CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część II Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10

2 Część II Opis przedmiotu zamówienia Wymagania na dostawę, instalację, uruchomienie i integrację z istniejącym systemem zarządzania teletransmisyjnych urządzeń SDH na potrzeby modernizacji technologicznej sieci transmisji danych PSE S.A. Niniejsze wymagania dotyczą światłowodowych urządzeń teletransmisyjnych SDH STM-64/16/4/1, pracujących na potrzeby technologicznej sieci teletransmisyjnej PSE S.A. Urządzenia SDH jako medium transmisyjne będą wykorzystywały jednomodowe włókna światłowodowe typu G.652 w przewodach OPGW i kablach ziemnych. Wszelkie prace związane z rekonfiguracją istniejących węzłów SDH pracujących w sieci Zamawiającego powinny być realizowane w uzgodnieniu z Zamawiającym i pod jego nadzorem. A. Wymagania ogólne 1. Sumaryczna cena dostarczanych urządzeń SDH musi zawierać koszty: a. dostawy, instalacji i uruchomienia 6 krotnic SDH w lokalizacjach wskazanych w Tabeli nr 2. Urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w części B. Wymagania techniczne, b. odtworzenia istniejących połączeń optycznych z węzłami w sąsiednich lokalizacjach oraz uruchomienia połączeń optycznych STM-64 pomiędzy nowo instalowanymi urządzeniami w obrębie danej lokalizacji, c. deinstalacji istniejących 6 urządzeń SDH oraz 2 szaf telekomunikacyjnych ZPAS, w których są one aktualnie zainstalowane i przekazania całości sprzętu do magazynu Zamawiającego, d. integracji funkcjonalno-sprzętowej instalowanych urządzeń z istniejącymi sąsiednimi węzłami SDH, e. wykonania badań i testów transmisyjnych i funkcjonalnych, opisanych w Załączniku nr 5 do Umowy, f. integracji instalowanych urządzeń z istniejącym w siedzibie Zamawiającego systemem zarządzania siecią SDH TNMS Core, g. oprogramowania, licencji, h. dostawy i instalacji 6 odpowiednich szaf w lokalizacjach wskazanych w Tabeli nr 2, materiałów instalacyjnych (kabli, łączówek, elementów dystrybucji zasilania). Szafy muszą spełniać wymagania zawarte w części B. Wymagania techniczne, i. dostawę trzech terminali serwisowych umożliwiających lokalną konfigurację dostarczanych urządzeń systemu SDH. Urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w części B. Wymagania techniczne, Strona 2 z 10

3 Część II Opis przedmiotu zamówienia 2. Wykonawca przedstawi w ofercie następujące dokumenty dodatkowe: a. opis zaoferowanego rozwiązania, uwzględniający proponowane typy oferowanych urządzeń, b. wypełnioną Tabelę nr 1 zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego pn. Wymagania techniczne dla urządzeń SDH, 3. Wykonawca przed rozpoczęciem instalacji urządzeń zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym i dostarczyć w formie elektronicznej (PDF i wersji edytowalnej) i papierowej (w trzech egzemplarzach) Techniczny Projekt Wykonawczy dla każdej lokalizacji zawierający co najmniej: a. opis techniczny, zawierający m.in. bilans mocy optycznej dla każdej relacji optycznej, b. szczegółowe zestawienie materiałów, c. schemat blokowy powiązań z urządzeniami sąsiednimi, d. schemat pomieszczenia z zaznaczonym miejscem instalacji urządzenia, miejscem wyprowadzenia portów, a także z zaznaczonymi trasami kabli sygnałowych i zasilających, e. schemat elewacji szafy, f. rozmieszczenie poszczególnych modułów w urządzeniach SDH, g. sposób rozszycia na MDF/DDF, h. schemat ideowy układu zasilania urządzeń, i. szczegółowy schemat dystrybucji napięcia w szafie, 4. Po wykonaniu instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację Powykonawczą w formie elektronicznej (PDF i wersji edytowalnej) i papierowej (w trzech egzemplarzach), dla każdej lokalizacji zawierającą co najmniej: a. wszystkie elementy wymagane w ramach Technicznego Projektu Wykonawczego (pkt. 3 a-i), b. numery seryjne wszystkich dostarczanych modułów wraz z wersjami załadowanego do nich oprogramowania, c. protokoły pomiarów portów elektrycznych i optycznych oraz pomiarów testowego traktu światłowodowego, d. numery/opisy wykorzystanych włókien optycznych, e. konfiguracja zdalnego nadzoru urządzenia, f. wypełnioną kartę Oceny testów funkcjonalnych (przedstawioną w Załączniku 5 do Umowy Program badań i testów), g. protokoły testów ciągłości uziemienia i rezystancji izolacji, 5. W ramach dostawy Wykonawca zapewni także: a. dla każdego instalowanego urządzenia SDH redundantne zasilanie ze wskazanych przez Zamawiającego obwodów rozdzielnic 48VDC, za pomocą dedykowanych, instalowanych w szafach urządzeń SDH, obudowanych listew dystrybucyjnych 48VDC,, Strona 3 z 10

4 Część II Opis przedmiotu zamówienia b. we wszystkich wskazanych w Tabeli 2 lokalizacjach, odpowiednie prowadzenie i organizację okablowania, w tym prowadzenie poszczególnych patchcord ów optycznych w osobnych, cienkich, trudnopalnych i wzmocnionych peszlach, c. odpowiednie opisy na wszystkich układanych kablach, na listwach zasilających oraz na szafach, d. Pomiędzy szafami SDH i szafą dystrybucji LAN należy wykonać połączenia 12 kablami S/FTP kat. 6 z każdej szafy SDH. Po obu stronach kable należy zakończyć na patchpanelach z gniazdami RJ-45, e. Pomiędzy szafami SDH i szafą urządzeń aktywnych WAN należy wykonać połączenia 12 kablami S/FTP kat. 6 z każdej szafy SDH. Po obu stronach kable należy zakończyć na patchpanelach z gniazdami RJ-45, f. Pomiędzy jedną z nowo instalowanych szaf SDH i przełącznicą ODF należy wykonać łącznik optyczny jednomodowy 24J i wielomodowy 12J, 6. Wykonawca udzieli na całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania gwarancję 48 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. 7. Po okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełne wsparcie techniczne, dostawy części zamiennych oraz serwisu przez okres 5 lat. Strona 4 z 10

5 Tabela nr 1 Tabela zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego. Nie spełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań określonych w poniższej tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wymagania techniczne dla urządzeń SDH. Oferowane urządzenia powinny spełniać wszystkie poniższe wymagania: L.p Wymaganie: Wszystkie oferowane elementy systemu SDH spełniają wymogi prawa oraz Polskich Norm w zakresie ich dotyczącym. Oferowane urządzenia SDH muszą współpracować w zakresie transmisyjnym z zainstalowanymi w sieci Zamawiającego typami urządzeń SDH NSN/Coriant Surpass HiT tj. 7050, 7070, 7020, 7025,7025 NG, 7060HC, Oferowane urządzenia SDH muszą w pełni współpracować z pracującym u Zamawiającego systemem zarządzania i nadzoru TNMS Core, tj. umożliwiać ich zdalną konfigurację, odczyt alarmów i inne działania niezbędne w trakcie eksploatacji i utrzymania urządzeń w ruchu. Aktualnie Zamawiający eksploatuje w/w system w wersji Oferowane urządzenia SDH spełniają aktualne standardy ITU-T, ETSI i IEC w zakresie wymagań środowiskowych i klimatycznych, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz instalacji, zasilania i uziemienia. Urządzenia SDH mogą spełniać następujące funkcje w sieci: - krotnicy końcowej, - regeneratora sekcji STM-1/4/16/64 - krotnicy transferowej z wydzielaniem ścieżek wyższego rzędu, ścieżek niższego rzędu oraz sygnałów STM-1/4, - przełącznicy cyfrowej. Urządzenia SDH są wyposażone w: - redundantny układ matryc krosujących - redundantny układ zasilaczy Urządzenia SDH muszą obsługiwać interfejsy: optyczne zgodne z zaleceniem G.957: - STM-1: S-1.1, L-1.1, L-1.2, V STM-4: S-4.1, L-4.1, L-4.2, V STM-16: S-16.1, L-16.1, L-16.2, V16.2, U STM-64: I-64.1, S-64.2b, P1L1-2D2 elektryczne zgodne z zaleceniem G.703: - PDH 2Mbps FEthernet (10/100MbE elektryczne IEEE 802.3; IEEE 802.3u). Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z). Wszystkie interfejsy optyczne muszą mieć funkcję automatycznego odcięcia lasera (ALS) w przypadku przerwania światłowodu. Oświadczenie Wykonawcy Spełnia/ nie spełnia Strona 5 z 10

6 9. Wymagana jest możliwość ręcznego wymuszenia pracy lasera po zadziałaniu funkcji ALS. 10. Urządzenie SDH musi posiadać funkcję retimingu dla interfejsu PDH 2Mbps Urządzenie SDH musi mieć możliwość wyposażenia w karty GE 11. transparentne i L2 z interfejsami optycznymi (wymienne wkładki SFP). 12. Typy obsługiwanej protekcji: SNCP; MSP 1+1 i 1:N; MS-SPRing. Struktura urządzeń systemu SDH umożliwia ich stopniową 13. rozbudowę przy minimalizacji konieczności usuwania zespołów wcześniej zainstalowanych. Matryca SDH musi być w pełni nieblokowalna i umożliwiać połączenia na poziomie AU-4/VC-4 (Higher Order) i TU-3/VC-3 oraz TU-12/VC-12 (Lower Order). 14. Pojemność matrycy dla urządzeń 7065 powinna wynosić: Higher Order: 300 GB Lower Order: 20 Gb Wymagane jest zapewnienie pełnej redundancji matrycy. 15. Urządzenie SDH musi umożliwiać tworzenie dwukierunkowych ścieżek na poziomie VC12/3/4 z protekcją i bez. 16. Urządzenie SDH musi umożliwiać detekcję degradacji jakości sygnału sekcji MS z selekcją progu załączania alarmu. 17. Urządzenie SDH musi umożliwiać detekcję degradacji jakości sygnału VC-n (x = 12, 3, 4) z selekcją progu załączania alarmu. 18. Przy poprawnej pracy systemu, elementowa stopa błędu BER na kierunkach liniowych powinna być lepsza niż Protekcja zespołów wymiennych (EPS) Urządzenie SDH musi zapewniać protekcję następujących zespołów wymiennych: matryca, typ 1+1, - system synchronizacji urządzenia, typ 1+1, - porty transmisyjne elektryczne PDH i SDH, typ N+1, Przełączenie powinno być zakończone w czasie <50ms. Mapowanie Ethernetu do SDH - Urządzenie musi posiadać 20. możliwość mapowania ramek Ethernetowych metodą GFP (ITU G.7041) i LCAS (ITU-T G.7042). Oferowane urządzenia SDH nie mogą tracić informacji zapisanych 21. we własnej pamięci, nawet w przypadku utraty zasilania zewnętrznego. Po awarii układu zasilania i ponownym włączeniu napięcia 22. zasilającego, oferowane urządzenia SDH muszą automatycznie uruchomić procedurę przywrócenia konfiguracji sprzed awarii i ponownego uruchomienia pełnej transmisji. Wkładanie płyt (modułów) w niewłaściwe miejsce nie może 23. powodować uszkodzenia tych płyt, a także nie może powodować uszkodzenia lub zawieszenia pracy całego urządzenia. 24. Wyjmowanie i wkładanie wymiennych zespołów (pakietów) powinno być możliwe bez wyłączenia zasilania. Oferowane urządzenia SDH muszą dysponować interfejsem do transmisji alarmów zewnętrznych. Interfejs powinien umożliwiać 25. obsługę co najmniej 4 różnych alarmów zewnętrznych, takich jak np. alarmy zasilania, alarmy utrzymaniowe (pożar, włamanie, uszkodzona klimatyzacja itp.). 26. Karty urządzenia SDH powinny sygnalizować na panelu w sposób Strona 6 z 10

7 rozróżnialny: stan poprawnej pracy, stan uszkodzenia. Oferowane urządzenia SDH muszą identyfikować swoje uszkodzenia z dokładnością do wymiennego składnika (pakietu). Oferowane urządzenie SDH musi posiadać możliwość synchronizacji własnego zegara do zegara odniesienia. Podsystem synchronizacji urządzenia SDH powinien funkcjonować zgodnie z Zaleceniem ITU-T G.781 Urządzenie SDH musi umożliwić zdefiniowanie przynajmniej 4 źródeł synchronizacji. Urządzenie SDH musi umożliwiać pobieranie synchronizacji z następujących źródeł: - linia STM-N, - port transmisyjny 2Mbps, - wejście zewnętrzne 2MHz/2Mbps, - wewnętrzny oscylator, Jakość źródła aktualnie wykorzystywanego sygnału STM-N powinna być wskazana etykietą SSM w nagłówku SOH. Selekcja źródła synchronizacji powinna być możliwa na podstawie etykiety SSM lub zdefiniowanego priorytetu. W sytuacji braku zewnętrznych źródeł synchronizacji urządzenie powinno przejść w tryb Hold-over lub free-run. Urządzenie SDH musi posiadać wyjście T4 sygnału synchronizacji w formacie 2MHz lub 2Mbps. Oferowane urządzenia są zarządzane zgodnie z zaleceniami ITU-T dotyczącymi TMN (Telecommunications Management Network). Urządzenia SDH muszą mieć następujące funkcje: samoczynnego raportowania alarmów, potwierdzania alarmów uaktywniania i zawieszania samoczynnego raportowania wybranych alarmów. Urządzenie SDH na żądanie systemu zarządzania centralnego lub lokalnego musi dostarczać bieżące wartości poziomów progowych sygnalizacji alarmów i wyniki pomiarów jakości. Urządzenia SDH muszą dostarczać dane dotyczące swojej bieżącej konfiguracji na żądanie systemu zarządzania centralnego lub lokalnego. Zmiany w bieżącej konfiguracji powinny być automatycznie wykrywane i zgłaszane do systemu zarządzania. Urządzenie SDH musi posiadać interfejs LAN, poprzez który może być zarządzane z centralnego systemu zarządzania siecią. Ponadto urządzenie powinno posiadać lokalny interfejs dla zarządzania poprzez lokalny terminal utrzymaniowy (LCT). Zdalne ładowanie oprogramowania do urządzenia Muszą istnieć 2 sposoby ładowania oprogramowania do elementu sieci: - lokalne z lokalnego terminala LCT, - zdalne z centralnego systemu zarządzania siecią Uaktualnienie oprogramowania (upgrade) urządzenia nie może zakłócać transmisji Urządzenie SDH umożliwia transmisję sygnałów zarządzania poprzez bajty nagłówka SOH (kanały DCC wykorzystujące bajty D nagłówka telekomunikacyjnego). Strona 7 z 10

8 Funkcja inwentaryzacji urządzenia; Element sieciowy musi identyfikować swoje wyposażenie (sprzęt, karty wymienne, porty, oprogramowanie). Każda karta urządzenia powinna posiadać dane inwentaryzacyjne. Architektura zarządzania oferowanymi urządzeniami SDH musi umożliwiać zarządzanie na dwóch poziomach Zarządzanie Siecią z: a - Centrum Zarządzania (Konstancin Jeziorna), b - Zarządzanie lokalne elementami sieci. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA, WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA Wszystkie parametry oferowanych urządzeń muszą pozostawać w normie przy zmianach napięcia DC w zakresie od -44V do -58V Oferowane urządzenia nie mogą blokować się i ulegać uszkodzeniu przy napięciach niższych od wymienionych w poprzednim podpunkcie wartości i powinny rozpocząć poprawną pracę po ponownym przywróceniu właściwych wartości napięć. Każda dostarczana szafa z urządzeniami SDH musi być wyposażona w zacisk ochronny w celu uziemienia. Sposób uziemienia powinien być zgodny z obowiązującą normą. Oferowane urządzenia SDH muszą pracować poprawnie w zakresie temperatur otoczenia od +5 do +40 o C przy wilgotności względnej od 5% do 85%. Sprawność systemu chłodzenia, powinna być monitorowana. Bloki i pakiety, ewentualnie inne fragmenty urządzeń stanowiące potencjalne zagrożenia (np. nadajniki optyczne) muszą mieć stałe oznakowanie ostrzegawcze i mieć konstrukcję zabezpieczającą przed zagrożeniami. Strona 8 z 10

9 Tabela nr 2. Rozmieszczenie urządzeń SDH będących przedmiotem dostawy: L.p. Lokalizacja Typ urządzenia Liczba urządzeń 1 PSE Konstancin- Jeziorna 2 SE Mory 3 PSE o/bydgoszcz SDH Coriant 7065 SDH Coriant 7065 SDH Coriant B. Wymagania techniczne 1. Konfiguracja podstawowa urządzenia SDH. Dostarczane urządzenia SDH muszą poprawnie współpracować z istniejącą siecią teletransmisyjną SDH Zamawiającego. Należy wykonać konfigurację podstawową węzłów SDH, zapewniającą integrację z istniejącą siecią i jej operatywne zarządzanie z poziomu KDM/ODM. Multipleksery SDH muszą zapewniać wprowadzenie kanałów Ethernet do struktury SDH wg. najnowszych standardów (Ethernet over SDH) z systemem kontroli jakości transmisji. Urządzenia SDH muszą gwarantować włączenie ich do sieci monitorowania i nadzoru, umożliwiającej zdalną rekonfigurację, odczyt alarmów i inne działania niezbędne w trakcie eksploatacji i utrzymania urządzeń w ruchu. System nadzoru powinien być kompatybilny, mogący współpracować, z obecnie istniejącym systemem TNMS. Wymagane jest wyposażenie urządzeń SDH w moduły wymiennych transceiverów optycznych SFP, co daje elastyczność w doborze mocy nadajników, łatwą rozbudowę i wymianę, bez konieczności dokonywania przerw w pracy innych układów urządzenia. Karty optyczne muszą być wyposażone w funkcję ALS (Automatic Laser Shutdown) automatyczne wyłączenie lasera w przypadku zaniku sygnału na wejściu odbiornika. Każde z dostarczanych urządzeń SDH musi zawierać: a) zdublowaną matrycę komutacyjną (Switch) o pojemności 300 Gbit, b) zdublowane zasilanie, c) dwie wzajemnie rezerwujące się karty kontrolerów systemowych, d) min. 63 interfejsy E1 120ohm. wraz z rozszyciem na istniejącym MDF/DDF, Strona 9 z 10

10 e) kartę dopływów Fast Ethernet (10/100BaseT, 10/100BaseTX) oraz Gigabit Ethernet (1000BaseTX, 1000BaseSX/LX) umożliwiającą agregację strumieni SDH, f) min. dwie karty STM-64, g) min. dwie karty STM-16, h) min. dwie karty STM-4/1, Tabela nr 3. Wyposażenie szczegółowe węzłów SDH. L.p. 1 Lokalizacja Liczba urządzeń Interfejs STM-1 Wymagane wyposażenie SDH Interfejs STM-4 Interfejs STM-16 Interfejs STM-64 Interfejs FE/GbE PSE Konstancin- Jeziorna /8 2 SE Mory /8 3 PSE o/bydgoszcz /8 Uwagi 2xSTM-64 -> lokalnie 1xSTM-64 -> 40km 1xSTM-16 -> 120km 2xSTM-16 -> lokalnie 3xSTM-4 -> lokalnie 2xSTM-4 -> 15km 4xSTM-1 -> lokalnie 2xSTM-64 -> lokalnie 1xSTM-64 -> 40km 2xSTM-16 -> 120km 2xSTM-16 -> 15km 1xSTM-16 -> 80km 1xSTM-16 -> 40km 2xSTM-4 -> 15km 1xSTM-4 -> 40km 1xSTM-4 -> 120km 1xSTM-1 -> lokalnie 2xSTM-64 -> lokalnie 1xSTM-16 -> 15km 1xSTM-16 -> 15km 2xSTM-1 -> lokalnie 2. Konfiguracja podstawowa terminali serwisowych: Urządzenie musi być komputerem przenośnym (konfiguracja minimalna: procesor min. klasy intel i7, 16 GB pamięci RAM, 256GB pamięci masowej SSD, matryca o rozmiarze 15.6 i rozdzielczości min. 1920x1080, karta graficzna z własną pamięcią operacyjną min 1GB, porty USB 3.0, port RS232 (lub przejściówka USB-RS232), fizyczny port ETH i umożliwiać pracę na zasilaniu bateryjnym przez min 3h. Każde urządzenie musi zostać dostarczone wraz z odpowiednim zasilaczem sieciowym 230VAC, futerałem lub torbą do transportu i przechowywania. 3. Konfiguracja podstawowa szaf telekomunikacyjnych: Szafy montowane w pomieszczeniach telekomunikacyjnych projektowane na potrzeby montażu urządzeń telekomunikacyjnych SDH muszą posiadać następujące parametry: wymiary: 45U, 800x600 mm, z cokołem 100 mm, w podłodze zaślepka z przepustem szczotkowym, osłony: drzwi przednie i tylne z perforacją 80%, dach dodatkowa perforacja i panel wentylacyjny wyposażony w termostat, kieszeń na egzemplarz dokumentacji powykonawczej, elementy porządkujące patchcordy, kolor szaf RAL 7035 Strona 10 z 10

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Część II Opis przedmiotu zamówienia Wymagania na dostawę, instalację i uruchomienie teletransmisyjnych urządzeń technologicznej

Bardziej szczegółowo

Część II Opis przedmiotu zamówienia

Część II Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Wymagania na dostawę, instalację, uruchomienie i integrację z istniejącym systemem zarządzania, redundantnego zestawu urządzeń DWDM w relacji CPD Konstancin-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wymagania ogólne... Wszystkie urządzenia należy dostarczyć do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58, 90-02 Łódź, Wydział Systemów Teleinformatycznych NS..2. Przed

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie teletransmisyjnych urządzeń technologicznej sieci SDH w oddziałach PSE S.A. - WZÓR

Dostawa, instalacja i uruchomienie teletransmisyjnych urządzeń technologicznej sieci SDH w oddziałach PSE S.A. - WZÓR Dostawa, instalacja i uruchomienie teletransmisyjnych urządzeń technologicznej sieci SDH w oddziałach PSE S.A. Załącznik II: Zgłoszenie do odbioru końcowego Data: - WZÓR część I Zgłoszenie gotowości do

Bardziej szczegółowo

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym Urządzenie Urz dzenie telesterowania RL64D PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone jest do realizacji cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl TRYTON-PE1 Protekcja kanału E1 + Most Ethernet E1 10/100Mbit/s Ethernet na 4xE1 G.703 2048kbit/s 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA 1 2 3 4 5 Rys 1. Panel przedni i tylny urządzenia. Oznaczenie symboli: 1 złącze

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9 Załącznik Nr 5 do SIWZ Cześć I Zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Lp Opis 1. Dostarczenie laptopów zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika 1. Instrukcja użytkownika MC200CM MC210CS MC220L Media konwerter Gb, Ethernet PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Niniejsze specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Multiplekser TDM over IP

Multiplekser TDM over IP Multipleksery SDH 1. Blok bazowy multipleksera SDH* multiplekser STM-1 (2 sloty dla portów SFP + 2 sloty dla modułów rozszerzeń) + 16 x E1 (G.703 lub ISDN-PRA), zasilany 48V multiplekser STM-1 (2 sloty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

Przetwornik medium 10/100Base-TX do 100Base-FX

Przetwornik medium 10/100Base-TX do 100Base-FX Przetwornik medium 10/100Base-TX do 100Base-FX Podręcznik użytkownika 1. Ogólne IEEE802.3u Ethernet obsługuje dwa rodzaje mediów połączeń sieciowych takie jak 10/100Base-TX i 100Base-FX. Konwerter pomostowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA-ZP /17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA-ZP /17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-14/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY 1 Pakiet nr 1 Urządzenia sieciowe L.p. 1. Nazwa pozycji Switch 8- portowy Parametr Minimalne wymagania Numer

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BO-231-5/423/MM/12 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

Nr sprawy BO-231-5/423/MM/12 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ Nr sprawy BO-231-5/423/MM/12 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ... nazwa i adres lub pieczęć adresowa Wykonawcy... tel. i faks Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy OFERTA 1. Oferuję dostawę, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne instalacji kontroli dostępu

Wymagania techniczne instalacji kontroli dostępu Wymagania techniczne instalacji kontroli dostępu Ver. 1.2 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl;

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe Konwerter mediów 10/100Base-TX do 100Base-FX Seria KC-300D, KC-300DM Konwertery mediów zostały stworzone do konwersji sygnałów 10Base-T lub 100Base-T do/z sygnałów światłowodowych 100Base-FX. Używane są

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery

Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery 1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 5 Sieci szkieletowe Program wykładu Standardy TDM Zwielokrotnianie strumieni cyfrowych PDH a SDH Ochrona łączy Synchronizacja Sieci SDH na różnych poziomach WDM i DWDM 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. 1. Przedmiot zamówienia Sprzęt informatyczny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. 1. Przedmiot zamówienia Sprzęt informatyczny 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 P 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Sprzęt informatyczny 2. Ilość Zgodnie ze szczegółowym opisem

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Asus Zenbook UX303UB-R4049T Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Linia 2006/03. Info HIRSCHMANN

Linia 2006/03. Info HIRSCHMANN Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów firmy Hirschmann. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Automation and Control GmbH. Przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPLETNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ DO POMIARÓW TRANSMISYJNYCH W SZEROKOPASMOWYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH OPARTYCH O PROTOKOŁ IP

DOSTAWA KOMPLETNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ DO POMIARÓW TRANSMISYJNYCH W SZEROKOPASMOWYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH OPARTYCH O PROTOKOŁ IP DOSTAWA KOMPLETNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ DO POMIARÓW TRANSMISYJNYCH W SZEROKOPASMOWYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH OPARTYCH O PROTOKOŁ IP Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Moduł Teleinformatyczny do transmisji danych z MBSR zainstalowanych w MBS Wymagania Dodatkowe

Moduł Teleinformatyczny do transmisji danych z MBSR zainstalowanych w MBS Wymagania Dodatkowe innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piękna 46 00-672 Warszawa Załącznik nr 4 Moduł Teleinformatyczny do transmisji danych z MBSR zainstalowanych w MBS Wymagania Dodatkowe Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution

Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution ROZDZIELNICA GŁÓWNA POTRZEB WŁASNYCH 400/230 VAC Rozdzielnica główna potrzeb własnych 400/230 VAC zapewnia podstawowe zasilanie kluczowych odbiorów systemu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: Opis przedmiotu zamówienia na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SERWISU POGWARANCYJNEGO ORAZ WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMÓW ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z SYRIUSZ-101-1 Przełącznik przemysłowy Gigabit Ethernet 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA Na rysunku 1 został przedstawiony panel przedni urządzenia SYRIUSZ. 1 2 3 4 Rys. 1. Panel przedni urządzenia Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems INFORMATOR TECHNICZNY GE IP Informator techniczny nr 33 -- listopad 2009 Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems Przeznaczenie systemu

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b 1. UPS 5KW Wymagane parametry UPS 5 KW Wymagania dla UPS 5KW Parametry proponowanego Spełnienie 1. napięcie wejsciowe od 100 do 300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo