Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego"

Transkrypt

1 dr Mirosław Dyczkowski Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego 1. Wprowadzenie W ostatnich latach zastosowania technologii informacyjnych stały się jednym z najważniejszych kierunków doskonalenia procesów zarządzania w sferze publicznej. W Polsce informatyzacja tego obszaru nabrała przyspieszenia w ramach unijnych programów przedakcesyjnych. Po naszym przystąpieniu do struktur europejskich działania te są jeszcze mocniej wspomagane z budżetu Unii i w pełni wpisane w strategie i programy wspólnotowe. Rośnie liczba prowadzonych projektów oraz przeznaczane na nie środki 1, zwłaszcza że zasilaniu ze źródeł zewnętrznych często towarzyszy wkład własny. Aby ponoszone nakłady przyniosły oczekiwane rezultaty, przedsięwzięcia informatyczne w sferze zarządzania publicznego, powinna cechować m.in. efektywność, odnoszona zarówno do samego procesu realizacyjnego, jak i do produktów i/lub usług będących ich 1 Większość informacji na temat programów informatyzacji państwa i społeczeństwa oraz realizowanych projektów, w tym: podstawowe inicjatywy unijne i krajowe oraz dokumenty strategiczne, analizy i raporty, opisy projektów rządowych (m.in. takich projektów jak: Ikonka, econtentplus i Wrota Polski), ponadsektorowych (m.in. takich jak: e-puap, STAP, CEPiK i Centralne Rejestry Państwowe), sektorowych (m.in. takich jak: e-deklaracje, e-poltax i PESEL2) czy regionalnych (m.in. portale Wrota poszczególnych województw czy regionów), regulacji ustanawiających dla nich ramy organizacyjno-prawne itp. znajduje się na stronach ministerstw odpowiedzialnych i/lub koordynujących poszczególne obszary informatyzacji oraz w portalach informacyjnych odpowiednich programów i projektów. Zob. m.in. witryny czy oraz umieszczone tam łącza do innych stron i/lub dokumentów.

2 wynikiem. Prowadząc badania efektywności projektów informatycznych przedmiotem oceny jest na ogół zgodność w układzie plan wykonanie podstawowych ich wymiarów, takich jak: zakres, czas, budżet i jakość. Miary te i specyfikujące je szczegółowe metryki, wprawdzie nie do końca oddają specyfikę obszaru IT, ale ze względu na ich uniwersalny charakter oraz fakt, są one istotnym elementem umów definiujących przedsięwzięcia informatyczne oraz procedur ich ewaluacji, są one powszechnie stosowane w takich analizach 2. Autor niniejszego opracowania od kilku lat bada różne aspekty procesów organizowania i realizacji przedsięwzięć informatycznych. Od 2004 roku jednym z ważnych celów badań stała się identyfikacja krytycznych czynników sukcesu 3. Aby było możliwe wartościowanie i weryfikowanie tych czynników, gromadzone są dane o skuteczności i efektywności realizacyjnej przedsięwzięć, obrazujące zgodność czasową, kosztową i funkcjonalną projektów oraz poziom spełniania przez zaimplementowane rozwiązania wymagań użytkowników. Celem niniejszego opracowania jest szersza prezentacja wyników analiz krytycznych czynników sukcesu przedsięwzięć informatycznych prowadzonych w sektorze publicznym. 2 W praktyce stosuje się w tym obszarze wiele modeli badawczych, ale na ogół wszystkie sprowadzają się do porównywania specyfikacji funkcjonalnych, informacyjnych, technicznych itd. planowanych produktów informatycznych z uzyskanymi wynikami oraz zaplanowanych zasobów (budżety, harmonogramy, zakupy usług itd.) z rzeczywistym ich zużyciem (kosztami, terminami itp.). Por. H. Dudycz, M. Dyczkowski, Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań. Wydawnictwo AE, Wrocław 2006, rozdz. 2 i 3. 3 Zebrany w trakcie tych badań materiał autor częściowo zaprezentował m.in. w pracach: M. Dyczkowski, Czynniki sukcesu przedsięwzięć informatycznych. Wstępne wyniki badania ankietowego. W: Ryzyko Przedsięwzięć Informatycznych RPI Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Szczecin 2005, s ; M. Dyczkowski, Wyniki badania kluczowych czynników sukcesu przedsięwzięć informatycznych. W: A. Nowicki [Red.] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 9. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006 nr 1144, s ; M. Dyczkowski, Ocena przebiegu i efektów przedsięwzięć informatycznych. Wybrane wyniki badań porównawczych z lat W: T. Porębska-Miąc, H. Sroka [Red.] Systemy wspomagania organizacji SWO Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007 (w druku).

3 2. Podstawowe informacje o badaniu i jego środowisku Wybór tematyki badania wynikał z przeświadczenia autora, że znajomość tzw. krytycznych czynników sukcesu (KCS; ang. CSF critical success factors) pozwolić powinna na poprawę efektywności przedsięwzięć informatycznych oraz produktów uzyskiwanych w ich wyniku. Pozyskanie takiej wiedzy i jej zastosowanie w praktyce umożliwia bowiem stworzenie środowiska, które sprzyja pojawianiu się i utrzymywaniu warunków sprzyjających osiągnięciu założonych wyników projektów, a zapobiega i/lub ogranicza zasięg występowania zjawisk negatywnych. Dla autora, jako nauczyciela akademickiego, wiedza taka oprócz walorów poznawczych czy utylitarnych, ma także wymiar edukacyjny (dydaktyczny i szkoleniowo-doradczy). Zbieranie materiału źródłowego na potrzeby badania zostało przeprowadzone przez autora w dużej mierze przy pomocy studentów (jednolitych stacjonarnych i zaocznych studiów magisterskich oraz niestacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających) w ramach przedmiotów Zintegrowane gospodarcze systemy informacyjne, Zarządzanie przedsięwzięciami informacyjnymi oraz Organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, wykładanych na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Wybór tej właśnie grupy studentów wynikał z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, byli oni w większości zatrudnieni w jednostkach, które właśnie prowadziły lub niedawno zakończyły badane przedsięwzięcia informatyczne, a więc mieli ułatwiony dostęp do danych o ich charakterystykach i przebiegu. Często był to nawet udział bezpośredni, gdyż studenci jako pracownicy różnych działów, zarówno merytorycznych, jak i służb informatycznych wchodzili w skład zespołów projektowych, w tym w tak istotnych rolach, jak użytkownicy klu-

4 czowi lub kierownicy projektów. Po drugie, co nie mniej ważne, w trakcie zajęć uzyskali oni podstawową wiedzę z zakresu złożonych systemów informatycznych, metodyk ich implementowania i oceny oraz zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi itd. Posiadanie tej wiedzy znacznie ułatwiło prowadzenie badania, zarówno poprawne wypełnianie ankiety, jak i zbieranie danych uzupełniających. Miało też walor edukacyjny, gdyż studenci mogli zweryfikować w praktyce nabyte na uczelni umiejętności. Badania zostały przeprowadzone w dwóch cyklach. Pierwszy z nich zrealizowano w okresie październik 2004 czerwiec 2005, natomiast drugi od kwietnia 2006 do marca 2007 roku. W pierwszym cyklu zebrano dane o charakterystykach ponad 250 przedsięwzięć informatycznych, z których po weryfikacji materiału do dalszej analizy przyjęto 190. Podobną liczbę ankiet uzyskano w drugim cyklu, z tym że pozytywnie zweryfikowano nieco więcej, bo 203 zestawy danych. W ten sposób powstało repozytorium opisów i metryk projektowych, które w chwili obecnej zawiera 393 zestawy danych, z których każdy opisuje 50 cech ilościowych i jakościowych projektów IT, 9 charakterystyk opisowych i typologicznych obiektów, w których je prowadzono oraz 4 atrybuty umożliwiające weryfikację zebranych opisów (m.in. dane ankietera i jego źródła informacji). Repozytorium jest aktualnie przechowywane i przetwarzane w dwóch formatach plików, z których podstawowym są arkusze (skoroszyty) programu Statistica (*.sta), a uzupełniającym arkusze (skoroszyty) programu Excel (*.xls). W związku z tym, że zawiera ono zestawy danych na temat przedsięwzięć prowadzonych w różnych branżach (największymi grupami są przedsiębiorstwa przemysłowe oraz handlowe, które łącznie stanowią nieco ponad 50% ogółu przebadanych firm), do analiz przedstawionych w niniejszym opracowaniu zgodnie z jego te-

5 matyką został wyselekcjonowany podzbiór, w którym znalazły się te zestawy, dla których cecha branża (identyfikująca podstawowy rodzaj prowadzonej działalności) miała wartość administracja (administracja publiczna, rządowa i samorządowa) lub edukacja (oświata, szkolnictwo/nauka wszystkich szczebli) lub zdrowie (ochrona zdrowia). Podzbiór ten zawiera charakterystyki 61 instytucji publicznych i zrealizowanych w nich przedsięwzięć informatycznych (arkusz źródłowy programu Statitica ma wymiary 61 przypadków * 63 zmienne). Tabela 1. Struktura instytucji publicznych w których analizowano przedsięwzięcia informatyczne Struktura badanych instytucji publicznych Wielkość instytucji Złożoność struktury Skala działania Sfera (obszar działania instytucji) Administracja Edukacja Zdrowie Razem Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Liczba [%] Razem wg branż 34 55, , , ,00 Mikro (1-9) 0 0,00 0 0, ,00 3 4,92 Mała (10-49) 14 41, ,67 1 8, ,07 Średnia (50-249) 8 23, , , ,15 Duża ( ) 6 17,65 1 6, , ,03 Wielka ( 2000) 6 17,65 0 0,00 0 0,00 6 9,84 Jedna jednostka, jedna lokalizacja Wiele jednostek, jedna lokalizacja Wiele jednostek, wiele lokalizacji 18 52, , , ,38 3 8, , , , ,24 1 6, , ,15 Lokalna 18 52, , , ,54 Regionalna 7 20, , , ,23 Ogólnokrajowa 9 26, , , ,31 Międzynarodowa 0 0,00 1 6, ,67 3 4,92 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. W tab. 1 zestawiono najważniejsze informacje o strukturze instytucji publicznych, w których były prowadzone zbadane projekty. Jak widać była ona bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem wielkości instytu-

6 cji 4, ich złożoności strukturalno-przestrzennej, jak i skali prowadzonej działalności. Wynikało to z dużej różnorodności obiektów, nawet działających w tym samym obszarze Charakterystyka badanych przedsięwzięć Podobnie jak same obiekty były zróżnicowane opisane w ankietach przedsięwzięcia informatyczne, o czym świadczą przedstawione w tym punkcie informacje obrazujące wielkość ich budżetu i czasu realizacji oraz opisujące syntetycznie ich zakres. W tab. 2 zawarto dane o wielkości budżetu, natomiast w tab. 3 o czasie realizacji, czyli dwóch najważniejszych wymiarach badanych projektów. Analizując je widać, że wprawdzie dominują przedsięwzięcia o ograniczonym budżecie (w 67,21% jego wielkość wynosiła poniżej zł), ale trzeba też zauważyć istotny w kontekście tematyki artykułu spory udział projektów wymagających znacznych nakładów finansowych (budżet powyżej 1 mln miało 19,67% przedsięwzięć, przy czym grupa powyżej 5 mln to aż 13,11% ich ogólnej liczby). W tej ostatniej podgrupie znalazły się prawie wyłącznie projekty prowadzone w jednostka administracji publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o czas realizacji, to stosunkowo dużo ankiet opisywało dłużej trwające przedsięwzięcia 4 Wielkość instytucji mierzono w sposób uproszczony, posługując się wyłącznie liczbą zatrudnionych pracowników, przy czym przyjęte kryterium grupowania jest zgodne z systemami statystyki państwowej (GUS) i unijnej (Eurostat). 5 Dla porządku należy wskazać, że w grupie administracja najwięcej było jednostek samorządowych (urzędy gminy, miasta i gminy, miasta, starostwa oraz ich wydzielone struktury, np. ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, inspektoraty nadzoru budowlanego itp., pojawił się też jeden urząd marszałkowski) i administracji rządowej (szczebla wojewódzkiego i centralnego, m.in. elementy struktury MSWiA oraz jednostki podległe Ministerstwom Sprawiedliwości sądy i prokuratury oraz Transportu GDDKiA). Natomiast w grupie edukacja przeważały szkoły i zespoły szkół różnych szczebli (od podstawowych, poprzez ponadpodstawowe, po wyższe, głównie publicznych, ale były też niepubliczne), wystąpiły też takie jednostki, jak duża biblioteka czy okręgowa komisja egzaminacyjna. Grupa zdrowie została zdominowana przez przychodnie (ogólne i specjalistyczne, publiczne i niepubliczne), ale pojawiły się też takie obiekty, jak zespoły uzdrowisk, apteki i ich mini sieci oraz szpital.

7 informatyczne (projekty dłuższe niż pół roku stanowiły 42,62% ogółu), co jest ważne z punktu widzenia badania czynników sukcesu, gdyż właśnie wtedy wiedza na ich temat jest najbardziej istotna. Podobnie jak w przypadku wielkości budżetu, także i z punktu widzenia czasu trwania prawidłowością było, że w grupie o najdłuższym czasie realizacji występowały prawie wyłącznie przedsięwzięcia z obszaru administracja. Tabela 2. Wielkość budżetu badanych przedsięwzięć informatycznych Wielkość Liczba Skumulowowana [%] [%] budżetu w zł projektów liczba projektów skumulowany do ,07 36,07 do ,15 67,21 do ,48 78,69 do ,64 80,33 do ,56 86,89 ponad ,11 100,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Czas realizacji projektu Tabela 3. Czas realizacji badanych przedsięwzięć informatycznych Liczba projektów Skumulowowana liczba projektów [%] [%] skumulowany do tygodnia ,11 13,11 do miesiąca ,11 26,23 do 3 miesięcy ,11 39,34 do 6 miesięcy ,03 57,38 do roku ,31 78,69 ponad rok ,31 100,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Dodatkowo na rys. 1 jest przedstawiony rozkład klas badanych projektów IT. Autor w prowadzonych analizach stosował kilka odmiennych definicji tego pojęcia i tym samym różnych algorytmów obliczania tej cechy. Przedstawiony na rysunku rozkład bazuje na normalizacji kategorii wielkości budżetu i czasu realizacji za pomocą 6-punktowej skali

8 typu Likerta (gdzie wartość 1 jest nadawana projektom o najniższym budżecie tu do zł albo o najkrótszym czasie realizacji tu do tygodnia itd.), a następnie na obliczaniu klasy projektu jako średniej arytmetycznej z tak znormalizowanego budżetu i czasu ,1% Liczba obserwacji ,1% 14,8% 14,8% 13,1% 13,1% Klasa projektu Rysunek 1. Rozkład klas badanych projektów informatycznych Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Z budżetem i czasem realizacji jest ściśle powiązany trzeci z wymiarów przedsięwzięć, tj. zakres. Mimo że został on opisany w załącznikach do ankiet, nie jest w opracowaniu, ze względu na jego ograniczone ramy, szerzej prezentowany. Dla porządku należy jednak zaznaczyć, że 6 W prowadzonych analizach wartość klasy projektu była też obliczana jako wartość pierwiastka kwadratowego z iloczynu znormalizowanych wartości budżetu i czasu oraz jako odcięta część całkowita z tak obliczonej wartości. W związku z tym, że rozkłady klas projektów niezależnie od zastosowanego algorytmu były zbliżone, ze względu na ograniczone ramy artykułu, prezentowany jest tylko jeden z nich.

9 analiza wykazała, że mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi typologicznie przedsięwzięciami informatycznymi, przy czym przeważają projekty sieciowo-internetowe oraz wdrożenia rozwiązań zintegrowanych, o charakterze modernizacyjnym i usprawniającym. Dodatkowo trzeba wskazać, że wprowadzane rozwiązania zdecydowanie częściej niż na przykład w grupie przedsiębiorstw (przemysłowych, handlowych itd.) były oparte na aplikacjach firm polskich (np. w obszarze edukacja znaczny udział miały systemy Sigma Optivum firmy Vulcan, a w sferze zdrowie parokrotnie pojawiały się produkty firm Kamsoft i Optimus). 4. Wybrane oceny wyników badanych przedsięwzięć Prezentację i omówienia listy czynników sukcesu należy zdaniem autora poprzedzić ocenami wyników badanych przedsięwzięć, gdyż istotnym jest przy identyfikowaniu tych czynników, jak zakończyły się analizowane przedsięwzięcia informatyczne i jaka jest o nich opinia ankietowanych. W badaniu posłużono się zarówno ilościowymi ocenami zgodności, jak i ocenami jakościowymi. Te pierwsze dotyczyły zgodności budżetu i czasu 7. Ze względu na ograniczone ramy artykułu zostały pominięte szczegółowe zestawienia wartości obu cech i ich rozkłady. Zastąpiono je wynikową miarą zgodności kontraktowej 8. Jej wartość jest obli- 7 Zgodność budżetu mierzono relacją między rzeczywistym kosztem przedsięwzięcia a budżetem zaplanowanym podczas inicjowania projektu, natomiast zgodność czasu oceniano relacją między rzeczywistym czasem realizacji przedsięwzięcia a czasem zaplanowanym podczas inicjowania projektu lub relacją terminów zakończenia rzeczywistego i planowanego. W ankietach posługiwano się przy ocenie każdej z badanych cech sześcioma klasami zgodności. W przypadku budżetu poszczególne klasy zostały zdefiniowane następująco: (1) koszt ponad 100% > budżet,, (2) koszt do 100% > budżet, (3) koszt do 50% > budżet, (4) koszt do 25% > budżet, (5) koszt budżet i (6) koszt < budżet. Analogicznie określono klasy zgodności czasu realizacji. Por. M. Dyczkowski, Czynniki, op. cit., s. 49, M. Dyczkowski, Wyniki, op. cit., s. 132 i M. Dyczkowski, Ocena, op. cit., tab. 5 i 6. 8 Zaproponowana nazwa miary wynika z tego, że budżet i czas realizacji są obok zakresu podstawowymi parametrami projektów IT zapisywanymi w dokumentacjach umów na ich realizację, poczynając od SIWZ, kończąc na ostatecznych wersjach umów handlowych.

10 czana w analogiczny sposób jak w przypadku klasy projektu, a więc jako średnia arytmetyczna ze znormalizowanych wartości zgodności budżetu i czasu (gdzie wartość 1 jest nadawana projektom o najniższej zgodności, natomiast 6 takim, w których jest ona najwyższa) ,8% 25 Liczba obserwacji ,3% 10 14,8% 5 3,3% 3,3% 6,6% Klasa zgodności kontraktowej Rysunek 2. Rozkład zgodności kontraktowej badanych projektów informatycznych Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Na rys. 2 jest przedstawiony rozkład tak obliczonej zgodności kontraktowej przedsięwzięć informatycznych zrealizowanych w badanych instytucjach publicznych. Widać z niego wyraźnie, że w ocenie ankietowanych projekty charakteryzowała wysoka i/lub bardzo wysoka zgodność kontraktowa (dla 72,1% wartość tej miary wynosi 5 lub 6, co świadczy, że ich koszt był mniejszy albo mieścił się w ramach zaplanowanego budżetu oraz zostały one wykonane przed albo w terminie). Średnia wartość

11 zgodności kontraktowej dla zbadanej grupy wynosi 4,23, a więc przekładając uzyskany wynik na szkolną skalę ocen daje to więcej niż dobry, ale mniej niż dobry plus. Uzupełniając te informacje, trzeba dodać, że podana wartość jest wynikową wyższej zgodności budżetu (4,62) od zgodności czasu realizacji (4,33). Natomiast w poszczególnych sferach działalności średnia wartość zgodności kontraktowej wyniosła odpowiednio: administracja 3,94, edukacja 4,67 i zdrowie 4,5, a więc projekty w instytucjach administracji publicznej uzyskały w przeprowadzonym badaniu wyraźnie niższą ocenę. Jakościowe badanie zgodności przedsięwzięć prowadzono w dwóch ujęciach, które umownie nazwano: zgodnością pierwotną oraz zgodnością ostateczną. Zgodność pierwotną oceniano poprzez porównanie posiadanych cech i realizowanych przez produkt będący wynikiem przedsięwzięcia funkcji, z pierwotną specyfikacją wymagań użytkownika, sporządzoną podczas inicjowania projektu, natomiast w zgodności ostatecznej dodatkowo uwzględniano dynamikę projektu, a więc zmiany wymagań wprowadzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia 9. Także w przypadku tych cech ze względu na ograniczone ramy artykułu zostały pominięte szczegółowe zestawienia wartości i ich rozkłady. Zastąpiono je wynikową miarą zgodności funkcjonalnej 10. Jej wartość jest obliczana w podobny sposób jak w przypadku zgodności kontraktowej, a więc jako średnia arytmetyczna ze znormalizowanych wartości zgodności pierwotnej i ostatecznej (gdzie wartość 1 jest nadawana projektom o zgodności nie- 9 W ankietach posłużono się przy ocenie zgodności pierwotnej i ostatecznej ośmioma klasami, dla których przyjęto następujące określenia: (1) niedostateczna (dla zgodności poniżej 40%),, (2) bardzo niska (ponad 40%), (3) niska (ponad 50%), (4) częściowa (ponad 60%), (5) średnia (ponad 70%), (6) wysoka (ponad 80%), (7) bardzo wysoka (ponad 90%) i pełna ( 100%). Por. M. Dyczkowski, Czynniki, op. cit., s. 49, M. Dyczkowski, Wyniki, op. cit., s. 133 oraz M. Dyczkowski, Ocena, op. cit., tab. 7 i Zaproponowana nazwa miary wynika z tego, że oceny zgodności pierwotnej i ostatecznej koncentrują się na funkcjonalności (cechach użytkowych) produktów i/lub usług informatycznych.

12 dostatecznej, natomiast 8 gdyż skala jest w tym przypadku 8-punktowa takim, w których jest ona pełna) ,9% 27,9% ,7% Liczba obserwacji ,4% 4 6,6% 2 0 1,6% Klasa zgodności funkcjonalnej Rysunek 3. Rozkład zgodności funkcjonalnej badanych projektów informatycznych Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Na rys. 3 jest przedstawiony rozkład tak obliczonej zgodności funkcjonalnej przedsięwzięć informatycznych objętych badaniem w instytucjach publicznych. Widać z niego wyraźnie, że w ocenach ankietowanych dominują wartości wysoka i bardzo wysoka (po 27,9% wskazań). Jeżeli dodamy do tego projekty o pełnej zgodności, to łącznie wymagania funkcjonalne są spełniane na poziomie ponad 80% i wyższym przez produkty i/lub usługi wytworzone w 72,2% zbadanych przedsięwzięć informatycznych. Średnia wartość zgodności funkcjonalnej dla zbadanej grupy wynosi 5,69, natomiast w poszczególnych sferach działalności odpowiednio:

13 administracja 5,62, edukacja 6,13 i zdrowie 5,33. W związku z odmienną skalą, aby zapewnić porównywalność ocen zgodności kontraktowej i funkcjonalnej, można posłużyć się zaproponowanym w 2004 roku przez Love i Iraniego 11 wskaźnikiem IT bi (IT benchmark index), który jest obliczany według formuły: w IT bi =,(0 ITbi 1) A* N gdzie w to waga/wartość oceny, A to najwyższa możliwa waga/wartość, a N to liczba uzyskanych ocen (respondentów). Tak obliczona zgodność funkcjonalna wynosi 0,711 i jest niewiele wyższa od wyliczonej w analogiczny sposób zgodności kontraktowej, która równa się 0,705. Dodatkowo zbierano dane o uogólnionej jakościowej ocenie wyników badanych przedsięwzięć informatycznych, do pomiaru której użyto miary stopnia zaspokojenia potrzeb, wymagań i oczekiwań użytkowników przez produkt i/lub usługę, będący wynikiem przedsięwzięcia po przekazaniu go do użytkowania. W uproszczeniu można przyjąć, że jest to podejście w dużej mierze zgodne ze współczesnymi koncepcjami zarządzania jakością, gdzie najistotniejsze jest subiektywne odczucie satysfakcji z użytkowania wytworzonego i/lub zakupionego produktu czy usługi. Użyta skala miar jakościowych była oparta na 4-stopniowej skali typu Likerta, a więc możliwe było normalizowanie uzyskanych wyników do akademickiej skali ocen (2 5). Rozkład tak wyrażonych klas jakości prezentuje rys. 4a. Mimo ogólnie dobrych ocen (udział projektów, których wynikiem były produkty uzyskujące noty wysoką i pełną wyniósł 11 Podano za pracą O.O. Ugwu, M.M. Kumaraswamy, Critical Success Factors for Construction ICT Projects Some Empirical Evidence and Lessons for Emerging Economics. ITCon, vol. 12 (2007), s. 236.

14 65,5%) należy zauważyć, że wynik przedsięwzięć publicznych jest znacznie niższy od uzyskanego przez wszystkie zbadane projekty (tu udział najlepszych not to 79,1%). Podobnie gorsza była znormalizowana do akademickiej skali ocen miara satysfakcji, która w prezentowanej grupie miała średnią wartość 3,8 wobec 3,95 dla ogółu przedsięwzięć ,5% 30 47,5% Liczba obserwacji ,1% 18,0% ,3% 5 0 3,3% ,2% 4,9% (a) (b) Rysunek 4. Rozkłady klas (a) znormalizowanej jakości i (b) wyniku badanych projektów Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Uzupełnieniem ocen zbadanych przedsięwzięć IT jest przedstawiony na rys. 4b rozkład klas ich wyniku. Użyta przez autora miara określa wynik projektu jako funkcję znormalizowanych miar zgodności kontraktowej, zgodności funkcjonalnej, jakości wyniku oraz klasy projektu, przez co uwzględnia wpływ złożoności przedsięwzięcia informatycznego na osiągane efekty 12. Jak widać ponad połowa projektów (55,7%) znalazła się w dwóch najwyższych klasach oceny, co jest zjawiskiem pozytywnym. Średnia wartość tej miary wynosi 3,69 (w poszczególnych sfe- 12 W prowadzonych analizach wartość klasy wyniku projektu były obliczana według kilku formuł przetwarzających wartość cech cząstkowych w poszczególnych zestawach danych, m.in. jako: średnia arytmetyczna, pierwiastek iloczynu, odcięta część całkowita z pierwiastka iloczynu oraz jako wskaźnik bazujący na indeksie typu IT bi. W związku z tym, że rozkłady klas wyniku projektów niezależnie od zastosowanego algorytmu były zbliżone, ze względu na ograniczone ramy artykułu, prezentowany jest tylko jeden z nich, tj. rozkład oparty na średniej arytmetycznej.

15 rach działalności odpowiednio: administracja 3,62, edukacja 4,0 i zdrowie 3,5), a wartość wskaźnika typu IT bi 0,615. Miary te są wprawdzie także niższe niż w przypadku ogółu zgromadzonych w repozytorium autora przedsięwzięć informatycznych, ale i tak szczególnie na tle medialnych ocen efektów informatyzacji są dobre. Dlatego ważne są opinie respondentów, od których te oceny uzyskano o czynnikach, które ich zdaniem przyczyniły się do sukcesu badanych przedsięwzięć. Informacje na ten temat zawiera następny punkt opracowania. 5. Krytyczne czynniki sukcesu badanych przedsięwzięć Opracowując kwestionariusz ankietowy, który został następnie użyty do zbierania materiału faktograficznego na temat czynników sukcesu, autor skorzystał z list takich czynników dostępnych w literaturze przedmiotu 13, z których wybrał piętnaście najczęstszych i uznanych za najważniejsze (por. tab. 4). Przyjął bowiem założenie, że ankieterom łatwiej będzie pozyskiwać opinie metodą wyboru z listy możliwości, niż drogą formułowania odpowiedzi. Kwestionariusz uzupełniono o możliwość dodawania czynników spoza listy, ale opcja ta była używana bardzo 13 W pierwszej kolejności były to wyniki badań Standish Group opublikowane w kolejnych wydaniach Kronik Chaosu (por. B. Czarnacka-Chrobot, Z najnowszych Kronik Chaosu Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach? W: J.K. Grabara, J.S. Nowak [Red.] Efektywność zastosowań systemów informatycznych. WNT, Warszawa 2004, s ), które następnie poszerzono o czynniki najczęściej wskazywane w pracach innych autorów (dla obszaru projektów publicznych były to m.in. opracowania: D. Allen, T. Kern, M. Havenhand, ERP Critical Success Factors: an exploration of the contextual factors in public sector institutions. W: Proceedings of the 35 th Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society 2002, rys. 1; Z. Deželak, S. Sternad, S. Bobek, Comparative Analysis of E-Business Implementation Critical Success Factors. W: Scientific Papers of University of Maribor, Organizacija, vol. 39, no. 3, March 2006,, s ; J.L. Nielsen, Critical Success Factors for Implementing an ERP system in a University Environment: A Case Study from the Australian HES. Faculty of Engineering and Information Technology, Griffith University, June 2002; R. Plant, L. Willcocks, Critical Success Factors in International ERP Implementations: A Case Research Approach. Working Paper Series no 145. London School of Economics and Political Science, Department of Information Systems, London May 2006, tab. 1; O.O. Ugwu, M.M. Kumaraswamy Critical, op. cit. s. 234) i w powoływanych tam opracowaniach, a także wynikające z własnych doświadczeń i obserwacji autora.

16 rzadko (tylko 21 razy na 393 poprawnie wypełnione ankiety). Należy zaznaczyć, że KCS nie tylko wybierano, ale także określano ich wagę poprzez przypisanie im liczby porządkowej z przedziału 1-16, wyznaczającej ich pozycję na liście 14 czynników. Jeżeli dany czynnik nie miał znaczenia można go było pominąć. W tab. 4 są zaprezentowane przetworzone dane na temat krytycznych czynników sukcesu dla badanych przedsięwzięć informatycznych. W kolumnie 4 umieszczono informację o miejscach poszczególnych KCS (pozwala to na porównanie z podobnymi listami opracowanymi przez innych autorów; w tab. 4 pokazano w kolumnach 2 i 3 w celach porównawczych listy KCS opublikowane przez Standish Group). Natomiast w kolumnie 5 jest podana waga poszczególnych KCS 15, a w kolumnie 6 indeks oparty na wskaźniku porównawczym typu IT bi. Dodanie tego indeksu ma na celu zagwarantowanie porównywalności przedstawionych wyników z podobnymi listami opracowywanymi na bazie badań, których autorzy korzystali z innych skal ocen. Jest to zgodne jak wskazano wcześniej z propozycją przedstawioną w 2004 roku przez Love i Iraniego dla prowadzących takie badania. Analizując materiał zebrany w tab. 4 można wyciągnąć kilka istotnych wniosków odnoszących się do krytycznych czynników sukcesu przedsięwzięć IT zrealizowanych w badanych instytucjach publicznych. Po pierwsze, porównując kolumny 2 i 3 z kolumną 4 można zauważyć, że w ograniczonym zakresie są one zgodne z rezultatami uzyskanymi przez Standish Group, publikowanymi w kolejnych Kronikach Chaosu. 14 Trzeba dodać, że określoną pozycję na liście mógł zajmować więcej niż jeden z czynników, jeżeli były one zdaniem oceniającego równoważne, tj. więcej niż jednej pozycji można było przypisać taką samą liczbę. 15 Podana wartość jest średnią arytmetyczną ze znormalizowanych wg 6-punktowej skali typu Likerta wag przypisanych poszczególnym KCS przez respondentów (gdzie 1 oznacza całkowity brak wpływu danego KCS na wynik projektu, natomiast 6 wpływ najsilniejszy).

17 Tabela 4. Krytyczne czynniki sukcesu badanych przedsięwzięć informatycznych Opisowe określenie krytycznego czynnika sukcesu (KCS) Zaangażowanie przyszłego użytkownika (użytkowników) Wsparcie zarządu (kierownictwa, sponsora) organizacji (klienta) miejsca KCS wg Kronik Chaosu Standish Group KCS projektów publicznych wg badania własnego miejsce waga indeks ,43 0, ,98 0,664 Doświadczony kierownik projektu ,20 0,699 Jasne cele biznesowe projektu ,87 0,811 Minimalizacja zakresu (skrócenie etapów planowania, podział na podprojekty) Sprawny proces ustalania wymagań (potrzeb, oczekiwań) Zastosowanie standardów infrastruktury (sprzętowej, programowej) Praca zgodnie z formalną metodyką (zarządzania i/lub realizacyjną) Wiarygodne oszacowania parametrów projektu (czasu, budżetu) Wysoko wykwalifikowany i właściwe dobrany zespół projektowy Zespół projektowy skupiony wyłącznie na projekcie (wydzielony strukturalnie i w wymaganym wymiarze czasu) Sprawna komunikacja w zespole i w relacjach zespół otoczenie (komunikowanie się, dokumentowanie prac i udostępnianie ich wyników członkom zespołu) Korzystanie z programów wspomagających procesy zarządzania i/lub realizacyjne Ścisłe powiązanie celów przedsięwzięcia ze strategią biznesową organizacji (klienta) Powiązanie celów przedsięwzięcia z osobistymi celami członków zespołu (motywowanie) ,30 0,549 7* 6 1 5,00 0, ,48 0, ,18 0, ,20 0,699 3* 3* 3 4,85 0,809 brak brak 10 3,87 0,645 brak brak 8 4,18 0,697 brak brak 14 2,57 0,429 brak brak 11 3,79 0,631 brak brak 15 2,39 0,399 Inne ,16 0,194 Źródło: opracowanie własne na podstawie pracy B. Czarnacka-Chrobot, Z najnowszych, op. cit., s oraz wyników badań autora. 16 Znak * przy numerach miejsc oznacza częściową zgodność danego opisu z czynnikiem sukcesu z pozycji o tym numerze, występującym w opracowaniach Standish Group. Por. B. Czarnacka- Chrobot, Z najnowszych, op. cit., s

18 KCS1 KCS2 KCS3 KCS4 KCS5 KCS6 KCS7 KCS8 KCS9 KCS10 KCS11 KCS12 KCS13 Miejsca wg średniej wagi wskazania KCS14 KCS15 KCS16 Wszystkie projekty Projekty publiczne Krytyczne czynniki sukcesu Rysunek 5. Krytyczne czynniki sukcesu projektów publicznych na tle wszystkich projektów Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Świadczy to o ich ograniczonej uniwersalności 17. Należy przy tym dodać, że zjawisko lokalności KCS, które potwierdzono niniejszymi badaniami odnosi się nie tylko do przedsięwzięć IT prowadzonych w sferze publicznej. Widać to wyraźnie na rys. 5, na którym miejsca poszczególnych KCS, określone na podstawie średniej wagi wskazania 18 dla opisywanej grupy projektów publicznych, zestawiono z danymi dla ogółu projektów, których charakterystyki zebrał autor. Najwyraźniej ograniczoną uniwersalność KCS w stosunku do informacji Standish Group (w tab. 4 różnica miejsc 5) można zaobserwować dla następujących czynników: 17 Tezę o ograniczonej uniwersalności krytycznych czynników sukcesu potwierdzają także raporty z badań przeprowadzonych przez różne zespoły w kilkunastu krajach, które również wskazują, że istotność, kolejność czy waga KCS są inne w gospodarkach wysoko rozwiniętych niż w rozwijających się, odmienne w krajach o różnych kulturach czy też w różnych typach przedsięwzięć (np. projektach klasycznych i projektach e-biznesowych). Por. m.in. D. Allen, T. Kern, M. Havenhand, ERP, op. cit.; Z. Deželak, S. Sternad, S. Bobek, Comparative, op. cit.; R. Plant, L. Willcocks, Critical, op. cit.; O.O. Ugwu, M.M. Kumaraswamy Critical, op. cit. 18 Dla indeksu opartego na wskaźniku porównawczym typu IT bi kolejność KCS jest taka sama.

19 wsparcie zarządu (KCS2), minimalizacja zakresu (KCS5), sprawny proces ustalania wymagań (KCS6) oraz praca zgodnie z formalną metodyką (KCS8). Natomiast za specyficzny dla projektów IT realizowanych w instytucjach publicznych można uznać czynnik zastosowanie standardów infrastruktury (KCS7), gdyż w tej grupie według respondentów jego istotność jest znacznie wyższa i zajmuje on 4 miejsce, podczas gdy dla ogółu zbadanych przedsięwzięć jest na miejscu 9 (por. rys. 5). Po drugie, warto pokreślić, że badania przeprowadzone przez autora wskazują na duże znaczenie KCS związanych ze zorientowanym na efektywność IT podejściem do informatyzacji, gdyż czołową pozycję zajmują (por. tab. 4 i rys. 5): sprawny proces ustalania wymagań (KCS6, który jest na 1 miejscu w grupie projektów prowadzonych w instytucjach publicznych i jest to miejsce o jedną pozycję wyższe niż w przypadku ogółu zbadanych przez autora przedsięwzięć oraz o 5-6 pozycji lepsze niż w Kronikach Chaosu), jasne cele biznesowe projektu (KCS4 miejsce 2, wprawdzie o jedną pozycję niższe niż dla wszystkich projektów, ale o 2 lokaty lepsze niż w badaniach Standish Group), a dodatkowo pojawiło się sporo wskazań na ścisłe powiązanie celów przedsięwzięcia ze strategią biznesową organizacji (klienta) (KCS14 zajmuje miejsca 11). Po trzecie, ważne jest także zwłaszcza w kontekście tematyki opracowania zauważenie przez ankietowanych istotnej roli krytycznych czynników sukcesu związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem opartym na wiedzy. W tym obszarze mieszczą się takie KCS jak (por. tab. 4 i rys. 5): sprawny proces ustalania wymagań (potrzeb, oczekiwań) (KCS6 jest na 1 miejscu), wysoko wykwalifikowany i właściwe dobrany

20 zespół projektowy (KCS10 zajmuje miejsce 3), doświadczony kierownik projektu (KCS3 znalazł się na 6-7 miejscu), wiarygodne oszacowania parametrów projektu (czasu, budżetu ) (KCS9 zajmuje miejsce 6-7) oraz sprawna komunikacja w zespole i w relacjach zespół otoczenie (komunikowanie się, dokumentowanie prac i udostępnianie ich wyników wszystkim członkom zespołu) (KCS12 jest na 8 miejscu). Po czwarte, pewnym zaskoczeniem przynajmniej dla autora jest stosunkowo mała rola KCS związanych z metodycznym podejściem do zarządzania przedsięwzięciami IT i jego wspomaganiem odpowiednim oprogramowaniem, takich jak: praca zgodnie z formalną metodyką (zarządzania i/lub realizacyjną) (KCS8 zajmuje odległe 13 miejsce) oraz korzystanie z programów wspomagających procesy zarządzania i/lub realizacyjne (KCS13 jest jeszcze dalej, bo na 14 miejscu). Wydaje się, że pewnym wytłumaczeniem jest dość znaczny udział w analizowanej próbie przedsięwzięć małych i średnich (projekty klas 1 3 stanowiły 59% w grupie publiczne ; por. rys. 1), gdzie nie są one newralgiczne. Wreszcie po piąte, znacznie mniejsze znaczenie istotnych w warunkach amerykańskich (1-2 miejsca według Standish Group, potwierdzane przez wcześniej powoływane badania z innych krajów) takich czynników jak: wsparcie zarządu (kierownictwa, sponsora) organizacji (klienta) (KCS2 zajmuje miejsce 9) oraz zaangażowanie przyszłego użytkownika (użytkowników) (KCS1 jest na 5 miejscu), pozwala sformułować dwie opinie: 1. wielu zarządzających polskimi instytucjami publicznymi mimo deklaracji oraz opracowywanych coraz to nowych inicjatyw i programów nie przywiązuje w dalszym ciągu należytej wagi do informa-

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI NARZĘDZIEM OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI NARZĘDZIEM OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, pod red. Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, ss. 11-18 Akademia Ekonomiczna w Krakowie balonu@uek.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna D O K U M E N T Y K I E R U N K O W E G O Z E S P O Ł U Z A P E W N I A N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Zarządzanie zakresem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie zakresem 2/20 Czas w zarządzaniu projektami Zakres Określone wymagania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część III)

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część III) Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część III) Helena Dudycz i Mirosław Dyczkowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej {helena.dudycz;miroslaw.dyczkowski}@ue.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów Izabela Kula, Marlena Plebańska Politechnika Warszawska Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów W referacie zaprezentowano metodykę i wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Komputerowe wspomaganie decyzji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-2-403-MK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem oceny jest przygotowanie rzetelnej, trafnej i obiektywnej informacji, która będzie stanowić przesłanki

Bardziej szczegółowo

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu B3.5 Koncentracja System PIK umożliwia wyznaczanie potencjału gospodarczego regionu z wykorzystaniem wskaźników lokacji i wskaźników przesunięć. Jest to dalszy logiczny krok analizy zaraz po modułach B3.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przypuszczeń odnoszących się do określonego poziomu cechy w zbiorowości (grupach) lub jej rozkładu w populacji generalnej,

Weryfikacja przypuszczeń odnoszących się do określonego poziomu cechy w zbiorowości (grupach) lub jej rozkładu w populacji generalnej, Szacownie nieznanych wartości parametrów (średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, itd.) w populacji generalnej na postawie wartości tych miar otrzymanych w próbie (punktowa, przedziałowa) Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych

Streszczenie pracy doktorskiej Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Streszczenie pracy doktorskiej Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Wprowadzenie

Harmonogramowanie projektów Wprowadzenie Harmonogramowanie projektów Wprowadzenie TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU 2/42 Pojęcie projektu Istota projektu design Projekt project 3/42 4/42 Podstawy harmonogramowania projektów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH MATERIAŁY INFORMACYJNE 1 WRZESIEŃ 2013 R. SPIS TREŚCI Na czym polega pomiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ETAPY PROCESU EWALUACJI I. Projektowanie II. Prowadzenie badań i gromadzenie danych III. Analiza danych oraz interpretacja wyników badań; wnioski IV. Raport ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim

Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Barbara Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza wydajności pracy w rolnictwie zachodniopomorskim Znaczenie poziomu i dynamiki wydajności pracy odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu wzrostu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Statystyka społeczna. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Statystyka społeczna Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przypomnienie podstawowych zasad oceniania: Celem oceny jest przygotowanie rzetelnej, trafnej i obiektywnej informacji,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Projekt grupowy - opis przedmiotu

Projekt grupowy - opis przedmiotu grupowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu grupowy Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PG Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Prof AE dr hab. Wojciech Czakon Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademia Ekonomiczna w Katowicach Program wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Raport z ewaluacji i monitoringu zajęć realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Edycja I 2015/2016 Wiedza Doświadczenie Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo