A. Republika Austrii. Źródła prawa. Ustawa o biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) Ustawa o prawie do wynagrodzenia (GebAG) 1975

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Republika Austrii. Źródła prawa. Ustawa o biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) 1975. Ustawa o prawie do wynagrodzenia (GebAG) 1975"

Transkrypt

1 Twinning Light Prject: Strengthening the Plish Justice System Twinning Reference Number: PL/06/IB/JH/02/TL Analiza prównawcza przepisów dtyczących biegłych w państwach Austrii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii raz analiza plskich regulacji dtyczących biegłych (I), analiza dpwiedzi plskich sądów na pytania zawarte w ankiecie (II) raz gólne zdefiniwanie zakresu rekmendacji mających na celu pprawę systemu bwiązująceg w Plsce (III) (Sub-activity 1.5) I. Analiza przepisów dtyczących biegłych w państwach Austrii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii raz analiza plskich regulacji dtyczących biegłych A. Republika Austrii Źródła prawa Ustawa biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) 1975 Ustawa prawie d wynagrdzenia (GebAG) 1975 Przepisy prawnprceswe dla pstępwania cywilneg i karneg w kdeksie pstępwania cywilneg (ZPO) i kdeksie pstępwania karneg (StPO) (w Internecie wlny dstęp pd adresem na strnie Praw Federalne "Bundesrecht ) 1

2 1.) Funkcja biegłych w pstępwaniu sądwym Biegli sądwi (zwani dalej biegłymi ) są niezależnymi śrdkami dwdwymi, których czynnści pdlegają cenie dwdów przez sąd. Biegli pełnią funkcję niezależneg, bezstrnneg eksperta; W przypadku bliskieg związku z jedną ze strn pstępwania są tak jak sędziwie wyłączeni z pstępwania raz w przypadku baw strnniczść mgą zstać wyłączeni z prwadzenia czynnści. Ich zadaniem jest wydawanie szczegółwych rzeczeń na knkretne zlecenia sądu raz wyciąganie z nich wnisków (pinie w ścisłym teg słwa znaczeniu). O tym czy istnieją bawy c d strnniczści lub inne pwdy, aby wyłączyć biegłeg z pstępwania jak również w przypadku wnisków wyłączenie biegłeg z pwdu niewystarczającej wiedzy fachwej decyduje sąd rzekający w sprawie. Wbec decyzji sądu nie dpuszcza się drębnych śrdków prawnych (pdważenie decyzji tylk w związku z decyzją w sprawie). Praca w charakterze biegłeg sądweg nie jest pracą pełnetatwą, wedle wli ustawdawcy pwinna być na wyknywana jak praca ddatkwa bk pracy zawdwej. 2.) Knieczne kwalifikacje biegłych sądwych Na biegłych sądwych pwływane są: a) sby, które zstały wpisane na prwadzne przez sądy listy zaprzysiężnych sądwnie i certyfikwanych biegłych (elektrniczna lista biegłych sądwych "SDG-Liste, w Internecie wlny dstęp pd adresem Biegli ci musieli pddać się uregulwanej ustaww prcedurze wpisywania biegłych na listę. W celu umieszczenia biegłeg na liście knieczne jest spełnienie wymgów bliżej kreślnych w punkcie 3a). Biegłych bwiązuje kdeks hnrwy (zasady pstępwania Centralneg Zrzeszenia Biegłych Sądwych Austrii), któreg naruszenie mże skutkwać nałżeniem kary dyscyplinarnej na człnków Zrzeszeń Biegłych. Biegli muszą zawrzeć raz cały czas psiadać ubezpieczenie d dpwiedzialnści cywilnej na ustaww kreślną kwtę minimalną ,-- Eur na każdy wypadek bjęty ubezpieczeniem w razie ewentualnych rszczeń dszkdwawczych. Pwływanie sób z list biegłych sądwych stanwi regułę. b) wszystkie inne dpwiednie, znające się na rzeczy sby pwływanie ad hc, tryb ten stanwi wyjątek. 2

3 Dla biegłych pwływanych ad hc nie ma gólnie bwiązujących kryteriów pwływania ich przez sądy. Biegli muszą psiadać knieczne kwalifikacje, aby zrealizwać zlecenie sprządzenia pinii i są w danym wypadku zaprzysięgani. 3.) Prcedura wpisu biegłych na listę biegłych sądwych (certyfikacja) a) Infrmacje gólne Listą biegłych sądwych administrują prezesi Sądów Krajwych. Listę prwadzi Ministerstw Sprawiedliwści centralnie dla całeg kraju w frmie elektrnicznej i jest na dstępna dla każdeg zaintereswaneg przez Internet. Biegli mgą przy pmcy wystawinej dla nich specjalnej karty identyfikacyjnej (która jest jedncześnie kartą chipwą z pdpisem elektrnicznym) w stpniu granicznym sami wprwadzać zmiany na liście raz uzupełniać infrmacje dtyczące ich wpisu na liście (dane dtyczące adresu raz mżliwści kntaktu, biegli mgą w ten spsób samdzielnie zarządzać swimi numerami telefnu i adresami mailwymi). Prezesi Sądów Krajwych decydują umieszczeniu biegłeg na liście według prcedury kreślnej w Ustawie biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG). Nie istnieje rszczenie prawne d umieszczenia na liście biegłych. Pprzez wpis na listę biegły nie uzyskuje uprawnień d wydawania rzeczeń. Lista pełni jedynie funkcję spisu adresów wykwalifikwanych biegłych w myśl Ustawy biegłych i tłumaczach przysięgłych (SDG) dla sądów i subsydiarnie dla pinii publicznej. Ptwierdzenie statusu biegłeg lub funkcji jak biegły sądwy (karta identyfikacyjna i pieczęć) przewidziane jest jedynie dla biegłych sądwych wpisanych na listę biegłych. W celu dwłania (skreślenia) biegłeg z listy biegłych sądwych przewidziana jest również prcedura w Ustawie biegłych i tłumaczach przysięgłych (prcedura pzbawienia biegłeg funkcji). Wbec takiej decyzji biegły ma praw d wniesienia dwłania d Wyższeg Sądu Krajweg. Wbec decyzji teg sądu dpuszczalne jest dwłanie d Trybunału Administracyjneg (Sądu Najwyższeg w sprawach administracyjnych). b) przesłanki ustawwe i prcedury Aby wpisać biegłeg na listę biegłych sądwych muszą być spełnine następujące przesłanki: 1. przesłanki c d sby kandydata na biegłeg: znajmść rzeczy raz znajmść najważniejszych przepisów materialneg i frmalneg prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwści, 3

4 ptwierdzenie kreślneg czasw dświadczenia zawdweg na dpwiedzialnym stanwisku (zazwyczaj 5 lub 10 lat bezpśredni przed wpisem na listę), sbn ptwierdzenie spełninej przesłanki dnśnie wykształcenia, pełna zdlnść d czynnści prawnych, zdatnść umysłwa i fizyczna, gdnść zaufania, bywatelstw austriackie lub bywatelstw inneg państwa UE lub państwa EOG lub Szwajcarii, uregulwana sytuacja finanswa, ptwierdzenie, że biegły dyspnuje kniecznymi pmieszczeniami, sprzętem, labratrium, persnelem etc., które knieczne są d wyknywania czynnści biegłeg. 2. zaptrzebwanie sądów na biegłych sądwych w dziedzinie, którą reprezentuje kandydat. c) Prcedura wpisywania biegłych na listę Wymagane są: wnisek kandydata wpisanie g na listę biegłych w knkretnej, dkładnie kreślnej dziedzinie, ptwierdzenie, że kandydat spełnia wymagania stawiane kandydatm ubiegającym się wpisanie na listę biegłych, Przed dknaniem wpisu należy przedłżyć ptwierdzenie zawarciu ubezpieczenia d dpwiedzialnści cywilnej w wyskści ,-- dla każdeg wypadku przewidzianeg w umwie ubezpieczenia. Ubezpieczenie należy utrzymać w czasie trwania wpisu. Ograniczenie czaswe ubezpieczenia raz wyłączenie d dpwiedzialnści p zakńczeniu czynnści jak biegły sądwy jest niedpuszczalne. złżenie egzaminu przed kmisją Kmisja składa się z przewdnicząceg sędzieg i przynajmniej 2 egzaminatrów fachwców, którzy sami pwinni być biegłymi. Jeden z egzaminatrów wyznaczany jest przez Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądwych, drugieg wyznacza ustawwa reprezentacja zawdu, który reprezentuje kandydat na biegłeg. Kmisja samdzielnie pdejmuje decyzję tym, czy kandydat nadaje się d wpisu na listę biegłych. Wbec tej decyzji nie dpuszcza się żadnych śrdków prawnych. Decyzja kmisji stanwi pdstawę dla decyzji prezesa Sądu Krajweg dnśnie wpisu na listę biegłych. 4

5 d) Ograniczenie czaswe wpisu Termin wpisu na listę upływa p pięciu latach kalendarzwych, licząc d rku, w którym biegły zstał wpisany na listę biegłych. Mżna złżyć wnisek przedłużenie wpisu każdrazw klejne 10 lat. Przed pdjęciem decyzji przedłużeniu wpisu prezes Sądu Krajweg ma za zadanie sprawdzić czy w dalszym ciągu spełnine są wszystkie przesłanki związane z wpisem na listę (za wyjątkiem przesłanki zaptrzebwania). Prezes zasięga przy tym pinii sędziów, na których zlecenie pracwał biegły, na temat jakści rzeczeń raz innych czynnści wyknywanych przez biegłeg. Wbec decyzji drzucającej wnisek przedłużenie wpisu nie ma śrdków prawnych. e) Wygaśnięcie statusu biegłeg sądweg Status biegłeg wygasa w mmencie skreślenia z listy biegłych sądwych (skreślenie następuje w drdze decyzji, którą mżna zaskarżyć). Skreślenie następuje: W przypadku rezygnacji biegłeg z wyknywania czynnści W przypadku gdy nie pdjęt wymaganej recertyfikacji W przypadku pzbawienia statusu biegłeg sądweg W przypadku śmierci biegłeg. f) Pzbawienie statusu biegłeg Prezes Sądu Krajweg pzbawia biegłeg statusu biegłeg sądweg w przypadku gdy: każe się, że biegły nigdy nie spełniał wymagań stawianych kandydatm na biegłych lub później przestał spełniać te wymagania biegły bez przyczyny ustawwej dmawia pwłania g w danym przypadku na biegłeg pwtarza się, że biegły niestswnie zbyt dług przeciąga wydanie rzeczenia i/lub pinii biegły uprczywie narusza zakaz umieszczania kreślnych niedpuszczalnych adntacji na liście biegłych sądwych. 4) Pwłanie biegłeg i czynnści biegłeg sądweg na ptrzeby knkretneg pstępwania Wybru biegłeg dknuje sędzia. Od rku 2008 w pstępwaniach karnych na etapie pstępwania przygtwawczeg (=pstępwanie wstępne) decyzję będzie 5

6 pdejmwać prkuratr, w pstępwaniu głównym sąd będzie mógł przejąć teg sameg biegłeg lub pwłać inneg biegłeg. Sędzia pwinien w pierwszej klejnści pwływać biegłeg z listy biegłych sądwych. W razie ptrzeby mżna jednak w trybie ad hc pwłać na biegłeg raz zaprzysiąc fachwca, który nie jest wpisany na listę biegłych. Przed pwłaniem biegłeg strny pstępwania pwinny zstać wysłuchane c d sby biegłeg; strny mgą przy tym drzucić sbę, która miałaby być pwłana na biegłeg; wbec decyzji w sprawie wnisku drzucenie biegłeg nie jest przewidziany żaden szczególny śrdek prawny. Sądwne pwłanie na biegłeg jest aktem niezależneg rzecznictwa; nie istnieje rszczenie prawne strn pstępwania d pwłania knkretneg biegłeg, nawet w przypadku zgdnści wnisków strn pstępwania c d pwłania biegłeg. Strny nie mgą również uniemżliwić pwłanie biegłeg (brak śrdków prawnych). Pwłanie biegłeg następuje alb na wnisek uczestników pstępwania alb z urzędu na każdym etapie pstępwania, w przypadku gdy sąd nie psiada kniecznej wiedzy w danej dziedzinie. Sąd ma za zadanie zlecić biegłemu wyknanie knkretnych czynnści raz wyznaczyć mu stswny termin na sprządzenie rzeczenia raz wydanie pinii. Termin ten mże też zstać przedłużny. Ustawwe terminy na wyknanie zlecnych przez sąd czynnści nie są przewidziane. Współdziałanie strn pstępwania przy sprządzaniu rzeczenia: Pstępwanie cywilne: Jeżeli czynnści biegłeg wymagają współdziałania uczestników pstępwania lub sób trzecich a te nie zstały mu natychmiast zagwarantwane, ma pwiadmić tym sąd. Sąd da strnm knieczne zlecenia wyznaczając termin ich realizacji. Jeżeli zlecenia te nie zstaną wyknane biegły, ile jest w stanie t uczynić, ma wydać pinię bez weg współdziałania uczestników lub sób trzecich. Pstępwanie karne: Knieczne dkumenty i śrdki dwdwe mgą być udstępnine biegłemu za sprawą sądu pprzez zastswanie śrdków przymusu (przeszukanie dmu, zajęcie). Dtrzymywanie terminów przez biegłeg: W razie kniecznści mże być wymuszne pprzez nałżenie grzywny. 6

7 W przypadku przekrczenia terminu mżliwe jest dwłanie biegłeg i pwłanie inneg biegłeg. Opóźnienia spwdwane przez biegłeg mgą być przyczyną umniejszenia jeg hnrarium d 25%. Jeżeli czynnść biegłeg nie zstała zakńczna, biegły, w przypadku gdy pnsi n winę za ten stan rzeczy, w góle nie ma prawa d rszczeń zapłatę. W innych przypadkach mże trzymać zapłatę tylk w wielkści dpwiadającej zakreswi wyknanej przez nieg czynnści. Ddatkw strny mgą w przypadku późnień spwdwanych przez biegłeg dchdzić rszczeń dszkdwawczych. Kntrla merytryczna czynnści biegłeg przez sąd i strny Sąd sprawdza pinie pd kątem ich kmpletnści, zasadnści i lgicznści w ramach niezależnej ceny dwdów. W przypadku niedciągnięć sąd lub uczestnicy pstępwania mgą zażądać wyjaśnienia i uzupełnienia rzeczenia i pinii. Jeżeli nie jest t mżliwe, mżna pwłać inneg biegłeg lub kilku innych biegłych. Nie jest przewidziany żaden szczególny śrdek prawny wbec decyzji sądu. Biegły jest zbwiązany d wyjaśnienia i uzupełnienia wydaneg przez siebie rzeczenia i pinii. 5) Pzycja prywatneg rzeczznawcy w pstępwaniu sądwym Pstępwanie cywilne: W związku z kntrlą merytryczną pinii sprządznej przez biegłeg uczestnicy pstępwania jeszcze przed decyzją sądu zlecają prywatnym rzeczznawcm sprządzenie pinii. Opinie te przedkłada się sądwi w celu zwalczania nieprawidłwści w piniach sądwych. Sąd nie mże zamiast na pinii sądwej przeć swjej decyzji na takiej pinii prywatnej, skrzysta z niej jednak w przypadku gdy w piniach będą występwać znaczne rzbieżnści. Opinia prywatna psłuży wtedy jak pdstawa d zwrócenia się d biegłeg sądweg celem wyjaśnienia. W przypadku gdy biegły sądwy nie jest w stanie wyjaśnić tych rzbieżnści, sąd mże pwłać inneg biegłeg sądweg w celu sprawdzenia pierwszej pinii (wyknania superekspertyzy) lub w celu dknania pnwnej ceny stanu rzeczy. W takim przypadku pierwszy biegły sądwy nie traci prawa d wynagrdzenia. Prywatny rzeczznawca mże na wnisek swjeg zlecenidawcy zstać przesłuchany, w charakterze świadka rzeczznawcy, dnśnie treści 7

8 sprządzneg przez siebie rzeczenia. Nie wln zadawać mu pytań c d treści jeg wnisków (pinii w ścisłym teg słwa znaczeniu). Bezpśrednie pytania prywatneg rzeczznawcy d biegłeg sądweg pdczas rzprawy ustnej nie są dpuszczalne. Pstępwanie karne: Sąd nie musi brać pd uwagę pinii prywatnej. Na rzprawie głównej pdczas przedstawiania pinii przez biegłeg sądweg należy stwrzyć mżliwść prywatnemu rzeczznawcy, aby zajmwał n miejsce kł brńcy w celu wspierania g przy zadawaniu pytań biegłemu sądwemu. Prywatny rzeczznawca nie ma jednak prawa d samdzielneg zadawania pytań. 6.) Metdy nadzru Czynnści biegłeg przed sądem, jeg zachwanie zgdne z kdeksem zachwania raz gdnść zaufania, również pza działalnścią sądwą, nadzrwane są przez prezesa właściweg Sądu Krajweg (knkretnie przez prezesa teg sądu krajweg, we właściwści któreg biegły wyknuje pracę zawdwą lub ma miejsce zamieszkania). D prwadzenia listy i nadzru nad biegłymi zawsze pwłany jest tylk jeden sąd krajwy. Infrmacje na temat naruszenia wyżej wymieninych zasad przez biegłeg w przypadku dpwiednieg ciężaru przewinienia są pdstawą dla prezesa Sądu Krajweg d wszczęcia pstępwania pzbawienia biegłeg jeg statusu biegłeg sądweg. Biegli, którzy są człnkami Centralneg Zrzeszenia Biegłych Sądwych Austrii, pdlegają również dpwiedzialnści dyscyplinarnej Krajwych Zrzeszeń Biegłych Sądwych (które t wchdzą w skład Centralneg Zrzeszenia). Naruszenie zasad zawdweg Kdeksu Zachwania przez biegłych sądwych mże również stać się pdstawą wszczęcia pstępwania pzbawienia biegłeg statusu biegłeg sądweg. Obciążenie pracą biegłeg dntwane jest na - dstępnej tylk wewnętrznie - elektrnicznej liście biegłych sądwych i mże w danym przypadku być przyczyną pwłania przez sąd inneg biegłeg sądweg. 8

9 7) System wynagradzania biegłych sądwych Pwłanie biegłeg przez sąd jest aktem władczym. Dlateg praw biegłeg d wynagrdzenia jest ustaww uregulwane. (Ustawa prawie d wynagrdzenia (GebAG) 1975) Biegłemu przysługuje praw d wynagrdzenia w zależnści d rdzaju i zakresu zlecnych mu przez sąd czynnści. Ustawwe praw d wynagrdzenia bejmuje: Zwrt ksztów pdróży raz pbytu w miejscu wyknywania czynnści Zwrt ksztów pniesinych w związku z zatrudnieniem niezbędnych pmcników w zakresie, w jakim jest t knieczne Zwrt wydatków gtówkwych (np. za zużyte materiały, kszty sprządzenia kpii, kszty druku etc) Odszkdwanie za stracny czas (rekmpensata za utracny zarbek spwdwany niebecnścią w pracy zawdwej d mmentu pdjęcia czynnści dla sądu) Hnrarium za przestudiwanie akt raz sprządzenie rzeczenia i wydanie pinii (= zapłata za pniesiny trud ) W dniesieniu d pierwszych czterech pzycji raz przestudiwania akt przewidziane są w ustawie stałe kwty zwrtu dla wszystkich biegłych, niezależnie d ich specjalnści. W dniesieniu d zapłaty za pniesiny trud w ustawie przyjęt następujące załżenia: Sąd występując z zamiarem pwłania biegłeg stanwi knkurencję dla zlecenidawców na wlnym rynku, pnieważ biegli sądwi wyknują czynnści przede wszystkim nie dla sądów. Aby móc wytrwać w tej pzycji knkurenta sąd musi zapewnić biegłemu wynagrdzenie za wyknywane przez nieg czynnści w takim samym zakresie jak prywatni zlecenidawcy. Jeżeli nie byłby t mżliwe istniał by niebezpieczeństw selekcji negatywnej i nie mżna by był znaleźć dbrych biegłych. Ustawa przewiduje dlateg tak zwany splitting płat : Zasadnicz biegłemu przysługuje prócz płaty za pświęcny na sprządzenie rzeczenia i wydanie pinii czas i trud praw d takieg sameg wynagrdzenia, jakie mógłby trzymać w swim pzasądwym życiu zawdwym wyknując te same czynnści. W przypadku gdy uczestnicy pstępwania nie mgą pnsić ksztów biegłeg (np. w pstępwaniu karnym, w przypadku przyznania pmcy prceswej w pstępwaniu cywilnym etc.) biegli muszą zasadnicz liczyć się z niższym hnrarium, które 9

10 ze względu na interes pieki prawnej będzie jedynie przybliżne d ich pzasądwych dchdów. Pnadt w takich przypadkach ustawa przewiduje również dla kreślnych grup zawdwych (lekarze, chemicy, biegli w zakresie ruchu drgweg, biegli w zakresie wyceny zabudwanych nieruchmści etc.) zróżnicwane taryfy w zależnści d zakresu wyknywanych czynnści. D teg dchdzi jeszcze fakt, iż we wszystkich pstępwaniach, w których strny pstępwania muszą (i też mgą) pnsić kszty wynagrdzenia biegłeg, strny pstępwania mgą zgdzić się na ryczałtwe wynagrdzenie biegłeg również w zakresie przewyższającym zapisy ustawwe, jeśli wpłaciły ne dpwiednią, wyznaczną przez sąd zaliczkę na pczet ksztów. Ze względu na uprszczny tryb wyznaczenia wynagrdzenia w pstępwaniach cywilnych bardz częst rbi się użytek z tej regulacji. 8) Stwarzyszenia reprezentujące biegłych sądwych i brniące interesów biegłych Interesy austriackich biegłych sądwych są reprezentwane głównie przez Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądwych Austrii. Zrzeszenie t nie jest ustawwym reprezentantem interesów jakiejś grupy zawdwej; Centralne Zrzeszenie Biegłych jest zrganizwane na zasadach prywatneg stwarzyszenia Krajwych Zrzeszeń Biegłych Sądwych, człnkstw zarówn w nim jak i w Zrzeszeniach Krajwych jest dbrwlne. Pmim teg Centralne Zrzeszenie reprezentuje kł 80% wszystkich biegłych sądwych Austrii (ci są dbrwlnymi człnkami pszczególnych rganizacji krajwych). Centralne Zrzeszenie Biegłych reprezentuje zarówn interesy materialne biegłych (na przykład wbec Ministerstwa Sprawiedliwści przy ustalaniu wyskści płat za czynnści raz innych prcedurach ustawdawczych), jak również trszczy się kształcenie i dalsze dsknalenie biegłych. I tak zrzeszenie rganizuje między innymi seminaria dkształcające raz wystawia dla swich człnków tzw. indeks biegłeg. Zrzeszenie deleguje również egzaminatrów d kmisji egzaminacyjnych na ptrzeby prcedury wpisywania biegłych na listę biegłych sądwych. Centralne Zrzeszenie Biegłych ustalił dla człnków swich Zrzeszeń Krajwych szczegółwe zasady pstępwania, które t zstały uznane przez Ministerstw Sprawiedliwści raz w rzecznictwie Sądu Najwyższeg za bwiązujące dla wszystkich biegłych sądwych. Naruszenie przez człnków zrzeszenia zasad zawartych w kdeksie zachwania jest karane przez kmisję dyscyplinarną w ramach Krajwych Zrzeszeń Biegłych; biegli, którzy nie są człnkami zrzeszenia, nie pdlegają temu sądwnictwu dyscyplinarnemu, grzi im jednakże skreślenie z listy, kara, która w zasadzie mże dtknąć wszystkich biegłych sądwych. 10

11 Centralne Zrzeszenie Biegłych Sądwych Austrii jest człnkiem Ogólneurpejskieg Zrzeszenia Organizacji Biegłych (Eur-Expert), d któreg należą becnie zrzeszenia śmiu państw eurpejskich. Organizacja ta wypracwuje międzynardwe standardy etyczne dla działalnści biegłych (Cde f Practice fr Experts within EurExpert). 9) Odpwiedzialnść cywiln- i karnprawna biegłych sądwych Odpwiedzialnść cywilnprawna: Biegli sądwi dpwiadają wbec uczestników pstępwania zgdnie z przepisami pwszechneg kdeksu cywilneg ( 1299, 1300 ABGB) za zawinine wydanie nieprawidłwej pinii, przy czym jak frma przewinienia wystarczy (lekkie) niedbalstw (culpa levissima). Pnadt biegłeg dtyczą rszczenia dszkdwawcze w przypadku zawinineg późnienia w sprządzeniu pinii. Kwestie dtyczące zasadnści rszczeń sób trzecich, które twierdzą, że pnisły szkdę, rzstrzyga się zgdnie z gólnymi przepisami prawa dszkdwawczeg. Nie ma mżliwści, aby rzeczznawca sądwy zstał wyłączny d dpwiedzialnści lub dpwiadał w stpniu granicznym. Stąd bierze się bwiązek zawarcia umwy ubezpieczenia d pnszenia dpwiedzialnści cywilnej dla biegłych sądwych wpisanych na listę biegłych. Czynnści biegłeg w pstępwaniu sądwym nie pwdują przeniesienia dpwiedzialnści cywilnej na państw. Odpwiedzialnść karnprawna: W przypadku umyślneg sprządzenia fałszyweg rzeczenia i/lub wydania fałszywej pinii przed sądem, plicją lub prkuraturą grzi kara d 3 lat pzbawienia wlnści. W przypadku umyślneg sprządzenia fałszyweg rzeczenia i wydania fałszywej pinii przed rganem administracyjnym grzi kara d jedneg rku pzbawienia wlnści. Biegłemu, który żąda lub przyjmuje krzyść alb bietnicę krzyści za sprządzenie fałszywej pinii grzi kara d 3 lat pzbawienia wlnści Za ujawnienie lub wykrzystanie tajemnicy, która zstała mu pwierzna lub d której miał dstęp wyłącznie na mcy czynnści wyknywanych jak biegły i w przypadku gdy zstały przez t naruszne czyjeś interesy grzi kara grzywny d 360 stawek dziennych lub jedneg rku pzbawienia wlnści. 11

12 B. Republika Francuska (République Francaise) Źródła prawa Kdeks pstępwania karneg (Cde de prcédure pénale): Art. 156 i nast., D 37 i nast. Nwy kdeks pstępwania cywilneg (nuveau cde de prcédure civile): Art. 263 i nast. Ustawa rganizacji sądów (cde de l rganisatin judiciaire): Art. R i nast., R i nast. Kdeks sądwnictwa administracyjneg (cde de justice administrative): Art. R i nast. Ustawa bezpieczeństwie spłecznym (cde de la sécurité sciale): Art. R i nast. Ustawa nr z 29 czerwca 1971 biegłych sądwych (Li n du 29 juin 1971 rélative aux experts judiciaires) Ustawa nr z 11 luteg 2004 zmianie ststusu kreślnych zawdów sądwych lub prawniczych, biegłych sądwych, rzeczników patentwych i biegłych ds. zamówień publicznych (Li n du 11 février 2004 réf rmant le statut de certaines prfessins judiciaires u juridiques, des expertes judiciaires, des cnseils en prpriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques) Titr VII Art. 46 bis 56, 79 Dekret nr z 23 grudnia 2004 biegłych sądwych (décret n du 23 décembre 2004 rélatif aux experts judiciaires) art. 21 d 40 w wersji nwel z dnia 30 października 2006 i 19 lipca 2007 Pstanwienie 10. Juni 2005 nmenklaturze zgdnie z art. 1 dekretu nr z 23 grudnia 2004 (arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nmenclature prévue à l article 1 er du décret n du 23 décembre 2004) w wersji nwel z dnia 22 luteg 2006 i 12 maja ) Funkcja biegłych w pstępwaniu sądwym Biegli sądwi są niezależni w wyknywaniu zlecenia, ich pinia służy sądwi d wyrbienia sbie pglądu w kwestiach technicznych, których sąd nie psiada stswnej wiedzy merytrycznej. Strny mają praw wypwiedzieć się w kwestii pwłania biegłeg, udzielenia mu zlecenia sprządzenia pinii raz c d samej pinii (mgą wnsić jej zmianę lub uzupełnienie), a biegli zbwiązani są dnieść się d stanwisk strn. Strny mgą też same wnsić pwłanie klejneg biegłeg z listy (w pstępwaniu karnym) lub zasięgnięcie pinii przeciwnej zwykle dwóch biegłych (w pstępwaniu cywilnym). W sprawach cywilnych strny pnszą kszty pinii. Abstrahując d nadzwyczajnych przypadków wzywa się jedneg biegłeg, który w celu wydania pinii mże wezwać dalszych biegłych innych specjalnści, a także psłużyć się sbami pmcniczymi ze swjej specjalnści, którzy działają pd jeg kntrlą i na jeg dpwiedzialnść. Jeżeli pzwan kilku biegłych, t wydają ni wspólna pinię. Jeżeli są inneg zdania, t pgląd dmienny należy wyrazić w tej pinii. 12

13 pełnią ni funkcję niezależnych, bezstrnnych ekspertów; którzy tak jak sędziwie w przypadku bliższych związków pdlegają wyłączeniu, np. jeżeli wcześniej się daną sprawą zajmwali. Są zbwiązani d natychmiastweg ujawnienia teg faktu i mgą być drzuceni ze względu na strnniczść. Ich zadanie plega na kmplekswym ustaleniu faktów w kwestiach technicznych i na wyciagnięciu i przedstawieniu sądwi wnisków (pinia w ścisłym znaczeniu) drzuceniu bądź wyłączeniu biegłeg ze względu na strnniczść raz wniskach nieprzyjęcie zlecenia z pwdu braku stswnych kmpetencji decyduje sąd rzpznający daną sprawę. Od pstanwienia pwłaniu biegłeg (zarówn d sameg pwłania jak i pwłania knkretnej sby) przysługują natmiast drębne śrdki dwławcze zwykle w terminie miesiąca d sądu apelacyjneg, który również z urzędu mże wskazać na brak kmpetencji biegłeg. Zarzuty pdnszne p terminie zawitym nie są rzpatrywane, chyba że dtyczą nwych faktów w sprawie. Działalnść biegłych nie jest pmyślana jak praca w pełnym wymiarze gdzin, zgdnie z wlą ustawdawcy ma być wyknywana bk działalnści zawdwej. W przypadku sób prawnych wydawanie pinii nie mże być ani celem statutwym spółki ani żadnym celem ddatkwym. 2.) Knieczne kwalifikacje biegłych sądwych Na biegłych pwływane są: a) sby fizyczne alb prawne, które są wpisane alb na krajwą listę biegłych Trybunału Kasacyjneg (najwyższa instancja sądwnictwa pwszechneg) prwadzną w celach infrmacyjnych dla sądów, aktualizwaną na pczątku rku alb na lkalnie prwadznych, crcznie aktualizwanych listach sądów apelacyjnych biegłych dla daneg kręgu w sprawach cywilnych i karnych. Osby te ze względu na swe kwalifikacje pdlegają chrnie karn-prawnej dnśnie stswaneg tytułu i jeg nadużywania. W przypadku sób prawnych sby je reprezentujące muszą bk samej sby prawnej spełniać wszystkie warunki. biegli pdlegają uregulwanemu ustaww pstępwaniu wpis na listę biegłych. w celu wpisania na listę wymagane jest przedłżenie dkumentów bardziej szczegółw pisanych w pkt. 3. bwiązują ich stswne reguły zawdwe, kdeks hnrwy, dbre byczaje raz bwiązek sumienneg wyknywania zleceń sądwych, przy czym naruszenie każdeg z tych bwiązków mże w zależnści d wagi naruszenia mieć knsekwencje dyscyplinarne. biegli pnszą dpwiedzialnść dszkdwawczą i zwracają kszty w przypadku naruszenia bwiązku. 13

14 Regułą jest pwływanie biegłych z listy. Tylk w prcesie karnym, w przypadku gdy zachdzą nadzwyczajne klicznści, mżna pwłać inneg biegłeg (którzy zaprzysięgani są ad hc w każdym pstępwaniu), c jednak należy szczegółw uzasadnić. b) każde inne pwłanie pwłanie ad hc stanwi wyjątek i jest mżliwe tylk, gdy wymagają teg szczególne klicznści. Nie ma przy tym wiążących kryteriów pwływania biegłych ad hc, muszą ni jednak psiadać prównywalne kwalifikacje merytryczne. 3.) Prcedura wpisu biegłych na listę biegłych sądwych (certyfikacja) a) Infrmacje gólne Krajwa lista biegłych sądwych jest prwadzna przez sąd kasacyjny (w pierwszej instancji przez biur sądu kasacyjneg, bureau de la Cur de cassatin, raz przez prkuratra generalneg przy tym sądzie ze stswnym pdziałem zadań, natmiast w drugiej instancji przez Trybunał). Lista jest publicznie dstępna. Listy biegłych sądwych dla kręgów sądów apelacyjnych prwadzne są przez te sądy (w pierwszej instancji przez pierwszeg prezesa raz przez prkuratra generalneg przy tym sądzie ze stswnym pdziałem zadań, natmiast w drugiej instancji przez Trybunał). Listy są publicznie dstępne. Każdy z biegłych mże być wpisany tylk na jedną listę. Równlegle mżliwy jest wpis na listę krajwą. Generalne Zgrmadzenie Radców Sądwych w Siedzibie Sądu Apelacyjneg (assemblée générale des magistrats du siège de la Cur d appel) decyduje prwizrycznym wpisie na listę (na dwa lata) raz p zasięgnięciu uzasadninej pinii kmisji składającej się z innych sędziów i biegłych daneg kręgu sądweg wpisie (na 5 lat) kandydata na biegłeg sądweg na daną listę zgdnie z pstępwaniem przeprwadznym na pdstawie ustawy, dekretu premiera i pstanwienia ministra sprawiedliwści. O wpisie na krajwą listę biegłych sądwych na 7 lat (bezpśredni p trzyletnim wpisie na liście sądu apelacyjneg, który nie traci ważnści) decyduje biur sądu kasacyjneg (bureau de la Cur de cassatin). zażalenie na decyzję wnisku wpis na listy mżna składać przed sądem kasacyjnym. Wpis na listę nie znacza prawa d trzymywania zleceń sądwych na sprządzanie pinii (nie stsuje się zasady rtacji). Listy mają jedynie funkcję infrmatrów dla sądów i strn, które są zupełnie swbdne w wybrze biegłeg. Dwód na sprawwanie funkcji biegłeg wynika bezpśredni z wpisu na jedną z list biegłych dstępnych również w internecie. Odwłanie (skreślenie) biegłeg z list jest przewidziane w nrmach regulujących wyżej wymienine pstępwania. D przyjęcia dymisji biegłeg uprawniny jest przewdniczący trybunału, przez który dana lista jest prwadzna; decyzję 14

15 skreśleniu pdejmuje gremium decydujące również wpisaniu na listę, w przypadku pstępwań dyscyplinarnych kmisja dyscyplinarna daneg trybunału. Od tych decyzji przysługuje dwłanie d sądu apelacyjneg względnie kasacyjneg. W trakcie trwania pstępwania w przypadkach niecierpiących zwłki prezes sądu prwadząceg listę mże tymczasw zawiesić biegłeg d zakńczenia pstępwania. Również w tych przypadkach przysługuje dwłanie d trybunału prwadząceg listę. b) przesłanki ustawwe i prcedury Ubiegając się wpis na listę należy spełniać następujące warunki: c d sby kandydata: dwód wyknywania wystarczając dług działalnści zawdwej w związku ze specjalizacją, która ma być przedmitem wpisu w warunkach wykazujących wystarczająca kwalifikację wykazanie, że nie jest wyknywana żadna działalnść nie dająca się pgdzić z działalnścią sądwą (np. wyknywanie pinii dla twarzystw ubezpieczeniwych) pełna zdlnść d czynnści prawnych raz sprawnść fizyczna i umysłwa, wiek pniżej 70 rku życia wykazanie, że kandydat nigdy nie dpuścił się naruszenia hnru, zaufania i dbrych byczajów, nie ppełnił błędu w zawdzie, nie naruszył reguł zawdwych raz nigdy nie zstał skreślny, dwłany czy zdymisjnwany w pstępwaniu dyscyplinarnym zaświadczenie wyknywaniu działalnści zarbkwej, a w przypadku niewyknywania zaświadczenie miejscu zamieszkania w kręgu daneg sądu apelacyjneg ddatkw w przypadku sób prawnych wykazanie, że sby nimi kierujące spełniają wymgi sbwe, że psiadają wystarczające wypsażenie techniczne i stswny persnel raz że ich siedziba lub urządzenia techniczne znajdują się w kręgu daneg sądu, pnadt wymóg ujawnienia statutu raz wszystkich wspólników psiadających c najmniej 10 % udziałów w kapitale spółki raz wykazanie, że celem spółki nie jest wydawanie pinii sądwych (za wyjątkiem spółek medycyny sadwej i badań genetycznych) d wpisu na listę krajwą wymagany jest dwód c najmniej trzyletnieg definitywneg wpisu na listę sądu apelacyjneg, który ma nadal pzstać w mcy. c) Prcedura wpisywania biegłych na listę Wnisek kandydata na biegłeg wpis na listę z dkładnie kreślną specjalizacją zgdnie nmenklaturą ustalną z pstanwieniem ministra sprawiedliwści na czas graniczny d 1 marca każdeg rku kalendarzweg. 15

16 Wykazanie spełnienia warunków wpisu pprzez przedłżenie wszystkich dkumentów pświadczających kwalifikacje łącznie z pdaniem wszystkich dtychczaswych zlecenidawców i specjalizacji. Pdanie, jakimi śrdkami i urządzeniami kandydat dyspnuje. Sprawdzanie spełnienia przesłanek i przeszkód d wpisu przez prkuratra z Tribunal de Grande Instance, w któreg kręgu kandydat wyknuje działalnść, a w przypadku niewyknywania działalnści, w którym mieszka. Następnie we wrześniu przełżenie wnisku d prkuratra generalneg przy danym sądzie apelacyjnym łącznie z uzyskanymi wynikami egzaminu W przypadku pierwszeg wpisu na dwuletni kres próby: przedłżenie sprawy pierwszemu przewdnicząceg sądu apelacyjneg raz weryfikacja przez Generalne Zgrmadzenie Radców Sądwych w Siedzibie Sądu Apelacyjneg (Assemblee Generale des Magistrats du siege de la Cur d appel) raz decyzja w listpadzie W przypadku wpisu definitywneg raz pnwneg na klejne 5 lat: wykazanie dświadczenia zdbyteg przez kandydata zarówn w danej dziedzinie jak i w praktyce jak biegły sądwy raz uzyskanej wiedzy z zakresu nrm prawa frmalneg i zawdu biegłeg Przedłżenie sprawy kmisji piniującej przy właściwym sądzie apelacyjnym przez prkuratra z Tribunal de Grande Instance. Gremium t składa się z jedneg sędzieg przewdnicząceg i sędziów człnków (których zmienia się zależnie d wielkści i składu sądu apelacyjneg) raz 5 biegłych sądwych z różnych dziedzin ustalnych w nmenklaturze, którzy działają jak biegli d c najmniej 5 lat i zstali pwłani zgdnie przez pierwszeg prezesa i prkuratra generalneg sądu apelacyjneg z rekmendacji związków i zrzeszeń biegłych sądwych. Wszyscy człnkwie kmisji SA pwłani na trzy lata i mgą być pwłani na pnwną kadencję. Kmisja swbdnie wydaje pinię na temat spełniania przez kandydata wymgów i mże kandydata również wezwać i przesłuchać. W przypadku rżnści głsów rzstrzyga głs przewdnicząceg. następnie we wrześniu: przedłżenie sprawy pierwszemu prezeswi sądu apelacyjneg raz weryfikacja przez Generalne Zgrmadzenie Radców Sądwych w Siedzibie Sądu Apelacyjneg (Assemblee Generale des Magistrats du siege de la Cur d appel) raz decyzja w listpadzie Od decyzji przysługuje dwłanie d sądu kasacyjneg. Wniski wpis na krajwą listę biegłych sadwych należy kierwać d prkuratra generalneg przy sądzie kasacyjnym d 1 marca daneg rku. Ten p weryfikacji przedkłada sprawę pierwszemu przewdniczącemu i prkuratrwi generalnemu sądu apelacyjneg a następnie przedkłada wnisek w biurze sądu kasacyjneg w celu pdjęcia decyzji, którą biur pdejmuje w grudniu. Od decyzji przysługuje dwłanie d sądu kasacyjneg. 16

17 d) Ograniczenie czaswe wpisu Wpis następuje pczątkw na dwuletni kres próby i kńczy się z upływem 2 rku kalendarzweg, a następnie jest w sądzie apelacyjnym graniczny na kres 5 lat, w sądzie kasacyjnym kres ten wynsi 7 lat. Przed pdjęciem decyzji przedłużeniu wpisu należy sprawdzić, czy warunki nadal są spełnine i czy nie występują żadne przeszkdy. Przy tej kazji dknuje się ceny bwiązkwych crcznych raprtów biegłych ilści wydanych przez nich pinii z pdaniem sygnatury akt sprawy, datą pstanwień pwłaniu raz z wyznacznymi przez sąd terminami. Od dmwy dknania wpisu przysługują wymienine już mżliwści dwłania się d sądu kasacyjneg. e) Wygaśnięcie statusu biegłeg sądweg Właściwść wygasa wraz z dymisją biegłeg z ważnej przyczyny, z upływem kresu, na który biegły zstał pwłany, w przypadku śmierci biegłeg, w przypadku skreślenia z listy w związku z niezdlnścią prawną raz w wyniku rzeczenia kary dyscyplinarnej. Ważnymi pwdami dymisji są tylk trwała niebecnść, chrba i ciężkie przewlekłe upśledzenie. Niezdlnść prawna następuje w przypadku ppełnienia pważneg błędu zawdweg alb w przypadku skazania biegłeg za czyny, które naruszają hnr, zaufania lub dbre byczaje. Skreślenia jak kara dyscyplinarna mżna rzec na kres 3 lat alb dżywtni. Pstępwania dyscyplinarne mże być także wszczęte już p utracie właściwści biegłeg przez daną sbę w przypadku działań lub zaniechań, których biegły sądwy dpuścił się w trakcie sprawwania swej funkcji. Skreślenie z listy sądu apelacyjneg pciąga za sbą skreślenie z listy krajwej. T sam dtyczy dwrtneg przypadku. f) Pzbawienie statusu biegłeg Statusu biegłeg pzbawia rgan właściwy d dknania wpisu biegłeg, gdy się każe, że nastąpiła niezdlnść prawna gdy biegły dmawia przyjęcia zlecenia wyknania pinii alb lub stwierdzenia faktów lub wyknania pinii alb jeżeli wyknuje pinię nie w terminie 17

18 Statusu biegłeg pzbawia się w drdze pstępwania dyscyplinarneg z reguły w ustnym jawnym pstępwaniu przed właściwą kmisją dyscyplinarną sądu apelacyjneg alb kasacyjneg i stanwi t karę dyscyplinarną na czas graniczny alb dżywtni, gdy biegły w znacznym stpniu naruszy prawa zawdwe lub warunki zlecenia, gdy wykazuje brak hnru, zaufania i dbrych byczajów, nawet jeśli chdzi sprawy, które nie są związane ze zleceniem sądwym.. Od decyzji przysługuje śrdek dwławczy d sądu kasacyjneg.. 4) Pwłanie biegłeg i czynnści biegłeg sądweg na ptrzeby knkretneg pstępwania Wybru biegłeg dknuje sąd (sędzia śledczy, przewdniczący) w pstępwaniu karnym względnie również strny. Sąd w pierwszej klejnści pwinien pwłać biegłeg z list sądwych, dmienną decyzję należy uzasadnić a w pstępwaniu karnym wymagane są nadzwyczajne klicznści. W razie ptrzeby mżna jednak pwłać na biegłeg ad hc eksperta nie wpisaneg na listę, któreg przy pwłaniu należy zaprzysiąc W przypadku pwłania biegłeg należy wysłuchać zdania strn kniecznści sameg pwłania, c d sby biegłeg, jeg kwalifikacji i zlecenia sprządzenia pinii. Strny mgą zakwestinwać kniecznść pwłania biegłeg raz drzucić biegłeg ze względu na strnniczść lub brak wymaganych kwalifikacji wnsząc pprawienie lub uzupełnienie pstanwienia pwłaniu biegłeg. Od decyzji przysługuje drębny śrdek prawny, przy czym sąd dwławczy zbwiązany jest d sprawdzenia kwalifikacji biegłeg z urzędu. Sądwe pwłanie biegłeg stanwi jest aktem niezawisłeg sądwnictwa. Strny maja praw d pwłania klejneg wybraneg przez nich biegłeg (w prcesie karnym) raz zasięgnięcie pinii przez zwykle dwóch klejnych biegłych (w pstępwaniu cywilnym), jest t również mżliwe w przypadku niezgdnych wnisków strn. Kszty zawsze pnszą strny (wyjątek: zwlnienie z ksztów /pmc prceduralna/ i częściw w pstępwaniu karnym). Pwłanie biegłeg należy d uznania sądu, który pprzez wniski strn lub działając z urzędu dba ustalenie prawdy w każdym stadium pstępwania. Sąd już w pstanwieniu pwłaniu biegłeg udziela knkretnych zleceń raz wyznacza stswny termin na ustalenie faktów i sprządzenie pinii, któreg prlngata mże nastąpić tylk na bszerny uzasadniny wnisek (również biegłeg), który jednak pwinien być dtrzymany pd rygrem surwej sankcji dyscyplinarnej. 18

19 Pstępwanie dyscyplinarne prwadzi prkuratr przy sądzie prwadzącym listę, ile dwie się naruszeniu. Mże się przy tym psługiwać mżliwściami dchdzeniwymi wynikającymi z funkcji prkuratra. Pstępwanie dyscyplinarne jak pstępwanie karne dbywa się na psiedzeniu jawnym (wyłączenie jawnści jest mżliwe z ważnych pwdów pdsądneg). Tym samym przewidziane są ustawwe terminy wyknania zlecenia. T sam dtyczy wyskści przewidzianeg wynagrdzenia, które należy ustalić już w pstanwieniu pwłaniu biegłeg. Strny płacą w kasie sądów zaliczkę na wynagrdzenie biegłeg. Biegli muszą przyjąć zlecenie (sankcjnwany dyscyplinarnie bwiązek zawdwy), przysługuje im jednak dwłanie d pstanwienia pwłaniu, w szczególnści w dniesieniu d ustalneg wynagrdzenia. Współdziałanie strn przy ustalaniu faktów: Jeżeli biegły ptrzebuje współdziałania uczestników pstępwania lub sób trzecich, t mże je wezwać i udzielić zlecenia. Jeżeli t nie jest wystarczające, t pwinien niezwłcznie pinfrmwać tym sąd, który wówczas sam udziela zlecenia i zarówn w pstępwaniu cywilnym jak i karnym ma mżliwść d zmuszenia d ich wyknania (pwód d przedłużenia terminu dla biegłeg) Dchwanie terminu przez biegłych, którzy w kreślnych sytuacjach (jeżeli pwłan kilku biegłych alb gdy jeden biegły pwłał ddatkwych biegłych, pnieważ jeg wiedza merytryczna nie była wystarczająca) muszą wyknać wspólną pinię, jest bwiązkiem zawdwym. Naruszenie teg bwiązku jest sankcjnwane przez kary dyscyplinarne (jak upmnienie w przypadku niewielkieg przekrczenia terminu, w pzstałych przypadkach wykreślenie na kres trzech lat alb dżywtni). W przypadku przekrczenia terminu knieczne jest dwłanie pstanwienia pwłaniu i pwłanie nweg biegłeg. Odwłany biegły zbwiązany jest d pkrycia wszystkich wynikłych ksztów raz dszkdwania. Okres przedawnienia w przypadku niewłaściweg wyknywania świadczenia przez biegłeg wynsi 10 lat. Biegłym nie przysługuje w takiej sytuacji rszczenie wynagrdzenie. Zbwiązani są d ddania wszelkich przekazanych im przedmitów i dkumentów. Muszą również przedłżyć sądwi wynik swych dtychczaswych ustaleń, badań, prtkły i wniski. Merytryczna kntrla działalnści biegłych sądwych przez sąd i strny Sąd sprawdza, czy sprządzna pinia jest wystarczając jasna, by miała wpływ na pdjęcie decyzji przez sąd w ramach swbdnej ceny materiału dwdweg. 19

20 W przypadku braków lub niejasnści sąd lub strny mgą żądać wyjaśnień i uzupełnienia ustaleń faktycznych i pinii. Jeżeli nie jest t mżliwe, należy pwłać innych biegłych. Od decyzji sądu przysługuje drębny śrdek dwławczy. Biegli zbwiązani są d sprządzenia pinii w ramach z góry ustalneg wynagrdzenia. Tylk w przypadku nieprzewidzianych klicznści mających wpływ na rzmiar pinii przewidziane jest pnwne ustalenie wynagrdzenia. 5) Pzycja prywatneg rzeczznawcy w pstępwaniu sądwym O ile wynika z ustawy, teg typu śrdek dwdwy nie jest przewidziany. Opinię biegłeg prywatneg mżna by wykrzystać w pstępwaniu jedynie w ramach przedstawienia dwdu z zeznań świadka (dnśnie własnych spstrzeżeń) lub z dkumentu. W związku z merytryczną weryfikacją pinii sprządznej przez biegłeg sądweg pinie prywatne zlecane przez uczestników prcesu mgą się kazać przydatne w tym sensie, że mgłyby pmóc w sfrmułwaniu pytań d biegłeg sądweg w celu wyjaśnienia, zmiany bądź uzupełnienia pinii raz mgłyby prwadzić d pwłania klejneg biegłeg lub zasięgnięcia pinii przeciwnej. Biegły prywatny mże na wnisek zstać przesłuchany w charakterze biegłeg świadka dnśnie pczyninych przez nieg ustaleń, by w ten spsób przyczynić się d wyjaśnienia sprawy. 6.) Metdy nadzru Działalnść zawdwą biegłych nie tylk przed sądem ich zachwanie zgdne z etyką zawdwą, hnr i zaufanie również pza wyknywaniem działalnści sądwej, nadzrują właściwy pierwszy prezes sądu prwadząceg listę raz prkuratr generalny teg sądu. Prkuratr zbwiązany jest d sprawdzania infrmacji na temat naruszeń ze strny biegłeg raz niespełnienia przez nieg kreślnych kryteriów, a także d pdejmwania takieg działania z urzędu. Zawiadamia tym także pierwszeg prezesa sądu. W przypadku pdejrzenia, iż biegły dpuścił się czynów skutkujących dpwiedzialnścią dyscyplinarną, pwduje pwłanie dpwiedniej kmisji dyscyplinarną i wszczyna pstępwanie dyscyplinarne. zależnści d wagi ppełnineg czynu kmisja dyscyplinarna rzeka sankcje d upmnienia p dżywtnie skreślenia z listy biegłych, przy czym rzeczenie kmisji dyscyplinarnej mże mieć wpływ na całą działalnść zawdwą danej sby. O ile wiadm nie jest przewidziane rzekanie kar pieniężnych. 20

21 Biegli pdlegają także kntrli rganizacji zawdwych. Infrmacje na temat pracy biegłeg uzyskuje się na pdstawie bligatryjnych crcznych raprtów ilści pwłań i terminach. 7) System wynagradzania biegłych sądwych Pwłanie biegłeg przez sąd jest aktem administracyjnym, w którym kreślana jest także przewidywalna płata i sby zbwiązane d jej uiszczenia. Rszczenie biegłeg wynagrdzenie raz bwiązek pnszenia ksztów przez strny rzstrzygane są zatem w pdlegającym egzekucji pstanwieniu sądwym, które mże być zaskarżne przez każdą ze strn. zarządzenie wypłaceniu wynagrdzenia sąd wydaje p zakńczeniu czynnści we wcześniej ustalnej wyskści. Biegłym przysługuje rszczenie wynagrdzenie stswnie d rdzaju i rzmiaru udzielneg przez sąd zlecenia. Ustawwe rszczenie wynagrdzenie bejmuje: Zwrt ksztów dla sób trzecich Zwrt ksztów sprządzenia pinii (np. zużytych materiałów, ksztów kser, artykułów biurwych itp.) Wynagrdzenie za czynnść ustalenia faktów i wyknanie pinii (łącznie z persnelem pmcniczym i innymi pwłanymi biegłymi) Nie przewidzian żadnych stałych kwt. Wynagrdzenie sąd ustala z góry mając na względzie kmplekswść materii, nakład ptrzebny d sprządzenia pinii, zdanie biegłeg i strn. Pdwyższenie wynagrdzenia jest mżliwe tylk w wyniku dwłania biegłeg w frmie pstanwienia sądu. Obwiązek pnszenia ksztów przez strny mże być jeszcze zmieniny w wyrku zasadniczym. Wszelkie pstanwienia SA natychmiastw zaskarżalne i w przypadku braku zaskarżenia stają suię prawmcne. 8) Stwarzyszenia reprezentujące biegłych sądwych i brniące interesów biegłych Działalnść takich stwarzyszeń uregulwana jest ustaww d 1901 r. (Cmpagnies d Experts près les Curs d appel). Człnkwstw w tych rganizacjach jest dwlne. O ile wiadm nie ma przymusu przynależnści d daneg stwarzyszenia. Stwarzyszenia takie mają praw rekmendacji biegłych sądwych na człnków kmisji weryfikacyjnych działających przy sądach apelacyjnych. Reprezentują ne pd względem plitycznym i zawdwym interesy biegłych sądwych na zewnątrz. Stwarzyszenia te działają w gólnkrajwej rganizacji (Cmpagnie Natinales 21

22 des Ecpertes Justice). Nie psiadają statusu ficjalnych reprezentacji zawdwych takich jak izby zawdwe. 9) Odpwiedzialnść cywiln- i karnprawna biegłych sądwych Odpwiedzialnść cywilnprawna : Biegli sądwi pnszą dpwiedzialnść za każdą szkdę (również w wyniku zwłki) uczestników pstępwania wynikającą z naruszenia bwiązków zawdwych. Okreś przedawnienia wynsi 10 lat. Bieg terminu przedawnienia rzpczyna się p zakńczeniu czynnści biegłeg w pstępwaniu sądwym. O ile wiadm nie ma żadnych przepisów szczególnych regulujących dpwiedzialnść karną. 22

23 C. Królestw Hiszpanii Źródła prawa Ustawa pstępwaniu cywilnym (Ley de Enjuiciamient Civil, Ley 1/2000, de 7 ener, de Enjuiciamient Civil) 2. Księga, I. Tytuł, 6. Rzdział, 5. Dział, Art. 335 i nast. (LEC) w aktualnie bwiązującej wersji. 1.) Funkcja biegłych w pstępwaniu sądwym Biegli sądwi są, niezależnie d teg czy są pwłani przez sąd czy przez strnę, zawsze śrdkami dwdwymi. (Wskazuje na t systemwe usytuwanie działu dwdzie z biegłych sądwych, pdbnie jak wiele innych zbieżnych pstanwień dtyczących dwdu z zeznań świadka). Niezależnie d teg, czy zstali pwłani przez strny czy też przez sąd, pdlegają nakazwi biektywizmu (art. 335 (2) LEC). Pza ich wiedzą fachwą nie przypisuje im się takich właściwści jak niezależnść. O ile w pdręcznikach kreślani są brazw mianem pmcników sądu, t dtyczy t tych samych aspektów, które jedncześnie dnszą się d świadków nie psiadających stswnej wiedzy merytrycznej (np. Jse Almagr Nsete, Derech Prcesal (1996), Tm. I, Vl. 2, pp. 134 i nast.). Funkcja biegłych sądwych w pstępwaniu sądwym t funkcja bezstrnneg eksperta; Nie ma jednak niezależnści, pnieważ pza swą wiedzą merytryczną biegli związani są pleceniami strny, która ich wezwała alb sądu. Ich działalnść nie jest prównywalna z urzędem sędziwskim, pnieważ prządek prawny nie przypisuje im wyrkm większeg znaczenia, traktując je jedynie jak wniski świadka pdlegające swbdnej cenie dwdwej. Niezależnść biegłeg dtyczy tylk kwestii merytrycznych, ale również tu jest graniczna przez kreślne bwiązki prawne (np. dknania kreślnych badań, które biegły uważa za zbędne, które jednak sąd ze względów prawnych uważa za knieczne alb zalecenie, by pwstrzymywać się z wygłaszaniem pinii wartściujących przed dknaniem ceny prawnej). Biegli dpwiadają za merytryczny wynik wydanej pinii. Biegli pwłani przez strnę mgą być dwłani tylk przez daną strnę; zarzuty wbec nich mają jedynie wpływ na wartść dwdwą wydawanych przez nie pinii (art. 344 LEC). O drzuceniu biegłeg pwłaneg przez sąd decyduje się tak jak drzuceniu sędzieg (Art. 343 (1) LEC). Funkcje biegłeg sądweg zasadnicz wyknuje się jak działalnść ddatkwą d głównej działalnści zawdwej. 23

24 2.) Knieczne kwalifikacje biegłych sądwych Zasadnicz wymagane jest ukńczenie stswneg wykształcenia zawdweg i dpwiednie dpuszczenie d zawdu ( titul ficial ). Jeżeli w danej dziedzinie brakuje drgi d zdbycia wykształcenia bądź uzyskania tytułu, warunkiem jest stswne dświadczenie zawdwe (Art. 340 LEC). Szczególne dświadczenie (kres, intensywnść pracy, dtychczaswa działalnść w charakterze biegłeg) nie jest wymagane (Art. 340 LEC). O ile wiadm, szczególne pstępwania certyfikacyjne (w szczególnści dnśnie wykształcenia i dpuszczenia d zawdu) nie jest unrmwane (Art. 340 LEC). Wiedza wychdząca pza wykształcenie czy dświadczenie zawdwe (znajmść prawa zawdu biegłych sądwych, nrm pstępwania, regulacji dyscyplinarnych, metdyki ustalania faktów i sprządzania pinii) nie stanwi przesłanki pwłania na biegłeg (art. 340 LEC). Jednak przy sprządzaniu pinii biegły zbwiązany jest d złżenia przysięgi lub hnrweg zapewnienia, że zna prawn-karne knsekwencje naruszenia bwiązków biegłeg w pstępwaniu (Art. 355 (2) LEC). Biegły wykazuje swe kwalifikacje przy wpisywaniu na listę, natmiast w przypadku biegłych nie wpisanych na listę wiedza w spsób naturalny wykazywana jest ad hc (Art. 341 LEC). Zatem d strny frmalnej sąd ma jedynie bwiązek sprawdzenia wymaganych kwalifikacji przez tych statnich. Od strny materialnej kwalifikacje biegłeg należy sprawdzić w każdym pstępwaniu w ramach ceny dwdów. 3.) Prcedura wpisu biegłych na listę biegłych sądwych (certyfikacja) a) Infrmacje gólne Istnieje pstępwanie regulujące rczny wpis na listę biegłych (Art. 341 LEC). O ile wiadm nie ma żadneg unrmwaneg dwdu pświadczająceg tżsamść biegłeg alb inneg dwdu pświadczająceg status lub funkcję biegłeg sądweg (dwód, szczególny pdpis, pieczęć). O ile wiadm nawet przy spełnieniu wszystkich przesłanek nie ma wyraźneg prawa pdmitweg d wpisu na listę biegłych alb d bycia pwłanym z listy w knkretnej sprawie na zasadzie rtacji, czy tez wyraźnie uregulwaneg pstępwania, w którym takieg uprawnienia mżna by dchdzić. W bydwu przedstawinych przypadkach takie działanie mże być uznane za bezprawne i wywływać skutki prawne na zasadach gólnych (Art. 341 LEC). b) przesłanki ustawwe i prcedury O ile wiadm standardy etyczne (tzn. takie wychdzące pza kwestię wykształcenia i dpuszczenia d zawdu) jak warunek wpisu nie są w wyraźny spsób unrmwane. 24

25 O ile wiadm brak jest wyraźnie uregulwanych szczególnych wymgów dtyczących stswneg wypsażenia (tzn. takie wychdzące pza kwestię wykształcenia i dpuszczenia d zawdu). W ramach pwływania biegli mają bwiązek krespndujący z ich przysięgą lub zapewnieniem d ewentualneg drzucenia pwłania i pdania przyczyn uniemżliwiających ich pwłanie (Art. 342 (1) und (2) LEC). c) Prcedura wpisywania biegłych na listę Wpis następuje c rku na jeden rk. Jak stwierdzn, dknywany jest przez właściwy sąd. d) Ograniczenie czaswe wpisu Właściwść biegłeg psiadają sby wpisane na listę przez kres jedneg rku. e) Wygaśnięcie i pzbawienie statusu biegłeg sądweg O ile wiadm, nie ma żadnych wyraźnych nrm dnśnie spsbu ewaluacji biegłych. O ile wiadm sankcja skreślenia z listy nie jest wyraźnie unrmwana. 4) Pwłanie biegłeg i czynnści biegłeg sądweg na ptrzeby knkretneg pstępwania Wybór biegłych sądwych Biegli sądwi wpisywani są crcznie na listę, z której wybierani są przez sąd rzpznający knkretną sprawę wg zasady rtacji. (Art. 341 LEC). Biegli sądwi wybierani są w kreślnym pstępwaniu alb przez strny (Art. 335 LEC) alb przez sąd (Art. 339 LEC). Pwłanie biegłych Wybrany przez strnę biegły zasadnicz pwływany jest przed pstępwaniem, natmiast wybrany przez sąd na pczątku pstępwania (Art. 335 i nast. LEC). Pwłanie w jednstkwym przypadku nie ma skutku wychdząceg pza dane pstępwanie; zasadnicz wpis na crczną listę umżliwia biegłym ich pwływanie przez sądy (Art. 335 i nast. LEC). Współdziałanie uczestników pstępwania przy ustalaniu faktów: O ile wiadm bwiązek strn d współdziałania nie jest wyraźnie unrmwany. Pewien prawny bwiązek współdziałania strn wynika z pzstałych pstanwień dtyczących pstępwania raz z regulacji dtyczącej ciężaru dwdu. 25

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Prawo finansowe 2011/2012

Prawo finansowe 2011/2012 1 Mateusz Ppiel Praw finanswe 2011/2012 Prf. dr hab. Bgumił Brzeziński dr. Paweł Kryczk Wykład 1 (BB) Wiadmści wstępne/ Część gólna finansów publicznych...2 Wykład 2 (PK) Praw budżetwe wiadmści wstępne

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo