Titus 25 WG. Telefon Alarmowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Titus 25 WG. Telefon Alarmowy: +1-860-892-7693"

Transkrypt

1 Niniejsza Karta Charakterystyki Środka sporządzona jest zgodnie z dyrektywą 2001/58 /WE Unii Europejskiej. KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Nr Ref Data aktualizacji : Wersja 2.0 Data sporzadzenia wersji polskiej , Identyfikacja środka i jego producenta Nazwa środka ochrony roślin: TITUS 25 WG Synonimy: B Rodzaj środka: herbicyd środek chwastobójczy Forma użytkowa: WG,mikrogranulat do sporządzania zawiesiny wodnej Telefon i fax w razie nagłych wypadków: Anglia: 00 (44) Du Pont de Nemours (France) S.A.S., Défense Plaza 23/25, Rue Delariviere Lefoullon La Défense 9, Puteaux, Francja, Tel.: , Fax.: Du Pont de Nemours International S.A. 00 ( 44 ) ( 0 ) ( Angielski ) 2. chemin du Pavilion 00 ( 49 ) ( 0 ) ( Niemiecki ) CH/1218 Le Grand Saconnex / GE 00 ( 35 ) ( 0 ) ( Francuski ) Switzerland Tel: 00 ( 41 ) ( 22 ) Adres przedstawicielstwa producenta w Polsce: DuPont Poland Spółka z o.o. ul. Powązkowska 44c, Warszawa tel.: Telefon i fax działu do spraw rejestracji: tel: Telefon Alarmowy: Skład środka,substancje wchodzące w skład preparatu. Substancje niebezpieczne Stężenie % Numer CAS Numer EC klasyfikacja wag. Rimsulfuron (substancja aktywna) N,R51/53 Morwet D-425(składn.pomocniczy) 13, Xi; R36/38 Substancje niebezpieczne Nazwy chemiczne substancji Rimsulfuron (PN) 1-(4,6-dimetoksypirimidin-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-primidyno 1

2 Morwet D-425 sulfonylo)mocznik ; C 14H 17N 5O 7S 2 Polymer Pełne brzmienie zwrotów R wymienionych w tym punkcie,zamieszczono w punkcie 16-tym tej karty.patrz punkt Identifikacja zagrożeń Działa drażniąco na oczy i skórę Działa toksycznie na organizmy wodne 4. Pierwsza pomoc Postępowanie w przypadku: - zatrucia przez wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie potrzeby podać tlen lub wykonać sztuczne oddychanie. W przypadku silniejszego zatrucia zasięgnąć porady lekarza. - skażenia skóry: Bezzwłocznie umyć skażone partie skóry dużą ilością wody z mydłem. - zanieczyszczenia oczu: Bezzwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, również pod powiekami, Jeżeli podrażnienie utrzymuje się, zasięgnąć porady specjalisty. - połknięcia: Podać do wypicia 1 lub dwie szklanki wody.nie prowokować wymiotów bez zasięgnięcia porady lekarza. Nie podawać niczego doustnie, jeżeli poszkodowana osoba jest nieprzytomna. W razie wypadku lub gdy poczujesz się źle natychmiast zasięgnij porady lekarza (pokaż etykietę jeśli to możliwe). 5. Postępowanie w przypadku pożaru Zalecane środki do gaszenia:areozol wody, piana, suche chemikalia, dwutlenek węgla( CO 2 ) - Specjalna odzież ochronna: w razie pożaru używać aparatu do oddychania. Ze względów bezpieczeństwa nie używać silnego strumienia wody (ryzyko skażenia). W przypadku niewielkiego pożaru, jeżeli budynek nie jest mocno narażony na ogień i jeżeli warunki na to pozwalają, pozwolić, aby ogień zgasł sam, ponieważ woda może zwiększyć skażenie. Schłodzić pojemniki / zbiorniki z wodą do gaszenia,rozproszonym strumieniem wody. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Zalecenia dotyczące ochrony osobistej: Używać wyposażenia ochrony osobistej. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska: Nie spłukiwać do wód powierzchniowych ani do kanalizacji. Sposoby usuwania i oczyszczania miejsca wypadku: Natychmiast zebrać środek szufelką lub odkurzaczem. Do zbierania używać odkurzacza przemysłowego. Zbierać do odpowiedniego pojemnika w celu dalszego zagospodarowania/usunięcia. Jeśli wypadek nastapił w pobliżu cennych roslin zielnych lub drzew,po wstepnym oczyszczeniu, usunąć warstwę gleby grubości 5 cm. 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Informacje o właściwościach środka istotnych w przechowywaniu i transporcie: Zapewnić właściwą wentylację w miejscach, w których tworzy się pył. Używać wyposażenia ochrony osobistej. Zabezpieczenie przed wybuchem i pożarem: Przechowywać z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu. Przechowywanie: Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze przewietrzanym Przechowywać w miejscach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych. Produkty, z którymi nie wolno mieszać/przechowywać środka: brak specjalnych wymagań Rodzaj opakowań: brak specjalnych wymagań. Dodatkowe informacje: przechowywać z dala od dostępu dzieci. miejscu. 2

3 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację, zwłaszcza w pomieszczeniach zamknietych. Wyposażenie ochrony osobistej: - do ochrony rąk: rękawice ochronne z gumy nitrilowej grubości 0.4 0,7 mm, czas pracy w rękawicach : 480 minut. Nie stosować rękawic uszkodzonych, bawełnianych lub skórzanych - do ochrony oczu: okulary ochronne, osłona twarzy - do ochrony dróg oddechowych: Nie wymaga się,z wyjątkiem tworzenia się areozoli. Pół-maski z wkładem filtracyjnym P2 (Norma Europejska - EN 143) - do ochrony skóry i ciała: lekkie ubranie ochronne. Ogólne zalecenia dotyczące higieny: Umyć ręce i twarz przed przerwami w pracy i natychmiast po zakończeniu pracy ze środkiem. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy. Nie wdychac pyłu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Kontrola narażenia : Wszystkie elementy wyposażenia ochrony osobistej należy wizualnie sprawdzić przed ich użyciem. Zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie: ubranie ochronne, rękawice należy wymienić 9. Właściwości fizykochemiczne Rodzaj formy użytkowej: WG - mikrogranulat do sporządzania zawiesiny wodnej Barwa: beżowy Zapach: łagodny,słabowyczuwalny Odczyn ph : 7 (w 10 g/l wody) Punkt zapłonu: nie ma zastosowania Własności wybuchowe: nie jest substancja wybuchową Ciężar nasypowy: 670 kg/m 3 (luzem) Rozpuszczalność w wodzie: tworzy zawiesinę Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) 1,94 (ph5) (rimsulfuron) 0,34(pH7) (rimsulfuron) 10. Stabilność i reaktywność Trwałość:Trwały w temperaturze do ok.100 C W zalecanych warunkach przechowywania i stosowania nie ulega rozkładowi. Chemikalia, których należy unikać: nie znane Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla, tlenki azotu. 11.Informacje toksykologiczne Toksyczność ostra LD 50 doustna dla szczura: = > 5000 mg/kg LC 50 dooddechowa (4godz.)szczur: = >7,5 mg/l LD 50 doskórna dla królika: = > 2000mg/kg Drażnienie skóry : działa drażniąco na skórę Drażnienie oka : działa drażniąco na oczy Działanie uczulające: Nie wywoływał uczuleń u zwierzat laboratoryjnych. 12. Informacje ekologiczne Dane ekotoksykologiczne: -Toksyczność ostra dla organizmów wodnych pstrąg tęczowy LC 50 (96godz.) = > 1000 mg/l bluegill sunfish LC 50 (96godz.) = > 1000 mg/l Toksyczność dla rozwielitki LC50 (48 godz.) = > 1000 mg/l Toksyczność dla glonów EC50 (72godz.) = 4,565 mg/l -Toksyczność dla ptaków kaczka Mallarda LC 50(8dni) => 5620 mg/kg przepiórka japońska LC 50(8dni) => 5620 mg/kg Bioakumulacja: log POW = 0,29(pH5) ; 1,47 (ph 7) 3

4 Biodegradacja: zgodnie z wynikami badań nad biodegradacją: środek określono jako łatwo podlegajacy biodegradacji. Titus 25 WG 13. Postępowanie z odpadami Odpady Odpowiednio zebrane odpady środka(patrz.pkt.6) umieścić w szczelnym pojemniku.pojemnik zamknąć i włożyć do worka z grubej folii.szegółowo opisać.przechowywać w przewietrzanym zamkniętym pomieszczeniu tak by składowany materiał nie stanowił zagrożenia dla ludzi i środowiska. O większych ilościach nieprzydatnych środków ochrony roślin lub odpadów pestycydowych: Poinformować Instytut Ochrony Roślin Oddział w Sośnicowicach tel. ( 032) Nie dopuścić do skażenia odpadami wód podziemnych / gruntowych i powierzchniowych. Pozostałości Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Z opróżnionymi opakowaniami: Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Opróżnione opakowania po środku zwrócić sprzedawcy,u którego środek został zakupiony. Nie dopuszczać do skażenia stawów, cieków wodnych lub drenów nieprzydatnymi środkami lub opróżnionymi opakowaniami. 14. Informacje o transporcie Transport lądowy ADR ONZ nr 3077 Kod klasyfikacji : M7 NI Nr. 90 Nr.oznakowania : 9 Właściwa nazwa transportowa: substancja niebezpieczna dla środowiska ciało stałe, n.o.s. (zawiera Rimsulfuron)) Transport powietrzny IATA C ONZ nr: 3077 Określa nastepująco: Nr.oznakowania : 9 MI Właściwa nazwa transportowa: substancja niebezpieczna dla środowiska, stała, n.o.s. (zawiera Rimsulfuron), Transport morski IM DG: ONZ nr.3077 Nr.oznakowania: 9 Właściwa nazwa transportowa: substancja niebezpieczna dla środowiska, ciało stałe, n.o.s. (zawiera Rimsulfuron) 15.Informacje dotyczace przepisów prawnych: Dyrektyw Unii Europejskiej - Dyrektywa 2001/58/EC, środek jest sklasyfikowany i ma następująco: Międzynarodowe symbole i objaśnienia: Symbole zagrożenia: Xi Produkt drażniący N - Produkt niebezpieczny dla środowiska być oznakowany Ostrzeżenia o zagrożeniach (R) R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne;może powodować długo 4

5 utrzymujace się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Ostrzeżenia o bezpieczeństwie pracy podczas stosowania środka (S) S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S2 - Chronić przed dziećmi S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt S20/21 - Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka S35 - usuwać środek i jego opakowanie w sposób bezpieczny S 57- Używać odpowiednich pojemników zapobiegajacych skażeniu Środowiska Odrębne oznakowanie preparatów specjalnych : W celu uniknięcia ryzyka dla ludzi środowiska,stosować się do etykiety -instrukcji stosowania oraz do niniejszej Karty Charakterystyki.. Niniejsza Karta spełnia warunki określone Rozporządzeniami Min.Zdrowia z dnia 2 września 2003r., Dz.U.Nr.171 poz.1666 oraz Dz.U.Nr.173 poz Inne informacje Pełne brzmienie zwrotów R wymienionych w punkcie 2 karty. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R50/51 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Dane zawarte w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa oparte są na naszej najlepszej wiedzy, informacji i przekonaniu, którym dysponowaliśmy w dniu publikacji. Dane te przeznaczone są wyłącznie jako pomoc w bezpiecznym postępowaniu w transporcie, stosowaniu, konfekcjonowaniu, przechowywaniu, postępowaniu z odpadami, upowszechnianiu informacji i nie należy ich utożsamiać z gwarancją lub atestem jakościowym. Dane dotyczą wyłącznie konkretnego zastosowania środka i nie można ich odnosić do tegoż środka stosowanego łącznie z innymi produktami ani do innego zastosowania poza wymienionym w niniejszym tekście. 5

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC Zgodne z 93/112/EEC, ISO 11014-1 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. nr 140, poz.1171) 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA Nazwa produktu : Bulldock 025 EC

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

RETAR 480 SL. nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon

RETAR 480 SL. nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon KARTA CHARAKTERYSTYKI wykonana zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie karty charakterystyki z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 215, poz.1588), wg wytycznych Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Nr KCh/PS/31 Data wydania 28.10.2005 Wydanie : 6 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG Strona 1 z 9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu MIEDZIAN 50 WP 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ASPERMET 200 EC - Karta Charakterystyki UN 3082

ASPERMET 200 EC - Karta Charakterystyki UN 3082 ASPLANT-SKOTNICCY Sp.J. 43-600 Jaworzno ul. Chopina78 A Pozwolenie Min. Zdrowia nr: 3869/09 Data pierwszego wydania: 2009-02-12 Data aktualizacji: 2011-02-12 1. Identyfikacja preparatu 1.1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Nr KCh/PS/P/109

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Nr KCh/PS/P/109 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr KCh/PS/P/109 Data wydania 31.01.2008 Wydanie : 3 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC wersja.004.00.00 z 06.07.2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych.

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych. Wersja: 004.00.00 Strona 1 z 16 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Bulldock 025 EC Zawiera Betacyflutryna nr CAS: 68359375 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej PKWiU: 24.30.22-79.30 Strona 1/ 6 Producent: NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000 fax.+48 54 23 00 600, 41 14 600 Telefon

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 30.10.2009 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Haftschmierstoff Firma

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: 2008-01-15 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOS RN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo