Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych"

Transkrypt

1 Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych

2 Zagrożenia definicje i pojęcia Środowisko pracy zbiór określonych organizacyjnie lub przestrzennie miejsc, w których pracownicy wykonują czynności zawodowe oraz warunki środowiska materialnego, określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, w którym odbywa się proces pracy. Strefa zagrożenia to przestrzeń w otoczeniu urządzenia produkcyjnego, w której życie lub zdrowie przebywających tam osób jest zagrożone. Stanowisko pracy to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Warunki pracy to wszystkie czynniki, występujące w środowisku pracy i oddziałujące na organizm, związane z parametrami mikroklimatu oraz charakterem i intensywnością pracy.

3 Zagrożenie: Stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę, a także zachowanie pracownika lub przełożonego oraz warunki lub organizacja pracy mogące doprowadzić do wypadku. Znaczące zagrożenie: mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub w sytuacjach poważnych awarii.

4 Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie, które działając na człowieka mogą spowodować uraz lub śmierć (wypadek przy pracy). Zagrożenia te działają na człowieka w sposób nagły. Rozróżnia się kilka podstawowych grup zagrożeń spowodowanych tymi czynnikami: -zagrożenie elementami ostrymi lub wystającymi, -zagrożenie elementami ruchomymi i luźnymi, -zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, -zagrożenie poparzeniem, -zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, -zagrożenie pożarem lub wybuchem.

5 Czynnik szkodliwy, który w normalnych warunkach procesu pracy może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, w przypadku gwałtownego, nieprzewidywanego lub trudnego do przewidzenia wzrostu poziomu jego oddziaływania na człowieka (wzrost natężenia czynnika lub stężenia substancji chemicznej w środowisku pracy) może przekształcić się w czynnik niebezpieczny. Podobnie czynnik uciążliwy może stać się czynnikiem szkodliwym.

6 Czynniki szkodliwe to takie, których oddziaływanie może spowodować stopniowe pogorszenie stanu zdrowia, a w konsekwencji chorobę zawodową. Czynniki uciążliwe występujące w procesie pracy to takie, które utrudniają pracę, prowadzą do nadmiernego zmęczenia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, obniżają wydajność nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia.

7 Czynniki szkodliwe i uciążliwe można podzielić na 4 podstawowe grupy: -czynniki fizyczne, -czynniki chemiczne, -czynniki biologiczne, -czynniki psychofizyczne.

8 Czynniki fizyczne niebezpieczne poruszające się maszyny i mechanizmy, ruchome elementy urządzeń technicznych, przemieszczające się wyroby, półwyroby i materiały, naruszenie konstrukcji, obrywanie się mas i brył skalnych ze stropu lub ociosu, tąpnięcia, powierzchnie na których jest możliwy upadek pracujących, ostrza ostre krawędzie, wystające elementy, chropowatość i szerokość wyrobów, urządzeń i narzędzi, temperatura powierzchni wyposażenia technicznego i materiałów, położenie stanowiska pracy w stosunku do powierzchni ziemi lub podłogi pomieszczenia, prąd elektryczny, pożar, wybuch.

9 Czynniki fizyczne szkodliwe nieważkość, ciśnienie, hałas, infra- i ultradźwięki wibracja, temperatura, wilgotność, ruch powietrza, jonizacja powietrza, oświetlenie (natężenie, luminancja, ciśnienie, kontrast, tętnienie strumienia), promieniowania: jonizujące, laserowe, nadfioletowe, podczerwone, pola: elektromagnetyczne, elektrostatyczne, elektryczność statyczna, pył przemysłowy, aerozole stałe i ciekłe.

10 Hałas Czynniki fizyczne Wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na człowieka. Z fizycznego punktu widzenia dźwięki są to drgania mechaniczne. Ze względu na zakres częstotliwości rozróżnia się: hałas infradźwiękowy o częstotliwościach od 2 do 16 Hz, hałas słyszalny o częstotliwościach od 16 do HZ, hałas ultradźwiękowy o częstotliwościach od do Hz. Dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego, dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 db.

11 Drgania mechaniczne W zależności od drogi przenoszenia na organizm człowieka drgania dzielimy na drgania o oddziaływaniu ogólnym - kiedy są przenoszone na korpus człowieka przez nogi, plecy lub boki oraz drgania przenoszone na korpus człowieka poprzez ręce. Szczególnie niebezpieczne dla człowieka są drgania o niskich częstotliwościach (od 5 do 90 Hz), które mogą spowodować powstanie rezonansu w narządach wewnętrznych człowieka.

12 Mikroklimat gorący charakteryzowany jest przez wskaźnik obciążenia termicznego WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). Wskaźnik ten uwzględnia wpływ temperatury, prędkość ruchu powietrza, wilgotność bezwzględną powietrza oraz średnią temperaturę promieniowania otoczenia. Mikroklimat zimny występuje na stanowiskach pracy, gdy temperatura powietrza nie przekracza +14 C.

13 Promieniowanie optyczne To promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal w zakresie od 100 nm do 1 mm. Dzieli się je na: widzialne (światło), podczerwone, ultrafioletowe Promieniowanie jonizujące To promieniowanie elektromagnetyczne (np. rentgenowskie lub gamma) oraz promieniowanie korpuskularne (np. promieniowanie α i β) zdolne do wywołania jonizacji w substancji, przez którą przechodzi. Promieniowanie jonizacyjne występuje tylko i wyłącznie w obecności źródła promieniowania, na przykład izotopu promieniotwórczego lub działającej lampy rentgenowskiej.

14 Promieniowanie laserowe Laser to generator promieniowania wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej (proces emisji fotonów przez materię w wyniku oddziaływania z fotonem inicjującym). Pola elektromagnetyczne Głównym źródłem zagrożeń elektromagnetycznych są urządzenia nadawcze radiowo-telewizyjne, stacje radiolokacyjne, urządzenia medyczne, urządzenia i sieci energetyczne.

15 Pole elektrostatyczne Elektryczność statyczna jest to zespół zjawisk towarzyszących pojawieniu się niezrównoważonego ładunku elektrycznego na materiałach o małej przewodności elektrycznej (dielektrykach, materiałach izolacyjnych) lub na odizolowanych od ziemi obiektach przewodzących (np. ciele człowieka, elementach urządzeń, itp.). Ładunki te wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne o natężeniu tym większym, im większa jest wartość ładunku wytwarzającego to pole.

16 Pyły przemysłowe Pyłem nazywamy zbiór cząstek stałych, które wyrzucane do powietrza atmosferycznego pozostają w nim przez pewien czas. Najczęściej są to cząstki o wymiarach poniżej 300 µm. Do najbardziej pyłotwórczych procesów technologicznych zalicza się: kruszenie, mielenie, przesiewanie surowców, procesy transportowe i mieszanie ciał sypkich, czynności oczyszczania, toczenia, szlifowania, polerowania itp. Szkodliwe działanie pyłu przemysłowego na organizm ludzki zależy od rodzaju pyłu, wielkości i kształtu poszczególnych cząstek, stężenia pyłu w powietrzu oraz czasu ekspozycji.

17 Czynniki chemiczne Substancje i preparaty, które mogą stwarzać zagrożenia podczas normalnego ich stosowania lub użytkowania zostały sklasyfikowane ze względu na właściwości toksyczne, właściwości fizykochemiczne i ekotoksyczne. Substancje lub preparaty, po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie, zostały następnie oznakowane w celu wskazania tego zagrożenia dla zdrowia człowieka, zarówno użytkownika, jak i innych osób, oraz dla środowiska.

18 Czynniki chemiczne podział Podział w zależności od działania na organizm: toksyczne żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, upośledzające czynności rozrodcze. Podział w zależności od sposobów wchłaniania: przez drogi oddechowe, przez skórę i błony śluzowe, przez przewód pokarmowy.

19 Czynniki chemiczne Niebezpieczne substancje chemiczne o właściwościach wybuchowych o właściwościach utleniających skrajnie łatwopalne wysoce łatwopalne łatwopalne bardzo toksyczne toksyczne szkodliwe rakotwórcze żrące mutagenne drażniące działające na rozrodczość uczulające niebezpieczne dla środowiska

20 Zagrożenie Symbol zagrożenia Substancje i preparaty wybuchowe Substancje i preparaty utleniające Substancje i preparaty skrajnie łatwopalne Substancje i preparaty wysoce łatwopalne Substancje i preparaty bardzo toksyczne Substancje i preparaty toksyczne Substancje i preparaty szkodliwe Substancje i preparaty żrące Substancje i preparaty drażniące Substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska E O F+ F T+ T Xn C Xi N

21 W celu uniknięcia negatywnych skutków, jakie mogą spowodować substancje i preparaty chemiczne wykorzystywane w procesach technologicznych, określone zostały dopuszczalne stężenia substancji chemicznych w powietrzu na stanowisku pracy, poniżej których u pracownika nie powinny wystąpić żadne szkodliwe zmiany w stanie zdrowia. Określono trzy rodzaje dopuszczalnych stężeń: najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS), najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh), najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP).

22 Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika, w ciągu 8-godzinnego dobowego i 40-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

23 Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, która nie powinna spowodować negatywnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w czasie nie krótszym, niż 1 godzina.

24 Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

25 Czynniki biologiczne Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia. Prace narażające pracowników na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi przedstawione są w poniższej tabeli

26 Czynniki biologiczne mogą mieć działanie: zakaźne; toksyczne; drażniące; rakotwórcze. Można wśród nich wyróżnić: czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne (priony, wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, robaki); alergeny biologiczne (bakterie, grzyby, cząstki roślinne i zwierzęce); toksyny biologiczne, w tym czynniki immunotoksyczne (endotoksyna bakteryjna, mitotoksyny, glukany grzybicze, lotne związki organiczne, toksyny roślinne, jady zwierzęce) ; czynniki rakotwórcze (aflatoksyny, pył drzewny)

27 Prace narażające pracowników na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi: -praca w zakładach produkujących żywność -praca w rolnictwie -praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego -praca w jednostkach ochrony zdrowia -praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych -praca w zakładach gospodarki odpadami -praca przy oczyszczaniu ścieków -praca w innych okolicznościach, niż wymienione wyżej, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych

28 Szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane są do 4 grup: Grupa 1 zagrożenia Grupa 2 zagrożenia Grupa 3 zagrożenia Grupa 4 zagrożenia Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne. Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

29 W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest obowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia. Jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy o nieustalonej przynależności gatunkowej, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca (w zakresie swojej właściwości) zapewnia środki zapobiegawcze, przewidziane dla szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do najwyższej grupy zagrożenia. Wykonywanie prac związanych z narażeniem na kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym zakwalifikowanym do grupy 3 lub 4 zagrożenia może być zlecane pracownikom właściwie zabezpieczonym, w tym uodpornionym przy użyciu dostępnych szczepionek.

30 Czynniki psychofizyczne Obciążenie fizyczne: statyczne, dynamiczne, Obciążenie nerwowo psychiczne: obciążenie umysłu, niedociążenie lub przeciążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne.

31 Obciążenie fizyczne (praca fizyczna) to: - obciążenie statyczne, wywołane długotrwałym napięciem mięśni spowodowane utrzymywaniem przez dłuższy czas ciała lub przedmiotów w tej samej, a zwłaszcza wymuszonej pozycji, - obciążenie dynamiczne, związane z aktywnością ruchową podczas pracy

32 Wydatek energetyczny jest miarą ciężkości pracy i jednym z elementów obciążenia fizycznego, na który składa się dodatkowo wysiłek statyczny i monotypowość ruchów. Monotypowość wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów angażujących w sposób jednostronny ograniczone grupy mięśni, co stanowi dodatkowe obciążenie dla narządu ruchu. Monotonia motoryczna wielokrotne powtarzanie takich samych lub podobnych łatwych ruchów w nie zmieniających się warunkach, wymagające stałej koncentracji uwagi. Zmęczenie ośrodkowe narastanie odczucia ciężkości pracy i bólu mięśni, zmniejszenie motywacji, koncentracji uwagi i sprawności psychomotorycznej. Zmęczenie obwodowe zmęczenie pracujących mięśni objawiające się zmniejszeniem siły i szybkości ich skurczów, aż do zupełnej utraty zdolności do pracy. Nadmierne zmęczenie może prowadzić do wypadku!

33 Warunki szczególnie uciążliwe 1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu jednej zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu przekraczający 2000 kcal (8375 kj) u mężczyzn i 1100 kcal (4187 kj) u kobiet; 2. Prace wymagające wysiłku fizycznego, powodującego w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny wynoszący powyżej 1500 kcal (6280 kj) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kj) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych temperatura nie może być wyższa niż 10 C lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi ponad 25 C, albo gdy prace są na otwartej przestrzeni w okresie zimowym od 1.11 do 31.03; 3. Prace wykonywane pod ziemią oraz prace przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. Rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz.279)

34 Praca zmianowa - uciążliwa rozdzielenie światła od ciemności warunkuje rytmy dobowe, desynchronizacja rytmów dobowych może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia, tylko 24 % pracowników pracuje w normalnym czasie pracy, reszta ma już w jakiś sposób zaburzony czas pracy: nawet jeśli nie na zmiany, to pracują dłużej lub w weekendy, co już może prowadzić do zaburzeń zdrowotnych i społecznych, w krajach europejskich już 18 % ludzi pracuje co najmniej 1 noc w tygodniu i ta tendencja będzie się nasilać, społeczeństwo 24-godzinne. G3/M3/8 G3/M3/7

35 - obciążenie psychonerwowe Związane ze sposobem i warunkami odbierania informacji, z warunkami podejmowania decyzji, ze sposobem i warunkami wykonywania zadań. Przeciążenie lub niedociążenie psychiki podczas realizacji zadań zaburza przebieg procesów psychicznych i wywołuje niekorzystne następstwa. Przeciążenie psychiki może powodować: pobudzenie, złość, stany lękowe, bóle głowy, bóle mięśniowe, trudności z koncentracją, wyczerpanie psychiczne i fizyczne. W dalszej perspektywie może prowadzić do owrzodzeń układu pokarmowego, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, zawału, depresji i nerwic. Niedociążenie psychiki powoduje osłabienie aktywności psychicznej przy równoczesnej konieczności czuwania.

36 Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności: utrzymywać w stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników. przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary tych czynników, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom. Rozporządzenie MZ z r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)

37 Normatywy higieniczne Rozporządzenie MP i PS z dnia r. w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy W rozporządzeniu ustalono normatywy higieniczne dla: 471 substancji chemicznych NDS, 333 substancji NDSCh, 15 substancji NDSP, 19 pyłów NDS, hałasu słyszalnego, infradźwiękowego i ultradźwiękowego, drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne i drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka, mikroklimatu gorącego i zimnego, promieniowania optycznego, w tym podczerwonego (nielaserowego), promieniowania nadfioletowego, promieniowania widzialnego (nielaserowego), promieniowania laserowego, pola i promieniowania elektromagnetycznego. Wartości te są prawnie obowiązujące dla wszystkich przedsiębiorstw.

38 Normatywy higieniczne - ustalanie Normatywy higieniczne dla czynników szkodliwych dla zdrowia ustala Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Merytoryczne podstawy ustalania wartości normatywnych uzyskuje się w wyniku: badań doświadczalnych przeprowadzanych na zwierzętach obserwacji lekarskich grup eksponowanych na konkretne czynniki szkodliwe dla zdrowia w warunkach przemysłowych badań epidemiologicznych, w których została określona zależność między wielkością narażenia, czasem trwania ekspozycji zawodowej a jej skutkami zdrowotnymi Wartości NDS i NDN są kryteriami oceny warunków pracy i stanowią podstawę do prowadzenia działalności profilaktycznej

39 Częstotliwość badań i pomiarów czynników szkodliwych (chemicznych lub pyłu) Nie przeprowadza się - jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości NDS (NDN), a w procesie technologicznym lub w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość jego stężenia lub natężenia, co najmniej raz na 2 lata jeśli stwierdzono stężenie (natężenie) określonego czynnika powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS (NDN), co najmniej raz w roku jeśli stężenie (natężenie) określonego czynnika podczas ostatniego badania wyniosło powyżej 0,5 wartości NDS (NDN), w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika, pomiary ciągłe stężenia czynnika - jeżeli dla niego określono wartość NDSP.

40 Częstotliwość badań i pomiarów czynnika rakotwórczego lub mutagennego Nie przeprowadza się - jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, a w procesie technologicznym lub w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość jego stężenia, co najmniej raz na 6 miesięcy jeśli stwierdzono stężenie określonego czynnika od 0,1 do 0,5 wartości NDS, co najmniej raz na 3 miesiące jeśli stężenie określonego czynnika podczas ostatniego badania wyniosło powyżej 0,5 wartości NDS, w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika, pomiary ciągłe stężenia czynnika - jeżeli dla niego określono wartość NDSP.

41 W przypadku występowania mikroklimatu zimnego albo gorącego badania i pomiary wskaźników mikroklimatu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art Kp., wykonuje się raz w roku. Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań wartości wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8 -godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca może wykonywać je raz na dwa lata.

42 Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci: hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych, działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka wykonuje się: 1) co najmniej raz na dwa lata jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN), 2) co najmniej raz w roku jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN.

43 Badania i pomiary czynników szkodliwych obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, w sposób ustalony w zakładzie pracy, informować pracowników o wynikach przeprowadzonych badań i pomiarów i umieszczać aktualne wyniki tych badań lub pomiarów na stanowisku pracy, którego one dotyczą w sposób przyjęty w zakładzie pracy. Kierując pracownika na profilaktyczne badanie lekarskie pracodawca jest obowiązany przekazać lekarzowi informację o czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunkach uciążliwych występujących na jego stanowisku pracy oraz przedstawić aktualne wyniki badań i pomiarów wykonane na tym stanowisku.

44 Rejestracja i przechowywanie wyników badań i pomiarów Pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy i kartę badań i pomiarów. W przypadku likwidacji zakładu, pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr oraz kartę, właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Rejestry i karty są przechowywane przez okres 40 lat licząc od daty ostatniego wpisu. Wyniki badań i pomiarów przechowuje się przez okres 3 lat licząc od daty ostatniego pomiaru. Pracodawca udostępnia pracownikowi lub byłemu pracownikowi powyższe dokumenty na jego pisemne żądanie i umożliwia mu, na jego koszt, sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii tych dokumentów.

45 Kto wykonuje badania i pomiary Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Badania i pomiary wykonuje się zgodnie z metodami określonymi w Polskich Normach, a w przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi przez laboratoria

Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych

Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych Autorka: Anna Dolata Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych Wstęp Wszelkie urazy ciała, zatrucia lub nawet śmierć pracownika, choroba zawodowa, czy obniżenie sprawności

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Zagrożenia wypadkowe

Szkolenie okresowe - OSP. Zagrożenia wypadkowe Zagrożenia wypadkowe 1 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy Zagrożenie -stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę Czynniki zagrożenia zawodowego dzieli się na dwie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2013 jerzy.sajak@kopalnia.pl System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Szkolenie BHP luty 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł III Foliogram 41. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA Substancje chemiczne ze względu na zagrożenia dla zdrowia i/lub środowiska dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia Ryzyko zawodowe i czynniki szkodliwe dla zdrowia 1 Pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia 2 Najważniejsze definicje Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) (NDS może określać stężenia: pyłów.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

Bardziej szczegółowo

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r.

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Wymagania przepisów dotyczące stosowania czynników szkodliwych dla zdrowia (W10) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Rodzaje czynników szkodliwych dla zdrowia Fizyczne: Hałas; Wibracja;

Bardziej szczegółowo

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy W środowisku pracy mogą występować niepożądane czynniki mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników zatrudnionych w pośrednim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Załącznik do zarządzenia Nr 20 Rektora PK z dn. 19 maja 2003 r. Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy INFORMACJE WSTĘPNE 1. Ocenę ryzyka prowadzi się na wszystkich

Bardziej szczegółowo

3) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki

3) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki Dz.U. z 2005 nr 81 poz. 716 17.01.2011 716 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

... (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) ...

... (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) ... Załącznik nr 3 do umowy (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) Działając na podstawie art. 229 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Z a ł ą c z n i k n r 1 R e g u l a m i n u Pra c y W A K A D E M I I S Z T U K P I Ę K N Y C H W G D A Ń S K U Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowywania

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *)

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) Pieczęć zakładu pracy Załącznik nr 5 (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) 1. Imię i nazwisko... PESEL. 2. Adres 3. Stanowisko lub stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Na podstawie art. 176 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Pieczęć Zakładu INSTRUKCJA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY OPRACOWAŁ ZATWIERDZAM Toruń, 2012-03-30 1. Cel Określenie jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy Lp. Kontrolowane zagadnienie 1. Czy od ostatniej kontroli nastąpiła zmiana miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Dz.U.1996.114.545 2015.11.13 zm. Dz.U.2015.1737 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 Spis treści Spis treści Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp 11 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

WZORCOWY PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych WZORCOWY PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

poruszające się maszyny i mechanizmy, ruchome elementy urządzeo, przemieszczające się wyroby, materiały, bryły, masy, ostrza,

poruszające się maszyny i mechanizmy, ruchome elementy urządzeo, przemieszczające się wyroby, materiały, bryły, masy, ostrza, KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W PROCESIE PRACY Czynnikiem niebezpiecznym jest czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzid do urazu *PN-Z-08052:1980

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1)

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Źródła i rodzaje zagrożeń oczu Najczęstsze źródła i rodzaje zagrożeń oczu, które występują na stanowisku pracy.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

o Fizyczne o Psychospołeczne Biologiczne Chemiczne

o Fizyczne o Psychospołeczne Biologiczne Chemiczne RYZYKO ZAWODOWE prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016 Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 września 2017 roku. w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 września 2017 roku. w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego 75.0200.89.2017 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 września 2017 roku w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 104 1 i art. 104 1 1 pkt

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 Zbigniew NĘDZA bezpieczeństwo pracy, środowisko pracy ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE Drgania mechaniczne wibracje to ruch cząstek ośrodka spręzystego względem położenia równowagi. W środowisku pracy rozpatrywane są jedynie drgania przekazywane

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia Wybór zawodu a warunki zdrowotne Wkrótce podejmiecie decyzję edukacyjno-zawodową (dotyczącą wyboru szkół ponadgimnazjalnych i zawodu). Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy zostaniecie przyjęci do danego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH Opracował:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY Załącznik nr 2 WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY A. Hałas i hałas ultradźwiękowy 1. Hałas 1.1. Hałas w środowisku pracy jest

Bardziej szczegółowo

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp c) każdy pracownik 2. Prawo do powstrzymania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.05.73.645 2008.01.01 zm. Dz.U.07.241.1772 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ ZASADY I METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ ZASADY I METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ ZASADY I METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 6 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

Czynniki występujące w środowisku pracy

Czynniki występujące w środowisku pracy Czynniki występujące w środowisku pracy Podział czynników występujących w środowisku pracy Czynniki w procesie pracy Czynniki niebezpieczne (urazowe) Czynniki szkodliwe Czynniki uciążliwe Czynniki niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Uwagi praktyczne dla procedur identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Pierwszym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. W procesie tym rozpoznajemy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia

DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Stan na 01.04.2015 DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Art. 226. [Dokumentacja i informacja o ryzyku zawodowym] Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) Oceny

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia kobiety w ciąży

Ochrona zdrowia kobiety w ciąży Ochrona zdrowia kobiety w ciąży Zakres ochrony, obowiązki pracodawcy, wymiar czasu pracy, wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży Ochrona zdrowia kobiety w ciąży obejmuje swoim zakresem ochronę przed

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu:

Tematy Prac Kontrolnych. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu: Tematy Prac Kontrolnych Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice bakteryjne i wirusowe choroby

Bardziej szczegółowo

Eugenia Murawska-Ciatowicz i. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- u "1 (, - WG O RN IC.KI XVI. p?* MEDYCZNE

Eugenia Murawska-Ciatowicz i. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- u 1 (, - WG O RN IC.KI XVI. p?* MEDYCZNE Eugenia Murawska-Ciatowicz i Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii- / b, / y 1 u "1 (, - WG O RN IC.KI W W Y D A W N I C T W O XVI. p?* MEDYCZNE Eugenia Murawska-Ciałowicz Marcin Zawadzki Higiena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie Na podstawie art.104 2 i art.104 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1502

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 83/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to proste!

Ocena ryzyka zawodowego to proste! Ocena ryzyka zawodowego to proste! Wprowadzenie Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowania środków

Bardziej szczegółowo

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nazwa zakładu Urząd Miasta Nowy Targ Jednostka organizacyjna j.w KARTA wyników oceny zawodowego na stanowisku pracy: Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nr karty: 01/2011 Data założenia karty: 07.02.2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2057 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki występujące w środowisku pracy

Temat: Czynniki występujące w środowisku pracy ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU PRACY LEKCJA 1 Temat: Czynniki występujące w środowisku pracy Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna Cele operacyjne: Po zakończeniu lekcji uczeń: wie, jakie czynniki

Bardziej szczegółowo

Pracownika administracyjno biurowego wykonującego prace kontrolno - nadzorcze w terenie

Pracownika administracyjno biurowego wykonującego prace kontrolno - nadzorcze w terenie Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 120.Z.9.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 lutego 2011r. Nazwa zakładu: Urząd Miasta w Nowym Targu Jednostka organizacyjna j.w. KARTA wyników oceny zawodowego na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Strona 1 z 6 Opracował: Data Podpis Zweryfikował: Data Podpis Zatwierdził: Data Podpis Małgorzata Walczak, 04.01.2012 Przemysław Hirschfeld, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 18.06.2012 1 Cel dokumentu Celem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej

MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej Dziennik Ustaw 2717 Poz. 1223 MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej MZ-50 Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-45/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 września 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Definicje Ergonomia jest nauką o dostosowaniu stanowiska pracy, maszyn, narzędzi i wyposażenia do psychicznych i fizycznych możliwości człowieka. K. J

Definicje Ergonomia jest nauką o dostosowaniu stanowiska pracy, maszyn, narzędzi i wyposażenia do psychicznych i fizycznych możliwości człowieka. K. J ERGONOMIA ERGONOMIA - wprowadzenie Wykład -1 K. J. Czarnocki Ph.D. 1 Definicje Ergonomia jest nauką o dostosowaniu stanowiska pracy, maszyn, narzędzi i wyposażenia do psychicznych i fizycznych możliwości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH

ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY LEGISLACJA CHOROBY ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 9 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1100

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej

MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej Dziennik Ustaw 2751 Poz. 561 MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej MZ-50 Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Oznaczenie zagrożenia chemicznego czarny piktogram + = oznaczenie zagrożenia Oznaczenia

Bardziej szczegółowo