Innowacyjne projekty w obszarze ochrony zdrowia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjne projekty w obszarze ochrony zdrowia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II"

Transkrypt

1 Innowacyjne projekty w obszarze ochrony zdrowia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz

2 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty realizowane w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej Innowacyjne technologie medyczne i informatyczne Innowacyjne programy profilaktyczne Innowacyjne programy edukacyjne Innowacyjne badania naukowe Planowane innowacyjne przedsięwzięcia

3 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty realizowane w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Medical Care Continuity MCC (w ramach programu eten)

4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Ucyfrowienie systemu echokardiograficznego i mammograficznego w Cele: zakup mammografu z przystawką cyfrową, modernizacja echokardiografu w Ośrodku Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc, modernizacja echokardiografu w Oddziale Chorób Serca i Naczyń, modernizacja echokardiografu w Oddziale Elektrokardiologii. Osiągnięcia: zwiększenie moŝliwości wykonania kompleksowych badań diagnostycznych w zakresie schorzeń układu krąŝenia, mammograficznych oraz diagnostyki innych układów, podniesienie jakości usług medycznych, minimalizacja czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia medyczne, moŝliwość elektronicznego przesyłania i archiwizowania danych medycznych ,30 złz

5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego eszpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji Cele: zakup Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, połączenie systemu LIS z Ruchem Chorych (HIS), modernizacja serwerów i oprogramowania NetRaad, integracja systemu NetRaad z systemem InfoMedica wraz z moŝliwością rejestracji przez Internet, rozszerzenie posiadanych licencji na bazy danych i system InfoMedica (połączenie systemów - LIS i RIS), powstanie telecentrum, modernizacja systemu telekonsultacji KONSUL, zakup mikrosterowników EKG i sond pomiarowych dla Centrum Nadzoru Kardiologicznego, zakup systemu Holterowskiego

6 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego eszpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji Osiągnięcia: poprawa jakości usług medycznych, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych dla realizacji usług dla pacjentów i profesjonalistów Małopolski i regionu, poprawa dostępu do usług medycznych, minimalizacja czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia medyczne, ułatwienie zlecania badań lekarzom, szybsza i łatwiejsza procedura otrzymywania wyników, nadzór kardiologiczny osób przewlekle chorych - pozostających bez opieki bezpośredniej, stworzenie sieci telekardiologicznej, współpraca za pomocą internetu z lekarzami poz, szpitalami, jednostkami klinicznymi oraz aptekami, pełna informacja dla pacjentów i profesjonalistów na temat wszystkich usług wykonywanych w szpitalu ,51 zł

7 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw INKUBATOR ZDROWIA (moduł inwestycyjny) Przedsięwzięcie inwestycyjne związane z modernizacją i wyposaŝeniem laboratoriów cyfrowego obrazowania celem prowadzenia zintegrowanej i kompleksowej oceny obrazów i wyników badań laboratoryjnych związanych z procesem starzenia i zmianami chorobowymi. Projekt obejmuje m. in.: modernizację tomografu rezonansu magnetycznego Magnetom Sonata Maestro Class (w celu podwyŝszenia rozdzielczości przestrzennej uzyskiwanych obrazów, wprowadzając jednocześnie techniki równoległego obrazowania) zakup nowoczesnej aparatury medycznej, opartej o najnowsze rozwiązania technologiczne (tj. zakup głowic liniowych, upgrade u Leonardo do Leonardo Circulation, analizatora do detekcji kwasów nukleinowych, średniopolowego tomografu rezonansu magnetycznego z magnesem otwartym MRI oraz densytometru cyfrowego)

8 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw INKUBATOR ZDROWIA (moduł inwestycyjny) Cele: podwyŝszenie jakości świadczeń realizowanych w laboratoriach Szpitala poprzez ich modernizację i doposaŝenie, stworzenie zintegrowanej struktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań obrazowych układu krąŝenia, narządów ruchu z zastosowaniem MSCT, MRI, cyfrowej ultrasonografii, densytometrii i radiologii oraz badań genetycznych w celu stratyfikacji pacjentów do tzw. grup ryzyka, kompleksowa analiza czynników ryzyka miaŝdŝycy, wykrycie osób o podwyŝszonym indywidualnym ryzyku wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego udaru mózgu oraz wdroŝenie u nich zintensyfikowanych działań profilaktycznych, zbadanie genetycznego ryzyka populacyjnego w celu prognozowania występowania miaŝdŝycy, wdroŝenie warsztatów dla osób szczególnie zagroŝonych z grup ryzyka zł

9 Program eten Medical Care Continuity - MCC W 2005 roku Szpital jako jedyny w Polsce rozpoczął realizację projektu MCC Medical Care Continuity współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu eten. Projekt dotyczy hospitalizacji w domach pacjentów onkologicznych i monitorowania ich stanu zdrowia m. in. za pomocą łącza szerokopasmowego i systemu call center. Rezultaty: obniŝenie kosztów opieki medycznej pacjenta onkologicznego zwiększenie komfortu pacjenta podczas leczenia onkologicznego

10 Innowacyjne Technologie Informatyczne Innowacyjne Technologie Informatyczne Infomedica zintegrowany pakiet obsługujący róŝne sfery działalności szpitala NetRaad system zbierania, archiwizacji i udostępniania obrazów i wyników badań diagnostycznych w postaci cyfrowej AcomNet system zbierania, archiwizacji i udostępniania obrazów i wyników badań angiograficznych w postaci cyfrowej ComPASC system zbierania, archiwizacji i udostępniania obrazów i wyników badań echokardiograficznych w postaci cyfrowej TeleDICOM system zdalnych konsultacji medycznych wyspecjalizowanych w dziedzinie angiografii Tele-EKG system ciągłego zdalnego monitoringu pacjentów kardiologicznych

11 Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące diagnostyki Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Specjalnością Ośrodka jest interdyscyplinarna nieinwazyjna diagnostyka obrazowa wszystkich obszarów i narządów oraz realizacja programów w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowia. W Ośrodku wdroŝono w 2000 roku pierwsze w Polsce badania serca i naczyń wieńcowych metodą MSCT. Od 2004 roku nowością jest wirtualna kolonoskopia i bronchoskopia diagnostyczna przy uŝyciu MSCT Od 2002 r. prowadzone są badania układu krąŝenia z wykorzystaniem tomografii rezonansu magnetycznego umoŝliwiające kompleksową ocenę mięśnia serca z dokładną analizą jego morfologii, czynności, perfuzji, Ŝywotności i metabolizmu w czasie jednego badania.

12 W 2005 roku w Ośrodku Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc otwarto pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej pracownię 64-warstwowej tomografii komputerowej

13 Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące leczenia Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące leczenia Od 2001 r. realizowany jest przez Szpital Małopolski Program Leczenia Ostrego Zawału Serca przy zastosowaniu angioplastyki wieńcowej. Rezultatem jest zmniejszenie śmiertelności wewnątrzszpitalnej w STEMI o około 10% i poprawa bezpieczeństwa pacjentów w Małopolsce. Rocznie programem objętych jest 1500 chorych. W szpitalu przeprowadzane są, w systemie całodobowym dla pacjentów z całej Polski, zabiegi operacyjne tętniaków aorty wstępującej, łuku i aorty zstępującej, z powodu rozwarstwienia aorty. Do tej pory wykonano ponad 600 takich zabiegów, co stawia ośrodek krakowski na pierwszym miejscu w kraju i na wiodącym miejscu w Europie. W 2002 r. wdroŝono w Szpitalu innowacyjny sposób leczenia zwęŝeń tętnic szyjnych metodą angioplastyki z wykorzystaniem urządzeń do neuroprotekcji.

14 Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące leczenia Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące leczenia bezszwowa zastawka aortalna W styczniu 2005 roku w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii wykonano pierwszą na świecie operację wszczepienia bezszwowej zastawki aortalnej. Zabieg wszczepienia zastawki trwał niecałą minutę, dzięki czemu zostało ograniczone ryzyko śmiertelnych powikłań, a chorzy dyskwalifikowani do tej pory do leczenia operacyjnego z powodu zbyt wysokiego ryzyka związanego z czasem operacji, teraz będą mogli się jej poddać. W 2005 r. zastawka serca została wszczepiona trzem pacjentom. W styczniu 2006 r. bezszwową zastawkę wszczepiono kolejnym trzem pacjentom. Wkrótce planowane jest wprowadzenie zastawek typu 3F Therapeutics do powszechnego stosowania.

15 Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące programów profilaktycznych Autorskie programy profilaktyczne Program wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego Program diagnostyki i leczenia otyłości Program prewencji miaŝdŝycy i choroby niedokrwiennej serca Program wczesnej diagnostyki zaburzeń metabolizmu glukozy (nietolerancja glukozy, cukrzyca) Program wczesnego wykrywania i poprawy jakości Ŝycia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc Program profilaktyki antynikotynowej i nowotworowej płuc Program wczesnej diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby i szczepień ochronnych Program kompleksowej diagnostyki chorób tarczycy Program wczesnego wykrywania chorób prostaty Program wczesnego wykrywania niewydolności układu Ŝylnego kończyn dolnych i profilaktyki choroby zakrzepowo-zatorowej Program wczesnego wykrywania miaŝdŝycy kończyn dolnych Program oceny czynników ryzyka i prewencji pierwotnej miaŝdŝycy

16 Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące programów profilaktycznych Innowacyjne działania realizowane w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2007 r. Zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej 2006 r. Sieć Pododdziałów Rehabilitacji Kardiologicznej Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposaŝenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii Szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej dla dorosłych POLGRAFT: przygotowanie allogenicznych biostatycznych przeszczepów tkankowych (remont + zakup sprzętu) Zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii Zakup aparatury dla oddziałów i klinik kardiochirurgii ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposaŝenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii Małoinwazyjne pobieranie tętnic i Ŝył - kardiochirurgia

17 Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące programów profilaktycznych Innowacyjne działania realizowane w ramach programu POLKARD m. in.: 2005 r. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii Pokrycie kosztów wykonania zabiegów implantacji stentów do tętnic szyjnych Zakup przenośnych aparatów echokardiograficznych dla ośrodków kardiologicznych biorących udział w kwalifikacji do przeszczepu serca Zakup aparatury dla funkcjonowania oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii 2004 r. implantacja stentów szyjnych chirurgiczne leczenie migotania przedsionków echokardiograf wysokiej klasy

18 Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące programów edukacyjnych Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące programów edukacyjnych (Rok 2007) IV Małopolskie Warsztaty Elektrokardiograficzne Elektrostymulacja i elektrofizjologia bez tajemnic II Krakowskie Międzynarodowe Warsztaty Flebologiczne Konferencja Onkologiczno-Pulmonologiczna Niedrobnokomórkowy rak płuc leczenie adiuwantowe III Międzynarodowe Sympozjum Prewencji Chorób Układu KrąŜenia Obrazowanie, postępowanie i badania kliniczne II Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Konferencja Choroby infekcyjne jako problem interdyscyplinarny Kurs Europejskiego Stowarzyszenia Kardio-Torako Chirurgów Zaawansowane techniki operacyjne w kardiochirurgii Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardioanestezjologów III Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji VIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej New Frontiers in Interventional Cardiology

19 Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące programów badań naukowych Innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące badań naukowych BIOMEDYCYNA Obszary zainteresowań: Technologie biomedyczne: nowe markery diagnostyczne, medycyna regeneracyjna (przeszczepy, komórki macierzyste), innowacyjne podejścia i interwencje terapeutyczne, badania markerów uszkodzenia mięśnia sercowego po ablacjach struktur arytmogennych, bioprotezy, technika bezszwowa, zastawka dwuczęściowa, ocena kliniczna elektrycznej resynchronizacji serca itp.) Szczepionki BIOTECHNOLOGIA Farmacja: genetycznie uwarunkowana oporność na leki Ochrona zdrowia: leczenie/diagnostyka (kardiologia, chirurgia serca, naczyń, transplantologia, choroby płuc, chirurgia klatki piersiowej, choroby zakaźne, choroby infekcyjne, choroby nowotworowe), prewencja schorzeń cywilizacyjnych, promocja zdrowia, innowacyjne leczenie Genetyka: badania genetyczne, badanie ekspresji genów w chorobach serca i naczyń, polimorfizmy genowe (SNP) w chorobach serca i naczyń KOSMETOLOGIA stres komórkowy BIO-INFORMATYKA telemedycyna, cyfrowy szpital, e-learning, e-health, tele-ekg

20 Klaster Life Science Kraków Klaster Life Science Kraków W październiku 2006 r., z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, została podpisana umowa z przedstawicielami kilkunastu firm i instytucji naukowych w celu stworzenia klastra dla firm, instytucji, organizacji i społeczności działających w obrębie nauk o Ŝyciu. Jednym z jego załoŝycieli był Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. Długoterminowym celem przedsięwzięcia jest stworzenie w Krakowie największego w Europie Środkowej i Wschodniej centrum przemysłu i badań biotechnologicznych. Podpisanie porozumienia o utworzeniu Klastra Life Science ma wskazać przyszłym inwestorom mocną stronę Krakowa jaką są nauki biomedyczne: medycyna, biologia, biochemia, biotechnologia i farmacja.

21 Planowane innowacyjne przedsięwzięcia Planowane innowacyjne przedsięwzięcia Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych Zintegrowany projekt w obszarze specjalistycznej medycyny ratunkowej i katastrof: Centrum Urazów Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej Budowa ogólnokrajowej sieci centrów telemedycznych w dziedzinie prewencji i zwalczania chorób układu krąŝenia CTM HeartNet

22 Planowane innowacyjne przedsięwzięcia Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Cele: Zakup nowych technologii, doposaŝenie, modernizacja, budowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury: zakup innowacyjnych technologii oraz infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania zaplecza badawczo-rozwojowego, diagnostycznego i leczniczego w celu zapewnienia pacjentom dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych; modernizacja, budowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury w celu usprawnienia i unowocześnienia procesu przyjęcia pacjentów do Szpitala (między innymi wzorcowa erecepcja, medyczne call center 24) Utworzenie Centrum Badań i Edukacji - EDUKATORIUM

23 Planowane innowacyjne przedsięwzięcia Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Planowane efekty (realizowane w ramach współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie): wdroŝenie technologii cyfrowej radiologii integracja danych elektronicznych rozwój telemedycyny i telekonsulatcji prowadzenie badań nad prewencją, diagnostyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych programy edukacyjne

24 Projekt Pomoc i Nadzieja W ramach projektu zostaną zrealizowane: EDUKATORIUM Pomoc i Nadzieja Ośrodek Badań Prewencyjnych Ośrodek Telemedycyny (e-health) i Koordynacji Danych Ośrodek Międzynarodowych Programów Medycznych Przebudowa i remont części budynku dla potrzeb kardiologii i rehabilitacji stacjonarnej Ośrodek Aktywizacji Ruchowej i Zdrowego śywienia Hotel ZDROWIA 2 sale konferencyjne, 4 sale szkoleniowe Elektroniczna biblioteka medyczna Wzorcowa e-recepcja i Medyczne call center 24

25 Planowane innowacyjne przedsięwzięcia Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej, Ostrych Stanów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powstanie budynku specjalistycznego oddziału ratunkowego i lądowiska dla helikopterów, zakup wyposaŝenia do istniejących w Szpitalu jednostek włączonych w realizację działań Centrum i ich integracja z programami telemedycznymi i systemem ratownictwa, niezbędne pod względem lokalizacyjnym i funkcjonalnym wyburzenia, remonty i modernizacje na terenie Szpitala, które umoŝliwią sprawną realizację zadań w ramach Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej, remont części budynku, w którym obecnie znajduje się oddział kardiologiczny na potrzeby realizacji zadań z zakresu rehabilitacji sercowo-naczyniowej, powstanie Centrum Symulacji w Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Medycynie Ratunkowej i Katastrof, którego celem jest umoŝliwienie kadrze medycznej z całej Polski podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia przy wykonywaniu zabiegów resuscytacyjnych oraz specjalistycznych procedur z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i prowadzenie szkoleń dla pacjentów zagroŝonych nagłą śmiercią sercową i ich rodzin.

26 Planowane innowacyjne przedsięwzięcia Budowa ogólnokrajowej sieci centrów telemedycznych w dziedzinie prewencji i zwalczania chorób układu krąŝenia CTM HeartNet realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Sieć Centrów Telemedycznych HeartNet będzie łączyła wiodące ośrodki medyczne w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii i diagnostyki obrazowej na terenie Polski przy wykorzystaniu wydzielonych oraz zabezpieczonych szybkich łączy telekomunikacyjnych. Szpital będzie współpracował przy realizacji projektu wchodząc w skład konsorcjum jako wiodący partner medyczny.

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą: PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013 pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Dobre praktyki wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2007-2012 Zdrowe społeczeństwo Mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch) sentencja Juwenalisa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020 Załącznik do Uchwały nr 262/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dnia 14 listopada 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014 2020 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY WRZESIEŃ 2010 22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze na zdrowie Innowacje kontra choroby Jan Olbrycht o przyszłości Funduszy Europejskich UNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Zweryfikowany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Mokotowskie Centrum Medyczne zapewnia opiekę w ramach działalności trzech jednostek organizacyjnych. PRZYCHODNIA SZPITAL ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Mokotowskie Centrum Medyczne zapewnia opiekę w ramach działalności trzech jednostek organizacyjnych. PRZYCHODNIA SZPITAL ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne, powstał na bazie istniejącego od 1931 roku szpitala Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na Mokotowie, w historycznej lokalizacji Warszawy. Istniejący od

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, październik 2011r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce PODSUMOWANIE I. INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE OCENA DOSTĘPU Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie

OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS ZAŁOŻEŃ projektu Pomorskie e-zdrowie Gdańsk Kwiecień 2014 Strona 1 Cel projektu Celem głównym projektu Pomorskie e-zdrowie jest poprawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Drogie Koleżanki i Koledzy, Drogie Koleżanki i Koledzy, Trafia do Was drugi tegoroczny numer Biuletynu Kardiologia Inwazyjna i mam nadzieję, że spora część z Was przeczyta go w atmosferze albo właśnie rozpoczynającego się lub bliskiego

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo