Spis Treści ROZDZIAŁ I ZASADY ZAPOBIEGANIA PODWÓJNEMU OPODATKOWANIU UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA.. 24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treści ROZDZIAŁ I ZASADY ZAPOBIEGANIA PODWÓJNEMU OPODATKOWANIU.. 24 1.UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA.. 24"

Transkrypt

1 Spis Treści ROZDZIAŁ I ZASADY ZAPOBIEGANIA PODWÓJNEMU OPODATKOWANIU UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Metody unikania podwójnego opodatkowania metoda wyłączenia pełnego i z progresją Metoda wyłączenia z progresją Sposób obliczania podatku w przypadku metody wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją a obowiązek złożenia zeznania rocznego w Polsce Brak przekroczenia kwoty wolnej w Wielkiej Brytanii a metoda wyłączenia z progresją Zasady opodatkowania dochodów osiąganych w Austrii Metoda wyłączenia pełnego. Sposób wyliczenia podatku Metoda zaliczenia (proporcjonalnego odliczenia) Sposób wyliczenia podatku w przypadku metody zaliczenia (proporcjonalnego odliczenia) Metoda zaliczenia (proporcjonalnego odliczenia) a podatek liniowy Metoda zaliczenia (proporcjonalnego odliczenia) a zeznanie roczne Metoda zaliczenia (proporcjonalnego odliczenia) a brak dochodów w Polsce Metoda zaliczenia (proporcjonalnego odliczenia) a obowiązek wpłaty zaliczek w trakcie roku Zwrot podatku z zagranicy a metoda zaliczenia Metoda zaliczenia a błąd przy ustalaniu podatku zapłaconego za granicą Metody unikania podwójnego opodatkowania zastosowane w polskich przepisach Interpretacja zwrotu może w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Brak możliwości wyboru miejsca opodatkowania Umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Rola umów międzynarodowych Opodatkowanie w Polsce dochodu osiągniętego w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Obowiązek stosowania oficjalnej wersji tłumaczenia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Możliwość opodatkowania tego samego dochodu w obu państwach. 42

2 1.14.Ulga podatkowa dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą Specjalna ulga dla podatników osiągających dochody objęte metodą proporcjonalnego odliczenia Dochody objęte ulgą podatkową Metoda liniowa i ryczałt a ulga z art. 27g updof Zrównanie prawa podatników mających siedzibę na terytorium UE lub EOG z polskimi podatnikami w zakresie odliczania podatku zapłaconego za granicą OGRANICZONY I NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy zasady ogólne Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych Zasady określania rezydencji podatkowej osoby fizycznej Przebywanie za granicą ponad 183 dni a nieograniczony obowiązek podatkowy Wpływ zmiany miejsca zamieszkania na zasadę nieograniczonego opodatkowania Określanie miejsca opodatkowania (rezydencji podatkowej) osoby fizycznej Rozgraniczanie rezydencji podatkowej Polska ustawa a przepisy dotyczące rezydencji podatkowej Nielegalny pobyt a nieograniczony obowiązek podatkowy Przebywanie w Polsce powyżej 183 dni a nieograniczony obowiązek podatkowy Przeprowadzka podatnika i rodziny podatnika do Rumunii a rezydencja podatkowa Wyjazd z Polski do Wielkiej Brytanii na kilka lat a miejsce opodatkowania dochodów Wyjazd z Polski do pracy lub szkoły a nieograniczony obowiązek podatkowy Nieograniczony obowiązek podatkowy w umowie z Ukrainą Wyjazd do USA w związku z wylosowaniem tzw. zielonej karty Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych Siedziba i zarząd osoby prawnej Faktyczny zarząd w kilku krajach Siedziba i zarząd spółki a nieograniczony obowiązek podatkowy Terytorium Polski Pojęcia morze terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna. 64

3 2.22.Pokłady samolotów i statki morskie Pojęcie dochodu uzyskanego przez podmiot zagraniczny na terytorium Polski 66 3.ZASADY PRZELICZANIA PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I PODATKÓW WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH Ogólne zasady dotyczące przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej Ujednolicenie zasad przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej Otrzymywanie przychodów w różnych datach a kurs waluty Różnice kursowe zasady rozliczania Zmiany w zakresie różnic kursowych od 1 stycznia 2012 r Rozliczanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości Podmioty uprawnione do rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości Zasady ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości Zasady wyboru i termin stosowania rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości Rezygnacja z ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości Przejście z metody podatkowej ustalania różnic kursowych na metodę przewidzianą w ustawie o rachunkowości Ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów podatkowych Zasady przeliczania przychodów w walutach obcych Zasady przeliczania kosztów w walutach obcych Podatkowa metoda ustalania różnic kursowych Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Przeszacowanie a różnice kursowe Kurs walut stosowany w transakcjach walutowych Kurs waluty przy transakcjach bez przewalutowywania Pojęcie kurs faktycznie zastosowany Kurs waluty do rozliczania operacji na rachunku walutowym Kurs waluty w przypadku braku zapłaty w wyroku NSA Data poniesienia kosztów pośrednich a kurs waluty Kurs waluty różniący się o więcej niż 5% od średniego kursu NBP Data wpływu faktury a kurs waluty Przewalutowanie kredytu a przychody i koszty podatkowe od 1 stycznia 2009 r. 84

4 3.7.Obowiązek ustalania różnic kursowych odrębnie dla każdej operacji gospodarczej Różnice kursowe powstałe na VAT a podatek dochodowy SKŁADKI ZAPŁACONE ZA GRANICĄ Możliwość odliczania składek zapłaconych za granicą Warunki odliczenia składek uiszczonych za granicą Możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zapłaconych od 1 maja 2004 r ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Rola Konwencji Modelowej OECD Podstawowe pojęcia występujące w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Osoba Spółka Przedsiębiorstwo Obywatel Właściwa władza Działalność gospodarcza Brak rozliczenia dochodów uzyskanych podczas czasowego pobytu za granicą Brak rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych na terytorium Niemieć Dochody nierezydenta a zeznanie roczne Procedura wzajemnego porozumiewania się Wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami a uprawnienia podatników Zasada równego traktowani Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji Zakaz dyskryminacji z powodu obywatelstwa Zakaz dyskryminacji bezpaństwowców Zróżnicowanie podstawy opodatkowania w zależności od miejsca zamieszkania Zakaz dyskryminacji zakładu Obowiązek przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami Obowiązek przekazywania informacji o wynagrodzeniach nierezydentów Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania od 1 stycznia 2011 r. 101

5 Zmiana umowy z Danią o unikaniu podwójnego opodatkowania Zmiana umowy z Finlandią o unikaniu podwójnego opodatkowania Zmiana umowy z Norwegią o unikaniu podwójnego opodatkowania Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w 2012 r Zmiana umowy z Szwajcarią o unikaniu podwójnego opodatkowania Umowy z Wyspą Man, Cyprem, Jersey i Czechami Wyższa stawka podatku od odsetek przekazywanych do Meksyku Zmiana umowy z Maltą Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w 2013 r Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami od 1 stycznia 2013 r Zmiana zakresu umowy z Czechami Zakład usługowy w umowie z Czechami Zasady opodatkowania transportu międzynarodowego Przedsiębiorstwa powiązane a tzw. korekta wtórna Zmiana stawek podatku u źródła w umowie z Czechami Opodatkowanie wolnych zawodów w umowie z Czechami Wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę za granicą wumowie z Czechami Dochody studentów przebywających za granicą w umowie z Czechami Pełna wymiana informacji z Czechami Metody unikania podwójnego opodatkowania w umowie z Czechami Likwidacja tzw. klauzuli tax sparing w umowie z Czechami Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem Zmiana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem od 1 stycznia 2013 r Zakres obowiązywania umowy z Cyprem Zmiany w przepisach określających ogólne definicje Przedsiębiorstwa powiązane od 1 stycznia 2013 r. w umowie z Cyprem Wysokość podatku u źródła pobieranego od dywidend Wysokość podatku u źródła pobieranego od odsetek Zmiany dotyczące należności licencyjnych w umowie z Cyprem Zmiany dotyczące opodatkowania wolnych zawodów oraz pracy najemnej Zmiana opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów w umowie z Cyprem.. 123

6 Metoda unikania podwójnego opodatkowania przewidziana w umowie z Cyprem Klauzula pełnej wymiany informacji Optymalizacja opodatkowań dywidendy z Cypru po usunięciu klauzuli tax sparing Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Jersey Skrócenie listy rajów podatkowych Umowy podpisane nie ratyfikowane. 126 ROZDZIAŁ II OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY OPODATKOWANIA FIRM MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W JEDNYM KRAJU A PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W INNYM Przedsiębiorstwo działające w różnych krajach Prowadzenie działalności gospodarczej przez polską firmę na terenie innego kraju Zagraniczny zakład a obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji podatkowej Świadczenie usług budowlanych w Norwegii Dochody w Belgii a zryczałtowany podatek dochodowy Podatek liniowy a działalność gospodarcza za granicą Podatek liniowy a dochody z zagranicy w wyjaśnieniach Ministra Finansów Prowadzenie działalności gospodarczej w formie zakładu przez polski podmiot w kraju, z którym nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Opodatkowanie podmiotu zagranicznego prowadzącego działalność w Polsce Rejestracja zagranicznego podmiotu w Polsce a rozliczenie podatku dochodowego Szwajcar będący komandytariuszem spółki komandytowej w Polsce Wykazanie w zeznaniu rocznym dochodów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskanych w Polsce i za granicą ZYSK ZAKŁADU Ustalanie zysku zakładu Zagraniczny oddział a rozliczenie kosztów ogólnozakładowych. 141

7 2.3.Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę Zmiany w zakresie zasad ustalania zysku zakładu od 1 stycznia 2007 r Korekta dochodów uzyskanych w innym kraju a zysk zakładu w Polsce Zysk zakładu firmy zagranicznej położonego w Polsce Opodatkowanie wyników z działalności zakładu położonego na terenie Niemiec Strata zagranicznego zakładu POJĘCIE ZAKŁADU Ogólna definicja zakładu Definicja zakładu przesłanki uznania placówki za zakład Wybrane placówki powodujące powstanie zakładu Zakład a plac budowy Okres budowy a prace wykonywane przez podwykonawców Przedstawiciel zależny a pojęcie zakładu Pojęcie przedstawiciela zależnego Placówki niestanowiące zakładu Wynajęte biuro a pojęcie zakładu Zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę Definicja zakładu w umowie z Irlandią Zakład a odrębne place budowy Czynności pomocnicze a zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Pojęcie zakładu w polskich przepisach Świadczenie usług z przerwami a zakład w Holandii Serwer jako zakład OPODATKOWANIE TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO Pojęcie transportu międzynarodowego Miejsce opodatkowania zysków z transportu międzynarodowego Faktyczny zarząd na statku a miejsce opodatkowania transportu Dochody uznawane za zyski z transportu międzynarodowego Czynności nietraktowane jako transport międzynarodowy ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Niesłuszne pobranie podatku przez greckiego kontrahenta. 162

8 5.2.Dochód uzyskiwany w Hongkongu w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Chinami Zagraniczny podatek dochodowy nie może być kosztem podatkowym Spółki zagraniczne Zagraniczne spółki niebędące osobami prawnymi Spółki zagraniczne problem z niektórymi krajami Opodatkowanie dochodu polskiego wspólnika amerykańskiej spółki osobowej Opodatkowanie przedstawicielstw osób zagranicznych Opodatkowanie osób zagranicznych konieczność ustalenia ich statusu Koszty przedstawicielstwa firmy zagranicznej poniesione w Polsce Udział w spółce cywilnej w innym kraju UE Dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w Rosji Rozliczenia między oddziałami podatnika Podatek VAT płacony w Rosji, a przychody i koszty wykazane w polskiej deklaracji Naliczony za granicą podatek od wartości dodanej Zagraniczny podatek VAT Zagraniczny podatek od wartości dodanej raz jeszcze Podatek od wartości dodanej a koszty uzyskania przychodów Forma ksiąg podatkowych a prowadzenie działalności gospodarczej przez obcokrajowca Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce 182 ROZDZIAŁ III PRZERZUCANIE DOCHODÓW. TRANSFER PRICING CENY TRANSFEROWE POJĘCIE PRZERZUCANIE DOCHODÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANE W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA PODMIOTY POWIĄZANE A KOREKTA DOCHODÓW UZYSKANYCH W INNYM KRAJU Zasady ogólne dotyczące korekty dochodów podmiotów powiązanych. 187

9 4.2.Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych DOKUMENTACJA TRANSAKCJI PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Elementy dokumentacji podatkowej Obowiązek sporządzenia dokumentacji Informacje, o które należy zadbać sporządzając dokumentację podatkową Szczegółowość dokumentacji podatkowej Kompensata korzyści Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych Pojęcie transakcji oraz sposób określenia jej wielkości Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych a inne obowiązki informacyjne Konsekwencje naruszenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej Termin przedawniania sankcyjnego 50% podatku METODY SZACOWANIA DOCHODU Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzedaży Metoda rozsądnej marży ( koszt plus ) Metody zysku transakcyjnego Metoda podziału zysków Metoda marży transakcyjnej netto Szczególne przypadki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług Zasady określania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług Szacowanie wysokości wydatków na reklamę Pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi Badania na zlecenie podmiotu powiązanego Wspólne ponoszenie kosztów na wytworzenie dóbr niematerialnych PODSTAWOWE ZASADY DOKONYWANIA SZACOWANIA DOCHODU PRZEZ ORGANY PODATKOWE ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI TRANSAKCJI TRANSAKCJE ZE SPÓŁKĄ MATKĄ I SPÓŁKAMI SIOSTRAMI 206

10 10.KWESTIONOWANIE CENY SPRZEDAŻY WYMAGA WNIKLIWEJ ANALIZY POROZUMIENIE W SPRAWIE USTALANIA CEN TRANSAKCYJNYCH ROZDZIAŁ IV DYWIDENDY DOCHODY Z DYWIDEND DYWIDENDY OTRZYMANE PRZEZ OSOBY PRAWNE Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach zagranicznych osób prawnych uzyskiwanych przez krajowe osoby prawne Dywidendy z zagranicy otrzymane przez osobę prawną Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez polskie podmioty od zagranicznych spółek od 1 stycznia 2007 r Zwolnienie z podatku w Polsce dywidendy z zagranicy Odliczenie podatku zapłaconego za granicą od zysku Zwolnienie dywidend z podatku dochodowego Wybrane przypadki opodatkowania dywidend otrzymywanych przez polskie firmy za granicą Opodatkowanie dywidend otrzymanych przez polską spółkę ze Szwecji oraz dywidend otrzymanych przez szwedzką spółkę w Polsce Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące zwolnień przychodów z zagranicznych dywidend Brak preferencji podatkowych dla podmiotów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym DYWIDENDY OTRZYMANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Opodatkowanie dywidendy z zagranicy otrzymanej przez osobę fizyczną Przeliczanie dywidendy otrzymanej z zagranicy w walucie obcej Dywidenda otrzymana przez osobę fizyczną od zagranicznej firmy Różne zasady opodatkowania dywidend otrzymywanych od podmiotów krajowych i zagranicznych Nabywanie udziałów w spółkach z innych państw członkowskich Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w związku ze zmianą rezydencji Działalność gospodarcza w USA Dywidenda z Holandii 228

11 3.9.Zasady rozliczenia dochodów z dywidendy otrzymanej od firmy zagranicznej w deklaracji składanej w Polsce Dywidenda z raju podatkowego a odliczenie podatku zapłaconegoza granicą WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ PODMIOT POLSKI DLA PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez krajową osobę prawną zagranicznej osobie prawnej Warunki zwolnienia z podatku dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące dywidend od polskich spółek Państwa członkowskie UE i EOG Zwolnienie dywidendy wypłacanej dla podmiotu zagranicznego Wypłata dywidendy dla zagranicznej osoby fizycznej Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę Stawki podatku od dywidend a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Zasady dokumentowania rezydencji spółek zagranicznych Oświadczenie zagranicznego podmiotu jako warunek korzystania ze zwolnienia przy wypłacie dywidendy Zmiany od 1 stycznia 2011 r. dotyczące dywidend od polskich spółek Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa międzynarodowa Zrównanie prawa podatników mających siedzibę na terytorium UE lub EOGz polskimi podatnikami w zakresie odliczania podatku zapłaconego za granicą Zasady opodatkowania dywidend wypłacanych podmiotom niemieckim ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Dywidenda ze Szwecji Dywidendy z Wielkiej Brytanii STAWKI PODATKU OD DYWIDENDY W WYBRANYCH KRAJACH ROZDZIAŁ V UMOWA ZLECENIA I UMOWA O DZIEŁO.. 246

12 1.DOCHODY Z WOLNYCH ZAWODÓW I INNEJ SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI W ŚWIETLE KONWENCJI MODELOWEJ OECD POJĘCIE WOLNY ZAWÓD POJĘCIE STAŁEJ PLACÓWKI DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ DOCHODY CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH I INNYCH ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH POLAK WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA DLA FIRMY ZAGRANICZNEJ Umowy zlecenia z firmą niemiecką Honorarium z USA dla autorów z Polski Praca w Holandii na umowę zlecenia Sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Zagraniczna umowa zlecenia a 20% i 50% koszty uzyskania przychodów Obowiązki podatników uzyskujących przychody z umów zlecenia zawartych z zagranicznym podmiotem wykonywane w Polsce Dochody uzyskiwane za granicą z działalności wykonywanej osobiście Działalność sportowa na Węgrzech CUDZOZIEMIEC WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA DLA POLSKIEJ FIRMY Umowa zlecenia z obcokrajowcem Zagraniczni członkowie rad nadzorczych Zasady rozliczania zagranicznych członków rad nadzorczych Odprowadzenie podatku dochodowego oraz sporządzenie informacji w przypadku dochodów zagranicznych członków rad nadzorczych Wynagrodzenie wypłacone za posiedzenie członków rady nadzorczej obywatelom USA Wynagrodzenie dla Rosjanina będącego członkiem rady nadzorczej Obowiązki polskich podmiotów wypłacających obcokrajowcom wynagrodzenia z wolnych zawodów Białorusin uzyskujący dochody z tytułu umowy o dzieło zawartej z polską firmą Dochody uzyskiwane na terenie Polski przez zagranicznych artystów.. 270

13 7.6.Dochody uzyskane przez artystów mających miejsce zamieszkania we Francji Umowa zlecenia ze szwedzkim prawnikiem Dochody amerykańskiego artysty z tytułu występu w Polsce Umowa zlecenia z nierezydentem a koszty uzyskania przychodów Umowa zlecenia z obcokrajowcem wykonywana za granicą Obcokrajowiec wykonujący usługi tłumaczenia poza terytorium Polski Umowa o dzieło z obywatelem Francji Zeznanie roczne Amerykanina a umowa o dzieło Zlecenie dla tłumacza obywatela Niemiec Umowy zlecenia wykonywane w Polsce zawarte przez nierezydentów z podmiotami niemającymi siedziby w Polsce Kontrakt menedżerski z obywatelem Austrii Kontrakt menedżerski z obcokrajowcem Niemiec prezesem polskiej spółki 286 ROZDZIAŁ VI OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Z UMOWY O PRACĘ DOCHODY Z UMOWY O PRACĘ WEDŁUG UMOWY MODELOWEJ OECD SPOSÓB OBLICZANIA DNI POBYTU PRACOWNIKA W DANYM KRAJU WYNAGRODZENIE ZAŁÓG STATKÓW I SAMOLOTÓW INNE DOCHODY Z UMOWY O PRACĘ OPODATKOWANE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY UMOWA O PRACĘ ZA GRANICĄ, A METODA UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowa o pracę a metoda zaliczenia (proporcjonalnego odliczenia) Praca za granicą a deklaracje miesięczne i roczne w Polsce Umowa o pracę za granicą a metoda wyłączenia Metoda zaliczenia a uniknięcie podatku w Polsce Zmiana rezydencji podatkowej a umowa o pracę POLACY PRACUJĄCY NA UMOWĘ O PRACĘ ZA GRANICĄ.. 294

14 6.1.Oddelegowanie pracownika za granicę przez polską firmę Zasady ogólne Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą zasady określania miejsca opodatkowania Moment od którego należy zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy w Polsce Zwolnienie części dochodów osób przebywających czasowo za granicą Pomniejszenie dochodu uzyskanego za granicą o 30% diety Zmiany dotyczące zaliczek od dochodów z pracy wykonywanej za granicą od 1 stycznia 2007 r Przeliczenie wynagrodzenia wypłaconego w walucie obcej Rozliczenie roczne Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę Oddelegowanie pracownika do kraju, z którym Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Oddelegowanie pracownika do pracy na Słowacji Obowiązki polskiej firmy oddelegowującej pracownika do Belgii Zasady opodatkowania dochodów z pracy w Szwecji Pracownicy polskiej firmy wykonujący pracę we Francji Dochody z pracy najemnej uzyskane przez pracowników polskich oddelegowanych do pracy we Francji Diety i wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego za granicę zwolnienie z podatku dochodowego Oddelegowanie do pracy w Belgii Oddelegowanie pracowników na Ukrainę Wynagrodzenie za czas choroby wypłacone dla pracownika oddelegowanego do pracy do Niemiec PIT-11 za pracownika oddelegowanego za granicę Dochody zwolnione na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a obowiązek sporządzenia PIT Koszty zakwaterowania pracownika pracującego za granicą Oddelegowanie pracownika do pracy w Wielkiej Brytanii Oddelegowanie pracowników do Norwegii Skrócenie okresu pobytu pracownika za granicą Praca u zagranicznego pracodawcy Opodatkowanie wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej przez zagranicznego pracodawcę Syn pracujący jako kelner we Francji Umowa o pracę w Rosji zmiana rezydencji Dochody z umowy o pracę w USA.. 326

15 6.2.5.Obowiązki płatnika w przypadku wynagrodzenia wypłacanego przez zagraniczną firmę polskiemu rezydentowi Polak pracujący w USA i planujący pozostać tam na stałe Dochody z umowy o pracę w Chinach Dochody osób pracujących na kontrakcie w Moskwie Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej w Holandii Praca sezonowa w Finlandii Równoczesne osiąganie dochodów w Wielkiej Brytanii i w Polsce Zasady rozliczenia w Polsce dochodów z umowy o pracę w Wielkiej Brytanii uzyskanych w 2012 r Kurs waluty do przeliczenia dochodu osiągniętego w Wielkiej Brytanii Kwoty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zapłaconego za granicą Uzyskanie dochodów tylko w Wielkiej Brytanii a obowiązek zapłaty podatku w Polsce Praca w konsulacie w Szwecji OBCOKRAJOWCY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ POLSKIE FIRMY Umowa o pracę z obywatelem Szwecji Umowa o pracę z obywatelem Niemiec Obowiązki polskiej firmy zatrudniającej obcokrajowców Obowiązki płatnika w przypadku wynagrodzenia płaconego obcokrajowcowi wykonującemu pracę w Polsce Obowiązki płatnika w przypadku wynagrodzenia płaconego obcokrajowcowi wykonującemu pracę za granicą Zatrudnienie w Polsce obywatela Niemiec uzyskującego dodatkowe dochody w Niemczech Obywatel Niemiec pracujący w Polsce powyżej okresu granicznego Wysokość przychodu z tytułu umowy o pracę uzyskiwana przez obcokrajowca Obywatel Kanady zatrudniony przez szkołę na umowę o pracę MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY A MIEJSCE OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ OBYWATEL UKRAINY WYKONUJĄCY PRACĘ NA UKRAINIE WYNAJĘCIE PRACOWNIKÓW FIRMIE NORWESKIEJ. 351

16 11.RÓŻNICE W OPODATKOWANIU DOCHODÓW Z PRACY UZYSKANYCH W IRLANDII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ ODLICZENIE SKŁADEK ZAPŁACONYCH ZA GRANICĄ NIEWSKAZANIE W POLSCE DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH ZA GRANICĄ DOCHODY ZAGRANICZNE ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA PRACA ZA GRANICĄ A PODRÓŻ SŁUŻBOWA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z UMOWY O PRACĘ ZA GRANICĄ ROZDZIAŁ VII ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE OD 1 MARCA 2013R POJĘCIE ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DIETY I INNE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU DATA PRZEKROCZENIA GRANICY A POCZĄTEK I KONIEC ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ LICZENIE CZASU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ ROZLICZENIE DIETY WYSOKOŚĆ DIETY A DOCELOWY KRAJ PODRÓŻY ŚNIADANIE W CENIE NOCLEGU A WYSOKOŚĆ DIETY ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW RYCZAŁTY ZWROT KOSZTÓW NOCLEGÓW ZWROT KOSZTÓW LECZENIA INNE WYDATKI PONIESIONE PRZEZ PRACOWNIKA.. 369

17 13.ROZLICZANIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH POZA GRANICAMI KRAJU ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH SPOZA SFERY BUDŻETOWEJ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ A PRZYCHÓD PRACOWNIKA ZAGRANICZNY WYJAZD SŁUŻBOWY PRZEDSIĘBIORCY DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻĄ SŁUŻBOWĄ WŁAŚCICIELA FIRMY PODRÓŻ SŁUŻBOWA PRZEDSIĘBIORCY A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ A KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU PRACODAWCY DIETY WYPŁACANE KIEROWCOM DIETY DLA KIEROWCÓW OD 3 KWIETNIA 2010 R DIETY WYPŁACANE KIEROWCOM W WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW MOMENT UJĘCIA KOSZTÓW DELEGACJI. 380 ROZDZIAŁ VIII DOCHODY Z EMERYTURY I RENTY EMERYTURY I RENTY A UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ZASADY POBORU PODATKU OD RENT I EMERYTUR DOWODY UMOŻLIWIAJĄCE NIEPOBRANIE PODATKU EMERYTURA Z USA.. 384

18 5.EMERYTURA Z USA W WYJAŚNIENIACH MINISTERSTWA FINANSÓW ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO NIEKTÓRYCH ZAGRANICZNYCH RENT I EMERYTUR RENTA WETERAŃSKA Z USA EMERYTURA Z USA A ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ EMERYTURA Z AUSTRII EMERYTURA Z UKRAINY OPODATKOWANIE RENTY Z BUŁGARII EMERYTURA Z ZAGRANICY I INNE DOCHODY OSIĄGNIĘTE W POLSCE PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZAPŁATY PODATKU DOCHODOWEGO OD RENT I EMERYTUR Z ZAGRANICY ZASADY OBLICZENIA ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD RENT I EMERYTUR Z ZAGRANICY OBOWIĄZKI PŁATNIKA ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ RENT I EMERYTUR Z ZAGRANICY EMERYTURA Z KANADY WYPŁACANA ZA POŚREDNICTWEM BANKU EMERYTURA Z FRANCJI OTRZYMYWANA BEZ POŚREDNICTWA PŁATNIKA ZASADY OKREŚLANIA MIEJSCA REZYDENCJI PODATKOWEJ PRZEZ BANK WYPŁACAJĄCY RENTĘ RENTA W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY RENTA Z NIEMIEC PO ZMARŁYM MĘŻU RENTA Z NIEMIECKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SOCJALNYCH RENTA RODZINNA Z WŁOCH.. 405

19 23.ŚRODKI OTRZYMANE Z ZAGRANICZNEGO PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO ŚWIADCZENIE RENTOWE Z NORWEGII. 407 ROZDZIAŁ IX LICENCJE, ODSETKI, USŁUGI NIEMATERIALNE PODATEK U ŹRÓDŁA Obowiązki firm nabywających usługi od zagranicznych podmiotów Status usługobiorcy a podatek u źródła Rodzaj wykonanych usług a podatek u źródła Obowiązki płatników wypłacających wynagrodzenia obcokrajowcom Uregulowanie podatku od należności przekazywanej za granicę z własnych środków polskiej firm Dochody z licencji, odsetek i usług niematerialnych uzyskane od podmiotów zagranicznych przez podmioty polskie Dochody z praw majątkowych wypłacane przez firmy polskie firmom zagranicznym Należności z tytułu praw niematerialnych a status osoby zagranicznej Zwolnienie z podatku należności licencyjnych wypłacanych niektórym podmiotom Pojęcie dochody uzyskane na terytorium Polski Zmiany od 1 stycznia 2011 r. w zakresie zwolnienia należności licencyjnych i odsetek uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa międzynarodowa Oświadczenie zagranicznego podmiotu jako warunek korzystania ze zwolnienia należności licencyjnej Możliwość rozliczenia przez nierezydentów dochodów według skali podatkowej Dochody nierezydentów rozliczane według skali podatkowej Pobór podatku od dochodów osób zagranicznych w trakcie roku Rodzaje dochodów, które cudzoziemiec może opodatkować według skali podatkowej Skala podatkowa czy ryczałt zasady wyboru formy opodatkowania Forma wypłaty dochodów z praw majątkowych, licencji i odsetek Definicja zagranicznego zakładu Należności licencyjne otrzymywane przez zagraniczny zakład Informacja IFT-2/IFT-2R.. 424

20 2.LICENCJE Pojęcie licencji Pojęcie licencji w świetle Konwencji Modelowej OECD Oprogramowanie komputerowe a licencje Podatek u źródła od wynagrodzenia z tytułu użytkowania programu komputerowego w wyroku NSA Przeniesienie prawa własności na dobrach niematerialnych a ustanowienie prawa do użytkowania tych praw jako należności licencyjne Opodatkowanie należności licencyjnych na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które nie przewidują w swoich zapisach wprost uznania programu komputerowego za należność licencyjną Leasing z Niemiec Należności z tytułu najmu samochodów ciężarowych Należności za używanie urządzenia przemysłowego Najem urządzenia przemysłowego z Włoch Zakup programu komputerowego w celu jego odsprzedaży a należność licencyjna Samochód osobowy urządzeniem przemysłowym w rozumieniu ustawy Sprzedaż licencji przez polski podmiot za granicę Nabycie licencji od zagranicznego podmiotu Zasady ogólne opodatkowania należności licencyjnych wypłacanych podmiotom zagranicznym Rozumienie stosowanego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania pojęcia (dochód) może być opodatkowany Opodatkowanie należności licencyjnych w polsko-włoskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania Program komputerowy nabyty na własne potrzeby a pobór podatku u źródła Zakup programu komputerowego od firmy zagranicznej Zakup licencji komputerowej z zagranicy a opłata za transfer pieniędzy Zakup oprogramowania rozróżnienie praw autorskich i należności licencyjnych Należność z tytułu udziału w programach partnerskich Należność z tytułu praw autorskich wypłacona dla firmy francuskiej Stawka podatku od licencji w wybranych krajach DOCHODY KAPITAŁOWE Dochody kapitałowe z zagranicy. 457

21 3.2.Opodatkowanie zbycia akcji notowanych na giełdzie w innych państwach członkowskich Dyskryminacyjne opodatkowanie dochodów kapitałowych Wymiana udziałów wyłączenia z przychodów Wymiana udziałów ODSETKI Dochody z odsetek Odsetki za zwłokę dla zagranicznego kontrahenta Odsetki z zagranicy Odsetki od pożyczki wypłacone zagranicznej firmie Kapitalizacja odsetek a obowiązek potrącenia podatku dochodowego Obowiązki podmiotu wypłacającego odsetki dla zagranicznej osoby fizycznej Pokrycie odsetek ze środków polskiego płatnika Obowiązki podmiotu wypłacającego odsetki dla zagranicznej osoby prawnej IFT-3/IFT-3R obowiązek informacyjny Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Odsetki i należności w umowie z Niemcami Dochody z odsetek moment potrącenia podatku Odsetki od pożyczki udzielonej przez holenderski podmiot Umowy z rajami podatkowymi w sprawie opodatkowania oszczędności Odsetki od kredytu kupieckiego Pożyczka zaciągnięta z zagranicy przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą Informacja o wypłaconych odsetkach Zasady opodatkowania odsetek w umowie z Austrią Zwolnienie odsetek od podatku Konwersja odsetek na kapitał zakładowy Dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom Stawka podatku od odsetek w wybranych krajach USŁUGI NIEMATERIALNE Zasady opodatkowania usług niematerialnych Pojęcie świadczenia o podobnym charakterze Świadczenia niematerialne Usługi pośrednictwa wykonane za granicą a warunek uzyskania dochodu na terytorium Polski 485

22 5.5.Pośrednictwo handlowe Zapłata za kurs językowy dla nierezydenta a obowiązek potrącenia podatku Wynagrodzenie wypłacone dla zagranicznej kancelarii adwokackiej Należności za dzierżawę programów transmisji sieci odbioru telewizji kablowej Usługi doradcze świadczone przez firmę zagraniczną Usługi reklamowe nabyte od firmy z Ukrainy Usługi reklamowe i prawne świadczone przez firmę rosyjską na terytorium Rosji Opłata franchisingowa na rzecz zagranicznej firmy Opłata za korzystanie z wizerunku osoby Usługi reasekuracyjne a podatek u źródła. 496 ROZDZIAŁ X DOCHODY Z NIERUCHOMOŚCI PODMIOTY POLSKIE UZYSKUJĄCE DOCHODY Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH ZA GRANICĄ Dochody z nieruchomości Sprzedaż przez polską firmę nieruchomości położonej w Holandii Sprzedaż nieruchomości położonej w Hiszpanii Wynajem nieruchomości położonej w Danii. Zmiana rezydencji Przeniesienie własności majątku w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami ZAGRANICZNE PODMIOTY OSIĄGAJĄCE DOCHODY Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W POLSCE Dochody z nieruchomości Opodatkowanie dochodu z najmu nieruchomości położonej w Polsce przez obywatela USA Wynajem przez nierezydenta nieruchomości położonej w Polsce. 503 ROZDZIAŁ XI OPODATKOWANIE POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WYGRANE W ZAGRANICZNYCH GRACH LOSOWYCH I LICZBOWYCH OD 1 STYCZNIA 2009 R. 504

23 2.NAGRODY W KONKURSIE UZYSKANE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW ODSZKODOWANIE UZYSKANE Z HOLANDII DOCHODY STUDENTÓW, STYPENDYSTÓW I PRAKTYKANTÓW STYPENDIA Z ZAGRANICY STYPENDIUM NAUKOWE OBOWIĄZKI OSÓB OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIA Z ZAGRANICY STYPENDIA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻE ZA GRANICĄ ZWOLNIENIE NAGRÓD KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ZASIŁKI OTRZYMYWANE Z USA ZASIŁEK RODZINNY Z WIELKIEJ BRYTANII FINANSOWANIE KOSZTÓW POBYTU W POLSCE STUDENTA Z BIAŁORUSI DOCHODY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH STAŻ NA UNIWERSYTECIE W BELGII DOCHODY Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI PUBLICZNYCH (RZĄDOWYCH) WYGRANA W ZAGRANICZNYM TURNIEJU POKERA ZASIŁEK TRANSFEROWY Z NORWEGII. 516 ROZDZIAŁ XII CERTYFIKAT REZYDENCJI POJĘCIE CERTYFIKATU REZYDENCJI OBOWIĄZEK POSIADANIA CERTYFIKATU REZYDENCJI. 518

24 3.UZYSKANIE CERTYFIKATU PO DNIU DOKONANIA WYPŁATY A ROZLICZENIE PODATKU DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU REZYDENCJI WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU REZYDENCJI CERTYFIKAT REZYDENCJI WYJAŚNIENIE MF ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU NIE JEST CERTYFIKATEM REZYDENCJI ORYGINAŁ CERTYFIKATU REZYDENCJI W WYROKU NSA KOPIA CERTYFIKATU REZYDENCJI DECYZJA O NADANIU NIP JAKO CERTYFIKAT REZYDENCJI CERTYFIKAT REZYDENCJI OD ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH BRAK ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO A KONIECZNOŚĆ ŻĄDANIA CERTYFIKATU REZYDENCJI ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ DUŃSKĄ AGENCJĘ DO SPRAW HANDLU I SPÓŁEK WYCIĄG Z REJESTRU SPÓŁEK A CERTYFIKAT REZYDENCJI OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU REZYDENCJI. 530 ROZDZIAŁ XIII ZAGADNIENIA POZOSTAŁE ABOLICJA PODATKOWA Cele wprowadzenia ustawy abolicyjnej Podmioty objęte abolicją podatkową Dochody uzyskane w kraju z którym nie ma obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a abolicja podatkowa Rodzaje dochodów objętych ustawą abolicyjną Abolicja korzyści dla podatników Zasady korzystania z abolicji podatkowej Termin złożenia wniosku PIT-AZ. 534

25 1.8.Abolicja podatkowa a dochody uzyskane od 1 stycznia 2008 r MAŁŻONEK OBCOKRAJOWIEC A MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO ROZLICZENIA SIĘ WSPÓLNE OPODATKOWANIE MAŁŻONKÓW ŻONA POLKA, MĄŻ BIAŁORUSIN WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW ŻONA POLKA, MĄŻ NIEMIEC ROZLICZENIE PODATKU NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH DLA OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI, A NIEREZYDENCI LUB DZIECI UCZĄCE SIĘ ZA GRANICĄ PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIĘDZY PAŃSTWAMI ZAKRES STOSOWANIA UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY POLSKĄ I CHINAMI DOCHÓD UZYSKANY PRZEZ POLSKICH REZYDENTÓW NA TERYTORIUM HONGKONGU I MAKAU ORAZ OPODATKOWANIE DOCHODU REZYDENTÓW TYCH TERYTORIÓW UZYSKANEGO W POLSCE ROZUMIENIE POJĘCIA ZAPOBIEŻENIE DYSKRYMINACJI NIESŁUSZNE POTRĄCENIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA OD DOCHODÓW OBCOKRAJOWCA DOCHODY OBCOKRAJOWCA A ULGI I ZWOLNIENIA W PODATKU DOCHODOWYM ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO ULGA MIESZKANIOWA W PRZYPADKU SPRZEDAŻY MIESZKANIA W POLSCE I ZAKUP W UE SPÓŁKA EUROPEJSKA ZŁOŻENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO W POLSCE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS POBYTU ZA GRANICĄ 550

26 16.OSOBY UZYSKUJĄCE DOCHODY ZA GRANICĄ A PRAWO DO ULG I ODLICZEŃ ORAZ WSPÓLNEGO ROZLICZENIA Z MAŁŻONKIEM POWIADOMIENIE URZĘDU SKARBOWEGO O WYJEŹDZIE ZA GRANICĘ METODY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA PRZEWIDZIANE W UMOWACH Z POSZCZEGÓLNYMI KRAJAMI ORGANY PODATKOWE WŁAŚCIWE W SPRAWACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW CUDZOZIEMCÓW ORGANY PODATKOWE WŁAŚCIWE W SPRAWACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH OSÓB PRAWNYCH ROZDZIAŁ XIV AKTY PRAWNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 558

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Praca w UE podatki i składki

Praca w UE podatki i składki www.pwc.pl Praca w UE podatki i składki Marzec 2015 r. Spis treści Praca w Unii Europejskiej podatki i składki... 4 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej... 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI 3 NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA PAŃSTWA RACHUNKOWOŚCI Rosnące wyzwania wobec globalnej konkurencji wymagają zgrabnych, bardzo efektywnych struktur przedsiębiorstw. Malejące zasoby oraz rosnąca presja kosztów

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Spis treści Wykaz skrótów.....................................................................

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/240 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Dz.U.2012.361 2012.04.18 zm. Dz.U.2012.362 art. 17 2012.04.23 zm.wyn.z Dz.U.2012.440 ogólne 2012.07.21 zm. Dz.U.2012.769 art. 16 2013.01.01 zm. Dz.U.2012.596 art. 2 zm. Dz.U.2012.1278 art. 1 zm. Dz.U.2012.1342

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/111 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/250 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo