#03486 (SH-1600) NWay Switch 16xSTP + 2xFO #03487 (SH-2400) NWay Switch 24xSTP + 2xFO #03489 (EM24-24SC) Modu³ œwiat³owodowy SC do SH-1600/2400

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "#03486 (SH-1600) NWay Switch 16xSTP + 2xFO #03487 (SH-2400) NWay Switch 24xSTP + 2xFO #03489 (EM24-24SC) Modu³ œwiat³owodowy SC do SH-1600/2400"

Transkrypt

1 PRODUKTY SIECIOWE Atel Electronics jest wy³¹cznym przedstawicielem na Polskê firmy RUBY TECH CORPORATION. Wysoka jakoœæ oraz konkurencyjna cena to zalety dla których produkty te ciesz¹ siê coraz wiêkszym powodzeniem. Wszystkie produkty RUBY TECH posiadaj¹ certyfikaty: CE, FCC, Novell, UL. Oferta nasza kierowana jest do instalatorów œrednich i ma³ych sieci komputerowych, hurtowni, sklepów oraz zak³adów produkcyjnych. W ofercie znajduj¹ siê karty sieciowe, huby, switche, konwertery i transceivery. Urz¹dzenia RUBY TECH dostosowane s¹ do ró nych rodzajów okablowañ: - œwiat³owód (jedno- lub wielomodowy) - przewód UTP lub FTP (kat.5 lub wy sza) - przewód BNC Wszystkie produkty marki RUBY TECH objête s¹ 3-letni¹ gwarancj¹. #00187 (SH-8024) NWay Switch 24-portowy 10/100 #00186 (SH-3016) Nway Switch 16-portowy 10/100 Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor SH-8024: 1,5MB Bufor SH-3016: 512KB Bufor adresów MAC: 8k Odleg³oœæ w uplinku: do 100 m Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 N OWO Œ Æ #03486 (SH-1600) NWay Switch 16xSTP + 2xFO #03487 (SH-2400) NWay Switch 24xSTP + 2xFO #03488 (EM24-24ST) Modu³ œwiat³owodowy ST do SH-1600/2400 #03489 (EM24-24SC) Modu³ œwiat³owodowy SC do SH-1600/2400 Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor SH-2400: 768kB Bufor SH-1600: 512kB Bufor adresów MAC: 4k SWITCHE Z OPCJ VLAN, TRUNKING #04419 (SH-2400VT) NWay Switch 24-portowy 10/100 #04420 (SH-1600VT) Nway Switch 16-portowy 10/100 #02554 Modu³ œwiat³owodowy ST do SH2400/1600VT #02553 Modu³ œwiat³owodowy SC do SH2400/1600VT Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor: 2MB na 8 portów Bufor adresów MAC: 8k Odleg³oœæ w uplinku: do 100 m Mo liwoœæ zabudowy w szafie #00184 (SH-701) NWay Switch 8-portowy 10/100 #00188 Modu³ œwiat³owodowy MT-RJ do SH-701 #00189 Modu³ œwiat³owodowy SC do SH-701 #00190 Modu³ œwiat³owodowy ST do SH-701 #00191 Modu³ œwiat³owodowy VF-45 do SH-701 Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor: 512kB Bufor adresów MAC: 8k Odleg³oœæ w uplinku: do 100 m Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 Wszystkie znaki handlowe i towarowe wystêpuj¹ce w niniejszym katalogu s¹ zastrze onymi znakami towarowymi lub zastrze onymi nazwami odpowiednich firm. #03483 (SH-401SC) NWay Switch 4xSTP + 1xSC Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor: 128kB Bufor adresów MAC: 1k Dostêpne s¹ równie wersje: SH-401ST 4xSTP + 1x ST SH-401SC.S20 4xSTP + 1x SC (z jednomodowym portem SC, transfer do 20 km) SH-401SC.S40 4xSTP + 1x SC (z jednomodowym portem SC, transfer do 40 km) SH-401SC.S60 4xSTP + 1x SC (z jednomodowym portem SC, transfer do 60 km) SH-401SC.S100 4xSTP + 1x SC (z jednomodowym portem SC, transfer do 100 km) 1

2 #03422 (SH-802 SC) NWay Switch 8xSTP + 2xSC #03423 (SH-802 ST) NWay Switch 8xSTP + 2xST Iloœæ portów SH-802SC: 8xSTP (10/100 Mbit/s) + 2xSC (100 Mbit/s) Model SH-802SC dostêpny jest tak e ze z³¹czami jednomodowymi. Iloœæ portów SH-802ST: 8xSTP (10/100 Mbit/s) + 2xST (100 Mbit/s) Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-FX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor: 1MB Bufor adresów MAC: 12k Odleg³oœæ w uplinku: do 100 m Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 #00197 (SH-8008RM) NWay Switch 8-portowy 10/100 w obudowie metalowej #03434 (SH-8008.P) NWay Switch 8-portowy 10/100 w obudowie plastikowej Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor SH8008RM: 256kB Bufor SH8008.P: 128kB Bufor adresów MAC: 1k Odleg³oœæ w uplinku: do 100 m #00196 (SH-8005KM) NWay Switch 5-portowy 10/100 w obudowie metalowej #03433 (SH-8005KP) NWay Switch 5-portowy 10/100 w obudowie plastikowej Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor: 128kB Bufor adresów MAC: 1k Odleg³oœæ w uplinku: do 100 m #00181 (DS-2400) Hub 24-portowy 10/100 (stackowalny) Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor: 256kB Bufor adresów MAC: 1,7k Odleg³oœæ w uplinku: do 100 m Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 #00180 (DS-1603) Hub 16-portowy 10/ porty NWay #00192 (DS-1601) Hub 16-portowy 10/ port NWay Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Metoda prze³¹czania: Store&Forward Bufor: 1MB Bufor adresów MAC: 8k Odleg³oœæ w uplinku: do 100 m Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 2

3 #00182 (EN-3200) Hub 32-portowy z dodatkowymi portami BNC i AUI, w obudowie metalowej #03485 (EN-1600) Hub 16-portowy z dodatkowymi portami BNC i AUI, w obudowie metalowej Standard pracy: IEEE BASE-T, 10BASE-5, 10BASE-2 Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Tryb pracy: Half Duplex Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 SIECI #00144 (EN-1600.P) Hub 16-portowy z dodatkowym portem BNC w obudowie plastikowej #00141 (EN-800A.P) Hub 8-portowy z dodatkowym portem BNC w obudowie plastikowej #00140 (EN-500.P) Hub 5-portowy w obudowie plastikowej Standard pracy: IEEE BASE-T, 10BASE-2 Diody LED do monitorowania: stanów portów, ruchu w sieci, zasilania Tryb pracy: Half Duplex BEZPRZEWODOWE N OWO ŒÆ NOWOŒÆ #04421 (WL-100A) Bezprzewodowy punkt dostêpowy - zarz¹dzalny Standard: IEEE b Protoko³y sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, SNMP, Telnet Iloœæ kana³ów: 14 Modulacja: and Prêdkoœæ transmisji: 1 / 2 / 5.5 / 11 Mbit/s Zasiêg: Wewn¹trz: 30 ~ 120m; Na zewn¹trz: 140 ~ 400m Porty: 1xRJ-45 (LAN), 1xUSB (zarz¹dzanie) Iloœæ po³¹czonych kart sieciowych: 30 (preferowana iloœæ), maksymalnie do 64 Sterowniki: Windows 95/98/2000/ME Certyfikaty: FCC Part 15 Class B & CE #04422 (WL-100U) Bezprzewodowy adapter USB Standard: IEEE b & USB 1.1 Protoko³y sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX i NetBUIT Iloœæ kana³ów: 14 Modulacja: and Prêdkoœæ transmisji: 1 / 2 / 5.5 / 11 Mbit/s Zasiêg: Wewn¹trz: 30 ~ 120m; Na zewn¹trz: 140 ~ 400m Porty: 1xUSB Sterowniki: Windows 95/98/2000/ME Certyfikaty: FCC Part 15 Class B & CE NOWOŒÆ N O WOŒÆ #04423 (WL-100U) Bezprzewodowa karta PCMCIA Interfejs: PCMCIA Typ II Standard: IEEE b & USB 1.1 Protoko³y sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX i NetBUIT Iloœæ kana³ów: 14 Modulacja: and Prêdkoœæ transmisji: 1 / 2 / 5.5 / 11 Mbit/s Zasiêg: Wewn¹trz: 30 ~ 120m; Na zewn¹trz: 140 ~ 400m Porty: 1xRJ-45 Sterowniki: Windows 95/98/2000/ME Certyfikaty: FCC Part 15 Class B & CE #04426 (RT9401F) Router z firewallem Zintegrowany router z firewallem i 4 portowym switchem pozwala na ³atwe zrealizowanie bezpiecznego dostêpu do Internetu z sieci lokalnej i odseparowanie jej od niekontrolowanych ataków ze strony sieci WAN. Ponadto mo liwe jest wspó³dzielenie jednego ³¹cza internetowego (np. poprzez modem ADSL) dla wielu urz¹dzeñ bez zastosowania dodatkowego osprzêtu. Prosta konfiguracja za pomoc¹ interfejsu WWW zapewnia komfort pracy i ³atwy monitoring urz¹dzenia. System IDS wykrywa i blokuje ataki DoS (Denial of Services) pochodz¹ce z Internetu informuj¹c przy tym administratora o zaistnia³ej sytuacji. Wbudowany 4 portowy switch 10/100 Mbit/s pozwala na bezpoœrednie pod³¹czenie do prze³¹cznika, koncentratora lub terminala. 3

4 ADAPTERY SIECIOWE Karty sieciowe firmy Ruby Tech charakteryzuj¹ siê prost¹ instalacj¹, niezawodnoœci¹, atrakcyjn¹ cen¹ oraz kompatybilnoœci¹ z urz¹dzeniami innych producentów. #00174 Karta sieciowa 10/100 z portem Nway STP, Wake-On-Lan #00157 Karta sieciowa 10/100 z portem Nway STP Magistrala: PCI Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Diody LED do monitorowania: FDX, 100Mbit/s, aktywnoœæ/po³¹czenie Kontroler: INTEL, Bus Mastering Mo liwoœæ zainstalowania Boot ROM u Sterowniki: Netware, IntraNetware, Windows NT, Windows for Workgroups, Lantastic/AI, Windows95/98, IBM LAN Server, SCO Unix #00175 Karta sieciowa 10/100 z portem Nway STP, Wake-On-Lan #00148 Karta sieciowa 10/100 z portem Nway STP Magistrala: PCI Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Dioda LED do monitorowania: aktywnoœæ/po³¹czenie Kontroler: REALTEK Mo liwoœæ zainstalowania Boot ROM u Sterowniki: Netware, IntraNetware, Windows NT, Windows for Workgroups, Lantastic/AI, Windows95/98, IBM LAN Server, SCO Unix #00149 Karta sieciowa 10 Mbit/s z portami STP i BNC Magistrala: PCI Standard pracy: IEEE BASE-T, 10BASE-2 Dioda LED do monitorowania: aktywnoœæ/po³¹czenie Kontroler: REALTEK Mo liwoœæ zainstalowania Boot ROM u Sterowniki: Novell Netware, Microsoft LAN Manager, Windows for Workgroups, Windows NT, Windows 95, IBM LAN Server, Artisoft LANtastic/AI, UNIX STREAMS for SCO UNIX #00173 Karta sieciowa 10 Mbit/s z portami STP, BNC i AUI. Magistrala: ISA Standard pracy: IEEE BASE-T, 10BASE-2, 10BASE-5 Dioda LED do monitorowania: aktywnoœæ/po³¹czenie Bufor: 16KB Kontroler: REALTEK Mo liwoœæ zainstalowania Boot ROM u Sterowniki: NetWare, Windows NT, Windows for Workgroups, Lantastic/AI, Windows95, IBM LAN Server, SCO Unix Karta wyposa ona jest w DIP switch, który umo liwia ustawienia przerwañ, adresu I/O oraz adresu Boot ROM. #00195 Karta sieciowa w standardzie ARCNET Magistrala: ISA Standard pracy: ARCNET Dioda LED do monitorowania: aktywnoœæ/po³¹czenie Sterowniki: Netware,Windows NT, for Workgroups, Windows95/98 4

5 N O WOŒÆ #02573 FE-6490SC Karta PCMCIA 100Mbit/s, port SC na karcie #02574 FE-6490ST Karta PCMCIA 100Mbit/s, port ST na karcie #02575 FE-6430SC Karta PCMCIA 100Mbit/s, osobny port SC (dostêpne s¹ tak e wersje z wyjœciem na œwiat³owód jednomodowy) Standard pracy: IEEE 802.3u 100BASE-FX Mo liwoœæ wymiany karty w trakcie pracy HOT SWAP Sterowniki: Netware, IntraNetware, Windows NT, Windows for Workgroups, Lantastic/AI, Windows95/98, IBM LAN Server, SCO Unix #00150 (EN-6200P2) Karta PCMCIA 10 Mbit/s, STP, BNC #00176 (EN-6200PT) Karta PCMCIA 10 Mbit/s, STP Standard pracy: IEEE BASE-T, 10BASE-2 (EN-6200P2) RAM: 32KB Mo liwoœæ wymiany karty w trakcie pracy HOT SWAP Sterowniki: Netware, IntraNetware, Windows NT, Windows for Workgroups, Lantastic/AI, Windows95/98, IBM LAN Server, SCO Unix #00178 (FE-6430TX) Karta PCMCIA 10/100, osobny port STP (NWay) #03439 (FE-6100TX) Karta PCMCIA 10/100, port UTP na karcie (NWay) Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T, 100BASE-TX Mo liwoœæ wymiany karty w trakcie pracy HOT SWAP Sterowniki: Netware, IntraNetware, Windows NT, Windows for Workgroups, Lantastic/AI, Windows95/98, IBM LAN Server, SCO Unix Kontroler: FE-6430TX INTEL. FE-6100TX REALTEK #00156 Karta PCMCIA Ethernet + Modem (DATA/FAX), UTP Standard pracy: IEEE BASE-T Mo liwoœæ wymiany karty w trakcie pracy HOT SWAP Sterowniki: Netware, IntraNetware, Windows NT, Windows for Workgroups, Lantastic/AI, Windows95/98, IBM LAN Server, SCO Unix - Modem 33600bps zgodny ze standardem V.34, kompresja danych V.42/MNP2, korekcja b³êdów V.42bis/MNP2-4, kompatybilny z zestawem komend AT Hayes a - Faks 14400bps, zgodny z grup¹ III #02468 (UE-200J) USB 10/100 Adapter Urz¹dzenie to umo liwia pod³¹czenie komputera do sieci Ethernet przez port USB. Standard: USB V1.1, 10 BASE-T, 100BASE-TX Z³¹cza: USB gniazdo B, RJ-45 Szybkoœæ trasmisji: USB: do 12 Mbit/s (USB V1.1) Half Duplex LAN: 10/100 Mbit/s Wymagania sprzêtowe: system Windows 98 lub nowszy, p³yta g³ówna z portem USB Certyfikaty: FCC ClassB & CE Mark #01446 (UE-100J) USB Ethernet Adapter 10 Mbit/s Urz¹dzenie to umo liwia pod³¹czenie komputera do sieci Ethernet przez port USB. Standard: USB V1.1, 10 BASE-T Z³¹cza: USB gniazdo B, RJ-45 Szybkoœæ trasmisji: USB: do 12 Mbit/s (USB V1.1) Half Duplex LAN: 10 Mbit/s Wymagania sprzêtowe: system Windows 98 lub nowszy, p³yta g³ówna z portem USB Certyfikaty: FCC ClassB & CE Mark 5

6 GIGABIT ETHERNET Ofertê nasz¹ uzupe³niamy o seriê bardzo szybkich prze³¹czników oraz kart sieciowych pracuj¹cych w standardzie Gigabit Ethernet. Wszystkie urz¹dzenia pracuj¹ w trybie full duplex co powoduje zwiêkszenie przepustowoœci w sieci nawet do 2 Gbit/s. Karty i prze³¹czniki pracuj¹ce w standardzie Gigabit Ethernet mog¹ wystêpowaæ z nastêpuj¹cymi rodzajami z³¹czy œwiat³owodowych: - SC - ST - MT-RJ - VF-45 N OWOŒÆ #03481 (SH-9224) Switch Gigabit Ethernet SNMP (zarz¹dzalny) #03498 (GB 1000-SX) Modu³ Gigabit ze z³¹czem SC do SH-9224 #02560 (EM-9224T) Modu³ Gigabit ze z³¹czem RJ-45 do SH-9224 Standard pracy: IEEE 802.3u/xz/AB 10/100BASE-TX,1000Base-SX Iloœæ portów: 24xSTP + 2xSC (wielomodowe lub jednomodowe) Bufor: 2MB Bufor adresów MAC: 12k Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 NEW #02561 (SH-9600TP) Switch Gigabit Ethernet 6x10/100/1000Base-TX + 2 wejœcia na modu³y #02562 (SH-9600FX) Switch Gigabit Ethernet 6x1000Base-SX + 2 wejœcia na modu³y #02563 (GM96-1TP) Modu³ 1x10/100/1000Base-TX do SH-9600 ze z³¹czem RJ-45 #02564 (GM96-1SC) Modu³ 1x1000Base-SX do SH-9600 ze z³¹czem œwiat³owodowym SC #02565 (GM96-1ST) Modu³ 1x1000Base-SX do SH-9600 ze z³¹czem œwiat³owodowym ST. Standard pracy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3AB Iloœæ portów: SH-9600TP: 6xSTP+2 wejœcia na modu³y SH-9600SX: 6xSC+2 wejœcia na modu³y Bufor: 512 kb Bufor adresów MAC: 8k Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 Switch umo liwia tworzenie sieci VLAN i zarz¹dzany jest poprzez konsolê (RS-232 DB9). #03435 (SM-9400) Chassis Gigabit Switch 4 modu³y. Standard pracy: IEEE 802.3u/xz/AB 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-SX Bufor: 3MB na ka dy modu³ Bufor adresów MAC: 12k Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 Rodzaje modu³ów do modelu SH-9400 : #03466 EM94-1GSC): 1 port SC Gigabit Eth Mbit/s (wielomodowy ) #02566 EM94-1GVF): 1 port VF-45 Gigabit Eth Mbit/s (jedno - i wielomodowy ) #02567 EM94-1GMT): 1 port MT-RJ Gigabit Eth Mbit/s (jedno - i wielomodowy ) #03490 EM94-1GTP): 1 port RJ-45 Gigabit Eth Mbit/s #03437 EM94-8TP): 8 portów STP Fast Eth. 10/100 Mbit/s #03482 (EM94-4SC): 4 porty SC Fast Eth. 100 Mbit/s (wielomodowy) #03436 (EM94-4SC): 4 porty SC Fast Eth. 100 Mbit/s (jednomodowy) #02568 ( EM94-4ST): 4 porty ST Fast Eth. 100 Mbit/s (wielomodowy) #02569 (SF-9108ST) Switch Gigabit Ethernet #03467 (SH-9108) Switch Gigabit Ethernet. Standard pracy: IEEE 802.3u/xz/AB 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-SX Iloœæ portów SF-9108ST: 8xST (100 Mbit/s) + 1xSC (1000 Mbit/s) Iloœæ portów SF-9108STP: 8xSTP (10/100 Mbit/s) + 1xSC (1000 Mbit/s) Bufor: 3MB Bufor adresów MAC: 12k Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 #03417 (GE-1000SC) Karta Gigabit Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem SC #02570 (GE-1000MT-RJ) Karta Gigabit Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem MT-RJ #02571 (GE-1000VF-45) Karta Gigabit Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem VF-45 #03484 (GE-1200T) Karta Gigabit Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem STP.. Standard pracy: IEEE 802.3u/xz/AB 1000 BASE-SX Magistrala: PCI V2.1 z transmisj¹ 32- lub 64 bitow¹ Szybkoœæ pracy: 1000 Mbit/s Tryb pracy: Full Duplex, Bus-master DMA Sterowniki: NetWare ODI32, Windows 95 (OSR2), Linux, Windows 98/2000 6

7 URZ DZENIA FIBER OPTIC W STANDARDZIE FAST ETHERNET Dla sieci nara onej na zak³ócenia elektromagnetyczne, najpewniejsze zastosowanie maj¹ urz¹dzenia aktywne oparte o okablowanie œwiat³owodowe. Dodatkowym atutem stosowania takich rozwi¹zañ jest zwiêkszenie odleg³oœci nadawania. Przyk³adowy zasiêg w standardzie Fast Ethernet: - przewód UTP. - do 100 m - œwiat³owód wielomodowy - do 2 km - œwiat³owód jednomodowy.- do 2 0 km (z opcj¹ do 60 km) #03427 (SF-16MT) Switch 16 portowy ze z³¹czami MT-RJ #03428 (SF-16SC) Switch 16 portowy ze z³¹czami SC #03429 (SF-16ST) Switch 16 portowy ze z³¹czami ST Standard pracy: IEEE 802.3u 100BASE-FX Metoda prze³¹czania: Store & Forward Bufor: 2MB Bufor adresów MAC: 12k Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 #03424 (SF-8MT) Switch 8 portowy ze z³¹czami MT-RJ #03425 (SF-8SC) Switch 8 portowy ze z³¹czami SC #03426 (SF-8ST) Switch 8 portowy ze z³¹czami ST Standard pracy: IEEE 802.3u 100BASE-FX Metoda prze³¹czania: Store & Forward Bufor: 2MB Bufor adresów MAC: 12k Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 #03418 (SF-4MT) Switch 4 portowy ze z³¹czami MT-RJ #03419 (SF-4SC) Switch 4 portowy ze z³¹czami SC #03420 (SF-4ST) Switch 4 portowy ze z³¹czami ST #03421 (SF-4VF) Switch 4 portowy ze z³¹czami VF-45 Standard pracy: IEEE 802.3u 100BASE-FX Metoda prze³¹czania: Store & Forward Bufor: 1MB Bufor adresów MAC: 12k Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 #03413 (FE-1430SC). Karta Fast Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem SC #03414 (FE-1430ST) Karta Fast Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem ST #03415 (FE-1430VF) Karta Fast Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem VF-45 #03416 (FE-1430MT). Karta Fast Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem MT-RJ Karty zbudowane s¹ na chipsecie firmy INTEL. Standard pracy: IEEE 802.3u 100 Base-FX Magistrala: PCI Szybkoœæ pracy: 100 Mbit/s Tryb pracy: Full Duplex, Bus-master DMA Sterowniki: NetWare, IntraNetware, Windows NT, Windows for Workgroups, Microsoft LAN Manager, Windows95/98/2000, OS/2 Warp, IBM LAN Server, SCO Unix 7

8 #03410 (FR-600) Hub 6 portowy ze z³¹czami ST z portem BNC i AUI Iloœæ portów: 6 ST + 1 BNC + 1 AUI Standard pracy: IEEE BASE-FL, 10BASE-2, 10BASE-5 Tryb pracy: Half Duplex Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19 #03411 (EN-2900SC) Karta Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem SC #03412 (EN-2900ST) Karta Ethernet, Plug&Play, ze z³¹czem ST. Standard pracy: IEEE BASE-FL Magistrala: PCI Szybkoœæ pracy: 10 Mbit/s Tryb pracy: Half Duplex Sterowniki: NetWare, IntraNetware, Windows NT, Windows for Workgroups, Microsoft LAN Manager, Windows95/98/2000, IBM LAN Server, SCO Unix #00153 (ET-108ST) Transceiver AUI/ST (wielomod.) #03430 (ET-108ST.S) Transceiver AUI/ST.S (jednomod.) Standard pracy: IEEE BASE-FL, 10BASE-5 Z³¹cza ET-108ST: AUI <-> ST (wielomodowe) Z³¹cza ET-108ST.S: AUI<-> ST (jednomodowe) Szybkoœæ pracy: 10 Mbi/s #03431 (FE-T100SC.M) Transceiver MII/SC (wielomod.) #03432 (FE-T100ST.M) Transceiver MII/ST (wielomod.) Standard pracy: IEEE 802.3u 100BASE-FX Z³¹cza: FE-T100SC.M: MII (mêskie 40 pinowe SCSI II) <-> SC (wielomodowe) FE-T100ST.M: MII (mêskie 40 pinowe SCSI II) <-> ST (wielomodowe) Szybkoœæ pracy: 100 Mbit/s #00193 (FE-T100TP) Transceiver MII/STP NWay Standard pracy: IEEE 802.3u 10/100BASE-TX Z³¹cza: MII (mêskie 40 pinowe SCSI II) <-> ST (wielomodowe) Szybkoœæ pracy: 10/100 Mbi/s #0152 (ET-508AUI/STP) Transceiver AUI/STP Standard pracy: IEEE BASE-T, 10BASE-2 Z³¹cza: AUI <-> STP Szybkoœæ pracy: 10 Mbit/s 8

9 #00151 (ET-102M) Transceiver AUI/BNC #00198 (ET-302M) Transceiver AUI/BNC Standard pracy: IEEE BASE-2, 10BASE-5 Z³¹cza: AUI <-> BNC Szybkoœæ pracy: 10 Mbit/s #00194 (ET-103A) Transceiver AUI/TAP Urz¹dzenie to s³u y do pod³¹czania siê do Grubego Ethernetu przy pomocy tzw. "Wampirka" Standard pracy: IEEE BASE-2, 10BASE-5 Z³¹cza: AUI <-> BNC Szybkoœæ pracy: 10 Mbit/s #02469 (ET-509R) Konwerter STP/BNC Standard pracy: IEEE BASE-2, 10BASE-T Z³¹cza: STP <-> BNC Szybkoœæ pracy: 10 Mbit/s #03403 (FE-C106MT) Konwerter MT/STP (wielomodowy) #03404 (FE-C106SC) Konwerter SC/STP (wielomodowy) #03405 (FE-C106ST) Konwerter ST/STP (wielomodowy) #03406 (FE-C106VF) Konwerter VF/STP (wielomodowy) #03438 (FE-C106SC.S20) Konwerter SC/STP (jednomodowy do 20km) #02530 (FE-C106SC.S40) Konwerter SC/STP (jednomodowy do 40km) #02531 (FE-C106SC.S60) Konwerter SC/STP (jednomodowy do 60km) #02532 (FE-C106SC.S60) Konwerter SC/STP (jednomodowy do 80km) #02533 (FE-C106SC.S100) Konwerter SC/STP (jednomodowy do 100km) Standard pracy: IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX Szybkoœæ pracy:100 Mbit/s Tryb pracy:half/full Duplex Zasiêg: œwiat³owód wielomodowy- do 2 km przewód UTP- do 100 m Certyfikaty:FCC Class A & CE Mark #03408 (ET-109RST) Konwerter ST/STP (wielomodowy.) #03409 (ET-209RST) Konwerter ST/STP (wielomodowy) #03407 (ET-209RSC) Konwerter SC/STP (wielomodowy) #03402 (ET-209RSC.S) Konwerter SC/STP (jednomodowy do 20km) Standard pracy: IEEE 802.3u 10BASE-T/FL Szybkoœæ pracy:10 Mbit/s Tryb pracy ET-109RST: Half Duplex Tryb pracy ET-209RST/RSC: Half/Full Duplex Zasiêg: œwiat³owód wielomodowy - do 2 km przewód UTP - do 100 m Certyfikaty:FCC Class A & CE Mark 9

10 Konwertery z portem NWay (prze³¹czany 10/100 Mbit/s) #03464 (FE-C107SC) Konwerter SC/STP (wielomodowy) #03465 (FE-C107ST) Konwerter ST/STP (wielomodowy) #02534 (FE-C107SC.S20) Konwerter ST/STP (jednomodowy do 20km) Standard pracy: IEEE 802.3u 10/100BASE-TX, 100BASE-FX Szybkoœæ pracy dla STP: 10/100 Mbit/s Szybkoœæ pracy dla œwiat³owodu: 100 Mbit/s D³ugoœæ fali: 1310 nm Tryb pracy:half/full Duplex Zasiêg: œwiat³owód wielomodowy- do 2 km przewód UTP- do 100 m Certyfikaty:FCC Class A & CE Mark #03401 (FE-C200) Konwerter Fast Eth. wielomod./ jednomod. #02535 ( GE-C300SC) Konwerter Gigabit wielomod./jednomod. Konwertery umo liwiaj¹ce przejœcie z w³ókna jednomodowego na wielomodowe w standardzie Gigabit Ethernet oraz Fast Ethernet.. Standard pracy: IEEE 802.3u 100BASE-FX (FE-C200), 1000BASE-SX (GE-C300SC)) Szybkoœæ pracy:100 Mbit /s (FE-C200), 1000 Mbit/s (GE-C300SC) D³ugoœæ fali: 1310 nm Tryb pracy:half/full Duplex Zasiêg: œwiat³owód jednomodowy Gigabit Eth. - do 10 km œwiat³owód jednomodowy Fast Eth. - do 15 km (opcjonalnie do km) Certyfikaty:FCC Class A & CE Mark #03493 (FE-C350S3) Konwerter WDM SC/STP, 1310nm #03494 (FE-C350S5) Konwerter WDM SC/STP, 1550nm Standard pracy: IEEE 802.3u 100BASE-FX Szybkoœæ pracy: 100 Mbit/s Tryb pracy:half/full Duplex Zasiêg: œwiat³owód jednomodowy- do 20 km przewód UTP- do 100 m Przy zastosowaniu konwerterów mo liwe jest zmniejszenie iloœci u ywanych w³ókien œwiat³owodowych o po³owê, nie trac¹c przy tym na prêdkoœci transmisji. UTP FE-C350S3 STP RX (1550 nm) TX (1310 nm) 1310/1550 nm œwiat³owód jednomodowy FE-C350S3 STP TX (1550 nm) RX (1310 nm) UTP do 20 km #02536 (FE-C255SC) Konwerter ATM wielomod./jednomod. #02537 (FE-C622) Konwerter SONET/ATM wielomod./jednomod. Max. szybkoœæ pracy FE-C255SC: 155 Mbit/s Max. szybkoœæ pracy FE-C622: 622 Mbit/s D³ugoœæ fali: 1310 nm Tryb pracy:half/full Duplex Zasiêg œwiat³owodu wielomodowego: Gigabit Ethernet: - do 500m Fast Ethernet - do 2 km Zasiêg œwiat³owodu jednomodowego: Gigabit Ethernet: - do 15km (opcjonalnie do 40 km) Fast Ethernet - do 20 km (opcjonalnie do 40 km) #00199 (CR-1010) Rack do konwerterów s³u y do zabudowywania konwerterów wolostoj¹cych firmy Ruby Tech. Maksymalna pojemnoœæ: 10 konwerterów Certyfikaty: FCC Class A & CE Mark Wymiary: 102(wys.)x428(szer.)x202(g³êb.) Mo liwoœæ zabudowy w szafie 19' 10

11 CR-1600 Seria 16-portowych racków 19 do konwerterów modu³owych: #02538 (CR-1601/02) zarz¹dzalny poprzez protokó³ SNMP #02539 (CR-1611/12) niezarz¹dzalny #02540 (CR-1621/22) niezarz¹dzalny z podwójnym zasilaniem NOWOŒÆ N OWOŒÆ Konwertery modu³owe ze z³¹cza œwiat³owodowego wielo- lub jednomodowego SC, ST na z³¹cze RJ-45 do racków serii CR-1600: #02541 (EM-106ST) œwiat³owód wielomodowy 100Mbit/s <-> miedÿ 100Mbit/s #02542 (EM-106SC) œwiat³owód wielomodowy 100Mbit/s <-> miedÿ 100Mbit/s #02543 (EM-107ST) œwiat³owód wielomodowy 100Mbit/s <-> miedÿ 10/100Mbit/s #02544 (EM-107SC) œwiat³owód wielomodowy 100Mbit/s <-> miedÿ 10/100Mbit/s #02545 (EM-107SC.S20) œwiat³owód jednomodowy do 20km 100Mbit/s <-> miedÿ 10/100Mbit/s #02546 (EM-107SC.S40) œwiat³owód jednomodowy do 40km 100Mbit/s <-> miedÿ 10/100Mbit/s #02547 (EM-107SC.S60) œwiat³owód jednomodowy do 60km 100Mbit/s <-> miedÿ 10/100Mbit/s #02548 (GM-C302) œwiat³owód 1000Mbit/s <-> miedÿ 1000Mbit/s (zajmuje miejsca dwóch modu³ów) N O WOŒÆ NOWOŒÆ #02549 (CP-100) Rack 1 portowy do konwertera modu³owego HOME #02550 (CP-200) Rack 2 portowy do konwerterów modu³owych PNA HomePNA to standard sieci komputerowej po³o onej na typowym dwu y³owym przewodzie telefonicznym. Korzystaj¹c z tego rozwi¹zania nie jesteœmy nara eni na dodatkowe koszty nowego okablowania kat.5. Ponadto wpiêcie urz¹dzeñ aktywnych nie przeszkadza w pracy telefonu stacjonarnego. N OWO Œ Æ #02577 (HE-1800) Karta sieciowa PCI ze standardem HomePNA Standard: HomePNA 1.1 Z³¹cze: 2xRJ-11 Prêdkoœæ transmisji: 1Mbit/s Sterowniki: MS Windows 95, (OSR2) Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Novell ODI, DOS ODI Certyfikaty: FCC ClassB & CE Mark # (HE-S6208) 8-portowy switch PNA z dwoma portami Ethernet Standard: HomePNA 1.1 IEEE I 802.3u/x 10/100 Base-TX Z³¹cza: 8xRJ-11 I 2xRJ-45 Zasiêg: Linia telefoniczna: 164m Sieæ Ethernet: 100m Prêdkoœæ transmisji: Linia telefoniczna: 1 Mbit/s half duplex Sieæ Ethernet: 10/100 Mbit/s (Nway) Bufor: 1MB Certyfikaty: FCC ClassB & CE Mark NOWOŒÆ #02578 (HE-C603) Konwerter HomePNA<->Ethernet. Standard: HomePNA 1.1, IEEE Ethernet 10Base-T Z³¹cza: 2xRJ-11 I 2xRJ-45 Zasiêg: Linia telefoniczna: 164m Sieæ Ethernet: 100m Prêdkoœæ transmisji: Linia telefoniczna: 1 Mbit/s half duplex Sieæ Ethernet: 10 Mbit/s Certyfikaty: FCC ClassB & CE Mark N OWOŒÆ 11

12 SERIA A - T UMIKI Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo w katalogu Fiber Optic serii A SERIA C - SPRZÊGACZE Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo w katalogu Fiber Optic serii C SERIA J - PIGTAILE I PATCHCORDY Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo w katalogu Fiber Optic serii J T³umik optyczny jest pasywnym elementem optycznym przeznaczonym do redukowania mocy przesy³anej przez œwiat³owód. W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo t³umiki sta³e oraz regulowane, produkowane w szerokim zakresie t³umienia. Wœród kilku wersji obudów na pewno znajduj¹ siê odpowiednie do Pañstwa aplikacji. Wersje obudów: - typ adapterowy - typ szeregowy z wyprowadzeniami - terminator typu adapterowego Zakres t³umienia: dB dla t³umików sta³ych dB dla t³umików regulowanych Pasmo pracy: -850nm nm nm /1550 nm (dwupasmowe) lub 1550 nm, 40nm (szerokopasmowe) Typy zakoñczeñ: -FC -SC -ST - FC/APC -SC/APC - i inne Sprzêgacze to elementy pasywne ³¹cz¹ce 3 lub wiêcej w³ókien, dziel¹ce sygna³ wejœciowy pomiêdzy kilka wyjœæ lub ³¹cz¹ce kilka wejœæ w jedno wyjœcie. Sprzêgacze przez nas oferowane cechuj¹ siê nisk¹ t³umiennoœci¹ wtr¹ceniow¹ oraz ma³ymi odbiciami wstecznymi w szerokim zakresie temperatur, d³ugoœci fal i naprê eñ mechanicznych, przy dowolnym, specyfikowanym przez klienta, stosunku podzia³u. Ro ne rodzaje wyprowadzeñ, obudów oraz zakoñczeñ czyni¹ je uniwersalnymi dla ka dej aplikacji. Pasmo pracy: -850nm nm nm lub 1550 nm (dwupasmowe) lub 1550 nm 40nm (szerokopasmowe) Typy obudów: - metalowa tuba - pude³ko z ABS - panel 1U lub 2U o szer Interrack 4U Konfiguracje: - 1x2 porty - 2x2 porty - drzewiaste (max. 1x32 porty) - gwiazdowe (max. 32x32 porty) Patchcordy i pigtaile œwiat³owodowe s¹ jednymi z podstawowych elementów systemów œwiat³owodowych. S¹ to komponenty u ywane do ³¹czenia sygna³ów optycznych pomiêdzy ró nymi modu³ami, urz¹dzeniami i systemami. Oferujemy patchcordy w wykonaniach standardowych jak równie inne, produkowane na zamówienie. Wykonanie: - simplex - duplex Typ wyprowadzeñ: - 250µm - 900µm - 3.0mm Typy zakoñczeñ: -FC -SC -ST - FC/APC - SC/APC - SMA - FDDI - i inne Typy zakoñczeñ: -FC -SC -ST - FC/APC - SC/APC - i inne ELEMENTY ŒWIAT OWODOWE Do zapoznania siê z szersz¹ ofert¹ produktów œwiat³owodowych zapraszamy na nasz¹ stronê 12

13 SERIA P - ADAPTERY I Z CZA Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo w katalogu Fiber Optic serii P SERIA W - WDM i DWDM Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo w katalogu Fiber Optic serii W INNE PODZESPO Y BIERNE Nasz¹ ofertê uzupe³niaj¹ tak e inne podzespo³y bierne torów œwiat³owodowych: - izolatory - filtry - kolimatory Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo w katalogu Fiber Optic serii F i M Z³¹cza optyczne s¹ niezbêdnymi elementami w systemach transmisji œwiat³owodowej. Konektory firmy FOCI s¹ produkowane pod œcis³ymi procedurami kontroli jakoœci. Z³¹cza te cechuj¹ siê bardzo nisk¹ t³umiennoœci¹ wtr¹ceniow¹ i ma³ymi odbiciami wstecznymi, tym samym czyni¹ zadoœæ wymaganiom standardu Bellcore GR-NWT w dziedzinie charakterystyk optycznych, testów mechanicznych i niezawodnoœci. Z³¹cza i adaptery w wersjach PC i APC przesz³y pomyœlnie badania i otrzyma³y homologacje Ministerstwa ¹cznoœci w zakresie zak³adania i u ywania ich w sieciach telekomunikacyjnych u ytku publicznego. Typy z³¹cz i adapterów: - FC - SC - ST - FC/APC - SC/APC - FC szybko sk³adane - SC szybko sk³adane - SMA - FDDI - i inne Œrednice ferruli: µm µm µm Multipleksacja WDM umo liwia wykorzystanie wielu fal œwietlnych o ró nych d³ugoœciach (tzw. kana³ów falowych) do transmisji sygna³ów w jednym w³óknie œwiat³owodowym. Rozwiniêciem tej techniki jest multipleksacja z tzw. gêstym podzia³em falowym - DWDM. Oferowane przez nas elementy tego typu cechuj¹ siê: - wysok¹ separacj¹ kana³ów - nisk¹ t³umiennoœci¹ wtr¹ceniow¹, - ma³ymi odbiciami wstecznymi, - wysok¹ stabilnoœci¹ termiczn¹. Typy obudów: - metalowa tuba, - pude³ko z ABS, - panel 1U lub 2U o szer. 19, - Interrack 4U. NARZÊDZIA INSTALATORSKIE Oferujemy równie maszyny polerskie FOCI oraz narzêdzia do rêcznej obróbki z³¹czy œwiat³owodowych wraz z materia³ami eksploatacyjnymi (kleje, papiery polerskie, alkohol, itd.) Szersz¹ ofertê narzêdzi i akcesoriów do obróbki kabli i z³¹czy œwiat³owodowych znajd¹ Pañstwo w katalogu N serii Fiber Optic. ELEMENTY ŒWIAT OWODOWE Do zapoznania siê z szersz¹ ofert¹ produktów œwiat³owodowych zapraszamy na nasz¹ stronê 13

14 Z³¹cze mêskie BNC zaciskane #00316 z³¹cze mêskie BNC zaciskane (RG11U) #00317 z³¹cze mêskie BNC zaciskane (RG58) #00318 z³¹cze mêskie BNC zaciskane (RG59) #01559 z³¹cze mêskie BNC zaciskane (RG6) Z³¹cze mêskie BNC zaciskane, k¹towe #00319 z³¹cze mêskie BNC zaciskane (RG58), k¹towe #00320 z³¹cze mêskie BNC zaciskane (RG59), k¹towe Z³¹cze mêskie BNC clampowane #00716 z³¹cze mêskie BNC clampowane (RG58) #00717 z³¹cze mêskie BNC clampowane (RG59) #00718 z³¹cze mêskie BNC clampowane (RG6) #00313 Z³¹cze mêskie BNC zaciskane,plastikowe, k¹towe #00315 Z³¹cze mêskie BNC skrêcane (RG59) #02484 Z³¹cze mêskie BNC nakrêcane na przewód RLF5 Raydex, H155 Belden #00314 Z³¹cze mêskie BNC podwójnedo z³¹czy mêskich modularnych Os³ona na z³¹cze mêskie BNC #02408 Os³ona na z³¹cze mêskie BNC (RG58) #02409 Os³ona na z³¹cze mêskie BNC (RG59) #00312 Z³¹cze eñskie BNC zaciskane (RG58) #01633 Z³¹cze eñskie BNC zaciskane (RG59) Z³¹cze eñskie BNC clampowane #00712 z³¹cze eñskie BNC clampowane (RG58) #00713 z³¹cze eñskie BNC clampowane (RG59) #00310 Z³¹cze eñskie BNC do obudowy #00714 Z³¹cze eñskie BNC do obudowy, izolowane #00715 Z³¹cze eñskie BNC do obudowy, izolowane, k¹towe, lutowane #00311 Z³¹cze eñskie BNC podwójne #01485 Trójnik BNC izolowany 50 #01486 Trójnik BNC z terminatorem 50 Trójnik BNC #00307 Trójnik BNC z³¹cze mêskie na dwa z³¹cza eñskie #00306 Trójnik BNC z³¹cze eñskie na dwa z³¹cza eñskie #00308 Trójnik BNC z³¹cze eñskie na dwa z³¹cze mêskie #00309 Trójnik BNC z³¹cze mêskie na dwa z³¹cza mêskie Terminator BNC #00301 Terminator BNC 50 #00303 Terminator BNC 75 #00305 Terminator BNC 93 Terminator BNC z ³añcuszkiem #00302 Terminator BNC 50, z ³añcuszkiem #00304 Terminator BNC 75, z ³añcuszkiem Z³¹cze mêskie modularne #00880 WM 8p8c na przewód p³aski, linkê #00881 WM 8p8c na przewód okr¹g³y, linkê #00882 WM 8p8c na przewód p³aski, drut #00883 WM 8p8c na przewód okr¹g³y, drut #00884 WM 8p8c ekr. na przewód okr¹g³y, drut #00885 WM 8p8c ekr. na przewód p³aski, drut #00897 WM 8p8c ekr. na przewód okr¹g³y, linkê Os³ony z³¹cza mêskiego modularnego #00425 szara NEW #03750 bia³a #00494 czarna NEW #03751 koœæ s³oniowa #00495 niebieska #00496 zielona #00497 czerwona #00498 ó³ta Pe³n¹ ofertê z³¹czy prezentujemy w katalogu "Akcesoria Audio-Video" Pe³n¹ ofertê z³¹czy modularnych prezentujemy w katalogu "Akcesoria Telefoniczne" 14

15 Z³¹cze mêskie D-SUB lutowane #00325 DB 9M #00336 DB 37M #00328 DB 15M #00339 DB 50M #00333 DB 25M #00340 HDB 15M gêsty Z³¹cze eñskie D-SUB lutowane #00323 DB 9F #00334 DB 37F #00326 DB 15F #00337 DB 50F #00329 DB 23F #04557 HDB 15F #00331 DB 25F gêste Obudowa D-SUB na kabel #00324 DB 9H #00332 DB 25H #04424 DB 9H czarna #04425 DB 25H czarna #00327 DB 15H #00335 DB 37H #00330 DB 23H #00338 DB 50H NEW D-SUB zaciskany na taœmê #03558 DFM 9P (M) #03562 DFM 25P (M) #03559 DFM 9S (F) #03563 DFM 25S (F) #03560 DFM 15P (M) #03564 DFM 37P (M) #03561 DFM 15S (F) #03565 DFM 37S (F) D-SUB k¹towy do druku #03566 D-SUB DR 9P (M) k¹towy #03567 D-SUB DR 9S (F) k¹towe #03568 D-SUB DR 15P (M) k¹towy #03569 D-SUB DR 15S (F) k¹towe #03570 D-SUB DR 25P (M) k¹towy #03571 D-SUB DR 25S (F) k¹towe #03572 D-SUB DR 37P (M) k¹towy #03573 D-SUB DR 37S (F) k¹towe Z³¹cze mêskie CENTRONICS lutowane #03506 Z³¹cze mêskie CENTRONICS CS36P, lutowane #03508 Z³¹cze mêskie CENTRONICS CS50P, lutowane Z³¹cze eñskie CENTRONICS lutowane #03505 Z³¹cze eñskie CENTRONICS CS36S, lutowane #03507 Z³¹cze eñskie CENTRONICS CS50S, lutowane Z³¹cze mêskie CENTRONICS zaciskane na taœmê #03502 Z³¹cze mêskie CENTRONICS CFM36P zaciskane na taœmê #03504 Z³¹cze mêskie CENTRONICS CFM50P zaciskane na taœmê z³¹cze eñskie CENTRONICS zaciskane na taœmê #03501 Z³¹cze eñskie CENTRONICS CFM36S, zaciskane na taœmê #03503 Z³¹cze eñskie CENTRONICS CFM50S, zaciskane na taœmê #00322 Z³¹cze mêskie CENTRONICS C50M na kabel, lutowane #00321 Z³¹cze eñskie CENTRONICS C50F na kabel, lutowane Obudowa CENTRONICS na kabel, zatrzaskowa #03556 Obudowa CENTRONICS na kabel, zatrzaskowa CQ36G-1 #03557 Obudowa CENTRONICS na kabel, zatrzaskowa CQ50G-1 Obudowa adaptera D-SUB, sk³adana #03574 Obudowa adaptera D-SUB,z³¹cze mêskie DB 9 na z³¹cze eñskie DB 9, sk³adana #03575 Obudowa adaptera D-SUB,z³¹cze mêskie DB 9 na z³¹cze mêskie DB 9, sk³adana Obudowa adaptera D-SUB, sk³adana #03576 Obudowa adaptera D-SUB, z³¹cze mêskie DB 9 na z³¹cze eñskie DB 25, sk³adana #03577 Obudowa adaptera D-SUB, z³¹cze mêskie DB 9 na z³¹cze mêskie DB 25, sk³adana Obudowa adaptera D-SUB, sk³adana #03578 Obudowa adaptera D-SUB,z³¹cze mêskie DB 25 na z³¹cze eñskie DB 25, sk³adana #03579 Obudowa adaptera D-SUB,z³¹cze mêskie DB 25 na z³¹cze mêskie DB 25, sk³adana Adapter DB 25 na DB 25, zalewany #00014 Z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie DB 25F #00015 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie DB 25F #00016 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie DB 25M Adapter DB 9 na DB 9, zalewany #00003 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze eñskie DB 9F #00008 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze eñskie DB 9F #00009 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze mêskie DB 9M Adapter DB 9 na HDB 15 VGA, zalewany #00007 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze mêskie HDB 15M VGA #00013 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze mêskie HDB 15M VGA #00004 Adapter z³¹cze eñskie DB 9 F na z³¹cze mêskie DB 25 M, zalewany #00010 Adapter z³¹cze mêskie DB 9 M na z³¹cze eñskie DB 25 F, zalewany 15

16 Adapter DB 9 na DINmini 6, zalewany #00005 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze eñskie DINmini 6F #00006 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze mêskie DINmini 6M Adapter DB 9 na DINmini 6, zalewany #00011 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze eñskie DINmini 6F #00012 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze mêskie DINmini 6M Adapter DB 25 na DIN mini 6, zalewany #00130 Z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie DINmini 6F #00131 Z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze mêskie DINmini 6M Adpter DB 25 na DINmini 6, zalewany #00132 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie DINmini 6F #00133 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie DINmini 6M Adapter BNC na z³¹cze eñskie modularne #00001 Z³¹cze mêskie BNC na z³¹cze eñskie 6p2c #00002 Z³¹cze mêskie BNC na z³¹cze eñskie 8p2c Adapter DIN 5 na DINmini 6, zalewany #00017 Z³¹cze eñskie DIN 5F na z³¹cze mêskie DINmini 6M #00019 Z³¹cze mêskie DIN 5M na z³¹cze eñskie DINmini 6F #00018 Adapter z³¹cze eñskie DIN 5F na z³¹cze mêskie DINmini 6M, k¹towy, zalewany Mini adapter DB 9 na DB 9 #00024 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze eñskie DB 9F #00025 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze eñskie DB 9F #00026 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze mêskie DB 9M Mini adapter DB 25 na DB 25 #00027 Z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie DB 25F #00028 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie DB 25F #00029 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie DB 25M Mini adapter HDB 15 na HDB 15 #00030 Z³¹cze eñskie HDB 15F na z³¹cze eñskie HDB 15F #00031 Z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze eñskie HDB 15F #00032 Z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15M Mini adapter CENTRONICS C 36 na C 36 #00020 Z³¹cze eñskie C 36F na z³¹cze eñskie C 36F #00021 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze mêskie C 36M Mini adapter CENTRONICS C 50 na C 50 #00022 Z³¹cze eñskie C 50F na z³¹cze eñskie C 50F #00023 Z³¹cze mêskie C 50M na z³¹cze mêskie C 50M Adapter DB 9 na z³¹cze eñskie modularne #00035 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze eñskie 6p6c (RJ12) #00036 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze eñskie 8p8c (RJ45) Adapter DB 25 na z³¹cze eñskie modularne #01484 Z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie 8p8c (RJ45) #00033 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie 6p6c (RJ12) #00034 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie 8p8c (RJ45) Z³¹cza V.35 na kabel (bez pinów) #01482 z³¹cze eñskie na kabel #01483 z³¹cze mêskie na kabel Piny do z³¹cza V.35 #01480 Piny do z³¹cza eñskiego V.35 #01481 Piny do z³¹cze mêskiego V.35 #00389 Z³¹cze mêskie TWINAX, zaciskane (RG22) #00390 Z³¹cze mêskie TWINAX, zakrêcane (RG22) #00387 Z³¹cze eñskie TWINAX, zaciskane (RG22) #00388 Z³¹cze eñskie TWINAX, zakrêcane (RG22) Pe³n¹ ofertê z³¹czy audio prezentujemy w katalogu "Akcesoria Audio-Video" 16

17 Przy³¹cze drukarkowe 18 y³, sk³adane #00037 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 1,8m #00040 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 3,0m #00043 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 5,0m #00046 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 7,0m #00049 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 10,0m Przy³¹cze drukarkowe 25 y³, sk³adane #00052 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 1,8m #00053 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 3,0m #00054 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 5,0m #00055 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 7,0m #00056 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 10,0m Przy³¹cze drukarkowe 25 y³, zalewane, L #00038 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 1,8m #00041 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 3,0m #00044 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 5,0m #00047 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 7,0m #00050 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 10,0m Przy³¹cze drukarkowe 25 y³, zalewane, P #00039 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 1,8m #00042 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 3,0m #00045 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 5,0m #00048 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 7,0m #00051 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 36M 10,0m Przy³¹cze CENTRONICS, sk³adane #00061 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze mêskie C 36M 1,8m #00062 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze mêskie C 36M 3,0m #00063 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze mêskie C 36M 5,0m #00064 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze mêskie C 36M 7,0m Przy³¹cze CENTRONICS, sk³adane #00057 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze eñskie C 36F 1,8m #00058 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze eñskie C 36F 3,0m #00059 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze eñskie C 36F 5,0m #00060 Z³¹cze mêskie C 36M na z³¹cze eñskie C 36F 7,0m Przy³¹cze SCSI, zalewane #00087 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 50M 1,0m #00088 Z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie C 50M 1,8m Przy³¹cze SCSI, sk³adane #00068 Z³¹cze mêskie C 50M na z³¹cze mêskie C 50M 1,0m #00069 Z³¹cze mêskie C 50M na z³¹cze mêskie C 50M 1,8m #00070 Z³¹cze mêskie C 50M na z³¹cze mêskie C 50M 3,0m Przy³¹cze SCSI, sk³adane #00065 Z³¹cze mêskie C 50M na z³¹cze eñskie C 50F 1,0m #00066 Z³¹cze mêskie C 50M na z³¹cze eñskie C 50F 1,8m #00067 Z³¹cze mêskie C 50M na z³¹cze eñskie C 50F 3,0m Przy³¹cze portu szeregowego, sk³adane #00074 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze mêskie DB 25M 1,8m #00075 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze mêskie DB 25M 3,0m Przy³¹cze portu szeregowego RS232 zakoñczone z³¹czami typu D-SUB 9 pinowymi. #00071 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze eñskie DB 9F 1,8m #00072 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze eñskie DB 9F 3,0m #00073 Z³¹cze eñskie DB 9F na z³¹cze eñskie DB 9F 5,0m #00076 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze eñskie DB 9F 1,8m #00077 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze eñskie DB 9F 3,0m #00078 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze eñskie DB 9F 5,0m #00079 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze mêskie DB 9M 1,8m #00080 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze mêskie DB 9M 3,0m #00081 Z³¹cze mêskie DB 9M na z³¹cze mêskie DB 9M 5,0m Przy³¹cze do klawiatury PS2, MAC, proste, zalewane #00107 z³¹cze mêskie DINmini 6M na z³¹cze eñskie DINmini 6F 1,8m #00108 z³¹cze mêskie DINmini 6M na z³¹cze eñskie DINmini 6F 3,0m #00109 z³¹cze mêskie DINmini 8M na z³¹cze mêskie DINmini 8M 1,8m #00110 z³¹cze mêskie DINmini 8M na z³¹cze mêskie DINmini 8M 3,0m 17

18 Przy³¹cze do klawiatury, proste, zalewane # Z³¹cze mêskie DIN 5M na z³¹cze eñskie DIN 5F, 1,8m # Z³¹cze mêskie DIN 5M na z³¹cze eñskie DIN 5F, 3,0m # Z³¹cze mêskie DIN 5M na z³¹cze eñskie DIN 5F, 5,0m # z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie DB 25F, 1,8m # z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie DB 25F, 3,0m # z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie DB 25F, 5,0m # z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie DB 25F, 7,0m # z³¹cze eñskie DB 25F na z³¹cze eñskie DB 25F, 10,0m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie DB 25F, 1,8m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie DB 25F, 3,0m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie DB 25F, 5,0m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie DB 25F, 7,0m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze eñskie DB 25F, 10,0m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie DB 25M, 1,8m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie DB 25M, 3,0m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie DB 25M, 5,0m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie DB 25M, 7,0m # z³¹cze mêskie DB 25M na z³¹cze mêskie DB 25M, 10,0m Przy³¹cze danych Przy³¹cza zakoñczone sk³adanym z³¹czem typu D-SUB 25 pin. Wewnêtrzne po³¹czenia pomiêdzy pinami z³¹cze mêskie 1:1.Przy³¹cze stosuje siê do ³¹czenia komputeraz urz¹dzeniami peryferyjnymi (prze³¹czniki, modemy). Przy³¹cze do klawiatury, spiralne, zalewane #00102 Z³¹cze mêskie DIN 5M na z³¹cze eñskie DIN 5F, 1,8m #00103 Z³¹cze mêskie DIN 5M na z³¹cze eñskie DIN 5F, 3,0m #00104 Z³¹cze mêskie DIN 5M na z³¹cze eñskie DIN 5F, 5,0m Przy³¹cze do klawiatury PS2, spiralne, zalewane #00105 Z³¹cze mêskie DINmini 6M na z³¹cze eñskie DINmini 6F, 1,8m #00106 Z³¹cze mêskie DINmini 6M na z³¹cze eñskie DINmini 6F, 3,0m Przy³¹cza do monitora SVGA, VGA i SVGA-5xBNC #00111 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze eñskie HDB 15F, 1,8m #00112 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze eñskie HDB 15F, 3,0m #00113 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze eñskie HDB 15F, 5,0m #00114 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15M, 1,8m #00115 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15M, 3,0m #00116 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15M, 5,0m #04404 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15M z d³awikiem ferrytowym, 1,0m #04405 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15M z d³awikiem ferrytowym, 2,0m #04406 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15M z d³awikiem ferrytowym, 3,0m #04401 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15F z d³awikiem ferrytowym, 1,0m #04402 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15F z d³awikiem ferrytowym, 2,0m #04403 z³¹cze mêskie HDB 15M na z³¹cze mêskie HDB 15F z d³awikiem ferrytowym, 3,0m #04407 z³¹cze mêskie HDB 15M na 5 z³¹czy mêskich BNC (M), 2,0m Przy³¹cza CISCO #00168 Przy³¹cze CISCO LFH60P/V.35 (M); 2,0m #00170 Przy³¹cze CISCO LFH60P/V.35 (F); 2,0m #00167 Przy³¹cze CISCO LFH60P/DB15 (M); 2,0m #00169 Przy³¹cze CISCO LFH60P/DB25 (M); 2,0m #00171 Przy³¹cze CISCO LFH200P/8xV.35 (M) #03774 Przy³¹cze V.35(M)/V.35(M); 1,8m #03775 Przy³¹cze V.35(M)/DB25(M); 1,8m 18

19 LISTWY ZASILAJ CE EVER #01188 Listwa filtruj¹ca standard 1,8m #01189 Listwa filtruj¹ca standard 3,0m #01190 Listwa filtruj¹ca standard PLUS 1,8m #01191Listwa filtruj¹ca internet 1,8m #01192 Listwa filtruj¹ca internet 3,0m STANDARD INTERNET STANDARD PLUS KOMFORT # m # ,8 m # m # ,8 m # ,8m na zamówienie szary szary czarny 1) 5 gniazd wyjœciowych 2) T³umik warystorowy 3) Dwa bezpieczniki 4) T³umik przeciwzak³óceniowy 5) Filtr zabezpieczaj¹cy modem komputerowy, fax lub centralkê telefoniczn¹ 6) Uk³ad automatycznego od³¹cznika przepiêciowego TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK PARAMETRY: - Napiêcie nominalne- 230/ 50Hz - Pr¹d maksymalny- 10A ( suma 5 gniazd) - Obci¹ alnoœæ jednego gniazda 2 A. - Iloœæ gniazd sieciowych- 5 - Zabezpieczenie pr¹dowe: 2 bezpieczniki WTA-FG 10A - 250V - Zabezpieczenie przepiêciowe- impulsowe- 130J < 50ns - Zabezpieczenie przepiêciowe ci¹g³e - od³¹cznik 280V - 30ms - Zabezpieczenie przeciwzak³óceniowe - t³umik EMI MHz - D³ugoœæ przewodu 1,8 m - Sk³adowe symetryczne - 20dB - Sk³adowe niesymetryczne - 10dB - Urz¹dzenie posiada ochronê przeciwpora eniow¹ poprzez zastosowanie przewodu zeruj¹cego wraz z zespo³em ko³ków - Dwa bezpieczniki. Cechy charakteryzuj¹ce produkt: - Piêæ gniazd sieciowych o podwy szonej skutecznoœci - Sygnalizacja napiêcia (podœwietlony w³¹cznik) - W³¹cznik sieciowy, zabezpieczony przed przypadkowym wy³¹czeniem - Gwarancja 24 miesi¹ce, wysoka estetyka wykonania (zarówno samego produktu jak i opakowania) Przy³¹cza komputerowe ~220V B #03497 Przed³u acz zasilaj¹cy do komputera, 1,5m B #03496 Przy³¹cze zasilaj¹ce do komputera, 1,5m 19

20 SZAFY TELEINFORMATYCZNE SZAFY 10 I AKCESORIA DO NICH - Szafa 4U/300mm - Szafa 6U/300mm - Szafa 9U/300mm - Pó³ka do szafy 10" - Zaœlepka 1U do szafy 10" - Blacha czo³owa z uchwytami 1U do szafy 10" - Panele 8 lub 12 portowe patrz str SZAFY 19 I AKCESORIA DO NICH Szafy wisz¹ce, niedzielone: - Szafa 4U/400mm - Szafa 6U/400mm - Szafa 9U/400mm - Szafa 12U/400mm - Szafa 15U/400mm - Szafa 18U/400mm Szafy wisz¹ce, dzielone: - Szafa 4U/500mm - Szafa 6U/500mm - Szafa 9U/500mm - Szafa 12U/500mm - Szafa 15U/500mm - Szafa 18U/500mm Szafy stoj¹ce 19 (600x600 mm): - Szafa stoj¹ca 19 15U - Szafa stoj¹ca 19 18U - Szafa stoj¹ca 19 22U - Szafa stoj¹ca 19 27U - Szafa stoj¹ca 19 32U - Szafa stoj¹ca 19 37U - Szafa stoj¹ca 19 42U - Szafa stoj¹ca 19 45U Szafy stoj¹ce (600x800 mm i 800x600 mm): - Szafa stoj¹ca 19 32U - Szafa stoj¹ca 19 37U - Szafa stoj¹ca 19 42U - Szafa stoj¹ca 19 45U Akcesoria do szaf 19 - Panele wentylacyjne pod³ogowe lub sufitowe z 2, 4 lub 6 wentylatorami - Œwiat³owodowe skrzynki rozdzielcze - Panele oœwietleniowe - Patch panele œwiat³owodowe od 12 do 32 portów ST lub SC - Patch panele RJ-45, RJ-11 patrz str Zaœlepki 19 1U lub 2U - Panele szczotkowe 19 - Haczyki do prowadzenia kabla 20

21 BKT ELEKTRONIK Nowoœci¹ w naszej ofercie jest rodzina œwiat³owodowych skrzynek rozdzielczych dziewiêtnastocalowych oraz naœciennych. Informujemy, e prze³¹cznice œwiat³owodowe, zbudowane na bazie tych skrzynek przy u yciu polecanych przez nas z³¹czy i adapterów firmy FOCI, pomyœlnie przesz³y badania oraz otrzyma³y certyfikaty Instytutu ¹cznoœci potwierdzaj¹ce ich wysokie parametry telekomunikacyjne zgodne z normami Telekomunikacji Polskiej S.A. ŒWIAT OWODOWE SKRZYNKI ROZDZIELCZE 19 Skrzynka typu SR1-K jest prost¹ obudow¹ niewysuwaln¹ o wysokoœci 1U. Posiada wysuwalne uszy monta owe, podobne jak SR1-PU. Pokrywa, niezwi¹zana sztywno ze skrzynk¹, po za³o eniu,zabezpieczana jest przed otwarciem wkrêtami bocznymi. Podstawa skrzynki, przed³u ona poza tyln¹ œcianê, posiada szereg przet³oczeñ do mocowania kabli wchodz¹cych i wychodz¹cych. P³yta czo³owa, z wygodnymi uchwytami s³u ¹cymi równie do podwieszania kabli, mo e byæ dostarczana z opisanymi otworami ST, SC duplex, MTRJ, E2000 (x12, x24). Skrzynka typu SR1-PU jest prost¹ obudow¹ niewysuwaln¹ o wysokoœci 1U, posiadaj¹c¹ mo liwoœæ regulacji wysuniêcia uszu monta owych. Cecha ta wykorzystywana jest w przypadku stosowania d³ugich z³¹czy na p³ycie czo³owej. Rozwi¹zanie to pozwala skorygowaæ po³o enie skrzynki w stosunku do innych urz¹dzeñ zamontowanych w tej samej p³aszczyÿnie. Pokrywa, niezwi¹zana sztywno ze skrzynk¹, po za³o eniu zabezpieczana jest przed otwarciem wkrêtami bocznymi. P³yta czo³owa, z wygodnymi uchwytami s³u ¹cymi równie do podwieszania kabli, mo e byæ dostarczana z opisanymi otworami ST, SC duplex, MTRJ, E2000 (x12, x24). Skrzynka typu SR1-P jest prost¹ obudow¹ niewysuwaln¹ o wysokoœci 1U. Pokrywa, niezwi¹zana sztywno ze skrzynk¹, po za³o eniu, zabezpieczana jest przed otwarciem wkrêtami bocznymi. Na tylnej œcianie znajduj¹ siê 4 uniwersalne otwory kablowe (wejœcie-wyjœcie). W czêœci œrodkowej skrzynka przystosowana jest do mocowania kasety œwiat³owodowej. P³yta czo³owa, z wygodnymi uchwytami s³u ¹cymi równie do podwieszania kabli, mo e byæ dostarczana z opisanymi otworami ST, SC duplex, MTRJ, E2000 (x12, x24). Skrzynka typu SR2-P jest prost¹ obudow¹ niewysuwaln¹ o wysokoœci 2U. Pokrywa, niezwi¹zana sztywno ze skrzynk¹, po za³o eniu, zabezpieczana jest przed otwarciem wkrêtami bocznymi. Na tylnej œcianie posiada 8 uniwersalnych otworów kablowych (wejœcie-wyjœcie). W czêœci œrodkowej przystosowana jest do mocowania kasety œwiat³owodowej. P³yta czo³owa, z wygodnymi uchwytami s³u ¹cymi równie do podwieszania kabli, mo e byæ dostarczana z opisanymi otworami ST, SC duplex, MTRJ, E2000 (x24, x48). Skrzynka typu SR1-Z jest bardziej z³o on¹ obudow¹ o wysokoœci 1U lub 2U, pozwalaj¹c¹, dla u³atwienia dostêpu, wysuwaæ zabudowane pole monta owe. Pokrywa, niezwi¹zana sztywno ze skrzynk¹, po za³o eniu, zabezpieczana jest przed otwarciem wkrêtami bocznymi. Na tylnej œcianie skrzynka posiada 4 uniwersalne otwory kablowe (wejœcie-wyjœcie). Wysuwalna szuflada, w czêœci œrodkowej przystosowana jest do mocowania kasety œwiat³owodowej i posiada szereg przet³oczeñ do mocowania kabli. P³yta czo³owa, z wygodnymi uchwytami s³u ¹cymi równie do podwieszania kabli, mo e byæ dostarczana z opisanymi otworami ST, SC duplex, MTRJ, E2000 (x12, x24 dla wersji 1U) lub (x24, x48 dla wersji 2U). NAŒCIENNE SZAFKI ŒWIAT OWODOWE Naœcienne szafki rozdzielcze s³u ¹ do zabudowy i realizacji po³¹czeñ œwiat³owodowych bezpoœrednio na wewnêtrznych œcianach obiektów. Wykonane s¹ z blachy stalowej, malowane proszkowo w kolorze podstawowym RAL Rozwi¹zania konstrukcyjne szafek spe³niaj¹ ró norodne oczekiwania klientów w zakresie sposobu i prostoty monta u i demonta u, prowadzenia przewodów, rozwi¹zania wejœæ i wyjœæ kabli oraz mo liwoœci wyposa enia zarówno w kasety œwiat³owodowe jak i w rozdzielcze p³yty czo³owe. Wyprofilowane tacki s³u ¹ do zabezpieczenia zakoñczeñ kabla typu luÿna tuba i wyprowadzenia pigtaili na zewn¹trz kasety. Bogaty system akcesoriów, m.in. rozdzielcze p³yty czo³owe z ró nymi typami otworów do gniazd ST, SC oraz SC duplex, czyni¹ ofertê kompletn¹. NSR-M jest najmniejsz¹.szafk¹ w ofercie. Pokrywa, niezwi¹zana sztywno z szafk¹, po za³o eniu, zabezpieczana jest przed otwarciem zamkiem patentowym. Szafka posiada 2 uszczelnione uniwersalne otwory kablowe (wejœcie-wyjœcie) oraz szereg przet³oczeñ s³u ¹cych do mocowania kabli. POJEMNOŒÆ: 3 kasety œwiat³owodowe lub 1 kaseta + 1 p³yta monta owa na gniazda: 8xSC duplex lub 8xST NSR-S jest szafk¹ œredniej wielkoœci. Pokrywa, równie niezwi¹zana sztywno z szafk¹, po za³o eniu,zabezpieczana jest przed otwarciem zamkiem patentowym. Posiada 4 uszczelnione uniwersalne otwory kablowe (2x wejœcie-2x wyjœcie) oraz szereg przet³oczeñ s³u ¹cych do mocowania kabli. POJEMNOŒÆ: 6 kaset œwiat³owodowych lub 3 kasety + 1 p³yta monta owa na gniazda: 12xSC duplex, 24xSC duplex lub 24xST NSR-D jest szafk¹ najwiêksz¹, z wydzielonymi strefami dostêpu: monta ow¹ i obs³ugow¹. Posiada dwoje mocowanych na zawiasach drzwi, zabezpieczanych zamkami o ró nych rodzajach kluczy. Takie rozwi¹zanie umo liwia przypisanie dostêpu do ka dej czêœci szafki wy³¹cznie upowa nionym do danej czynnoœci osobom. Ponadto posiada 4 otwory kablowe typu PG16 oraz 2 uszczelnione uniwersalne otwory kablowe (wejœcie-wyjœcie) z regulowanym przeœwitem. Przed ka dym otworem wykonanych jest szereg przet³oczeñ s³u ¹cych do mocowania kabli. POJEMNOŒÆ: 4 kasety œwiat³owodowe oraz 1 p³yta monta owa na gniazda: 24xSC duplex, 48xSC duplex lub 48xST Skrzynki rozdzielcze 19 oraz naœcienne szafki œwiat³owodowe oferujemy w wersjach podstawowych lub w pe³ni wyposa onych. Na yczenie klienta doposa amy szafki w: kasety œwiat³owodowe wraz z pokrywami i uchwytami ochronnymi dla po³¹czeñ typu SPLICE (do 6 w³ókien) lub spawów (do 12 w³ókien), pigtaile, adaptery, przepusty kablowe. Wszystkie znaki handlowe i towarowe wystêpuj¹ce w niniejszym katalogu s¹ zastrze onymi znakami towarowymi lub zastrze onymi nazwami odpowiednich firm. 21

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Konfekcja miedzianych z³¹czy kablowych Konfekcja optycznych z³¹czy kablowych Monta wykonañ specjalnych wg indywidualnych yczeñ Klienta

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje 3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych dla Sieci Enterprise Innowacje Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo