Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 70 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, Warszawa Osoba do kontaktów: Zbigniew Antonik Tel.: / Faks: / Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 14

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu e-irz II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest, w okresie 36 miesięcy, zaprojektowanie Systemu e-irz (elektronicznej identyfikacji i rejestracji zwierząt), jego budowa, wdrożenie a następnie zapewnienie usług jego utrzymania i rozwoju. Głównym celem budowy Sytemu e-irz jest zastąpienie obecnie eksploatowanych rozwiązań informatycznych nowym systemem wspierającym procesy biznesowe w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Bazą narzędziową planowanych prac projektowych powinna być uniwersalna platforma komponentowa określana terminem Platformy Technicznej (dalej PT). Zasadniczym przeznaczeniem PT jest stworzenie optymalnych warunków projektowania, implementacji, wdrażania i eksploatacji procesów biznesowych. 1. Ogólne oczekiwania projektowe e-irz: a) zapewnienie uniwersalnych rozwiązań do wzajemnej interakcji wdrażanych domen procesowych ; b) zapewnienie efektywności procesu wytwórczego (wdrażania nowych procesów biznesowych, wprowadzanie zmian w istniejących procesach biznesowych) poprzez standaryzacje rozwiązań, budowę współdzielonych komponentów i wykorzystanie gotowych komponentów technologicznych i funkcjonalnych; c) udostępnienie rozwiązań i narzędzi informatycznych do zarządzania kluczowymi komponentami PT i wdrożonych na ich bazie domen procesów (monitorowanie zdarzeń systemowych, monitorowanie procesów, zarządzanie procesami, zarządzanie regułami biznesowymi procesów, zarządzanie modelami dziedzinowymi modelami kanonicznymi, modelami warstw biznesowych podsystemu raportowania itd.); d) zapewnienie rozwiązań skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych; e) umożliwienie zarządzania pracą aktorów procesów biznesowych poprzez udostępnienie efektywnego modelu zadaniowego; f) zapewnienie wydajnego i parametryzowanego systemu raportowania operacyjnego i zarządczego; g) wdrożenie podsystemu retencji danych operacyjnych; h) udostępnienie ergonomicznego, graficznego interfejsu użytkownika; i) zapewnienie interoperacyjności budowanych i wdrażanych komponentów poprzez udostępnienie warstw komunikacyjnych usług i danych; j) integracja z współdzielonymi w ARiMR podsystemami zarządzania repozytoriami użytkowników; k) udostępnienie kluczowych warstw i komponentów systemowych wykorzystywanemu przez ARiMR podsystemu monitorowania Zabbix; 2. Platforma Techniczna Platforma Techniczna stanowi podstawę do budowy Systemu e-irz, jest zbiorem komponentów stanowiących bazę narzędziową przeznaczoną do wsparcia całego cyklu życia procesu biznesowego, począwszy od jego projektu, implementacji poprzez wdrożenie aż po jego utrzymanie i rozwój. Platforma techniczna to przede wszystkim: a) podsystem budowy formularzy użytkownika GUI (Graphic User Interface), b) silnik procesów biznesowych BPE (Business Process Engine), c) silnik reguł biznesowych BRE (Business Rules Engine), d) podsystem monitorowania BAM (Business Activity Monitor), e) podsystem raportowy klasy Business Intelligence, f) szyna integracyjna klasy ESB, g) podsystem zarządzania repozytorium dokumentów elektronicznych (rejestrator dokumentów wraz z repozytorium dokumentów); moduł ten należy traktować jako rozwiązanie tymczasowe; docelowo ARiMR planuje wdrożyć System klasy ECM, który będzie traktowany jako jeden z wielu systemów peryferyjnych w stosunku do platformy technicznej, 2 / 14

3 h) baza danych operacyjnych Systemu e-irz. PT musi zostać zbudowana wyłącznie w oparciu o elementy ogólnodostępne na rynku. Zamawiający wymaga, aby świadczenie dostaw i usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego przez Zamawiającego w sekcji III.2.1) pkt I.1.3) ogłoszenia o zamówieniu. Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić przy realizacji zamówienia komunikowanie się osób występujących po stronie Wykonawcy z Zamawiającym i sporządzanie dokumentów w języku polskim. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3 / 14

4 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) DZP /2015 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_zant Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S z dnia: 01/08/2015 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/07/2015 (dd/mm/rrrr) 4 / 14

5 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: Przedmiotem zamówienia jest, w Sekcja II.1.5) okresie 36 miesięcy, zaprojektowanie Systemu e-irz (elektronicznej identyfikacji i rejestracji zwierząt), jego budowa, wdrożenie a następnie zapewnienie usług jego utrzymania i rozwoju. Głównym celem budowy Sytemu e-irz jest zastąpienie obecnie eksploatowanych rozwiązań informatycznych nowym systemem wspierającym procesy biznesowe w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Bazą narzędziową planowanych prac projektowych powinna być uniwersalna platforma komponentowa określana terminem Platformy Technicznej (dalej PT). Zasadniczym przeznaczeniem PT jest stworzenie optymalnych warunków projektowania, implementacji, wdrażania i eksploatacji procesów biznesowych. 1. Ogólne oczekiwania projektowe e- IRZ: Powinno być: Przedmiotem zamówienia jest, w okresie 36 miesięcy, zaprojektowanie Systemu e-irz (elektronicznej identyfikacji i rejestracji zwierząt), jego budowa, wdrożenie a następnie zapewnienie usług jego utrzymania i rozwoju. Głównym celem budowy Sytemu e-irz jest zastąpienie obecnie eksploatowanych rozwiązań informatycznych nowym systemem wspierającym procesy biznesowe w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Bazą narzędziową planowanych prac projektowych powinna być uniwersalna platforma komponentowa określana terminem Platformy Technicznej (dalej PT). Zasadniczym przeznaczeniem PT jest stworzenie optymalnych warunków projektowania, implementacji, wdrażania i eksploatacji procesów biznesowych. 1. Ogólne oczekiwania projektowe e- IRZ: 5 / 14

6 a) zapewnienie uniwersalnych rozwiązań do wzajemnej interakcji wdrażanych domen procesowych; b) zapewnienie efektywności procesu wytwórczego (wdrażania nowych procesów biznesowych, wprowadzanie zmian w istniejących procesach biznesowych) poprzez standaryzacje rozwiązań, budowę współdzielonych komponentów i wykorzystanie gotowych komponentów technologicznych i funkcjonalnych; c) udostępnienie rozwiązań i narzędzi informatycznych do zarządzania kluczowymi komponentami PT i wdrożonych na ich bazie domen procesów (monitorowanie zdarzeń systemowych, monitorowanie procesów, zarządzanie procesami, zarządzanie regułami biznesowymi procesów, zarządzanie modelami dziedzinowymi modelami kanonicznymi, modelami warstw biznesowych podsystemu raportowania itd.) d) zapewnienie rozwiązań skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych; e) umożliwienie zarządzania pracą aktorów procesów biznesowych poprzez udostępnienie efektywnego modelu zadaniowego f) zapewnienie wydajnego i parametryzowanego systemu raportowania operacyjnego i zarządczego; g) wdrożenie podsystemu retencji danych operacyjnych; h) udostępnienie ergonomicznego, graficznego interfejsu użytkownika; i) zapewnienie interoperacyjności budowanych i wdrażanych komponentów poprzez udostępnienie warstw komunikacyjnych usług i danych; j) integracja z współdzielonymi w ARiMR podsystemami zarządzania repozytoriami użytkowników; k) udostępnienie kluczowych warstw i komponentów systemowych wykorzystywanemu przez ARiMR podsystemu monitorowania Zabbix; 2. Platforma Techniczna l) zapewnienie uniwersalnych rozwiązań do wzajemnej interakcji wdrażanych domen procesowych; m) zapewnienie efektywności procesu wytwórczego (wdrażania nowych procesów biznesowych, wprowadzanie zmian w istniejących procesach biznesowych) poprzez standaryzacje rozwiązań, budowę współdzielonych komponentów i wykorzystanie gotowych komponentów technologicznych i funkcjonalnych; n) udostępnienie rozwiązań i narzędzi informatycznych do zarządzania kluczowymi komponentami PT i wdrożonych na ich bazie domen procesów (monitorowanie zdarzeń systemowych, monitorowanie procesów, zarządzanie procesami, zarządzanie regułami biznesowymi procesów, zarządzanie modelami dziedzinowymi modelami kanonicznymi, modelami warstw biznesowych podsystemu raportowania itd.) o) zapewnienie rozwiązań skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych; p) umożliwienie zarządzania pracą aktorów procesów biznesowych poprzez udostępnienie efektywnego modelu zadaniowego q) zapewnienie wydajnego i parametryzowanego systemu raportowania operacyjnego i zarządczego; r) wdrożenie podsystemu retencji danych operacyjnych; s) udostępnienie ergonomicznego, graficznego interfejsu użytkownika; t) zapewnienie interoperacyjności budowanych i wdrażanych komponentów poprzez udostępnienie warstw komunikacyjnych usług i danych; u) integracja z współdzielonymi w ARiMR podsystemami zarządzania repozytoriami użytkowników; v) udostępnienie kluczowych warstw i komponentów systemowych wykorzystywanemu przez ARiMR podsystemu monitorowania Zabbix; 2. Platforma Techniczna 6 / 14

7 Platforma Techniczna stanowi Platforma Techniczna stanowi podstawę do budowy Systemu e- podstawę do budowy Systemu e- IRZ, jest zbiorem komponentów IRZ, jest zbiorem komponentów stanowiących bazę narzędziową stanowiących bazę narzędziową przeznaczoną do wsparcia całego przeznaczoną do wsparcia całego cyklu życia procesu biznesowego, cyklu życia procesu biznesowego, począwszy od jego projektu, począwszy od jego projektu, implementacji poprzez wdrożenie implementacji poprzez wdrożenie aż po jego utrzymanie i rozwój. aż po jego utrzymanie i rozwój. Platforma techniczna to przede Platforma techniczna to przede wszystkim: wszystkim: a) podsystem budowy formularzy i) podsystem budowy formularzy użytkownika GUI (Graphic User użytkownika GUI (Graphic User Interface), Interface), b) silnik procesów biznesowych BPE j) silnik procesów biznesowych BPE (Business Process Engine), (Business Process Engine), c) silnik reguł biznesowych BRE k) silnik reguł biznesowych BRE (Business Rules Engine), (Business Rules Engine), d) podsystem monitorowania BAM l) podsystem monitorowania BAM (Business Activity Monitor), (Business Activity Monitor), e) podsystem raportowy klasy m) podsystem raportowy klasy Business Intelligence, Business Intelligence, f) szyna integracyjna klasy ESB, n) szyna integracyjna klasy ESB, g) podsystem zarządzania o) podsystem zarządzania repozytorium dokumentów repozytorium dokumentów elektronicznych (rejestrator elektronicznych (rejestrator dokumentów wraz z repozytorium dokumentów wraz z repozytorium dokumentów); moduł ten należy dokumentów); moduł ten należy traktować jako rozwiązanie traktować jako rozwiązanie tymczasowe; docelowo ARiMR, tymczasowe; docelowo ARiMR, planuje wdrożyć System klasy ECM, planuje wdrożyć System klasy ECM, który będzie traktowany jako jeden który będzie traktowany jako jeden z wielu systemów peryferyjnych w z wielu systemów peryferyjnych w stosunku do platformy technicznej, stosunku do platformy technicznej, h) baza danych operacyjnych p) baza danych operacyjnych Systemu e-irz. Systemu e-irz. PT musi zostać zbudowana PT musi zostać zbudowana wyłącznie w oparciu o elementy wyłącznie w oparciu o elementy ogólnodostępne na rynku. ogólnodostępne na rynku. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający wymaga, aby świadczenie dostaw i usług objętych świadczenie dostaw i usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej przez osoby się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego udziału w postępowaniu opisanego przez Zamawiającego w sekcji przez Zamawiającego w sekcji III.2.1) pkt I.1.3) ogłoszenia o III.2.1) pkt I.1.3) ogłoszenia o zamówieniu. Zamówienie będzie zamówieniu. Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. realizowane w języku polskim. Wykonawca będzie zobowiązany Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić przy realizacji zapewnić przy realizacji zamówienia komunikowanie się zamówienia komunikowanie się osób występujących po stronie osób występujących po stronie Wykonawcy z Zamawiającym i Wykonawcy z Zamawiającym i 7 / 14

8 sporządzanie dokumentów w języku polskim. sporządzanie dokumentów w języku polskim. Workflow należy traktować jako zautomatyzowany w całości lub części proces biznesowy, w trakcie którego dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane pomiędzy uczestnikami procesu w celu umożliwienia wykonania zdefiniowanych czynności w sposób zgodny z ustalonymi regułami biznesowymi. Silnik Workflow (Workflow Engine (s)) należy trakowa z kolei jako komponent systemowy (rozwiązanie informatyczne) zapewniający między innymi: interpretację definicji procesu biznesowego przygotowanego w zgodzie z zakładanym standardem opisu, kontrole przebiegu procesu biznesowego: tworzenie instancji procesu, aktywacja procesu, zawieszenie procesu i jego zakończenie nawigacja pomiędzy czynnościami procesu biznesowego, która może obejmować działania sekwencyjne bądź równoległe, interpretację istotnych danych dotyczących procesu dołączanie lub wyłączanie określonych uczestników procesu interfejs wywoływania zewnętrznych aplikacji i usług dostęp do istotnych danych o procesie biznesowym identyfikacje użytkownika silnika Platformę procesową BPM należy utożsamiać z systemem klasy BPM opartym na silniku procesów (silniku workflow), w którym: definicja procesów została opracowana w zgodzie ze standardem XPDL opracowanym przez konsorcjum WfMC wśród komponentów platformy procesowej, poza silnikiem worklow, zastosowano silnik reguł biznesowych (BRE) oraz komponent monitorowania platformy (Business Activity Monitor) definicja procesów biznesowych został oparta na graficznych 8 / 14

9 narzędziach projektowych umożliwiających modelowanie procesów biznesowych użytkownikom biznesowym wykorzystano dedykowany komponent (aplikację kliencką w wersji desktopowej pracującej pod kontrola systemu Windows lub w wersji przeglądarkowej) do administracji platformą w zakresie zarządzania procesami biznesowy Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja III.2.1) pkt I.1.3) Zamiast: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje zespołem osób, który jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym niżej wymienione wymagania, przy czym Zamawiający nie dopuszcza łączenia pełnienia różnych funkcji przez jedną osobę: a) Jednym Kierownikiem Projektu z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a), posiadającym certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe o profilu b) Jednym Kierownikiem Projektu z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b), posiadającym certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe o profilu c) Jednym Kierownikiem Utrzymania z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Utrzymania systemów o których mowa jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) i b), posiadającym certyfikat ITIL Foundation lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe. d) Jednym architektem IT z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku architekta IT, w tym z minimum rocznym doświadczeniem przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) oraz minimum 2-letnim doświadczeniem przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji Powinno być: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje zespołem osób, który jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym niżej wymienione wymagania, przy czym Zamawiający nie dopuszcza łączenia pełnienia różnych funkcji przez jedną osobę: a) Jednym Kierownikiem Projektu z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) ogłoszenia o zamówieniu, posiadającym certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe o profilu b) Jednym Kierownikiem Projektu z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Projektu przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu, posiadającym certyfikat Prince 2 Practitioner lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe o profilu c) Jednym Kierownikiem Utrzymania z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Utrzymania systemów o których mowa jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) ogłoszenia o zamówieniu, posiadającym certyfikat ITIL Foundation lub równoważny, posiadającym wykształcenie wyższe. d) Jednym Kierownikiem Utrzymania z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika Utrzymania systemów o których mowa jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu, 9 / 14

10 III.2.1) pkt I.1.2) lit. b), posiadającym posiadającym certyfikat ITIL certyfikaty TOGAF w wersji minimum Foundation lub równoważny, 8, wydanym przez The Open Group posiadającym wykształcenie wyższe. lub równoważnym, OMG BPMN e) Jednym Architektem IT z minimum na poziomie advanced (ścieżka 3-letnim doświadczeniem na techniczna) lub równoważnym, stanowisku architekta IT, w tym z OMG UML na poziomie advanced minimum 2-letnim doświadczeniem lub równoważnym, z praktyczną przy realizacji zamówień o zakresie znajomością technologii i rozwiązań jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. Business Process Management a) ogłoszenia o zamówieniu, (BPM), Enterprise Service posiadającym certyfikat TOGAF w Bus (ESB), Enterprise Content wersji minimum 8 lub równoważny, Management (ECM), posiadającym wydany przez The Open Group lub równoważny, z praktyczną znajomością notacji UML i BPMN e) Jednym projektantem, z potwierdzoną doświadczeniem minimum 5-letnim doświadczeniem projektowym, z praktyczną w projektowaniu systemów (potwierdzoną doświadczeniem informatycznych opartych na projektowym) znajomością platformie procesowej BPM przy technologii i rozwiązań Business realizacji zamówień o zakresie Process Management (BPM), jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a), Enterprise Service Bus (ESB), posiadającym praktyczną znajomość Enterprise Content Management standardów projektowania systemów informatycznych: J2EE, Spring, JavaServer Faces, Hibernate, Service Oriented Architecture, Master Data Management, posiadającym certyfikaty: OMG UML na poziomie advanced lub równoważnym, OMG BPMN na poziomie advanced (ścieżka techniczna), posiadający f) Trzema programistami w obszarze BPM, każdy z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy przy projektowaniu i implementacji systemów o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a), każdy posiadający certyfikaty OCA (Oracle Certified Associate - Java SE Programmer) lub równoważny, OMG BPMN na poziomie advanced (techniczna) lub równoważnym, OMG UML na poziomie advanced lub równoważnym, z praktyczną znajomością technologii i rozwiązań Business Process Management (BPM), Enterprise Service Bus (ESB), Enterprise Content Management (ECM), każdy posiadający wykształcenie wyższe o profilu g) Dwoma programistami w obszarze BI, każdy z minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy przy (ECM), posiadającym wykształcenie wyższe o profilu f) Jednym Architektem IT z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku architekta IT, w tym z minimum 2-letnim doświadczeniem przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu, posiadającym certyfikat TOGAF w wersji minimum 8 lub równoważny, z praktyczną znajomością notacji UML potwierdzoną doświadczeniem projektowym, z praktyczną (potwierdzoną doświadczeniem projektowym) znajomością technologii i rozwiązań Business Intelligence, posiadającym g) Jednym Projektantem, z minimum 5-letnim doświadczeniem w projektowaniu systemów informatycznych opartych na platformie procesowej BPM przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) ogłoszenia o zamówieniu, posiadającym (potwierdzoną doświadczeniem projektowym) praktyczną znajomość standardów projektowania systemów informatycznych Service Oriented Architecture, posiadającym certyfikat OMG Certified Expert in BPM 2 10 / 14

11 projektowaniu i implementacji systemów o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b), każdy posiadający certyfikaty: OCP Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional lub równoważny, OMG UML na poziomie advanced lub równoważnym, każdy biorący udział w projektach informatycznych jako programista wykorzystując: i. relacyjne bazy danych, ii. narzędzia: integracji danych, budowy kostek OLAP oraz narzędzia raportowania i analizy danych, każdy posiadający wykształcenie wyższe o profilu h) Dwoma analitykami w obszarze BPM, każdy z minimum 3- letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a), każdy ze znajomością notacji BPMN potwierdzoną stosownymi certyfikatami OMG BPMN na poziomie advanced (ścieżka biznesowa i techniczna) lub równoważnym, każdy posiadający znajomość notacji UML potwierdzona certyfikatami OMG UML na poziomie advanced lub równoważnym, każdy posiadający certyfikat z zakresu inżynierii wymagań REQB - poziom advanced lub równoważnym, każdy posiadający wykształcenie wyższe o profilu i) Jednym analitykiem w obszarze BI, z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b), ze znajomością rozwiązań BI, znajomością notacji UML potwierdzoną stosownymi certyfikatami OMG UML na poziomie advanced lub równoważnym, posiadającym certyfikat z zakresu inżynierii wymagań REQB poziom advanced lub równoważnym, posiadającym wykształcenie wyższe o profilu informatycznym j) Jednym testerem IT, z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie testowania systemów (minimum na poziomie fundamental) lub równoważny, posiadającym h) Jednym Projektantem, z minimum 5-letnim doświadczeniem w projektowaniu systemów informatycznych opartych na platformie Business Intelligence przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu, posiadającym praktyczną znajomość standardów projektowania systemów informatycznych Master Data Management, posiadającym certyfikat OMG Certified UML Professional 2 (minimum na poziomie fundamental) lub równoważny, posiadającym i) Trzema programistami w obszarze BPM, każdy z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy przy projektowaniu i implementacji systemów o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) ogłoszenia o zamówieniu, każdy z praktyczną (potwierdzoną doświadczeniem projektowym) znajomością języków programowania obiektowego (np. Java), notacji UML, notacji BPMN, technologii i rozwiązań Business Process Management (BPM), Enterprise Service Bus (ESB), Enterprise Content Management (ECM), każdy posiadający j) Dwoma programistami w obszarze BI, każdy z minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy przy projektowaniu i implementacji systemów o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu, każdy z praktyczną znajomością (potwierdzoną doświadczeniem projektowym) języków programowania baz danych (np. PL/SQL), notacji UML, każdy biorący udział w projektach informatycznych jako programista wykorzystując: i. relacyjne bazy danych, ii. narzędzia: integracji danych, budowy kostek OLAP oraz narzędzia raportowania i analizy danych, 11 / 14

12 informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) i c), posiadającym certyfikat ISTQB Advanced Test Manager lub równoważny, posiadającym informatycznym k) Jednym testerem IT, z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie testowania systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) i c), posiadającym certyfikat ISTQB Advanced Technical Test Analyst lub równoważny, posiadającym l) Jednym specjalistą posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie szacowania złożoności oprogramowania wykorzystującego metodykę IFPUG, posiadającym m) Dwoma administratorami platformy procesowej, każdy z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie administracji sytemu informatycznego zbudowanego w oparciu o platformę procesową BPM oraz szynę usług ESB, każdy z nich realizował zadania administratora baz danych oraz serwerów aplikacyjnych przez okres co najmniej 3 lat, każdy posiadający informatycznym n) Dwoma administratorami platformy BI, każdy z minimum 3- letnim doświadczeniem w zakresie administracji sytemu raportowoanalitycznego, każdy z nich realizował zadania administratora baz danych oraz serwerów aplikacyjnych przez okres co najmniej 3 lat, każdy posiadający każdy posiadający wykształcenie wyższe o profilu k) Jednym analitykiem w obszarze BPM, z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) ogłoszenia o zamówieniu, ze znajomością notacji BPMN, posiadającym certyfikat OMG Certified Expert in BPM 2 (minimum na poziomie fundamental) lub równoważny, posiadającym l) Jednym analitykiem w obszarze BPM, z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) ogłoszenia o zamówieniu, ze znajomością notacji BPMN, posiadającym wykształcenie wyższe o profilu m) Jednym analitykiem w obszarze BI, z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu, z praktyczną znajomością rozwiązań BI, znajomością notacji UML, posiadającym certyfikat OMG Certified UML Professional 2 (minimum na poziomie fundamental) lub równoważny, posiadającym n) Jednym testerem IT, z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie testowania systemów informatycznych przy realizacji zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. a) ogłoszenia o zamówieniu, posiadającym certyfikat ISTQB Foundation Certificate lub równoważny, posiadającym o) Jednym testerem IT, z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie testowania systemów informatycznych przy realizacji 12 / 14

13 zamówień o zakresie jak w sekcji III.2.1) pkt I.1.2) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu, posiadającym certyfikat ISTQB Foundation Certificate lub równoważny, posiadającym p) Jednym specjalistą, posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie szacowania złożoności oprogramowania wykorzystującego metodykę IFPUG, posiadającym q) Dwoma administratorami platformy procesowej, każdy z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie administracji sytemu informatycznego zbudowanego w oparciu o platformę procesową BPM oraz szynę usług ESB, (każdy) który realizował zadania administratora baz danych oraz serwerów aplikacyjnych przez okres co najmniej 3 lat, każdy posiadający r) Dwoma administratorami platformy BI, każdy z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie administracji sytemu raportowoanalitycznego, który realizował zadania administratora baz danych oraz serwerów aplikacyjnych przez okres co najmniej 3 lat, każdy posiadający wykształcenie wyższe o profilu Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Sekcja II.2.1) ppkt 8) Zamiast: Powinno być: 8) Dostarczenie oprogramowania PT 8) Dostarczenie oprogramowania wraz z udzieleniem licencji ARiMR PT wraz z udzieleniem licencji na oprogramowanie PT. ARiMR oraz wparciem na warunkach producenta oprogramowania. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 28/08/2015 Godzina: 11:00 Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert (dd/mm/rrrr) lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Powinno być: 21/09/2015 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: Sekcja VI.3) dodaje się pkt 7 o brzmieniu 13 / 14

14 7. Na potrzeby zamówienia Zamawiający zapewni infrastrukturę sprzętową, w tym między innymi serwery Dell PowerEdge R720 o następujących parametrach: a) Procesor - Intel(R) Xeon(R) CPU E v2; b) Liczba procesorów w każdym serwerze - 2; c) Liczba rdzeni / procesor - 6 core/cpu; d) Pamięć RAM - 64GB RAM DDR Mhz; e) Dyski twarde - 2 dyski 300GB o prędkości obrotowej rpm; f) Interfejsy sieciowe (LAN) - 8 portów 1Gb Ethernet RJ45; g) Interfejsy sieciowe (FC) - 2 karty wyposażone w 2 porty 8GB/s każda. Pozostałe elementy infrastruktury sprzętowej będą przedmiotem dialogu. VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19/08/2015 (dd/mm/rrrr) - ID: / 14

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo