CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część II Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10

2 Część II Opis przedmiotu zamówienia Wymagania na dostawę, instalację, uruchomienie i integrację z istniejącym systemem zarządzania teletransmisyjnych urządzeń SDH na potrzeby modernizacji technologicznej sieci transmisji danych PSE S.A. Niniejsze wymagania dotyczą światłowodowych urządzeń teletransmisyjnych SDH STM-64/16/4/1, pracujących na potrzeby technologicznej sieci teletransmisyjnej PSE S.A. Urządzenia SDH jako medium transmisyjne będą wykorzystywały jednomodowe włókna światłowodowe typu G.652 w przewodach OPGW i kablach ziemnych. Wszelkie prace związane z rekonfiguracją istniejących węzłów SDH pracujących w sieci Zamawiającego powinny być realizowane w uzgodnieniu z Zamawiającym i pod jego nadzorem. A. Wymagania ogólne 1. Sumaryczna cena dostarczanych urządzeń SDH musi zawierać koszty: a. dostawy, instalacji i uruchomienia 6 krotnic SDH w lokalizacjach wskazanych w Tabeli nr 2. Urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w części B. Wymagania techniczne, b. odtworzenia istniejących połączeń optycznych z węzłami w sąsiednich lokalizacjach oraz uruchomienia połączeń optycznych STM-64 pomiędzy nowo instalowanymi urządzeniami w obrębie danej lokalizacji, c. deinstalacji istniejących 6 urządzeń SDH oraz 2 szaf telekomunikacyjnych ZPAS, w których są one aktualnie zainstalowane i przekazania całości sprzętu do magazynu Zamawiającego, d. integracji funkcjonalno-sprzętowej instalowanych urządzeń z istniejącymi sąsiednimi węzłami SDH, e. wykonania badań i testów transmisyjnych i funkcjonalnych, opisanych w Załączniku nr 5 do Umowy, f. integracji instalowanych urządzeń z istniejącym w siedzibie Zamawiającego systemem zarządzania siecią SDH TNMS Core, g. oprogramowania, licencji, h. dostawy i instalacji 6 odpowiednich szaf w lokalizacjach wskazanych w Tabeli nr 2, materiałów instalacyjnych (kabli, łączówek, elementów dystrybucji zasilania). Szafy muszą spełniać wymagania zawarte w części B. Wymagania techniczne, i. dostawę trzech terminali serwisowych umożliwiających lokalną konfigurację dostarczanych urządzeń systemu SDH. Urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w części B. Wymagania techniczne, Strona 2 z 10

3 Część II Opis przedmiotu zamówienia 2. Wykonawca przedstawi w ofercie następujące dokumenty dodatkowe: a. opis zaoferowanego rozwiązania, uwzględniający proponowane typy oferowanych urządzeń, b. wypełnioną Tabelę nr 1 zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego pn. Wymagania techniczne dla urządzeń SDH, 3. Wykonawca przed rozpoczęciem instalacji urządzeń zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym i dostarczyć w formie elektronicznej (PDF i wersji edytowalnej) i papierowej (w trzech egzemplarzach) Techniczny Projekt Wykonawczy dla każdej lokalizacji zawierający co najmniej: a. opis techniczny, zawierający m.in. bilans mocy optycznej dla każdej relacji optycznej, b. szczegółowe zestawienie materiałów, c. schemat blokowy powiązań z urządzeniami sąsiednimi, d. schemat pomieszczenia z zaznaczonym miejscem instalacji urządzenia, miejscem wyprowadzenia portów, a także z zaznaczonymi trasami kabli sygnałowych i zasilających, e. schemat elewacji szafy, f. rozmieszczenie poszczególnych modułów w urządzeniach SDH, g. sposób rozszycia na MDF/DDF, h. schemat ideowy układu zasilania urządzeń, i. szczegółowy schemat dystrybucji napięcia w szafie, 4. Po wykonaniu instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację Powykonawczą w formie elektronicznej (PDF i wersji edytowalnej) i papierowej (w trzech egzemplarzach), dla każdej lokalizacji zawierającą co najmniej: a. wszystkie elementy wymagane w ramach Technicznego Projektu Wykonawczego (pkt. 3 a-i), b. numery seryjne wszystkich dostarczanych modułów wraz z wersjami załadowanego do nich oprogramowania, c. protokoły pomiarów portów elektrycznych i optycznych oraz pomiarów testowego traktu światłowodowego, d. numery/opisy wykorzystanych włókien optycznych, e. konfiguracja zdalnego nadzoru urządzenia, f. wypełnioną kartę Oceny testów funkcjonalnych (przedstawioną w Załączniku 5 do Umowy Program badań i testów), g. protokoły testów ciągłości uziemienia i rezystancji izolacji, 5. W ramach dostawy Wykonawca zapewni także: a. dla każdego instalowanego urządzenia SDH redundantne zasilanie ze wskazanych przez Zamawiającego obwodów rozdzielnic 48VDC, za pomocą dedykowanych, instalowanych w szafach urządzeń SDH, obudowanych listew dystrybucyjnych 48VDC,, Strona 3 z 10

4 Część II Opis przedmiotu zamówienia b. we wszystkich wskazanych w Tabeli 2 lokalizacjach, odpowiednie prowadzenie i organizację okablowania, w tym prowadzenie poszczególnych patchcord ów optycznych w osobnych, cienkich, trudnopalnych i wzmocnionych peszlach, c. odpowiednie opisy na wszystkich układanych kablach, na listwach zasilających oraz na szafach, d. Pomiędzy szafami SDH i szafą dystrybucji LAN należy wykonać połączenia 12 kablami S/FTP kat. 6 z każdej szafy SDH. Po obu stronach kable należy zakończyć na patchpanelach z gniazdami RJ-45, e. Pomiędzy szafami SDH i szafą urządzeń aktywnych WAN należy wykonać połączenia 12 kablami S/FTP kat. 6 z każdej szafy SDH. Po obu stronach kable należy zakończyć na patchpanelach z gniazdami RJ-45, f. Pomiędzy jedną z nowo instalowanych szaf SDH i przełącznicą ODF należy wykonać łącznik optyczny jednomodowy 24J i wielomodowy 12J, 6. Wykonawca udzieli na całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania gwarancję 48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. 7. Po okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełne wsparcie techniczne, dostawy części zamiennych oraz serwisu przez okres 5 lat. Strona 4 z 10

5 Tabela nr 1 Tabela zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego. Nie spełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań określonych w poniższej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wymagania techniczne dla urządzeń SDH. Oferowane urządzenia powinny spełniać wszystkie poniższe wymagania: L.p Wymaganie: Wszystkie oferowane elementy systemu SDH spełniają wymogi prawa oraz Polskich Norm w zakresie ich dotyczącym. Oferowane urządzenia SDH muszą współpracować w zakresie transmisyjnym z zainstalowanymi w sieci Zamawiającego typami urządzeń SDH NSN/Coriant Surpass HiT tj. 7050, 7070, 7020, 7025,7025 NG, 7060HC, Oferowane urządzenia SDH muszą w pełni współpracować z pracującym u Zamawiającego systemem zarządzania i nadzoru TNMS Core, tj. umożliwiać ich zdalną konfigurację, odczyt alarmów i inne działania niezbędne w trakcie eksploatacji i utrzymania urządzeń w ruchu. Aktualnie Zamawiający eksploatuje w/w system w wersji Oferowane urządzenia SDH spełniają aktualne standardy ITU-T, ETSI i IEC w zakresie wymagań środowiskowych i klimatycznych, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz instalacji, zasilania i uziemienia. Urządzenia SDH mogą spełniać następujące funkcje w sieci: - krotnicy końcowej, - regeneratora sekcji STM-1/4/16/64 - krotnicy transferowej z wydzielaniem ścieżek wyższego rzędu, ścieżek niższego rzędu oraz sygnałów STM-1/4, - przełącznicy cyfrowej. Urządzenia SDH są wyposażone w: - redundantny układ matryc krosujących - redundantny układ zasilaczy Urządzenia SDH muszą obsługiwać interfejsy: optyczne zgodne z zaleceniem G.957: - STM-1: S-1.1, L-1.1, L-1.2, V STM-4: S-4.1, L-4.1, L-4.2, V STM-16: S-16.1, L-16.1, L-16.2, V16.2, U STM-64: I-64.1, S-64.2b, P1L1-2D2 elektryczne zgodne z zaleceniem G.703: - PDH 2Mbps FEthernet (10/100MbE elektryczne IEEE 802.3; IEEE 802.3u). Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z). Wszystkie interfejsy optyczne muszą mieć funkcję automatycznego odcięcia lasera (ALS) w przypadku przerwania światłowodu. Oświadczenie Wykonawcy Spełnia/ nie spełnia Strona 5 z 10

6 9. Wymagana jest możliwość ręcznego wymuszenia pracy lasera po zadziałaniu funkcji ALS. 10. Urządzenie SDH musi posiadać funkcję retimingu dla interfejsu PDH 2Mbps Urządzenie SDH musi mieć możliwość wyposażenia w karty GE 11. transparentne i L2 z interfejsami optycznymi (wymienne wkładki SFP). 12. Typy obsługiwanej protekcji: SNCP; MSP 1+1 i 1:N; MS-SPRing. Struktura urządzeń systemu SDH umożliwia ich stopniową 13. rozbudowę przy minimalizacji konieczności usuwania zespołów wcześniej zainstalowanych. Matryca SDH musi być w pełni nieblokowalna i umożliwiać połączenia na poziomie AU-4/VC-4 (Higher Order) i TU-3/VC-3 oraz TU-12/VC-12 (Lower Order). 14. Pojemność matrycy dla urządzeń 7065 powinna wynosić: Higher Order: 300 GB Lower Order: 20 Gb Wymagane jest zapewnienie pełnej redundancji matrycy. 15. Urządzenie SDH musi umożliwiać tworzenie dwukierunkowych ścieżek na poziomie VC12/3/4 z protekcją i bez. 16. Urządzenie SDH musi umożliwiać detekcję degradacji jakości sygnału sekcji MS z selekcją progu załączania alarmu. 17. Urządzenie SDH musi umożliwiać detekcję degradacji jakości sygnału VC-n (x = 12, 3, 4) z selekcją progu załączania alarmu. 18. Przy poprawnej pracy systemu, elementowa stopa błędu BER na kierunkach liniowych powinna być lepsza niż Protekcja zespołów wymiennych (EPS) Urządzenie SDH musi zapewniać protekcję następujących zespołów wymiennych: matryca, typ 1+1, - system synchronizacji urządzenia, typ 1+1, - porty transmisyjne elektryczne PDH i SDH, typ N+1, Przełączenie powinno być zakończone w czasie <50ms. Mapowanie Ethernetu do SDH - Urządzenie musi posiadać 20. możliwość mapowania ramek Ethernetowych metodą GFP (ITU G.7041) i LCAS (ITU-T G.7042). Oferowane urządzenia SDH nie mogą tracić informacji zapisanych 21. we własnej pamięci, nawet w przypadku utraty zasilania zewnętrznego. Po awarii układu zasilania i ponownym włączeniu napięcia 22. zasilającego, oferowane urządzenia SDH muszą automatycznie uruchomić procedurę przywrócenia konfiguracji sprzed awarii i ponownego uruchomienia pełnej transmisji. Wkładanie płyt (modułów) w niewłaściwe miejsce nie może 23. powodować uszkodzenia tych płyt, a także nie może powodować uszkodzenia lub zawieszenia pracy całego urządzenia. 24. Wyjmowanie i wkładanie wymiennych zespołów (pakietów) powinno być możliwe bez wyłączenia zasilania. Oferowane urządzenia SDH muszą dysponować interfejsem do transmisji alarmów zewnętrznych. Interfejs powinien umożliwiać 25. obsługę co najmniej 4 różnych alarmów zewnętrznych, takich jak np. alarmy zasilania, alarmy utrzymaniowe (pożar, włamanie, uszkodzona klimatyzacja itp.). 26. Karty urządzenia SDH powinny sygnalizować na panelu w sposób Strona 6 z 10

7 rozróżnialny: stan poprawnej pracy, stan uszkodzenia. Oferowane urządzenia SDH muszą identyfikować swoje uszkodzenia z dokładnością do wymiennego składnika (pakietu). Oferowane urządzenie SDH musi posiadać możliwość synchronizacji własnego zegara do zegara odniesienia. Podsystem synchronizacji urządzenia SDH powinien funkcjonować zgodnie z Zaleceniem ITU-T G.781 Urządzenie SDH musi umożliwić zdefiniowanie przynajmniej 4 źródeł synchronizacji. Urządzenie SDH musi umożliwiać pobieranie synchronizacji z następujących źródeł: - linia STM-N, - port transmisyjny 2Mbps, - wejście zewnętrzne 2MHz/2Mbps, - wewnętrzny oscylator, Jakość źródła aktualnie wykorzystywanego sygnału STM-N powinna być wskazana etykietą SSM w nagłówku SOH. Selekcja źródła synchronizacji powinna być możliwa na podstawie etykiety SSM lub zdefiniowanego priorytetu. W sytuacji braku zewnętrznych źródeł synchronizacji urządzenie powinno przejść w tryb Hold-over lub free-run. Urządzenie SDH musi posiadać wyjście T4 sygnału synchronizacji w formacie 2MHz lub 2Mbps. Oferowane urządzenia są zarządzane zgodnie z zaleceniami ITU-T dotyczącymi TMN (Telecommunications Management Network). Urządzenia SDH muszą mieć następujące funkcje: samoczynnego raportowania alarmów, potwierdzania alarmów uaktywniania i zawieszania samoczynnego raportowania wybranych alarmów. Urządzenie SDH na żądanie systemu zarządzania centralnego lub lokalnego musi dostarczać bieżące wartości poziomów progowych sygnalizacji alarmów i wyniki pomiarów jakości. Urządzenia SDH muszą dostarczać dane dotyczące swojej bieżącej konfiguracji na żądanie systemu zarządzania centralnego lub lokalnego. Zmiany w bieżącej konfiguracji powinny być automatycznie wykrywane i zgłaszane do systemu zarządzania. Urządzenie SDH musi posiadać interfejs LAN, poprzez który może być zarządzane z centralnego systemu zarządzania siecią. Ponadto urządzenie powinno posiadać lokalny interfejs dla zarządzania poprzez lokalny terminal utrzymaniowy (LCT). Zdalne ładowanie oprogramowania do urządzenia Muszą istnieć 2 sposoby ładowania oprogramowania do elementu sieci: - lokalne z lokalnego terminala LCT, - zdalne z centralnego systemu zarządzania siecią Uaktualnienie oprogramowania (upgrade) urządzenia nie może zakłócać transmisji Urządzenie SDH umożliwia transmisję sygnałów zarządzania poprzez bajty nagłówka SOH (kanały DCC wykorzystujące bajty D nagłówka telekomunikacyjnego). Strona 7 z 10

8 Funkcja inwentaryzacji urządzenia; Element sieciowy musi identyfikować swoje wyposażenie (sprzęt, karty wymienne, porty, oprogramowanie). Każda karta urządzenia powinna posiadać dane inwentaryzacyjne. Architektura zarządzania oferowanymi urządzeniami SDH musi umożliwiać zarządzanie na dwóch poziomach Zarządzanie Siecią z: a - Centrum Zarządzania (Konstancin Jeziorna), b - Zarządzanie lokalne elementami sieci. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA, WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA Wszystkie parametry oferowanych urządzeń muszą pozostawać w normie przy zmianach napięcia DC w zakresie od -44V do -58V Oferowane urządzenia nie mogą blokować się i ulegać uszkodzeniu przy napięciach niższych od wymienionych w poprzednim podpunkcie wartości i powinny rozpocząć poprawną pracę po ponownym przywróceniu właściwych wartości napięć. Każda dostarczana szafa z urządzeniami SDH musi być wyposażona w zacisk ochronny w celu uziemienia. Sposób uziemienia powinien być zgodny z obowiązującą normą. Oferowane urządzenia SDH muszą pracować poprawnie w zakresie temperatur otoczenia od +5 do +40 o C przy wilgotności względnej od 5% do 85%. Sprawność systemu chłodzenia, powinna być monitorowana. Bloki i pakiety, ewentualnie inne fragmenty urządzeń stanowiące potencjalne zagrożenia (np. nadajniki optyczne) muszą mieć stałe oznakowanie ostrzegawcze i mieć konstrukcję zabezpieczającą przed zagrożeniami. Strona 8 z 10

9 Tabela nr 2. Rozmieszczenie urządzeń SDH będących przedmiotem dostawy: L.p. Lokalizacja Typ urządzenia Liczba urządzeń 1 PSE Konstancin- Jeziorna 2 SE Mory 3 PSE o/bydgoszcz SDH Coriant 7065 SDH Coriant 7065 SDH Coriant B. Wymagania techniczne 1. Konfiguracja podstawowa urządzenia SDH. Dostarczane urządzenia SDH muszą poprawnie współpracować z istniejącą siecią teletransmisyjną SDH Zamawiającego. Należy wykonać konfigurację podstawową węzłów SDH, zapewniającą integrację z istniejącą siecią i jej operatywne zarządzanie z poziomu KDM/ODM. Multipleksery SDH muszą zapewniać wprowadzenie kanałów Ethernet do struktury SDH wg. najnowszych standardów (Ethernet over SDH) z systemem kontroli jakości transmisji. Urządzenia SDH muszą gwarantować włączenie ich do sieci monitorowania i nadzoru, umożliwiającej zdalną rekonfigurację, odczyt alarmów i inne działania niezbędne w trakcie eksploatacji i utrzymania urządzeń w ruchu. System nadzoru powinien być kompatybilny, mogący współpracować, z obecnie istniejącym systemem TNMS. Wymagane jest wyposażenie urządzeń SDH w moduły wymiennych transceiverów optycznych SFP, co daje elastyczność w doborze mocy nadajników, łatwą rozbudowę i wymianę, bez konieczności dokonywania przerw w pracy innych układów urządzenia. Karty optyczne muszą być wyposażone w funkcję ALS (Automatic Laser Shutdown) automatyczne wyłączenie lasera w przypadku zaniku sygnału na wejściu odbiornika. Każde z dostarczanych urządzeń SDH musi zawierać: a) zdublowaną matrycę komutacyjną (Switch) o pojemności 300 Gbit, b) zdublowane zasilanie, c) dwie wzajemnie rezerwujące się karty kontrolerów systemowych, d) min. 63 interfejsy E1 120ohm. wraz z rozszyciem na istniejącym MDF/DDF, Strona 9 z 10

10 e) kartę dopływów Fast Ethernet (10/100BaseT, 10/100BaseTX) oraz Gigabit Ethernet (1000BaseTX, 1000BaseSX/LX) umożliwiającą agregację strumieni SDH, f) min. dwie karty STM-64, g) min. dwie karty STM-16, h) min. dwie karty STM-4/1, Tabela nr 3. Wyposażenie szczegółowe węzłów SDH. L.p. 1 Lokalizacja Liczba urządzeń Interfejs STM-1 Wymagane wyposażenie SDH Interfejs STM-4 Interfejs STM-16 Interfejs STM-64 Interfejs FE/GbE PSE Konstancin- Jeziorna /8 2 SE Mory /8 3 PSE o/bydgoszcz /8 Uwagi 2xSTM-64 -> lokalnie 1xSTM-64 -> 40km 1xSTM-16 -> 120km 2xSTM-16 -> lokalnie 3xSTM-4 -> lokalnie 2xSTM-4 -> 15km 4xSTM-1 -> lokalnie 2xSTM-64 -> lokalnie 1xSTM-64 -> 40km 2xSTM-16 -> 120km 2xSTM-16 -> 15km 1xSTM-16 -> 80km 1xSTM-16 -> 40km 2xSTM-4 -> 15km 1xSTM-4 -> 40km 1xSTM-4 -> 120km 1xSTM-1 -> lokalnie 2xSTM-64 -> lokalnie 1xSTM-16 -> 15km 1xSTM-16 -> 15km 2xSTM-1 -> lokalnie 2. Konfiguracja podstawowa terminali serwisowych: Urządzenie musi być komputerem przenośnym (konfiguracja minimalna: procesor min. klasy intel i7, 16 GB pamięci RAM, 256GB pamięci masowej SSD, matryca o rozmiarze 15.6 i rozdzielczości min. 1920x1080, karta graficzna z własną pamięcią operacyjną min 1GB, porty USB 3.0, port RS232 (lub przejściówka USB-RS232), fizyczny port ETH i umożliwiać pracę na zasilaniu bateryjnym przez min 3h. Każde urządzenie musi zostać dostarczone wraz z odpowiednim zasilaczem sieciowym 230VAC, futerałem lub torbą do transportu i przechowywania. 3. Konfiguracja podstawowa szaf telekomunikacyjnych: Szafy montowane w pomieszczeniach telekomunikacyjnych projektowane na potrzeby montażu urządzeń telekomunikacyjnych SDH muszą posiadać następujące parametry: wymiary: 45U, 800x600 mm, z cokołem 100 mm, w podłodze zaślepka z przepustem szczotkowym, osłony: drzwi przednie i tylne z perforacją 80%, dach dodatkowa perforacja i panel wentylacyjny wyposażony w termostat, kieszeń na egzemplarz dokumentacji powykonawczej, elementy porządkujące patchcordy, kolor szaf RAL 7035 Strona 10 z 10

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5 Spis treści 1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy.... 5 2. Okablowanie strukturalne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem.... 6 2.1. Normy okablowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zakres dostaw i prac instalacyjnych: 1. Instalacja elektryczna 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG wraz z doprowadzeniem nowego WLZ-ta z rozdzielni budynku 21A, dostawa

Bardziej szczegółowo

TOM VII TELEKOMUNIKACJA. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych

TOM VII TELEKOMUNIKACJA. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych TO VII szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) TO VII TELEKOUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DZ/14/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót obejmujących: zaprojektowanie oraz wykonanie sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, lipiec 2015 r. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż kompletnego układu monitoringu pracy wyłącznika próżniowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU 1. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU BRANŻA: Teletechniczna/Klimatyzacyjna/Elektryczna INWESTOR: Miasto Opole Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR STUDIO Teatr Studio im. ST. I. Witkiewicza, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 Załącznik Nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTU BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo