Nr Informacja. Rynek telewizji kablowej w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1037. Informacja. Rynek telewizji kablowej w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rynek telewizji kablowej w Polsce Marzec 2004 Adam Kucharz Informacja Nr 1037 W Informacji omówiono przepisy prawne regulujące podejmowanie działalności operatorskiej w obszarze telewizji kablowej oraz dokonano przeglądu najbardziej znaczących operatorów telewizji kablowej na polskim rynku. Polska jest trzecim co do wielkości rynkiem telewizji kablowej w Europie.

2 BSiE 1 1. Wstęp Zasady rozprowadzania programów w sieciach kablowych regulowane są przepisami art ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 60 z 2001 r., poz. 610 z późn. zmianami). Przepisy art. 42 i 46 wymienionej ustawy zawierają delegacje dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) dotyczące ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i rozprowadzania programów w sieciach kablowych, wzoru rejestru i opłat za wpis do rejestru. Organ rejestracyjny, którym jest Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dokonuje rejestracji rozprowadzania programu na podstawie zgłoszenia, które powinno nastąpić niepóźnej niż 2 miesiące przed rozpoczęciem rozprowadzania. Do wniosku o rejestrację należy ponadto dołączyć: zezwolenie na używanie urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu, dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu, dokumenty wskazujące, ze program jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru, oświadczenie o kolejności wprowadzania do sieci programów, przy czym odejście od kolejności przepisanej ustawą (przepisy art. 43 nakazują następującą kolejność: 1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej, 2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze, 2a) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze, 3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze, 4) programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych) wymaga decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady. Jeżeli operator telewizji kablowej zamierza rozpowszechniać w zarządzanej przez siebie sieci własne programy telewizyjne lub radiowe, musi uzyskać koncesję na rozpowszechnianie tych programów, na ogólnych zasadach sfera ta jest regulowana przepisami rozdziału 5 przywołanej ustawy. W przypadku rozpowszechniania kablowego koncesja określa w szczególności lokalizację stacji głównej oraz obszar objęty siecią kablową. Do końca 2002 roku Przewodniczący KRRiT wydał łącznie 221 koncesji na rozpowszechnianie programów w sieciach telewizji kablowej, w tym 4 na program radiowy. 2. Przegląd operatorów sieci telewizji kablowej W 2003 roku na polskim rynku działało 520 operatorów sieci telewizji kablowej, obsługując sieci i obejmując swym zasięgiem ponad 3,5 mln abonentów (dane wg Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)). Rozwój telewizji kablowej w latach przedstawiono w tabeli 1. Poniżej zaprezentowano informacje o najbardziej znaczących na polskim rynku operatorach telewizji kablowej, przyjmując jako kryterium, około 1% udział w rynku. Według dostępnych danych (Ogólnopolska Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej OIGKK) kryterium to spełniało w 2003 roku około dziesięciu operatorów przedstawiono ich w tabeli 2. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że dane na temat ilości abonentów przytaczane przez KRRiT i OIGKK różnią się znacząco. W Informacji nie zaprezentowano Małopolskiej Tele-

3 2 BSiE wizji Kablowej STAR, która według danych OIGKK liczy 60 tysięcy abonentów (wg KRRiT ), ale na swojej stronie internetowej nie prezentuje praktycznie żadnych danych. Tabela 1. Rozwój telewizji kablowej w Polsce w latach Rok Liczba operatorów Liczba sieci Liczba abonentów Źródło: Wydział Zezwoleń Telewizji Kablowej, URTiP. Tabela 2. Operatorzy telewizji kablowej, o co najmniej 1% udziale w rynku, przy kryterium ilości abonentów Miejsce Nazwa operatora Liczba abonentów 1 UPC Telewizja Kablowa ponad 1 milion 2 Multimedia Polska blisko 0,5 miliona 3 VECTRA S. A. blisko 400 tys. 4 Aster City Cable około 280 tys. 5 TOYA 150 tys. 6 Telewizja Kablowa Poznań 130 tys 7 AUTOCOM 130 tys. 8 Telewizja Kablowa DAMI 110 tys 9 Małopolska Telewizja Kablowa 60 tys. 10 Ślaska Telewizja Kablowa 50 tys 11 Stream Communications 40 tys. Źródło: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej. Jak już wspomniano, przedstawiając największych operatorów telewizji kablowej obecnych na polskim rynku, przyjęto kryterium ilości abonentów, a za największych uznano tych, którzy mają około 1% udział w tak zdefiniowanym rynku. Można przyjąć również inne kryteria, np. liczbę sieci obsługiwanych przez danego operatora. W tabeli 3 przedstawiono jedenastu największych operatorów według ilości zarządzanych przez nich sieci. Między danymi zawartymi w tabelach 2 i 3 występuje ponad 70% zgodność na ogół obsługa dużej ilości abonentów wiąże się ze znacznym zasięgiem terytorialnym, a ten z kolei wymusza budowę dużej ilości sieci.

4 BSiE 3 Tabela 3. Najwięksi operatorzy wg ilości zarządzanych przez nich sieci Miejsce Nazwa operatora Liczba sieci 1 UPC Telewizja Kablowa 87 2 VECTRA S. A Multimedia Polska 77 4 Stream Communications 19 5 Telewizja Kablowa DAMI 15 6 PW Marton 14 7 Aster City Cable 9 8 Automatic Serwis 7 9 Małopolska Telewizja Kablowa 7 10 EAST&WEST Import Export Karnowski 6 11 MASTER Sp. z o. o. 5 Źródło: URTiP ( r.). Uwaga: Podstawowe dane o każdym z operatorów przedstawiono w następującym układzie: liczba abonentów (dane z poszczególnych źródeł różnią się), liczba obsługiwanych sieci, zasięg, rodzaje świadczonych usług, oferta programowa, działalność koncesjonowana, siedziba firmy, data rozpoczęcia działalności, wynik finansowy, zatrudnienie, struktura właścicielska. Jeżeli, wśród prezentowanych na temat firmy danych jakaś pozycja nie występuje oznacza to brak danych UPC Telewizja Kablowa Sp. z o. o. UPC Telewizja Kablowa, do września 1999 roku, występowała na rynku jako Polska Telewizja Kablowa (PTK), która z kolei była obecna na rynku od września 1989 roku. Po przejęciu PTK przez grupę telekomunikacyjno-medialną United Pan-Europe Communications nastąpiła zmiana nazwy na obecną. Podstawowe dane o firmie Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg UPC, stan na koniec czerwca 2003 roku wynosił około jednego miliona abonentów telewizji kablowej i ponad 19 tysięcy użytkowników Internetu, wg Izby, Liczba obsługiwanych sieci: 87. Zasięg: UPC działa na ośmiu obszarach skupionych wokół największych aglomeracji miejskich: Warszawy, Trójmiasta, Bydgoszczy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Lublina i Szczecina. Ponadto jest obecna we wszystkich województwach, poza warmińskomazurskim, podlaskim i lubuskim. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Oferta programowa: między innymi ponad 25 programów w języku polskim.

5 4 BSiE Siedziba firmy: Warszawa. Rozpoczęcie działalności: firma jest obecna na rynku od 1989 roku, początkowo pod nazwą PTK (Polska Telewizja Kablowa), a od 2000 roku pod obecną nazwą. Struktura właścicielska: UPC Telewizja Kablowa wchodzi w skład firmy Unitek Pan- Europe Communications z siedzibą w Amsterdamie MULTIMEDIA POLSKA Sp. z o. o. Firma jest drugim, co do wielkości operatorem telewizji kablowej, biorąc pod uwagę ilość abonentów i trzecim, jeśli chodzi o ilość obsługiwanych sieci. Firma w obecnym kształcie istnieje od 2001 roku, powstała w wyniku fuzji dwóch operatorów telewizji kablowej Multimedia Sieci i Szel-Sat (rok założenia 1989). Firma Szel-Sat działała na początku wyłącznie na terenie Gdyni. Podstawowe dane o firmie Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT , wg aktualnych danych MULTIMEDIA POLSKA z usług firmy korzysta 475 tys. abonentów telewizji kablowej i blisko 35 tysięcy użytkowników Internetu, wg Izby abonentów. Liczba obsługiwanych sieci: 77. Zasięg: sieć telewizji kablowej zainstalowana jest w 90 miastach Polski, przy czym w 20 z nich można korzystać z dostępu do Internetu. Największe sieci istnieją w Ełku, Gdyni, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Płocku, Toruniu, Szczecinie i Wrocławiu. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Oferta programowa: jest zróżnicowana w zależności od miejscowości, ale w każdym przypadku obejmuje kilkadziesiąt programów telewizyjnych, w różnych wersjach językowych, ze zdecydowaną przewagą programów polskojęzycznych. Ponadto oferowanych jest od kilku do kilkunastu programów radiowych, w różnych wersjach językowych, ze zdecydowaną przewagą programów polskich (w niektórych miejscowościach oferowane są wyłącznie programy polskie). Działalność koncesjonowana: pierwsze studio wraz z całym przenośnym wyposażeniem telewizyjnym powstało 1994 roku w Płocku, a w cztery lata później ośrodek ten nadawał 16 godzin programu na dobę. W maju 1998 roku rozpoczęła się emisja programu lokalnego w Gdyni. Koncesjonowanym nadawcą zarządzającym emisją programów lokalnych i kanałów planszowych w sieciach kablowych Multimedia Polska jest spółka zależna Tele-Top Grupa Multimedia. Aktualnie sygnał stacji Tele-Top dociera do odbiorców w 27 miastach Polski. Siedziba firmy: Gdynia. Rozpoczęcie działalności: w obecnym kształcie firma istnieje od 2001 roku. Wynik finansowy: w 2002 roku obrót przekroczył 100 mln zł. Zatrudnienie: 400 osób. Struktura właścicielska: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aster City Cable Sp. z o. o. Firma powstała w 1994 roku wyniku fuzji trzech operatorów sieci kablowych w Warszawie, Sensat, Mesat i Mescomp. Obecnie jest największym dostawcą usług telewizji kablowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu w Warszawie. Firma jako pierwsza w Polsce

6 BSiE 5 świadczyła usługę dostępu do Internetu poprzez sieć telewizji kablowej, swoją ofertę wprowadziła na rynek już w 1998 roku. Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT , wg aktualnych danych firmy Aster z jej usług korzysta prawie 280 tys. abonentów telewizji kablowej i blisko 40 tysięcy użytkowników Internetu, w rankingu Izby nie figuruje. Liczba obsługiwanych sieci: 9. Zasięg: sieć telewizji kablowej Aster obejmuje prawie całą Warszawę oraz miejscowości podwarszawskie: Piaseczno, Wołomin, Zielonkę, Ząbki, Marki i Kobyłkę. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, telefonia (świadczona partnersko wraz firmą El-Net S. A.), pakiet HBO MaxPak (składający się z dwóch programów HBO I HBO2), z którego można korzystać w technologii cyfrowej. Oferta programowa: obejmuje 61 programów telewizyjnych, w tym 41 w języku polskim oraz 32 programy radiowe, w tym 24 w języku polskim, Siedziba firmy: Warszawa, Rozpoczęcie działalności: 1994 rok. Struktura właścicielska: Aster wraz krakowską firmą Autorom oraz Zielonogórską Telewizją Przewodową tworzy Grupę ASTER, której udziałowcami są trzy fundusze inwestycyjne: Hick Muse Tate & Furt (posiada w swoim portfelu kilku operatorów telewizji kablowej na świecie), Emerging Markets Partnership (jest właścicielem firm kablowych na Węgrzech i w Słowenii) i Argus Capital (zarządza siecią kablową na Węgrzech) Telewizja Kablowa VECTRA S. A. Firma została założona w 1991 roku, rozpoczęła działalność w 1992 roku budując sieci w Słupsku, Olsztynie i Wrocławiu. W 1993 roku została zbudowana sieć w Elblągu. Do 1994 roku powstały sieci w Ustce, Kościerzynie, Ostródzie, Bartoszycach, Łomży i Nidzicy. W 1995 roku firma rozpoczęła proces intensywnej konsolidacji rynku kablowego dokonując przejęć w Białymstoku i Suwałkach, pojawiła się również w Bielsku Białej. Od 1996 roku firma jest jedynym operatorem na terenie Słupska. W 2000 roku Telewizja Kablowa VEC- TRA wniosła swoje aktywa w postaci swojej sieci kablowej do spółki cable.com S. A., której 26% kapitału akcyjnego przejęły, za kwotę 130 milionów złotych, BRE Bank i cztery fundusze inwestycyjne zarządzane przez BRE Private Equity. Inwestycja wymienionego kapitału spowodowała przejęcia sieci w różnych regionach kraju Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk i Mazowsze. Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT , wg Izby Liczba obsługiwanych sieci: 86. Zasięg: sieć telewizji kablowej istnieje w 85 miastach całej Polski. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Oferta programowa: transmisja większości programów rozpowszechnianych drogą naziemną i satelitarną (obecnie 20 programów telewizyjnych nadawanych jest w polskiej wersji językowej),

7 6 BSiE radiowe programy polskich rozgłośni dostępne lokalnie oraz programy radiowe emitowane droga satelitarną, programy informacyjne realizowane przez niezależne telewizje miejskie, informacyjny kanał tekstowy. Działalność koncesjonowana: w 1995 roku firma rozpoczęła nadawanie własnych lokalnych programów telewizyjnych. Siedziba firmy: Elbląg. Rozpoczęcie działalności: firma istnieje od 1991 roku. Struktura właścicielska: spółka akcyjna Stream Communications Sp. z o. o. Firma plasuje się pod koniec pierwszej dziesiątki największych operatorów pod względem ilości abonentów i na czwartym miejscu pod względem ilości obsługiwanych sieci. Od chwili powstania, w październiku 1999 roku, firma najpierw dokonywała przejęć funkcjonujących operatorów (między innymi już w kwietniu 2000 roku została przejęta cała infrastruktura oraz klienci firmy Kraknet S.A. dostawcy usług internetowych na terenie Polski południowej, w październiku 2000 roku została przejęta sieć telewizji kablowej i klienci firmy Elektromontaż Rzeszów Tele-Kab Sp. z o. o., w kolejnych miesiącach następowały przejęcia na terenie Kielc, Buska-Zdroju, Częstochowy i Jasła), a dopiero później rozpoczęła budowę własnych sieci (w grudniu 2001 roku został zakończony pierwszy etap budowy własnej sieci w Krośnie, później rozpoczęto rozbudowę sieci w Bochni i budowę własnej sieci w Jaśle). Podstawowe dane o firmie Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg aktualnych danych firmy kilkadziesiąt tysięcy, wg Izby Liczba obsługiwanych sieci: 19. Zasięg: sieć telewizji kablowej funkcjonuje w Częstochowie, Kielcach, Sandomierzu, Busku-Zdroju, Jaworznie, Krakowie, Bochni, Rzeszowie, Jaśle, Krośnie, Brzozowie i Sanoku. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, dostęp do Internetu, telefonia internetowa (VIP), Siedziba firmy: Kraków. Rozpoczęcie działalności: firma powstała 21 października 1999 roku. Struktura właścicielska: właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Stream Communications Network Inc. z siedzibą w Vancouver w Kanadzie. Ponadto firma Stream Communications Sp. z o. o. jest udziałowcem w firmie Bielsat.com Sp. z o. o., która świadczy usługi operatora telewizji kablowej na terenie Bielska-Białej i w Czechowicach-Dziedzicach TOYA Sp. z o. o. Firma lokuje się w pierwszej piątce największych operatorów pod względem ilości abonentów, ale poza pierwszą dziesiątką pod względem ilości obsługiwanych sieci, jest natomiast na pierwszym miejscu wśród operatorów pod względem czasu nadawania własnego programu. Podstawowe dane o firmie

8 BSiE 7 Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg Izby abonentów. Liczba obsługiwanych sieci: 4 Zasięg: sieci telewizji kablowej firmy działają w Łodzi, Kutnie, Mysłowicach i Przemyślu, Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, transmisja danych, Oferta programowa: ponad 60 programów telewizyjnych. Działalność koncesjonowana: emitowane są trzy własne programy lokalne, w tym na terenie Łodzi, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku nadawany jest łódzki program informacyjny Wydarzenia oraz prognoza pogody. Siedziba firmy: Łódź, Rozpoczęcie działalności: firma powstała w 1991 roku, Struktura właścicielska: spółka z ograniczona odpowiedzialnością Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o. o. Firma powstała jako kontynuacja działalności firmy TK DAMI (istniejącej od 1989 roku), posiada nowoczesne sieci szerokopasmowe pracujące w paśmie 860 Mhz, o strukturze światłowodowo-koncentrycznej. Liczba abonentów: wg aktualnych danych firmy ponad , wg Izby Liczba obsługiwanych sieci: 15. Zasięg: sieć telewizji kablowej istnieje w jedenastu miastach centralnej i południowej Polski, w Białobrzegach, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Oświęcimiu, Przysusze, Radomiu, Rzeszowie, Skarżysku-Kamiennej, Szczawnicy i Woli. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, Oferta programowa: kilkadziesiąt programów telewizyjnych i radiowych. Siedziba firmy: Radom. Rozpoczęcie działalności: firma w obecnym kształcie funkcjonuje od 1997 roku. Zatrudnienie: 100 osób. Struktura właścicielska: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o. o. Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg Izby Liczba obsługiwanych sieci: 3. Zasięg: sieć telewizji kablowej obejmuje swoim zasięgiem następujące miasta: Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Bytom, Rybnik, Żory i Czeladź, Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu,

9 8 BSiE Oferta programowa: w zależności od miejscowości, w ofercie programowej znajduje się od 49 do 56 programów telewizyjnych i od 6 do 13 programów radiowych, przy czym 60% programów telewizyjnych jest dostępnych w języku polskim, a programy radiowe są wyłącznie polskojęzyczne, Siedziba firmy: Zabrze, Struktura właścicielska: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalna Telewizja Kablowa AUTOCOM Sp. z o. o. Firma AUTOROM powstała w 1990 roku, rozwija swoją ofertę głównie dla mieszkańców Krakowa, przy czym oprócz klientów indywidualnych do grona jej odbiorców należy szereg firm, instytucji rządowych i domy akademickie Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej. Firma jest w Krakowie wiodącym dostawcą usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu (od 2001 roku). Firma wraz z warszawską firmą ASTER i Zielonogórską Telewizją Przewodową tworzy Grupę ASTER. Liczba abonentów: wg najnowszych danych KRRiT, , wg aktualnych danych firmy: firma dociera do ponad mieszkań, w tym abonentów korzysta z dostępu do Internetu. Liczba obsługiwanych sieci: 2. Zasięg: sieć telewizji kablowej obejmuje niemal cały Kraków oraz Skawinę. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Oferta programowa: 66 programów telewizyjnych, w tym 44 w polskiej wersji językowej oraz 17 programów radiowych wyłącznie w polskiej wersji językowej. Siedziba firmy: Kraków. Rozpoczęcie działalności: firma powstała w 1990 roku. Struktura właścicielska: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Telewizja Kablowa Poznań S. A Liczba abonentów: wg aktualnych danych firmy abonentów, wg Izby abonentów. Liczba obsługiwanych sieci: 4. Zasięg: sieć telewizji kablowej obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim teren Poznania, oferta programowa TKP dociera również do Koziegłowów, Swarzędza, Lubania, Konina i Słubcy. Rodzaje świadczonych usług: telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu, Oferta programowa: w sieci kablowej w Poznaniu abonenci mogą odbierać 60 programów telewizyjnych, w tym programy wszystkich polskich stacji naziemnych oraz ponad 20 programów polskojęzycznych, abonenci mogą również odbierać 24 kanały radiowe. Działalność koncesjonowana: trzy programy informacyjne dla poszczególnych dzielnic Poznania i program informacyjny w Koninie. Siedziba firmy: Poznań.

10 BSiE 9 Struktura właścicielska: spółka akcyjna, której udziałowcami są najwięksi poznańscy operatorzy telewizji kablowej i Zarząd Miasta Poznania. Podsumowanie Przedstawiona Informacja nie wyczerpuje, oczywiście, całości problematyki rynku telewizji kablowej, zostali w niej zaprezentowani wyłącznie najwięksi operatorzy. Na rynku działa w różnej skali kilkuset operatorów, dane URTiP i KRRiT różnią się w tym wypadku między sobą: wg URTiP w 2002 roku na rynku działało 507 operatorów, zarządzając sieciami i obsługując abonentów (patrz tabela 1), wg KRRiT w 2002 roku na rynku działało ponad 600 operatorów, istniało ponad 800 sieci, liczba abonentów wynosiła około 4,4 miliona. Trzeba mieć również na uwadze fakt, iż w rynku telewizji kablowej uczestniczą firmy zajmujące się budową sieci, czy produkcją sprzętu. Szacuje się, że Polska jest trzecim, co do wielkości rynkiem telewizji kablowej w Europie, a obserwacja jego rozwoju prowadzi do wniosku, iż jest rynkiem najbardziej dynamicznym, zdominowanym przez kilkunastu znaczących operatorów, których udział w rynku wynosi blisko 80%. Rynek telewizji kablowej w Polsce ulega ciągłym przemianom, głównie z powodów technologicznych staje się możliwe korzystanie z szeregu usług dodanych, poza Internetem i telefonią, również z usług bankowych. Źródła Informacja została oparta na danych dostępnych na stronach internetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej oraz stronach internetowych prezentowanych operatorów telewizji kablowej.

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI SPIS TREŚCI str. I. Stan radiofonii i telewizji w Polsce fakty i liczby... 1 A. Radiofonia i telewizja publiczna... 1 1. Stan bazy technicznej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RADIO I TELEWIZJA W POLSCE: RAPORT O STANIE RYNKU W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. INFORMACJE OGÓLNE 10 1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI WARSZAWA, marzec 2003 r. SPIS TREŚCI I. Stan radiofonii i telewizji w Polsce fakty i liczby... 1 A. Radiofonia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Załącznik 1 Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej 1 Spis treści 1.1. System zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, luty maj 2013 2 RYNEK AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH W POLSCE Misją naszej Fundacji jest tworzenie innowacyjnych dróg rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2010 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2011 R.

INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2010 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2011 R. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PROBLEMACH RADIOFONII I TELEWIZJI W 2010 ROKU KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Publiczna radiofonia i telewizja... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 71/2015 Z DNIA 18 MARCA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016. - projekt -

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016. - projekt - STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2014-2016 - projekt - Spis treści WSTĘP... 4 1. SYTUACJA NA RYNKU UŁUG MEDIALNYCH... 4 1.1. Czas i sposób korzystania z mediów... 4 1.2. Wartość rynku reklamy... 7 1.3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiejskomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO I OBYWATELSKIEGO Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, 2013 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Nadawcy telewizyjni... 4 I.1. Nadawca

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2012 r. Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie

Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie MEMORANDUM INFORMACYJNE Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 9 października 2013 roku WSTĘP MEMORANDUM INFORMACYJNE EMITENT: Nazwa (firma) Kraj: Siedziba: Polska Warszawa Telewizja

Bardziej szczegółowo

Telewizja cyfrowa w Polsce

Telewizja cyfrowa w Polsce Telewizja cyfrowa w Polsce Raport na temat procesu uruchamiania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Warszawa, listopad 2008 www.mdi.com.pl MDI Strategic Solutions wspomaga zarządzanie strategicznymi

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r.

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDIATEL S.A. ORAZ SPÓŁKI MEDIATEL S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDIATEL S.A. ORAZ SPÓŁKI MEDIATEL S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDIATEL S.A. ORAZ SPÓŁKI MEDIATEL S.A. ZA ROK 2014 Warszawa,16 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych...

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Druk nr 324 PRZEWODNICZ CY Krajowej Rady Radiofonii itelewizji Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZA EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468) Memorandum

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo