Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Justyna Perzanowska Tomasz Berchiet Warszawa, 20 stycznia 2014 r.

2 Plan prezentacji 1. Działanie wprowadzenie 2. Dokumentacja konkursowa pierwszy konkurs 2014 r. 3. Zasady naboru wniosków. Ocena formalna w kontekście najczęściej popełnianych błędów. 4. Kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej w kontekście najczęściej popełnianych błędów. 5. Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych.

3 Podstawy prawne i dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG, (Dz. U. z 2013 r. poz. 412), Regulamin przeprowadzania konkursu (RPK), Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG.

4 Co to jest B2B? Przez B2B rozumie się: relację usługową między współpracującymi przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami.

5 Jakie projekty dofinansowuje Działanie 8.2 PO IG? projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, polegające na wdrożeniu elektronicznego biznesu typu B2B. Wnioskodawca ma możliwość wyboru jednego z trzech typów projektu (punkt 9. wniosku o dofinansowanie).

6 Projekt indywidualny OPCJA 1 Wnioskodawca (MSP) będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami Wsparcie zostanie udzielone Wnioskodawcy na podstawie 12 Rozporządzenia. Intensywność wsparcia zależy od kategorii wydatków kwalifikowanych (od 25% do 85%). Pomoc de minimis dotyczy wyłącznie kategorii: MOD, PRZ, PRO, ZRB. Dofinansowanie od 20 tys. zł Wartość projektu do 50 mln euro

7 Projekt indywidualny OPCJA 2 Wnioskodawca (MSP) będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami Wsparcie zostanie udzielone Wnioskodawcy na podstawie 13 Rozporządzenia. Jednakowa intensywność wsparcia dla wszystkich kategorii (do 70%). Pomoc de minimis dotyczy wszystkich kategorii. Dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. euro Wartość projektu do 50 mln euro

8 Projekt sieci kontrahentów OPCJA 3 Jeden prosty wniosek na dotację dla całej sieci kontrahentów Koordynator (MSP lub inny niż MSP) współpracuje na podstawie umowy o współpracy z uczestnikami sieci kontrahentów (MSP). Sieć obejmuje minimum trzech współpracujących ze sobą przedsiębiorców MSP. Koordynator przekazuje wsparcie uczestnikom. Wsparcie zostanie udzielone wyłącznie przedsiębiorcom MSP na podstawie 14 Rozporządzenia.

9 Projekt sieci kontrahentów OPCJA 3 Jednakowa intensywność wsparcia dla wszystkich kategorii (do 70%) i wszystkich przedsiębiorców wymienionych w pkt. 15 wniosku. Pomoc de minimis dotyczy wszystkich kategorii. Dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. euro na każdego uczestnika. Koordynator inny niż MSP przekazuje całość wsparcia uczestnikom sieci. Wartość projektu do 50 mln euro

10 Kto może otrzymać dofinansowanie? mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które zobowiąże się do współpracy z co najmniej 2 innymi firmami, prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dokonujące inwestycji; które złoży wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu (obowiązek ten nie dotyczy uczestników sieci kontrahentów innych niż Wnioskodawca).

11 Kto może otrzymać dofinansowanie? zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu przez 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu; w przypadku koordynatora sieci kontrahentów, zobowiąże się do przekazania wsparcia uczestnikom sieci, proporcjonalnie do ponoszonych przez nich wydatków kwalifikowanych. Budżet Działania w latach 2007 r r: ok. 400 mln EUR Budżet dla I konkursu 2014 r: 65 mln PLN

12 Zasady naboru wniosków Nabór w trybie konkursu zamkniętego od 13 stycznia do 24 stycznia 2014 r., w dniu zamknięcia naboru do godziny 16:30.

13 Złożenie wniosku o dofinansowanie obejmuje: 1) Wypełnienie wniosku o dofinansowanie 2) Rejestracja wniosku o dofinansowanie 3) Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i Biznes Planu wraz ze złożeniem wymaganych załączników do wniosku w ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku

14 Załączniki do wniosku o dofinansowanie: a) Biznes Plan (podpisany i zaparafowany na każdej stronie) b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopia umowy o współpracy sieci kontrahentów, nośnik elektroniczny zawierający jej skan oraz kopia dokumentu potwierdzającego pełnienie przez Wnioskodawcę roli koordynatora sieci kontrahentów (dotyczy jedynie wniosków przewidujących realizację projektu w ramach sieci kontrahentów), c) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzająca, że nabywana nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu lub określająca zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń (dotyczy Wnioskodawców planujących wydatki w kategorii BUD przeniesienie prawa własności budynku lub budowli),

15 Załączniki do wniosku o dofinansowanie (cd): d) kopia dokumentu rejestrowego potwierdzona za zgodność z oryginałem (nie dotyczy przedsiębiorców, których dane rejestrowe można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego ani zarejestrowanych w CEIDG), e) jeśli dotyczy - oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT.

16 Załączniki do wniosku o dofinansowanie (cd): f) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej, kopia umowy pożyczki, kopia umowy z funduszem inwestycyjnym / skany oryginałów tych dokumentów) zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 18 Biznes Planu (jeśli dotyczy). g) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na budowę / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy) h) załącznik 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, którego wzór został określony w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (jeśli dotyczy)

17 Załączniki do wniosku o dofinansowanie (cd): j) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia załącznika 1b - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy) k) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnej / ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy) l) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego brak konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / skan oryginału tego dokumentu (jeśli dotyczy).

18 Zasady dokonywania oceny. Etapy oceny wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna obligatoryjna Ocena merytoryczna fakultatywna Metoda zero-jedynkowa System punktowy

19 Ocena formalna przebiega w oparciu o kryteria wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, poszczególne kryteria omówione są szczegółowo w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

20 Kryteria oceny formalnej I. Wymogi formalne wniosek: - złożenie wniosku we właściwej instytucji, - złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, - złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, -wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją. II. Wymogi formalne wnioskodawca: - kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, - Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie RP, - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) III. Wymogi formalne projekt: - projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), - realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, - wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, - projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), - przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy) IV. Kryteria formalne specyficzne: - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), - wniosek o dofinansowanie zawiera zobowiązanie Wnioskodawcy, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązanie elektroniczne typu B2B, - okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące, - projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ponoszenia wydatków, o których mowa w 10 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia, - wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu, - na dzień składania wniosku Wnioskodawca wykazuje gotowość do realizacji projektu (wykonalnego pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym), w tym w zakresie: posiadania licencji, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), koncesji niezbędnych do realizacji inwestycji (jeśli dotyczy); posiadania dokumentacji potwierdzającej zakończenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy); dysponowania zasobami gwarantującymi realizację projektu w tym know how, doświadczonej kadry, infrastruktury technicznej.

21 Uchybienia formalne podlegające i nie podlegające możliwości poprawy Zgodnie z 7 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu nie podlegają możliwości poprawy uchybienia, które mają zasadniczy charakter. Regulamin w 7 ust. 1 pkt. 5 definiuje otwarty katalog uchybień o zasadniczym charakterze (poprzez sformułowanie w szczególności ). Dodatkowo informacje na temat uchybień podlegających i nie podlegających możliwości poprawy zawarte zostały w Przewodniku po kryteriach.

22 Uchybienia formalne podlegające poprawie Kryterium Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Dokumentacja aplikacyjna powinna spełnić następujące wymagania: do wniosku załączono wymagane załączniki (WYJĄTEK - BŁĄD NIEPODLEGAJĄCY MOŻLIWOŚCI POPRAWY BŁĘDNY BIZNES PLAN załączony za pomocą Generatora Wniosków); załączniki mają wszystkie strony; tam gdzie to wymagane, dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem lub stanem faktycznym; załączona do wniosku umowa o współpracy zawarta między uczestnikami sieci kontrahentów dotyczy wszystkich przedsiębiorców, wskazanych w pkt 15 wniosku (dot. wyłącznie wniosku składanego przez koordynatora sieci kontrahentów); załączniki w formie elektronicznej są czytelne, zapisane w jednym z akceptowalnych formatów i nazwy plików umożliwiają ich jednoznaczną identyfikację.

23 Kryterium Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją Wymogi odnośnie formalnego potwierdzenie złożenia wniosku i Biznes Planu: zostało dokonane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy; podana jest data złożenia podpisu; w przypadku złożenia podpisu przez pełnomocnika Wnioskodawcy, podpunkt 10.i wniosku zawiera wymagane informacje o udzielonym pełnomocnictwie; w przypadku dokonania formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w sposób tradycyjny wydruk obrazu wniosku jest tożsamy z wnioskiem, zaś wydruk Biznes Planu - z Biznes Planem złożonym wraz z wnioskiem za pomocą Generatora Wniosków; wydruk Biznes Planu jest parafowany na każdej stronie i podpisany.

24 W częściach A, B i C wniosku sprawdzeniu podlega, czy: wszystkie wymagane pola są wypełnione zgodnie z Instrukcją, w tym podano wszystkie wymagane dane oraz informacje lub adnotację nie dotyczy ; podane dane są zgodne z załączonymi dokumentami; Deklaracja w punkcie Kwalifikowalność VAT jest zgodna z załączonym oświadczeniem Wnioskodawcy dotyczącym podatku VAT zgodność części A, B i C wniosku z informacjami z Biznes Planu sprawdzana jest na etapie oceny merytorycznej. Wykrycie niezgodności prowadzić będzie do cofnięcia wniosku do ponownej oceny formalnej.

25 CZĘŚĆ A Informacje ogólne o projekcie Ogólne informacje dotyczące projektu: tytuł projektu, jego krótki opis, typ i klasyfikacja, informacja na temat planowanego cross-financingu, wpływu projektu na polityki horyzontalne UE, inwestycji w ramach projektu, lokalizacji oraz wybranego trybu udzielenia wsparcia.

26 CZĘŚĆ B Informacje ogólne o Wnioskodawcy Dane Wnioskodawcy, krótki opis Wnioskodawcy (pkt. 10.i), dane do korespondencji, informacje dotyczące pomocy publicznej i kwalifikowalności podatku VAT. CZĘŚĆ C Informacje o kontrahentach i powiązaniach Pkt. 16 Powiązania projektu z innymi projektami w ramach NSRO a) Informacje o innych projektach Wnioskodawcy; b) Informacje o projektach realizowanych przez partnerów biznesowych we współpracy z Wnioskodawcą oraz o projektach komplementarnych.

27 Kryterium: Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania poprawie podlegają błędy dotyczące wnioskowanej intensywności wsparcia (czyli procentowego udziału wsparcia). Zmianie podlegać mogą również wartości rubryk powiązanych z poprawianymi wartościami (poprawa może dotyczyć jedynie wybranych punktów części D wniosku o dofinansowanie, nie może prowadzić do zmiany treści Biznes Planu).

28 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 1) TRYB NR 1 ( 12 rozporządzenia) Maksymalna intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne (kategorie: BUD, RMB, TRW, WNP, LSG i INS) w zależności od lokalizacji wynosi: Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy MSP prowadzący działalność w sektorze transportu województwo mazowieckie 50,00% 40,00% 30,00% śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie lubelskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko pomorskie 60,00% 50,00% 40,00% 70,00% 60,00% 50,00%

29 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 1) TRYB NR 1 ( 12 rozporządzenia) Maksymalna intensywność dofinansowania pozostałych kategorii wydatków: DOR: 50% SZK: 35% (+10 pkt procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz +10 pkt procentowych w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy) PRZ, MOD, PRO oraz ZRB (pomoc de minimis): 85%. Przy czym wydatki z kategorii PRZ - do 20% łącznych wydatków z kategorii BUD, RMB, TRW, WNP, LSG, INS i MOD.

30 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 2) TRYBY NR 2 i 3 ( 13 i 14 rozporządzenia) Intensywność dofinansowania dla wszystkich kategorii wydatków kwalifikowalnych wynosi 70%. Całość wsparcia udzielana jest na zasadach de minimis.

31 Kryterium: Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) Obligatoryjne jest wskazanie że projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne. W zakres polityk horyzontalnych UE wchodzą: - Polityka zrównoważonego rozwoju, - Polityka równości szans. W punkcie 6 wniosku możliwość poprawy obejmuje: niewłaściwe zaznaczenie pola wyboru dotyczącego polityk horyzontalnych we wniosku o dofinansowanie wynika jedynie z pomyłki, podczas gdy z towarzyszącego opisu wynika, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, uzupełnienie opisu nie zawierającego pełnego odniesienia do omawianego tematu. Nie podlega możliwości poprawy opis wskazujący na oczywistą niezgodność z politykami horyzontalnymi.

32 Wybrane błędy formalne nie podlegające możliwości poprawy Kryterium: Złożenie wniosku we właściwej instytucji wpisanie we wniosku błędnego adresu zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy skutkujące zarejestrowaniem wniosku w niewłaściwej RIF. Kryterium: Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej bez możliwości usunięcia uchybień następuje w przypadku: załączenia do wniosku o dofinansowanie, za pomocą Generatora Wniosków, innego załącznika w miejsce wymaganego Biznes Planu; przygotowania Biznes Planu na wzorze nieobowiązującym w danym konkursie; przygotowania Biznes Planu na wzorze poddanym niedozwolonym modyfikacjom

33 Kryterium: Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją W szczególności uchybieniami skutkującymi negatywną oceną powyższego kryterium są: wypełnienie pola Nazwa Wnioskodawcy w sposób wskazujący na załączenie Biznes Planu innego przedsiębiorcy; całkowite niewypełnienie punktu 2, któregokolwiek z punktów części II i III lub wypełnienie któregokolwiek z tych punktów w całości w sposób ewidentnie, bez konieczności dokonania analizy merytorycznej, nie odpowiadający instrukcji; całkowity brak liczb w którejkolwiek z tabel w punkcie 19 w części IV Biznes Planu.

34 Kryterium: Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Kryterium zostaje uznane za niespełnione, gdy wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej lub złożył wiosek w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Kryterium: Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG błąd w sytuacji złożenia wniosku na dofinansowanie projektu dotyczącego działalności wykluczonej np. produkcja lub wprowadzenie do obrotu napojów alkoholowych.

35 Kryterium: Wniosek o dofinansowanie zawiera zobowiązanie Wnioskodawcy, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z co najmniej dwoma przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązanie elektroniczne typu B2B Złożenie zobowiązania następuje poprzez: -zadeklarowanie właściwej wartości docelowej wskaźnika rezultatu Liczba przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o wdrożony system B2B oraz, -podpisanie Deklaracji Wnioskodawcy w złożonym wniosku o dofinansowanie. Kryterium: Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Kryterium niespełnione w sytuacji złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. rejestracji w Generatorze) po dniu albo w dniu rozpoczęcia realizacji projektu.

36 Najczęściej występujące przyczyny odrzucenia wniosków na etapie oceny formalnej: Nie uzupełniono wniosku w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania do usunięcia uchybień formalnych podlegających możliwości poprawy; Załączono Biznes Plan na wzorze niewłaściwym dla danej rundy (kompletność dokumentacji); Przygotowanie Biznes Planu na wzorze poddanym niedozwolonym modyfikacjom (niezgodność z instrukcją) lub złożenie Biznes Planu zawierającego całkowicie puste pola/tabele finansowe.

37 Kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej w kontekście najczęściej popełnianych błędów

38 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to wspieranie działań z zakresu innowacyjności: * produktowej * procesowej * marketingowej, * organizacyjnej. Powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.

39 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Cel Działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej, wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (tzw. B2B = Business-to-Business) wspieranie projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B Powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.

40 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Zgodnie z Rozporządzeniem poprzez B2B (Business-to-Business) należy rozumieć relację usługową między przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami. 40

41 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Poprzez systemy teleinformatyczne należy rozumieć systemy teleinformatyczne, o których mowa w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz z późn. zm.). Telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. 41

42 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Warunki konieczne: Inwestycja w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne dokonanie w ramach projektu inwestycji tworzenie nowego rozbudowa istniejącego dywersyfikacja produkcji zasadnicza zmiana dotycząca przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa przez procesu produkcyjnego oraz W sieci kontrahentów każdy z uczestników sieci otrzymujący wsparcie musi dokonywać w ramach projektu inwestycji wprowadzenie nowych produktów procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie 42

43 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Warunki konieczne: Należy przedstawić informacje nt. przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą obecnie oraz tych, którzy zostaną włączeni do współpracy (i objęci systemem B2B) w trakcie realizacji projektu zobowiązanie do współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami w wyniku realizacji projektu W przypadku współpracy jeszcze nierealizowanej, należy określić typ przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (określić potencjalnych partnerów) Wskazać konkretnych przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (obok nazwy należy wskazać kraj, a dla podmiotów polskich województwo siedziby/miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) W sieci kontrahentów - należy wskazać uczestników sieci kontrahentów, którym zostanie przekazane wsparcie oraz tych których dotyczy projekt, a którym nie zostanie przekazane wsparcie (nie wymienionych w punkcie 15 wniosku o dofinansowanie), jeśli tacy występują. 43

44 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Procesy biznesowe objęte systemem B2B po realizacji projektu nadal są obsługiwane manualnie w sposób niezautomatyzowany. Zgodnie z Rozporządzeniem, w wyniku realizacji projektu, wymiana informacji między współpracującymi przedsiębiorcami w ramach wspólnie realizowanych procesów biznesowych powinna następować w sposób zautomatyzowany.

45 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego systemu, który będzie otwarty dla wszystkich użytkowników Internetu. System B2B wdrożony w ramach projektu, ma automatyzować wymianę informacji między współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami i w efekcie usprawnić realizację wspólnych procesów biznesowych. Projekt zakładający stworzenie systemu, który obejmie nie tylko relacje Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi ale także będzie zakładać dostępność do niego dla innych podmiotów (indywidualnych użytkowników Internetu), nie jest zgodny z celem Działania.

46 Przedmiot projektu jest zgodny z celami POIG oraz działania 8.2 PO IG /kryterium nr 1/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak informacji, jakie dane i w jaki sposób będą przesyłane pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Brak wskazania powiązań funkcji zakupywanego w ramach projektu systemu (jego modułów) z opisem obustronnego mechanizmu przepływu danych. Potencjalny nowy powód niespełnienia kryterium Brak informacji nt. typu przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B, w przypadku gdy w momencie składania wniosku brak jest partnerów biznesowych.

47 Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B/kryterium nr 2/ Identyfikacja i analiza potrzeb własnych Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych w zakresie automatyzacji procesów biznesowych objętych projektem. Uzasadnienie konieczności realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku.

48 Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B/kryterium nr 2/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Zdefiniowane potrzeby Wnioskodawcy/ przedsiębiorstw współpracujących są sprzeczne ze stanem faktycznym przedstawionym w dokumentacji projektowej, np. procesy biznesowe realizowane przez planowany system B2B nie korespondują z potrzebami przedsiębiorstw do których kierowane jest rozwiązane przedstawione w projekcie system B2B potrzeby Brak opisu lub niepełny opis potrzeb Wnioskodawcy bądź przedsiębiorstw do których to rozwiązanie jest adresowane (samo stwierdzenie, że wdrożenie systemu jest niezbędne nie jest wystarczającym uzasadnieniem konieczności realizacji projektu).

49 Projekt zwiększa efektywność lub warunkuje możliwość realizacji procesów biznesowych relacji B2B /kryterium nr 3/ Kluczowe elementy: wskazanie procesów biznesowych zaprezentowanie korzyści Wnioskodawcy i partnerów biznesowych UWAGA! Gdy współpraca ma zostać dopiero nawiązana należy przedstawić, że wdrożenie danego rozwiązania typu B2B warunkuje realizację określonych procesów biznesowych (podać jakie, i z czego to wynika). określenie na czym polega wzrost efektywności współpracy (mechanizmy przed i po ) uzasadnienie oczekiwanego wzrostu efektywności (kontekst obecnej i przewidywanej intensywności zdarzeń gosp.)

50 Projekt zwiększa efektywność lub warunkuje możliwość realizacji procesów biznesowych relacji B2B /kryterium nr 3/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Niespójność procesów biznesowych wymienionych przez Wnioskodawcę w różnych częściach dokumentacji projektowej. Brak spójności uniemożliwia charakterystykę i ocenę ich efektywności. Brak wykazania wzrostu efektywności procesów biznesowych dzięki wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

51 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla danego Działania zgodnie z zapisami: - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , - Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , -Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , -Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata

52 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem, o których mowa w Rozporządzeniu, są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie* do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia (czas projektu: min 2 m-ce, max 24 m-ce) 52

53 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ 1. Pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu opinia rzeczoznawcy majątkowego (cena nabycia wartość rynkowa nieruchomości opinia rzeczoznawcy budowlanego (zgodność z celami projektu, zakres niezbędnych zmian zakup nieruchomości nie był współfinansowany ze środków UE /krajowych środków pomocy publicznej/ pomocy de minimis w okresie 7 lat poprzedzających dzień nabycia korzystanie z nieruchomości wyłącznie zgodnie z celami projektu 2. Nabycie robót i materiałów budowlanych przygotowanie specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę i urządzenia umożliwiające prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna oprogramowanie niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem 53

54 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ 4. Zakup nowych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych) 5. Modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej zaliczanych do środków trwałych 6. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzącego rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B 54

55 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ 7. Raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (leasing) 8. Zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem 9. Zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z przygotowaniem realizacji projektu np. reinżynieria procesów biznesowych, reorganizacja przedsiębiorstw, wydzielenia funkcji, wydzielenia zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw koniecznie: usługi świadczone przez doradców zewnętrznych nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia i nie później niż data rozpoczęcia projektu, do wysokości 20% wydatków z pozycji

56 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ 10. Promocja wdrożonych rozwiązań dokonywana drogą elektroniczną i tradycyjną w tym obowiązkowo należy dopełnić obowiązku podjęcia działań informacyjnych i promocyjnych o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem 11. Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem (do 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) Zatrudnienie wykładowców, podróże wykładowców i uczestników szkolenia (zakwaterowanie), materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu itp. 12. Obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia oraz koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych 56

57 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być w pełni uzasadnione. Wnioskodawca powinien zapewnić: Precyzyjność opisu, Jednoznaczne sformułowania, Dostatecznie konkretne opisy, umożliwiające pełną ocenę wszystkich aspektów kwalifikowalności, Wiarygodny sposób oszacowania wysokości danego wydatku. 57

58 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być racjonalne: Kwoty powinny odpowiadać przeciętnym cenom rynkowym. Niedopuszczalne jest aby wydatki były zawyżone lub przeszacowane. 58

59 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Zaprezentowane przez Wnioskodawcę wydatki muszą być adekwatne do zakresu i celów projektu. Wnioskodawca powinien zapewnić: Wykazanie powiązania wydatku z zakresem i celem projektu, Wykazanie niezbędności poszczególnych wydatków, Wykazanie przeznaczenia wydatku we wdrażanym systemie B2B, Wykazanie wpływu poszczególnych wydatków na zapewnienie automatyzacji procesów biznesowych między współpracującymi przedsiębiorstwami. 59

60 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Wykazanie przez Wnioskodawcę wydatków, które nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych: Wydatki związane ze szkoleniem specjalistycznym pracowników współpracujących przedsiębiorstw, Szkolenia, których koszty Wnioskodawca umieścił w projekcie, nie mają charakteru szkoleń specjalistycznych, Wydatki związane z zakupem TRW oraz WNP dla współpracujących przedsiębiorstw (przy opcji 12 i 13), Wydatki związane z zarządzaniem projektem, tj. wynagrodzenie kierownika projektu, zakup usług doradczych w zakresie rozliczania projektu, Wydatki związane z opieką powdrożeniową systemu (helpdesk), 60

61 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Brak dostatecznego uzasadnienia dla zaplanowanych wydatków: Brak informacji dotyczącej zakresu prac, ilości roboczogodzin czy stawki godzinowej informatyka/eksperta dla prac analitycznych czy budowy systemu, Brak informacji dotyczącej tematyki szkolenia, liczby pracowników objętych szkoleniem, liczby godzin szkolenia, czy stawki wynagrodzenia szkoleniowca, Brak parametrów technicznych dla środków trwałych (specyfikacja techniczna), Brak opisu dla poszczególnych wydatków wykazanych w Przebiegu rzeczowo-finansowym (zaprezentowanie wydatków w sposób zagregowany zbiorczo dla całej kategorii wydatków), Brak spójności między wydatkami wykazanymi w Przebiegu rzeczowo-finansowym a opisem wydatków w pkt 8 BP 61

62 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Brak racjonalności w planowaniu wydatków: Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Przedstawienie nieracjonalnych stawek godzinowych wynagrodzenia/usługi zewnętrznej eksperta/informatyka, Przedstawienie nieracjonalnych ilości roboczogodzin potrzebnych do budowy danego systemu, Przedstawienie nieracjonalnej kwoty wydatku w powiązaniu ze wskazanymi parametrami technicznymi wydatku, Przeszacowanie kosztów, Zakup wielu usług eksperckich, których zakres tematyczny się pokrywa (brak wyraźnego rozgraniczenia zakresu) 62

63 Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu /kryterium nr 4/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Nieadekwatność wydatków do zakresu i celów projektu: Zaplanowanie zakupu środków trwałych w ilości nieadekwatnej do charakteru projektu, Zaplanowanie zakupu środków trwałych o parametrach nieadekwatnych do charakteru i zakresu projektu, Zaplanowanie zakupu środków trwałych będących wyłącznie inwestycją w infrastrukturę techniczną przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, nieuzasadnioną wdrożeniem systemu B2B (doposażenie przedsiębiorstwa). 63

64 W projekcie stosowane są innowacyjne rozwiązania informatyczne /kryterium nr 5/ Innowacyjność zastosowanych w projekcie rozwiązań informatycznych jest zapewniona, gdy: Wnioskodawca uzasadni, że planowane rozwiązania informatyczne doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych, Wnioskodawca wykaże wartość dodaną projektu: w jakim zakresie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa będą lepiej funkcjonowały po wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotowe kryterium odnosi się jedynie do innowacyjności na poziomie przedsiębiorstwa. 64

65 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ Przedstawione wskaźniki powinny być odzwierciedleniem deklarowanych w projekcie efektów oraz spójne z celami projektu. Należy przedstawić sposób ich mierzenia (mierzalność wskaźników) oraz sposób ich weryfikacji (identyfikacja i wskazanie wiarygodnego źródła danych, na podstawie których będzie możliwa kontrola ich osiągnięcia). Podczas określania wskaźników należy postępować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Należy pamiętać, że przyjęte wartości wskaźników produktu i rezultatu projektu muszą być realne i możliwe do osiągnięcia przez Wnioskodawcę. 65

66 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ UWAGA! Należy zwrócić uwagę na spójność pomiędzy tym punktem a informacjami w III części Biznes Planu (szczególnie punkt 12) 66

67 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ UWAGA! Należy zwrócić uwagę na spójność pomiędzy tym punktem a informacjami w III części Biznes Planu (szczególnie punkt 13) 67

68 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ UWAGA! Należy zwrócić uwagę na spójność pomiędzy tym punktem a informacjami w III części Biznes Planu (szczególnie punkt 13) 68

69 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, realne do osiągnięcia /kryterium nr 6/ Najczęstsze powody niespełnienia kryteriów Brak opisanych wskaźników produktu i rezultatu w Biznes Planie, Brak spójności wartości wskaźników pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a Biznes Planem, Brak lub niejasna metodologia obliczania wartości wskaźników (przedstawienie jedynie oczekiwanej wartości zysku operacyjnego bez wskazania sposobu obliczenia tych wartości - uzasadnienia), Brak podanych źródeł weryfikacji danych.

70 Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 /kryterium nr 7/ Polityki horyzontalne UE wymienione w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006: Art. 16 równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja, Art. 17 zrównoważony rozwój oraz propagowanie na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego 70

71 Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 /kryterium nr 7/ Projekt wykazujący negatywny wpływ na którąkolwiek z polityk horyzontalnych UE nie może uzyskać dofinansowania. Deklaracja Wnioskodawcy, iż projekt ma co najmniej neutralny wpływ na określone polityki horyzontalne UE oraz podane uzasadnienie musi mieć rzeczywiste odzwierciedlenie w opisach i danych odnoszących się do realizacji planowanego projektu. 71

72 Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat) /kryterium nr 8/ Efektywność wykorzystania środków zostanie zapewniona, gdy: Poszczególne wydatki będą wykorzystane zgodnie z zasadami gospodarki finansowej opartej na zasadach bilansowych (najkorzystniejsza relacja nakładów do rezultatów), Zapewniona zostanie rentowność projektu w ramach analizy wskaźnikowej oraz części opisowych biznes planu (jaka jest oczekiwana stopę zwrotu inwestycji oraz czy, kiedy i jak planowane nakłady na inwestycję zostaną zwrócone, oraz czy wskazano jakim sposobem np. w drodze efektywniejszej współpracy z partnerami, uzyskania oszczędności czasu, oszczędności nakładów, zmniejszenia strat na działalności, oszczędności kosztów operacyjnych, kosztów magazynowania itd.). 72

73 Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat) /kryterium nr 8/ Najczęstsze powody niespełnienia kryteriów Brak sposobu oszacowania wartości wydatków Przyjęcie błędnych założeń i obliczeń przy określaniu wskaźnika rezultatu skutkujące brakiem rentowności projektu. Komisja Konkursowa ma prawo uznać projekt za nieefektywny w innych specyficznych sytuacjach, kiedy przyznanie dofinansowania może być uznane za marnotrawienie funduszy publicznych. Przykładowo o braku wymaganej efektywności możemy mówić, gdy Wnioskodawca dokonuje sztucznego podziału jednego większego projektu na kilka mniejszych. 73

74 Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania /kryterium nr 9/ Projekt powinien spełniać warunki: Techniczna, finansowa oraz organizacyjna wykonalność projektu, Logiczność planu działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów (prawidłowa chronologia działań), Szczegółowość przedstawionego w dokumentacji aplikacyjnej planu działań (precyzyjny opis poszczególnych etapów działania), Przedstawienie informacji wskazujących na posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, o których współfinansowanie Wnioskodawca nie występuje we wniosku (techniczne, osobowe, lokalowe itp.) Przedstawienie wiarygodnych źródeł finansowania projektu na poszczególnych etapach jego realizacji.

75 Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania /kryterium nr 9/ Najczęstsze powody niespełnienia kryterium Wykazanie kilku wydatków w jednej pozycji wydatku (np. zakup serwerów bazy danych, serwerów aplikacji, serwerów backup, przełączników sieciowych, sieciowych urządzeń zabezpieczających, zestawów komputerowych), Nieprawidłowa struktura harmonogramu, nielogiczna kolejność działań (np. analizy przedwdrożeniowe zaplanowane w etapach już po wdrożeniu), Lakoniczność opisu planu działań. Czasochłonność (ilość roboczogodzin) zaplanowanych prac informatyka/eksperta wykracza poza ramy czasowe projektu. Błędy w tabelach przedstawiających sytuację finansową wnioskodawcy (punkt 19 BP), niespójność danych w tabelach z wartościami wskaźników 75

76 Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych.

77 Kryterium 1: Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym lub międzynarodowym Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15. ZASIĘG WSPÓŁPRACY PONADREGIONALNY MIĘDZYNARODOWY min. jeden konkretny przedsiębiorca, wskazany w Biznes Planie (lub wniosku) mający siedzibę/miejsce zamieszkania w innym województwie niż siedziba Wnioskodawcy wykazanie w Biznes Planie, że wdrożenie systemu B2B sprawi że będzie realizowana współpraca z min. jednym przedsiębiorcą z innego województwa niż siedziba/ miejsce zamieszkania Wnioskodawcy (np. opis działań promocyjnych) tylko ponadregionalny zasięg 8 punktów min. jeden konkretny przedsiębiorca, wskazany w Biznes Planie (lub wniosku) zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą poza granicami RP wykazanie w Biznes Planie, że wdrożenie systemu B2B sprawi że będzie realizowana współpraca z min. jednym przedsiębiorcą zagranicznym (np. opis systemu potwierdzający gotowość do obsługi przedsiębiorców zagranicznych i opis działań promocyjnych) zasięg międzynarodowy 15 punktów

78 Kryterium 2 W ramach projektu wdrażane są technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22 Y A Z System punktacji: X 50% Y - 22 punkty A i Z 50% Y - 14 punktów A lub Z 50% Y - 7 punktów żadna z ww. 0 punktów Zwróć uwagę: X X Y A i Z Y

79 Kryterium 3 W ramach relacji B2B wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowane usługi elektronicznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22 Kryterium pozwala na wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w ramach projektu przygotowują zaawansowane usługi elektroniczne, które będą świadczone na rzecz partnerów biznesowych, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B. opis w punkcie 6 Biznes Planu wdrożenie usług stanowi cel skwantyfikowany wskaźnikiem rezultatu Pamiętaj o spójności z punktem 13 Biznes Planu > 0

80 Kryterium 3 W ramach relacji B2B wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowane usługi elektronicznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 22 (0 lub 22 punkty) Zaawansowana usługa elektroniczna automatycznego przetwarzania danych przedmiot usługi uzasadnienie poziomu zaawansowania usługi w Biznes Planie: uzasadnienie popytu zapotrzebowania na taką usługę lub warunki łączne: + Zaawansowana usługa elektroniczna w formule Software-as-a-Service zwykła wymiana danych Dostęp do bazy danych Obsługa relacji handlowych Dostęp do narzędzi koordynujących np. komercjalizacja wyników badań naukowych w zakresie IT, algorytmów i struktur danych, usługa bazuje na autorskim know-how lub unikalnych rozwiązaniach podlegających ochronie własności intelektualnej, niezwykle wysokie poziomy zabezpieczeń danych i ponadprzeciętną dostępność, wykazany znaczny stopień przetworzenia danych wyjściowych, kompleksowość usług SaaS względem potrzeb przedsiębiorstw

81 Kryterium 4 Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 31 Premiowane są projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi najpóźniej w okresie 36 m-cy od zakończenia realizacji projektu. Najwyższą ocenę otrzymują projekty, w których prosty zwrot z inwestycji nastąpi nie później niż w przeciągu 18 m-cy od zakończenia inwestycji.

82 Kryterium 4 Projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną Wartość współczynnika E obliczana jest ze wzoru bazującego na wartości wydatków całkowitych projektu oraz wartościach (bazowej i docelowej) wskaźnika Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej E - współczynnik efektywności liczony z wzoru: [36* Z/W]-1] Liczba uzyskanych punktów to E*31 punktów. Z różnica pomiędzy wartością docelową a wartością bazową wskaźnika rezultatu Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej. W suma wydatków całkowitych projektu dla wyników < 0 przyjmujemy E=0, a dla wyników > 1 przyjmujemy E=1 wynik obliczany jest z dokładnością do setnej części punktu.

83 Kryterium 5 W ramach projektu zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne lub instalacje techniczne optymalizujące efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 10 Premiowane są rozwiązania tzw. Green IT. (0 lub 10 punktów) Podejście ekologiczne: wydajność energetyczna sprzętu informatycznego, optymalizacja zasobów IT, optymalizacja technologii stosowanych w systemach zasilania (podstawowego i awaryjnego) i chłodzenia technologie wtórnego wykorzystania ciepła, itp.

84 Kryterium 5 W ramach projektu zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne lub instalacje techniczne optymalizujące efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 10 Przesłanki łączne: (0 lub 10 punktów) Suma wydatków kwalifikowalnych w projekcie > 1 mln PLN : złożenie wniosku poprzedzono przygotowaniem projektu systemu informatycznego i instalacji informatyczno-technicznych zakupywanych/tworzonych w ramach projektu, uwzględniającego wdrożenie nowoczesnych rozwiązań (technologii) proekologicznych w Biznes Planie wskazano informacje dotyczące przewidzianych rozwiązań proekologicznych wraz z wykazaniem ich istotnej przewagi nad standardowymi rozwiązaniami stosowanymi na rynku Przewidywane efekty ekologiczne są możliwe do zmierzenia i oszacowania, a projekt przewiduje monitoring odpowiednich parametrów w toku działalności gospodarczej po zakończeniu realizacji projektu.

85 Dziękujemy za uwagę. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza Warszawa Drugi Wydział ds. Kontraktowania Telefon: wew

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Justyna Perzanowska Tomasz Berchiet Warszawa, 19 czerwca 2012 r. Ryszard Orliński Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.2 POIG Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Cel i zakres działania oraz warunki uzyskania dofinansowania Regionalna Instytucja Finansująca 1 Akty prawne,

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe.

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe. Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Informacje podstawowe Beneficjenci mikro- oraz mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych.

Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych. Karolina

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.2 PO IG - zmiana zasad aplikowania w 2013 r.

Działanie 8.2 PO IG - zmiana zasad aplikowania w 2013 r. 2013 Działanie 8.2 PO IG - zmiana zasad aplikowania w 2013 r. Regionalna Instytucja Finansująca Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2013 r. Plan prezentacji: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej I Dane podstawowe Nazwa programu 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka operacyjnego Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych błędów Katarzyna Buczek RIF Mazowsze

Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych błędów Katarzyna Buczek RIF Mazowsze Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1, 8.2 w ramach PO IG- wspieranie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1, 8.2 w ramach PO IG- wspieranie gospodarki elektronicznej Działania 8.1, 8.2 w ramach PO IG- wspieranie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

PARP Wspieramy e-biznes

PARP Wspieramy e-biznes 2011 PARP Wspieramy e-biznes Paweł Skowera Jacek Bukowicki Warszawa, IAB, 8 listopada 2011 r. Projekty dofinansowywane w ramach Działania 8.1 PO IG - polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.2 PO IG - zasady aplikowania w II konkursie w 2013 r.

Działanie 8.2 PO IG - zasady aplikowania w II konkursie w 2013 r. 2013 Działanie 8.2 PO IG - zasady aplikowania w II konkursie w 2013 r. Michał Wiśniewski Departament Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Kryteria wyboru projektów i kwalifikowalność wydatków Śląskie Centrum Przedsiębiorczości DZIAŁANIE 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP PODDZIAŁANIE 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Typ projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim. 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim. 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1 Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1 Działania 8.1 POIG w województwie opolskim- liczba złożonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Regionalnej Instytucji Finansującej oraz Enterprise Europe Network Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Spotkanie informacyjne Regionalnej Instytucji Finansującej oraz Enterprise Europe Network Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2014 Spotkanie informacyjne Regionalnej Instytucji Finansującej oraz Enterprise Europe Network Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie 8.2 PO IG Renata Jawor Agnieszka Jaszczyk Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I Dane podstawowe 1. Nazwa programu Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca Narodowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym.

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. NABÓR: OBECNIE TRWA DO WYCZERPANIA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Warszawa, 29 października 2008 r.

Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Warszawa, 29 października 2008 r. Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, 29 października 2008 r. 2 Plan prezentacji Wnioskodawcy i wykluczenia Informacje podstawowe Koszty

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Izabela Wójtowicz W Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, 3 czerwca 2008 r. 1 Plan prezentacji Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wymogi kryterium TAK NIE

Wymogi kryterium TAK NIE Załącznik nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) - 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2017 Jacek Zagórski

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.2 PO IG - zasady aplikowania w I konkursie w 2014 r.

Działanie 8.2 PO IG - zasady aplikowania w I konkursie w 2014 r. 2014 Działanie 8.2 PO IG - zasady aplikowania w I konkursie w 2014 r. Michał Wiśniewski Departament Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Plan prezentacji: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA PROGRAM PILOTAŻOWY PARP 2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia 2015 Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia Białystok, 25 września 2015 r. Izabela Banaś Departament Wsparcia Działalności Badawczo Rozwojowej Przedmiot wsparcia Białystok, 25 września

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość)

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) 2015 Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) Daniel Węgrzynek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, 8 czerwca 2015 r. Doświadczenia i teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków w ramach Działania 8.1. Omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo