W nagłych wypadkach naley dzwoni pod numer 999 lub 112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W nagłych wypadkach naley dzwoni pod numer 999 lub 112"

Transkrypt

1 Zapisy do lekarza rodzinnego (GP) W nagłych wypadkach naley dzwoni pod numer 999 lub 112 This document is in Polish

2 Dlaczego naley zapisa si do lekarza pierwszego kontaktu (General Practitioner GP)? Lekarz rodzinny, zwany równie lekarzem pierwszego kontaktu (General Practitioner GP), odgrywa wan rol w opiece zdrowotnej. To włanie on decyduje, czy pacjent potrzebuje konsultacji innego lekarza specjalisty, a jeli tak, to w jaki sposób powinien umówi si na wizyt. Pacjenci powinni zapisa si do lekarza pierwszego kontaktu zaraz po przybyciu do danego rejonu, nie czekajc na pojawienie si problemów ze zdrowiem. Za zapisanie si do lekarza pierwszego kontaktu nie jest pobierana adna opłata. Bezpłatna jest równie wizyta u lekarza pierwszego kontaktu majca na celu uzyskanie porady lub zbadanie. Kto moe si zapisa do lekarza pierwszego kontaktu (GP)? Uprawnione do tego s osoby, które przybyły do Irlandii Północnej z zamiarem osiedlenia si w tym kraju. Oznacza to, e osoby te musz planowa i mie pozwolenie na pozostanie w Irlandii Północnej (lub na pozostałym obszarze Zjednoczonego Królestwa (Wlk. Brytanii i Irlandii Pn.) przez okres dłuszy ni sze miesicy. W przypadku osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) konieczne jest posiadanie dokumentów takich jak wiza, zezwolenie na prac lub inne zezwolenie. Uprawnione do tego s równie osoby ubiegajce si o status uchodcy w Wielkiej Brytanii. Osoby te zostan poproszone o załczenie zawiadczenia, e złoyły w MSW (Home Office)/ Biurze Imigracyjnym (Immigration Service) wniosek o nadanie statusu uchodcy, lub o przedstawienie innych formalnych dokumentów z MSW. W celu sprawdzenia tosamoci pacjenta oraz jego uprawnie do bezpłatnej opieki medycznej przychodnia moe zada przedstawienia dokumentów potwierdzajcych tosamo. Gdzie mona znale lekarza pierwszego kontaktu (GP)? Niektórzy lekarze pierwszego kontaktu pracuj samodzielnie, inni wraz z innymi lekarzami tego typu pracuj w przychodniach (GP Practice). W rejonie tym istnieje wiele przychodni. Ich szczegółow list zamieszczono na kocu niniejszego dokumentu. Niektóre przychodnie (ale nie wszystkie) zatrudniaj na stanowisku lekarza pierwszego kontaktu kobiety. Jeli jest to dla pacjenta wane, powinien zasign informacji bezporednio w przychodni. Jak mona zapisa si do lekarza pierwszego kontaktu (GP)? W tym celu naley wypełni formularz rejestracyjny. Formularz ten ma symbol HS22X. Jest dostpny w jzyku angielskim, a take w rónych innych

3 jzykach, takich jak czeski, łotewski, litewski, polski, portugalski, rosyjski, słowacki i urdu. Kopi formularza zamieszczono z tyłu niniejszej broszury. Naley wypełni ten formularz i zabra go ze sob do przychodni, w której chce si zarejestrowa jako pacjent. Przychodnia powinna zaakceptowa złoony formularz rejestracyjny i wyrazi zgod na bezzwłoczne dopisanie składajcej go osoby do listy pacjentów. Czy przychodnia musi przyj osob składajc formularz rejestracyjny do grona swoich pacjentów? Tak, przychodnia ma taki obowizek poza przypadkami, gdy osoba składajca formularz: mieszka poza rejonem obsługiwanym przez przychodni (czyli poza obszarem, na którym lekarze pierwszego kontaktu zgodzili si wiadczy usługi); została usunita z listy pacjentów przychodni w wyniku sporu zaistniałego wczeniej midzy dan osob a przychodni; zachowywała si agresywnie wzgldem któregokolwiek z pracowników przychodni. W kadym z tych przypadków przychodnia musi poda na pimie przyczyn odmowy umieszczenia danej osoby na licie swoich pacjentów. Jeli przychodnia odmówi umieszczenia danej osoby na licie swoich pacjentów i jeli osoba ta jest niezadowolona z tej decyzji, powinna: wypełni ankiet zamieszczon z tyłu niniejszego pakietu i wysła j bezpłatnie na adres umieszczony na dole formularza lub skontaktowa si (albo poprosi przyjaciela lub pracownika wspierajcego [advocacy worker] o skontaktowanie si w swoim imieniu) z Zespołem ds. Lekarzy Rodzinnych (Family Practitioner Unit) w Zarzdzie ds. Słuby Zdrowia i Opieki Społecznej (Northern Health and Social Services Board), dostpnym pod numerem (028) Osoba składajca skarg zostanie poproszona o podanie informacji na temat przychodni, w której próbowała si zarejestrowa, opisanie tego co si stało, oraz o podanie swoich danych kontaktowych. Wszystkie przychodnie w tym rejonie podpisały z zarzdem Northern Health and Social Services Board umow o wiadczenie ogólnych usług medycznych. W przypadku problemów z zapisaniem si do lekarza pierwszego kontaktu zarzd ten zbada spraw i powiadomi osob składajc skarg, co naley dalej zrobi. 3

4 Co dzieje si po zapisaniu do lekarza pierwszego kontaktu (GP)? Przychodnia moe wtedy wyznaczy pacjentowi termin wizyty (lub poprosi go o ustalenie takiego terminu) u lekarza pierwszego kontaktu i/lub pielgniarki z tej przychodni. Wizyta ta ma na celu zapisanie dotychczasowej historii zdrowia i choroby pacjenta i okrelenie jego ewentualnych biecych potrzeb medycznych. Wszystkie przychodnie maj system wyznaczania terminów wizyt i przychodnia wyjani kademu pacjentowi zasady jego działania. Niektóre przychodnie wyraaj zgod na przyjcie pacjenta przez lekarza bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty tylko w okrelonych sytuacjach. (Naley o to zapyta). Z chwil wpisania danej osoby na list pacjentów przychodnia moe jej zapewni odpowiedni opiek medyczn. W cigu omiu tygodni pacjent otrzyma poczt z Centralnej Agencji Usług Medycznych (Central Services Agency - CSA) kart wiadcze zdrowotnych (medical card) zawierajc nadany mu numer ubezpieczenia (Health and Care Number). Kart t otrzymuje si bezpłatnie. Dokument ten jest bardzo wany i uprawnia pacjenta do korzystania z szerokiej gamy usług. Z tego powodu naley ten dokument przechowywa w bezpiecznym miejscu. Jeli karta medyczna nie dotrze do pacjenta w podanym terminie, pacjent (albo jego przyjaciel lub pracownik wspierajcy [advocacy worker) powinien zatelefonowa do CSA pod numer (028) i poprosi o połczenie z działem ds. medycznych (Medical Directorate). Co naley zrobi, jeli pacjent potrzebuje tłumacza do porozumiewania si z lekarzem pierwszego kontaktu lub innymi pracownikami przychodni? Jeli pacjent potrzebuje tłumacza w trakcie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (lub kontaktu z innym pracownikiem przychodni, np. połon lub pielgniark), zorganizowanie tłumaczenia jest obowizkiem przychodni. Pacjent powinien jak najszybciej zawiadomi o tym personel przychodni, aby mona było zamówi tłumacza na planowan wizyt. Tłumacz pojawi si wtedy podczas wizyty i bdzie tłumaczy rozmow pacjenta z lekarzem lub innym pracownikiem przychodni. W nagłych przypadkach lub gdy tłumacz nie bdzie mógł by obecny na miejscu, przychodnia moe skorzysta z usługi tłumaczenia przez telefon. Wszystkie usługi tłumaczeniowe s bezpłatne dla pacjenta i dla przychodni. Jak mona dosta si do lekarza pierwszego kontaktu (GP)? W tym celu naley skontaktowa si z przychodni i umówi si na wizyt mona to zrobi telefonicznie lub przyj do przychodni. Pacjent jest uprawniony do leczenia przez jednego z lekarzy pierwszego kontaktu z przychodni, w której si zapisał. Przychodnia wyznaczy pacjentowi termin 4

5 wizyty przypadajcy w cigu 48 godzin od zgłoszenia i poda nazwisko lekarza, który go przyjmie. Jeli pacjent wolałby zosta przyjty przez innego lekarza z tej przychodni, moe czeka na wizyt dłuej ni 48 godzin. W niektórych przychodniach pacjent moe zosta przyjty przez lekarza bez uprzedniego umówienia si na wizyt tylko w okrelonych terminach. S to tzw. godziny otwarte ( Open Surgery"). Jeli pacjent potrzebuje pilnie konsultacji lekarskiej, powinien skontaktowa si z przychodni w celu uzyskania porady, jak to zrobi. Co robi w przypadkach, gdy pacjent jest zbyt chory, aby uda si do przychodni? Jeli pacjent czuje si tak le, e nie jest w stanie uda si do przychodni, moe by uprawniony do skorzystania z wizyty domowej lekarza pierwszego kontaktu. W tym celu powinien skontaktowa si z przychodni. Pacjent nie moe jednak domaga si, aby lekarz odwiedził go w domu. Wizyta domowa wchodzi w gr tylko wtedy, gdy lekarz pierwszego kontaktu uzna, e wymaga tego stan zdrowia pacjenta. Co naley zrobi w przypadku, gdy pacjent jest chory i musi skorzysta z pomocy lekarskiej, ale przychodnia jest zamknita? Przychodnie s z reguły otwarte od poniedziałku do pitku, w godzinach podanych w poszczególnych przychodniach. Jeli pacjent chce porozmawia z lekarzem lub zosta przyjty przez lekarza poza tymi godzinami, powinien zadzwoni pod numer do centrum pomocy medycznej w nagłych przypadkach Dalriada Urgent Care, które oferuje równie usługi tłumaczeniowe. Lekarz moe udzieli pacjentowi porady przez telefon lub zaleci mu udanie si do lokalnego centrum podstawowej opieki medycznej (Primary Care Centre) w Moneymore, Ballymena, Whiteabbey lub Coleraine, gdzie lekarz moe go zbada lub da leki. Co powinien zrobi pacjent, który uległ powanemu wypadkowi lub gdy konieczne jest natychmiastowe skorzystanie z pomocy medycznej? Jeli pacjent ulegnie powanemu wypadkowi lub gdy zajdzie konieczno natychmiastowego skorzystania z pomocy medycznej, naley si uda do najbliszego szpitala na izb przyj/oddział pomocy doranej (Accident and Emergency Department A &E). Poniej zamieszczono szczegółowe informacje na ten temat. 5

6 Coleraine Londonderry Magherafelt Antrim Whiteabbey Ulster Royal City Craigavon Enniskillen Newry Mid Ulster Hospital, Magherafelt izba przyj/oddział pomocy doranej A & E jest otwarta/y jest otwarta w godz , we wszystkie dni tygodnia. Whiteabbey Hospital izba przyj/oddział pomocy doranej A & E jest otwarta/y w godz , we wszystkie dni tygodnia. Nie wszystkie szpitale maj izb przyj/oddział pomocy doranej. Pacjent powinien wiedzie, w których szpitalach jest taka izba przyj/ oddział pomocy doranej, aby nie traci czasu na jazd do szpitala, który nie bdzie mógł mu udzieli pomocy w nagłym wypadku. Jeli pacjent jest zbyt chory, aby dotrze samemu na izb przyj/oddział pomocy doranej, powinien zadzwoni pod numer 999, aby wezwa karetk, która przewiezie go do szpitala. Karetk moe równie wezwa osoba, która pomaga choremu. Pracownik, który odbierze telefon poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz obecnego miejsca pobytu (adresu) chorego, a take szczegółowych informacji na temat problemu ze zdrowiem. W sytuacjach takich jest dostpna telefoniczna pomoc tłumacza. Karetka zostanie wysłana do chorego najszybciej jak to bdzie moliwe. Usługa ta jest bezpłatna. Karetka zawiezie chorego do szpitala na izb przyj/oddział pomocy doranej, gdzie zostanie on zbadany przez pielgniark, a potem przez lekarza. Badanie to jest równie bezpłatne. 6

7 Co naley zrobi w przypadku, gdy pacjent jest niezadowolony z obsługi? Jeli pacjent jest niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu pomocy medycznej, jakiej mu udzielono, powinien o tym kogo zawiadomi. Pomoe to wyeliminowa problemy wystpujce w przychodni lub zwizane z jej personelem. Pacjent moe zgłosi problem osobie z przychodni, która si nim zajmuje. Moe równie sam (lub korzystajc z pomocy przyjaciela lub pracownika wspierajcego [advocacy worker]) zatelefonowa do zarzdu Northern Health and Social Services Board pod numer po porad, jak rozwiza napotkany problem. Mona równie zadzwoni do Rady. ds. Zdrowia i Opieki Społecznej (Northern Health and Social Services Council) pod numer (028) ). Jest to niezalena instytucja, która moe doradzi i pomóc pacjentowi w złoeniu skargi. Moe równie zapewni tłumacza. W przypadku jakichkolwiek trudnoci z zapisaniem si w przychodni naley wypełni poniszy formularz i wysła go w kopercie na nastpujcy adres: Dr Denis Boyd Northern Health & Social Services Board Family Practitioner Unit FREEPOST BE802 BALLYMENA BT42 1BR Na kopercie nie trzeba nakleja znaczka pocztowego. 7

8 Rejestracja w przychodni czy natknł/natknła si Pan/Pani na jakie problemy? 1. Do której przychodni chciał/a si Pan/Pani zapisa? 2. Czy przychodnia umieciła Pana/Pani na licie swoich pacjentów? Tak/Nie 3. Jeli nie, czy powiadomiono Pana/Pani o tym? 4. Czy kto przyszedł z Panem/Pani, aby pomóc w zarejestrowaniu si? Tak/Nie 5. Jeli przyszedł/przyszła Pan/Pani zarejestrowa si sami, czy miał/a Pan/Pani jakie problemy z porozumieniem si z pracownikami przychodni? Tak/Nie 6. Czy obsługujc Pana/Pani przychodnia skorzystała z usługi tłumaczenia przez telefon? Tak/Nie 7. Czy obsługujcy Pana/Pani pracownicy przychodni starali si udzieli wszelkiej niezbdnej pomocy? Tak/Nie 8. Jeli przychodnia umieciła Pana/Pani na licie swoich pacjentów, czy jest Pan/Pani zadowolony/a z obsługi podczas zamawiania wizyt i w ich trakcie? Tak/Nie 9. Prosz zapisa poniej wszelkie uwagi na temat usług lekarzy pierwszego kontaktu. Imi i nazwisko pacjenta: Adres pacjenta: Numer telefonu lub adres Prosz wysła niniejsz ankiet na adres: Dr Denis Boyd, Northern Health and Social Services Board, FREEPOST BE802, BALLYMENA, BT42 1BR (nie trzeba nakleja znaczka). 8

9 Lista przychodni ogólnych w rejonie 349 Drs. Lynch/Sterne/Hadden 350 Drs. Wee/TR Brown THE COUNTRY MEDICAL CENTRE (028) Moyle 122 BALLINLEA ROAD ARMOY BT53 8TY BUSHMILLS MEDICAL PRACTICE (028) Moyle 6 PRIESTLAND ROAD BUSHMILLS BT57 5QP 357 Drs. McSparran/MB Buckley/ GLENS OF ANTRIM MEDICAL CENTRE (028) Moyle Grant 2 GORTACLEA ROAD CUSHENDALL BT44 0TE 366 Drs.McLister 368 Drs. Bell/Hegarty/Hasson BALLYCASTLE HEALTH CENTRE (028) Moyle DALRIADA HOSPITAL BALLYCASTLE BT54 6BA BALLYCASTLE HEALTH CENTRE (028) Moyle DALRIADA HOSPITAL BALLYCASTLE BT54 6BA 345 Drs. RA Burns/Flynn/D Hughes/J Burns/ BALLYMONEY HEALTH CENTRE (028) Ballymoney RN McCartney//Murdock/DWH ROBINSON MEMORIAL Johnston/ HOSPITAL P Hughes 21 NEWAL ROAD BALLYMONEY BT53 6HB 360 Drs. McBride/Young/Henderson RASHARKIN HEALTH CENTRE (028) Ballymoney 10 MONEYLECK ROAD RASHARKIN BT44 8QB 361 Drs. Fannin/DR Hutchinson/KL Boyd BALLYMONEY HEALTH CENTRE 0844 Ballymoney ROBINSON MEMORIAL HOSPITAL NEWAL ROAD BALLYMONEY BT53 6HB 367 Drs. McCurdy/Armstrong/McCollum THE FROCESS MEDICAL CENTRE (028) Ballymoney 56 MAIN STREET CLOUGHMILLS BT44 9LF 341 Drs. Moles/McClenahan/Dr Maxwell COLERAINE HEALTH CENTRE (028) Coleraine CASTLEROCK ROAD COLERAINE BT51 3HP 344 Drs. Quiery/Stewart KILLOWEN MEDICAL CENTRE (028) Coleraine Tracey CASTLEROCK ROAD COLERAINE BT51 3HP 346 Drs. Shannon/RW Burns/Topping/ LODGE HEALTH (028) Coleraine 9

10 Mitchell/Nicholl/Wallace/Nesbitt/ 20 LODGE MANOR E Donnelly COLERAINE BT52 1JX 351 Drs. Bailie/Gardiner/Logue/ PORTRUSH MEDICAL CENTRE (028) Coleraine MD McCartney 17 DUNLUCE AVENUE PORTRUSH BT56 8DW 352 Drs. Kerr/Orr/Connor GARVAGH HEALTH CENTRE (028) Coleraine 110 MAIN STREET GARVAGH BT51 5AE 354 Dr. J Harley/D Harley THE FAMILY PRACTICE (028) Coleraine 6 LEVER ROAD PORTSTEWART BT55 7EF 355 Drs. McAuley/McGurk/McCormack KILREA MEDICAL CENTRE (028) Coleraine 36 GARVAGH ROAD KILREA BT51 5QP 356 Drs. JS Brown/Turner/McMaster/ MOUNTSANDEL SURGERY (028) Coleraine Rowe/Pollock/Bonnar/McIlmoyle/Dobbs 4 MOUNTSANDEL ROAD COLERAINE BT52 1JB 358 Drs. Nutt/Siberry LIFFOCK SURGERY (028) Coleraine 69 SEA ROAD CASTLEROCK BT51 4TW 369 Drs. Carlin/O'Loan/Boston PORTSTEWART MEDICAL CENTRE (028) Coleraine MILL ROAD PORTSTEWART BT55 7PQ 401 Drs. Smyth/Acharya/ COOKSTOWN HEALTH CENTRE (028) Cookstown Wray/TC Johnston 52 ORRITOR ROAD COOKSTOWN BT80 8BN 404 Drs. Finch/Gilfillan/Dalzell COAGH SURGERY (028) Cookstown 67 URBAL ROAD COAGH BT80 0DP 405 Drs. Flanigan/McKeever/Dr G Shannon LOY MEDICAL CENTRE (028) Cookstown 8 LOY ST COOKSTOWN BT80 8PE 407 Drs. McBride/J O'Kane/Irwin THE OAKS FAMILY PRACTICE (028) Cookstown 48 ORRITOR ROAD COOKSTOWN BT80 8BG 413 Dr. S Graham 30C FAIRHILL ROAD (028) Cookstown COOKSTOWN BT80 8AG Drs. FA White/JM Logan/ DRAPERSTOWN SURGERY (028) Magherafelt KA Harkin/P Small 6 TOBERMORE ROAD DRAPERSTOWN 10

11 MAGHERAFELT BT45 7AG 406 Drs. Glancy/Ingram/Walls/Diamond GARDEN ST. SURGERY (028) Magherafelt 29 GARDEN STREET MAGHERAFELT BT45 5DD 409 Drs. McCoy/Fitzsimmons THE HEALTH CENTRE (028) Magherafelt 50 HILLHEAD STEWARTSTOWN BT71 5HY 410 Drs. Overend/Collins/Shortall/G Shaw MAGHERA HEALTH CENTRE (028) Magherafelt 25 CHURCH STREET MAGHERA BT46 5EA 412 Drs. Tohill/A O'Kane/Noble THE DIAMOND MEDICAL CENTRE (028) Magherafelt MARKET SQUARE MAGHERAFELT BT45 6ED 417 Drs. Barker/Wilson/Hinds/C Woulahan CASTLEDAWSON SURGERY (028) Magherafelt STATION ROAD CASTLEDAWSON BT45 8AZ 418 Dr. Johnston 419 Dr. Charlton THE DIAMOND MEDICAL CENTRE (028) Magherafelt MARKET SQUARE MAGHERAFELT BT45 6ED MAGHERAFELT HEALTH CENTRE (028) Magherafelt 1 FAIRHILL ROAD MAGHERAFELT BT45 6BL 420 Drs. Kuriacose/Miller/Hearnshaw/ MONEYMORE MEDICAL CENTRE (028) Magherafelt McKay FAIRHILL MONEYMORE BT45 7QX 336 Drs. Hegan/Houston/M McCleery/Page/ ROSEHALL MEDICAL PRACTICE (028) Newtownabbey A McCleery 2 MALLUSK ROAD GLENGORMLEY BT36 4PP 337 Drs PM Davison/Jennings/Kyle/McEntee GLENGORMLEY PRACTICE (028) Newtownabbey 324 ANTRIM ROAD GLENGORMLEY BT36 5EQ 431 Drs. Crosbie/Meenan/ WHITEHOUSE MEDICAL (028) Newtownabbey Cruickshanks/Kane/Young GROUP PRACTICE WHITEABBEY HEALTH CENTRE 95 DOAGH ROAD NEWTOWNABBEY BT37 9QW 433 Drs. McAteer/JH Logan/Swinerton/ BALLYCLARE GROUP PRACTICE (028) Newtownabbey Rafferty/Clarkson/Hughes/Rodgers GEORGE AVENUE BALLYCLARE BT39 9HL 11

12 434 Drs. Farrell/Cusick ABBOTS CROSS MEDICAL PRACTICE (028) Newtownabbey Hendron/Nagle 92 DOAGH ROAD NEWTOWNABBEY BT37 9QW 436 Dr. Balmer TRAMWAYS MEDICAL CENTRE (028) Newtownabbey FARMLEY ROAD NEWTOWNABBEY BT36 7XX 437 Dr. C Spence TRAMWAYS MEDICAL CENTRE (028) Newtownabbey FARMLEY ROAD NEWTOWNABBEY BT36 7XX 438 Drs. J Neary/Neary/Beirne TRAMWAYS MEDICAL CENTRE (028) Newtownabbey FARMLEY ROAD NEWTOWNABBEY BT36 7XX 440 Drs. A J J Darrah/E L Downey/ NOTTING HILL MEDICAL PRACTICE (028) Newtownabbey L L Small/C B Doran/K L Graham / 95 DOAGH ROAD W J Toland NEWTOWNABBEY BT37 9QN 384 Dr. Mitchell LARNE HEALTH CENTRE (028) Larne GLOUCESTER AVENUE LARNE BT40 1PB 386 Dr. B D Glover ANTRIM COAST MEDICAL PRACTICE (028) Larne THE CLONEY GLENARM BT44 0AB 388 Drs. Dunn/Shepherd/Kirk INVER SURGERY (028) Larne MOYLE MEDICAL CENTRE OLD GLENARM ROAD LARNE BT40 1XH 389 Drs. AJ McIroy/Murphy/MP Hopkins CORRAN SURGERY (028) Larne MOYLE MEDICAL CENTRE OLD GLENARM ROAD LARNE BT40 1XH 391 Drs. Crory/Wilson/Ferguson VICTORIA SURGERY (028) Larne MOYLE MEDICAL CENTRE OLD GLENARM ROAD LARNE BT40 1XH 393 Drs. Craig/Black/Lalsingh LARNE HEALTH CENTRE (028) Larne GLOUCESTER AVENUE LARNE BT40 1PB 394 Drs. Howie/Carlisle LARNE HEALTH CENTRE (028) Larne GLOUCESTER AVENUE LARNE BT40 1PB 382 Drs. Esler/DN Davison/Stone/Gorman/ WHITEHEAD HEALTH CENTRE (028) Carrickfergus G McGirr 17B EDWARD ROAD

13 WHITEHEAD BT38 9RU 385 Drs.Dixon/Crothers/Gibson OLD SCHOOL SURGERY (028) Carrickfergus Kernohan/White 54 STATION ROAD GREENISLAND BT38 8TP 387 Drs. Ferguson/Haggan/ SCOTCH QUARTER PRACTICE (028) Carrickfergus McGrath/Mercer-Smith/ CARRICKFERGUS HEALTH CENTRE OM Buckley TAYLOR'S AVENUE CARRICKFERGUS BT38 7HT 390 Drs. Buchanan/Bradley THE CASTLE PRACTICE (028) Carrickfergus /Bolton/McAllister/Ryans/McDonald CARRICKFERGUS HEALTH CENTRE /Hamilton/Fitzpatrick/Johnston TAYLOR'S AVENUE CARRICKFERGUS BT38 7HT 382 Drs. Esler/DN Davison/Stone/Gorman/ WHITEHEAD HEALTH CENTRE (028) Carrickfergus G McGirr 17B EDWARD ROAD WHITEHEAD BT38 9RU 385 Drs.Dixon/Crothers/Gibson OLD SCHOOL SURGERY (028) Carrickfergus Kernohan/White 54 STATION ROAD GREENISLAND BT38 8TP 387 Drs. Ferguson/Haggan/ SCOTCH QUARTER PRACTICE (028) Carrickfergus McGrath/Mercer-Smith/ CARRICKFERGUS HEALTH CENTRE OM Buckley TAYLOR'S AVENUE CARRICKFERGUS BT38 7HT 390 Drs. Buchanan/Bradley THE CASTLE PRACTICE (028) Carrickfergus /Bolton/McAllister/Ryans/McDonald CARRICKFERGUS HEALTH CENTRE /Hamilton/Fitzpatrick/Johnston TAYLOR'S AVENUE CARRICKFERGUS BT38 7HT 302 Drs. Cameron/Crooks/Green TEMPLEPATRICK SURGERY (028) Antrim Stirling/Huey/McNeill 80 CASTLETON TEMPLEPATRICK BT39 0AZ 303 Drs. Thompson/Thomson/ CRUMLIN MEDICAL PRACTICE (028) Hyndman 1 GLENAVY ROAD CRUMLIN BT29 4LA 13 Antrim 307 Drs. Hogg/Field ANTRIM HEALTH CENTRE (028) Antrim STATION ROAD ANTRIM BT41 4BS 308 Drs. P Hunter/Prakash/ ORIEL SURGERY (028) Antrim McQuillan 31 ORIEL ROAD ANTRIM BT41 4HR 326 Drs. TM McCusker/O'Gorman/ THE FAMILY PRACTICE (028) Antrim McCullough ANTRIM HEALTH CENTRE STATION ROAD

14 ANTRIM BT41 4BS 327 Dr. AM Kidd/S Cosgrove ANTRIM HEALTH CENTRE (028) Antrim STATION ROAD ANTRIM BT41 4BS 329 Drs. WD Hutchinson/Moss ANTRIM HEALTH CENTRE (028) Antrim STATION ROAD ANTRIM BT41 4BS 330 Drs. Turk/McKenna ANTRIM HEALTH CENTRE (028) Antrim STATION ROAD ANTRIM BT41 4BS 333 Dr. Rainey TOOME SURGERY (028) Antrim TOOME HOUSE MAIN STREET TOOMEBRIDGE BT41 3TF 334 Drs. Ford/McCaughey/GH McIlroy/ THE HEALTH CENTRE (028) Antrim O'Hanlon/Currie/Bill 5 NEILLSBROOK ROAD RANDALSTOWN BT41 3AE 305 Drs. PT Dick/Harper/ BALLYMENA HEALTH CENTRE (028) Ballymena CM Dick/CR Dick CUSHENDALL ROAD BALLYMENA BT43 6HQ 310 Drs. JK McKelvey/RD McKelvey/ CULLYBACKEY MEDICAL PRACTICE (028) Ballymena Allen/JB Hunter/Seymour TOBER PARK CULLYBACKEY BT42 1NW 311 Drs. MC Magowan/TD Magowan THE SURGERY (028) Ballymena 77 GALGORM ROAD BALLYMENA BT42 1AA 312 Drs. Rea/Purce BALLYMENA HEALTH CENTRE (028) Ballymena CUSHENDALL ROAD BALLYMENA BT43 6HQ 313 Drs. SG Russell/Simms THE GABLES MEDICAL CENTRE (028) Ballymena 45 WAVENEY ROAD BALLYMENA BT43 5BA 314 Drs. McFarland/Dundee BALLYMENA HEALTH CENTRE (028) Ballymena CUSHENDALL ROAD BALLYMENA BT43 6HQ 315 Drs. O'Hara/Wright BALLYMENA HEALTH CENTRE (028) Ballymena CUSHENDALL ROAD BALLYMENA BT43 6HQ 317 Drs. RA Redmond (R) /MR Redmond BROUGHSHANE MEDICAL CENTRE (028) Ballymena /Baird/L Bunting/Ferguson 76 MAIN STREET

15 BROUGHSHANE BT42 4JP 321 Drs. McQuillan/M G Armstrong BALLYMENA HEALTH CENTRE (028) Ballymena CUSHENDALL ROAD BALLYMENA BT43 6HQ 323 Drs. J D Simpson/P A E Brown SMITHFIELD MEDICAL CENTRE (028) Ballymena GALGORM ROAD BALLYMENA BT43 5HB 325 Dr. S Bill/Dr R Bill KELLS & CONNOR MEDICAL CENTRE (028) Ballymena 36 Church Road Kells BALLYMENA BT42 3JU 328 Drs. DJ Johnston/McCaughern/McAteer MAINE MEDICAL PRACTICE (028) Ballymena OLD MILL PARK MAIN STREET CULLYBACKEY BT42 1GP 331 Drs. Huey/Khanna BALLYMENA HEALTH CENTRE (028) Ballymena CUSHENDALL ROAD BALLYMENA BT43 6HQ 338 Drs Kenny/Butler AHOGHILL HEALTH CENTRE (028) Ballymena PORTGLENONE ROAD AHOGHILL BT42 1LE 339 Dr Gilchrist AHOGHILL HEALTH CENTRE (028) Ballymena PORTGLENONE ROAD AHOGHILL BT42 1LE 395 Dr J Wilson ROCKFIELD MEDICAL CENTRE (028) Ballymena DOURY ROAD BALLYMENA BT43 6JD 396 Drs Beckett/Vercoe-Rogers/Donald OLD BANK SURGERY (028) Ballymena 97 MILL STREET BALLYMENA BT43 5AF 319 Drs. Patterson/WJ Wilson/ PORTGLENONE HEALTH CENTRE (028) Ballymena D McCusker/McCracken/Browne TOWNHILL ROAD PORTGLENONE BT44 8AD 15

16 2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ Tel: Fax: WEB: PODANIE O WŁĄCZENIE NA LISTĘ PRAKTYKI LEKARSKIEJ ORAZ/LUB O REJESTRACJĘ W SŁUŻBIE ZDROWIA Centralna Agencja Usług ułatwia pacjentom rejestrację w Służbie Zdrowia i Opieki Społecznej w Irlandii Północnej WSKAZÓWKI Przed wypełnieniem tego formularza przeczytaj uważnie następujące wskazówki Osoby, których dotyczy ten formularz Formularz ten musi być wypełniony przez lub w imieniu wszystkich osób (poza osobami wspomnianymi poniżej), które są aktualnie rezydentami na terenie Irlandii Północnej i chcą być zarejestrowane w Służbie Zdrowia w celu korzystania z ogólnych świadczeń medycznych, ogólnych świadczeń stomatologicznych oraz ogólnych świadczeń okulistycznych. Formularz nie dotyczy następujących osób: Osoby rezydujące na terenie Irlandii Północnej, które zagubiły swoją ważną Kartę Medyczną Irlandii Północnej lub osoby, które przybyły do Irlandii Północnej rezydując wcześniej w Anglii, Szkocji lub Walii, mogą także użyć formularza HS200 w celu rejestracji u lekarza. Dostępny on jest we wszystkich przychodniach lekarskich a także pod adresami podanymi poniżej. Posiadacze Karty Rejestracyjnej Narodzin (HS123) wydanej przez Urzędnika Stanu Cywilnego po zarejestrowaniu narodzin dziecka. Jeżeli oryginał Karty Rejestracyjnej (HS123) został zgubiony, to powinien być wydany duplikat z Okręgowego Urzędu Stanu Cywilnego. Posiadacze formularza FP13 wydanego po zwolnieniu z Sił Zbrojnych Jej Wysokości. W celu zapewnienia sobie miejsca na liście pacjentów, wypełniony formularz należy okazać w wybranej praktyce lekarskiej. Dzieci poniżej 16 roku życia Ten formularz może zostać użyty do zarejestrowania dzieci poniżej 16 roku życia rezydujących z aplikantem pod warunkiem, że pełne imiona i nazwiska dzieci oraz daty urodzenia zostaną wpisane w Części A. Jeśli wymagane jest włączenie na listę lekarską, to poniższy formularz powinien być przedstawiony w wybranej praktyce lekarskiej. W innych przypadkach formularz ten powinien być wysłany na adres: The Director of Family Practitioner Services Central Services Agency 2 Franklin Street Belfast BT2 8DQ Jeśli chcesz by twoje nazwisko zostało wpisane do Rejestru Dawców Narządów Narodowej Służby Zdrowia to wypełnij oświadczenie w Części E. Prosimy zauważyć, że potrzebujemy danych dotyczących planowanego czasu pobytu, w przeciwnym wypadku twoje podanie nie zostanie przyjęte (chyba, że planujesz na stałe pozostać w Zjednoczonym Królestwie). HS22X (11/2006) Polish

17 PODANIE O WŁĄCZENIE NA LISTĘ PRAKTYKI LEKARSKIEJ ORAZ/LUB O REJESTRACJĘ W SŁUŻBIE ZDROWIA Proszę wypełnić czarnym długopisem i DRUKOWANYMI literami Zaznacz odpowiednie okienka Część A: Dane osobowe 1. Tytuł Pan Pani Panna Inny proszę podać 2. Nazwisko 3. Poprzednie nazwisko/a 4. Imiona dzień miesiąc rok 5. Data urodzenia 6. Kraj urodzenia 7. Płeć: Męska Żeńska 8. Numer telefonu 9. Adres zamieszkania Kod Pocztowy 10. Jeśli chciałbyś zarejestrować dzieci poniżej 16 roku życia rezydujące z osobą, której dane są powyżej, proszę o podanie danych dzieci poniżej Nazwisko *Czy dziecko było znane pod innym nazwiskiem? Tak/Nie Imiona (pełne) Płeć: Męska/Żeńska Data urodzenia Adnotacje Urzędowe * Jeśli dziecko było znane pod innym nazwiskiem to proszę wypełnić i wysłać do nas Formularz GMF153, który jest dostępny u twojego lekarza. 11. Proszę podać nazwisko lekarza i adres wybranej przychodni (jeśli dotyczy). Kod Pocztowy 12. Czy aplikant posiadał wcześniej Kartę Medyczną na terenie Irlandii Północnej? Tak Nie 13. Poprzedni adres zamieszkania na terenie Irlandii Północnej (jeśli dotyczy): Kod Pocztowy 1 HS22X (11/2006) Polish

18 14. Imię i nazwisko oraz adres poprzedniego lekarza na terenie Irlandii Północnej (jeśli dotyczy): Kod Pocztowy 15. Czy aplikant posiadał wcześniej Kartę Medyczną na terenie Anglii, Szkocji lub Walii? Tak Nie 16. Poprzedni adres zamieszkania w Anglii, Szkocji i Walii ((jeśli dotyczy) oraz daty pobytu pod tym adresem:. Kod Pocztowy Směrovací číslo Daty: Od Do 17. Imię i nazwisko oraz adres ostatniego lekarza w Anglii i Walii (jeśli dotyczy): Kod Pocztowy 18. Czy aplikant płaci składki zdrowotne zgodnie z Aktem (Irlandii Północnej) z 1992 r. o Składkach Zdrowotnych i Zasiłkach? Tak Nie 19. Jeśli Tak, proszę podać Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number) 20. W przypadku niepłacenia składek zdrowotnych, czy aplikant jest małżonkiem/małżonką lub osobą będącą na utrzymaniu osoby która płaci składki zdrowotne na podstawie Aktu (Irlandii Północnej) z 1992 r. o Składkach Zdrowotnych i Zasiłkach? Tak Nie 21. Jeśli Tak, proszę podać następujące informacje o tej osobie: a. Imię b. Adres Kod Pocztowy c. Związek tej osoby z aplikantem d. Numer Ubezpieczenia e. Data urodzenia 2 HS22X (11/2006) Polish

19 22. Jeśli aplikant jest osobą niepracującą, to czy jest zarejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Office) na terenie Irlandii Północnej jako osoba bezrobotna poszukująca pracy? Tak Nie 23. Jeśli Tak, proszę podać adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym aplikant jest zarejestrowany: Kod Pocztowy 24. Czy aplikant zamieszkuje na terenie Zjednoczonego Królestwa nieprzerwanie od narodzin? Tak Nie 25. Jeśli Nie, proszę podać datę wyjazdu ze Zjednoczonego Królestwa, jeżeli to aplikanta dotyczy 26. Proszę podać ostatnią datę przyjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa 27. Proszę podać ostatni stały adres zamieszkania przed przyjazdem do Zjednoczonego Królestwa Kod Pocztowy 28. Przybliżone daty pobytu po tym adresem: od do 29. Powód przyjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa. JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ STARAJĄCĄ SIĘ O AZYL, TO PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO TEGO FORMULARZA DOWÓD ŚWIADCZĄCY O TYM, ŻE ZŁOŻYŁEŚ/ŁAŚ APLIKACJĘ O AZYL W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH W DZIALE USŁUG IMIGRACYJNYCH. W PRZYPADKU INNYCH APLIKANTÓW SPOZA EUROPY NIEZBĘDNE JEST OKAZANIE KOPII WIZY LUB PASZPORTU BRYTYJSKIEGO I KOPII POZWOLENIA NA PRACĘ (JEŚLI DOTYCZY). 30. Jeśli aplikant jest instruktorem, studentem, asystentem językowym, nauczycielem z wymiany nauczycielskiej, pielęgniarzem/ką na praktyce lub lekarzem/ką w szpitalu, to proszę podać nazwę i adres uczęszczanego uniwersytetu, college u, szkoły lub szpitala a także swoją pozycję. 31. Czy aplikant zamierza na stałe rezydować na terenie Zjednoczonego Królestwa? Tak Nie 32. Jeśli Nie, proszę podać na jak długi czas aplikant zamierza pozostać na terenie Zjednoczonego Królestwa od daty dzisiejszej.( Nieokreślony jest odpowiedzią niewystarczającą). Podaj liczbę miesięcy/lat, podczas których aplikant zamierza pozostać lub spodziewaną datę wyjazdu. Studenci-są proszeni o podanie roku i miesiąca zakończenia studiów. Proszę zauważyć, że twoja rejestracja zostanie automatycznie anulowana po dacie wyjazdu podanej przez ciebie. Proszę o kontakt z Centralną Agencją Usług jeśli zaistnieją jakieś zmiany. 3 HS22X (11/2006) Polish

20 33. Czy aplikant zachowuje adres zamieszkania poza Zjednoczonym Krórestwem? Tak Nie 34. Jeśli Tak to proszę wskazać powód. Część B: Wypełniają tylko osoby po odbyciu Służby Wojskowej Jej Wysokości, którym nie wydano formularza zwalniającego bądź które zgubiły swój formularz zwalniający. 35. Jednostka, z której nastąpiło zwolnienie 36. Numer wojskowy 37. Data zwolnienia Jeśli aplikant był poza Zjednoczonym Królestwem od czasu zwolnienia, to należy również wypełnić pytanie 26 w Części A. Część C: Oświadczenie (wypełniają WSZYSCY aplikanci) 38. Oświadczam, że informacje, które podałem w tym formularzu są poprawne i kompletne oraz rozumiem, że w przeciwnym wypadku zostaną podjęte odpowiednie działania. Rozumiem, że Centralna Agencja Usług może posiadać prawny obowiązek ujawnienia danych osobowych zawartych w tym formularzu odpowiednim służbom państwowym w celach zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz przeprowadzania dochodzeń. Dodatkowo, agencja może dzielić się moimi danymi z innymi organizacjami odpowiedzialnymi za dostarczanie usług zdrowia i opieki społecznej w celu ułatwienia zarządzania tymi usługami, zgodnie z postanowieniami Aktu o Ochronie Danych osobowych z 1998 roku. Informacje na temat ochrony danych osobowych oraz poufności uzyskać można od Koordynatora d/s Ochrony Danych Osobowych agencji: 2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ, telefon Podpis 40. Data Część D: Wypełnia lekarz wpisujący aplikanta na swoją listę Zgadzam się, aby ta osoba została zrejestrowana (oraz dzieci poniżej 16 roku życia wpisane w Części A) przez włączenie na moją listę pacjentów, pod warunkiem, że osoba ta jest upoważniona do otrzymywania Ogólnych Świadczeń Medycznych. 41. Podpis lekarza 42. Data 43. Kod lekarza Część E : Dobrowolna zgoda na darowanie organów 43. Chciałbym zarejestrować się w Narodowej Służbie Zdrowia w Rejestrze Dawców Organów (NHS Organ Donor Register) jako osoba, ktόrej organy ciała/tkanki mogą zostać użyte do celów transplantacyjnych po śmierci. Zaznacz odpowiednie okienko poniżej: Jakikolwiek organ/tkanka Nerki Wątroba Płuca Serce Rogόwka Trzustka Poprzez przyłączenia się do rejestru dawców wyrażasz zgodę na wykorzystanie organów/tkanek po twojej śmierci. Zostaną one użyte dla ratowania życia lub wspomożenie zdrowia innych. Szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce dostępnej w recepcji, na stronie internetowej lub dzwoniąc pod numer Podpis 45. Data (Potwierdzenie zgody na zostanie dawcą organów/tkanek.) 4 HS22X (11/2006) Polish

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie?

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Co oznacza skrót GP? Aby uzyskać pomoc medyczną w Londynie, należy zarejestrować się w lokalnej przychodni rodzinnej, w której pracuje lokalny lekarz rodzinny

Bardziej szczegółowo

24508 makeup HEALTh 19/12/06 10:54 Page 1 SŁUŻBA ZDROWIA

24508 makeup HEALTh 19/12/06 10:54 Page 1 SŁUŻBA ZDROWIA SŁUŻBA ZDROWIA Opieka zdrowotna w Irlandii Północnej zapewniana jest przez państwową służbę zdrowia zwaną National Health Service NHS lub Health Personal and Social Services HPSS. Przeważająca większość

Bardziej szczegółowo

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Polski (Polish) Nasze zobowiązanie Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Staramy się działać jak najlepiej dla naszych rezydentów, pacjentów, klientów, oraz ich krewnych i opiekunów. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1 - Dane wnioskującego Ta sekcja musi zostać wypełniona zgodnie z instrukcjami. W innym przypadku rozpatrzenie może zostać opóźnione lub wniosek zostanie odrzucony A. Dane osobowe Zdjęcia należy

Bardziej szczegółowo

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Z tej broszury można dowiedzieć się, jakie informacje na Państwa temat są przez nas przechowywane i w jakim celu oraz jak można zapoznać się z tymi

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 Poprawiamy relacje Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 NHS (Państwowa Służba Zdrowia) w Walii dąży do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Dlatego bardzo istotne jest przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW (Paragrafy 37 i 41 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego

Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego Niniejsza ulotka wyjaśnia, czym jest Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego (Probation Order), jakie ma znaczenie oraz jak należy postąpić w przypadku niezadowolenia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane Jakość obsługi i bezpieczeństwo pacjentów Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane W

Bardziej szczegółowo

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu Grudzień 2010 Polish version: ehealth using computers to improve your healthcare Co to jest ehealth? Terminem ehealth określamy stosowanie komputerów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Uwaga: MOŻE PAN/I OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ LUB ZNIŻKOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ. Wypełnienie tego wniosku pomoże Shirley Ryan AbilityLab w ustaleniu,

Bardziej szczegółowo

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz.

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Ty i Twoje akta Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Które informacje zostają zapisane? Następujące

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Dokumenty

Życie za granicą Dokumenty - Ogólne Gdzie mogę znaleźć formularz? Pytanie o formularze Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o datę wydania dokumentu Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

POŚWIADCZENIE ADRESU. Nazywam się. Jestem pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator)

POŚWIADCZENIE ADRESU. Nazywam się. Jestem pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator) POŚWIADCZENIE ADRESU Imię i nazwisko pacjenta: Numer konta: Data usługi: Nazywam się. Jestem _ pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator) Oświadczam, że od wymienione wyżej osoby mieszkają

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Dokumenty

Życie za granicą Dokumenty - Ogólne Gdzie mogę znaleźć formularz? Pytanie o formularze Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o datę wydania dokumentu Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Healthcare Opieka zdrowotna

Healthcare Opieka zdrowotna Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Healthcare Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Opieka zdrowotna Healthcare Opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wypisu

Przygotowanie do wypisu Przygotowanie do wypisu Informacje dla pacjentów i opiekunów Imię i nazwisko (pełne) Oddział Przewidywana data wypisu. Data wydania ulotki. Ulotka została wydana i dołączone do kartoteki pacjenta przez:

Bardziej szczegółowo

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service PORADY Usługa dla osób zwolnionych od opłat za leki wydawane na receptę. Wszyscy konsumenci są dla nas ważni Broszura opracowana

Bardziej szczegółowo

Prosimy nie wysyłać opłaty za spotkanie biometryczne wraz z podaniem.

Prosimy nie wysyłać opłaty za spotkanie biometryczne wraz z podaniem. Dane biometryczne dla osób niebędących obywatelami krajów EOG: formularz EEA(PR) Uwaga: ta sekcja dotyczy tylko obywateli krajów nie należących do EOG wnioskujących o kartę stałej rezydentury. Proszę nie

Bardziej szczegółowo

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece C ARE Nowa forma pomocy świadczonej przez NHS na rzecz osób leczonych na choroby przewlekłe CMS - dostępne w lokalnej aptece usługi NHS

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych Prosimy o przeczytanie tej ulotki Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych NHS w Anglii zmienia sposób przechowywania i obsługiwania Twoich danych medycznych. Prosimy o uważne przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Magherafelt Wita Państwa serdecznie!

Magherafelt Wita Państwa serdecznie! Magherafelt Wita Państwa serdecznie! Ufundowano dzięki uprzejmości P R O M O T I N G H E A LT H S E C U R I N G C A R E Northern Health and Social Services Board Spis treści Witamy Magherafelt Rada Miasta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Dane wnioskodawcy:..., dnia... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece ADVICE Informacje dla pacjentów Co to jest Minor Ailment Service? Minor Ailment Service to usługa na rzecz dzieci, osób, które ukończyły 60 lat, osób

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA APLIKANTA PROCES REKRUTACJI

REJESTRACJA APLIKANTA PROCES REKRUTACJI REJESTRACJA APLIKANTA PROCES REKRUTACJI Agencja Recruitment Agency Poland jest własnością przedsiębiorstwa groupivg.com z siedzibą w Szczecinie. Data i miejsce:. 1. Dane identyfikujące Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług lokalnego NHS.

Korzystanie z usług lokalnego NHS. Korzystanie z usług lokalnego NHS. Powyższa ulotka wyjaśnia zasady działania Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Anglii. Choose 1 well. www.bournemouthandpoole.nhs.uk Korzystanie z usług lokalnego NHS Opieka

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj

Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj Serwis Wybierz i zarezerwuj to świetny pomysł, ponieważ daje pacjentom takim jak ja, możliwość wyboru szpitala, w którym chcieliby umówić się na wizytę

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Połączenia Programów Medicare i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w Medicare i Medicaid

Inicjatywa Połączenia Programów Medicare i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w Medicare i Medicaid Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w i Medicaid Czym jest Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid? Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid (MMAI) jest

Bardziej szczegółowo

Formularz danych o uczniu. School Pupil Data Capture Form (Primary) POLISH

Formularz danych o uczniu. School Pupil Data Capture Form (Primary) POLISH School Pupil Data Capture Form (Primary) POLISH SEEMIS Formularz 2013 1 Dane uczniów i rodziców/opiekunów są przechowywane w bezpieczny sposób w systemie komputerowym.uzyskane dane podlegają przepisom

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie Mercy Hospital and Medical Center w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. W celu umożliwienia nam stwierdzenia,

Bardziej szczegółowo

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.)

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) OPIEKA (Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Dane opiekuna 2.1 Imię i nazwisko 2.2 Adres 2.3 Nr telefonu: 3. Lokalne władze opieki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Po wypełnieniu prosimy o przesłanie formularza na adres: Genworth Financial, Departament Obsługi Roszczeń, ul. Emilii Plater 53, 12 piętro, 00-113 Warszawa WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Opieka społeczna: pracujemy dla rodzin Dział opieki społecznej ds. dzieci, rodzin i dorosłych 1 INFORMACJA ZWROTNA Polish Dział

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Aby skorzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku o nowy dokument należy posiadać Profil Zaufany 1 ( jeżeli już jesteś

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie Państwa danych medycznych za pośrednictwem Landelijk Schakelpunt (LSP)

Udostępnianie Państwa danych medycznych za pośrednictwem Landelijk Schakelpunt (LSP) Udostępnianie Państwa danych medycznych za pośrednictwem Landelijk Schakelpunt (LSP) Tylko za Państwa zgodą Jakie informacje zawiera ta broszura? Lekarz rodzinny i apteka, z której usług Państwo korzystają,

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY (Paragraf 2 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I SPRAW RODZINNYCH (DCFS)

OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I SPRAW RODZINNYCH (DCFS) CFS 403/P Rev 2/2013 Stan Illinois Departament ds. Dzieci i Spraw Rodzinnych OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA ZGODA NA ADOPCJĘ PRZEZ WSKAZANĄ OSOBĘ LUB OSOBY: SPRAWA PROWADZONA PRZEZ DEPARTAMENT DS. DZIECI I

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI Dzień wejścia w życie: 14 kwiecień 2003 Poniższy komunikat opisuje w jaki sposób informacje medyczne o tobie lub dotyczące twojego

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi literami DANE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U z dnia 26 sierpnia 2003 r

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U z dnia 26 sierpnia 2003 r ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.147.1437 z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik Ten przewodnik odpowiada na pytania, które możesz mieć odnośnie lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych i szkolnej opieki zdrowotnej w rejonie Grampian Polish - Polski Lekarz pierwszego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Numer identyfikacyjny wniosku ... (nadaje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) I. A. PRZEDMIOT WNIOSKU:

WZÓR. Numer identyfikacyjny wniosku ... (nadaje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) I. A. PRZEDMIOT WNIOSKU: WZÓR Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I WNIOSEK DO PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 0 PRZEPROWADZENIE LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ALBO KONTYNUACJĘ LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza

W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza Niniejsza broszura wyjaśnia, co należy zrobić, jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki potraktował Cię lekarz lub opieka nad Tobą. W General Medical Council

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp 1 ANKIETA PODOPIECZNEGO Numer ankiety * Data otrzymania ankiety * Data przyjęcia do Fundacji * * Pola na szarym tle wypełnia przedstawiciel Fundacji I Wstęp Zadaniem Fundacji Pomocy Dzieciom Pomagamy z

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa do projektu Fryzjer profesjonalista klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego

Ankieta zgłoszeniowa do projektu Fryzjer profesjonalista klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego Ankieta zgłoszeniowa do projektu Fryzjer profesjonalista klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami oraz o uzupełnienie wszystkich pól ankiety.

Bardziej szczegółowo

Consent it s your decision (Polish version)

Consent it s your decision (Polish version) Consent it s your decision (Polish version) Zgoda pacjenta - to Twoja decyzja Jak angażować się w decyzje odnośnie opieki zdrowotnej i leczenia Do kogo jest skierowana ta ulotka? Informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności

Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec (istnieje możliwość wypełnienia poniższego formularza telefonicznie, w razie chęci skorzystania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Szkolnictwie Wyższym dla studentów miedzynarodowych w Dungannon Area Learning Community (ALC) Wydane przez St Patrick s Academy

Przewodnik po Szkolnictwie Wyższym dla studentów miedzynarodowych w Dungannon Area Learning Community (ALC) Wydane przez St Patrick s Academy Przewodnik po Szkolnictwie Wyższym dla studentów miedzynarodowych w Dungannon Area Learning Community (ALC) Wydane przez St Patrick s Academy Specialist School for Science and Business Uniwersytety w Irlandii

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Przewodnik NHS Grampian Leczenie bezpłodności. Polish - Polski

Przewodnik NHS Grampian Leczenie bezpłodności. Polish - Polski W tej broszurze zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia bezpłodności w NHS Grampian Polish - Polski Przewodnik NHS Grampian Leczenie bezpłodności Październik 2009 NHS Grampian Aberdeen Fertility

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) Cukrzyca wieku dziecięcego Ulotka informacyjna dla pacjentów Wprowadzenie Otrzymaliście Państwo tę ulotkę ze względu na wysoki poziom hemoglobiny glikowanej

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności data... miejscowość... stempel zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Numer identyfikacyjny wniosku ... (nadaje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) PRZEDMIOT WNIOSKU:

WZÓR. Numer identyfikacyjny wniosku ... (nadaje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) PRZEDMIOT WNIOSKU: WZÓR Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I WNIOSEK DO PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 0 PRZEPROWADZENIE LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ALBO KONTYNUACJĘ LECZENIA LUB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Bardziej szczegółowo

NHSScotland poprawia sposób wykorzystania informacji o pacjentach z dokumentacji GP.

NHSScotland poprawia sposób wykorzystania informacji o pacjentach z dokumentacji GP. NHSScotland poprawia sposób wykorzystania informacji o pacjentach z dokumentacji GP. Polish version: NHSScotland is improving the way it uses information from GP patient records. Pomaga to mnie. GP, Lanark.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ 1. Przed wypełnieniem wniosku proszę dokładnie przeczytać instrukcję. 2. Proszę podać wszystkie informacje wymagane we wniosku.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową MILCC (ang.), jest międzynarodową organizacją, która zapewnia pomoc finansową wnioskodawcom, którzy ubiegają sie o certyfikację lub Recertyfikację

Bardziej szczegółowo

Bezdomność. Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje

Bezdomność. Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje Bezdomność Ta ulotka wyjaśnia etapy ubiegania się bezdomnego o mieszkanie i o co zapytamy w celu oceny sytuacji. Ta ulotka zawiera informacje oraz wskazówki, natomiast

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów. Witamy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Informacja dla pacjentów. Witamy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Informacja dla pacjentów Witamy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Witamy na naszym oddziale W imieniu całego zespołu witamy Cię serdecznie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Doskonale rozumiemy, że możesz

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga podania przez Wnioskodawców danych określonych w części

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA /nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne / Pobiedziska.. Część I Dane wnioskodawcy: / imię, nazwisko/... / adres zamieszkania/... /nr pesel, dla cudzoziemca nr karty pobytowej lub paszportu/...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish Wsparcie i informacje o chorobie Parkinsona Parkinson s information and support Polish Diagnoza choroby Parkinsona może wywróci życie do góry nogami - dlatego warto zwrócić się do nas Jeśli chorują Państwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

Broszura dla pacjentów Podstawowe informacje o serwisie Choose and Book

Broszura dla pacjentów Podstawowe informacje o serwisie Choose and Book Broszura dla pacjentów Podstawowe informacje o serwisie Choose and Book Co to jest Choose and Book? Choose and Book (Wybierz i zarezerwuj) to serwis umożliwiający pacjentowi wybór szpitala lub kliniki

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI)

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) 2012 Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) Co oznacza skrót SSI? Uzupełniająca Zapomoga Rządowa (Supplemental

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci

Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Jeżeli ma Pan/Pani dziecko, to pierwszą rzeczą, jaka powinna znaleźć się na Pana/Pani liście Do zrobienia powinno

Bardziej szczegółowo

O ankiecie: W jakim celu przeprowadza się niniejszą ankietę?

O ankiecie: W jakim celu przeprowadza się niniejszą ankietę? O ankiecie: 00 1 W jakim celu przeprowadza się niniejszą ankietę? Ankieta lekarza rodzinnego została stworzona, aby dać pacjentom okazję na wyrażenie opinii na temat doświadczeń z przychodnią lekarza rodzinnego.

Bardziej szczegółowo

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD BRYTANIA LTD V V 220 C Blythe Rd London W14 0HH 02033029696 ------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD X 220 C Blythe Rd London W14

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Roszczenia

Zgłoszenie Roszczenia Zgłoszenie Roszczenia Numer Roszczenia: (Wypełnia instytucja rozpatrująca roszczenie) Dane osoby składającej roszczenie: Imię i nazwisko: Rodzaj roszczenia: Data: Adres: Numer telefonu: Email: Ważne informacje/co

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową MILCC (ang.), jest międzynarodową organizacją, która zapewnia pomoc finansową wnioskodawcom, którzy ubiegają się o certyfikację lub recertyfikację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. DANE OSOBOWE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Ludzie - Praca - Kwalifikacje 1. Nazwisko 2. 3. - - Imię (imiona) Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 4. 5. - - - Numer PESEL NIP 6. miasto wieś Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz

Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz HARINGEY COUNCIL Organizacje dla Wszystkich Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz Rada Dzielnicy Haringey Wspierająca Mieszkańców chce

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wyślij drogą Wydrukuj elektron formularz iczną: Zaproszenie do składania podań o zatrudnienie w charakterze agentów kontraktowych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

BALLYMENA! INTER-AGENCY /-/

BALLYMENA! INTER-AGENCY /-/ BALLYMENA INTER-AGENCY /-/ grupa integracyjna wspierająca mniejszości etniczne WITAMY W BALLYMENA! Podstawowy przewodnik usług w Ballymena 1 Spis treści Podziękowania... 3 Powitanie: Burmistrz Ballymeny...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel.

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 tel.: 42 677 14 11, fax: 42 672 40 10 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3, tel.: 44 649 14 00 www.skamex.com.pl e-mail: info@skamex.com.pl Skamex Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

the cervical smear test

the cervical smear test badanie cytologiczne the cervical smear test Informacje szczegółowe explained POLISH W Wielkiej Brytanii badanie cytologiczne każdego roku ratuje życie ponad 1000 kobiet. W 8 przypadkach na 10 zapobiega

Bardziej szczegółowo

Darmowa edukacja przedszkolna oraz opieka nad dziećmi w wieku 2 lat

Darmowa edukacja przedszkolna oraz opieka nad dziećmi w wieku 2 lat Darmowa edukacja przedszkolna oraz opieka nad dziećmi w wieku 2 lat Informacje dla rodziców Co jest dostępne? 570 godzin rocznie edukacji przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi w zatwierdzonym żłobku, przedszkolu

Bardziej szczegółowo