Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE"

Transkrypt

1 240 Hanna Zawistowska, Systemy zabezpieczenia finansowego... Hanna Zawistowska * Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE 1. Wstęp Jednym z podstawowych celów Odnowionej Strategii Lizbońskiej jest poprawa konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw w tym również przedsiębiorstw turystycznych. Ważnym instrumentem realizacji tak określonego celu jest poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorstw poprzez eliminację, ograniczenie lub uproszenie obowiązków nakładanych na przedsiębiorców przez przepisy. Znaczna część tych obowiązków wynika z regulacji wspólnotowych dotyczących ochrony konsumentów. Dlatego przeglądowi poddano dorobek prawny Wspólnoty w zakresie ochrony konsumentów 1, w tym również dyrektywę Rady 90/314/EWG z 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży wakacji i wycieczek 2 (cyt. dalej jako: dyrektywa). Celem przeglądu było wyłonienie problemów do dalszej dyskusji o potrzebie zmiany dyrektywy 3. Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych przez dyrektywę na organizatorów imprez turystycznych, postrzeganych jako bariera w ich rozwoju, jest konieczność posiadania zabezpieczenia finansowego chroniącego konsumentów przed ekonomicznymi skutkami niewypłacalności organizatorów. W drugim i trzecim kwartale 2007 r. Komisja Europejska prowadziła szerokie konsultacje społeczne dotyczące dyrektywy. Ich przedmiotem był m. in. wprowadzony przez dyrektywę system zabezpieczenia finansowego interesów konsumentów na wypadek niewypłacalności organizatorów imprez. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy wdrożenie dyrektywy ujednoliciło zakres i poziom ochrony nabywców imprezy turystycznych przed skutkami niewypłacalności ich organizatorów? Udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wymaga ustalenia: a. Kto w państwach członkowskich UE 4 jest obciążony obowiązkiem posiadania zabezpieczenia? * Dr hab. Hanna Zawistowska, prof. nadzw. - Katedra Turystyki Szkoły Głównej Handlowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki. 1 Wyniki tego przeglądu (EC Consumer Law Compendium Comparative Analysis, edited by prof. dr Hans Schulte-Nölke in co-operation with dr Christian Twigg-Flesner and dr Martin Ebers, Universitat Bielefeld, April 2007) zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 2 Dz. Urz. WE L 158, Por. Working Document on the Council Directive 90/314 of 13 June1990 on Package Travel, Package Holidays and Package Tours, Bruksela, Analizą objęto regulacje następujących państw: 1. Austrii (AT); 2. Belgii (BE); 3. Czech (CZ); 4. Cypru (CY); 5. Danii (DK); 6. Estonii (EE); 7. Finlandii (FI); 8. Francji (FR); 9. Grecji (EL); 10. Hiszpanii (ES); 11.Holandii ( NL); 12. Irlandii (IE); 13. Litwy (LT); 14. Luksemburga (LU); 15. Łotwy (LV); 16. Malty (MT), 17 Niemiec (DE); 18. Polski (PL); 19. Portugalii (PT); 20 Słowacji

