A. Republika Austrii. Źródła prawa. Ustawa o biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) Ustawa o prawie do wynagrodzenia (GebAG) 1975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Republika Austrii. Źródła prawa. Ustawa o biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) 1975. Ustawa o prawie do wynagrodzenia (GebAG) 1975"

Transkrypt

1 Twinning Light Prject: Strengthening the Plish Justice System Twinning Reference Number: PL/06/IB/JH/02/TL Analiza prównawcza przepisów dtyczących biegłych w państwach Austrii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii raz analiza plskich regulacji dtyczących biegłych (I), analiza dpwiedzi plskich sądów na pytania zawarte w ankiecie (II) raz gólne zdefiniwanie zakresu rekmendacji mających na celu pprawę systemu bwiązująceg w Plsce (III) (Sub-activity 1.5) I. Analiza przepisów dtyczących biegłych w państwach Austrii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii raz analiza plskich regulacji dtyczących biegłych A. Republika Austrii Źródła prawa Ustawa biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) 1975 Ustawa prawie d wynagrdzenia (GebAG) 1975 Przepisy prawnprceswe dla pstępwania cywilneg i karneg w kdeksie pstępwania cywilneg (ZPO) i kdeksie pstępwania karneg (StPO) (w Internecie wlny dstęp pd adresem na strnie Praw Federalne "Bundesrecht ) 1

2 1.) Funkcja biegłych w pstępwaniu sądwym Biegli sądwi (zwani dalej biegłymi ) są niezależnymi śrdkami dwdwymi, których czynnści pdlegają cenie dwdów przez sąd. Biegli pełnią funkcję niezależneg, bezstrnneg eksperta; W przypadku bliskieg związku z jedną ze strn pstępwania są tak jak sędziwie wyłączeni z pstępwania raz w przypadku baw strnniczść mgą zstać wyłączeni z prwadzenia czynnści. Ich zadaniem jest wydawanie szczegółwych rzeczeń na knkretne zlecenia sądu raz wyciąganie z nich wnisków (pinie w ścisłym teg słwa znaczeniu). O tym czy istnieją bawy c d strnniczści lub inne pwdy, aby wyłączyć biegłeg z pstępwania jak również w przypadku wnisków wyłączenie biegłeg z pwdu niewystarczającej wiedzy fachwej decyduje sąd rzekający w sprawie. Wbec decyzji sądu nie dpuszcza się drębnych śrdków prawnych (pdważenie decyzji tylk w związku z decyzją w sprawie). Praca w charakterze biegłeg sądweg nie jest pracą pełnetatwą, wedle wli ustawdawcy pwinna być na wyknywana jak praca ddatkwa bk pracy zawdwej. 2.) Knieczne kwalifikacje biegłych sądwych Na biegłych sądwych pwływane są: a) sby, które zstały wpisane na prwadzne przez sądy listy zaprzysiężnych sądwnie i certyfikwanych biegłych (elektrniczna lista biegłych sądwych "SDG-Liste, w Internecie wlny dstęp pd adresem Biegli ci musieli pddać się uregulwanej ustaww prcedurze wpisywania biegłych na listę. W celu umieszczenia biegłeg na liście knieczne jest spełnienie wymgów bliżej kreślnych w punkcie 3a). Biegłych bwiązuje kdeks hnrwy (zasady pstępwania Centralneg Zrzeszenia Biegłych Sądwych Austrii), któreg naruszenie mże skutkwać nałżeniem kary dyscyplinarnej na człnków Zrzeszeń Biegłych. Biegli muszą zawrzeć raz cały czas psiadać ubezpieczenie d dpwiedzialnści cywilnej na ustaww kreślną kwtę minimalną ,-- Eur na każdy wypadek bjęty ubezpieczeniem w razie ewentualnych rszczeń dszkdwawczych. Pwływanie sób z list biegłych sądwych stanwi regułę. b) wszystkie inne dpwiednie, znające się na rzeczy sby pwływanie ad hc, tryb ten stanwi wyjątek. 2

3 Dla biegłych pwływanych ad hc nie ma gólnie bwiązujących kryteriów pwływania ich przez sądy. Biegli muszą psiadać knieczne kwalifikacje, aby zrealizwać zlecenie sprządzenia pinii i są w danym wypadku zaprzysięgani. 3.) Prcedura wpisu biegłych na listę biegłych sądwych (certyfikacja) a) Infrmacje gólne Listą biegłych sądwych administrują prezesi Sądów Krajwych. Listę prwadzi Ministerstw Sprawiedliwści centralnie dla całeg kraju w frmie elektrnicznej i jest na dstępna dla każdeg zaintereswaneg przez Internet. Biegli mgą przy pmcy wystawinej dla nich specjalnej karty identyfikacyjnej (która jest jedncześnie kartą chipwą z pdpisem elektrnicznym) w stpniu granicznym sami wprwadzać zmiany na liście raz uzupełniać infrmacje dtyczące ich wpisu na liście (dane dtyczące adresu raz mżliwści kntaktu, biegli mgą w ten spsób samdzielnie zarządzać swimi numerami telefnu i adresami mailwymi). Prezesi Sądów Krajwych decydują umieszczeniu biegłeg na liście według prcedury kreślnej w Ustawie biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG). Nie istnieje rszczenie prawne d umieszczenia na liście biegłych. Pprzez wpis na listę biegły nie uzyskuje uprawnień d wydawania rzeczeń. Lista pełni jedynie funkcję spisu adresów wykwalifikwanych biegłych w myśl Ustawy biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) dla sądów i subsydiarnie dla pinii publicznej. Ptwierdzenie statusu biegłeg lub funkcji jak biegły sądwy (karta identyfikacyjna i pieczęć) przewidziane jest jedynie dla biegłych sądwych wpisanych na listę biegłych. W celu dwłania (skreślenia) biegłeg z listy biegłych sądwych przewidziana jest również prcedura w Ustawie biegłych i tłumaczach przysięgłych (prcedura pzbawienia biegłeg funkcji). Wbec takiej decyzji biegły ma praw d wniesienia dwłania d Wyższeg Sądu Krajweg. Wbec decyzji teg sądu dpuszczalne jest dwłanie d Trybunału Administracyjneg (Sądu Najwyższeg w sprawach administracyjnych). b) przesłanki ustawwe i prcedury Aby wpisać biegłeg na listę biegłych sądwych muszą być spełnine następujące przesłanki: 1. przesłanki c d sby kandydata na biegłeg: znajmść rzeczy raz znajmść najważniejszych przepisów materialneg i frmalneg prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwści, 3

4 ptwierdzenie kreślneg czasw dświadczenia zawdweg na dpwiedzialnym stanwisku (zazwyczaj 5 lub 10 lat bezpśredni przed wpisem na listę), sbn ptwierdzenie spełninej przesłanki dnśnie wykształcenia, pełna zdlnść d czynnści prawnych, zdatnść umysłwa i fizyczna, gdnść zaufania, bywatelstw austriackie lub bywatelstw inneg państwa UE lub państwa EOG lub Szwajcarii, uregulwana sytuacja finanswa, ptwierdzenie, że biegły dyspnuje kniecznymi pmieszczeniami, sprzętem, labratrium, persnelem etc., które knieczne są d wyknywania czynnści biegłeg. 2. zaptrzebwanie sądów na biegłych sądwych w dziedzinie, którą reprezentuje kandydat. c) Prcedura wpisywania biegłych na listę Wymagane są: wnisek kandydata wpisanie g na listę biegłych w knkretnej, dkładnie kreślnej dziedzinie, ptwierdzenie, że kandydat spełnia wymagania stawiane kandydatm ubiegającym się wpisanie na listę biegłych, Przed dknaniem wpisu należy przedłżyć ptwierdzenie zawarciu ubezpieczenia d dpwiedzialnści cywilnej w wyskści ,-- dla każdeg wypadku przewidzianeg w umwie ubezpieczenia. Ubezpieczenie należy utrzymać w czasie trwania wpisu. Ograniczenie czaswe ubezpieczenia raz wyłączenie d dpwiedzialnści p zakńczeniu czynnści jak biegły sądwy jest niedpuszczalne. złżenie egzaminu przed kmisją Kmisja składa się z przewdnicząceg sędzieg i przynajmniej 2 egzaminatrów fachwców, którzy sami pwinni być biegłymi. Jeden z egzaminatrów wyznaczany jest przez Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądwych, drugieg wyznacza ustawwa reprezentacja zawdu, który reprezentuje kandydat na biegłeg. Kmisja samdzielnie pdejmuje decyzję tym, czy kandydat nadaje się d wpisu na listę biegłych. Wbec tej decyzji nie dpuszcza się żadnych śrdków prawnych. Decyzja kmisji stanwi pdstawę dla decyzji prezesa Sądu Krajweg dnśnie wpisu na listę biegłych. 4

5 d) Ograniczenie czaswe wpisu Termin wpisu na listę upływa p pięciu latach kalendarzwych, licząc d rku, w którym biegły zstał wpisany na listę biegłych. Mżna złżyć wnisek przedłużenie wpisu każdrazw klejne 10 lat. Przed pdjęciem decyzji przedłużeniu wpisu prezes Sądu Krajweg ma za zadanie sprawdzić czy w dalszym ciągu spełnine są wszystkie przesłanki związane z wpisem na listę (za wyjątkiem przesłanki zaptrzebwania). Prezes zasięga przy tym pinii sędziów, na których zlecenie pracwał biegły, na temat jakści rzeczeń raz innych czynnści wyknywanych przez biegłeg. Wbec decyzji drzucającej wnisek przedłużenie wpisu nie ma śrdków prawnych. e) Wygaśnięcie statusu biegłeg sądweg Status biegłeg wygasa w mmencie skreślenia z listy biegłych sądwych (skreślenie następuje w drdze decyzji, którą mżna zaskarżyć). Skreślenie następuje: W przypadku rezygnacji biegłeg z wyknywania czynnści W przypadku gdy nie pdjęt wymaganej recertyfikacji W przypadku pzbawienia statusu biegłeg sądweg W przypadku śmierci biegłeg. f) Pzbawienie statusu biegłeg Prezes Sądu Krajweg pzbawia biegłeg statusu biegłeg sądweg w przypadku gdy: każe się, że biegły nigdy nie spełniał wymagań stawianych kandydatm na biegłych lub później przestał spełniać te wymagania biegły bez przyczyny ustawwej dmawia pwłania g w danym przypadku na biegłeg pwtarza się, że biegły niestswnie zbyt dług przeciąga wydanie rzeczenia i/lub pinii biegły uprczywie narusza zakaz umieszczania kreślnych niedpuszczalnych adntacji na liście biegłych sądwych. 4) Pwłanie biegłeg i czynnści biegłeg sądweg na ptrzeby knkretneg pstępwania Wybru biegłeg dknuje sędzia. Od rku 2008 w pstępwaniach karnych na etapie pstępwania przygtwawczeg (=pstępwanie wstępne) decyzję będzie 5

6 pdejmwać prkuratr, w pstępwaniu głównym sąd będzie mógł przejąć teg sameg biegłeg lub pwłać inneg biegłeg. Sędzia pwinien w pierwszej klejnści pwływać biegłeg z listy biegłych sądwych. W razie ptrzeby mżna jednak w trybie ad hc pwłać na biegłeg raz zaprzysiąc fachwca, który nie jest wpisany na listę biegłych. Przed pwłaniem biegłeg strny pstępwania pwinny zstać wysłuchane c d sby biegłeg; strny mgą przy tym drzucić sbę, która miałaby być pwłana na biegłeg; wbec decyzji w sprawie wnisku drzucenie biegłeg nie jest przewidziany żaden szczególny śrdek prawny. Sądwne pwłanie na biegłeg jest aktem niezależneg rzecznictwa; nie istnieje rszczenie prawne strn pstępwania d pwłania knkretneg biegłeg, nawet w przypadku zgdnści wnisków strn pstępwania c d pwłania biegłeg. Strny nie mgą również uniemżliwić pwłanie biegłeg (brak śrdków prawnych). Pwłanie biegłeg następuje alb na wnisek uczestników pstępwania alb z urzędu na każdym etapie pstępwania, w przypadku gdy sąd nie psiada kniecznej wiedzy w danej dziedzinie. Sąd ma za zadanie zlecić biegłemu wyknanie knkretnych czynnści raz wyznaczyć mu stswny termin na sprządzenie rzeczenia raz wydanie pinii. Termin ten mże też zstać przedłużny. Ustawwe terminy na wyknanie zlecnych przez sąd czynnści nie są przewidziane. Współdziałanie strn pstępwania przy sprządzaniu rzeczenia: Pstępwanie cywilne: Jeżeli czynnści biegłeg wymagają współdziałania uczestników pstępwania lub sób trzecich a te nie zstały mu natychmiast zagwarantwane, ma pwiadmić tym sąd. Sąd da strnm knieczne zlecenia wyznaczając termin ich realizacji. Jeżeli zlecenia te nie zstaną wyknane biegły, ile jest w stanie t uczynić, ma wydać pinię bez weg współdziałania uczestników lub sób trzecich. Pstępwanie karne: Knieczne dkumenty i śrdki dwdwe mgą być udstępnine biegłemu za sprawą sądu pprzez zastswanie śrdków przymusu (przeszukanie dmu, zajęcie). Dtrzymywanie terminów przez biegłeg: W razie kniecznści mże być wymuszne pprzez nałżenie grzywny. 6

7 W przypadku przekrczenia terminu mżliwe jest dwłanie biegłeg i pwłanie inneg biegłeg. Opóźnienia spwdwane przez biegłeg mgą być przyczyną umniejszenia jeg hnrarium d 25%. Jeżeli czynnść biegłeg nie zstała zakńczna, biegły, w przypadku gdy pnsi n winę za ten stan rzeczy, w góle nie ma prawa d rszczeń zapłatę. W innych przypadkach mże trzymać zapłatę tylk w wielkści dpwiadającej zakreswi wyknanej przez nieg czynnści. Ddatkw strny mgą w przypadku późnień spwdwanych przez biegłeg dchdzić rszczeń dszkdwawczych. Kntrla merytryczna czynnści biegłeg przez sąd i strny Sąd sprawdza pinie pd kątem ich kmpletnści, zasadnści i lgicznści w ramach niezależnej ceny dwdów. W przypadku niedciągnięć sąd lub uczestnicy pstępwania mgą zażądać wyjaśnienia i uzupełnienia rzeczenia i pinii. Jeżeli nie jest t mżliwe, mżna pwłać inneg biegłeg lub kilku innych biegłych. Nie jest przewidziany żaden szczególny śrdek prawny wbec decyzji sądu. Biegły jest zbwiązany d wyjaśnienia i uzupełnienia wydaneg przez siebie rzeczenia i pinii. 5) Pzycja prywatneg rzeczznawcy w pstępwaniu sądwym Pstępwanie cywilne: W związku z kntrlą merytryczną pinii sprządznej przez biegłeg uczestnicy pstępwania jeszcze przed decyzją sądu zlecają prywatnym rzeczznawcm sprządzenie pinii. Opinie te przedkłada się sądwi w celu zwalczania nieprawidłwści w piniach sądwych. Sąd nie mże zamiast na pinii sądwej przeć swjej decyzji na takiej pinii prywatnej, skrzysta z niej jednak w przypadku gdy w piniach będą występwać znaczne rzbieżnści. Opinia prywatna psłuży wtedy jak pdstawa d zwrócenia się d biegłeg sądweg celem wyjaśnienia. W przypadku gdy biegły sądwy nie jest w stanie wyjaśnić tych rzbieżnści, sąd mże pwłać inneg biegłeg sądweg w celu sprawdzenia pierwszej pinii (wyknania superekspertyzy) lub w celu dknania pnwnej ceny stanu rzeczy. W takim przypadku pierwszy biegły sądwy nie traci prawa d wynagrdzenia. Prywatny rzeczznawca mże na wnisek swjeg zlecenidawcy zstać przesłuchany, w charakterze świadka rzeczznawcy, dnśnie treści 7

8 sprządzneg przez siebie rzeczenia. Nie wln zadawać mu pytań c d treści jeg wnisków (pinii w ścisłym teg słwa znaczeniu). Bezpśrednie pytania prywatneg rzeczznawcy d biegłeg sądweg pdczas rzprawy ustnej nie są dpuszczalne. Pstępwanie karne: Sąd nie musi brać pd uwagę pinii prywatnej. Na rzprawie głównej pdczas przedstawiania pinii przez biegłeg sądweg należy stwrzyć mżliwść prywatnemu rzeczznawcy, aby zajmwał n miejsce kł brńcy w celu wspierania g przy zadawaniu pytań biegłemu sądwemu. Prywatny rzeczznawca nie ma jednak prawa d samdzielneg zadawania pytań. 6.) Metdy nadzru Czynnści biegłeg przed sądem, jeg zachwanie zgdne z kdeksem zachwania raz gdnść zaufania, również pza działalnścią sądwą, nadzrwane są przez prezesa właściweg Sądu Krajweg (knkretnie przez prezesa teg sądu krajweg, we właściwści któreg biegły wyknuje pracę zawdwą lub ma miejsce zamieszkania). D prwadzenia listy i nadzru nad biegłymi zawsze pwłany jest tylk jeden sąd krajwy. Infrmacje na temat naruszenia wyżej wymieninych zasad przez biegłeg w przypadku dpwiednieg ciężaru przewinienia są pdstawą dla prezesa Sądu Krajweg d wszczęcia pstępwania pzbawienia biegłeg jeg statusu biegłeg sądweg. Biegli, którzy są człnkami Centralneg Zrzeszenia Biegłych Sądwych Austrii, pdlegają również dpwiedzialnści dyscyplinarnej Krajwych Zrzeszeń Biegłych Sądwych (które t wchdzą w skład Centralneg Zrzeszenia). Naruszenie zasad zawdweg Kdeksu Zachwania przez biegłych sądwych mże również stać się pdstawą wszczęcia pstępwania pzbawienia biegłeg statusu biegłeg sądweg. Obciążenie pracą biegłeg dntwane jest na - dstępnej tylk wewnętrznie - elektrnicznej liście biegłych sądwych i mże w danym przypadku być przyczyną pwłania przez sąd inneg biegłeg sądweg. 8

9 7) System wynagradzania biegłych sądwych Pwłanie biegłeg przez sąd jest aktem władczym. Dlateg praw biegłeg d wynagrdzenia jest ustaww uregulwane. (Ustawa prawie d wynagrdzenia (GebAG) 1975) Biegłemu przysługuje praw d wynagrdzenia w zależnści d rdzaju i zakresu zlecnych mu przez sąd czynnści. Ustawwe praw d wynagrdzenia bejmuje: Zwrt ksztów pdróży raz pbytu w miejscu wyknywania czynnści Zwrt ksztów pniesinych w związku z zatrudnieniem niezbędnych pmcników w zakresie, w jakim jest t knieczne Zwrt wydatków gtówkwych (np. za zużyte materiały, kszty sprządzenia kpii, kszty druku etc) Odszkdwanie za stracny czas (rekmpensata za utracny zarbek spwdwany niebecnścią w pracy zawdwej d mmentu pdjęcia czynnści dla sądu) Hnrarium za przestudiwanie akt raz sprządzenie rzeczenia i wydanie pinii (= zapłata za pniesiny trud ) W dniesieniu d pierwszych czterech pzycji raz przestudiwania akt przewidziane są w ustawie stałe kwty zwrtu dla wszystkich biegłych, niezależnie d ich specjalnści. W dniesieniu d zapłaty za pniesiny trud w ustawie przyjęt następujące załżenia: Sąd występując z zamiarem pwłania biegłeg stanwi knkurencję dla zlecenidawców na wlnym rynku, pnieważ biegli sądwi wyknują czynnści przede wszystkim nie dla sądów. Aby móc wytrwać w tej pzycji knkurenta sąd musi zapewnić biegłemu wynagrdzenie za wyknywane przez nieg czynnści w takim samym zakresie jak prywatni zlecenidawcy. Jeżeli nie byłby t mżliwe istniał by niebezpieczeństw selekcji negatywnej i nie mżna by był znaleźć dbrych biegłych. Ustawa przewiduje dlateg tak zwany splitting płat : Zasadnicz biegłemu przysługuje prócz płaty za pświęcny na sprządzenie rzeczenia i wydanie pinii czas i trud praw d takieg sameg wynagrdzenia, jakie mógłby trzymać w swim pzasądwym życiu zawdwym wyknując te same czynnści. W przypadku gdy uczestnicy pstępwania nie mgą pnsić ksztów biegłeg (np. w pstępwaniu karnym, w przypadku przyznania pmcy prceswej w pstępwaniu cywilnym etc.) biegli muszą zasadnicz liczyć się z niższym hnrarium, które 9

10 ze względu na interes pieki prawnej będzie jedynie przybliżne d ich pzasądwych dchdów. Pnadt w takich przypadkach ustawa przewiduje również dla kreślnych grup zawdwych (lekarze, chemicy, biegli w zakresie ruchu drgweg, biegli w zakresie wyceny zabudwanych nieruchmści etc.) zróżnicwane taryfy w zależnści d zakresu wyknywanych czynnści. D teg dchdzi jeszcze fakt, iż we wszystkich pstępwaniach, w których strny pstępwania muszą (i też mgą) pnsić kszty wynagrdzenia biegłeg, strny pstępwania mgą zgdzić się na ryczałtwe wynagrdzenie biegłeg również w zakresie przewyższającym zapisy ustawwe, jeśli wpłaciły ne dpwiednią, wyznaczną przez sąd zaliczkę na pczet ksztów. Ze względu na uprszczny tryb wyznaczenia wynagrdzenia w pstępwaniach cywilnych bardz częst rbi się użytek z tej regulacji. 8) Stwarzyszenia reprezentujące biegłych sądwych i brniące interesów biegłych Interesy austriackich biegłych sądwych są reprezentwane głównie przez Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądwych Austrii. Zrzeszenie t nie jest ustawwym reprezentantem interesów jakiejś grupy zawdwej; Centralne Zrzeszenie Biegłych jest zrganizwane na zasadach prywatneg stwarzyszenia Krajwych Zrzeszeń Biegłych Sądwych, człnkstw zarówn w nim jak i w Zrzeszeniach Krajwych jest dbrwlne. Pmim teg Centralne Zrzeszenie reprezentuje kł 80% wszystkich biegłych sądwych Austrii (ci są dbrwlnymi człnkami pszczególnych rganizacji krajwych). Centralne Zrzeszenie Biegłych reprezentuje zarówn interesy materialne biegłych (na przykład wbec Ministerstwa Sprawiedliwści przy ustalaniu wyskści płat za czynnści raz innych prcedurach ustawdawczych), jak również trszczy się kształcenie i dalsze dsknalenie biegłych. I tak zrzeszenie rganizuje między innymi seminaria dkształcające raz wystawia dla swich człnków tzw. indeks biegłeg. Zrzeszenie deleguje również egzaminatrów d kmisji egzaminacyjnych na ptrzeby prcedury wpisywania biegłych na listę biegłych sądwych. Centralne Zrzeszenie Biegłych ustalił dla człnków swich Zrzeszeń Krajwych szczegółwe zasady pstępwania, które t zstały uznane przez Ministerstw Sprawiedliwści raz w rzecznictwie Sądu Najwyższeg za bwiązujące dla wszystkich biegłych sądwych. Naruszenie przez człnków zrzeszenia zasad zawartych w kdeksie zachwania jest karane przez kmisję dyscyplinarną w ramach Krajwych Zrzeszeń Biegłych; biegli, którzy nie są człnkami zrzeszenia, nie pdlegają temu sądwnictwu dyscyplinarnemu, grzi im jednakże skreślenie z listy, kara, która w zasadzie mże dtknąć wszystkich biegłych sądwych. 10

11 Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądwych Austrii jest człnkiem Ogólneurpejskieg Zrzeszenia Organizacji Biegłych (Eur-Expert), d któreg należą becnie zrzeszenia śmiu państw eurpejskich. Organizacja ta wypracwuje międzynardwe standardy etyczne dla działalnści biegłych (Cde f Practice fr Experts within EurExpert). 9) Odpwiedzialnść cywiln- i karnprawna biegłych sądwych Odpwiedzialnść cywilnprawna: Biegli sądwi dpwiadają wbec uczestników pstępwania zgdnie z przepisami pwszechneg kdeksu cywilneg ( 1299, 1300 ABGB) za zawinine wydanie nieprawidłwej pinii, przy czym jak frma przewinienia wystarczy (lekkie) niedbalstw (culpa levissima). Pnadt biegłeg dtyczą rszczenia dszkdwawcze w przypadku zawinineg późnienia w sprządzeniu pinii. Kwestie dtyczące zasadnści rszczeń sób trzecich, które twierdzą, że pnisły szkdę, rzstrzyga się zgdnie z gólnymi przepisami prawa dszkdwawczeg. Nie ma mżliwści, aby rzeczznawca sądwy zstał wyłączny d dpwiedzialnści lub dpwiadał w stpniu granicznym. Stąd bierze się bwiązek zawarcia umwy ubezpieczenia d pnszenia dpwiedzialnści cywilnej dla biegłych sądwych wpisanych na listę biegłych. Czynnści biegłeg w pstępwaniu sądwym nie pwdują przeniesienia dpwiedzialnści cywilnej na państw. Odpwiedzialnść karnprawna: W przypadku umyślneg sprządzenia fałszyweg rzeczenia i/lub wydania fałszywej pinii przed sądem, plicją lub prkuraturą grzi kara d 3 lat pzbawienia wlnści. W przypadku umyślneg sprządzenia fałszyweg rzeczenia i wydania fałszywej pinii przed rganem administracyjnym grzi kara d jedneg rku pzbawienia wlnści. Biegłemu, który żąda lub przyjmuje krzyść alb bietnicę krzyści za sprządzenie fałszywej pinii grzi kara d 3 lat pzbawienia wlnści Za ujawnienie lub wykrzystanie tajemnicy, która zstała mu pwierzna lub d której miał dstęp wyłącznie na mcy czynnści wyknywanych jak biegły i w przypadku gdy zstały przez t naruszne czyjeś interesy grzi kara grzywny d 360 stawek dziennych lub jedneg rku pzbawienia wlnści. 11

12 B. Republika Francuska (République Francaise) Źródła prawa Kdeks pstępwania karneg (Cde de prcédure pénale): Art. 156 i nast., D 37 i nast. Nwy kdeks pstępwania cywilneg (nuveau cde de prcédure civile): Art. 263 i nast. Ustawa rganizacji sądów (cde de l rganisatin judiciaire): Art. R i nast., R i nast. Kdeks sądwnictwa administracyjneg (cde de justice administrative): Art. R i nast. Ustawa bezpieczeństwie spłecznym (cde de la sécurité sciale): Art. R i nast. Ustawa nr z 29 czerwca 1971 biegłych sądwych (Li n du 29 juin 1971 rélative aux experts judiciaires) Ustawa nr z 11 luteg 2004 zmianie ststusu kreślnych zawdów sądwych lub prawniczych, biegłych sądwych, rzeczników patentwych i biegłych ds. zamówień publicznych (Li n du 11 février 2004 réf rmant le statut de certaines prfessins judiciaires u juridiques, des expertes judiciaires, des cnseils en prpriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques) Titr VII Art. 46 bis 56, 79 Dekret nr z 23 grudnia 2004 biegłych sądwych (décret n du 23 décembre 2004 rélatif aux experts judiciaires) art. 21 d 40 w wersji nwel z dnia 30 października 2006 i 19 lipca 2007 Pstanwienie 10. Juni 2005 nmenklaturze zgdnie z art. 1 dekretu nr z 23 grudnia 2004 (arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nmenclature prévue à l article 1 er du décret n du 23 décembre 2004) w wersji nwel z dnia 22 luteg 2006 i 12 maja ) Funkcja biegłych w pstępwaniu sądwym Biegli sądwi są niezależni w wyknywaniu zlecenia, ich pinia służy sądwi d wyrbienia sbie pglądu w kwestiach technicznych, których sąd nie psiada stswnej wiedzy merytrycznej. Strny mają praw wypwiedzieć się w kwestii pwłania biegłeg, udzielenia mu zlecenia sprządzenia pinii raz c d samej pinii (mgą wnsić jej zmianę lub uzupełnienie), a biegli zbwiązani są dnieść się d stanwisk strn. Strny mgą też same wnsić pwłanie klejneg biegłeg z listy (w pstępwaniu karnym) lub zasięgnięcie pinii przeciwnej zwykle dwóch biegłych (w pstępwaniu cywilnym). W sprawach cywilnych strny pnszą kszty pinii. Abstrahując d nadzwyczajnych przypadków wzywa się jedneg biegłeg, który w celu wydania pinii mże wezwać dalszych biegłych innych specjalnści, a także psłużyć się sbami pmcniczymi ze swjej specjalnści, którzy działają pd jeg kntrlą i na jeg dpwiedzialnść. Jeżeli pzwan kilku biegłych, t wydają ni wspólna pinię. Jeżeli są inneg zdania, t pgląd dmienny należy wyrazić w tej pinii. 12

13 pełnią ni funkcję niezależnych, bezstrnnych ekspertów; którzy tak jak sędziwie w przypadku bliższych związków pdlegają wyłączeniu, np. jeżeli wcześniej się daną sprawą zajmwali. Są zbwiązani d natychmiastweg ujawnienia teg faktu i mgą być drzuceni ze względu na strnniczść. Ich zadanie plega na kmplekswym ustaleniu faktów w kwestiach technicznych i na wyciagnięciu i przedstawieniu sądwi wnisków (pinia w ścisłym znaczeniu) drzuceniu bądź wyłączeniu biegłeg ze względu na strnniczść raz wniskach nieprzyjęcie zlecenia z pwdu braku stswnych kmpetencji decyduje sąd rzpznający daną sprawę. Od pstanwienia pwłaniu biegłeg (zarówn d sameg pwłania jak i pwłania knkretnej sby) przysługują natmiast drębne śrdki dwławcze zwykle w terminie miesiąca d sądu apelacyjneg, który również z urzędu mże wskazać na brak kmpetencji biegłeg. Zarzuty pdnszne p terminie zawitym nie są rzpatrywane, chyba że dtyczą nwych faktów w sprawie. Działalnść biegłych nie jest pmyślana jak praca w pełnym wymiarze gdzin, zgdnie z wlą ustawdawcy ma być wyknywana bk działalnści zawdwej. W przypadku sób prawnych wydawanie pinii nie mże być ani celem statutwym spółki ani żadnym celem ddatkwym. 2.) Knieczne kwalifikacje biegłych sądwych Na biegłych pwływane są: a) sby fizyczne alb prawne, które są wpisane alb na krajwą listę biegłych Trybunału Kasacyjneg (najwyższa instancja sądwnictwa pwszechneg) prwadzną w celach infrmacyjnych dla sądów, aktualizwaną na pczątku rku alb na lkalnie prwadznych, crcznie aktualizwanych listach sądów apelacyjnych biegłych dla daneg kręgu w sprawach cywilnych i karnych. Osby te ze względu na swe kwalifikacje pdlegają chrnie karn-prawnej dnśnie stswaneg tytułu i jeg nadużywania. W przypadku sób prawnych sby je reprezentujące muszą bk samej sby prawnej spełniać wszystkie warunki. biegli pdlegają uregulwanemu ustaww pstępwaniu wpis na listę biegłych. w celu wpisania na listę wymagane jest przedłżenie dkumentów bardziej szczegółw pisanych w pkt. 3. bwiązują ich stswne reguły zawdwe, kdeks hnrwy, dbre byczaje raz bwiązek sumienneg wyknywania zleceń sądwych, przy czym naruszenie każdeg z tych bwiązków mże w zależnści d wagi naruszenia mieć knsekwencje dyscyplinarne. biegli pnszą dpwiedzialnść dszkdwawczą i zwracają kszty w przypadku naruszenia bwiązku. 13

14 Regułą jest pwływanie biegłych z listy. Tylk w prcesie karnym, w przypadku gdy zachdzą nadzwyczajne klicznści, mżna pwłać inneg biegłeg (którzy zaprzysięgani są ad hc w każdym pstępwaniu), c jednak należy szczegółw uzasadnić. b) każde inne pwłanie pwłanie ad hc stanwi wyjątek i jest mżliwe tylk, gdy wymagają teg szczególne klicznści. Nie ma przy tym wiążących kryteriów pwływania biegłych ad hc, muszą ni jednak psiadać prównywalne kwalifikacje merytryczne. 3.) Prcedura wpisu biegłych na listę biegłych sądwych (certyfikacja) a) Infrmacje gólne Krajwa lista biegłych sądwych jest prwadzna przez sąd kasacyjny (w pierwszej instancji przez biur sądu kasacyjneg, bureau de la Cur de cassatin, raz przez prkuratra generalneg przy tym sądzie ze stswnym pdziałem zadań, natmiast w drugiej instancji przez Trybunał). Lista jest publicznie dstępna. Listy biegłych sądwych dla kręgów sądów apelacyjnych prwadzne są przez te sądy (w pierwszej instancji przez pierwszeg prezesa raz przez prkuratra generalneg przy tym sądzie ze stswnym pdziałem zadań, natmiast w drugiej instancji przez Trybunał). Listy są publicznie dstępne. Każdy z biegłych mże być wpisany tylk na jedną listę. Równlegle mżliwy jest wpis na listę krajwą. Generalne Zgrmadzenie Radców Sądwych w Siedzibie Sądu Apelacyjneg (assemblée générale des magistrats du siège de la Cur d appel) decyduje prwizrycznym wpisie na listę (na dwa lata) raz p zasięgnięciu uzasadninej pinii kmisji składającej się z innych sędziów i biegłych daneg kręgu sądweg wpisie (na 5 lat) kandydata na biegłeg sądweg na daną listę zgdnie z pstępwaniem przeprwadznym na pdstawie ustawy, dekretu premiera i pstanwienia ministra sprawiedliwści. O wpisie na krajwą listę biegłych sądwych na 7 lat (bezpśredni p trzyletnim wpisie na liście sądu apelacyjneg, który nie traci ważnści) decyduje biur sądu kasacyjneg (bureau de la Cur de cassatin). zażalenie na decyzję wnisku wpis na listy mżna składać przed sądem kasacyjnym. Wpis na listę nie znacza prawa d trzymywania zleceń sądwych na sprządzanie pinii (nie stsuje się zasady rtacji). Listy mają jedynie funkcję infrmatrów dla sądów i strn, które są zupełnie swbdne w wybrze biegłeg. Dwód na sprawwanie funkcji biegłeg wynika bezpśredni z wpisu na jedną z list biegłych dstępnych również w internecie. Odwłanie (skreślenie) biegłeg z list jest przewidziane w nrmach regulujących wyżej wymienine pstępwania. D przyjęcia dymisji biegłeg uprawniny jest przewdniczący trybunału, przez który dana lista jest prwadzna; decyzję 14

15 skreśleniu pdejmuje gremium decydujące również wpisaniu na listę, w przypadku pstępwań dyscyplinarnych kmisja dyscyplinarna daneg trybunału. Od tych decyzji przysługuje dwłanie d sądu apelacyjneg względnie kasacyjneg. W trakcie trwania pstępwania w przypadkach niecierpiących zwłki prezes sądu prwadząceg listę mże tymczasw zawiesić biegłeg d zakńczenia pstępwania. Również w tych przypadkach przysługuje dwłanie d trybunału prwadząceg listę. b) przesłanki ustawwe i prcedury Ubiegając się wpis na listę należy spełniać następujące warunki: c d sby kandydata: dwód wyknywania wystarczając dług działalnści zawdwej w związku ze specjalizacją, która ma być przedmitem wpisu w warunkach wykazujących wystarczająca kwalifikację wykazanie, że nie jest wyknywana żadna działalnść nie dająca się pgdzić z działalnścią sądwą (np. wyknywanie pinii dla twarzystw ubezpieczeniwych) pełna zdlnść d czynnści prawnych raz sprawnść fizyczna i umysłwa, wiek pniżej 70 rku życia wykazanie, że kandydat nigdy nie dpuścił się naruszenia hnru, zaufania i dbrych byczajów, nie ppełnił błędu w zawdzie, nie naruszył reguł zawdwych raz nigdy nie zstał skreślny, dwłany czy zdymisjnwany w pstępwaniu dyscyplinarnym zaświadczenie wyknywaniu działalnści zarbkwej, a w przypadku niewyknywania zaświadczenie miejscu zamieszkania w kręgu daneg sądu apelacyjneg ddatkw w przypadku sób prawnych wykazanie, że sby nimi kierujące spełniają wymgi sbwe, że psiadają wystarczające wypsażenie techniczne i stswny persnel raz że ich siedziba lub urządzenia techniczne znajdują się w kręgu daneg sądu, pnadt wymóg ujawnienia statutu raz wszystkich wspólników psiadających c najmniej 10 % udziałów w kapitale spółki raz wykazanie, że celem spółki nie jest wydawanie pinii sądwych (za wyjątkiem spółek medycyny sadwej i badań genetycznych) d wpisu na listę krajwą wymagany jest dwód c najmniej trzyletnieg definitywneg wpisu na listę sądu apelacyjneg, który ma nadal pzstać w mcy. c) Prcedura wpisywania biegłych na listę Wnisek kandydata na biegłeg wpis na listę z dkładnie kreślną specjalizacją zgdnie nmenklaturą ustalną z pstanwieniem ministra sprawiedliwści na czas graniczny d 1 marca każdeg rku kalendarzweg. 15

16 Wykazanie spełnienia warunków wpisu pprzez przedłżenie wszystkich dkumentów pświadczających kwalifikacje łącznie z pdaniem wszystkich dtychczaswych zlecenidawców i specjalizacji. Pdanie, jakimi śrdkami i urządzeniami kandydat dyspnuje. Sprawdzanie spełnienia przesłanek i przeszkód d wpisu przez prkuratra z Tribunal de Grande Instance, w któreg kręgu kandydat wyknuje działalnść, a w przypadku niewyknywania działalnści, w którym mieszka. Następnie we wrześniu przełżenie wnisku d prkuratra generalneg przy danym sądzie apelacyjnym łącznie z uzyskanymi wynikami egzaminu W przypadku pierwszeg wpisu na dwuletni kres próby: przedłżenie sprawy pierwszemu przewdnicząceg sądu apelacyjneg raz weryfikacja przez Generalne Zgrmadzenie Radców Sądwych w Siedzibie Sądu Apelacyjneg (Assemblee Generale des Magistrats du siege de la Cur d appel) raz decyzja w listpadzie W przypadku wpisu definitywneg raz pnwneg na klejne 5 lat: wykazanie dświadczenia zdbyteg przez kandydata zarówn w danej dziedzinie jak i w praktyce jak biegły sądwy raz uzyskanej wiedzy z zakresu nrm prawa frmalneg i zawdu biegłeg Przedłżenie sprawy kmisji piniującej przy właściwym sądzie apelacyjnym przez prkuratra z Tribunal de Grande Instance. Gremium t składa się z jedneg sędzieg przewdnicząceg i sędziów człnków (których zmienia się zależnie d wielkści i składu sądu apelacyjneg) raz 5 biegłych sądwych z różnych dziedzin ustalnych w nmenklaturze, którzy działają jak biegli d c najmniej 5 lat i zstali pwłani zgdnie przez pierwszeg prezesa i prkuratra generalneg sądu apelacyjneg z rekmendacji związków i zrzeszeń biegłych sądwych. Wszyscy człnkwie kmisji SA pwłani na trzy lata i mgą być pwłani na pnwną kadencję. Kmisja swbdnie wydaje pinię na temat spełniania przez kandydata wymgów i mże kandydata również wezwać i przesłuchać. W przypadku rżnści głsów rzstrzyga głs przewdnicząceg. następnie we wrześniu: przedłżenie sprawy pierwszemu prezeswi sądu apelacyjneg raz weryfikacja przez Generalne Zgrmadzenie Radców Sądwych w Siedzibie Sądu Apelacyjneg (Assemblee Generale des Magistrats du siege de la Cur d appel) raz decyzja w listpadzie Od decyzji przysługuje dwłanie d sądu kasacyjneg. Wniski wpis na krajwą listę biegłych sadwych należy kierwać d prkuratra generalneg przy sądzie kasacyjnym d 1 marca daneg rku. Ten p weryfikacji przedkłada sprawę pierwszemu przewdniczącemu i prkuratrwi generalnemu sądu apelacyjneg a następnie przedkłada wnisek w biurze sądu kasacyjneg w celu pdjęcia decyzji, którą biur pdejmuje w grudniu. Od decyzji przysługuje dwłanie d sądu kasacyjneg. 16

17 d) Ograniczenie czaswe wpisu Wpis następuje pczątkw na dwuletni kres próby i kńczy się z upływem 2 rku kalendarzweg, a następnie jest w sądzie apelacyjnym graniczny na kres 5 lat, w sądzie kasacyjnym kres ten wynsi 7 lat. Przed pdjęciem decyzji przedłużeniu wpisu należy sprawdzić, czy warunki nadal są spełnine i czy nie występują żadne przeszkdy. Przy tej kazji dknuje się ceny bwiązkwych crcznych raprtów biegłych ilści wydanych przez nich pinii z pdaniem sygnatury akt sprawy, datą pstanwień pwłaniu raz z wyznacznymi przez sąd terminami. Od dmwy dknania wpisu przysługują wymienine już mżliwści dwłania się d sądu kasacyjneg. e) Wygaśnięcie statusu biegłeg sądweg Właściwść wygasa wraz z dymisją biegłeg z ważnej przyczyny, z upływem kresu, na który biegły zstał pwłany, w przypadku śmierci biegłeg, w przypadku skreślenia z listy w związku z niezdlnścią prawną raz w wyniku rzeczenia kary dyscyplinarnej. Ważnymi pwdami dymisji są tylk trwała niebecnść, chrba i ciężkie przewlekłe upśledzenie. Niezdlnść prawna następuje w przypadku ppełnienia pważneg błędu zawdweg alb w przypadku skazania biegłeg za czyny, które naruszają hnr, zaufania lub dbre byczaje. Skreślenia jak kara dyscyplinarna mżna rzec na kres 3 lat alb dżywtni. Pstępwania dyscyplinarne mże być także wszczęte już p utracie właściwści biegłeg przez daną sbę w przypadku działań lub zaniechań, których biegły sądwy dpuścił się w trakcie sprawwania swej funkcji. Skreślenie z listy sądu apelacyjneg pciąga za sbą skreślenie z listy krajwej. T sam dtyczy dwrtneg przypadku. f) Pzbawienie statusu biegłeg Statusu biegłeg pzbawia rgan właściwy d dknania wpisu biegłeg, gdy się każe, że nastąpiła niezdlnść prawna gdy biegły dmawia przyjęcia zlecenia wyknania pinii alb lub stwierdzenia faktów lub wyknania pinii alb jeżeli wyknuje pinię nie w terminie 17

18 Statusu biegłeg pzbawia się w drdze pstępwania dyscyplinarneg z reguły w ustnym jawnym pstępwaniu przed właściwą kmisją dyscyplinarną sądu apelacyjneg alb kasacyjneg i stanwi t karę dyscyplinarną na czas graniczny alb dżywtni, gdy biegły w znacznym stpniu naruszy prawa zawdwe lub warunki zlecenia, gdy wykazuje brak hnru, zaufania i dbrych byczajów, nawet jeśli chdzi sprawy, które nie są związane ze zleceniem sądwym.. Od decyzji przysługuje śrdek dwławczy d sądu kasacyjneg.. 4) Pwłanie biegłeg i czynnści biegłeg sądweg na ptrzeby knkretneg pstępwania Wybru biegłeg dknuje sąd (sędzia śledczy, przewdniczący) w pstępwaniu karnym względnie również strny. Sąd w pierwszej klejnści pwinien pwłać biegłeg z list sądwych, dmienną decyzję należy uzasadnić a w pstępwaniu karnym wymagane są nadzwyczajne klicznści. W razie ptrzeby mżna jednak pwłać na biegłeg ad hc eksperta nie wpisaneg na listę, któreg przy pwłaniu należy zaprzysiąc W przypadku pwłania biegłeg należy wysłuchać zdania strn kniecznści sameg pwłania, c d sby biegłeg, jeg kwalifikacji i zlecenia sprządzenia pinii. Strny mgą zakwestinwać kniecznść pwłania biegłeg raz drzucić biegłeg ze względu na strnniczść lub brak wymaganych kwalifikacji wnsząc pprawienie lub uzupełnienie pstanwienia pwłaniu biegłeg. Od decyzji przysługuje drębny śrdek prawny, przy czym sąd dwławczy zbwiązany jest d sprawdzenia kwalifikacji biegłeg z urzędu. Sądwe pwłanie biegłeg stanwi jest aktem niezawisłeg sądwnictwa. Strny maja praw d pwłania klejneg wybraneg przez nich biegłeg (w prcesie karnym) raz zasięgnięcie pinii przez zwykle dwóch klejnych biegłych (w pstępwaniu cywilnym), jest t również mżliwe w przypadku niezgdnych wnisków strn. Kszty zawsze pnszą strny (wyjątek: zwlnienie z ksztów /pmc prceduralna/ i częściw w pstępwaniu karnym). Pwłanie biegłeg należy d uznania sądu, który pprzez wniski strn lub działając z urzędu dba ustalenie prawdy w każdym stadium pstępwania. Sąd już w pstanwieniu pwłaniu biegłeg udziela knkretnych zleceń raz wyznacza stswny termin na ustalenie faktów i sprządzenie pinii, któreg prlngata mże nastąpić tylk na bszerny uzasadniny wnisek (również biegłeg), który jednak pwinien być dtrzymany pd rygrem surwej sankcji dyscyplinarnej. 18

19 Pstępwanie dyscyplinarne prwadzi prkuratr przy sądzie prwadzącym listę, ile dwie się naruszeniu. Mże się przy tym psługiwać mżliwściami dchdzeniwymi wynikającymi z funkcji prkuratra. Pstępwanie dyscyplinarne jak pstępwanie karne dbywa się na psiedzeniu jawnym (wyłączenie jawnści jest mżliwe z ważnych pwdów pdsądneg). Tym samym przewidziane są ustawwe terminy wyknania zlecenia. T sam dtyczy wyskści przewidzianeg wynagrdzenia, które należy ustalić już w pstanwieniu pwłaniu biegłeg. Strny płacą w kasie sądów zaliczkę na wynagrdzenie biegłeg. Biegli muszą przyjąć zlecenie (sankcjnwany dyscyplinarnie bwiązek zawdwy), przysługuje im jednak dwłanie d pstanwienia pwłaniu, w szczególnści w dniesieniu d ustalneg wynagrdzenia. Współdziałanie strn przy ustalaniu faktów: Jeżeli biegły ptrzebuje współdziałania uczestników pstępwania lub sób trzecich, t mże je wezwać i udzielić zlecenia. Jeżeli t nie jest wystarczające, t pwinien niezwłcznie pinfrmwać tym sąd, który wówczas sam udziela zlecenia i zarówn w pstępwaniu cywilnym jak i karnym ma mżliwść d zmuszenia d ich wyknania (pwód d przedłużenia terminu dla biegłeg) Dchwanie terminu przez biegłych, którzy w kreślnych sytuacjach (jeżeli pwłan kilku biegłych alb gdy jeden biegły pwłał ddatkwych biegłych, pnieważ jeg wiedza merytryczna nie była wystarczająca) muszą wyknać wspólną pinię, jest bwiązkiem zawdwym. Naruszenie teg bwiązku jest sankcjnwane przez kary dyscyplinarne (jak upmnienie w przypadku niewielkieg przekrczenia terminu, w pzstałych przypadkach wykreślenie na kres trzech lat alb dżywtni). W przypadku przekrczenia terminu knieczne jest dwłanie pstanwienia pwłaniu i pwłanie nweg biegłeg. Odwłany biegły zbwiązany jest d pkrycia wszystkich wynikłych ksztów raz dszkdwania. Okres przedawnienia w przypadku niewłaściweg wyknywania świadczenia przez biegłeg wynsi 10 lat. Biegłym nie przysługuje w takiej sytuacji rszczenie wynagrdzenie. Zbwiązani są d ddania wszelkich przekazanych im przedmitów i dkumentów. Muszą również przedłżyć sądwi wynik swych dtychczaswych ustaleń, badań, prtkły i wniski. Merytryczna kntrla działalnści biegłych sądwych przez sąd i strny Sąd sprawdza, czy sprządzna pinia jest wystarczając jasna, by miała wpływ na pdjęcie decyzji przez sąd w ramach swbdnej ceny materiału dwdweg. 19

20 W przypadku braków lub niejasnści sąd lub strny mgą żądać wyjaśnień i uzupełnienia ustaleń faktycznych i pinii. Jeżeli nie jest t mżliwe, należy pwłać innych biegłych. Od decyzji sądu przysługuje drębny śrdek dwławczy. Biegli zbwiązani są d sprządzenia pinii w ramach z góry ustalneg wynagrdzenia. Tylk w przypadku nieprzewidzianych klicznści mających wpływ na rzmiar pinii przewidziane jest pnwne ustalenie wynagrdzenia. 5) Pzycja prywatneg rzeczznawcy w pstępwaniu sądwym O ile wynika z ustawy, teg typu śrdek dwdwy nie jest przewidziany. Opinię biegłeg prywatneg mżna by wykrzystać w pstępwaniu jedynie w ramach przedstawienia dwdu z zeznań świadka (dnśnie własnych spstrzeżeń) lub z dkumentu. W związku z merytryczną weryfikacją pinii sprządznej przez biegłeg sądweg pinie prywatne zlecane przez uczestników prcesu mgą się kazać przydatne w tym sensie, że mgłyby pmóc w sfrmułwaniu pytań d biegłeg sądweg w celu wyjaśnienia, zmiany bądź uzupełnienia pinii raz mgłyby prwadzić d pwłania klejneg biegłeg lub zasięgnięcia pinii przeciwnej. Biegły prywatny mże na wnisek zstać przesłuchany w charakterze biegłeg świadka dnśnie pczyninych przez nieg ustaleń, by w ten spsób przyczynić się d wyjaśnienia sprawy. 6.) Metdy nadzru Działalnść zawdwą biegłych nie tylk przed sądem ich zachwanie zgdne z etyką zawdwą, hnr i zaufanie również pza wyknywaniem działalnści sądwej, nadzrują właściwy pierwszy prezes sądu prwadząceg listę raz prkuratr generalny teg sądu. Prkuratr zbwiązany jest d sprawdzania infrmacji na temat naruszeń ze strny biegłeg raz niespełnienia przez nieg kreślnych kryteriów, a także d pdejmwania takieg działania z urzędu. Zawiadamia tym także pierwszeg prezesa sądu. W przypadku pdejrzenia, iż biegły dpuścił się czynów skutkujących dpwiedzialnścią dyscyplinarną, pwduje pwłanie dpwiedniej kmisji dyscyplinarną i wszczyna pstępwanie dyscyplinarne. zależnści d wagi ppełnineg czynu kmisja dyscyplinarna rzeka sankcje d upmnienia p dżywtnie skreślenia z listy biegłych, przy czym rzeczenie kmisji dyscyplinarnej mże mieć wpływ na całą działalnść zawdwą danej sby. O ile wiadm nie jest przewidziane rzekanie kar pieniężnych. 20

21 Biegli pdlegają także kntrli rganizacji zawdwych. Infrmacje na temat pracy biegłeg uzyskuje się na pdstawie bligatryjnych crcznych raprtów ilści pwłań i terminach. 7) System wynagradzania biegłych sądwych Pwłanie biegłeg przez sąd jest aktem administracyjnym, w którym kreślana jest także przewidywalna płata i sby zbwiązane d jej uiszczenia. Rszczenie biegłeg wynagrdzenie raz bwiązek pnszenia ksztów przez strny rzstrzygane są zatem w pdlegającym egzekucji pstanwieniu sądwym, które mże być zaskarżne przez każdą ze strn. zarządzenie wypłaceniu wynagrdzenia sąd wydaje p zakńczeniu czynnści we wcześniej ustalnej wyskści. Biegłym przysługuje rszczenie wynagrdzenie stswnie d rdzaju i rzmiaru udzielneg przez sąd zlecenia. Ustawwe rszczenie wynagrdzenie bejmuje: Zwrt ksztów dla sób trzecich Zwrt ksztów sprządzenia pinii (np. zużytych materiałów, ksztów kser, artykułów biurwych itp.) Wynagrdzenie za czynnść ustalenia faktów i wyknanie pinii (łącznie z persnelem pmcniczym i innymi pwłanymi biegłymi) Nie przewidzian żadnych stałych kwt. Wynagrdzenie sąd ustala z góry mając na względzie kmplekswść materii, nakład ptrzebny d sprządzenia pinii, zdanie biegłeg i strn. Pdwyższenie wynagrdzenia jest mżliwe tylk w wyniku dwłania biegłeg w frmie pstanwienia sądu. Obwiązek pnszenia ksztów przez strny mże być jeszcze zmieniny w wyrku zasadniczym. Wszelkie pstanwienia SA natychmiastw zaskarżalne i w przypadku braku zaskarżenia stają suię prawmcne. 8) Stwarzyszenia reprezentujące biegłych sądwych i brniące interesów biegłych Działalnść takich stwarzyszeń uregulwana jest ustaww d 1901 r. (Cmpagnies d Experts près les Curs d appel). Człnkwstw w tych rganizacjach jest dwlne. O ile wiadm nie ma przymusu przynależnści d daneg stwarzyszenia. Stwarzyszenia takie mają praw rekmendacji biegłych sądwych na człnków kmisji weryfikacyjnych działających przy sądach apelacyjnych. Reprezentują ne pd względem plitycznym i zawdwym interesy biegłych sądwych na zewnątrz. Stwarzyszenia te działają w gólnkrajwej rganizacji (Cmpagnie Natinales 21

22 des Ecpertes Justice). Nie psiadają statusu ficjalnych reprezentacji zawdwych takich jak izby zawdwe. 9) Odpwiedzialnść cywiln- i karnprawna biegłych sądwych Odpwiedzialnść cywilnprawna : Biegli sądwi pnszą dpwiedzialnść za każdą szkdę (również w wyniku zwłki) uczestników pstępwania wynikającą z naruszenia bwiązków zawdwych. Okreś przedawnienia wynsi 10 lat. Bieg terminu przedawnienia rzpczyna się p zakńczeniu czynnści biegłeg w pstępwaniu sądwym. O ile wiadm nie ma żadnych przepisów szczególnych regulujących dpwiedzialnść karną. 22

23 C. Królestw Hiszpanii Źródła prawa Ustawa pstępwaniu cywilnym (Ley de Enjuiciamient Civil, Ley 1/2000, de 7 ener, de Enjuiciamient Civil) 2. Księga, I. Tytuł, 6. Rzdział, 5. Dział, Art. 335 i nast. (LEC) w aktualnie bwiązującej wersji. 1.) Funkcja biegłych w pstępwaniu sądwym Biegli sądwi są, niezależnie d teg czy są pwłani przez sąd czy przez strnę, zawsze śrdkami dwdwymi. (Wskazuje na t systemwe usytuwanie działu dwdzie z biegłych sądwych, pdbnie jak wiele innych zbieżnych pstanwień dtyczących dwdu z zeznań świadka). Niezależnie d teg, czy zstali pwłani przez strny czy też przez sąd, pdlegają nakazwi biektywizmu (art. 335 (2) LEC). Pza ich wiedzą fachwą nie przypisuje im się takich właściwści jak niezależnść. O ile w pdręcznikach kreślani są brazw mianem pmcników sądu, t dtyczy t tych samych aspektów, które jedncześnie dnszą się d świadków nie psiadających stswnej wiedzy merytrycznej (np. Jse Almagr Nsete, Derech Prcesal (1996), Tm. I, Vl. 2, pp. 134 i nast.). Funkcja biegłych sądwych w pstępwaniu sądwym t funkcja bezstrnneg eksperta; Nie ma jednak niezależnści, pnieważ pza swą wiedzą merytryczną biegli związani są pleceniami strny, która ich wezwała alb sądu. Ich działalnść nie jest prównywalna z urzędem sędziwskim, pnieważ prządek prawny nie przypisuje im wyrkm większeg znaczenia, traktując je jedynie jak wniski świadka pdlegające swbdnej cenie dwdwej. Niezależnść biegłeg dtyczy tylk kwestii merytrycznych, ale również tu jest graniczna przez kreślne bwiązki prawne (np. dknania kreślnych badań, które biegły uważa za zbędne, które jednak sąd ze względów prawnych uważa za knieczne alb zalecenie, by pwstrzymywać się z wygłaszaniem pinii wartściujących przed dknaniem ceny prawnej). Biegli dpwiadają za merytryczny wynik wydanej pinii. Biegli pwłani przez strnę mgą być dwłani tylk przez daną strnę; zarzuty wbec nich mają jedynie wpływ na wartść dwdwą wydawanych przez nie pinii (art. 344 LEC). O drzuceniu biegłeg pwłaneg przez sąd decyduje się tak jak drzuceniu sędzieg (Art. 343 (1) LEC). Funkcje biegłeg sądweg zasadnicz wyknuje się jak działalnść ddatkwą d głównej działalnści zawdwej. 23

24 2.) Knieczne kwalifikacje biegłych sądwych Zasadnicz wymagane jest ukńczenie stswneg wykształcenia zawdweg i dpwiednie dpuszczenie d zawdu ( titul ficial ). Jeżeli w danej dziedzinie brakuje drgi d zdbycia wykształcenia bądź uzyskania tytułu, warunkiem jest stswne dświadczenie zawdwe (Art. 340 LEC). Szczególne dświadczenie (kres, intensywnść pracy, dtychczaswa działalnść w charakterze biegłeg) nie jest wymagane (Art. 340 LEC). O ile wiadm, szczególne pstępwania certyfikacyjne (w szczególnści dnśnie wykształcenia i dpuszczenia d zawdu) nie jest unrmwane (Art. 340 LEC). Wiedza wychdząca pza wykształcenie czy dświadczenie zawdwe (znajmść prawa zawdu biegłych sądwych, nrm pstępwania, regulacji dyscyplinarnych, metdyki ustalania faktów i sprządzania pinii) nie stanwi przesłanki pwłania na biegłeg (art. 340 LEC). Jednak przy sprządzaniu pinii biegły zbwiązany jest d złżenia przysięgi lub hnrweg zapewnienia, że zna prawn-karne knsekwencje naruszenia bwiązków biegłeg w pstępwaniu (Art. 355 (2) LEC). Biegły wykazuje swe kwalifikacje przy wpisywaniu na listę, natmiast w przypadku biegłych nie wpisanych na listę wiedza w spsób naturalny wykazywana jest ad hc (Art. 341 LEC). Zatem d strny frmalnej sąd ma jedynie bwiązek sprawdzenia wymaganych kwalifikacji przez tych statnich. Od strny materialnej kwalifikacje biegłeg należy sprawdzić w każdym pstępwaniu w ramach ceny dwdów. 3.) Prcedura wpisu biegłych na listę biegłych sądwych (certyfikacja) a) Infrmacje gólne Istnieje pstępwanie regulujące rczny wpis na listę biegłych (Art. 341 LEC). O ile wiadm nie ma żadneg unrmwaneg dwdu pświadczająceg tżsamść biegłeg alb inneg dwdu pświadczająceg status lub funkcję biegłeg sądweg (dwód, szczególny pdpis, pieczęć). O ile wiadm nawet przy spełnieniu wszystkich przesłanek nie ma wyraźneg prawa pdmitweg d wpisu na listę biegłych alb d bycia pwłanym z listy w knkretnej sprawie na zasadzie rtacji, czy tez wyraźnie uregulwaneg pstępwania, w którym takieg uprawnienia mżna by dchdzić. W bydwu przedstawinych przypadkach takie działanie mże być uznane za bezprawne i wywływać skutki prawne na zasadach gólnych (Art. 341 LEC). b) przesłanki ustawwe i prcedury O ile wiadm standardy etyczne (tzn. takie wychdzące pza kwestię wykształcenia i dpuszczenia d zawdu) jak warunek wpisu nie są w wyraźny spsób unrmwane. 24

25 O ile wiadm brak jest wyraźnie uregulwanych szczególnych wymgów dtyczących stswneg wypsażenia (tzn. takie wychdzące pza kwestię wykształcenia i dpuszczenia d zawdu). W ramach pwływania biegli mają bwiązek krespndujący z ich przysięgą lub zapewnieniem d ewentualneg drzucenia pwłania i pdania przyczyn uniemżliwiających ich pwłanie (Art. 342 (1) und (2) LEC). c) Prcedura wpisywania biegłych na listę Wpis następuje c rku na jeden rk. Jak stwierdzn, dknywany jest przez właściwy sąd. d) Ograniczenie czaswe wpisu Właściwść biegłeg psiadają sby wpisane na listę przez kres jedneg rku. e) Wygaśnięcie i pzbawienie statusu biegłeg sądweg O ile wiadm, nie ma żadnych wyraźnych nrm dnśnie spsbu ewaluacji biegłych. O ile wiadm sankcja skreślenia z listy nie jest wyraźnie unrmwana. 4) Pwłanie biegłeg i czynnści biegłeg sądweg na ptrzeby knkretneg pstępwania Wybór biegłych sądwych Biegli sądwi wpisywani są crcznie na listę, z której wybierani są przez sąd rzpznający knkretną sprawę wg zasady rtacji. (Art. 341 LEC). Biegli sądwi wybierani są w kreślnym pstępwaniu alb przez strny (Art. 335 LEC) alb przez sąd (Art. 339 LEC). Pwłanie biegłych Wybrany przez strnę biegły zasadnicz pwływany jest przed pstępwaniem, natmiast wybrany przez sąd na pczątku pstępwania (Art. 335 i nast. LEC). Pwłanie w jednstkwym przypadku nie ma skutku wychdząceg pza dane pstępwanie; zasadnicz wpis na crczną listę umżliwia biegłym ich pwływanie przez sądy (Art. 335 i nast. LEC). Współdziałanie uczestników pstępwania przy ustalaniu faktów: O ile wiadm bwiązek strn d współdziałania nie jest wyraźnie unrmwany. Pewien prawny bwiązek współdziałania strn wynika z pzstałych pstanwień dtyczących pstępwania raz z regulacji dtyczącej ciężaru dwdu. 25

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: ROZBIÓRKA KOMINA, ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO KOMINA PRZY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Wyknaniu, dstarczeniu i mntażu mebli biurwych, w tym mebli kuchennych raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 6/flta/2012 Numer głszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/92/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Organizacja Plenerwej Imprezy Festyn Ludwy Z Klbergiem p Gminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Usługa pracwania prgramu zajęć z nematlgii dla studentów uczelni rlniczych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo