Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Justyna Perzanowska Tomasz Berchiet Warszawa, 20 stycznia 2014 r.

2 Plan prezentacji 1. Działanie wprowadzenie 2. Dokumentacja konkursowa pierwszy konkurs 2014 r. 3. Zasady naboru wniosków. Ocena formalna w kontekście najczęściej popełnianych błędów. 4. Kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej w kontekście najczęściej popełnianych błędów. 5. Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych.

3 Podstawy prawne i dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG, (Dz. U. z 2013 r. poz. 412), Regulamin przeprowadzania konkursu (RPK), Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG.

4 Co to jest B2B? Przez B2B rozumie się: relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami.

5 Jakie projekty dofinansowuje Działanie 8.2 PO IG? projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, polegające na wdrożeniu elektronicznego biznesu typu B2B. Wnioskodawca ma możliwość wyboru jednego z trzech typów projektu (punkt 9. wniosku o dofinansowanie).

6 Projekt indywidualny OPCJA 1 Wnioskodawca (MSP) będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami Wsparcie zostanie udzielone Wnioskodawcy na podstawie 12 Rozporządzenia. Intensywność wsparcia zależy od kategorii wydatków kwalifikowanych (od 25% do 85%). Pomoc de minimis dotyczy wyłącznie kategorii: MOD, PRZ, PRO, ZRB. Dofinansowanie od 20 tys. zł Wartość projektu do 50 mln euro

7 Projekt indywidualny OPCJA 2 Wnioskodawca (MSP) będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami Wsparcie zostanie udzielone Wnioskodawcy na podstawie 13 Rozporządzenia. Jednakowa intensywność wsparcia dla wszystkich kategorii (do 70%). Pomoc de minimis dotyczy wszystkich kategorii. Dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. euro Wartość projektu do 50 mln euro

8 Projekt sieci kontrahentów OPCJA 3 Jeden prosty wniosek na dotację dla całej sieci kontrahentów Koordynator (MSP lub inny niż MSP) współpracuje na podstawie umowy o współpracy z uczestnikami sieci kontrahentów (MSP). Sieć obejmuje minimum trzech współpracujących ze sobą przedsiębiorców MSP. Koordynator przekazuje wsparcie uczestnikom. Wsparcie zostanie udzielone wyłącznie przedsiębiorcom MSP na podstawie 14 Rozporządzenia.

9 Projekt sieci kontrahentów OPCJA 3 Jednakowa intensywność wsparcia dla wszystkich kategorii (do 70%) i wszystkich przedsiębiorców wymienionych w pkt. 15 wniosku. Pomoc de minimis dotyczy wszystkich kategorii. Dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. euro na każdego uczestnika. Koordynator inny niż MSP przekazuje całość wsparcia uczestnikom sieci. Wartość projektu do 50 mln euro

10 Kto może otrzymać dofinansowanie? mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które zobowiąże się do współpracy z co najmniej 2 innymi firmami, prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dokonujące inwestycji; które złoży wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu (obowiązek ten nie dotyczy uczestników sieci kontrahentów innych niż Wnioskodawca).

11 Kto może otrzymać dofinansowanie? zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu; w przypadku koordynatora sieci kontrahentów, zobowiąże się do przekazania wsparcia uczestnikom sieci, proporcjonalnie do ponoszonych przez nich wydatków kwalifikowanych. Budżet Działania w latach 2007 r r: ok. 400 mln EUR Budżet dla I konkursu 2014 r: 65 mln PLN

12 Zasady naboru wniosków Nabór w trybie konkursu zamkniętego od 13 stycznia do 24 stycznia 2014 r., w dniu zamknięcia naboru do godziny 16:30.

13 Złożenie wniosku o dofinansowanie obejmuje: 1) Wypełnienie wniosku o dofinansowanie 2) Rejestracja wniosku o dofinansowanie 3) Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu wraz ze złożeniem wymaganych załączników do wniosku w ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku

14 Załączniki do wniosku o dofinansowanie: a) Biznes Plan (podpisany i zaparafowany na każdej stronie) b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopia umowy o współpracy sieci kontrahentów, nośnik elektroniczny zawierający jej skan oraz kopia dokumentu potwierdzającego pełnienie przez Wnioskodawcę roli koordynatora sieci kontrahentów (dotyczy jedynie wniosków przewidujących realizację projektu w ramach sieci kontrahentów), c) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzająca, że nabywana nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu lub określająca zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń (dotyczy Wnioskodawców planujących wydatki w kategorii BUD przeniesienie prawa własności budynku lub budowli),

15 Załączniki do wniosku o dofinansowanie (cd): d) kopia dokumentu rejestrowego potwierdzona za zgodność z oryginałem (nie dotyczy przedsiębiorców, których dane rejestrowe można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego ani zarejestrowanych w CEIDG), e) jeśli dotyczy - oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT.

16 Załączniki do wniosku o dofinansowanie (cd): f) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej, kopia umowy pożyczki, kopia umowy z funduszem inwestycyjnym / skany oryginałów tych dokumentów) zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 18 Biznes Planu (jeśli dotyczy). g) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na budowę / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy) h) załącznik 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, którego wzór został określony w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (jeśli dotyczy)

17 Załączniki do wniosku o dofinansowanie (cd): j) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia załącznika 1b - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy) k) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnej / ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy) l) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego brak konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy).

18 Zasady dokonywania oceny. Etapy oceny wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna obligatoryjna Ocena merytoryczna fakultatywna Metoda zero-jedynkowa System punktowy

19 Ocena formalna przebiega w oparciu o kryteria wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, poszczególne kryteria omówione są szczegółowo w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

20 Kryteria oceny formalnej I. Wymogi formalne wniosek: - złożenie wniosku we właściwej instytucji, - złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, - złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, -wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją. II. Wymogi formalne wnioskodawca: - kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, - Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie RP, - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) III. Wymogi formalne projekt: - projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), - realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, - wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, - projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), - przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy) IV. Kryteria formalne specyficzne: - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), - wniosek o dofinansowanie zawiera zobowiązanie Wnioskodawcy, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązanie elektroniczne typu B2B, - okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące, - projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ponoszenia wydatków, o których mowa w 10 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia, - wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu, - na dzień składania wniosku Wnioskodawca wykazuje gotowość do realizacji projektu (wykonalnego pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym), w tym w zakresie: posiadania licencji, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), koncesji niezbędnych do realizacji inwestycji (jeśli dotyczy); posiadania dokumentacji potwierdzającej zakończenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy); dysponowania zasobami gwarantującymi realizację projektu w tym know how, doświadczonej kadry, infrastruktury technicznej.

21 Uchybienia formalne podlegające i nie podlegające możliwości poprawy Zgodnie z 7 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu nie podlegają możliwości poprawy uchybienia, które mają zasadniczy charakter. Regulamin w 7 ust. 1 pkt. 5 definiuje otwarty katalog uchybień o zasadniczym charakterze (poprzez sformułowanie w szczególności ). Dodatkowo informacje na temat uchybień podlegających i nie podlegających możliwości poprawy zawarte zostały w Przewodniku po kryteriach.

22 Uchybienia formalne podlegające poprawie Kryterium Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Dokumentacja aplikacyjna powinna spełnić następujące wymagania: do wniosku załączono wymagane załączniki (WYJĄTEK - BŁĄD NIEPODLEGAJĄCY MOŻLIWOŚCI POPRAWY BŁĘDNY BIZNES PLAN załączony za pomocą Generatora Wniosków); załączniki mają wszystkie strony; tam gdzie to wymagane, dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem lub stanem faktycznym; załączona do wniosku umowa o współpracy zawarta między uczestnikami sieci kontrahentów dotyczy wszystkich przedsiębiorców, wskazanych w pkt 15 wniosku (dot. wyłącznie wniosku składanego przez koordynatora sieci kontrahentów); załączniki w formie elektronicznej są czytelne, zapisane w jednym z akceptowalnych formatów i nazwy plików umożliwiają ich jednoznaczną identyfikację.

23 Kryterium Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją Wymogi odnośnie formalnego potwierdzenie złożenia wniosku i Biznes Planu: zostało dokonane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy; podana jest data złożenia podpisu; w przypadku złożenia podpisu przez pełnomocnika Wnioskodawcy, podpunkt 10.i wniosku zawiera wymagane informacje o udzielonym pełnomocnictwie; w przypadku dokonania formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w sposób tradycyjny wydruk obrazu wniosku jest tożsamy z wnioskiem, zaś wydruk Biznes Planu - z Biznes Planem złożonym wraz z wnioskiem za pomocą Generatora Wniosków; wydruk Biznes Planu jest parafowany na każdej stronie i podpisany.

24 W częściach A, B i C wniosku sprawdzeniu podlega, czy: wszystkie wymagane pola są wypełnione zgodnie z Instrukcją, w tym podano wszystkie wymagane dane oraz informacje lub adnotację nie dotyczy ; podane dane są zgodne z załączonymi dokumentami; Deklaracja w punkcie Kwalifikowalność VAT jest zgodna z załączonym oświadczeniem Wnioskodawcy dotyczącym podatku VAT zgodność części A, B i C wniosku z informacjami z Biznes Planu sprawdzana jest na etapie oceny merytorycznej. Wykrycie niezgodności prowadzić będzie do cofnięcia wniosku do ponownej oceny formalnej.

25 CZĘŚĆ A Informacje ogólne o projekcie Ogólne informacje dotyczące projektu: tytuł projektu, jego krótki opis, typ i klasyfikacja, informacja na temat planowanego cross-financingu, wpływu projektu na polityki horyzontalne UE, inwestycji w ramach projektu, lokalizacji oraz wybranego trybu udzielenia wsparcia.

26 CZĘŚĆ B Informacje ogólne o Wnioskodawcy Dane Wnioskodawcy, krótki opis Wnioskodawcy (pkt. 10.i), dane do korespondencji, informacje dotyczące pomocy publicznej i kwalifikowalności podatku VAT. CZĘŚĆ C Informacje o kontrahentach i powiązaniach Pkt. 16 Powiązania projektu z innymi projektami w ramach NSRO a) Informacje o innych projektach Wnioskodawcy; b) Informacje o projektach realizowanych przez partnerów biznesowych we współpracy z Wnioskodawcą oraz o projektach komplementarnych.

27 Kryterium: Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania poprawie podlegają błędy dotyczące wnioskowanej intensywności wsparcia (czyli procentowego udziału wsparcia). Zmianie podlegać mogą również wartości rubryk powiązanych z poprawianymi wartościami (poprawa może dotyczyć jedynie wybranych punktów części D wniosku o dofinansowanie, nie może prowadzić do zmiany treści Biznes Planu).

28 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 1) TRYB NR 1 ( 12 rozporządzenia) Maksymalna intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne (kategorie: BUD, RMB, TRW, WNP, LSG i INS) w zależności od lokalizacji wynosi: Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy MSP prowadzący działalność w sektorze transportu województwo mazowieckie 50,00% 40,00% 30,00% śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie lubelskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko pomorskie 60,00% 50,00% 40,00% 70,00% 60,00% 50,00%

29 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 1) TRYB NR 1 ( 12 rozporządzenia) Maksymalna intensywność dofinansowania pozostałych kategorii wydatków: DOR: 50% SZK: 35% (+10 pkt procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz +10 pkt procentowych w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy) PRZ, MOD, PRO oraz ZRB (pomoc de minimis): 85%. Przy czym wydatki z kategorii PRZ - do 20% łącznych wydatków z kategorii BUD, RMB, TRW, WNP, LSG, INS i MOD.

30 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 2) TRYBY NR 2 i 3 ( 13 i 14 rozporządzenia) Intensywność dofinansowania dla wszystkich kategorii wydatków kwalifikowalnych wynosi 70%. Całość wsparcia udzielana jest na zasadach de minimis.

31 Kryterium: Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) Obligatoryjne jest wskazanie że projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne. W zakres polityk horyzontalnych UE wchodzą: - Polityka zrównoważonego rozwoju, - Polityka równości szans. W punkcie 6 wniosku możliwość poprawy obejmuje: niewłaściwe zaznaczenie pola wyboru dotyczącego polityk horyzontalnych we wniosku o dofinansowanie wynika jedynie z pomyłki, podczas gdy z towarzyszącego opisu wynika, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, uzupełnienie opisu nie zawierającego pełnego odniesienia do omawianego tematu. Nie podlega możliwości poprawy opis wskazujący na oczywistą niezgodność z politykami horyzontalnymi.

32 Wybrane błędy formalne nie podlegające możliwości poprawy Kryterium: Złożenie wniosku we właściwej instytucji wpisanie we wniosku błędnego adresu zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy skutkujące zarejestrowaniem wniosku w niewłaściwej RIF. Kryterium: Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej bez możliwości usunięcia uchybień następuje w przypadku: załączenia do wniosku o dofinansowanie, za pomocą Generatora Wniosków, innego załącznika w miejsce wymaganego Biznes Planu; przygotowania Biznes Planu na wzorze nieobowiązującym w danym konkursie; przygotowania Biznes Planu na wzorze poddanym niedozwolonym modyfikacjom

33 Kryterium: Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją W szczególności uchybieniami skutkującymi negatywną oceną powyższego kryterium są: wypełnienie pola Nazwa Wnioskodawcy w sposób wskazujący na załączenie Biznes Planu innego przedsiębiorcy; całkowite niewypełnienie punktu 2, któregokolwiek z punktów części II i III lub wypełnienie któregokolwiek z tych punktów w całości w sposób ewidentnie, bez konieczności dokonania analizy merytorycznej, nie odpowiadający instrukcji; całkowity brak liczb w którejkolwiek z tabel w punkcie 19 w części IV Biznes Planu.

34 Kryterium: Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Kryterium zostaje uznane za niespełnione, gdy wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej lub złożył wiosek w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Kryterium: Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG błąd w sytuacji złożenia wniosku na dofinansowanie projektu dotyczącego działalności wykluczonej np. produkcja lub wprowadzenie do obrotu napojów alkoholowych.

35 Kryterium: Wniosek o dofinansowanie zawiera zobowiązanie Wnioskodawcy, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązanie elektroniczne typu B2B Złożenie zobowiązania następuje poprzez: -zadeklarowanie właściwej wartości docelowej wskaźnika rezultatu Liczba przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o wdrożony system B2B oraz, -podpisanie Deklaracji Wnioskodawcy w złożonym wniosku o dofinansowanie. Kryterium: Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Kryterium niespełnione w sytuacji złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. rejestracji w Generatorze) po dniu albo w dniu rozpoczęcia realizacji projektu.

36 Najczęściej występujące przyczyny odrzucenia wniosków na etapie oceny formalnej: Nie uzupełniono wniosku w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania do usunięcia uchybień formalnych podlegających możliwości poprawy; Załączono Biznes Plan na wzorze niewłaściwym dla danej rundy (kompletność dokumentacji); Przygotowanie Biznes Planu na wzorze poddanym niedozwolonym modyfikacjom (niezgodność z instrukcją) lub złożenie Biznes Planu zawierającego całkowicie puste pola/tabele finansowe.

37 Kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej w kontekście najczęściej popełnianych błędów

38 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to wspieranie działań z zakresu innowacyjności: * produktowej * procesowej * marketingowej, * organizacyjnej. Powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.

39 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Cel Działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej, wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (tzw. B2B = Business-to-Business) wspieranie projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B Powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.

40 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Zgodnie z Rozporządzeniem poprzez B2B (Business-to-Business) należy rozumieć relację usługową między przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami. 40

41 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Poprzez systemy teleinformatyczne należy rozumieć systemy teleinformatyczne, o których mowa w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz z późn. zm.). Telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. 41

42 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Warunki konieczne: Inwestycja w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne dokonanie w ramach projektu inwestycji tworzenie nowego rozbudowa istniejącego dywersyfikacja produkcji zasadnicza zmiana dotycząca przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa przez procesu produkcyjnego oraz W sieci kontrahentów każdy z uczestników sieci otrzymujący wsparcie musi dokonywać w ramach projektu inwestycji wprowadzenie nowych produktów procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie 42

43 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Warunki konieczne: Należy przedstawić informacje nt. przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą obecnie oraz tych, którzy zostaną włączeni do współpracy (i objęci systemem B2B) w trakcie realizacji projektu zobowiązanie do współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami w wyniku realizacji projektu W przypadku współpracy jeszcze nierealizowanej, należy określić typ przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (określić potencjalnych partnerów) Wskazać konkretnych przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (obok nazwy należy wskazać kraj, a dla podmiotów polskich województwo siedziby/miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) W sieci kontrahentów - należy wskazać uczestników sieci kontrahentów, którym zostanie przekazane wsparcie oraz tych których dotyczy projekt, a którym nie zostanie przekazane wsparcie (nie wymienionych w punkcie 15 wniosku o dofinansowanie), jeśli tacy występują. 43

44 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Procesy biznesowe objęte systemem B2B po realizacji projektu nadal są obsługiwane manualnie w sposób niezautomatyzowany. Zgodnie z Rozporządzeniem, w wyniku realizacji projektu, wymiana informacji między współpracującymi przedsiębiorcami w ramach wspólnie realizowanych procesów biznesowych powinna następować w sposób zautomatyzowany.

45 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego systemu, który będzie otwarty dla wszystkich użytkowników Internetu. System B2B wdrożony w ramach projektu, ma automatyzować wymianę informacji między współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami i w efekcie usprawnić realizację wspólnych procesów biznesowych. Projekt zakładający stworzenie systemu, który obejmie nie tylko relacje Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi ale także będzie zakładać dostępność do niego dla innych podmiotów (indywidualnych użytkowników Internetu), nie jest zgodny z celem Działania.

46 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak informacji, jakie dane i w jaki sposób będą przesyłane pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Brak wskazania powiązań funkcji zakupywanego w ramach projektu systemu (jego modułów) z opisem obustronnego mechanizmu przepływu danych. Potencjalny nowy powód niespełnienia kryterium Brak informacji nt. typu przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B, w przypadku gdy w momencie składania wniosku brak jest partnerów biznesowych.

47 Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B/kryterium nr 2/ Identyfikacja i analiza potrzeb własnych Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych w zakresie automatyzacji procesów biznesowych objętych projektem. Uzasadnienie konieczności realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku.

48 Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B/kryterium nr 2/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Zdefiniowane potrzeby Wnioskodawcy/ przedsiębiorstw współpracujących są sprzeczne ze stanem faktycznym przedstawionym w dokumentacji projektowej, np. procesy biznesowe realizowane przez planowany system B2B nie korespondują z potrzebami przedsiębiorstw do których kierowane jest rozwiązane przedstawione w projekcie system B2B potrzeby Brak opisu lub niepełny opis potrzeb Wnioskodawcy bądź przedsiębiorstw do których to rozwiązanie jest adresowane (samo stwierdzenie, że wdrożenie systemu jest niezbędne nie jest wystarczającym uzasadnieniem konieczności realizacji projektu).

49 Projekt zwiększa efektywność lub warunkuje możliwość realizacji procesów biznesowych relacji B2B /kryterium nr 3/ Kluczowe elementy: wskazanie procesów biznesowych zaprezentowanie korzyści Wnioskodawcy i partnerów biznesowych UWAGA! Gdy współpraca ma zostać dopiero nawiązana należy przedstawić, że wdrożenie danego rozwiązania typu B2B warunkuje realizację określonych procesów biznesowych (podać jakie, i z czego to wynika). określenie na czym polega wzrost efektywności współpracy (mechanizmy przed i po ) uzasadnienie oczekiwanego wzrostu efektywności (kontekst obecnej i przewidywanej intensywności zdarzeń gosp.)

50 Projekt zwiększa efektywność lub warunkuje możliwość realizacji procesów biznesowych relacji B2B /kryterium nr 3/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Niespójność procesów biznesowych wymienionych przez Wnioskodawcę w różnych częściach dokumentacji projektowej. Brak spójności uniemożliwia charakterystykę i ocenę ich efektywności. Brak wykazania wzrostu efektywności procesów biznesowych dzięki wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

51 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla danego Działania zgodnie z zapisami: - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , - Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , -Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , -Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata

52 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o których mowa w Rozporządzeniu, są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie* do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia (czas projektu: min 2 m-ce, max 24 m-ce) 52

53 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ 1. Pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu opinia rzeczoznawcy majątkowego (cena nabycia wartość rynkowa nieruchomości opinia rzeczoznawcy budowlanego (zgodność z celami projektu, zakres niezbędnych zmian zakup nieruchomości nie był współfinansowany ze środków UE /krajowych środków pomocy publicznej/ pomocy de minimis w okresie 7 lat poprzedzających dzień nabycia korzystanie z nieruchomości wyłącznie zgodnie z celami projektu 2. Nabycie robót i materiałów budowlanych przygotowanie specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę i urządzenia umożliwiające prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna oprogramowanie niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem 53

54 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ 4. Zakup nowych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych) 5. Modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej zaliczanych do środków trwałych 6. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B 54

55 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ 7. Raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (leasing) 8. Zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem 9. Zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu np. reinżynieria procesów biznesowych, reorganizacja przedsiębiorstw, wydzielenia funkcji, wydzielenia zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw koniecznie: usługi świadczone przez doradców zewnętrznych nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia i nie później niż data rozpoczęcia projektu, do wysokości 20% wydatków z pozycji

56 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ 10. Promocja wdrożonych rozwiązań dokonywana drogą elektroniczną i tradycyjną w tym obowiązkowo należy dopełnić obowiązku podjęcia działań informacyjnych i promocyjnych o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem 11. Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem (do 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) Zatrudnienie wykładowców, podróże wykładowców i uczestników szkolenia (zakwaterowanie), materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu itp. 12. Obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia oraz koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych 56

57 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być w pełni uzasadnione. Wnioskodawca powinien zapewnić: Precyzyjność opisu, Jednoznaczne sformułowania, Dostatecznie konkretne opisy, umożliwiające pełną ocenę wszystkich aspektów kwalifikowalności, Wiarygodny sposób oszacowania wysokości danego wydatku. 57

58 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być racjonalne: Kwoty powinny odpowiadać przeciętnym cenom rynkowym. Niedopuszczalne jest aby wydatki były zawyżone lub przeszacowane. 58

59 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być adekwatne do zakresu i celów projektu. Wnioskodawca powinien zapewnić: Wykazanie powiązania wydatku z zakresem i celem projektu, Wykazanie niezbędności poszczególnych wydatków, Wykazanie przeznaczenia wydatku we wdrażanym systemie B2B, Wykazanie wpływu poszczególnych wydatków na zapewnienie automatyzacji procesów biznesowych między współpracującymi przedsiębiorstwami. 59

60 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Wykazanie przez Wnioskodawcę wydatków, które nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych: Wydatki związane ze szkoleniem specjalistycznym pracowników współpracujących przedsiębiorstw, Szkolenia, których koszty Wnioskodawca umieścił w projekcie, nie mają charakteru szkoleń specjalistycznych, Wydatki związane z zakupem TRW oraz WNP dla współpracujących przedsiębiorstw (przy opcji 12 i 13), Wydatki związane z zarządzaniem projektem, tj. wynagrodzenie kierownika projektu, zakup usług doradczych w zakresie rozliczania projektu, Wydatki związane z opieką powdrożeniową systemu (helpdesk), 60

61 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak dostatecznego uzasadnienia dla zaplanowanych wydatków: Brak informacji dotyczącej zakresu prac, ilości roboczogodzin czy stawki godzinowej informatyka/eksperta dla prac analitycznych czy budowy systemu, Brak informacji dotyczącej tematyki szkolenia, liczby pracowników objętych szkoleniem, liczby godzin szkolenia, czy stawki wynagrodzenia szkoleniowca, Brak parametrów technicznych dla środków trwałych (specyfikacja techniczna), Brak opisu dla poszczególnych wydatków wykazanych w Przebiegu rzeczowo-finansowym (zaprezentowanie wydatków w sposób zagregowany zbiorczo dla całej kategorii wydatków), Brak spójności między wydatkami wykazanymi w Przebiegu rzeczowo-finansowym a opisem wydatków w pkt 8 BP 61

62 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Brak racjonalności w planowaniu wydatków: Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Przedstawienie nieracjonalnych stawek godzinowych wynagrodzenia/usługi zewnętrznej eksperta/informatyka, Przedstawienie nieracjonalnych ilości roboczogodzin potrzebnych do budowy danego systemu, Przedstawienie nieracjonalnej kwoty wydatku w powiązaniu ze wskazanymi parametrami technicznymi wydatku, Przeszacowanie kosztów, Zakup wielu usług eksperckich, których zakres tematyczny się pokrywa (brak wyraźnego rozgraniczenia zakresu) 62

63 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Nieadekwatność wydatków do zakresu i celów projektu: Zaplanowanie zakupu środków trwałych w ilości nieadekwatnej do charakteru projektu, Zaplanowanie zakupu środków trwałych o parametrach nieadekwatnych do charakteru i zakresu projektu, Zaplanowanie zakupu środków trwałych będących wyłącznie inwestycją w infrastrukturę techniczną przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, nieuzasadnioną wdrożeniem systemu B2B (doposażenie przedsiębiorstwa). 63

64 W projekcie stosowane są innowacyjne rozwiązania informatyczne /kryterium nr 5/ Innowacyjność zastosowanych w projekcie rozwiązań informatycznych jest zapewniona, gdy: Wnioskodawca uzasadni, że planowane rozwiązania informatyczne doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych, Wnioskodawca wykaże wartość dodaną projektu: w jakim zakresie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa będą lepiej funkcjonowały po wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotowe kryterium odnosi się jedynie do innowacyjności na poziomie przedsiębiorstwa. 64

65 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ Przedstawione wskaźniki powinny być odzwierciedleniem deklarowanych w projekcie efektów oraz spójne z celami projektu. Należy przedstawić sposób ich mierzenia (mierzalność wskaźników) oraz sposób ich weryfikacji (identyfikacja i wskazanie wiarygodnego źródła danych, na podstawie których będzie możliwa kontrola ich osiągnięcia). Podczas określania wskaźników należy postępować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Należy pamiętać, że przyjęte wartości wskaźników produktu i rezultatu projektu muszą być realne i możliwe do osiągnięcia przez Wnioskodawcę. 65

66 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ UWAGA! Należy zwrócić uwagę na spójność pomiędzy tym punktem a informacjami w III części Biznes Planu (szczególnie punkt 12) 66

67 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ UWAGA! Należy zwrócić uwagę na spójność pomiędzy tym punktem a informacjami w III części Biznes Planu (szczególnie punkt 13) 67

68 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ UWAGA! Należy zwrócić uwagę na spójność pomiędzy tym punktem a informacjami w III części Biznes Planu (szczególnie punkt 13) 68

69 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ Najczęstsze powody niespełnienia kryteriów Brak opisanych wskaźników produktu i rezultatu w Biznes Planie, Brak spójności wartości wskaźników pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a Biznes Planem, Brak lub niejasna metodologia obliczania wartości wskaźników (przedstawienie jedynie oczekiwanej wartości zysku operacyjnego bez wskazania sposobu obliczenia tych wartości - uzasadnienia), Brak podanych źródeł weryfikacji danych.

70 Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 /kryterium nr 7/ Polityki horyzontalne UE wymienione w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006: Art. 16 równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja, Art. 17 zrównoważony rozwój oraz propagowanie na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego 70

71 Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 /kryterium nr 7/ Projekt wykazujący negatywny wpływ na którąkolwiek z polityk horyzontalnych UE nie może uzyskać dofinansowania. Deklaracja Wnioskodawcy, iż projekt ma co najmniej neutralny wpływ na określone polityki horyzontalne UE oraz podane uzasadnienie musi mieć rzeczywiste odzwierciedlenie w opisach i danych odnoszących się do realizacji planowanego projektu. 71

72 Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat) /kryterium nr 8/ Efektywność wykorzystania środków zostanie zapewniona, gdy: Poszczególne wydatki będą wykorzystane zgodnie z zasadami gospodarki finansowej opartej na zasadach bilansowych (najkorzystniejsza relacja nakładów do rezultatów), Zapewniona zostanie rentowność projektu w ramach analizy wskaźnikowej oraz części opisowych biznes planu (jaka jest oczekiwana stopę zwrotu inwestycji oraz czy, kiedy i jak planowane nakłady na inwestycję zostaną zwrócone, oraz czy wskazano jakim sposobem np. w drodze efektywniejszej współpracy z partnerami, uzyskania oszczędności czasu, oszczędności nakładów, zmniejszenia strat na działalności, oszczędności kosztów operacyjnych, kosztów magazynowania itd.). 72

73 Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat) /kryterium nr 8/ Najczęstsze powody niespełnienia kryteriów Brak sposobu oszacowania wartości wydatków Przyjęcie błędnych założeń i obliczeń przy określaniu wskaźnika rezultatu skutkujące brakiem rentowności projektu. Komisja Konkursowa ma prawo uznać projekt za nieefektywny w innych specyficznych sytuacjach, kiedy przyznanie dofinansowania może być uznane za marnotrawienie funduszy publicznych. Przykładowo o braku wymaganej efektywności możemy mówić, gdy Wnioskodawca dokonuje sztucznego podziału jednego większego projektu na kilka mniejszych. 73

74 Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania /kryterium nr 9/ Projekt powinien spełniać warunki: Techniczna, finansowa oraz organizacyjna wykonalność projektu, Logiczność planu działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów (prawidłowa chronologia działań), Szczegółowość przedstawionego w dokumentacji aplikacyjnej planu działań (precyzyjny opis poszczególnych etapów działania), Przedstawienie informacji wskazujących na posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, o których współfinansowanie Wnioskodawca nie występuje we wniosku (techniczne, osobowe, lokalowe itp.) Przedstawienie wiarygodnych źródeł finansowania projektu na poszczególnych etapach jego realizacji.

75 Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania /kryterium nr 9/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Wykazanie kilku wydatków w jednej pozycji wydatku (np. zakup serwerów bazy danych, serwerów aplikacji, serwerów backup, przełączników sieciowych, sieciowych urządzeń zabezpieczających, zestawów komputerowych), Nieprawidłowa struktura harmonogramu, nielogiczna kolejność działań (np. analizy przedwdrożeniowe zaplanowane w etapach już po wdrożeniu), Lakoniczność opisu planu działań. Czasochłonność (ilość roboczogodzin) zaplanowanych prac informatyka/eksperta wykracza poza ramy czasowe projektu. Błędy w tabelach przedstawiających sytuację finansową wnioskodawcy (punkt 19 BP), niespójność danych w tabelach z wartościami wskaźników 75

76 Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych.

77 Kryterium 1: Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym lub międzynarodowym Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15. ZASIĘG WSPÓŁPRACY PONADREGIONALNY MIĘDZYNARODOWY min. jeden konkretny przedsiębiorca, wskazany w Biznes Planie (lub wniosku) mający siedzibę/miejsce zamieszkania w innym województwie niż siedziba Wnioskodawcy wykazanie w Biznes Planie, że wdrożenie systemu B2B sprawi że będzie realizowana współpraca z min. jednym przedsiębiorcą z innego województwa niż siedziba/ miejsce zamieszkania Wnioskodawcy (np. opis działań promocyjnych) tylko ponadregionalny zasięg 8 punktów min. jeden konkretny przedsiębiorca, wskazany w Biznes Planie (lub wniosku) zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą poza granicami RP wykazanie w Biznes Planie, że wdrożenie systemu B2B sprawi że będzie realizowana współpraca z min. jednym przedsiębiorcą zagranicznym (np. opis systemu potwierdzający gotowość do obsługi przedsiębiorców zagranicznych i opis działań promocyjnych) zasięg międzynarodowy 15 punktów

78 Kryterium 2 W ramach projektu wdrażane są technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22 Y A Z System punktacji: X 50% Y - 22 punkty A i Z 50% Y - 14 punktów A lub Z 50% Y - 7 punktów żadna z ww. 0 punktów Zwróć uwagę: X X Y A i Z Y

79 Kryterium 3 W ramach relacji B2B wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowane usługi elektronicznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22 Kryterium pozwala na wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w ramach projektu przygotowują zaawansowane usługi elektroniczne, które będą świadczone na rzecz partnerów biznesowych, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B. opis w punkcie 6 Biznes Planu wdrożenie usług stanowi cel skwantyfikowany wskaźnikiem rezultatu Pamiętaj o spójności z punktem 13 Biznes Planu > 0

80 Kryterium 3 W ramach relacji B2B wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowane usługi elektronicznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22 (0 lub 22 punkty) Zaawansowana usługa elektroniczna automatycznego przetwarzania danych przedmiot usługi uzasadnienie poziomu zaawansowania usługi w Biznes Planie: uzasadnienie popytu zapotrzebowania na taką usługę lub warunki łączne: + Zaawansowana usługa elektroniczna w formule Software-as-a-Service zwykła wymiana danych Dostęp do bazy danych Obsługa relacji handlowych Dostęp do narzędzi koordynujących np. komercjalizacja wyników badań naukowych w zakresie IT, algorytmów i struktur danych, usługa bazuje na autorskim know-how lub unikalnych rozwiązaniach podlegających ochronie własności intelektualnej, niezwykle wysokie poziomy zabezpieczeń danych i ponadprzeciętną dostępność, wykazany znaczny stopień przetworzenia danych wyjściowych, kompleksowość usług SaaS względem potrzeb przedsiębiorstw

81 Kryterium 4 Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 31 Premiowane są projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi najpóźniej w okresie 36 m-cy od zakończenia realizacji projektu. Najwyższą ocenę otrzymują projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi nie później niż w przeciągu 18 m-cy od zakończenia inwestycji.

82 Kryterium 4 Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną Wartość współczynnika E obliczana jest ze wzoru bazującego na wartości wydatków całkowitych projektu oraz wartościach (bazowej i docelowej) wskaźnika Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej E - współczynnik efektywności liczony z wzoru: [36* Z/W]-1] Liczba uzyskanych punktów to E*31 punktów. Z różnica pomiędzy wartością docelową a wartością bazową wskaźnika rezultatu Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej. W suma wydatków całkowitych projektu dla wyników < 0 przyjmujemy E=0, a dla wyników > 1 przyjmujemy E=1 wynik obliczany jest z dokładnością do setnej części punktu.

83 Kryterium 5 W ramach projektu zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne lub instalacje techniczne optymalizujące efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 10 Premiowane są rozwiązania tzw. Green IT. (0 lub 10 punktów) Podejście ekologiczne: wydajność energetyczna sprzętu informatycznego, optymalizacja zasobów IT, optymalizacja technologii stosowanych w systemach zasilania (podstawowego i awaryjnego) i chłodzenia technologie wtórnego wykorzystania ciepła, itp.

84 Kryterium 5 W ramach projektu zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne lub instalacje techniczne optymalizujące efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 10 Przesłanki łączne: (0 lub 10 punktów) Suma wydatków kwalifikowalnych w projekcie > 1 mln PLN : złożenie wniosku poprzedzono przygotowaniem projektu systemu informatycznego i instalacji informatyczno-technicznych zakupywanych/tworzonych w ramach projektu, uwzględniającego wdrożenie nowoczesnych rozwiązań (technologii) proekologicznych w Biznes Planie wskazano informacje dotyczące przewidzianych rozwiązań proekologicznych wraz z wykazaniem ich istotnej przewagi nad standardowymi rozwiązaniami stosowanymi na rynku Przewidywane efekty ekologiczne są możliwe do zmierzenia i oszacowania, a projekt przewiduje monitoring odpowiednich parametrów w toku działalności gospodarczej po zakończeniu realizacji projektu.

85 Dziękujemy za uwagę. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza Warszawa Drugi Wydział ds. Kontraktowania Telefon: wew

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.2 POIG Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania Regionalna Instytucja Finansująca 1 Akty prawne,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi)

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi) Sławomir Fifielski Lokalny Punkt Informacyjny FE Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r.

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Spis treści 1 Pytania dotyczące kosztów kwalifikowanych... 3 2 Pytania dotyczące załączników... 14 3 Pytania dotyczące gotowości projektu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Pieniądze na innowacje Eligiusz W. Nowakowski Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Agenda 1.Pojęcia innowacji Oslo Manual 2.Innowacje technologiczne 3.Innowacje produktowe 4.Oferta unijna ING Banku 1 Oslo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne Kryteria formalne - wniosek o dofinansowanie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne Kryteria formalne - wniosek o dofinansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne Kryteria formalne - wniosek o dofinansowanie: Złożenie wniosku o dofinansowanie we właściwej instytucji Złożenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r.

Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r. Jak poprawnie rozliczyć dotację na innowacyjne inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (dz. 2.2.1 SPO WKP) Autor Marta Bukowczyk Redakcja Renata Olech

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków Śląskie Centrum Przedsiębiorczości DZIAŁANIE 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP PODDZIAŁANIE 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Typ projektu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik do uchwały nr 1/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2012 r. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 wersja z dnia 03-07-2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo