AGENDA SPOTKANIA. 1. Przedstawienie założeń programu Razem o łupkach. 2. Prezentacja wyników lokalnej diagnozy społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENDA SPOTKANIA. 1. Przedstawienie założeń programu Razem o łupkach. 2. Prezentacja wyników lokalnej diagnozy społecznej"

Transkrypt

1

2 AGENDA SPOTKANIA 1. Przedstawienie założeń programu Razem o łupkach 2. Prezentacja wyników lokalnej diagnozy społecznej 3. Cel i zasady działania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) 4. Dyskusja z udziałem uczestników spotkania

3 POSZUKIWANIA I WYDOBYCIE GAZU ŁUPKOWEGO W OPINII BADANYCH DIAGNOZA LOKALNA POWIAT ELBLĄSKI 16 PAŹDZIERNIKA, 2013

4 CELE DIAGNOZY SPOŁECZNEJ ROZPOZNANIE NASTROJÓW SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH GAZU ŁUPKOWEGO Poziom i źródła wiedzy na temat gazu łupkowego Ocena skutków poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego Poziom akceptacji dla prowadzonych prac IDENTYFIKACJA GRUP INTERESARIUSZY Mapa społeczna grup interesariuszy IDENTYFIKACJA POSTRZEGANYCH ZAGROŻEŃ I KORZYŚCI określenie obaw Zdefiniowanie korzyści Zwolennicy i przeciwnicy gazu łupkowego ZAGROŻENIE KONFLIKTEM I MAPA POTRZEB

5 METODOLOGIA [1] DESK RESEARCH (analizy źródeł zastanych) publikacje na urzędowych stronach internetowych powiatu elbląskiego publikacje na stronach internetowych gmin z terenu powiatu elbląskiego monitoring prasy: Gazeta Wyborcza; Dziennik Elbląski, Gazeta Braniewska informacje na portalach: branżowe portale internetowe: lupkipolskie.pl; gazlupkowy.pl; lupki.mos.gov.pl

6 METODOLOGIA [2] BADANIA SOCJOLOGICZNE w okresie dyskusja grupowa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu elbląskiego oraz instytucji odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska i geologii (Elbląg, r.) 20 ankiet internetowych (UWAGA: po terminie doszło 17 ankiet z gm. Milejewo i 12 ankiet z gm. Młynary) 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) Z przedstawicielami władz samorządu lokalnego Z przedstawicielami mieszkańców z gmin położonych w sąsiedztwie terenu koncesji Z przedsiębiorcami Z przedstawicielami organizacji/izb gospodarczych Z przedstawicielami administracji lokalnej Analiza komentarzy internatów nt poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w powiecie elbląskim

7 POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE GAZU ŁUPKOWEGO W OPINII BADANYCH

8 WIEDZA NA TEMAT POSZUKIWAŃ I WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO Ludzie nie posiadają wiedzy na temat wydobycia, a ich opinie i postawy opierają się na schematach, legendach, straszeniu. Akcja informacyjna będzie trudna, ponieważ ludzie nawet nieposiadający wiedzy z założenia są przeciwko (Ryszard Zając burmistrz Miasta i Gminy Młynary) prawie wszyscy badani słyszeli informacje o poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce w zdecydowanej większości słyszeli, że na terenie ich powiatu może znajdować się gaz łupkowy tylko niewielu badanych twierdziło, że nie są pewni, czy tego tylu prace są prowadzone na terenie gminy/ powiatu w którym mieszka. lepszą wiedzą na temat gazu łupkowego dysponują przedstawiciele samorządu i administracji lokalnej

9 ŹRÓDŁA WIEDZY NA TEMAT GAZU ŁUPKOWEGO z mediów ogólnopolskich (telewizji, prasy, radia, Internetu) ok. 72% badanych, z mediów regionalnych lub lokalnych (lokalnej telewizji, prasy, radia, lokalnych portali internetowych) - ok. 15% badanych. ze spotkań z lokalnymi władzami ok. 15% badanych POZIOM WIEDZY NA TEMAT GAZU ŁUPKOWEGO badani ocenili poziom wiedzy mieszkańców, jako generalnie słaby lub jedynie średni część badanych krytycznie stwierdziła, że nie wie nic na ten temat część badanych uznała, że wiedzą dużo lub bardzo dużo brak wiedzy deklarowali nawet urzędnicy administracji lokalnej, ale bardzo rzadko

10 JAKICH INFORMACJI BRAKUJE? czy będzie faktycznie prowadzone wydobycie gazu (jakie są wyniki poszukiwań)? jak długo będzie utrwala inwestycja? czy będzie prowadzony wykup terenów? jak będą rozdzielone dochody (podatki, opłaty) między gminy na obszarze koncesji? jak wygląda technologia wydobycia gazu łupkowego? jakie przyznano koncesje? jak wyglądają normy bezpieczeństwa i wpływ na środowisko? Sam gaz jest w porządku dla środowiska i dla ludzi, którzy z niego korzystają. Problem rodzi sposób jego wydobywania. Mieszkańca bardziej od poznania metod technologicznych wydobycia interesuje fakt kto będzie kontrolował wybór zastosowanych metod (Krzysztof Grygo spotkanie w Elblągu )

11 OCENA SKUTKÓW POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO W POWIECIE ELBLĄSKIM Ocena dotyczyła: życia mieszkańców i kondycji lokalnych firm; rozwoju gospodarczego powiatu i gminy oraz sytuacji na rynku pracy; stanu środowiska naturalnego i funkcjonowania gospodarstw rolnych i turystyki Według zdecydowanej większości badanych inwestycje w gaz łupkowy będzie miały korzystny wpływ na rozwój Polski, województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego i gmin Żaden z respondentów nie ocenił planów poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego zdecydowanie negatywnie Zdecydowana większość badanych zadeklarowała poparcie dla tego typu inwestycji, określając się jako zwolennicy poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego Relatywnie niewielka część badanych deklaruje, że jest raczej przeciwna tej inwestycji

12 KORZYŚCI I SZANSE ZWIĄZANE Z GAZEM ŁUPKOWYM W POWIECIE ELBLĄSKIM W OPINII BADANYCH rozwój regionu/powiatu, w którym będzie wydobywany gaz łupkowy nowe inwestycje, rozwój przemysłu nowe miejsc pracy, spadek bezrobocia wzrost dochodów mieszkańców (dzierżawa, rekompensaty) wzrost dochodów samorządów lokalnych wszystkich szczebli - podatki rozwój i polepszenie lokalnej infrastruktury, dofinansowanie inwestycji gminnych alternatywne źródło energii, niższe ceny gazu dla mieszkańców, obniżenie kosztów życia samowystarczalność energetyczna Polski promocja regionu jako terenu otwartego na inwestycje pozyskanie i wykorzystanie nowych technologii dopływ funduszy zewnętrznych

13 NEGATYWNE SKUTKI, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI W GAZ ŁUPKOWY W POWIECIE ELBLĄSKIM Negatywny wpływ na środowisko, w tym: o zanieczyszczenie / zatrucie środowiska o nie do końca zbadany wpływ na środowisko o zatrucie gleby i wody o składowanie odpadów niebezpiecznych o Degradacja krajobrazu Zagrożenie dla zasobów wodnych: obawa przed skażeniem wód gruntowych i powierzchniowych; zużycie zasobów wody pitnej Zagrożenie dla terenów rolniczych (likwidacja upraw) Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców (obniżenie jakości życia) Utrata walorów turystycznych regionu w tym: o zmniejszenie atrakcyjności turystycznej o odpływ turystów o zwiększenie ruchu na drogach lokalnych i wzrost hałasu

14 POZIOM POPARCIA DLA POSZUKIWAŃ I WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO W POWIECIE ELBLĄSKIM ( )nie odnotowaliśmy sprzeciwu mieszkańców na żadnym etapie prac dot. gazu łupkowego, pojedynczy incydent miał miejsce na koncesji Marathon Oil pod Nowym Miastem Lubawskim, gdzie wywieszono flagi z protestem przeciwko wydobyciu gazu. W regionie posiadamy dopiero 4 odwierty dlatego tez do tej pory nie odnotowaliśmy poważniejszych problemów ze społecznościami lokalnymi. (Piotr Pasternak) Zdecydowana większość badanych zadeklarowała poparcie dla tego typu inwestycji, określając się jako zwolennicy poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego Relatywnie niewielka część badanych stwierdziła, że jest raczej przeciwna tej inwestycji Wśród zwolenników gazu łupkowego wymieniono: przedsiębiorcy (nowy rynek zleceń); samorząd (wpływy do budżetu); bezrobotni (szansa na zatrudnienie); młodzież (miejsca pracy); klasa średnia (szanse na rozwój biznesowy) Do przeciwników zaliczono: mieszkańcy z terenów sąsiadujących z inwestycją (uciążliwości); emeryci (brak spokoju); ekolodzy (negatywny wpływ na środowisko); rolnicy (pominięci w korzyściach)

15 OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W PRZYPADKU INWESTYCJI W GAZ ŁUPKOWY W POWIECIE ELBLĄSKIM MIESZKAŃCY OCZEKUJĄ współpracy z inwestorami (firmami inwestującymi w gaz łupkowy) dużej dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i ich zabezpieczenie przed ewentualnymi potencjalnymi zagrożenia mogącymi być efektem eksploatacji gazu łupkowego, prowadzenia dialogu z udziałem społeczności lokalnej, dbałości o interesy mieszkańców / społeczności lokalnej podania rzetelnej i kompleksowej informacji dla mieszkańców od specjalistów i ludzi mających doświadczenie w wydobywaniu gazu łupkowego:

16 OCZEKIWANIE WOBEC KONCESJONARIUSZY PLANUJĄCYCH INWESTYCJE W POWIECIE ELBLĄSKIM stworzenia nowych miejsc pracy podawania prawdziwych informacji o skutkach dla środowiska ujawnienia szczegółów planów inwestycji, rzetelnej informacji o wydobyciu, o podejmowanych działaniach - uczciwego przepływu informacji, słuchania głosu mieszkańców, woli współpracy współpracy z samorządami gmin, miejscowości i wsi, zapewnienia, że dotychczasowy standard życia nie ulegnie pogorszeniu i działania w tym kierunku, prowadzenia inwestycji dodatkowych (inwestycji towarzyszących)ułatwiających życie mieszkańcom, współudziału w finansowaniu społecznego życia miejscowości, wsparcie młodych ludzi w realizacji ich celów, zaangażowania w życie mieszkańców przestrzegania praw społeczności lokalnej przestrzegania przepisów które wiążą się z wydobyciem

17 ZAGROŻENIE KONFLIKTEM I MAPA INTERESARIUSZY

18 DEFNICJA KONFLIKTU Pewien układ wrogich interakcji rozumianych jako wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych: osób, grup, klas, instytucji itd. KONFLIKT POWSTAJE GDY: dwie strony, które są od siebie zależne dostrzegają niemożliwe do pogodzenia różnice - interesów, potrzeb, wartości żadna ze stron nie może osiągnąć celów bez udziału lub zgody drugiej strony strony blokują realizację swoich dążeń, etc. Wzajemne relacje, a co za tym idzie opinie i stanowiska interesariuszy nie wkroczyły jeszcze w fazę polaryzacji. Z tego też względu uprawniony jest wniosek, że na tym etapie istnieją jeszcze duże możliwości i szanse w miarę bezkonfliktowej współpracy pomiędzy grupami interesariuszy.

19 KOŁO KONFLIKTU Christophera W. Moore a

20 KONFLIKT INTERESÓW jedna stron pragnie zaspokoić interesy kosztem drugiej strony (materialne, proceduralne, psychologiczne) zagrożenie konfliktem interesów (mieszkańcy vs inwestorzy) jest uświadamiane przez badanych obawy dotyczą kwestii odszkodowań i potencjalnych rekompensat ze strony firm wydobywczych przedsiębiorcy z branży turystycznej i usług dostrzegają potencjalne zagrożenie w postaci uciążliwości inwestycji w postaci hałasu, zatrucia środowiska i zniszczenia krajobrazu mieszkańcy wsi obawiają się naruszenia prawa własności i zbyt małej wysokości rekompensat

21 KONFLIKT STRUKTURLANY Konflikt związany z różnym dostępem do zasobów, odmiennością ról, nierównym rozkładem sił Jednym z niedocenianych, ale dostrzeganych przez samorządy lokalne jest podejście władz centralnych do samorządów obciążanie ich zadaniami bez jednoczesnego wsparcia logistycznego, a zwłaszcza finansowego. Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego wymaga więc większego wsparcia ze strony tych pierwszych. Samorządy w tej sprawie nie powinny być pozostawione samym sobie

22 KONFLIKT WARTOŚCI (kiedy problemem jest różnica poglądów, odmienne systemy wartości) Ze względu na stosunkowo wysokie bezrobocie w całym powiecie (blisko 28% w roku 2012) i brak dużych zakładów przemysłowych większość mieszkańców upatruje w wydobyciu gazu łupkowego szanse rozwojowe. Z drugiej strony, walory ekologiczne i krajobrazowe i duży udział rolnictwa w gospodarce powiatu sprawia, że mieszkańcy obawiają się różnego typu (wykazanych w raporcie) zagrożeń. Należy więc założyć, że tradycyjne wartości i dotychczasowy styl życia mogą stać w konflikcie z zakładanymi korzyściami przede wszystkim ekonomicznymi.

23 KONFLIKT DANYCH (nierówny dostęp do danych, manipulowanie i ograniczanie źródeł informacji) W świetle wyników przeprowadzonych badań, generalnie dominuje przychylny stosunek do poszukiwań i ewentualnego wydobycia gazu łupkowego w regionie, jednakże stosunek i postawy mieszkańców do problemu gazu są tak naprawdę w fazie kształtowania się. Analiza danych zastanych i wyniki badań jednoznacznie pokazuje, że najbardziej potrzebna jest kompetentna i rzetelna informacja. Ta zaś pozostaje w konflikcie ze stereotypami, mitami i plotkami. A gdy nie ma wiedzy to postawy kształtują się w następujący sposób: plotka mit fakty polityka administracja (z zapisu spotkania w Elblągu w dniu )

24 KONFLIKT RELACJI (kiedy problemem jest druga strona - negatywne nastawienie do drugiej strony) Pewnego rodzaju zagrożeniem jest sytuacja, w której jak wynika z naszej diagnozy brak jest zinstytucjonalizowanych (i zagwarantowanych prawnie) procedur udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących inwestycji związanych z gazem łupkowym. Deklarowany przez władze regionalne potencjał korzyści ekonomicznych i społecznych nie zrekompensuje braku realnego wpływu mieszkańców na sprawy związane z przebiegiem spodziewanych inwestycji. Uruchomienie zinstytucjonalizowanych form dialogu społecznego oraz szeroka kampania informacyjna pozwoli ograniczyć zagrożenie tego rodzaju konfliktem.

25 GRUPY INTERESARIUSZY NA TERENIE POWIATU ELBLĄSKIEGO Samorząd gminy Mieszkańcy w pobliżu potencjalnych odwiertów Mieszkańcy innych wsi w gminie Właściciele gospodarstw agroturystycznych Rolnicy mieszkający przy odwiercie Firmy koncesjonariusze Regionalne organizacje społeczne Starostwo Powiatowe Województwo warmińsko - mazurskie Rząd RP

26 FUNDACJA ROZWIĄZAŃ EKO ENERGETYCZNYCH ul. Dyrekcyjna 7, Gdańsk tel.: , fax:

KIM JESTEŚMY? 2014-01-15

KIM JESTEŚMY? 2014-01-15 Program aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjna w zakresie procesu wydobywania gazu łupkowego oparta o model partycypacji społecznej - Razem o łupkach KIM JESTEŚMY? Lider Projektu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Publikacja stanowi podsumowanie prac w ramach projektu Wyprzedzić zmianę partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu sztumskiego.

Bardziej szczegółowo

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim w województwie podlaskim 254 Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim www.zielonemiejscapracy.up.podlasie.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Poradnik dla gmin Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Drezno, Wrocław 2014 Wykonawca: DREBERIS GmbH Heinrich-Zille-Str. 2 01219 Dresden Tel.: +49-351-862643-0 Fax: +49-351-862643-10 E-Mail:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz rozwoju do roku 2020 Powiat Łęczycki

Scenariusz rozwoju do roku 2020 Powiat Łęczycki Powiat Łęczycki Wykonawca: PAG Uniconsult ul. Migdałowa 4 lok. 71 02-796 Warszawa tel. (22) 256 39 00 fax (22) 256 39 10 e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl Zleceniodawca: Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Biuro Ekspertyz Finasowych, Marketungu i Consultingu UNICONSULT S. C. Grzegorz Rutkowski Maciej Gajewski ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel./fax: (0-22) 6226713, e-mail: uniconsult@uniconsult.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Niniejszy katalog powstał jako rezultat projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

SPIS TREŚCI. Niniejszy katalog powstał jako rezultat projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Niniejszy katalog powstał jako rezultat projektu: SPIS TREŚCI MROCZNA STRONA GRANICY - skala i przyczyny występowania szarej strefy w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Raport z uzupełniających konsultacji społecznych projektu Uniwersytetu Gdańskiego pod nazwą Błękitna Wioska w Helu

Raport z uzupełniających konsultacji społecznych projektu Uniwersytetu Gdańskiego pod nazwą Błękitna Wioska w Helu Raport z uzupełniających konsultacji społecznych projektu Uniwersytetu Gdańskiego pod nazwą Błękitna Wioska w Helu TOM I Opracowanie: mgr Monika Bednarska dr inż. Andrzej Tyszecki Gdańsk - styczeń 2006

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r.

Strategia rozwoju Gminy Dywity do 2020 r. Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Gminy Dywity w oparciu o uspołecznioną diagnozę i warsztaty strategiczne Wojciech Dziemianowicz Paulina Nowicka Jacek Szlachta Katarzyna Szmigiel Julita Łukomska Anna

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

Strategia działań promocyjnych

Strategia działań promocyjnych 1 Zamawiający: Gmina Miejska Turek Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Zespół autorski: dr Marta Mackiewicz (kierownik) Ewa Dzielnicka Cezary Gołębiowski Anna Górecka-Ojdana Iwona Kania dr Paweł Kretowicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo