dla rozwoju Mazowsza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Mazowsza"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie radiowej akcji promocyjnej pn. Perły Mazowsza II wraz z opracowaniem i drukiem albumu zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zlecenie Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych I. OGÓLNE ZAŁOśENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe zaplanowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej Perły Mazowsza II na antenach 2 stacji radiowych polegającej na opracowaniu cyklu audycji prezentujących wybrane projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz na wypromowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego powiązanego z tematyką audycji. Rezultaty konkursu mają być na bieŝąco prezentowane w wejściach antenowych w stacjach biorących udział w akcji promocyjnej, na stronach internetowych tych stacji i na fanpage-u Pereł Mazowsza II. Dodatkowo wybór zdjęć nadesłanych na konkurs ma zostać opublikowany w tradycyjnym albumie drukowanym. Podstawowe zadania do zrealizowania w ramach przedmiotu zamówienia to: Opracowanie i produkcja materiałów radiowych wykorzystywanych w ramach akcji: - minimum 60 co najmniej 2-minutowych odcinków cyklu audycji nt. prezentowanych projektów RPO WM po minimum 30 odcinków dla kaŝdej ze stacji, - minimum 2 30-sekundowych spotów informujących o konkursie po minimum 1 spocie dla kaŝdej ze stacji, emisja materiałów radiowych wykorzystywanych w ramach akcji: - minimum 30 odcinków w kaŝdej stacji, - minimum 300 spotów w kaŝdej stacji, zapewnienie minimum 120 wejść antenowych (np. bieŝące zachęcanie do udziału w konkursie, przypominanie o trwającym cyklu audycji i o upływających terminach 1

2 w konkursie, prezentacja aktualnych wyników konkursu itp.) po minimum 60 wejść w kaŝdej stacji; zakup wszystkich niezbędnych praw i licencji, które zgodnie z umową będą uprawniać Zamawiającego do dalszego rozpowszechniania i eksploatowania wyprodukowanych materiałów; opracowanie szczegółowych załoŝeń oraz regulaminu konkursu, wraz z zaplanowaniem systemu motywacyjnego; przeprowadzenie konkursu zgodnie z ustalonymi regułami i załoŝonymi celami, opracowanie graficzne i redakcyjne materiałów do prezentacji akcji w Internecie bannery, infografiki, informacje do zamieszczenia na stronach internetowych stacji radiowych oraz pełny layout i bieŝące uaktualnienia przekazywane w postaci plików graficznych do podstrony witryny poświęconej konkursowi, promocja akcji w social mediach promocja na fanpage-ach obu stacji radiowych; bieŝące uaktualnianie informacji o przebiegu konkursu do zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie zebranie odpowiedniej liczby zdjęć do albumu (minimum 5 zdjęć kaŝdego z miejsc/obiektów), opracowanie redakcyjne i graficzne, druk i dostawa albumu pokonkursowego album w polsko-angielskiej wersji językowej; opracowanie raportu końcowego, zebranie i przekazanie materiałów archiwalnych (zdjęcia, nagrane materiały radiowe, projekty graficzne itd.). 2. Cele i załoŝenia realizacji zamówienia Głównymi celami realizacji akcji promocyjnej Perły Mazowsza II jest upowszechnienie wiedzy na temat efektów wdraŝania RPO WM wśród ogółu mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez promocję dobrych praktyk RPO WM, tj. projektów, które w ocenie Zamawiającego zasługują na upowszechnienie i rozpropagowanie w tym przypadku miejsc/obiektów związanych z ochroną dziedzictwa historyczno-kulturowego w regionie oraz kreowanie pozytywnego wizerunku funduszy europejskich w Polsce. PowyŜsze cele mają zostać osiągnięte poprzez stworzenie takiej koncepcji programu, w której główny nacisk będzie połoŝony na promocję wybranych projektów zrealizowanych w ramach RPO WM (wstępna lista projektów stanowi załącznik nr 1 SOPZ) oraz która będzie zakładać, Ŝe osoby biorące udział w konkursie będą mogły fotografować wyłącznie miejsca zaprezentowane w ramach cyklu audycji promujących wybrane projekty RPO WM. Formuła konkursu, w którym uczestnicy będą mogli liczyć nie tylko na wygranie atrakcyjnych nagród, ale i na promocję swoich prac poprzez ich publikację w Internecie oraz utrwalenie w albumie pokonkursowym, ma zagwarantować większą aktywność i zaangaŝowanie mieszkańców Mazowsza w samodzielne odkrywanie pozytywnych zmian, jakie zaszły na Mazowszu dzięki RPO WM. 2

3 3. Zasięg Program ma być emitowany w dwóch stacjach radiowych, przy czym 1 ze stacji musi spełniać warunek słuchalności wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na poziomie od 1-15 miejsca w rankingu słuchalności, nie niŝej. Obie stacje radiowe muszą swoim zasięgiem technicznym obejmować łącznie minimum 50% obszaru woj. mazowieckiego oraz posiadać zróŝnicowany, uzupełniający się profil słuchacza. 4. Grupa docelowa Ogół mieszkańców województwa mazowieckiego. 5. Terminy realizacji zamówienia 5.1 Zakończenie produkcji i emisji/ekspozycji materiałów w radiu i w Internecie wraz z przeprowadzeniem konkursu fotograficznego w ramach akcji promocyjnej nie później niŝ do 30 września 2013 r. 5.2 Przekazanie raportu końcowego z realizacji akcji promocyjnej nie później niŝ do 10 października 2013 r. 5.2 Wydanie albumu wraz z dostawą nie później niŝ do 10 grudnia 2013 r. II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ PERŁY MAZOWSZA II 1. Wymagania dotyczące opracowanie załoŝeń programowych i emisyjnych akcji promocyjnej w radiu 1.1 Do Wykonawcy naleŝy opracowanie spójnej formuły cyklu audycji, tj. pomysłu, w jaki sposób projekty RPO WM będą zaprezentowane na antenie radia (np. programy z udziałem beneficjentów poszczególnych projektów, programy z udziałem specjalisty z dziedziny historyka sztuki, przewodnika miejskiego której dotyczy projekt, wywiady z turystami odwiedzającymi dane miejsce itp.). 1.2 W ramach całej akcji, na antenie kaŝdej ze stacji ma być zaprezentowanych minimum 30 projektów uwzględnionych we wstępnym wyborze stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ. W trakcie realizacji zamówienia, ale przed rozpoczęciem produkcji i emisji poszczególnych audycji, Zamawiający ma prawo dokonać wymiany maksymalnie 5 pozycji z ww. listy projektów. Ostateczny wykaz projektów zostanie określony na podstawie uzgodnień z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 1.3 Formuła programu musi być atrakcyjna, interesująca, dynamiczna, zachęcająca do aktywności w odkrywaniu i dokumentowaniu zmian zachodzących na Mazowszu dzięki RPO WM oraz do udziału w konkursie fotograficznym. 3

4 1.4 Program musi dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy na terenie województwa mazowieckiego i zbudować jak największy zasięg efektywny. 1.5 Słuchacze audycji mają być zachęcani do odwiedzania i fotografowania przedstawianych na antenie obiektów i przesłania zdjęć do Wykonawcy. Spośród wszystkich fotografii wybrane będą najlepsze, które zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Do Wykonawcy naleŝy opracowanie i przeprowadzenie takich działań promocyjnych, które przyczynią się do duŝego zainteresowania konkursem wśród słuchaczy i zebrania jak największej liczby zdjęć w dobrej jakości, odpowiedniej do druku w wydawanym albumie. 1.6 Na antenie kaŝdej ze stacji ma być przeprowadzony osobny konkurs, z osobnym regulaminem, osobną listą zwycięzców i osobną pulą nagród. Konkursy przeprowadzane na antenie kaŝdej ze stacji muszą być ogłoszone na stronach internetowych tych stacji, a na ich fanpage ach muszą być prowadzone dodatkowe działania promocyjne zgodne z opisem w cz. II pkt. 3 SOPZ-a. 1.7 Wszystkie audycje muszą być emitowane w uporządkowanym cyklu (np. w tym samym dniu tygodnia i o tej samej porze), w dni robocze, w godzinach największej słuchalności danej stacji radiowej w paśmie popołudniowym (słuchalność poparta aktualnymi badaniami). W ciągu tygodnia roboczego muszą być wyemitowane minimum 3 odcinki audycji w kaŝdej stacji radiowej. 1.8 Spoty muszą informować o trwającym cyklu audycji i o konkursie fotograficznym oraz zachęcać do udziału w nim. KaŜdy ze spotów musi być emitowany w godzinach największej słuchalności danej stacji radiowej (słuchalność poparta aktualnymi badaniami), wyłącznie w dni robocze, po 5 spotów dziennie. Emisja spotów rozpocznie się na dwa tygodnie (dni robocze) przed startem docelowego konkursu. 1.9 Wejścia antenowe wspomagające akcję nie mogą odbywać się w nocy, tj. poza godzinami 6:00 22: Wymagania dotyczące produkcji materiałów do emisji w radiu 2.1 W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje do wyboru (dla kaŝdej stacji radiowej): nagrań głosów wszystkich osób, które będą zaangaŝowane do programu Perły Mazowsza II lektorów i redaktorów, którzy będą prowadzili program na antenie radia; ilustracji dźwiękowych podkładu muzycznego spotów i audycji oraz identyfikatora dźwiękowego spajającego audycje i spoty, wyprodukowanego na potrzeby programu; tekstów spotu. 2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania poprawek na kaŝdym etapie prac. 2.3 Zamawiający ma maksymalnie 3 dni robocze na zgłoszenie poprawek lub akceptację materiałów przed rozpoczęciem produkcji i emisji. 2.4 Wszystkie elementy ostatecznej koncepcji realizacyjnej w formie scenariusza oraz gotowe nagrania wszystkich materiałów muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji i emisji. 4

5 3. Wymagania dotyczące realizacji akcji promocyjnej w Internecie 3.1 Na stronach internetowych stacji radiowych biorących udział w akcji promocyjnej muszą zostać zamieszczone bannery informacyjne. Po kliknięciu na banner uŝytkownik będzie mógł znaleźć podstawowe informacje o całej akcji i o konkursie fotograficznym wraz z regulaminem i wynikami konkursu. Z tego poziomu strony stacji ma być moŝliwe przekierowanie na główną stronę akcji Perły Mazowsza II umieszczoną na stronie (strona udostępniona przez Zamawiającego). Bannery oraz informacje o konkursie muszą być widoczne na głównej stronie internetowej danej stacji przez cały czas trwania akcji promocyjnej minimum 2 tygodnie przed terminem emisji pierwszej audycji do terminu emisji ostatniej audycji, a wyniki konkursu przez dodatkowe 2 tygodnie po zakończeniu całej akcji. 3.2 Opracowane materiały graficzne (bannery, infografiki, layout podstrony, uaktualnione pliki graficzne do strony itp.) muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem ekspozycji. 3.3 Materiały graficzne do strony muszą być przekazane Zamawiającemu w terminie umoŝliwiającym ich zamieszczenie przed rozpoczęciem akcji promocyjnej. 3.4 Wymagania techniczne dotyczące materiałów do zamieszczenia na stronie zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy (Uwaga: materiały na ww. stronie zamieszcza Zamawiający). 3.5 Promocja w social mediach ma polegać na nawiązaniu i prowadzeniu komunikacji nt. Pereł Mazowsza II z potencjalnymi słuchaczami, uczestnikami konkursu i fanami poprzez regularne zamieszczanie (minimum 5 razy w tygodniu przez cały czas trwania akcji promocyjnej, tj. minimum 2 tygodnie przed terminem emisji pierwszej audycji do terminu emisji ostatniej audycji) informacji na fanpage ach obu stacji radiowych, kaŝdorazowo z informacją przekierowującą na stronę akcji/konkursu (www.fan.mazowia.eu). 4. Wymagania dotyczące organizacji konkursu 4.1 W przypadku organizacji konkursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: obsługi prawnej opracowanie regulaminu konkursu, nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu; jury konkursu minimum 2 osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do zasiadania w jury konkursu fotograficznego (doświadczeni artyści-fotograficy, legitymujący się członkowstwem w organizacjach/stowarzyszeniach zrzeszających zawodowych fotografików, np. Związku Polskich Artystów Fotografików, mający na swoim koncie minimum 1 wystawę indywidualną); innej obsługi przewidzianej w ofercie Wykonawcy i zaakceptowanej przez Zamawiającego; moŝliwości udziału przedstawicieli Zamawiającego w pracach jury konkursu (maksymalnie 3 członków jury konkursu ze strony Zamawiającego). 5

6 4.2 Opracowania rozwiązań dotyczących uczestnictwa i oceny graczy oraz realizacji systemu motywacyjnego (rankingi zwycięzców, uszczegółowienie systemu motywacyjnego, wręczanie nagród itp.). 4.3 Regulamin konkursu musi zawierać wszystkie niezbędne ustalenia dotyczące tego rodzaju przedsięwzięcia, w tym zwłaszcza dotyczące: zakresu odpowiedzialności organizatora konkursu; bezpieczeństwa danych osobowych uczestników konkursu; określenia warunków udziału w konkursie (terminy nadsyłania zdjęć, wiek uczestników, wymagane kryteria dot. jakości i zawartości zdjęć dopuszczalny format, minimalna rozdzielczość, zakazane treści itp.); zapewnienia zgody kaŝdego z uczestników konkursu na bezterminowe i bezpłatne wykorzystywanie zdjęć nadesłanych na konkurs we wszystkich działaniach związanych z promocją RPO WM realizowanych zarówno przez Zamawiającego, jak i przez inne podmioty upowaŝnione do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dot. wdraŝania funduszy europejskich w Polsce, np. uŝycie w wydawnictwach drukowanych i prezentacjach multimedialnych, prezentacja w Internecie itp.; systemu punktacji i przyznawania nagród; określenia wartości i rodzaju nagród głównych (1-3 miejsce) oraz wartości i rodzaju nagród głównych dodatkowych (np. nagroda tygodnia; nagroda dla osoby, która jako pierwsza przesłała zdjęcie danego obiektu itp.) przeprowadzenie konkursu zgodnie z załoŝeniami, zakupienie i wręczenie nagród dla zwycięzców. 4.4 System motywacyjny konkursów przeprowadzanych na antenie kaŝdej ze stacji ma zakładać zakup trzech nagród głównych o łącznej wartości minimum 5 000,00 zł brutto oraz puli nagród dodatkowych o łącznej wartości minimum 2 500,00 zł brutto dla kaŝdej ze stacji radiowych, przy czym wartość pojedynczej nagrody dodatkowej nie moŝe przekroczyć 250 zł brutto. 4.5 W przypadku nagród głównych, co do których będzie istniał obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, Wykonawca ustali wysokość dodatkowych nagród pienięŝnych dla zwycięzców konkursu (odpowiadającą wysokości podatku obciąŝającego zwycięzcę nagrody) i pokryje ich wartość. Wykonawca obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody przed wydaniem nagrody zwycięzcy zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), 4.6 Wszystkie nagrody muszą być kompletne, wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do uŝytku bez konieczności dokonywania Ŝadnych dodatkowych zakupów. Wszystkie nagrody muszą być zaopatrzone w naklejkę zawierającą oznakowanie zgodne z wymogami dotyczącymi materiałów finansowanych w ramach RPO WM (patrz pkt IV. Pozostałe wymagania); 6

7 4.7 Wykonawca zapewni odpowiednią platformę do przesyłania zdjęć przez osoby uczestniczące w konkursie, która będzie umoŝliwiała przesyłanie zdjęć w duŝym rozmiarze i rozdzielczości, tak aby wszystkie nadesłane zdjęcia miały odpowiednie parametry do wykorzystania ich w druku. 4.8 Do zadań Wykonawcy naleŝy zbieranie, porządkowanie i archiwizowanie wszystkich zdjęć nadsyłanych na konkurs. W trakcie trwania konkursu zdjęcia muszą być na bieŝąco przekazywanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej (np. poprzez zamieszczanie na FTP-ie lub serwerze Wykonawcy z pełnym dostępem dla Zamawiającego), wraz z podaniem nazwy stacji radiowej, do której zostały nadesłane dane zdjęcia oraz nazwisk ich autorów). 5. Wymagania uzupełniające Z uwagi na fakt, Ŝe warunkiem poprawnej realizacji części zamówienia polegającej na wydaniu albumu pokonkursowego prezentującego wszystkie projekty uwzględnione w ramach akcji promocyjnej jest skuteczne zachęcenie uczestników do nadesłania duŝej ilości zdjęć nadających się do wykorzystania druku, Wykonawca musi dołoŝyć wszelkich starań aby powyŝsze cele zostały osiągnięte. W celu zapewnienia efektywnego przebiegu konkursu, Wykonawca musi na bieŝąco monitorować ilość i jakość nadsyłanych zdjęć. W przypadku stwierdzenia, Ŝe ilość i jakość nadsyłanym zdjęć nie jest wystarczająca, Wykonawca ma obowiązek wdroŝyć odpowiednie środki zaradcze, tj. np. gdy po zakończeniu kaŝdego tygodnia trwania akcji promocyjnej więcej niŝ 10% nadesłanych zdjęć będzie w zbyt niskiej rozdzielczości do druku oraz gdy nie będzie w ogóle lub będzie zbyt mało zdjęć prezentujących dany projekt (zostanie nadesłanych mniej niŝ 5 zdjęć w ciągu 5 dni od wyemitowania audycji prezentującej dany projekt), Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania/ zamieszczania informacji przypominających o wymaganiach dotyczących jakości nadsyłanych zdjęć oraz zachęcania uczestników konkursu do odwiedzania, fotografowania i nadsyłania zdjęć przedstawiających najmniej popularne projekty. Wszystkie ww. działania mogą być realizowane w ramach przewidzianych w ofercie wejść antenowych, wpisów na fanpage ach, itp., o których mowa w pkt.i.1 niniejszego opisu, aby Ŝaden z podjętych środków zaradczych nie miał wpływu na zwiększenie poziomu wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 6. Wymagania dotyczące przygotowania raportu końcowego Raport z przebiegu akcji promocyjnej (część opisowa, graficzna) ma być przekazany w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD/DVD). Część opisowa raportu musi przedstawiać zakres wykonanych prac w odniesieniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i oferty Wykonawcy tzn. musi zawierać opis całej akcji oraz potwierdzenia dot. emisji audycji i spotów, ekspozycji bannerów, wykorzystania social mediów itp. oraz informację na temat osiągniętego zasięgu efektywnego całej akcji promocyjnej oraz informacji i statystyk dotyczących przebiegu i wyników konkursu. 7

8 III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWNIA, DRUKU I DOSTAWY ALBUMU POKONKURSOWEGO 1. Wymagania w zakresie realizacji zamówienia 1.1 Do zadań Wykonawcy naleŝy: redakcja tekstów i tłumaczenie tekstów na język angielski (brytyjski); opracowanie graficzne projekt graficzny, obróbka zdjęć, dobór czcionek itd.; łamanie i skład DTP; wielokrotna korekta merytoryczna, techniczna i językowa (Wykonawca, na Ŝyczenie Zamawiającego, ma obowiązek okazać korekty w wersji papierowej lub elektronicznej); wykonanie proofów kolorystycznych w standardzie UGRA FOGRA (do akceptacji Zamawiającego) przedstawiających: wszystkie zdjęcia uŝyte w publikacji, okładkę i ew. inne strony, na których będzie uŝyte logo RPO WM; ozalidy w formacie 1:1; druk z blach CTP druk i oprawa na materiałach własnych Wykonawcy, pakowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego; wysyłka albumów do beneficjentów RPO WM, których projekty będą promowane w ramach Pereł Mazowsza II. 1.2 W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi projekty layoutu do wyboru: min. 3 propozycje projektów okładki oraz min. 3 projekty 2 rozkładówek (strony ze zdjęciami, strony z tekstem, strony mieszane) oraz strony tytułowej i spisu treści. 1.3 Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia wszystkich poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego na etapie opracowywania projektu. 1.4 Przed rozpoczęciem druku publikacje muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 1.5 Wszystkie materiały (zdjęcia, ilustracje, czcionki) uŝyte w publikacji muszą mieć uregulowane kwestie majątkowych praw autorskich, które będą mogły być przekazane Zamawiającemu bez ograniczeń. 1.6 Wykonawca w pełni odpowiada za jakość dostarczonego materiału w przypadku stwierdzenia błędów w pojedynczych egzemplarzach (np. krzywo przycięte okładki, niedbała oprawa, uszkodzenia w czasie transportu) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawionych egzemplarzy utworu. 1.7 Przekazanie materiałów do archiwizacji nastąpi najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego materiału do druku. 2. Uwagi dotyczące opracowania projektu publikacji 2.1 Opracowanie i redakcja tekstu (docelowo w wersji polskiej ok znaków ze spacjami) na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego (zagadnienia dotyczące projektów realizowanych/zrealizowanych ze środków RPO WM) oraz na podstawie źródeł własnych (informacje nt. prezentowanych obiektów/miejsc). 8

9 2.2 Tłumaczenie z języka polskiego na angielski z weryfikacją; min. 2-krotna korekta całości materiału po składzie. 2.3 Wyboru zdjęć do albumu dokonuje Wykonawca razem z Zamawiającym, przy czym ostateczna akceptacja leŝy po stronie Zamawiającego. 3. Specyfikacja techniczna publikacji Lp. Cecha Wymagane parametry 1 Liczba stron 204 strony + okładka 2 Wymiary środek 15 x 15 cm netto, okładka ok. 15,5 x 15,5 cm 3 Oprawa ksiąŝkowa, szyto-klejona, twarda 4 Kolor CMYK: środek 4+4, wyklejka 1+1, okładka Uszlachetnienia okładka folia matowa wybiórczo lakier UV; środek lakier offsetowy zabezpieczający 6 Nakład egz. 7 Nadruk okładka albumu projekt, a w nim wkomponowane: logo RPO WM, hasło, formułka o współfinansowaniu, napis egzemplarz bezpłatny, nr ISBN; środek albumu projekt, a w nim zdjęcia ok %, tekst ok % 8 Materiał środek kreda matowa 150 g/m 2, oklejka okładki kreda matowa g/m 2 ; wyklejka papier offsetowy 120 g/m 2, oprawa tektura minimum 3 mm 9 Konfekcjonowanie, dostawa, wysyłka egzemplarze pakowanie w mocną folię termokurczliwą po 5 egz., później pakowane w kartonowe opakowania zbiorcze po 20 egz. ścisła paczka, zabezpieczająca przed pognieceniem, na górze kaŝdej paczki naklejona etykieta zawierająca: tytuł publikacji, ilość sztuk w paczce oraz datę druku; wysyłka publikacji do około 30 adresatów (+/- 2) po 10 egz. wraz z pismem przewodnim (pismo i lista adresowa zostaną przekazane przez Zamawiającego); dostawa pozostałej części nakładu do siedziby Zamawiającego; paczki dostarczane na paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniem; na górze kaŝdej palety naklejona kartka zawierająca: tytuł publikacji, ilość sztuk na palecie oraz datę druku; Wykonawca zapewni dostawę wraz z opcją rozpakowania palet i rozmieszczenie paczek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 9

10 IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA 1. Wymagania obligatoryjne dotyczące oznakowania materiałów finansowanych w ramach RPO WM 1.1 Wszystkie materiały radiowe wyprodukowane w ramach umowy muszą zawierać informację słowną o źródłach finansowania programu: Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego. 1.2 Wszystkie materiały graficzne wyprodukowane w ramach umowy muszą zawierać: informację o źródłach finansowania (jak wyŝej) logo RPO WM w kolorze hasło RPO WM: dla rozwoju Mazowsza adres strony internetowej: dodatkowo w przypadku albumu: - napis egzemplarz bezpłatny, - dane teleadresowe MJWPU, - numer ISBN (nadawany przez Zamawiającego). 2. Wymagania dotyczące przekazania materiałów archiwalnych 2.1 Wszystkie treści powstałe w wyniku realizacji umowy muszą być zapisane na płytach CD/DVD (po 2 egz. płyt z kaŝdym materiałem), w tym zwłaszcza: audycje i spoty radiowe w plikach otwartych i w wersjach ostatecznych przeznaczonych do emisji, zdjęcia nadesłane na konkurs (zdjęcia muszą być uporządkowane w taki sposób, aby moŝna było łatwo przyporządkować dane zdjęcie do jego autora), teksty z albumu w obu wersjach językowych, projekt graficzny albumu w plikach otwartych (wersja produkcyjna, czcionki w krzywych) i zamkniętych (wersja PDF do zamieszczenia na stronę internetową). 2.2 Opakowanie kaŝdej z płyt musi zawierać: tytuł akcji promocyjnej, informację o tym, co jest nagrane na płycie, np. w przypadku audycji numer odcinka i data emisji, nazwa stacji radiowej, w przypadku zdjęć konkursowych nazwę stacji z której pochodzą i wykaz obiektów, których dotyczą) 10

11 logotyp RPO WM, hasło RPO WM, informację nt. źródła finansowania akcji. 2.3 Wraz z przekazaniem materiałów archiwalnych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do treści powstałych w wyniku realizacji umowy bez ograniczeń i na wszystkich polach eksploatacji (z wyjątkiem ograniczenia wskazanego w pkt. I, ppkt. 1) wskazanych w umowie. 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/25/1/AB/15/SW Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej Wykonanie usługi dotyczącej opracowania

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.13.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

2... -... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: 1... -..., 2... -... zwanym dalej Wykonawcą.

2... -... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: 1... -..., 2... -... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA (wzór) Zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.2.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Preambuła Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji, realizacja kampanii informacyjnej, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowych usług promocyjno-upowszechniających projektu Kadry

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 14/DI/PN/2013 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (promocja projektu i produktów Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego ) I. Opis projektu

Bardziej szczegółowo

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie:

1. ilekroć w opisie przedmiotu będzie mowa o logo Punktu Informacyjnego, to do stosowania będzie: WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) PI-PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) ROSJA 2015 Promesa

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) ROSJA 2015 Promesa PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) ROSJA 2015 Promesa I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Adama Mickiewicza II. III. PROGNOZOWANY BUDśET PRIORYTETU: - łącznie 4 500 000 zł,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie Kampania promocyjna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) pn. Wielkopolska OK! 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przygotowanie i realizację filmu internetowego, broszury informacyjnej i plakatu promujących zasady zwiększające dostępność Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami

Bardziej szczegółowo