System Telekomunikacyjny DGT Millenium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Telekomunikacyjny DGT Millenium"

Transkrypt

1 System Telekomunikacyjny DGT Millenium R ISO 9001 Nowy model komunikacji multimedialnej Nowa jakoœæ sieci Innowacyjna architektura us³ug CTI Wsparcie dla biznesu - dodatkowe Ÿród³a dochodów Wspó³praca z sieciami IP, ATM i FR Ewolucja systemu DGT Millenium - nowy model komunikacji DGT Millenium jest uniwersaln¹ platform¹ komunikacyjn¹ typu PABX o bardzo szerokich mo liwoœciach funkcjonalnych i u ytkowych. Zaimplementowany w systemie bogaty zestaw nowoczesnych us³ug i aplikacji, zaspokaja potrzeby zarówno ma³ych firm typu SOHO, jak i du ych korporacji, a tak e dostawców us³ug telekomunikacyjnych i internetowych. DGT Millenium pozwala u ytkownikom w pe³ni uczestniczyæ w globalnej wymianie informacji, co jest niezbêdnym warunkiem osi¹gniêcia ekonomicznego sukcesu oraz przewagi nad konkurencj¹. DGT Millenium obejmuje serwer telekomunikacyjny (przystosowany do realizacji zarówno komutacji kana³ów, jak i komutacji pakietów), zbiór aplikacji us³ugowych, takich jak Contact Center czy CTI, system zarz¹dzania oraz terminale u ytkowników. Serwer telekomunikacyjny charakteryzuje: rozbudowana funkcjonalnoœæ rozwi¹zañ sieciowych, centralne zarz¹dzanie, innowacyjna modularna baza us³ug zintegrowanie us³ug i obs³uguj¹cych je aplikacji, wspó³praca z telefoni¹ komputerow¹ CT i CTI, skalowalnoœæ i dedykowane rozwi¹zania usprawniaj¹ce procesy pracy w firmie, wysoka niezawodnoœæ eksploatacji i redukcja kosztów eksploatacyjnych, wspó³praca z pakietowymi sieciami telefonii IP, ATM i Frame Relay mo liwoœæ przesy³ania poprzez sieæ g³osu, danych i faksów

2 Nowa jakoœæ sieci Dziêki postêpuj¹cemu procesowi konwergencji sieci, czyli po³¹czeniu technik telekomunikacyjnych i informatycznych, system komunikacyjny DGT Millenium integruje transmisjê g³osu i danych. Zastosowanie zaawansowanych technik sieciowych umo liwia budowê rozleg³ych sieci o jednolitym planie numeracyjnym i równym dla wszystkich abonentów dostêpie do aplikacji, us³ug oraz zasobów sieciowych. Architektura sieciowa systemu DGT Millenium umo liwia skalowanie i konfigurowanie funkcji systemu stosownie od potrzeb u ytkownika (np. w zale noœci od rozproszenia terytorialnego). DGT Millenium gwarantuje swobodny dostêp do us³ug, zarówno lokalnie, jak i w ca³ej sieci, bez wzglêdu na wykorzystywane medium po³¹czenia fizycznego (Ethernet, ISDN, ATM, X25, HDLC, RS232 itp.). Ponadto zapewnia mo liwoœæ wspó³pracy ze sprzêtem central wykonanych w innej technologii, np. z 32-bitowymi sterownikami. W DGT Millenium wykorzystany zosta³ sieciowy system operacyjny klasy Unix, który zapewnia du ¹ efektywnoœæ pracy systemu komunikacyjnego oraz wysoki stopieñ bezpieczeñstwa. Jego szczególn¹ zalet¹ jest mo liwoœæ implementacji szerokiej gamy protoko³ów sieciowych. Zintegrowany podstawowy protokó³ TCP/IP zwiêksza wydajnoœæ systemu DGT Millenium, zapewniaj¹c ³atwy i szybki dostêp do sieci LAN i us³ug teleinformatycznych. Dziêki temu u ytkownik zyskuje swobodê wyboru, z jakiego typu sieci i us³ug systemowych chce korzystaæ. Centralny system zarz¹dzania sieci¹ obni a koszty eksploatacyjne systemu, pozwala bowiem efektywnie wykonywaæ wszelkie czynnoœci zwi¹zane z nadzorowaniem sieci i jej elementów, takie jak wykonywanie testów i kontrolê alarmów. Przyjazny i ³atwy w obs³udze interfejs u ytkownika znacznie u³atwia tak e wykonywanie czynnoœci operatorskich, jak choæby rekonfiguracja abonenta. Modu³owoœæ systemu zarz¹dzania zapewnia komfortow¹ administracjê sieci¹ dowolnej wielkoœci. Systemowy robot pomiarowy dokonuje pomiarów napiêæ sta³ych, zmiennych oraz diagnozuje stan linii abonenckich. Sterowanie pomiarami mo e odbywaæ siê zdalnie, z centrum zarz¹dzania i nadzoru sieci central lub lokalnie za pomoc¹ przenoœnego stanowiska utrzymaniowego. Wszystkie procesory liniowe (DSS1, Q.SIG, Ss7, PL, S 0,UK0, V5.x), jak i rejestrowe (R2, DTMF), s¹ wyposa one w zdalne narzêdzia diagnostyczne, czyli monitory stanu z graficznym interfejsem u ytkownika, które wspomagaj¹ eksploatacjê systemu.

3 Innowacyjna architektura us³ug Modu³owa zasada rozbudowy i modyfikacji systemu pozwala na elastyczne skalowanie zbioru us³ug abonenckich stosownie do wielkoœci i charakteru firmy. DGT Millenium daje szerokie mo liwoœci aran acji: zarówno na potrzeby ma³ych firm typu SOHO, jak i du ych korporacji, a tak e dostawców us³ug telekomunikacyjnych i internetowych. DGT Millenium oferuje nowoczesne funkcje dla systemów operatorskich, dyspozytorskich, dyspozytorskich-specjalnych, sieci inteligentnych oraz dla lokalnej sieci ³¹cznoœci ruchomej typu DECT. Funkcje tego rodzaju spe³niaj¹ szczególne wymagania stawiane przez stanowiska zarz¹dzania w energetyce, górnictwie, s³u bach bezpieczeñstwa i ratownictwa, lotnictwie, wojsku i marynarce. W systemie zastosowano najnowsze standardy telekomunikacyjne, dziêki czemu oferuje on bogaty zestaw funkcji i us³ug o charakterze multimedialnym, takich jak: - rozszerzone wideokonferencje i wideopo³¹czenia, - informacje handlowe oraz dostêp do wideokatalogów, - zdalne nauczanie, - komputerowe wspomaganie projektowania, - poczta elektroniczna i wideopoczta, - zdalna praca, obs³uga, nadzór itp. Modu³y us³ug (serwery) zapewniaj¹ dedykowan¹ dla ró norodnych grup klientów aran acjê zaawansowanych funkcji i us³ug: Serwer us³ug: dyspozytorskich, awizo i uk³adów sekretarsko-dyrektorskich. Serwer miêdzy innymi mo e zawieraæ us³ugi Call Center, zarz¹dzania konferencj¹, zarz¹dzania kolejk¹ zg³oszeñ, interkomem, centralne awizo itp.; Serwer zaawansowanych us³ug hotelowych i specjalnych (szpitale, sanatoria, akademiki). Serwer miêdzy innymi realizuje us³ugi prepaid, budki telefonicznej, wydruku rachunków na ¹danie itp.; Serwer zaawansowanych us³ug elektronicznych: obs³uga poczty , user to user z SMS, billing online na stronach Web, konfiguracjê indywidualnych us³ug abonenckich itp.; Serwer CTI realizuje protoko³y (np. TAPI, JTAPI, CORBA) wspó³pracy z zewnêtrznymi systemami komputerowymi, spe³niaj¹cymi specyfikacjê ECMA, oraz z protoko³ami firmowymi IP-DGT. CTI Protokó³ CTI ( Computer Telephone Integration) umo liwia wspó³pracê z aplikacjami, których zadaniem jest zintegrowanie dwóch dotychczas odrêbnych systemów: sieci telefonicznej i sieci komputerowej. Oznacza to pe³n¹ wspó³pracê z systemami poczty g³osowej, serwerami faksów, rejestratorami rozmów i z bazami teleadresowymi, np. w systemach wspomagania dowodzenia, systemach ratownictwa, itp. DGT Millenium w sposób elastyczny mo e dostosowaæ siê równie do wielu innych zastosowañ integracyjnych. Najprostsza opcja CTI to automatyczna prezentacja danych dzwoni¹cego klienta na ekranie terminala abonenta. Oprócz u³atwienia pracy, CTI pozwala na zdobywanie informacji samemu zainteresowanemu (automatyczne pobranie danych o sobie, np. status zamówieñ, stan konta itp.). CTI daje mo liwoœæ korzystania z funkcji fax-on-demand, której zadaniem jest udostêpnienie osobie dzwoni¹cej niezbêdnych informacji w formie wiadomoœci faksowej wysy³anej pod podany przez klienta numer. CTI w swojej czystej formie mo na zastosowaæ tylko w po³¹czeniu z us³ug¹ DNIS ( Digital Number Identification Service), czyli automatyczn¹ identyfikacj¹ rozmówcy. Poniewa mo liwoœci rozpoznawania numeru s¹ ograniczone, wiêc wykorzystuje siê po³¹czenie wielu elementów IVR ( Interactive Voice Response) i ACD ( Automatic Call Distribution) w celu zdobycia informacji na temat osoby dzwoni¹cej, np. w postaci osobistego numeru identyfikacyjnego.

4 Wsparcie dla biznesu - dodatkowe Ÿród³a dochodów Serwer telekomunikacyjny DGT Millenium nale y do nowej generacji inteligentnych central abonenckich. Oprócz typowych funkcji PABX system realizuje tak e zaawansowane funkcje telekomunikacyjne: interaktywne rozpoznawanie g³osu IVR (Interactive Voice Response), poczta g³osowa, realizacja po³¹czeñ typu callback itp. Dziêki mo liwoœciom rozbudowy funkcji i pojemnoœci oraz architekturze otwartej na nowe rozwi¹zania stanowi doskona³¹ bazê do stworzenia uniwersalnej platformy dostêpu do zaawansowanych us³ug multimedialnych z wykorzystaniem technologii ISDN, ATM i IP. System jest otwarty pod wzglêdem interfejsów, co umo liwia p³ynn¹ migracjê w kierunku nowych technologii w przysz³oœci. oraz elastyczne poszerzanie zakresu funkcji. Ta cecha czyni z DGT Millenium inwestycjê pewn¹ i przysz³oœciow¹. Modu³owa konstrukcja systemu i standardowe protoko³y zapewniaj¹ elastyczne skalowanie zbioru realizowanych us³ug abonenckich, pozwalaj¹ na ewolucyjn¹ rozbudowê i modernizacjê oraz wydatnie obni aj¹ koszty eksploatacji. Otwarta architektura DGT Millenium stanowi równie gotowe rozwi¹zanie, s³u ¹ce do budowy sieci inteligentnej, która umo liwia operatorom elastyczne wprowadzanie do swojej sieci us³ug o wartoœci dodanej. Dostawcy us³ug stosuj¹c DGT Millenium zyskuj¹ mo liwoœæ poszerzenia i uatrakcyjnienia swojej oferty, korzystaj¹c z rozwi¹zañ i aplikacji pochodz¹cych od ró nych producentów. Oznacza to zwiêkszenie wydajnoœci i efektywnoœci sieci, a co za tym idzie, stanowi dodatkowe Ÿród³a dochodów. Mo liwoœæ budowania wirtualnych sieci korpo racyjnych (VPN Virtual Private Network) otwiera przed przedsiêbiorcami nowe mo liwoœci. Na przyk³ad wsparcie ze strony systemu DGT Millenium funkcji teleworkingu pozwala przedsiêbiorstwom zwiêkszyæ efektywnoœæ na stanowiskach pracy znajduj¹cych siê poza ich siedzibami. Nowe us³ugi umo liwiaj¹ takiemu pracownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji systemu, jak i korzystania z zasobów sieci firmy.

5 Wspó³praca z sieciami IP, ATM i FR Zastosowanie technologii informatycznych w nowoczesnych systemach telekomunikacyjnych decyduje o nowych mo liwoœciach i stanowi o sukcesie firmy. Najwiêksze nadzieje zawi¹zane s¹ z technologi¹ Voice over IP (VoIP) która jest rozwijana na bazie Voice over ATM (VoATM) oraz Voice over Frame Relay (VoFR). Ogólnie rozwi¹zania te mo na opatrzyæ has³em Voice over Data Network (VoN). Architektura DGT Millenium daje mo liwoœæ sieciowania central telefonicznych w oparciu o technologiê Voice over Data Network. Rozwi¹zanie to pozwala na jednoczesn¹ transmisjê danych, g³osu, a tak e obrazu wideo w sieci informatycznej ³¹cz¹cej oddzia³y firmy. Technologiê VoN mo na rozwijaæ, wykorzystuj¹c do tego prywatne sieci wirtualne VPN. System DGT Millenium wspó³pracuje z sieci¹ telefonii IP poprzez cyfrowe ³¹cza ISDN (BRI, PRI), jak równie poprzez ³¹cza analogowe (E&M, CB). Pozwala to na wykorzystanie rozleg³ych sieci komputerowych do integracji central w jednolity system telefoniczny. Rozwi¹zania IP oferowane przez DGT spe³niaj¹ rygorystyczne wymagania na dostêpnoœæ i zajêtoœæ ³¹czy, szybkoœci prz e³¹czania pakietów i innych parametrów. System DGT Millenium przystosowany jest do wspó³pracy z modu³em ATM dokonuj¹cym konwersji zró nicowanych protoko³ów us³ugowych sieci lokalnych na jednolity schemat sieci ATM. Zapewnia to efektywny transport danych zarówno z kana³ów telefonicznych, jak i ró nych interfejsów transmisji danych. Opiera siê on na prze³¹cznikach dostêpowych ATM posiadaj¹cych porty E1. Prze³¹czniki dostêpowe ATM od strony szkieletu ATM wyposa one s¹ w porty STM1 lub STM4 (o przep³ywnoœciach odpowiednio 155Mb/s lub 622Mb/s). Porty mog¹ pracowaæ ze œwiat³owodami wielomodowymi, jak i jednomodowymi. Prze³¹czniki dostêpowe ATM od strony systemu telekomunikacyjnego DGT wyposa one mog¹ byæ w elastycznie konfigurowane zestawy portów : E1, E3, Etherne t. Koncepcja DGT integracji strumieni informacji opartych na komutacji kana³ów i komutacji pakietów jest otwarta na nowe technologie i konkurencyjne rozwi¹zania. G³ówne korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania technologii Voice over Data Network, to: obni enie kosztów za po³¹czenia miêdzystrefowe miêdzy abonentami (w obrêbie firmowej infrastruktury teleinformatycznej p³acimy jak za po³¹czenia lokalne), zlikwidowanie op³at za po³¹czenia do PSTN miêdzy oddzia³ami firmy, Krótki okres zwrotu inwestycji, jednoczesne przesy³anie g³osu i danych w tej samej sieci teleinformatycznej, wykorzystanie istniej¹cej ju infrastruktury sieci korporacyjnej, realizacja szerszej gamy us³ug PABX.

6 Ewolucja systemu Modularyzacja systemu DGT Millenium i jego skalowalnoœæ pozwala u ytkownikom starszych produktów DGT na ewolucyjn¹ modernizacjê swojej infrastruktury teleinformatycznej bez kosztownej wymiany ca³ego sprzêtu. Dziêki swojej architekturze DGT Millenium mo e byæ instalowany na istniej¹cej starszej platformie sprzêtowej poddanej modernizacji. Uzyskuje siê tym sposobem nowe mo liwoœci funkcjonalne i u ytkowe. Tak wiêc DGT Millenium jest przyk³adem ewolucji systemów telekomunikacyjnych DGT polegaj¹cej na przejœciu od komutacji kana³ów do komutacji pakietów. Istot¹ ewolucji jest migracja w stronê konwergencji g³osu, danych i obrazu. Najnowsze technologie pozwalaj¹ na redukcjê kosztów utrzymania i u ytkowania infrastruktury teleinformatycznej. Obecnie DGT Millenium obejmuje: serwer telekomunikacyjny przystosowany do realizacji zarówno komutacji kana³ów, jak i komutacji pakietów, zbiór us³ug g³osowych i aplikacji wspieraj¹cych, takich jak Contact Center czy CTI, modu³owy system zarz¹dzania zapewniaj¹cy komfortow¹ administracjê sieci¹ dowolnej wielkoœci, nowoczesne terminale u ytkowników umo liwiaj¹ce szybki i prosty dostêp do funkcji systemu. Dane techniczne Standardowe funkcje systemu DGT Millenium: automatyczne zestawianie po³¹czeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych w ruchu krajowym i miêdzynarodowym, pe³na taryfikacja po³¹czeñ z mo liwoœci¹ wydruku zestawieñ dla ka dego abonenta i ustalonych grup abonentów systemu, mo liwoœæ dowolnego ustawienia uprawnieñ dla ka dego abonenta, bogaty zestaw udogodnieñ zamawianych przez abonenta, elastyczne przydzielanie numerów dla ka dego abonenta, mo liwoœæ utworzenia jednolitego planu numeracyjnego w sieci DGT Millenium, wyodrêbnienie zamkniêtych grup u ytkowników, dÿwiêkowa i wizualna sygnalizacja stanów alarmowych, automatyczne lub rêczne uruchamianie procesów diagnostycznych, mo liwoœæ generowania i wysy³ania impulsów zaliczaj¹cych zgodnie z wymaganiami TP S.A. dla wszystkich poziomów sieci, obs³uga wi¹zki ³¹czy PBX i PABX, wspó³praca z sieci¹ inteligentn¹ IN w celu tworzenia prywatnych sieci wirtualnych VPN (numer 0806 xxxxxx...), konwersja sygnalizacji: strumieñ cyfrowy 2 Mbit/s o jednym typie sygnalizacji mo e zostaæ zamieniony na strumieñ o innej sygnalizacji, strumieñ cyfrowy 2 Mbit/s mo e ulec konwersji na analogow¹ postaæ sygnalizacji miêdzycentralowej, prze³¹czanie kana³ów, przezroczyste komutowanie sygna³ów 64 kbit/s danych i mowy wraz z sygnalizacj¹ miêdzy dowolnymi portami 2 Mbit/s, prze³¹czanie i grupowanie n sygna³ów 64 kbit/s w s¹siednich kana³ach, grupowanie w oddzielne strumienie 2 Mbit/s, dope³nienie nie w pe³ni zajêtych strumieni 2 Mbit/s w celu lepszego wykorzystania linii transmisyjnych, wielodrogowe prowadzenie czêœci strumienia sygna³ów w celu zwiêkszenia pewnoœci transmisji, wydzielanie i wprowadzanie, z ³¹cza przelotowego 2 Mbit/s mo e byæ pobierana i wprowadzana pewna iloœæ kana³ów 64 kbit/s; wolne kana³y mog¹ byæ zajmowane przez inne sygna³y.

7 Us³ugi Identyfikacja numeru: bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DDI - Direct Dialing In), wielokrotny numer abonenta (MSN - Multiple Subscriber Number), prezentacja numeru abonenta wywo³uj¹cego (CLIP - Calling Line Identification Presentation), blokada prezentacji numeru abonenta wywo³uj¹cego (CLIR - Calling Line Identification Restriction), prezentacja numeru abonenta do³¹czonego (COLP - Connected Line Identification Presentation), blokada prezentacji numeru abonenta do³¹czonego (COLR- Connected Line Identification Restriction), identyfikacja wywo³añ z³oœliwych (MCI - Malicious Call Identification), blokada po³¹czeñ wychodz¹cych (OCB - Outgoing Call Barring), dodatkowe adresowanie abonenta (SUB - Sub-addressing), przenoœnoœæ terminala (TP - Terminal Portability). Dokoñczenie obs³ugi wywo³ania: po³¹czenie oczekuj¹ce (CW - Call Waiting), po³¹czenie zawieszone (CH - Call Hold). Oferowanie wywo³ania: przekazanie wywo³ania (CT- Call Transfer), prze³¹czenie wywo³ania przy zajêtoœci (CFB- Call Forwarding Busy), prze³¹czanie wywo³ania przy nieobecnoœci (CFNR - Call Forwarding No Reply), prze³¹czanie wywo³ania bezwarunkowe (CFU - Call Forwarding Unconditional). Wielu uczestników: po³¹czenie konferencyjne (CONF - Conference Calling), obs³uga trzech uczestników (3PTY - Three-Party Service). Dodatkowe informacje o przenoszeniu: sygnalizacja u ytkownik-u ytkownik (UUS - User-to-User). Taryfikacja: informacja taryfikacyjna (AOC - Advice Of Charge) przed, podczas trwania lub na zakoñczenie po³¹czenia, informacja o op³acie w trakcie po³¹czenia (AOCD - Advice Of Charge During the Call), informacja o op³acie po zakoñczeniu po³¹czenia (AOCE - Advice Of Charge at the End of the Call). Niezawodnoœæ System wyposa ono w mechanizmy gwarantuj¹ce niezawodne funkcjonowanie. Oprogramowanie serwera w sposób ci¹g³y dokonuje diagnostyki pracy wszystkich podzespo³ów serwera komunikacyjnego. Natychmiast sygnalizuje b³êdne dzia³anie, automatycznie rekonfiguruje system i eliminuje wadliwie dzia³aj¹cy podzespó³ bez roz³¹czenia zestawionych po³¹czeñ (automatycznie dokonuje prze³¹czenia na podzespó³ rezerwowy). Mo liwe jest tak e rêczne uruchamianie testów wewnêtrznych. Ci¹g³oœæ pracy i niezawodnoœæ zapewnia równie odpowiednie rozdzielenie wi¹zek ³¹czy i tworzenie dróg obejœciowych. Interfejsy systemowe ¹cze dostêpu podstawowego BRI - protokó³ ETSI ISDN DSS1. ¹cze dostêpu pierwotnego PRI - protokó³ ETSI ISDN DSS1, Qsig, PCM 30. ¹cze cyfrowe do sieci publicznej - protokó³ MFC-R2. ¹cze analogowe MMA - z wybieraniem dekadowym i tonowym DTMF, - odbiór sygna³u telezliczania 16kHz. ¹cza analogowe - MB, sygnalizacja sta³opr¹dowa. ¹cza E&M - cyfrowa i analogowa odmiana sygnalizacji liniowej 1E/M skojarzona z sygnalizacj¹ rejestrowo dekadow¹. ¹cze analogowe CB - z wybieraniem dekadowym i tonowym DTMF, - nadajnik FSK (CLIP), - nadajnik telezliczania 16kHz.

8 Dane ogólne Pojemnoœæ numerów pojedynczego serwera telekomunikacyjnego: numerów Pojemnoœæ portów pojedynczego serwera telekomunikacyjnego wykonanie portów wykonanie portów wykonanie portów Sygnalizacje - protoko³y telekomunikacyjne: DSS1, DGT-ISDN, Qsig, SS7, V5.x, E&M, R2, ASS, DTMF, LB, DLB Protoko³y CTI: IP-DGT, TAPI, CORBA Sterowanie: pojedyncze lub dublowane Interfejsy: BRI, PRI, PCM 30, E&M, CB, MB, MMA Zasilanie 230 VAC 50 Hz; 48 VDC Warunki klimatyczne: praca w standardowych pomieszczeniach nieklimatyzowanych. Wilgotnoœæ wzglêdna: 30% - 80% Temperatura 5 C - 40 C Wymiary: wysokoœæ od 800 do 2100mm szerokoœæ 600mm g³êbokoœæ 600mm DGT Sp. z o.o. ul. Jaœkowa Dolina Gdañsk Oddzia³ w Straszynie ul. M³yñska Straszyn tel.: fax: internet:

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Systemy Telefoniczne

Profesjonalne Systemy Telefoniczne Profesjonalne Systemy Telefoniczne Inteligentne, wszechstronne rozwi¹zania telekomunikacyjne Milowym krokiem w rozwoju systemów telekomunikacyjnych dokonanym przez firmę Panasonic było wprowadzenie w 1986

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna Micra jest uzupe³nieniem rodziny doskonale przyjêtych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwi¹zania zarezerwowane do tej pory dla du

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie

Hybrydowe centrale abonenckie Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA0 KXTDA5 System telekomunikacyjny, który w erze konwergencji sieci daje wiêcej mo liwoœci Pañstwa firmie Ma³e i œrednie firmy Handel Biura Przemys³ Restauracje

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 Choæ alternatywni operatorzy ci¹gle jeszcze posiadaj¹ tylko kilkuprocentowe udzia³y w telekomunikacyjnym torcie, ich dzia³alnoœæ jest coraz bardziej widoczna. Wed³ug ró nych

Bardziej szczegółowo

Systemy komórkowe do roku 2010

Systemy komórkowe do roku 2010 Autor pragnie serdecznie podziękować: M Kierownictwu Akademii Techniczno Rolniczej oraz Wy działowi Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR w Bydgosz czy za yczliwoœæ, wk³ad pracy w organizacjê Krajowych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przyszłość sieci inteligentnych

Przyszłość sieci inteligentnych Marek ŒREDNIAWA* Przyszłość sieci inteligentnych Koncepcja klasycznej sieci inteligentnej (Intelligent Network IN), pochodz¹ca z pierwszej po³owy lat osiemdziesi¹tych 1), by³a udanym pomys³em rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo