dla rozwoju Mazowsza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Mazowsza"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie radiowej akcji promocyjnej pn. Perły Mazowsza II wraz z opracowaniem i drukiem albumu zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zlecenie Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych I. OGÓLNE ZAŁOśENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe zaplanowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej Perły Mazowsza II na antenach 2 stacji radiowych polegającej na opracowaniu cyklu audycji prezentujących wybrane projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz na wypromowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego powiązanego z tematyką audycji. Rezultaty konkursu mają być na bieŝąco prezentowane w wejściach antenowych w stacjach biorących udział w akcji promocyjnej, na stronach internetowych tych stacji i na fanpage-u Pereł Mazowsza II. Dodatkowo wybór zdjęć nadesłanych na konkurs ma zostać opublikowany w tradycyjnym albumie drukowanym. Podstawowe zadania do zrealizowania w ramach przedmiotu zamówienia to: Opracowanie i produkcja materiałów radiowych wykorzystywanych w ramach akcji: - minimum 60 co najmniej 2-minutowych odcinków cyklu audycji nt. prezentowanych projektów RPO WM po minimum 30 odcinków dla kaŝdej ze stacji, - minimum 2 30-sekundowych spotów informujących o konkursie po minimum 1 spocie dla kaŝdej ze stacji, emisja materiałów radiowych wykorzystywanych w ramach akcji: - minimum 30 odcinków w kaŝdej stacji, - minimum 300 spotów w kaŝdej stacji, zapewnienie minimum 120 wejść antenowych (np. bieŝące zachęcanie do udziału w konkursie, przypominanie o trwającym cyklu audycji i o upływających terminach 1

2 w konkursie, prezentacja aktualnych wyników konkursu itp.) po minimum 60 wejść w kaŝdej stacji; zakup wszystkich niezbędnych praw i licencji, które zgodnie z umową będą uprawniać Zamawiającego do dalszego rozpowszechniania i eksploatowania wyprodukowanych materiałów; opracowanie szczegółowych załoŝeń oraz regulaminu konkursu, wraz z zaplanowaniem systemu motywacyjnego; przeprowadzenie konkursu zgodnie z ustalonymi regułami i załoŝonymi celami, opracowanie graficzne i redakcyjne materiałów do prezentacji akcji w Internecie bannery, infografiki, informacje do zamieszczenia na stronach internetowych stacji radiowych oraz pełny layout i bieŝące uaktualnienia przekazywane w postaci plików graficznych do podstrony witryny poświęconej konkursowi, promocja akcji w social mediach promocja na fanpage-ach obu stacji radiowych; bieŝące uaktualnianie informacji o przebiegu konkursu do zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie zebranie odpowiedniej liczby zdjęć do albumu (minimum 5 zdjęć kaŝdego z miejsc/obiektów), opracowanie redakcyjne i graficzne, druk i dostawa albumu pokonkursowego album w polsko-angielskiej wersji językowej; opracowanie raportu końcowego, zebranie i przekazanie materiałów archiwalnych (zdjęcia, nagrane materiały radiowe, projekty graficzne itd.). 2. Cele i załoŝenia realizacji zamówienia Głównymi celami realizacji akcji promocyjnej Perły Mazowsza II jest upowszechnienie wiedzy na temat efektów wdraŝania RPO WM wśród ogółu mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez promocję dobrych praktyk RPO WM, tj. projektów, które w ocenie Zamawiającego zasługują na upowszechnienie i rozpropagowanie w tym przypadku miejsc/obiektów związanych z ochroną dziedzictwa historyczno-kulturowego w regionie oraz kreowanie pozytywnego wizerunku funduszy europejskich w Polsce. PowyŜsze cele mają zostać osiągnięte poprzez stworzenie takiej koncepcji programu, w której główny nacisk będzie połoŝony na promocję wybranych projektów zrealizowanych w ramach RPO WM (wstępna lista projektów stanowi załącznik nr 1 SOPZ) oraz która będzie zakładać, Ŝe osoby biorące udział w konkursie będą mogły fotografować wyłącznie miejsca zaprezentowane w ramach cyklu audycji promujących wybrane projekty RPO WM. Formuła konkursu, w którym uczestnicy będą mogli liczyć nie tylko na wygranie atrakcyjnych nagród, ale i na promocję swoich prac poprzez ich publikację w Internecie oraz utrwalenie w albumie pokonkursowym, ma zagwarantować większą aktywność i zaangaŝowanie mieszkańców Mazowsza w samodzielne odkrywanie pozytywnych zmian, jakie zaszły na Mazowszu dzięki RPO WM. 2

3 3. Zasięg Program ma być emitowany w dwóch stacjach radiowych, przy czym 1 ze stacji musi spełniać warunek słuchalności wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na poziomie od 1-15 miejsca w rankingu słuchalności, nie niŝej. Obie stacje radiowe muszą swoim zasięgiem technicznym obejmować łącznie minimum 50% obszaru woj. mazowieckiego oraz posiadać zróŝnicowany, uzupełniający się profil słuchacza. 4. Grupa docelowa Ogół mieszkańców województwa mazowieckiego. 5. Terminy realizacji zamówienia 5.1 Zakończenie produkcji i emisji/ekspozycji materiałów w radiu i w Internecie wraz z przeprowadzeniem konkursu fotograficznego w ramach akcji promocyjnej nie później niŝ do 30 września 2013 r. 5.2 Przekazanie raportu końcowego z realizacji akcji promocyjnej nie później niŝ do 10 października 2013 r. 5.2 Wydanie albumu wraz z dostawą nie później niŝ do 10 grudnia 2013 r. II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ PERŁY MAZOWSZA II 1. Wymagania dotyczące opracowanie załoŝeń programowych i emisyjnych akcji promocyjnej w radiu 1.1 Do Wykonawcy naleŝy opracowanie spójnej formuły cyklu audycji, tj. pomysłu, w jaki sposób projekty RPO WM będą zaprezentowane na antenie radia (np. programy z udziałem beneficjentów poszczególnych projektów, programy z udziałem specjalisty z dziedziny historyka sztuki, przewodnika miejskiego której dotyczy projekt, wywiady z turystami odwiedzającymi dane miejsce itp.). 1.2 W ramach całej akcji, na antenie kaŝdej ze stacji ma być zaprezentowanych minimum 30 projektów uwzględnionych we wstępnym wyborze stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ. W trakcie realizacji zamówienia, ale przed rozpoczęciem produkcji i emisji poszczególnych audycji, Zamawiający ma prawo dokonać wymiany maksymalnie 5 pozycji z ww. listy projektów. Ostateczny wykaz projektów zostanie określony na podstawie uzgodnień z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 1.3 Formuła programu musi być atrakcyjna, interesująca, dynamiczna, zachęcająca do aktywności w odkrywaniu i dokumentowaniu zmian zachodzących na Mazowszu dzięki RPO WM oraz do udziału w konkursie fotograficznym. 3

4 1.4 Program musi dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy na terenie województwa mazowieckiego i zbudować jak największy zasięg efektywny. 1.5 Słuchacze audycji mają być zachęcani do odwiedzania i fotografowania przedstawianych na antenie obiektów i przesłania zdjęć do Wykonawcy. Spośród wszystkich fotografii wybrane będą najlepsze, które zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Do Wykonawcy naleŝy opracowanie i przeprowadzenie takich działań promocyjnych, które przyczynią się do duŝego zainteresowania konkursem wśród słuchaczy i zebrania jak największej liczby zdjęć w dobrej jakości, odpowiedniej do druku w wydawanym albumie. 1.6 Na antenie kaŝdej ze stacji ma być przeprowadzony osobny konkurs, z osobnym regulaminem, osobną listą zwycięzców i osobną pulą nagród. Konkursy przeprowadzane na antenie kaŝdej ze stacji muszą być ogłoszone na stronach internetowych tych stacji, a na ich fanpage ach muszą być prowadzone dodatkowe działania promocyjne zgodne z opisem w cz. II pkt. 3 SOPZ-a. 1.7 Wszystkie audycje muszą być emitowane w uporządkowanym cyklu (np. w tym samym dniu tygodnia i o tej samej porze), w dni robocze, w godzinach największej słuchalności danej stacji radiowej w paśmie popołudniowym (słuchalność poparta aktualnymi badaniami). W ciągu tygodnia roboczego muszą być wyemitowane minimum 3 odcinki audycji w kaŝdej stacji radiowej. 1.8 Spoty muszą informować o trwającym cyklu audycji i o konkursie fotograficznym oraz zachęcać do udziału w nim. KaŜdy ze spotów musi być emitowany w godzinach największej słuchalności danej stacji radiowej (słuchalność poparta aktualnymi badaniami), wyłącznie w dni robocze, po 5 spotów dziennie. Emisja spotów rozpocznie się na dwa tygodnie (dni robocze) przed startem docelowego konkursu. 1.9 Wejścia antenowe wspomagające akcję nie mogą odbywać się w nocy, tj. poza godzinami 6:00 22: Wymagania dotyczące produkcji materiałów do emisji w radiu 2.1 W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje do wyboru (dla kaŝdej stacji radiowej): nagrań głosów wszystkich osób, które będą zaangaŝowane do programu Perły Mazowsza II lektorów i redaktorów, którzy będą prowadzili program na antenie radia; ilustracji dźwiękowych podkładu muzycznego spotów i audycji oraz identyfikatora dźwiękowego spajającego audycje i spoty, wyprodukowanego na potrzeby programu; tekstów spotu. 2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania poprawek na kaŝdym etapie prac. 2.3 Zamawiający ma maksymalnie 3 dni robocze na zgłoszenie poprawek lub akceptację materiałów przed rozpoczęciem produkcji i emisji. 2.4 Wszystkie elementy ostatecznej koncepcji realizacyjnej w formie scenariusza oraz gotowe nagrania wszystkich materiałów muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji i emisji. 4

5 3. Wymagania dotyczące realizacji akcji promocyjnej w Internecie 3.1 Na stronach internetowych stacji radiowych biorących udział w akcji promocyjnej muszą zostać zamieszczone bannery informacyjne. Po kliknięciu na banner uŝytkownik będzie mógł znaleźć podstawowe informacje o całej akcji i o konkursie fotograficznym wraz z regulaminem i wynikami konkursu. Z tego poziomu strony stacji ma być moŝliwe przekierowanie na główną stronę akcji Perły Mazowsza II umieszczoną na stronie (strona udostępniona przez Zamawiającego). Bannery oraz informacje o konkursie muszą być widoczne na głównej stronie internetowej danej stacji przez cały czas trwania akcji promocyjnej minimum 2 tygodnie przed terminem emisji pierwszej audycji do terminu emisji ostatniej audycji, a wyniki konkursu przez dodatkowe 2 tygodnie po zakończeniu całej akcji. 3.2 Opracowane materiały graficzne (bannery, infografiki, layout podstrony, uaktualnione pliki graficzne do strony itp.) muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem ekspozycji. 3.3 Materiały graficzne do strony muszą być przekazane Zamawiającemu w terminie umoŝliwiającym ich zamieszczenie przed rozpoczęciem akcji promocyjnej. 3.4 Wymagania techniczne dotyczące materiałów do zamieszczenia na stronie zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy (Uwaga: materiały na ww. stronie zamieszcza Zamawiający). 3.5 Promocja w social mediach ma polegać na nawiązaniu i prowadzeniu komunikacji nt. Pereł Mazowsza II z potencjalnymi słuchaczami, uczestnikami konkursu i fanami poprzez regularne zamieszczanie (minimum 5 razy w tygodniu przez cały czas trwania akcji promocyjnej, tj. minimum 2 tygodnie przed terminem emisji pierwszej audycji do terminu emisji ostatniej audycji) informacji na fanpage ach obu stacji radiowych, kaŝdorazowo z informacją przekierowującą na stronę akcji/konkursu (www.fan.mazowia.eu). 4. Wymagania dotyczące organizacji konkursu 4.1 W przypadku organizacji konkursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: obsługi prawnej opracowanie regulaminu konkursu, nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu; jury konkursu minimum 2 osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do zasiadania w jury konkursu fotograficznego (doświadczeni artyści-fotograficy, legitymujący się członkowstwem w organizacjach/stowarzyszeniach zrzeszających zawodowych fotografików, np. Związku Polskich Artystów Fotografików, mający na swoim koncie minimum 1 wystawę indywidualną); innej obsługi przewidzianej w ofercie Wykonawcy i zaakceptowanej przez Zamawiającego; moŝliwości udziału przedstawicieli Zamawiającego w pracach jury konkursu (maksymalnie 3 członków jury konkursu ze strony Zamawiającego). 5

6 4.2 Opracowania rozwiązań dotyczących uczestnictwa i oceny graczy oraz realizacji systemu motywacyjnego (rankingi zwycięzców, uszczegółowienie systemu motywacyjnego, wręczanie nagród itp.). 4.3 Regulamin konkursu musi zawierać wszystkie niezbędne ustalenia dotyczące tego rodzaju przedsięwzięcia, w tym zwłaszcza dotyczące: zakresu odpowiedzialności organizatora konkursu; bezpieczeństwa danych osobowych uczestników konkursu; określenia warunków udziału w konkursie (terminy nadsyłania zdjęć, wiek uczestników, wymagane kryteria dot. jakości i zawartości zdjęć dopuszczalny format, minimalna rozdzielczość, zakazane treści itp.); zapewnienia zgody kaŝdego z uczestników konkursu na bezterminowe i bezpłatne wykorzystywanie zdjęć nadesłanych na konkurs we wszystkich działaniach związanych z promocją RPO WM realizowanych zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inne podmioty upowaŝnione do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dot. wdraŝania funduszy europejskich w Polsce, np. uŝycie w wydawnictwach drukowanych i prezentacjach multimedialnych, prezentacja w Internecie itp.; systemu punktacji i przyznawania nagród; określenia wartości i rodzaju nagród głównych (1-3 miejsce) oraz wartości i rodzaju nagród głównych dodatkowych (np. nagroda tygodnia; nagroda dla osoby, która jako pierwsza przesłała zdjęcie danego obiektu itp.) przeprowadzenie konkursu zgodnie z załoŝeniami, zakupienie i wręczenie nagród dla zwycięzców. 4.4 System motywacyjny konkursów przeprowadzanych na antenie kaŝdej ze stacji ma zakładać zakup trzech nagród głównych o łącznej wartości minimum 5 000,00 zł brutto oraz puli nagród dodatkowych o łącznej wartości minimum 2 500,00 zł brutto dla kaŝdej ze stacji radiowych, przy czym wartość pojedynczej nagrody dodatkowej nie moŝe przekroczyć 250 zł brutto. 4.5 W przypadku nagród głównych, co do których będzie istniał obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, Wykonawca ustali wysokość dodatkowych nagród pienięŝnych dla zwycięzców konkursu (odpowiadającą wysokości podatku obciąŝającego zwycięzcę nagrody) i pokryje ich wartość. Wykonawca obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody przed wydaniem nagrody zwycięzcy zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), 4.6 Wszystkie nagrody muszą być kompletne, wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do uŝytku bez konieczności dokonywania Ŝadnych dodatkowych zakupów. Wszystkie nagrody muszą być zaopatrzone w naklejkę zawierającą oznakowanie zgodne z wymogami dotyczącymi materiałów finansowanych w ramach RPO WM (patrz pkt IV. Pozostałe wymagania); 6

7 4.7 Wykonawca zapewni odpowiednią platformę do przesyłania zdjęć przez osoby uczestniczące w konkursie, która będzie umoŝliwiała przesyłanie zdjęć w duŝym rozmiarze i rozdzielczości, tak aby wszystkie nadesłane zdjęcia miały odpowiednie parametry do wykorzystania ich w druku. 4.8 Do zadań Wykonawcy naleŝy zbieranie, porządkowanie i archiwizowanie wszystkich zdjęć nadsyłanych na konkurs. W trakcie trwania konkursu zdjęcia muszą być na bieŝąco przekazywanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej (np. poprzez zamieszczanie na FTP-ie lub serwerze Wykonawcy z pełnym dostępem dla Zamawiającego), wraz z podaniem nazwy stacji radiowej, do której zostały nadesłane dane zdjęcia oraz nazwisk ich autorów). 5. Wymagania uzupełniające Z uwagi na fakt, Ŝe warunkiem poprawnej realizacji części zamówienia polegającej na wydaniu albumu pokonkursowego prezentującego wszystkie projekty uwzględnione w ramach akcji promocyjnej jest skuteczne zachęcenie uczestników do nadesłania duŝej ilości zdjęć nadających się do wykorzystania druku, Wykonawca musi dołoŝyć wszelkich starań aby powyŝsze cele zostały osiągnięte. W celu zapewnienia efektywnego przebiegu konkursu, Wykonawca musi na bieŝąco monitorować ilość i jakość nadsyłanych zdjęć. W przypadku stwierdzenia, Ŝe ilość i jakość nadsyłanym zdjęć nie jest wystarczająca, Wykonawca ma obowiązek wdroŝyć odpowiednie środki zaradcze, tj. np. gdy po zakończeniu kaŝdego tygodnia trwania akcji promocyjnej więcej niŝ 10% nadesłanych zdjęć będzie w zbyt niskiej rozdzielczości do druku oraz gdy nie będzie w ogóle lub będzie zbyt mało zdjęć prezentujących dany projekt (zostanie nadesłanych mniej niŝ 5 zdjęć w ciągu 5 dni od wyemitowania audycji prezentującej dany projekt), Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania/ zamieszczania informacji przypominających o wymaganiach dotyczących jakości nadsyłanych zdjęć oraz zachęcania uczestników konkursu do odwiedzania, fotografowania i nadsyłania zdjęć przedstawiających najmniej popularne projekty. Wszystkie ww. działania mogą być realizowane w ramach przewidzianych w ofercie wejść antenowych, wpisów na fanpage ach, itp., o których mowa w pkt.i.1 niniejszego opisu, aby Ŝaden z podjętych środków zaradczych nie miał wpływu na zwiększenie poziomu wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 6. Wymagania dotyczące przygotowania raportu końcowego Raport z przebiegu akcji promocyjnej (część opisowa, graficzna) ma być przekazany w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD/DVD). Część opisowa raportu musi przedstawiać zakres wykonanych prac w odniesieniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i oferty Wykonawcy tzn. musi zawierać opis całej akcji oraz potwierdzenia dot. emisji audycji i spotów, ekspozycji bannerów, wykorzystania social mediów itp. oraz informację na temat osiągniętego zasięgu efektywnego całej akcji promocyjnej oraz informacji i statystyk dotyczących przebiegu i wyników konkursu. 7

8 III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWNIA, DRUKU I DOSTAWY ALBUMU POKONKURSOWEGO 1. Wymagania w zakresie realizacji zamówienia 1.1 Do zadań Wykonawcy naleŝy: redakcja tekstów i tłumaczenie tekstów na język angielski (brytyjski); opracowanie graficzne projekt graficzny, obróbka zdjęć, dobór czcionek itd.; łamanie i skład DTP; wielokrotna korekta merytoryczna, techniczna i językowa (Wykonawca, na Ŝyczenie Zamawiającego, ma obowiązek okazać korekty w wersji papierowej lub elektronicznej); wykonanie proofów kolorystycznych w standardzie UGRA FOGRA (do akceptacji Zamawiającego) przedstawiających: wszystkie zdjęcia uŝyte w publikacji, okładkę i ew. inne strony, na których będzie uŝyte logo RPO WM; ozalidy w formacie 1:1; druk z blach CTP druk i oprawa na materiałach własnych Wykonawcy, pakowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego; wysyłka albumów do beneficjentów RPO WM, których projekty będą promowane w ramach Pereł Mazowsza II. 1.2 W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi projekty layoutu do wyboru: min. 3 propozycje projektów okładki oraz min. 3 projekty 2 rozkładówek (strony ze zdjęciami, strony z tekstem, strony mieszane) oraz strony tytułowej i spisu treści. 1.3 Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia wszystkich poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego na etapie opracowywania projektu. 1.4 Przed rozpoczęciem druku publikacje muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 1.5 Wszystkie materiały (zdjęcia, ilustracje, czcionki) uŝyte w publikacji muszą mieć uregulowane kwestie majątkowych praw autorskich, które będą mogły być przekazane Zamawiającemu bez ograniczeń. 1.6 Wykonawca w pełni odpowiada za jakość dostarczonego materiału w przypadku stwierdzenia błędów w pojedynczych egzemplarzach (np. krzywo przycięte okładki, niedbała oprawa, uszkodzenia w czasie transportu) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawionych egzemplarzy utworu. 1.7 Przekazanie materiałów do archiwizacji nastąpi najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego materiału do druku. 2. Uwagi dotyczące opracowania projektu publikacji 2.1 Opracowanie i redakcja tekstu (docelowo w wersji polskiej ok znaków ze spacjami) na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego (zagadnienia dotyczące projektów realizowanych/zrealizowanych ze środków RPO WM) oraz na podstawie źródeł własnych (informacje nt. prezentowanych obiektów/miejsc). 8

9 2.2 Tłumaczenie z języka polskiego na angielski z weryfikacją; min. 2-krotna korekta całości materiału po składzie. 2.3 Wyboru zdjęć do albumu dokonuje Wykonawca razem z Zamawiającym, przy czym ostateczna akceptacja leŝy po stronie Zamawiającego. 3. Specyfikacja techniczna publikacji Lp. Cecha Wymagane parametry 1 Liczba stron 204 strony + okładka 2 Wymiary środek 15 x 15 cm netto, okładka ok. 15,5 x 15,5 cm 3 Oprawa ksiąŝkowa, szyto-klejona, twarda 4 Kolor CMYK: środek 4+4, wyklejka 1+1, okładka Uszlachetnienia okładka folia matowa wybiórczo lakier UV; środek lakier offsetowy zabezpieczający 6 Nakład egz. 7 Nadruk okładka albumu projekt, a w nim wkomponowane: logo RPO WM, hasło, formułka o współfinansowaniu, napis egzemplarz bezpłatny, nr ISBN; środek albumu projekt, a w nim zdjęcia ok %, tekst ok % 8 Materiał środek kreda matowa 150 g/m 2, oklejka okładki kreda matowa g/m 2 ; wyklejka papier offsetowy 120 g/m 2, oprawa tektura minimum 3 mm 9 Konfekcjonowanie, dostawa, wysyłka egzemplarze pakowanie w mocną folię termokurczliwą po 5 egz., później pakowane w kartonowe opakowania zbiorcze po 20 egz. ścisła paczka, zabezpieczająca przed pognieceniem, na górze kaŝdej paczki naklejona etykieta zawierająca: tytuł publikacji, ilość sztuk w paczce oraz datę druku; wysyłka publikacji do około 30 adresatów (+/- 2) po 10 egz. wraz z pismem przewodnim (pismo i lista adresowa zostaną przekazane przez Zamawiającego); dostawa pozostałej części nakładu do siedziby Zamawiającego; paczki dostarczane na paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniem; na górze kaŝdej palety naklejona kartka zawierająca: tytuł publikacji, ilość sztuk na palecie oraz datę druku; Wykonawca zapewni dostawę wraz z opcją rozpakowania palet i rozmieszczenie paczek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 9

10 IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA 1. Wymagania obligatoryjne dotyczące oznakowania materiałów finansowanych w ramach RPO WM 1.1 Wszystkie materiały radiowe wyprodukowane w ramach umowy muszą zawierać informację słowną o źródłach finansowania programu: Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego. 1.2 Wszystkie materiały graficzne wyprodukowane w ramach umowy muszą zawierać: informację o źródłach finansowania (jak wyŝej) logo RPO WM w kolorze hasło RPO WM: dla rozwoju Mazowsza adres strony internetowej: dodatkowo w przypadku albumu: - napis egzemplarz bezpłatny, - dane teleadresowe MJWPU, - numer ISBN (nadawany przez Zamawiającego). 2. Wymagania dotyczące przekazania materiałów archiwalnych 2.1 Wszystkie treści powstałe w wyniku realizacji umowy muszą być zapisane na płytach CD/DVD (po 2 egz. płyt z kaŝdym materiałem), w tym zwłaszcza: audycje i spoty radiowe w plikach otwartych i w wersjach ostatecznych przeznaczonych do emisji, zdjęcia nadesłane na konkurs (zdjęcia muszą być uporządkowane w taki sposób, aby moŝna było łatwo przyporządkować dane zdjęcie do jego autora), teksty z albumu w obu wersjach językowych, projekt graficzny albumu w plikach otwartych (wersja produkcyjna, czcionki w krzywych) i zamkniętych (wersja PDF do zamieszczenia na stronę internetową). 2.2 Opakowanie kaŝdej z płyt musi zawierać: tytuł akcji promocyjnej, informację o tym, co jest nagrane na płycie, np. w przypadku audycji numer odcinka i data emisji, nazwa stacji radiowej, w przypadku zdjęć konkursowych nazwę stacji z której pochodzą i wykaz obiektów, których dotyczą) 10

11 logotyp RPO WM, hasło RPO WM, informację nt. źródła finansowania akcji. 2.3 Wraz z przekazaniem materiałów archiwalnych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do treści powstałych w wyniku realizacji umowy bez ograniczeń i na wszystkich polach eksploatacji (z wyjątkiem ograniczenia wskazanego w pkt. I, ppkt. 1) wskazanych w umowie. 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ A)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ A) WZP/WIS/U-335-59/11 Załącznik nr 2A do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy albumu Perły Mazowsza III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 2)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ 2) Człowiek najlepsza inwestycja WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITŁ LUDZKI 2007-2013 ORAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część A dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dystrybucję wydawnictw materiałów informacyjno promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wydanych w roku 2009 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wykonania druku czterech wydań biuletynu Lubelski Informator

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budŝetu województwa w ramach pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część C

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część C Dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Usługa druku wydawnictw: broszur i podręcznika dla wnioskodawców oraz innych materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego, składu, dostawy i rozładunku ksiąŝki dla

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania graficznego, składu, dostawy i rozładunku ksiąŝki dla Strona 1 z 9 Kielce: USŁUGA OPRACOWANIA, SKŁADU, DRUKU, DOSTAWY I ROZŁADUNKU KSIĄśEK DLA DZIECI ORAZ ALBUMU PROMUJĄCYCH RPOWŚ NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Numer ogłoszenia: 222237-2011;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOA.I.ZZP/WPW/U /10. Człowiek najlepsza inwestycja

WOA.I.ZZP/WPW/U /10. Człowiek najlepsza inwestycja SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wydania publikacji promującej programy i fundusze europejskie oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/U-332-16/13 Załącznik nr 2.2 do SIWZ Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 13.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym. W związku z realizacją przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla rozwoju Mazowsza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z WZP/WIS/U-332-29/13 dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami

I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami Znak sprawy: DOA. 3323-27/10 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami korekta, naświetlenie i druk wydawnictwa, zgodnie z zawartymi

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt)

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt) WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z WZP/WIS/U-332-37/13 dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 31.03.2015r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/139/PUBLIKACJE Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej1. Druk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Biuletyn Funduszy europejskich dla rozwoju Mazowsza RPO WM 2007-2013 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wydania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. Przedmiot zamówienia musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wszystkich etapach realizacji umowy.

ZAKRES RZECZOWY. Przedmiot zamówienia musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wszystkich etapach realizacji umowy. Wykonanie publikacji na potrzeby promocji projektu Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej CZĘŚĆ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej Przedmiotem zamówienia jest wydanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Regulamin Konkursu fotograficznego pn. Fundusze w obiektywie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS/U /10 (projekt umowy)

UMOWA NR WZP/WIS/U /10 (projekt umowy) dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/D-332-26/12 Załącznik nr 2B do SIWZ dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do

wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336062-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt)

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt) WZP/WIS/U-335-59/11 Załącznik nr 3A do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Korekta powinna być dokonana na wydruku za pomocą znaków korektorskich oraz

Korekta powinna być dokonana na wydruku za pomocą znaków korektorskich oraz Centrum Projektów Europejskich zaprasza do złożenia oferty - opracowania projektu graficznego publikacji Scenariusze zajęć o Europejskim Funduszu Społecznym okładki, stron wewnętrznych i przekładek. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3,Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 21.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/54/PUBLIKACJE Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej: 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst ujednolicony na dzień 26.09.2014r. CZĘŚĆ 1 Główny kod CPV: 79-80-00-00-2 Usługi drukowania i powiązanie Dodatkowe kody CPV: 79-82-30-00-9 Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I ZADANIE: DRUK 1. Przedmiotem zamówienia jest druk 4 numerów publikacji/magazynu w języku polskim, pod tytułem, Opolskie Smaki. L.p. Dla każdej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zwoleń, dnia 6 czerwca 2011r.

Zapytanie ofertowe. Zwoleń, dnia 6 czerwca 2011r. Zwoleń, dnia 6 czerwca 2011r. Zapytanie ofertowe 1. Nazwa Zamawiającego Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój Plac Kochanowskiego 1 26 700 Zwoleń tel./fax 48 676 20 29 zbigniewbuczma@wp.pl stowarzyszeniedir@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Konkurs fotograficzny realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pt. OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ. Cel i tematyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres zamówienia: Warszawa, 31 sierpnia 2012 Szanowni Państwo, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usługi składu i opracowania do druku, druku oraz dystrybucji publikacji książkowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin 2. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Druk 100 stron Druk 100 stron

FORMULARZ CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Druk 100 stron Druk 100 stron Załącznik nr 1a do SIWZ AZP-240/PN-p200/01/2012 Część 1 - Pozycje książkowe niskonakładowe (do 300 egz.) FORMULARZ CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczne ogólne: Papier offsetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na projekt cyklicznej audycji promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regulamin Konkursu na projekt cyklicznej audycji promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regulamin Konkursu na projekt cyklicznej audycji promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie 1. Przedmiot zamówienia W skład przedmiotu zamówienia, realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I

Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I Załącznik nr 1 Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I Gazeta EKofakty Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy Gazety

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do druku i druk 3 raportów badawczych oraz dostarczenie ich do wskazanych adresatów

Przygotowanie do druku i druk 3 raportów badawczych oraz dostarczenie ich do wskazanych adresatów Dnia 21 października 2015 Szanowni Państwo, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ część II DOA.IV /10

Załącznik nr 1 do SIWZ część II DOA.IV /10 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budŝetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH. Fundusze Europejskie w kadrze POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH Fundusze Europejskie w kadrze 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt: Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW 2014 rok Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na składzie, przygotowaniu do druku, druku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ` SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Usługa przeprowadzenia Kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 na potrzeby Mazowieckiej Jednostki WdraŜania

Bardziej szczegółowo

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1: Tak, Broszura Smaki Polski jest szyta po krótszym grzbiecie, czyli w orientacji poziomej.

Odpowiedź 1: Tak, Broszura Smaki Polski jest szyta po krótszym grzbiecie, czyli w orientacji poziomej. BF/KO-ZP/066-33/15 Numer postępowania 20/15 Warszawa, 2015.07.21 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Rzeszów 22.08.2011 Rozeznanie rynku na: Opracowanie i wykonanie materiałów konferencyjnych

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Rzeszów 22.08.2011 Rozeznanie rynku na: Opracowanie i wykonanie materiałów konferencyjnych Rzeszów 22.08.2011 Rozeznanie rynku na: Opracowanie i wykonanie materiałów konferencyjnych W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego Nr postępowania: DOA-IV.272.17.2016 Zał.do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia usługa druku polegającą na realizacji dwóch zadań w ramach projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA ... ... ...

UMOWA ZLECENIA ... ... ... Załącznik nr 4 UMOWA ZLECENIA nr Zawarta w dniu. 2013 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, reprezentowanym przez: 1), 2). zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-15/PW/12 A. Druk, transport i dostarczenie czterech numerów biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pt. Lubelskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS/U /16

UMOWA NR WZP/WIS/U /16 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR WZP/WIS/U-332-46/16 PROJEKT zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019,

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 8 2015-07-17 10:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na: druku oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi promocyjnej obejmującej: opracowanie i druk ulotek, plakatów i naklejek, dostarczenie podkładek pod myszy i pamięci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 307/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 kwietnia 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Obsesja Papieru, Tworzyw

Regulamin konkursu Obsesja Papieru, Tworzyw Regulamin konkursu Obsesja Papieru, Tworzyw I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest firma CEZEX Sp. z o.o. oraz PAPETEO Sp. z o.o. 2. Celem konkursu jest wyłonienie w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Opolskie kwitnące muzycznie III współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Załącznik nr 1 część II do SIWZ Lp Nazwa artykułu 1. Koperty C4 2. Koperty C5 3. Teczki A4 (z gumką) Liczba (szt.) Razem 1500 szt. (1200 szt. P1; 300 szt. P2) Razem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Odpowiedzi na zapytania wykonawców Kraków, dn. 06.09.2011 r. Nasz znak: RG-VIII.272.12.2.2011 Odpowiedzi na zapytania wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Przygotowanie i realizacja materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Wykonanie i dostarczenie kalendarzy promocyjnych na 2014 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS GRAFFITI WOŁÓW W AEROZOLU REGULAMIN. Postanowienia ogólne

OTWARTY KONKURS GRAFFITI WOŁÓW W AEROZOLU REGULAMIN. Postanowienia ogólne OTWARTY KONKURS GRAFFITI WOŁÓW W AEROZOLU REGULAMIN Postanowienia ogólne 1 Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta i Gminy w Wołowie przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wołowie i Wołowskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Fundusze unijne obok nas (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi poligraficzne w zakresie druku materiałów informacyjno-promocyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi poligraficzne w zakresie druku materiałów informacyjno-promocyjnych ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi poligraficzne w zakresie druku materiałów informacyjno-promocyjnych. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne w zakresie druku materiałów informacyjnopromocyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyja nienia i modyfikacja tre ci SIWZ na przygotowanie (skład, łamanie, przygotowanie do druku) 2 numerów biuletynu, druk i dystrybucj

Wyja nienia i modyfikacja tre ci SIWZ na przygotowanie (skład, łamanie, przygotowanie do druku) 2 numerów biuletynu, druk i dystrybucj Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ na przygotowanie (skład, łamanie, przygotowanie do druku) 2 numerów biuletynu, druk i dystrybucję 4 numerów Biuletyny Informacyjnego Fundusze Europejskie w Polsce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR WZP/WIS/U-335-53/10

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR WZP/WIS/U-335-53/10 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 15/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 15/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę publikacji oraz broszur w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 15/2014/TP, data: 22.12.2014

Bardziej szczegółowo