System Telekomunikacyjny DGT Millenium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Telekomunikacyjny DGT Millenium"

Transkrypt

1 System Telekomunikacyjny DGT Millenium R ISO 9001 Nowy model komunikacji multimedialnej Nowa jakoœæ sieci Innowacyjna architektura us³ug CTI Wsparcie dla biznesu - dodatkowe Ÿród³a dochodów Wspó³praca z sieciami IP, ATM i FR Ewolucja systemu DGT Millenium - nowy model komunikacji DGT Millenium jest uniwersaln¹ platform¹ komunikacyjn¹ typu PABX o bardzo szerokich mo liwoœciach funkcjonalnych i u ytkowych. Zaimplementowany w systemie bogaty zestaw nowoczesnych us³ug i aplikacji, zaspokaja potrzeby zarówno ma³ych firm typu SOHO, jak i du ych korporacji, a tak e dostawców us³ug telekomunikacyjnych i internetowych. DGT Millenium pozwala u ytkownikom w pe³ni uczestniczyæ w globalnej wymianie informacji, co jest niezbêdnym warunkiem osi¹gniêcia ekonomicznego sukcesu oraz przewagi nad konkurencj¹. DGT Millenium obejmuje serwer telekomunikacyjny (przystosowany do realizacji zarówno komutacji kana³ów, jak i komutacji pakietów), zbiór aplikacji us³ugowych, takich jak Contact Center czy CTI, system zarz¹dzania oraz terminale u ytkowników. Serwer telekomunikacyjny charakteryzuje: rozbudowana funkcjonalnoœæ rozwi¹zañ sieciowych, centralne zarz¹dzanie, innowacyjna modularna baza us³ug zintegrowanie us³ug i obs³uguj¹cych je aplikacji, wspó³praca z telefoni¹ komputerow¹ CT i CTI, skalowalnoœæ i dedykowane rozwi¹zania usprawniaj¹ce procesy pracy w firmie, wysoka niezawodnoœæ eksploatacji i redukcja kosztów eksploatacyjnych, wspó³praca z pakietowymi sieciami telefonii IP, ATM i Frame Relay mo liwoœæ przesy³ania poprzez sieæ g³osu, danych i faksów

2 Nowa jakoœæ sieci Dziêki postêpuj¹cemu procesowi konwergencji sieci, czyli po³¹czeniu technik telekomunikacyjnych i informatycznych, system komunikacyjny DGT Millenium integruje transmisjê g³osu i danych. Zastosowanie zaawansowanych technik sieciowych umo liwia budowê rozleg³ych sieci o jednolitym planie numeracyjnym i równym dla wszystkich abonentów dostêpie do aplikacji, us³ug oraz zasobów sieciowych. Architektura sieciowa systemu DGT Millenium umo liwia skalowanie i konfigurowanie funkcji systemu stosownie od potrzeb u ytkownika (np. w zale noœci od rozproszenia terytorialnego). DGT Millenium gwarantuje swobodny dostêp do us³ug, zarówno lokalnie, jak i w ca³ej sieci, bez wzglêdu na wykorzystywane medium po³¹czenia fizycznego (Ethernet, ISDN, ATM, X25, HDLC, RS232 itp.). Ponadto zapewnia mo liwoœæ wspó³pracy ze sprzêtem central wykonanych w innej technologii, np. z 32-bitowymi sterownikami. W DGT Millenium wykorzystany zosta³ sieciowy system operacyjny klasy Unix, który zapewnia du ¹ efektywnoœæ pracy systemu komunikacyjnego oraz wysoki stopieñ bezpieczeñstwa. Jego szczególn¹ zalet¹ jest mo liwoœæ implementacji szerokiej gamy protoko³ów sieciowych. Zintegrowany podstawowy protokó³ TCP/IP zwiêksza wydajnoœæ systemu DGT Millenium, zapewniaj¹c ³atwy i szybki dostêp do sieci LAN i us³ug teleinformatycznych. Dziêki temu u ytkownik zyskuje swobodê wyboru, z jakiego typu sieci i us³ug systemowych chce korzystaæ. Centralny system zarz¹dzania sieci¹ obni a koszty eksploatacyjne systemu, pozwala bowiem efektywnie wykonywaæ wszelkie czynnoœci zwi¹zane z nadzorowaniem sieci i jej elementów, takie jak wykonywanie testów i kontrolê alarmów. Przyjazny i ³atwy w obs³udze interfejs u ytkownika znacznie u³atwia tak e wykonywanie czynnoœci operatorskich, jak choæby rekonfiguracja abonenta. Modu³owoœæ systemu zarz¹dzania zapewnia komfortow¹ administracjê sieci¹ dowolnej wielkoœci. Systemowy robot pomiarowy dokonuje pomiarów napiêæ sta³ych, zmiennych oraz diagnozuje stan linii abonenckich. Sterowanie pomiarami mo e odbywaæ siê zdalnie, z centrum zarz¹dzania i nadzoru sieci central lub lokalnie za pomoc¹ przenoœnego stanowiska utrzymaniowego. Wszystkie procesory liniowe (DSS1, Q.SIG, Ss7, PL, S 0,UK0, V5.x), jak i rejestrowe (R2, DTMF), s¹ wyposa one w zdalne narzêdzia diagnostyczne, czyli monitory stanu z graficznym interfejsem u ytkownika, które wspomagaj¹ eksploatacjê systemu.

3 Innowacyjna architektura us³ug Modu³owa zasada rozbudowy i modyfikacji systemu pozwala na elastyczne skalowanie zbioru us³ug abonenckich stosownie do wielkoœci i charakteru firmy. DGT Millenium daje szerokie mo liwoœci aran acji: zarówno na potrzeby ma³ych firm typu SOHO, jak i du ych korporacji, a tak e dostawców us³ug telekomunikacyjnych i internetowych. DGT Millenium oferuje nowoczesne funkcje dla systemów operatorskich, dyspozytorskich, dyspozytorskich-specjalnych, sieci inteligentnych oraz dla lokalnej sieci ³¹cznoœci ruchomej typu DECT. Funkcje tego rodzaju spe³niaj¹ szczególne wymagania stawiane przez stanowiska zarz¹dzania w energetyce, górnictwie, s³u bach bezpieczeñstwa i ratownictwa, lotnictwie, wojsku i marynarce. W systemie zastosowano najnowsze standardy telekomunikacyjne, dziêki czemu oferuje on bogaty zestaw funkcji i us³ug o charakterze multimedialnym, takich jak: - rozszerzone wideokonferencje i wideopo³¹czenia, - informacje handlowe oraz dostêp do wideokatalogów, - zdalne nauczanie, - komputerowe wspomaganie projektowania, - poczta elektroniczna i wideopoczta, - zdalna praca, obs³uga, nadzór itp. Modu³y us³ug (serwery) zapewniaj¹ dedykowan¹ dla ró norodnych grup klientów aran acjê zaawansowanych funkcji i us³ug: Serwer us³ug: dyspozytorskich, awizo i uk³adów sekretarsko-dyrektorskich. Serwer miêdzy innymi mo e zawieraæ us³ugi Call Center, zarz¹dzania konferencj¹, zarz¹dzania kolejk¹ zg³oszeñ, interkomem, centralne awizo itp.; Serwer zaawansowanych us³ug hotelowych i specjalnych (szpitale, sanatoria, akademiki). Serwer miêdzy innymi realizuje us³ugi prepaid, budki telefonicznej, wydruku rachunków na ¹danie itp.; Serwer zaawansowanych us³ug elektronicznych: obs³uga poczty , user to user z SMS, billing online na stronach Web, konfiguracjê indywidualnych us³ug abonenckich itp.; Serwer CTI realizuje protoko³y (np. TAPI, JTAPI, CORBA) wspó³pracy z zewnêtrznymi systemami komputerowymi, spe³niaj¹cymi specyfikacjê ECMA, oraz z protoko³ami firmowymi IP-DGT. CTI Protokó³ CTI ( Computer Telephone Integration) umo liwia wspó³pracê z aplikacjami, których zadaniem jest zintegrowanie dwóch dotychczas odrêbnych systemów: sieci telefonicznej i sieci komputerowej. Oznacza to pe³n¹ wspó³pracê z systemami poczty g³osowej, serwerami faksów, rejestratorami rozmów i z bazami teleadresowymi, np. w systemach wspomagania dowodzenia, systemach ratownictwa, itp. DGT Millenium w sposób elastyczny mo e dostosowaæ siê równie do wielu innych zastosowañ integracyjnych. Najprostsza opcja CTI to automatyczna prezentacja danych dzwoni¹cego klienta na ekranie terminala abonenta. Oprócz u³atwienia pracy, CTI pozwala na zdobywanie informacji samemu zainteresowanemu (automatyczne pobranie danych o sobie, np. status zamówieñ, stan konta itp.). CTI daje mo liwoœæ korzystania z funkcji fax-on-demand, której zadaniem jest udostêpnienie osobie dzwoni¹cej niezbêdnych informacji w formie wiadomoœci faksowej wysy³anej pod podany przez klienta numer. CTI w swojej czystej formie mo na zastosowaæ tylko w po³¹czeniu z us³ug¹ DNIS ( Digital Number Identification Service), czyli automatyczn¹ identyfikacj¹ rozmówcy. Poniewa mo liwoœci rozpoznawania numeru s¹ ograniczone, wiêc wykorzystuje siê po³¹czenie wielu elementów IVR ( Interactive Voice Response) i ACD ( Automatic Call Distribution) w celu zdobycia informacji na temat osoby dzwoni¹cej, np. w postaci osobistego numeru identyfikacyjnego.

4 Wsparcie dla biznesu - dodatkowe Ÿród³a dochodów Serwer telekomunikacyjny DGT Millenium nale y do nowej generacji inteligentnych central abonenckich. Oprócz typowych funkcji PABX system realizuje tak e zaawansowane funkcje telekomunikacyjne: interaktywne rozpoznawanie g³osu IVR (Interactive Voice Response), poczta g³osowa, realizacja po³¹czeñ typu callback itp. Dziêki mo liwoœciom rozbudowy funkcji i pojemnoœci oraz architekturze otwartej na nowe rozwi¹zania stanowi doskona³¹ bazê do stworzenia uniwersalnej platformy dostêpu do zaawansowanych us³ug multimedialnych z wykorzystaniem technologii ISDN, ATM i IP. System jest otwarty pod wzglêdem interfejsów, co umo liwia p³ynn¹ migracjê w kierunku nowych technologii w przysz³oœci. oraz elastyczne poszerzanie zakresu funkcji. Ta cecha czyni z DGT Millenium inwestycjê pewn¹ i przysz³oœciow¹. Modu³owa konstrukcja systemu i standardowe protoko³y zapewniaj¹ elastyczne skalowanie zbioru realizowanych us³ug abonenckich, pozwalaj¹ na ewolucyjn¹ rozbudowê i modernizacjê oraz wydatnie obni aj¹ koszty eksploatacji. Otwarta architektura DGT Millenium stanowi równie gotowe rozwi¹zanie, s³u ¹ce do budowy sieci inteligentnej, która umo liwia operatorom elastyczne wprowadzanie do swojej sieci us³ug o wartoœci dodanej. Dostawcy us³ug stosuj¹c DGT Millenium zyskuj¹ mo liwoœæ poszerzenia i uatrakcyjnienia swojej oferty, korzystaj¹c z rozwi¹zañ i aplikacji pochodz¹cych od ró nych producentów. Oznacza to zwiêkszenie wydajnoœci i efektywnoœci sieci, a co za tym idzie, stanowi dodatkowe Ÿród³a dochodów. Mo liwoœæ budowania wirtualnych sieci korpo racyjnych (VPN Virtual Private Network) otwiera przed przedsiêbiorcami nowe mo liwoœci. Na przyk³ad wsparcie ze strony systemu DGT Millenium funkcji teleworkingu pozwala przedsiêbiorstwom zwiêkszyæ efektywnoœæ na stanowiskach pracy znajduj¹cych siê poza ich siedzibami. Nowe us³ugi umo liwiaj¹ takiemu pracownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji systemu, jak i korzystania z zasobów sieci firmy.

5 Wspó³praca z sieciami IP, ATM i FR Zastosowanie technologii informatycznych w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych decyduje o nowych mo liwoœciach i stanowi o sukcesie firmy. Najwiêksze nadzieje zawi¹zane s¹ z technologi¹ Voice over IP (VoIP) która jest rozwijana na bazie Voice over ATM (VoATM) oraz Voice over Frame Relay (VoFR). Ogólnie rozwi¹zania te mo na opatrzyæ has³em Voice over Data Network (VoN). Architektura DGT Millenium daje mo liwoœæ sieciowania central telefonicznych w oparciu o technologiê Voice over Data Network. Rozwi¹zanie to pozwala na jednoczesn¹ transmisjê danych, g³osu, a tak e obrazu wideo w sieci informatycznej ³¹cz¹cej oddzia³y firmy. Technologiê VoN mo na rozwijaæ, wykorzystuj¹c do tego prywatne sieci wirtualne VPN. System DGT Millenium wspó³pracuje z sieci¹ telefonii IP poprzez cyfrowe ³¹cza ISDN (BRI, PRI), jak równie poprzez ³¹cza analogowe (E&M, CB). Pozwala to na wykorzystanie rozleg³ych sieci komputerowych do integracji central w jednolity system telefoniczny. Rozwi¹zania IP oferowane przez DGT spe³niaj¹ rygorystyczne wymagania na dostêpnoœæ i zajêtoœæ ³¹czy, szybkoœci prz e³¹czania pakietów i innych parametrów. System DGT Millenium przystosowany jest do wspó³pracy z modu³em ATM dokonuj¹cym konwersji zró nicowanych protoko³ów us³ugowych sieci lokalnych na jednolity schemat sieci ATM. Zapewnia to efektywny transport danych zarówno z kana³ów telefonicznych, jak i ró nych interfejsów transmisji danych. Opiera siê on na prze³¹cznikach dostêpowych ATM posiadaj¹cych porty E1. Prze³¹czniki dostêpowe ATM od strony szkieletu ATM wyposa one s¹ w porty STM1 lub STM4 (o przep³ywnoœciach odpowiednio 155Mb/s lub 622Mb/s). Porty mog¹ pracowaæ ze œwiat³owodami wielomodowymi, jak i jednomodowymi. Prze³¹czniki dostêpowe ATM od strony systemu telekomunikacyjnego DGT wyposa one mog¹ byæ w elastycznie konfigurowane zestawy portów : E1, E3, Etherne t. Koncepcja DGT integracji strumieni informacji opartych na komutacji kana³ów i komutacji pakietów jest otwarta na nowe technologie i konkurencyjne rozwi¹zania. G³ówne korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania technologii Voice over Data Network, to: obni enie kosztów za po³¹czenia miêdzystrefowe miêdzy abonentami (w obrêbie firmowej infrastruktury teleinformatycznej p³acimy jak za po³¹czenia lokalne), zlikwidowanie op³at za po³¹czenia do PSTN miêdzy oddzia³ami firmy, Krótki okres zwrotu inwestycji, jednoczesne przesy³anie g³osu i danych w tej samej sieci teleinformatycznej, wykorzystanie istniej¹cej ju infrastruktury sieci korporacyjnej, realizacja szerszej gamy us³ug PABX.

6 Ewolucja systemu Modularyzacja systemu DGT Millenium i jego skalowalnoœæ pozwala u ytkownikom starszych produktów DGT na ewolucyjn¹ modernizacjê swojej infrastruktury teleinformatycznej bez kosztownej wymiany ca³ego sprzêtu. Dziêki swojej architekturze DGT Millenium mo e byæ instalowany na istniej¹cej starszej platformie sprzêtowej poddanej modernizacji. Uzyskuje siê tym sposobem nowe mo liwoœci funkcjonalne i u ytkowe. Tak wiêc DGT Millenium jest przyk³adem ewolucji systemów telekomunikacyjnych DGT polegaj¹cej na przejœciu od komutacji kana³ów do komutacji pakietów. Istot¹ ewolucji jest migracja w stronê konwergencji g³osu, danych i obrazu. Najnowsze technologie pozwalaj¹ na redukcjê kosztów utrzymania i u ytkowania infrastruktury teleinformatycznej. Obecnie DGT Millenium obejmuje: serwer telekomunikacyjny przystosowany do realizacji zarówno komutacji kana³ów, jak i komutacji pakietów, zbiór us³ug g³osowych i aplikacji wspieraj¹cych, takich jak Contact Center czy CTI, modu³owy system zarz¹dzania zapewniaj¹cy komfortow¹ administracjê sieci¹ dowolnej wielkoœci, nowoczesne terminale u ytkowników umo liwiaj¹ce szybki i prosty dostêp do funkcji systemu. Dane techniczne Standardowe funkcje systemu DGT Millenium: automatyczne zestawianie po³¹czeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych w ruchu krajowym i miêdzynarodowym, pe³na taryfikacja po³¹czeñ z mo liwoœci¹ wydruku zestawieñ dla ka dego abonenta i ustalonych grup abonentów systemu, mo liwoœæ dowolnego ustawienia uprawnieñ dla ka dego abonenta, bogaty zestaw udogodnieñ zamawianych przez abonenta, elastyczne przydzielanie numerów dla ka dego abonenta, mo liwoœæ utworzenia jednolitego planu numeracyjnego w sieci DGT Millenium, wyodrêbnienie zamkniêtych grup u ytkowników, dÿwiêkowa i wizualna sygnalizacja stanów alarmowych, automatyczne lub rêczne uruchamianie procesów diagnostycznych, mo liwoœæ generowania i wysy³ania impulsów zaliczaj¹cych zgodnie z wymaganiami TP S.A. dla wszystkich poziomów sieci, obs³uga wi¹zki ³¹czy PBX i PABX, wspó³praca z sieci¹ inteligentn¹ IN w celu tworzenia prywatnych sieci wirtualnych VPN (numer 0806 xxxxxx...), konwersja sygnalizacji: strumieñ cyfrowy 2 Mbit/s o jednym typie sygnalizacji mo e zostaæ zamieniony na strumieñ o innej sygnalizacji, strumieñ cyfrowy 2 Mbit/s mo e ulec konwersji na analogow¹ postaæ sygnalizacji miêdzycentralowej, prze³¹czanie kana³ów, przezroczyste komutowanie sygna³ów 64 kbit/s danych i mowy wraz z sygnalizacj¹ miêdzy dowolnymi portami 2 Mbit/s, prze³¹czanie i grupowanie n sygna³ów 64 kbit/s w s¹siednich kana³ach, grupowanie w oddzielne strumienie 2 Mbit/s, dope³nienie nie w pe³ni zajêtych strumieni 2 Mbit/s w celu lepszego wykorzystania linii transmisyjnych, wielodrogowe prowadzenie czêœci strumienia sygna³ów w celu zwiêkszenia pewnoœci transmisji, wydzielanie i wprowadzanie, z ³¹cza przelotowego 2 Mbit/s mo e byæ pobierana i wprowadzana pewna iloœæ kana³ów 64 kbit/s; wolne kana³y mog¹ byæ zajmowane przez inne sygna³y.

7 Us³ugi Identyfikacja numeru: bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DDI - Direct Dialing In), wielokrotny numer abonenta (MSN - Multiple Subscriber Number), prezentacja numeru abonenta wywo³uj¹cego (CLIP - Calling Line Identification Presentation), blokada prezentacji numeru abonenta wywo³uj¹cego (CLIR - Calling Line Identification Restriction), prezentacja numeru abonenta do³¹czonego (COLP - Connected Line Identification Presentation), blokada prezentacji numeru abonenta do³¹czonego (COLR- Connected Line Identification Restriction), identyfikacja wywo³añ z³oœliwych (MCI - Malicious Call Identification), blokada po³¹czeñ wychodz¹cych (OCB - Outgoing Call Barring), dodatkowe adresowanie abonenta (SUB - Sub-addressing), przenoœnoœæ terminala (TP - Terminal Portability). Dokoñczenie obs³ugi wywo³ania: po³¹czenie oczekuj¹ce (CW - Call Waiting), po³¹czenie zawieszone (CH - Call Hold). Oferowanie wywo³ania: przekazanie wywo³ania (CT- Call Transfer), prze³¹czenie wywo³ania przy zajêtoœci (CFB- Call Forwarding Busy), prze³¹czanie wywo³ania przy nieobecnoœci (CFNR - Call Forwarding No Reply), prze³¹czanie wywo³ania bezwarunkowe (CFU - Call Forwarding Unconditional). Wielu uczestników: po³¹czenie konferencyjne (CONF - Conference Calling), obs³uga trzech uczestników (3PTY - Three-Party Service). Dodatkowe informacje o przenoszeniu: sygnalizacja u ytkownik-u ytkownik (UUS - User-to-User). Taryfikacja: informacja taryfikacyjna (AOC - Advice Of Charge) przed, podczas trwania lub na zakoñczenie po³¹czenia, informacja o op³acie w trakcie po³¹czenia (AOCD - Advice Of Charge During the Call), informacja o op³acie po zakoñczeniu po³¹czenia (AOCE - Advice Of Charge at the End of the Call). Niezawodnoœæ System wyposa ono w mechanizmy gwarantuj¹ce niezawodne funkcjonowanie. Oprogramowanie serwera w sposób ci¹g³y dokonuje diagnostyki pracy wszystkich podzespo³ów serwera komunikacyjnego. Natychmiast sygnalizuje b³êdne dzia³anie, automatycznie rekonfiguruje system i eliminuje wadliwie dzia³aj¹cy podzespó³ bez roz³¹czenia zestawionych po³¹czeñ (automatycznie dokonuje prze³¹czenia na podzespó³ rezerwowy). Mo liwe jest tak e rêczne uruchamianie testów wewnêtrznych. Ci¹g³oœæ pracy i niezawodnoœæ zapewnia równie odpowiednie rozdzielenie wi¹zek ³¹czy i tworzenie dróg obejœciowych. Interfejsy systemowe ¹cze dostêpu podstawowego BRI - protokó³ ETSI ISDN DSS1. ¹cze dostêpu pierwotnego PRI - protokó³ ETSI ISDN DSS1, Qsig, PCM 30. ¹cze cyfrowe do sieci publicznej - protokó³ MFC-R2. ¹cze analogowe MMA - z wybieraniem dekadowym i tonowym DTMF, - odbiór sygna³u telezliczania 16kHz. ¹cza analogowe - MB, sygnalizacja sta³opr¹dowa. ¹cza E&M - cyfrowa i analogowa odmiana sygnalizacji liniowej 1E/M skojarzona z sygnalizacj¹ rejestrowo dekadow¹. ¹cze analogowe CB - z wybieraniem dekadowym i tonowym DTMF, - nadajnik FSK (CLIP), - nadajnik telezliczania 16kHz.

8 Dane ogólne Pojemnoœæ numerów pojedynczego serwera telekomunikacyjnego: numerów Pojemnoœæ portów pojedynczego serwera telekomunikacyjnego wykonanie portów wykonanie portów wykonanie portów Sygnalizacje - protoko³y telekomunikacyjne: DSS1, DGT-ISDN, Qsig, SS7, V5.x, E&M, R2, ASS, DTMF, LB, DLB Protoko³y CTI: IP-DGT, TAPI, CORBA Sterowanie: pojedyncze lub dublowane Interfejsy: BRI, PRI, PCM 30, E&M, CB, MB, MMA Zasilanie 230 VAC 50 Hz; 48 VDC Warunki klimatyczne: praca w standardowych pomieszczeniach nieklimatyzowanych. Wilgotnoœæ wzglêdna: 30% - 80% Temperatura 5 C - 40 C Wymiary: wysokoœæ od 800 do 2100mm szerokoœæ 600mm g³êbokoœæ 600mm DGT Sp. z o.o. ul. Jaœkowa Dolina Gdañsk Oddzia³ w Straszynie ul. M³yñska Straszyn tel.: fax: internet:

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług

ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług Dostęp podstawowy BRA (Basic Rate Access): 2B + D (144 kbit/s) Kanał informacyjny B - 64 kbit/s (izochroniczny, komutacja łączy)

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Telco 2.0 jako element integracji telekomunikacyjnych sieci prywatnych i publicznych

Telco 2.0 jako element integracji telekomunikacyjnych sieci prywatnych i publicznych Jarosław Legierski Zakład Platform Usługowych i Middleware Orange Labs Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telco 2.0 jako element integracji telekomunikacyjnych sieci prywatnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r.

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r. cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r. SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 3 Oferta usług do

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s cennik us ug Sieci Polpak-T Tabela 1 Op aty za uzyskanie dost pu do sieci POLPAK-T (4+5) Uzyskanie dost pu do szybkich sieci transmisji danych POLPAK-T - za ka de zakoƒczenie àcza: 1) bezpoêredniego z

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Część I Opłaty jednorazowe i miesięczne 2. Rozdział 1 Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu ISDN w ramach usługi linia cyfrowa ISDN tp 2

Część I Opłaty jednorazowe i miesięczne 2. Rozdział 1 Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu ISDN w ramach usługi linia cyfrowa ISDN tp 2 cennik usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP S.A. (rozwiązania dla biznesu) Spis treści: Część I Opłaty jednorazowe i miesięczne 2 Rozdział 1 Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu ISDN w

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu

Slican dla Twojego hotelu Slican dla Twojego hotelu Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko wygodne pokoje i

Bardziej szczegółowo

cennik usługi linia cyfrowa ISDN świadczonej przez Orange Polska S.A. (rozwiązania dla biznesu)

cennik usługi linia cyfrowa ISDN świadczonej przez Orange Polska S.A. (rozwiązania dla biznesu) cennik usługi linia cyfrowa ISDN świadczonej przez Orange Polska S.A. (rozwiązania dla biznesu) Spis treści Część I... 2 Rozdział 1 Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu ISDN w ramach usługi linia cyfrowa

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP S.A. (rozwiązania dla biznesu) Spis treści

usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP S.A. (rozwiązania dla biznesu) Spis treści cennik usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP S.A. (rozwiązania dla biznesu) Spis treści Część I Opłaty jednorazowe i miesięczne...2 Rozdział 1 Opłaty jednorazowe za uzyskanie dostępu ISDN w

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie. Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie. Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie Niezależny Operator Lokalny w dziedzinie telekomunikacji 01.07.2013 Część I USŁUGI TELEFONICZNE Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

KAREL DS200. Zintegrowana platforma komunikacji biznesowej. KAREL DS200 to cyfrowa centrala telefoniczna przeznaczona do instalacji i użytkowania

KAREL DS200. Zintegrowana platforma komunikacji biznesowej. KAREL DS200 to cyfrowa centrala telefoniczna przeznaczona do instalacji i użytkowania KAREL DS200 Zintegrowana platforma komunikacji biznesowej WPROWADZENIE KAREL DS200 to cyfrowa centrala telefoniczna przeznaczona do instalacji i użytkowania we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET Cennik obowi¹zuje od 18.09.2017 r. Us³uga PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 150 pobierania do 150 Mb/s wysy³ania do 10 Mb/s Cena

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony)

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony) cennik us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany Tabela 1 Jednorazowe op aty instalacyjne Jednorazowa op ata instalacyjna Rodzaj us ugi VAT Instalacja us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM e-flownet Portal informacje ogólne» E-FLOWNET PORTAL TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DLA:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Łączność w zarządzaniu kryzysowym DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Typowe wymogi użytkowników systemu łączności w warunkach zarządzania kryzysowego System łączności powinien być w najwyższym

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27 Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze Kondensacyjne kot³y gazowe Technologia kondensacyjna Nowoczesna technologia kondensacyjna zastosowana

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo