Indywidualizacja terapii zaka eñ wirusami hepatotropowymi rola biologii molekularnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualizacja terapii zaka eñ wirusami hepatotropowymi rola biologii molekularnej"

Transkrypt

1 MONOGRAFIE Indywidualizacja terapii zaka eñ wirusami hepatotropowymi rola biologii molekularnej Waldemar Halota Katedra Chorób ZakaŸnych i Hepatologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Bydgoszcz Personalized therapy of hepatotropic viruses infection the role of molecular biology Summary Adres do korespondencji Waldemar Halota, Katedra Chorób ZakaŸnych i Hepatologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ul. Floriana 12, Bydgoszcz; 5 (2009) Molecular techniques have become regular in clinical practice, becoming the basic tool in diagnosing infections, analyzing their natural histories, as well as it has become a significant marker in choosing therapeutical procedures. Correlation was shown between HBV-DNA viral load and dynamics of clinical progression of HBV infection. The appearance of HBV-DNA in patients successfully treated, precedes other markers of the loss of therapeutical control. As a result, only routine, systematic viraemia monitoring in course of therapy and analysis of mutatating HBV appearance optimize therapeutic procedures. Results of the RNA quantitative examinations and genotypes in HCV infected are the basis for the length of therapy. They are routinely performed during the period of treatment to predict its efficiency (RVR, cevr, pevr, EOT and SVR). Key words: HBV, HCV, individualized management, molecular techniques. 1. Wstêp Obraz kliniczny choroby zakaÿnej jest efektem konfrontacji wra liwoœci osobniczej z chorobotwórczoœci¹ patogenu. Od znajomoœci patomechanizmu choroby oraz w³aœciwoœci biologicznych zarazka, zale y skutecznoœæ prognozowania naturalnego

2 Waldemar Halota zajœcia choroby, a te indywidualizowanie procesu terapeutycznego. Najbardziej spektakularnym przyk³adem postêpu w tym zakresie s¹ przewlek³e zaka enia wirusami HBV i HCV. Prze³omem okaza³o siê wprowadzenie metod biologii molekularnej do praktyki klinicznej. Trudno sobie obecnie wyobraziæ diagnozowanie i leczenie zaka eñ wirusami hepatotropowymi bez mo liwoœci oznaczania wiremii, genotypów i mutacji wirusów zaka aj¹cych. W konsekwencji techniki molekularne, zw³aszcza metoda polimerazowej reakcji ³añcuchowej (PCR) sta³y siê podstawowym narzêdziem lekarskim w wyznaczaniu metod postêpowania, równie w zakresie indywidualizacji kryteriów terapeutycznych i leczenia (leczenie a la carte, tailoring). Wczeœniej decyzje lekarskie podejmowane by³y na podstawie wyników badañ biochemicznych, serologicznych i morfologicznych w¹troby, co nie pozwala³o na ich personalizowanie. Badanie bioptatu w¹troby, którego wynik w istocie stanowi³ podstawowe kryterium diagnostyczno-terapeutyczne, straci³o rangê z³otego standardu. Jeœli wczytamy siê w polskie zalecenia dotycz¹ce leczenia chorób wywo- ³ywanych przez HBV czy HCV, to nie ma w¹tpliwoœci, e wyniki badañ molekularnych posiadaj¹ decyduj¹ce znaczenie. Sta³y siê one podstaw¹ rozpoznania, terapii, a te prognozowania czy to historii naturalnej, co ma miejsce w zaka eniach HBV, czy przewidywania efektów terapeutycznych w obu omawianych zaka eniach. 2. Zaka enia HBV Oznaczenia HBV DNA w surowicy krwi, znakomicie pomagaj¹ w ocenie stanu chorobowego, aczkolwiek nie maj¹ zasadniczej wartoœci w rozpoznawaniu tego zaka enia, gdy znany od ponad 40. lat antygen HBs wyczerpuje te potrzeby. Minireplikacja HBV u osób seronegatywnych w kierunku HBsAg to wa ny problem kliniczny, który bez technik PCR by³by nadal nieznany. Metody te zrewolucjonizowa³y prognozowanie historii naturalnej oraz kryteria terapeutyczne (1,2). Na wykresach 1 i 2 przedstawiono korelacjê miêdzy wielkoœci¹ wiremii a histori¹ naturaln¹ wirusowego zapalenia w¹troby typu B. Okaza³o siê, e czêstoœæ niekorzystnych nastêpstw zaka enia HBV jest skorelowana z wielkoœci¹ wiremii, która stanowi bezwzglêdne kryterium terapeutyczne (3). Znajduje to odzwierciedlenie w polskich standardach terapii (4). Leczymy chorych z HBV DNA powy ej IU/mL, HBeAg seropozytywnych oraz HBV DNA powy ej 2000 IU/mL, HBeAg ujemnych, którzy wykazuj¹ zmiany histopatologiczne w w¹trobie, niezale nie od aktywnoœci AlAT. Badania morfologiczne w¹troby s¹ zbêdne, gdy aktywnoœæ ta przekracza wartoœci prawid³owe. Systematyczne monitorowanie HBV DNA jest rutynowym postêpowaniem w przebiegu leczenia, o którego skutecznoœci przes¹dza niewykrywanie wiremii. Najwczeœniejszym wyk³adnikiem pojawienia siê lekoopornoœci jest wykrycie HBV DNA u osoby wczeœniej skutecznie leczonej. Wykrycie HBV DNA w przebiegu skutecznej tera- 28 PRACE PRZEGL DOWE

3 Indywidualizacja terapii zaka eñ wirusami hepatotropowymi rola biologii molekularnej Rys. 1. Marskoœæ w¹troby. Rys. 2. Rak w¹trobowokomórkowy. pii wyprzedza tak zwany prze³om biochemiczny i kliniczny, podobnie jak pojawienie siê kwasów nukleinowych wirusa HBV po zakoñczeniu leczenia jest pierwszym wyk³adnikiem nawrotu choroby (5,6). W przypadku lekoopornoœci dalsze decyzje terapeutyczne bez diagnozowania rodzaju mutacji mog¹ byæ nietrafne. BIOTECHNOLOGIA MONOGRAFIE 5 (2009) 29

4 Waldemar Halota 3. Zaka enia HCV Techniki molekularne odegra³y podstawow¹ rolê w odkryciu czynnika etiologicznego choroby nazywanej wczeœniej wirusowym zapaleniem w¹troby typu nie-a, nie-b. Zidentyfikowanie HCV oraz wprowadzenie testów diagnostycznych do praktyki laboratoryjnej ujawni³o rangê kliniczn¹ tego patogenu. Wprowadzenie tych badañ do rutynowej praktyki klinicznej pozwoli³o ponadto na stworzenie pojêcia epidemiologii molekularnej zaka eñ HCV oraz opracowanie kryteriów leczenia i prognozowania jego efektywnoœci. Sta³y siê one te podstawow¹ metod¹ oceny nieskutecznoœci terapeutycznej, precyzyjnie ilustruj¹c zjawisko pierwotnej lekoopornoœci, prze³omu czy nawrotu (rys. 3) (7). Wykazano jednoznaczne korelacje miêdzy skutecznoœci¹ terapii, a kinetyk¹ wiremii w pocz¹tkowym okresie leczenia. Na podstawie wyników monitorowanych badañ wirusologicznych mo na by³o odejœæ od standardowych, arbitralnie przyjêtych metod terapii, ró ni¹cych siê wczeœniej wy³¹cznie w zale noœci od zaka aj¹cych genotypów HCV (8,9). Indywidualizowanie czasu leczenia oparte na wynikach tych badañ pozwoli³o na wy³onienie chorych wymagaj¹cych krótszego lub d³u szego okresu terapii (10-12). Na rysunku 4 przedstawiono przes³anki wirusologiczne proponowanych zmian. Chorzy szybko odpowiadaj¹cy (RVR, ang. Rapid Viral Response) niezale nie od genotypu s¹ kandydatami do krótszych terapii (13,14). Przy niskiej wyjœciowej wartoœci wiremii (poni ej IU/mL) leczenie zaka- onych genotypem 1/4 HCV mo e byæ skrócone do 24. tygodni, natomiast w przypadku genotypu 2/3 do 16. tygodni. RVR sta³ siê najlepszym kryterium prognozowania sukcesu terapeutycznego, czyli trwa³ej odpowiedzi wirusologicznej (SVR, ang. sustained viral response) (15-17). Wczesna odpowiedÿ wirusologiczna (EVR, ang. Early Viral Response) to niewykrywanie wiremii w 12. tygodniu terapii lub jej obni enie siê o 2 logarytmy w stosunku Rys. 3. Modele nieskutecznej terapii. 30 PRACE PRZEGL DOWE

5 Indywidualizacja terapii zaka eñ wirusami hepatotropowymi rola biologii molekularnej Rys. 4. Modele kinetyki wiremii w przebiegu leczenia u zaka onych genotypem 1 HCV. do wyjœciowej wartoœci. Wykazano, e kontynuowanie leczenia przy braku EVR koñczy siê sukcesem terapeutycznym tylko u 2% pacjentów. Mimo e definicja ta jest znana od lat, okaza³o siê, i jej dwucz³onowoœæ stanowi istotn¹ ró nicê w prognozowaniu skutecznoœci terapeutycznej przy standardowym czasie leczenia zaka eñ genotypem 1 HCV. Pe³na wczesna odpowiedÿ wirusologiczna (cevr, ang. Complete EVR) jest lepszym predyktorem odpowiedzi terapeutycznej ni czêœciowa (pevr, ang. Partial EVR) w ci¹gu 48-tygodniowego leczenia. Wykazano, e chorzy z pevr, którzy obni aj¹ wiremiê do poziomów niewykrywalnych w 24. tygodniu leczenia uzyskuj¹ podobne odsetki SVR jak ci z cevr, pod warunkiem wyd³u enia terapii do 72. tygodni (18-20). Mimo e kombinacje leków, pegylowanego interferonu z rybawiryn¹ wyraÿnie poprawi³y skutecznoœæ leczenia przewlek³ych zapaleñ w¹troby typu C (oko³o 50% w zaka eniach genotypem 1/4 HCV i niespe³na 90% u zaka onych genotypem 2/3 HCV), systematycznie wzrasta grupa chorych leczonych nieskutecznie. Coraz czêœciej wskazuje siê, e niektórzy z nich powinni byæ leczeni powtórnie. Problem ten nie budzi kontrowersji w przypadkach, gdy nie byli oni wczeœniej leczeni interferonem pegylowanym, lub gdy w œwietle obecnej wiedzy byli leczeni zbyt krótko, tj. 48 zamiast 72 tygodni. Wykazano jednak e, e powtórzenie terapii równie u pozosta³ych mo e przynieœæ korzyœci. W badaniu REPEAT sukces terapeutyczny osi¹gnê³o 57% pacjentów, którzy mieli niewykrywalny HCV RNA w 12. tygodniu reterapii (21). W tych przypadkach dobre efekty terapeutyczne uzyskuje siê zw³aszcza u chorych zaka onych genotypem 2/3 HCV oraz z niskimi stê eniami wiremii, a te gdy nawrót przes¹dzi³ o nieskutecznoœci terapii (22). Reasumuj¹c, wprowadzenie technik molekularnych do rutynowej praktyki klinicznej znacznie usprawni³o diagnozowanie i leczenie przewlek³ych wirusowych za- BIOTECHNOLOGIA MONOGRAFIE 5 (2009) 31

6 Waldemar Halota paleñ w¹troby. W przebiegu zaka eñ HBV wyniki tych badañ sta³y siê istotnym kryterium prognozowania, wykrywania opornoœci na leki, a te przes³ank¹ do leczenia, równie w przypadkach pojawienia siê mutacji. Podobne znaczenie odgrywaj¹ badania molekularne w rozpoznawaniu i leczeniu zaka eñ HCV. Bez oznaczeñ wyjœciowych stê eñ wiremii oraz genotypu zaka aj¹cego wirusa nie jest mo liwe wyznaczenie standardowego czasu terapii. Analiza kinetyki wiremii w pierwszym okresie leczenia dostarcza dodatkowych danych na ten temat, prowadz¹c do skracania lub wyd³u ania czasu terapii w celu uzyskania jak najwy szego odsetka trwa³ych odpowiedzi wirusologicznych. Badania wirusologiczne u chorych leczonych nieskutecznie s¹ istotnym narzêdziem ich kwalifikacji do reterapii i prognozowania jej skutecznoœci. Niezale nie od typu wirusowego zapalenia w¹troby podstawowym warunkiem uzyskania sukcesu terapeutycznego jest obni enie wiremii poni ej progu wykrywalnoœci. Literatura 1. Inada M., Yokosuka O., (2008), Hepatology Research, 38, Zoulim F., Perrillo R., (2008), J. Hepatol., 48, S2-S Liaw Y. F., (2009), Liver International, 29(s1), Juszczyk J., Boroñ-Kaczmarska A., Cianciara J., et al., (2008), Zaka enia, 8(2), Zoulim D., Durantel D., Deny P., (2009), Liver International, 29(s1), Zoulim F., Buti M., Lok A. S., (2007), J. Viral. Hepatol., 14(suppl.1), Chevaliez S., Pawlotsky J. M., (2009), Liver International, 29(s1), Fried M. W., Shiffman M. I., Reddy K. R., et al., (2002), N. Engl. J. Med., 347, Farnik H., Mim U., Zeuzen S., (2009), Liver International, 29(s1), Hadziyannis S. J., Sette H. Jr, Morgan T. R., et al., (2004), Ann. Intern. Med., 140, Tarantino G., Craxi A., (2009), Liver International, 29(s1), Halota W., Juszczyk J., (2009), Przegl. Epidemiol., 63, Jensen D. M., Morgan T. R., Marcelin P., et al., (2006), Hepatology, 43, von Wagner M., Huber M., Berg T., et al., (2005), Gastroenterology, 129, Zeuzem S., Pawlotsky J. M., Lukasiewicz E., et al., (2005), J. Hepatol., 43, Ferenci P., Laferl H., Scherzem T. M., et al., (2008), Gastroenterology, 135, Ferenci P., Brunner H., for the Austrian Hepatitis Study Group, et al., (2008), Hepatology, 47, Berg T., von Wagner M., Nasser S., et al., (2006), Gastroenterology, 130, Pearlman B. L., Ehleben C., Saifee S., (2007), Hepatology, 46, Sanchez-Tapias J. M., Diago M., Escartin P., et al., (2006), Gastroenterology, 131, Jensen D. M., et al., (2007), Hepatology, suppl.1, 291-2A. 22. Heathcote J., (2009), Liver International, 29(s1), PRACE PRZEGL DOWE

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) Październik 2009

Nr 1 (19) Październik 2009 Nr 1 (19) Październik 2009 ISSN 1895-5924 Wirusowe zapalenie wątroby typu C podstawowe fakty: od rozpoznania do leczenia ZNACZENIE KLINICZNE MUTANTÓW HBV współczesne możliwości terapii DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Bardziej szczegółowo

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK PRZEGL Nr 2 EPIDEMIOL Badania 2005; 59:511 517 serologicznych i molekularnych markerów HCV 511 Ewa Brojer BADANIA SEROLOGICZNYCH I MOLEKULARNYCH MARKERÓW HCV U DAWCÓW KRWI W POLSCE Instytut Hematologii

Bardziej szczegółowo

Wyciszanie mir-122 nowa terapia wirusowego zapalenia w¹troby typu C?

Wyciszanie mir-122 nowa terapia wirusowego zapalenia w¹troby typu C? PRACE PRZEGL DOWE Wyciszanie mir-122 nowa terapia wirusowego zapalenia w¹troby typu C? Agata Tyczewska 1, Kamilla B¹kowska- ywicka 2 1 Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology, Vienna Biocenter

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2011

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2011 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2011 Waldemar Halota [przewodniczący], Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Janusz Cianciara,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2014

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2014 Polska Grupa Ekspertów HCV: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz, Piotr Małkowski Rekomendacje leczenia wirusowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT rekomendacje 2013 2014 Diagnostyka i terapia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (wirusem HCV) w Polsce Projekt i opracowanie graficzne: Zbigniew Cieœliñski Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy : 39 43 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy PL ISSN 1734-3402 Vestibular rehabilitation

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Beata Kuœnierz-Cabala Anna Gurda-Duda 2 Józefa Panek Bogdan Solnica Paulina Dumnicka 4 Jan Kulig 2 Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy

Bardziej szczegółowo

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA PRACE PRZEGL DOWE Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA Luiza Handschuh 1,2, Krzysztof Lewandowski 1, Maciej KaŸmierczak 1, Mieczys³aw Komarnicki 1, Marek Figlerowicz

Bardziej szczegółowo

oraz pragmatyczne badania kliniczne

oraz pragmatyczne badania kliniczne PRACE POGL DOWE ukasz KACZYÑSKI 1 Bogdan SOLNICA 1 Pragmatyczne badania kliniczne z randomizacj¹ jako Ÿród³o danych w ocenie efektywnoœci praktycznej technologii medycznych Pragmatic randomized controlled

Bardziej szczegółowo

Marskość wątroby związana z HBV i HCV u zakażonych HIV możliwości leczenia

Marskość wątroby związana z HBV i HCV u zakażonych HIV możliwości leczenia Marskość wątroby związana z HBV i HCV u zakażonych HIV możliwości leczenia Treatment of liver cirrhosis connected with HBV and HCV in HIV co-infected patients Krzysztof Simon Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2015

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2015 Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2015 Polska Grupa Ekspertów HCV: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus

Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus ARTYKU Y ORYGINALNE33 Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 33-43 Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus Effects of combined therapy with oral antihistamines

Bardziej szczegółowo

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów PRACE POGL DOWE Jolanta GOZDOWSKA Magdalena DURLIK Metody leczenia schy³kowej niewydolnoœci nerek u pacjentów zaka onych ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci HIV The methods of therapy ESRD patients infected

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA MOLEKULARNA WIRUSA PRZEWLEK EGO ZAPALENIA W TROBY TYPU C (HCV)

EPIDEMIOLOGIA MOLEKULARNA WIRUSA PRZEWLEK EGO ZAPALENIA W TROBY TYPU C (HCV) Nr PRZEGL 3 EPIDEMIOL 2004; 58:413-421 Epidemiologia molekularna 413 Jadwiga Nitkiewicz EPIDEMIOLOGIA MOLEKULARNA WIRUSA PRZEWLEK EGO ZAPALENIA W TROBY TYPU C (HCV) Molecular Virology Division, Pathology

Bardziej szczegółowo

Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych zapaleniach w¹troby u dzieci

Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych zapaleniach w¹troby u dzieci Mozer-Lisewska I. Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych IMMUNOLOGIA zapaleniach w¹troby u KLINICZNA dzieci 21 Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), xxx Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE. Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno terapeutycznego

PRACE POGLĄDOWE. Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno terapeutycznego PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2005, 14, 4, 813 825 ISSN 1230 025X PATRYK SMOLIŃSKI, SYLWIA SERAFIŃSKA, ANDRZEJ GŁADYSZ Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania

Bardziej szczegółowo

Oligonukleotydy jako potencjalne czynniki terapeutyczne skierowane przeciw wirusowi zapalenia w¹troby typu C

Oligonukleotydy jako potencjalne czynniki terapeutyczne skierowane przeciw wirusowi zapalenia w¹troby typu C PRACE PRZEGL DOWE Oligonukleotydy jako potencjalne czynniki terapeutyczne skierowane przeciw wirusowi zapalenia w¹troby typu C Agata Œwi¹tkowska, Jerzy Ciesio³ka Pracownia Biochemii RNA, Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIENNOŚCI WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII PRZECIWWIRUSOWEJ

WPŁYW ZMIENNOŚCI WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII PRZECIWWIRUSOWEJ POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 2, 131 139 http://www.pm.microbiology.pl WPŁYW ZMIENNOŚCI WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV) NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII PRZECIWWIRUSOWEJ Kamila Caraballo Cortés 1 *, Marek Radkowski

Bardziej szczegółowo

Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska. zapraszają na szkolenie online

Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska. zapraszają na szkolenie online Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska zapraszają na szkolenie online 1 Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C dr hab. P.Grabarczyk prof IHiT Zakład Wirusologii

Bardziej szczegółowo

Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T

Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T ARTYKU Y ORYGINALNE 183 Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T Clinical efficacy of the whole year and preseasonal immunotherapy

Bardziej szczegółowo

Immunoterapia swoista miêdzy

Immunoterapia swoista miêdzy Pó³rocznik dla lekarzy alergologów ISSN 1507 6898 Katowice, maj 2009 r. nr 1 (23) PROBLEMY ALERGOLOGII STOSOWANEJ Immunoterapia swoista miêdzy teori¹ a praktyk¹ fragmenty dyskusji z konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting konstrukcja zestawu diagnostycznego do ró nicowania genetycznego drobnoustrojów

Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting konstrukcja zestawu diagnostycznego do ró nicowania genetycznego drobnoustrojów PRACE PRZEGL DOWE Optymalizacja i walidacja metody ADSRRS-fingerprinting konstrukcja zestawu diagnostycznego do ró nicowania genetycznego drobnoustrojów Beata Krawczyk, Krzysztof Lewandowski Katedra Mikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby

Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 11, 2014 Borgis Aleksandra Berkan, *Anna Piekarska Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby The role of vitamin D in chronic viral hepatitis Klinika

Bardziej szczegółowo

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (Uniwersytet Rzeszowski), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki), DANUTA DZIER ANOWSKA

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

OTY Oή STRATEGIE TERAPEUTYCZNE

OTY Oή STRATEGIE TERAPEUTYCZNE OTY Oή STRATEGIE TERAPEUTYCZNE Obesity therapeutic strategies dr n. med. Jan RUXER Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w odzi

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci PRACE POGL DOWE Jerzy STARZYK Ma³gorzata WÓJCIK Joanna NAZIM Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci i m³odzie y Does the metabolic syndrome in children and youth exist? Klinika Endokrynologii Dzieci

Bardziej szczegółowo

Współczesna diagnostyka zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)

Współczesna diagnostyka zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) dr med. Janusz J. Stańczak, mgr Urszula Komorowska st. technik Ewa Tobolewska, mgr Michał J. Majchrzak Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie kierownik: dr med. Janusz

Bardziej szczegółowo