2 Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne. 241 b. Jakie są stosowane formy tego zabezpieczenia? c. Jaki jest zakres ochrony, a w szczególności jakie wydatki podlegają zwrotowi oraz jaka jest górna granica tej odpowiedzialności? 2. Podmiot obciążony obowiązkiem posiadania zabezpieczenia Zgodnie z art. 7 dyrektywy Na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży. Z powyższego sformułowania wynika, że dyrektywa pozostawia państwom członkowskim swobodę, w ramach której mogą przyjąć jedno z trzech następujących rozwiązań, a mianowicie zabezpieczenie musi posiadać: a) tylko organizator imprezy, b) tylko detalista, c) organizator i/lub detalista. Analiza regulacji krajowych wykazała, że żadne z państw nie przyjęło rozwiązania, w którym obowiązek posiadania zabezpieczenia spoczywa tylko na detaliście. Zdecydowana większość państw (16) przyjęła trzecie rozwiązanie (organizator i/lub detalista). Należy zauważyć, że w przypadku dwóch państw Francji 5 i Irlandii, zastosowana w regulacjach krajowych nieprecyzyjna terminologia spowodowała ich zaliczenie do trzeciej grupy. Zdecydowana mniejszość 6, bo tylko 7 państw, obowiązkiem posiadania zabezpieczenia obciążyło tylko organizatorów. Natomiast w przypadku 2 państw transpozycja nie jest jasna. Z powyższego wynika, że w państwach członkowskich występują istotne różnice, co do tego, kto jest obciążony obowiązkiem posiadania zabezpieczenia. To zróżnicowanie staje się barierą w transgranicznym świadczeniu usług. 3. Formy zabezpieczenia Przechodząc do form zabezpieczenia, należy zacząć od stwierdzenia, że artykuł 7 dyrektywy pozostawia państwom członkowskim swobodę w tym zakresie. Analiza regulacji krajowych wykazała, że państwa członkowskie stosują następujące formy zabezpieczenia: a) gwarancje finansowe 15 państw 7 ; b) polisy ubezpieczeniowe 21 państw 8 ; c) fundusz gwarancyjny 10 państw 9 ; (SK); 21. Słowenii (SL); 22 Szwecji (SE); 23. Wielkiej Brytanii (UK); 24 Węgier (HU); 25 Włoch (IT) 5 Są to takie określenia jak biuro podróży ( agent de voyage) czy dostawca pakietu (package provider). Terminy te mają zastosowanie zarówno do organizatorów jak i detalistów. 6 Są to: AT, CZ, DE, FI, LT, PL, SL. 7 Ta forma zabezpieczenia występuje w następujących państwach: AT, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, LU, LV, PL, PT, SK, SL. 8 Ta forma zabezpieczenia występuje w następujących państwach: AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, SE, SK, UK. 9 Ta forma zabezpieczenia występuje w następujących państwach: DK, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, SK, UK.

3 242 Hanna Zawistowska, Systemy zabezpieczenia finansowego... d) poręczenie wystawione przez instytucje autoryzowane lub towarzystwa ubezpieczeniowe 3 państwa 10, e) przejęcie obowiązku przez inny podmiot 1 państwo 11. Wynika z tego, że zdecydowana większość państw członkowskich dopuszcza dwie, a nawet trzy, formy zabezpieczenia. Oznacza to, że w państwach członkowskich stosowane są różne formy zabezpieczenia, co stanowi kolejną barierę w handlu transgranicznym. 4. Zakres ochrony Z punktu widzenia interesów konsumenta, istotną kwestią jest zakres ochrony, a w szczególności to, jakie wydatki i ewentualnie do jakiej wysokości podlegają pokryciu z tego zabezpieczenia. Dyrektywa wprawdzie nie określa wysokości zabezpieczenia, daje jednak istotną wskazówkę, że organizator lub/i punkt sprzedaży detalicznej musi zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży. Kwestia zabezpieczenia finansowego była przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Stoi on na stanowisku, że ochroną musi być objęte całe ryzyko powstające na skutek niewypłacalności organizatorów (włączając w to koszty koniecznego dodatkowego zakwaterowania). Analiza regulacji krajowych wykazuje stosowanie przez państwa członkowskie różnych rozwiązań odnośnie zakresu zabezpieczenia. Zdecydowana większość państw zakresem ochrony obejmuje zwrot wpłat wniesionych przez nabywców oraz pokrycie kosztów powrotu tak jak to stanowi dyrektywa. We Francji dodatkowo obejmuje usługi zastępcze, jeśli konsument wyrazi na nie zgodę. W Danii obejmuje zwrot pośrednikowi, który zaspokoił roszczenia konsumenta w imieniu niewypłacalnego organizatora. Prawo włoskie wprowadza dodatkowo obowiązek zapewnienia konsumentowi natychmiastowej pomocy finansowej, w przypadku, gdy jest on zmuszony do natychmiastowego powrotu z kraju nie będącego członkiem UE na skutek niewypłacalności organizatora imprezy. Prawo słowackie przewiduje możliwość zwrotu różnicy ceny imprezy w przypadku dostarczenia imprezy zastępczej oraz różnicy spowodowanej częściowym wykonaniem pakietu. Prawo portugalskie wyraźnie stwierdza, że zwrotem objęta jest pomoc medyczna oraz koszty niezbędnych leków, spowodowane wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Przewidziany przez regulacje krajowe państw członkowskich zakres ochrony obejmuje: a) dokonane wpłaty, włączając w to zaliczki 22 państwa 12 ; b) pokrycie kosztów powrotu - 22 państwa 13 ; c) zakwaterowanie - 2 państwa 14 ; d) usługi zastępcze - 1 państwo 15 ; 10 Ta forma zabezpieczenia występuje w następujących państwach; CY, IE, UK. 11 Ta forma zabezpieczenia stosowana jest NL. 12 Zwrot wniesionych opłat przewidują regulacje następujących państw: AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PL, PT, SK, SL, UK. 13 AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PL, PT, SK, SL, UK. 14 Zakwaterowanie DK, EE. 15 Usługi zastępcze FR.

4 Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne. 243 e) inne potrzeby wynikające z nienależytego wykonania - 5 państw 16 ; f) inne - 4 państwa 17. Kolejną kwestią mającą istotne znaczenie dla poziomu ochrony konsumentów, jest istnienie lub brak możliwości, ograniczenia wysokości zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności organizatora imprezy. Wypowiadając się w tej kwestii 18 ETS stwierdził, że dyrektywa nie daje podstaw do wprowadzania przez państwa członkowskie ograniczeń, co do wysokości zabezpieczenia. Dlatego za niedopuszczalne uznaje się wprowadzanie takich ograniczeń w regulacjach krajowych państw członkowskich. Analiza regulacji krajowych pokazuje, że część państw członkowskich wprowadziła jednak takie ograniczenia. I tak, prawo niemieckie upoważnia gwaranta do ograniczenia swojej odpowiedzialności za wszystkie szkody do wysokości 110 mln euro rocznie. W przypadku, jeśli wysokość żądań dotyczących zwrotu przekracza tę kwotę, przysługujące zwroty zmniejsza się proporcjonalnie do ich udziału w wysokości ogólnej kwoty odpowiedzialności. W regulacjach portugalskich górna granica odpowiedzialności wynosi 50 mln euro. Wysokość zabezpieczenia określona jest również w regulacjach: austriackiej, belgijskiej, cypryjskiej, duńskiej, estońskiej, irlandzkiej, litewskiej i brytyjskiej. Przykładowo zgodnie z regulacją austriacką, wysokość zabezpieczenia zależy od rodzaju imprezy i jego maksymalna wysokość wynosi ok. 10% rocznych obrotów. Natomiast według prawa belgijskiego 15% zysku. Regulacja cypryjska określa wysokość zabezpieczenia w formie obligacji (zabezpieczenia). Minimalna kwota tego zabezpieczenia wynosi, w zależności od tego, która z niżej podanych kwot jest wyższa bądź to: - równowartość 20% lub więcej wpływów uzyskanych przez organizatora imprezy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia ważności czeku, lub - równowartość maksymalnej kwoty wszystkich płatności, których strona udzielająca zabezpieczenia może się spodziewać w każdym momencie zgodnie z posiadanymi przez nią informacjami, wynikających z umów, które nie są w pełni wykonane. Regulacja duńska wprowadza ograniczenie wysokości zabezpieczenia jedynie w stosunku do zagranicznych organizatorów, którzy prowadzą działalność w Danii. Wysokość zabezpieczenia zależy od wysokości obrotów i waha się od 30 tys. do 30 mln. duńskich koron. Według regulacji węgierskiej, zabezpieczenie wynosi co najmniej 12% dochodów netto. W prawie litewskim wysokość zabezpieczania zależy od wysokości rocznych wpływów. Wprowadzono podział organizatorów w zależności od tego czy ich roczne wpływy przekraczają czy nie 4 mln. LTL (Lit). W pierwszym przypadku (tj. jeśli osiągają dochody do 4 mln) zabezpieczenie wynosi od do LTL. Natomiast w drugim przypadku, (jeśli nie przekraczają 4 mln) wynosi 5% rocznych wpływów organizatora. 16 Inne potrzeby wynikające z nienależytego wykonania DK, EL, HU, PT, SL. 17 Inne DK, IT, SK, PT. 18 Sprawa Rechberger wyrok z 15 czerwca 1999 r., C-140/97, ECR 1999/6/I-03499; sprawa Ambry wyrok z 1 grudnia 1998 r., C-410/96, ECR 1998/12/I

5 244 Hanna Zawistowska, Systemy zabezpieczenia finansowego... Według prawa łotewskiego zabezpieczenie musi zabezpieczać kwoty wpłacone przez konsumentów w okresie nie krótszym niż 1 rok i nie może być niższe niż 50% planowanych przychodów w danym roku, ale nie mniej, niż LVL (Łat). Wpływ na poziom ochrony konsumentów ma również wprowadzony przez niektóre państwa obowiązek dostarczania konsumentowi informacji o posiadanym zabezpieczeniu. Mimo, że dyrektywa nie wprowadza takiego obowiązku, niektóre państwa członkowskie wymagają dostarczenia konsumentowi takich informacji. I tak w Belgii publikowana jest lista organizatorów posiadających zabezpieczenie, co umożliwia konsumentowi zdobycie niezbędnych informacji. W Niemczech, Luksemburgu i na Słowacji wymaga się dostarczenia konsumentowi potwierdzenia posiadania zabezpieczenia przed żądaniem od niego uiszczenia opłaty. Regulacja maltańska wymaga zamieszczenia informacji o zabezpieczaniu w broszurze, katalogu lub folderze. Także prawo polskie wymaga dostarczenia pisemnego potwierdzenia posiadania zabezpieczenia przed dokonaniem wpłaty zaliczki przekraczającej 10% ceny. Wyżej wymienione państwa wprowadzając ten obowiązek podwyższyły tym samym poziom ochrony nabywców imprez turystycznych. Niektóre państwa członkowskie wprowadzając wymóg dostarczenia konsumentom dowodu posiadania zabezpieczenia przewidziały od niego wyjątki. I tak w Niemczech obowiązkiem tym nie są objęci : - organizatorzy, którzy tylko okazjonalnie organizują takie imprezy; - organizatorzy imprez, które nie trwają dłużej niż 24 godziny, nie zawierają noclegu i nie kosztują więcej niż 57 euro; - organizatorzy będący publicznymi osobami prawnymi, którzy nie mogą być podmiotami procedury upadłościowej. W Danii obowiązek ten nie dotyczy: - jednostek non profit, których działalność turystyczna stanowi mniejszą część ich działalności; - pośredników zagranicznych organizatorów, działających zgodnie z zasadami przyjętymi przez inne państwo członkowskie UE. W Anglii obowiązek ten nie dotyczy przypadków: - w których podmiot, z którym konsument zawarł umowę został utworzony zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, a pakiet jest objęty obowiązującym w tym państwie systemem zabezpieczenia wdrażającym art. 7 dyrektywy; - jeśli strona umowy jest objęta specyficznymi regulacjami dotyczącymi przewozów lotniczych. Kolejną kwestią, mającą szczególne znaczenie z punktu widzenia organizatorów imprez jest określenie, kto może udzielić zabezpieczenia. Wypowiadając się w tej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że wprowadzony przez niektóre państwa wymóg, aby podmiot udzielający zabezpieczenia miał siedzibę na jego terytorium jest wprawdzie usprawiedliwiony dążeniem do osiągnięcia celu, jakim jest konieczność natychmiastowego pokrycia kosztów powrotu uczestnika imprezy, jednakże jest sprzeczny z Traktatem. Dlatego za niezgodne z Traktatem i wymagające uchylenia uznał postanowienia regulacji krajowych, wprowadzające

6 Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne. 245 wymóg, aby jednostka udzielająca zabezpieczenia była zarejestrowana lub posiadała oddział w na jego terytorium Wnioski Przeprowadzona analiza przepisów krajowych implementujących artykuł 7 dyrektywy 90/314/EWG w 25 państwach członkowskich wykazała, że: - przewidziany w dyrektywie system zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów został wdrożony we wszystkich państwach; - jego wdrożenie nie spowodowało jednak pełnej harmonizacji na tym odcinku; - istnieje zróżnicowanie poziomu i zakresu tej ochrony; - zróżnicowanie to jest spowodowane: a) przyznaną państwom członkowskim przez dyrektywę możliwością podniesienia poziomu ochrony konsumentów; b) brakiem precyzji jej przepisów; - zróżnicowanie to dotyczy następujących kwestii: a) podmiotu obciążanego obowiązkiem posiadania zabezpieczenia; b) formy i wysokości zabezpieczenia oraz jego zakresu; c) dodatkowych obowiązków nakładanych na organizatorów; - zróżnicowanie to staje się barierą hamująca transgraniczne świadczenie usług. 19 Wyrok ETS C-410/96, ECR 1998/12/I

EWA BAGIŃSKA, ALICJA OSOWSKA-KOWALSKA

EWA BAGIŃSKA, ALICJA OSOWSKA-KOWALSKA DYREKTYWA 90/314/EWG O PODRÓŻACH TURYSTYCZNYCH PERSPEKTYWY ZMIAN Zagadnienia wstępne Problematyka ochrony konsumenta zajmuje szczególne miejsce w prawodawstwie Unii Europejskiej. Początkowo, we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA 3.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 137/7 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA DECYZJA WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK NR 3/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 10. DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 10. DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek 132 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13/t. 10 31990L0314 23.6.1990 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 158/59 DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego

Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego 74 Anna Kurowska, Problemy we wdrożeniu dyrektywy do prawa niemieckiego... Anna Kurowska Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego 1. Wprowadzenie Umowa o podróż (Reisevertrag)

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. w 2012 roku. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Departament Prawa Unii Europejskiej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. w 2012 roku. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Departament Prawa Unii Europejskiej Strona1 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Departament Prawa Unii Europejskiej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I TRYBUNAŁEM

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 11.4.2007 KOM(2007) 178 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie końcowe Komisji Europejskiej w sprawie zasadności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.5.2014 r. COM(2014) 259 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) Warszawa, 23 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Departament Turystyki Zespół do spraw przygotowania projektu założeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar

1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar 1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar Założenia ogólne i stan postępu integracji rynków kredytu konsumpcyjnego w UE

Bardziej szczegółowo

PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2014 BIULETYN RPO Materiały nr 83 Prawa socjalne seniorów podróżujących za granicę. Poradnik dla osób starszych Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej

Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej Podatek VAT w handlu z państwami Unii Europejskiej Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT zagadnienia ogólne Broszura przeznaczona dla podatników VAT, którzy od 1 maja 2004 r. będą dokonywali wymiany

Bardziej szczegółowo

Elementy prawa turystycznego

Elementy prawa turystycznego dr Piotr Gryszel Elementy prawa turystycznego 1. Prawno-organizacyjne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw turystycznych Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce funkcjonowanie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Wyraźnie rysował się logiczny ciąg zdarzeń jakie już wystąpiły i miały nastąpić w najbliższym okresie, a mianowicie:

Wyraźnie rysował się logiczny ciąg zdarzeń jakie już wystąpiły i miały nastąpić w najbliższym okresie, a mianowicie: Polski Związek Organizatorów Turystyki Polish Tour Operators Association Ul. Płochocińska 99 A 03-044 Warszawa E- mail pzot@pzot.pl Tel. 22 676 8134 www.pzot.pl, www.lece.pl Sz. Pani Dyrektor Maria Napiórkowska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: mgr Mirosława Fereńca w składzie: prof. Stanisław Piątek mgr Edward Klimasara mgr

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. System zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w Republice Czeskiej

Załącznik 1. System zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w Republice Czeskiej Załącznik 1. System zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w Republice Czeskiej 1. Przepisy Ustawa nr 159/1999 z dnia 30 czerwca 1999 r. o niektórych warunkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM Projekt z dnia 15.07.2014 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I. Opis tematyki: 1. System zabezpieczeń finansowych Działalność biur podróży, poza przepisami ogólnymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM Projekt z dnia 30.06.2014 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I. Opis tematyki: 1. System zabezpieczeń finansowych Działalność biur podróży, poza przepisami ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Eurydice Brief. Wczesna edukacja i opieka 2014. Edukacja i szkolenia

Eurydice Brief. Wczesna edukacja i opieka 2014. Edukacja i szkolenia Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka 2014 Edukacja i szkolenia Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka 2014 Niniejsze streszczenie przedstawia w zwięzły sposób główne zagadnienia omówione w raporcie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców Podręcznik dla Świadczeniodawców 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...5 1.1 PODSTAWOWE ZASADY... 5 1.2 UNIA EUROPEJSKA... 5 1.2.1 TRAKTAT RZYMSKI...5 1.2.2 POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)...5 1.2.3 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo