podejmowana poza miejscem zamieszkania i wymaga stałego pobytu poza miejscem zamieszkania. Uważamy, że sam fakt wspólnego niezamieszkiwania nie może przemawiać za tym, że małżeństwo zostało zawarte w celu obejścia przepisów. Uważamy, że należałoby tę przesłankę zmienić, np. wprowadzić rozwiązanie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Pkt 8 Przepis nie precyzuje czy cudzoziemiec, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, czy jego pobyt będzie uważany za legalny. Kwestie powinny zostać uregulowane w ustawie. Inaczej idea stojąca u podstaw niniejszego rozwiązania nie zostanie zrealizowana. Pkt 19 Uważamy, że decyzja o zobowiązaniu do powrotu musi wygasać z mocy prawa, jeżeli cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela UE. Również uważamy, że należy uregulować w przepisach postępowanie, które ma na celu stwierdzenie, że jego dalszy pobyt cudzoziemca stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba, że celem istnienia małżeństwa jest obejście przepisów ustawy o cudzoziemcach 12

13 Pkt 22 Uważamy, że organ właściwy do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca posiadającego ważne zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie uprawniające do pobytu, wydane przez inne państwo obszaru Schengen, powinien mieć obowiązek pouczenia cudzoziemca o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa członkowskiego, w formie pisemnej i w języku zrozumiałym dla cudzoziemca. pkt 26 Uważamy, że cudzoziemiec musi być powiadomiony o swoich prawach i obowiązkach tj. posiadać informację o możliwości złożenia wniosku o przetłumaczenie decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Ważnym zagadnieniem jest, kiedy ten wniosek ma być złożony. Czy już po otrzymaniu decyzji? Czy jeszcze przed? Pkt 36 Należy doprecyzować, jaka jest definicja opuszczenia miejsca zamieszkania. Również uważamy, że należy określić, na jakich zasadach będzie określana długość wpisu zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP. Zachodzi zbyt duża uznaniowość w podejmowaniu decyzji o okresie na jaki zakaz będzie umieszczany Zgoda na pobyt tolerowany Budzi nasze poważne wątpliwości przeniesienie treści art. 97 ust. 1 pkt 1a ustawy o ochronie do ustawy o cudzoziemcach i przepisów o pobycie czasowym. W założeniach nie zostało zawarte żadne uzasadnienie tej jakże zasadniczej zmiany. Ponadto nie zostało określone co oznacza sformułowanie przeszkody prawne do udzielenia ochrony humanitarnej Niedopuszczalne jest wykreślenie przesłanki o życiu rodzinnym i prawach dziecka, która pozwala na legalizację osób, których wydalenie nie byłoby możliwe bez naruszenia m.in. Artykułu 8 EKPCz. Fundacja uważa, że należy wprowadzić tę przesłankę, która stała się podstawą udzielenia prawa pobytu w Polsce wielu cudzoziemcom, których rodziny w przeciwnym razie zostałyby rozdzielone. Jest to kwestia o podstawowym znaczeniu, wobec braku umożliwienia jakiejkolwiek legalizacji cudzoziemcom przebywającym wiele lat w Polsce w oparciu o obowiązujące przepisy. Naszym zdaniem akcje regularyzacyjne nie rozwiązują problemu. Nielegalna migracja była, jest i będzie istnieć, więc realistycznym działaniem jest umożliwienie zalegalizowania pobytu cudzoziemcom, zwłaszcza gdy ich wydalenie naruszałoby obowiązujące Polskę umowy międzynarodowe Wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego Pkt 5 W projekcie brakuje instytucji wstrzymania wydalenia, m.in. ze względu na stan zdrowia cudzoziemca, określonej w art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/115/WE 13

14 8.15. Postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców Pkt 8 Uważamy, że nie należy umieszczać cudzoziemców małoletnich pozbawionych opieki w ośrodkach. Jest to niezgodne z treścią dyrektywy powrotowej. Zgodnie z art. 5 dyrektywy Wprowadzając w życie niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie należycie uwzględniają dobro dziecka. Zaś zgodnie z art. 17 dyrektywy Małoletni bez opieki oraz rodziny z małoletnimi umieszczane są w ośrodku detencyjnym jedynie w ostateczności i na możliwie najkrótszy odpowiedni okres czasu. Pkt 22 Dyrektywa nie określa maksymalnego czasu pobytu w strzeżonym ośrodku, jednakże przyjęcie 18 miesięcy stanowi przedłużenie dotychczasowego maksymalnego 12 miesięcznego okresu pobytu w strzeżonym ośrodku. Tak znaczne przedłużenie tego terminu i co za tym idzie tak znaczna ingerencja w wolności powinna zostać szczegółowo i właściwie uzasadniona, czego brak jest w projekcie. Uważamy, że wprowadzenie przepisu, że do wyżej wymienionego okresu (18 miesięcy pobytu w ośrodku lub areszcie) nie wlicza się okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, jest niedopuszczalne i nie ma uzasadnienia. Pkt 29 Odszkodowanie i zadośćuczynienie powinny również przysługiwać cudzoziemcowi za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, takie samo rozwiązanie przewidują przepisy kodeksu postępowania karnego (art ) W związku z powyższym uważamy, że przepisy nie stanowią pełnej implementacji dyrektywy Parlamentu i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich Pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców Pkt 3 Uważamy, że cudzoziemiec na piśmie powinien dostać potwierdzenie przekazania rzeczy do depozytu strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców: pkt 5 Według przepisów dyrektywy pouczenie to obejmuje również informację o przysługującym prawie do kontaktowania się z odpowiednimi organizacjami i podmiotami międzynarodowymi, krajowymi i pozarządowymi, zatem cudzoziemiec powinien o tym zostać wyraźnie poinformowany. 14

15 pkt 12 Dyrektywa stanowi, że małoletnim zapewnia się zakwaterowanie w placówkach dysponujących personelem i wyposażeniem przystosowanym do potrzeb osób w tym wieku, w projekcie brak jest tego rozwiązania. pkt 5 Uważamy, że należy doprecyzować, w jaki sposób cudzoziemiec przyjmowany do strzeżonego ośrodka lub aresztu będzie pouczany o przysługujących mu prawach i obowiązkach o przepisach regulującymi pobyt w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców czy będzie to następować w formie ustnej czy pisemnej Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Uważamy, że w wykazie nie mogą również być zamieszczane dane małżonka obywatela UE. Jak również należałoby doprecyzować postępowania dotyczące stwierdzenia, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego 11. Zmiany w przepisach obowiązujących Pkt 10 Uważamy, że należy zmienić brzmienie tego przepisu. Należałoby zastąpić wyraz nielegalny na przebywający na terenie RP bez tytułu prawnego przewidzianego przepisami. Uważamy, że z możliwości skorzystania legalizacji pobytu nie można wyłączyć pewnej grupy cudzoziemców. Uważamy, że takie sformułowanie przepisów byłby działaniem dyskryminacyjnym. wnioski o nadanie statusu uchodźcy składało bardzo dużo osób, które obecnie przebywają w Polsce bez tytułu prawnego. Wyłączenie tej grupy jest bezcelowe i stawia pytanie o zasadność wprowadzenia akcji regularyzacyjnej. Pkt 12 W punkcie tym wskazano, że z korzystania z opieki społecznej będą wyłączeni cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany. Uważamy, ze należy pozostawić odpowiednie przepisy w obecnym kształcie. Pkt 14 Uważamy, że takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Nie istnieje żadne racjonalne wytłumaczenie wyłączenia tej grupy, z możliwości prowadzenia działalności. 15

16 Pkt 18 Uważamy, że wprowadzenie takiego przepisu jest bezpodstawne. Zgodnie z przepisem art. 7 i 77 kpa organ nie jest związany podstawą prawną składanego wniosku. Pkt 19 Uważamy, że nie jest zasadne wprowadzenia zasady, na mocy której, zezwolenie nie będzie zaliczało się do okresu legalnego i nieprzerwanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawiającego do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Uważamy, że takie rozwiązanie nie ma uzasadnienia, i będzie prowadziło do dyskryminacji osób, które zalegalizowały swój pobyt na podstawie akcji regularyzacyjnej. Pkt 21 Nie widzimy uzasadnienia wprowadzenia tego przepisu. W jakim celu cudzoziemiec, będzie obowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkami związanymi z uzyskaniem tego zezwolenia? Z jakiego powodu, cudzoziemiec nie będzie poinformowany o swoich prawach? I w jakim języku takie oświadczenie będzie sporządzone? Ponadto uważamy, że z momentem złożenia wniosku na podstawie pkt 10, cudzoziemiec, powinien otrzymać potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce, tak jak to miało miejsce przy pierwszej i drugiej akcji regularyzacyjnej. Pkt 22 Przepis ust. 2 pkt 11 w rozdziale Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu będzie stosowany do umów o przekazywaniu i przyjmowaniu osób obowiązujących w dniu 13 stycznia 2008 r. W przepisach końcowych nie zamieszczono informacji, co się będzie działo z decyzjami o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany na podstawie dotychczasowych przepisach, i jakie przepisy będą miały zastosowanie do już wydanych decyzji o wydaleniu. 16

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

1. pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku nie dostarczenia dokumentu

1. pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku nie dostarczenia dokumentu Warszawa, 19 listopada 2007 r. Pan Piotr Mierecki Dyrektor Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szanowny Panie, Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [1]) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Sejm RP Komisja Spraw Wewnętrznych PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Projekt skierowany do Sejmu w dniu 3 lipca 2013 r., wersja z 9 października

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi Dokument został wygenerowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Opolski Urząd Wojewódzki Karta Usługi Miejsce załatwienia sprawy Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; zm.: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM RP NA ZASADACH OKREŚLONYCH W DECYZJI NR 1/80 RADY STOWARZYSZENIA REPUBLIKI TURECKIEJ I EWG Z DNIA 19

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY CUDZOZIEMCA POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE UDZIELONE PRZEZ INNE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE UE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul.

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców edy cja 201 2 Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców W sierpniu 2012 weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zmieniły się warunki uzyskania obywatelstwa, dla wielu grup cudzoziemców wprowadzono

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach)

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY PEŁNOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP (art. 161 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA. z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00-564 Warszawa 02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02 tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13 fax. 022 60 174

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

2. Orzeczenia sądów polskich

2. Orzeczenia sądów polskich 2. Orzeczenia sądów polskich Wyrok WSA V SA/Wa 2859/05 1 Ustalanie kryteriów pochodzenia cudzoziemca; Zezwolenie na osiedlenie się obywateli pochodzenia polskiego Wobec braku jednej i jednoznacznej regulacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Kogo dotyczy Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który:

Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Kogo dotyczy Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który: Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data publikacji

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY INNE OKOLICZNOŚCI 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Seminarium podsumowujące projekt Prawnicy na rzecz uchodźców. Warszawa, 12 grudnia 2011 r.

Seminarium podsumowujące projekt Prawnicy na rzecz uchodźców. Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Dostęp do pomocy prawnej migrantów przymusowych w ośrodkach detencyjnych Dr Tomasz Sieniow Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Katolicki Uniwersytet Lubelski Seminarium podsumowujące projekt Prawnicy

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ UCHODŹCÓW

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ UCHODŹCÓW SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ UCHODŹCÓW Ziut Polskę Zbaw, 30.05.2017 20:05 Uznanie za obywatela polskiego Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim powiększają w stosunku

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POŁĄCZENIE SIĘ Z RODZINĄ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POŁĄCZENIE SIĘ Z RODZINĄ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POŁĄCZENIE SIĘ Z RODZINĄ 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca - odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca - odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY MAŁOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA, KTÓRY PRZEBYWA NA TERYTORIUM RP NA PODSTAWIE WIZY KRAJOWEJ LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, JEŻELI DZIECKO TO URODZIŁO SIĘ W OKRESIE WAŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC PROWADZĄCY ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z OBYWATELEM RP LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wymagane dokumenty >> Fundusz alimentacyjny (wg zm.

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wymagane dokumenty >> Fundusz alimentacyjny (wg zm. Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj.

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 4. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 4. PODSTAWOWE INFORMACJE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POKRZYWDZONY W WYNIKU PRZESTĘPSTWA POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNEGO WYKORZYSTANIA OCZEKIWANIE NA ZALEGŁE WYMAGRODZENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Wizy wydawane przez Polskę Wiza narodowa (D) Wiza

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr SO-II Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej

Karta informacyjna nr SO-II Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej Strona 1 z 5 PRZEDŁUŻENIEWIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW STANOWISKO: PIĘTRO: DS. CUDZOZIEMCÓW Parter TELEFON: (95) 7 115 709 (95) 7 115 554 (95) 7 115 697 FAKS:

Bardziej szczegółowo

Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r.

Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r. Bożena Stępień Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Uchodźcy zadania wojewody wynikające z ustawy o pomocy społecznej Częstochowa, 9 czerwca 2016 r. Regulacje prawne z zakresu pomocy społecznej dla cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok. 103 Klienci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC CZŁONEK RODZINY ZAMIESZKUJĄCEGO NA TERYTORIUM RP OBYWATELA POLSKIEGO LUB OBYWATELA INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Projekt Prawa migrantów w praktyce, współfinansowany z Europejskiego Wizy wydawane przez Polskę

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1 STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Zasady ogólne 2 Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Regulamin

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO PRAWNE W PRZEDMIOCIE WPROWADZENIA ZAKAZU UMIESZCZANIA MAŁOLETNICH W STRZEŻONYCH OŚRODKACH DLA CUDZOZIEMCÓW

STANOWISKO PRAWNE W PRZEDMIOCIE WPROWADZENIA ZAKAZU UMIESZCZANIA MAŁOLETNICH W STRZEŻONYCH OŚRODKACH DLA CUDZOZIEMCÓW Kraków, dnia 8 kwietnia 2011 r. Sz. P. Rafał Rogala Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa STANOWISKO PRAWNE W PRZEDMIOCIE WPROWADZENIA ZAKAZU UMIESZCZANIA MAŁOLETNICH W STRZEŻONYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok.

Bardziej szczegółowo

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH UWAGI OGÓLNE

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH UWAGI OGÓLNE UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH Autorzy uwag: Prof. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Maja Tobiasz Jacek Białas UWAGI OGÓLNE Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Wizy wydawane przez Polskę Wiza narodowa (D) Wiza

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw1), 2)

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw1), 2) U S T A W A Projekt 31.08.2016 r. z dnia.. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960)

Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960) Warszawa, dnia 9 sierpnia 2010 r. Opinia do ustawy o ewidencji ludności (druk nr 960) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o ewidencji ludności ma za zadanie określenie na nowo zasad i

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 września 2016 r.

Warszawa, 12 września 2016 r. Warszawa, 12 września 2016 r. Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (projekt z 31 sierpnia 2016 r.) I. Uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

STENOGRAM 9. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI, I DZIEŃ

STENOGRAM 9. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI, I DZIEŃ STENOGRAM 9. POSIEDZENIE SENATU RP VIII KADENCJI, I DZIEŃ Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Opłaty: Opłata skarbowa 640 PLN - opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 lub dokonać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

Kraków, 22 kwietnia 2015 r. Sz.P. Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. Dot. DP-I-0231-82/2014/ECh

Kraków, 22 kwietnia 2015 r. Sz.P. Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. Dot. DP-I-0231-82/2014/ECh Kraków, 22 kwietnia 2015 r. Sz.P. Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa Dot. DP-I-0231-82/2014/ECh Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Propozycja wprowadzenia zmian do ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw w zakresie dotyczącym praw cudzoziemców

Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Propozycja wprowadzenia zmian do ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw w zakresie dotyczącym praw cudzoziemców Helsińska Fundacja Praw Człowieka Propozycja wprowadzenia zmian do ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw w zakresie dotyczącym praw cudzoziemców Maj 2016 I. PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE O CUDZOZIEMCACH PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234 poz.1694, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Analiza ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 r.

Analiza ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 r. nie w I RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa. czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Micha/ak ZSM/5 00/2/201 4/AJ Pan Bartiomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych w związku z napływającymi do mojego

Bardziej szczegółowo