WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz SPÓŁDZIELNIA PRACY STOLARSKIEJ SZEŚCIOLATKA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJ- NEJ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/20062/10/743] KRS nr 5 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. Poz SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRZYSZŁOŚĆ. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/12800/10/958] KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SAFIANIK 2. MAREK CZŁO- NEK ZARZĄDU 5. NIE wpisać: 2 1. KINDLIK 2. RY- SZARD ZDZISŁAW CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres 2009 R R R. Poz SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MAKO- WIE MAZOWIECKIM. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/25136/10/840] KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DATA ZMIANY STATUTU: R. ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 15, PAR. 42 PKT 2, PAR. 43 PKT 1, PAR. 48 I PAR. 50 SKREŚLONE /USUNIĘTE/ PA- RAGRAFY: PAR. 42 PKT 3, PAR. 42 PKT 4, PAR. 44 PKT 3 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) 2. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁA- DAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK wpisać: 2. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALICKI 2. ZBIGNIEW CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE wpisać: 2 1. ORŁOWSKA 2. URSZULA IWONA CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAKOWSKI 2. ZDZISŁAW KAMIŃSKA 2. JANINA Poz USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPÓJNIA W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5190/10/346] KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZĘBIK 2. WŁO- DZIMIERZ DĄDELA 2. JANUSZ KANIOWSKI 2. JACEK wpisać: 4 1. KOPER 2. ZOFIA GRAŻYNA STOŃ 2. BOŻENA BIELECKI 2. HENRYK Poz WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZ- NEJ WAMED SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIEL- NIA PRACY. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/29447/10/149] KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA STATUTU PODCZAS OBRAD WAL- NEGO ZGROMADZENIA W DNIU R. ZMIANA TREŚCI W 6 PKT 2 ZMIANA TREŚCI 28 PKT 2 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIĘTEK 2. WŁODZIMIERZ SŁAWOMIR MAJ 2. MIROSŁAW ADAM wpisać: 3 1. KAWKA 2. TADEUSZ WOJTASZEWSKI 2. KAZIMIERZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: Z PRODUKCJA RUR STALOWYCH, PRZE- WODÓW RUROWYCH I PROFILI DRĄŻONYCH Z PRODUKCJA SZTAB, PRĘTÓW I PRO- FILI CIĄGNIONYCH NA ZIMNO Z PRO- DUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH I SKŁADA- NYCH NA ZIMNO A PRODUKCJA WY- TWORNIC PARY B DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KO- TŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄ- CĄ WODĘ) Z KUCIE, PRASOWANIE, WY- TŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALUR- GIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH Z PRODUKCJA NA- RZĘDZI Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZA- WIASÓW Z PRODUKCJA POJEMNI- KÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH Z PRO- DUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘ- ŻYN A PRODUKCJA WYROBÓW META- LOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA Z PRO- DUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECO- WYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄT- KIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GO- SPODARSTW DOMOWYCH A PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZE- ZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSER- WACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GO- SPODARSTWA DOMOWEGO Z PRO- DUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO A PRODUK- CJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNE- GO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAL- NOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNE- GO, W TYM CHIRURGICZNEGO A PRO- DUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW PO- MIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIARO- WYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTU- JĄCYCH, NAWIGACYJNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTY- KUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANS- PORTU WODNEGO A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ Z WYNAJEM NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WY- NAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA wpisać: Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNI- KÓW, ZE STALI Z PRODUKCJA WY- TWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁA- CZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NA- KŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OB- RÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALO- WYCH Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZA- WIASÓW Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALO- WYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z PRODUKCJA INSTRUMEN- TÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTRO- LNYCH I NAWIGACYJNYCH Z PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTE- RAPEUTYCZNEGO Z PRODUKCJA IN- STRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTO- GRAFICZNEGO Z PRODUKCJA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH Z PRODUK- CJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNI- CZYCH I WENTYLACYJNYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPO- WYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, IN- STRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NA- PRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYRO- BÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZ- NYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY- SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 150

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 236/2010 (3594) STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ME- DYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTA- ŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres ZA 2009 ROK 1 3. ZA 2009 ROK 1 4. ZA 2009 ROK Poz ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11521/10/627] KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres n) Stowarzyszenia Poz STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PROFILAKTYKI ZDRO- WIA JESTEŚMY RAZEM. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/11883/10/658] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres 2003 R data złożenia okres 2004 R data złożenia okres 2005 R data złożenia okres 2006 R data złożenia okres 2007 R data złożenia okres 2008 R data złożenia okres 2009 R R R R R R R R. o) Fundacje Poz FUNDACJA ANDRZEJA BRAND- STATTERA PRO ARTIS. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/8425/10/620] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Kółka rolnicze Poz KÓŁKO ROLNICZE GRZYWNA. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [TO.VII NS-REJ.KRS/8558/10/887] w skład organu wykreślić: 1 1. BANASZAK 2. STANISŁAW WIESŁAW wpisać: 2 1. TRZPIL 2. EUGENIUSZ KAZIMIERZ p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz CHARTIS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/35198/10/575] KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PORTALATIN 2. JULIO 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. SHEA 2. JAMES ANDREW 5. DYREKTOR GENERALNY ORAZ CZŁO- NEK ZARZĄDU wpisać: 3 1. GLENNON 2. TRAVIS 5. DYREKTOR GENERALNY - CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. BAUGH 2. ALEXANDER 5. PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU 5 1. AUBERT 2. NICOLAS 5. CZŁONEK ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY 6 1. BRAND 2. RALPH 5. CZŁONEK ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY Poz TINCHANT N.V. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/7322/10/245] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz MIEJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE WINNER W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/21068/10/220] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACHALEWSKI 2. RYSZARD PREZES 2 1. GARWOLIŃSKI 2. EDMUND SEKRETARZ wpisać: 3 1. KOZŁOWSKI 2. KRZYSZTOF PREZES ZARZĄDU 4 1. PAZIEWSKI 2. STANI- SŁAW SEKRETARZ Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘ- TEM ROLNICZYM AGROMA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁO- DZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/20951/10/930] KRS nr 19 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. 151 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 INDEKS 24DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/12652/10/163] - s. 82, poz M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23928/10/987] - s. 82, poz SYNC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37280/10/289] - s. 81, poz TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37220/10/363] - s. 69, poz R LOGISTIC GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/24054/10/508] - s. 27, poz A- A.M.H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5339/10/231] - s. 82, poz A.P.L.-AGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38043/10/77] - s. 82, poz ABBOTT PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/23647/10/925] - s. 82, poz ABICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/8436/10/342] - s. 82, poz ABSOLUT CAPITAL GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOP- MENT PROJECT SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/34722/10/457] - s. 79, poz ABX LOGISTICS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/33865/10/974] - s. 82, poz ACTIVTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/6692/10/724] - s. 28, poz ACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12299/10/850] - s. 83, poz ADVANTEC SOFTWARE I.T.C. SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24911/10/930] - s. 83, poz AFCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38436/10/363] - s. 83, poz AG FEEDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/18316/10/606] - s. 30, poz AGENCJA J.A.R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37807/10/134] - s. 84, poz AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA EMTM MARYT M. TRENDA SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS- -REJ.KRS/12436/10/923] - s. 71, poz AGROKOMLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13721/10/971] - s. 84, poz AGROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15352/10/73] - s. 84, poz AKME OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [PO.VIII NS- -REJ.KRS/27667/10/851] - s. 84, poz AL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25157/10/883] - s. 84, poz ALFA POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/36596/10/248] - s. 30, poz ALGI CHAMOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/25046/10/60] - s. 23, poz ALKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13647/10/918] - s. 84, poz ALLUNIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/32444/10/456] - s. 31, poz ALMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25086/10/344] - s. 84, poz ALTERN SZKUDLAREK SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/28429/10/238] - s. 23, poz AMB GASTRO SERWIS BISKUP IS-KA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/11981/10/957] - s. 71, poz AMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21102/10/989] - s. 84, poz AMERICAN & EFIRD (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/21314/10/314] - s. 84, poz AMIDO SPÓŁKA JAWNA DĄBROWSCY IWONA I MARIAN [WA.XIV NS-REJ.KRS/25088/10/146] - s. 71, poz AMRITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/19230/10/812] - s. 84, poz ANALOC DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/11479/10/339] - s. 84, poz ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21602/10/494] - s. 84, poz ANIMPOL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/34947/10/306] - s. 143, poz ANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/14113/10/917] - s. 84, poz ANPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/21448/10/982] - s. 84, poz ANTAŁEK EWARYST LEŚNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/25702/10/879] - s. 71, poz ANTI SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/21216/10/15] - s. 143, poz APCOA PARKING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35162/10/206] - s. 85, poz API MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25432/10/539] - s. 85, poz APPLEROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14213/10/18] - s. 31, poz ARCHICOM SILVER FORUM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/20223/10/62] - s. 85, poz ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25790/10/966] - s. 143, poz ARDAGH GLASS GOSTYŃ SPÓŁKA AKCYJNA [PO.IX NS-REJ.KRS/15102/10/266] - s. 143, poz ARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21487/10/865] - s. 85, poz ARKADA KWIDZIŃSCY I SAWICCY - SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/19228/10/699] - s. 71, poz ARNAUD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/26683/10/818] - s.85, poz ARSTEK -LOKUM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/17345/10/97] - s. 85, poz ART EVENTS GROUP SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37570/10/271] - s. 86, poz ART MEDIA JACEK ŁASKAWIEC SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/21804/10/498] - s. 71, poz ART-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38554/10/304] - s. 86, poz AS-HAJTO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/21251/10/294] - s. 31, poz ASTITUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/10936/10/286] - s. 86, poz ASTRI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37526/10/72] - s. 86, poz ASZ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38570/10/342] - s. 32, poz ATLANTIS INVEST SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35297/10/275] - s. 86, poz ATOM AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/16313/10/261] - s. 86, poz AUTO BINOL R. BINKOWSKI, J. OLKOWSKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/25709/10/686] - s. 71, poz AVAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26033/10/607] - s. 86, poz B- B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/22255/10/969] - s. 71, poz B-52 MULTIMEDIA A.TERLIKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/18543/10/568] - s. 71, poz B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/9621/10/289] - s. 86, poz [SZ.XIII NS-REJ.KRS/11798/10/883] - s. 86, poz BANK SPÓŁDZIELCZY [KI.X NS- -REJ.KRS/8570/10/321] - s. 147, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM [LU.XI NS-REJ.KRS/14981/10/170] - s. 147, poz BANNINGER-FORMTECHNIK SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/5545/10/150] - s. 86, poz BARD 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/12143/10/738] - s. 86, poz BASSA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35640/10/267] - s. 32, poz BAUPTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/6780/10/702] - s. 86, poz BAXTER MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/14923/10/46] - s. 86, poz BCD-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21043/10/573] - s. 87, poz BD - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37875/10/579] - s. 87, poz BEJUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/13254/10/632] - s. 32, poz BELIMO SIŁOWNIKI SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38049/10/483] - s. 143, poz BENELUX AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37199/10/118] - s. 33, poz BENEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37852/10/734] - s. 33, poz BERFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24709/10/615] - s. 87, poz BERGE & MEER POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38022/10/34] - s. 34, poz BESKID GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WA- RZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/12074/10/1] - s. 87, poz BETOTEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13440/10/909] - s. 87, poz BFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/23305/10/536] - s. 87, poz BIO HAUS 24 UG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [WR.IX NS- -REJ.KRS/13270/10/670] - s. 70, poz BIOECO HOLDING SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/25574/10/726] - s. 81, poz BIOENERGIA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [LD.XX NS-REJ.KRS/21158/10/0] - s. 87, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 152

4 BIONIKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/18489/10/157] - s. 87, poz BIURO KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNE PROGRESS [KR.XI NS-REJ.KRS/24035/10/267] - s. 88, poz BIURO OCHRONY PRZEDSIĘBIORSTW MERPOL [PO.VIII NS-REJ.KRS/28448/10/479] - s. 88, poz BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE ATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21765/10/724] - s. 34, poz BIUROWIEC ULICA SERAFITEK SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/28720/10/932] - s. 88, poz BIZNES PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19072/10/696] - s. 88, poz BK-FOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/18810/10/705] - s. 88, poz BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWE- STYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38418/10/523] - s. 144, poz BLATTIN POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/15183/10/235] - s. 89, poz BMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34514/10/736] - s. 89, poz BOMADA B. KŁAPUT, M. KŁAPUT SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23794/10/428] - s. 71, poz BOYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/21631/10/56] - s.34, poz BRICKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38595/10/989] - s. 89, poz BUCIK MARTA SAJDA, JOANNA WOLNA, SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/25036/10/739] - s. 24, poz BUD-REH-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37808/10/535] - s. 89, poz BUDOWNICTWO I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/35359/10/894] - s. 89, poz BULLS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38302/10/695] - s. 90, poz BURAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/12457/10/966] - s. 90, poz BUSINESS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/34766/10/345] - s. 90, poz BUSINESS PARTNERS EXCELLENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/16566/10/271] - s. 90, poz BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK SKLEJKA-MULTI SPÓŁKA AKCYJNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/9704/10/951] - s. 144, poz BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE [KA.VIII NS-REJ.KRS/25840/10/462] - s. 90, poz C- CALENDULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/20389/10/495] - s. 90, poz CASINO PLATINIUM SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35976/10/939] - s. 35, poz CASTELO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35643/10/470] - s. 35, poz CENTRUM HANDLOWE POLSKA 6 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/35880/10/753] - s. 79, poz CENTRUM HANDLOWE POLSKA 6 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/35884/10/357] - s. 79, poz CENTRUM IZOLACJI TERMICZNYCH THERM SERVICE [BY.XIII NS-REJ.KRS/10490/10/301] - s. 90, poz CENTRUM MEDYCZNE JARMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18896/10/679] - s. 90, poz CENTRUM MEDYCZNE PRACTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21368/10/523] - s. 90, poz CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37590/10/913] - s. 90, poz CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU PAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5071/10/4] - s. 90, poz CENTRUM TARGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25566/10/207] - s. 90, poz CENTRUM TELEMARKETINGOWE SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/36543/10/440] - s. 90, poz CERAMIKA GRES SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS- -REJ.KRS/8540/10/358] - s. 144, poz CHABASIEWICZ I KOWALSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/23623/10/679] - s. 35, poz CHARTIS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/35198/10/575] - s. 151, poz CHEQUE DEJEUNER SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35208/10/787] - s. 91, poz CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA [KA.VIII NS-REJ.KRS/25601/10/377] - s. 147, poz CIEPŁOMEX PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUK- CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/6570/10/179] - s. 91, poz CKH DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/15509/10/477] - s. 91, poz CLEANER FACILITIES POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/25588/10/651] - s. 36, poz CLEOHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/33864/10/573] - s. 91, poz CLICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/24061/10/626] - s. 91, poz CLIMA GOLD SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH BIE- LAŃSKI I PIOTR MACHALSKI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/18501/10/482] - s. 72, poz CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24935/10/176] - s. 91, poz CM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29174/10/606] - s. 91, poz CMX PARK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/27522/10/461] - s. 91, poz CNC-CBKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25206/10/978] - s. 92, poz COLDSTREAM HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33925/10/791] - s. 36, poz COMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/22511/10/384] - s. 92, poz COMO DEVELOPMENT 6 SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35601/10/384] - s. 92, poz COMPOL SATORI SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/27666/10/450] - s. 144, poz CONCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35504/10/486] - s. 92, poz CONDITE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [KI.X NS-REJ.KRS/8238/10/942] - s. 27, poz CONSAFE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/22908/10/274] - s. 92, poz CORACLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15406/10/173] - s. 92, poz CORAFIN INVESTMENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34772/10/62] - s. 92, poz CROWLEY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT GROUP [WA.XII NS-REJ.KRS/35012/10/500] - s. 92, poz CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SŁOWIAN- KA [KO.IX NS-REJ.KRS/7483/10/673] - s. 147, poz CZAS NA RC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21628/10/542] - s. 37, poz D- D & N LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25558/10/688] - s. 92, poz DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/21141/10/872] - s. 144, poz DANAR DANUTA DĄBROWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/38593/10/187] - s. 72, poz DANPOL SPÓŁKA AKCYJNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/12768/10/991] - s. 144, poz DCL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/25237/10/342] - s. 93, poz DEPOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [PO.IX NS-REJ.KRS/15435/10/735] - s. 93, poz DESOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19447/10/142] - s. 93, poz DHARMATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23952/10/544] - s. 93, poz DIAMOND SMILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/32904/10/677] - s. 37, poz DK SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28232/10/550] - s. 37, poz DKM IMPRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21255/10/898] - s. 93, poz DOLCAN SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24127/10/849] - s. 93, poz DOLPIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/7867/10/39] - s. 38, poz DOM - 2 MEBLE KAZIMIERZ I ZBIGNIEW PRZYBYŁ SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/19056/10/658] - s. 72, poz DOM HANDLOWY IKAR A.C. SALICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/13279/10/279] - s. 93, poz DOM MAKLERSKI BDM SPÓŁKA AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/6600/10/33] - s. 144, poz DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/35740/10/368] - s. 144, poz DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/21217/10/416] - s. 144, poz DONGWON ZS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/12122/10/695] - s. 93, poz DRAGONUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24939/10/780] - s. 38, poz DUYDUONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25268/10/706] - s. 38, poz DYŻURNA SOPOT M. JAKIMOWICZ-TYLICKA SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/19578/10/607] - s. 72, poz E- E-INSTAL A. JAGIELSKI, B. KIELAR SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/14315/10/921] - s. 72, poz E.F. PROGRESS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13581/10/695] - s. 93, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 EASYLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/22326/10/508] - s. 94, poz EC EURO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/34271/10/156] - s. 95, poz ECOMMERCE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/37806/10/733] - s. 95, poz ECOWINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37953/10/236] - s. 39, poz EKOCENTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15788/10/846] - s. 95, poz EKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6789/10/311] - s. 95, poz EL-Q INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15711/10/792] - s. 39, poz ELECTRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35420/10/423] - s. 95, poz ELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/21606/10/98] - s. 95, poz ELETTROPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13293/10/515] - s. 96, poz ELIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14170/10/640] - s. 96, poz ELMEC SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19535/10/120] - s. 96, poz ELURU INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35620/10/625] - s. 40, poz EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XII NS- -REJ.KRS/11693/10/777] - s. 144, poz ENEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/27916/10/148] - s. 96, poz ENERGO-BUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13629/10/78] - s. 41, poz ENERGO-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/12067/10/883] - s. 96, poz ENERGOPOL-SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13728/10/778] - s. 144, poz EOL ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/36432/10/617] - s. 41, poz EOLICA WOJCIECHOWO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/19156/10/759] - s. 97, poz EPA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/14107/10/200] - s. 25, poz EPNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/18363/10/8] - s. 97, poz ERT R. BAJON SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/26037/10/211] - s. 72, poz ESILOS.PL INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/37954/10/637] - s. 41, poz ESKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23569/10/268] - s. 97, poz ESSENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS- -REJ.KRS/13026/10/269] - s. 97, poz ESTELLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/34973/10/665] - s. 97, poz ETC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/7597/10/699] - s. 97, poz EURO - RUSZTOWANIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/20579/10/376] - s. 97, poz EURO PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/15027/10/812] - s. 98, poz EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37497/10/619] - s. 98, poz EURO-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19780/10/922] - s. 98, poz EURO-PHONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37257/10/133] - s. 98, poz EUROBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38052/10/997] - s. 98, poz EUROBLACHA SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS- -REJ.KRS/10527/10/962] - s. 144, poz EUROPEAN OIL CORPORATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24565/10/735] - s. 99, poz EUROPEAN POWER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37463/10/52] - s. 145, poz EVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15770/10/317] - s. 41, poz EVELINE COSMETICS GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/25051/10/376] - s. 42, poz EXPLICITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/16138/10/706] - s. 42, poz EZO SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/35506/10/288] - s. 145, poz F- FABRYKA WAGON FORGE & PARTS SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WLIKWIDACJI [PO.IX NS-REJ.KRS/15704/10/674] - s. 99, poz FABRYKA FIRANEK I KORONEK FAKO SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/18858/10/197] - s. 145, poz FABRYKA OKIEN KONAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/12193/10/343] - s. 99, poz FABRYKA WŁÓKNIN FILTRY-HAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11801/10/288] - s. 100, poz FACESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/29258/10/669] - s. 25, poz FAMILY LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/19793/10/446] - s. 100, poz FARMA WIATROWA 1 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13056/10/232] - s. 100, poz FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25965/10/210] - s. 145, poz FC ENGINEERING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35500/10/882] - s. 43, poz FERSTER CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/35750/10/689] - s. 69, poz FINE PUR PIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29169/10/290] - s. 43, poz FIORE GERNAND, BIERNACKI I TOMAS SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/20573/10/970] - s.72, poz FIRMA BUDOWLANA MAJERCZAK SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23918/10/666] - s. 24, poz FIRMA PROJEKTOWO-WDROŻENIOWA PROSTER [GL.X NS-REJ.KRS/9098/10/737] - s. 101, poz FIRMA PRZEDSTAWICIELSKO-HANDLOWA J. JAKU- BIAK [LD.XX NS-REJ.KRS/20679/10/477] - s. 101, poz FIRMAFIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9697/10/942] - s. 101, poz FIRST DATA POLAND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/34805/10/119] - s. 145, poz FRISCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/35447/10/872] - s. 101, poz FROST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VIII NS-REJ.KRS/18841/10/69] - s. 79, poz FTOMOV I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XII NS-REJ.KRS/30811/10/552] - s. 73, poz FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTATTERA PRO ARTIS [KR.XII NS-REJ.KRS/8425/10/620] - s. 151, poz G- G & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15630/10/932] - s. 101, poz [PO.IX NS-REJ.KRS/15635/10/937] - s. 101, poz G-WIND SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38187/10/66] - s. 102, poz G.J. AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38323/10/738] - s. 102, poz GAIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/22664/10/293] - s. 102, poz GALERIA BIALSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/14274/10/345] - s. 102, poz GALERIA KASKADA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/35883/10/956] - s. 102, poz GASOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/36279/10/506] - s. 43, poz GEOBET MICHAŁ WOJSIAT SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/12203/10/555] - s. 73, poz GERENDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37594/10/517] - s. 102, poz GFL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/19082/10/17] - s. 44, poz GISPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/20507/10/327] - s. 102, poz GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH I USŁUG WIELOBRANŻOWYCH GPIE SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/10618/10/143] - s. 145, poz GLOBALMALT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/8587/10/449] - s. 102, poz GLOSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/11579/10/440] - s. 44, poz GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BOGATYNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13257/10/835] - s. 102, poz GOLD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/9314/10/868] - s. 102, poz GORZOWSKIE BIURO GEODEZJI GEO-GRAF [ZG.VIII NS-REJ.KRS/12176/10/904] - s. 102, poz GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW [PO.IX NS-REJ.KRS/15685/10/542] - s. 102, poz GOSPODARSTWO SZPARAGOWE KROSINKO [KO.IX NS-REJ.KRS/7523/10/848] - s. 102, poz GOUDIE DIE INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIOR- STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZESZOWIE [RZ.XII NS-REJ.KRS/13183/10/93] - s. 102, poz GRAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13225/10/70] - s. 103, poz GRASS-HOPPER POLSKA BIELA SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23487/10/7] - s. 73, poz GRUPA EPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13995/10/24] - s. 44, poz GRUPA FINANSOWA CON KRED SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/12625/10/403] - s. 103, poz GRUPA SPOT KRZYSZTOF CIEŚLAK, MACIEJ GDULA, KRZYSZTOF GDULA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS- -REJ.KRS/11667/10/418] - s. 74, poz H- H & T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25306/10/79] - s. 103, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 154

6 H&P WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/24986/10/182] - s. 103, poz HENNLICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/13430/10/588] - s. 103, poz HHLA INTERMODAL POLSKA TERMINALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35823/10/30] - s. 103, poz HIPRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37993/10/520] - s. 103, poz HN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/19484/10/223] - s. 103, poz HO-RE-GA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11571/10/232] - s. 104, poz HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/36667/10/787] - s. 104, poz HOTEL KOŚCIELISKO SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38378/10/348] - s. 45, poz HOTEL TOPACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21592/10/282] - s. 104, poz HUMANFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/17011/10/227] - s. 104, poz HURTOWNIA - MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/27953/10/229] - s. 45, poz I- IBS CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13081/10/190] - s. 45, poz IMAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/25099/10/868] - s. 104, poz IMEXUS YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18347/10/970] - s. 104, poz IMMOBILIS OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/9955/10/159] - s. 105, poz IN MEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/24927/10/657] - s. 45, poz INDUSTRY GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/25687/10/351] - s. 105, poz INFORMO GRZEGORZ LIPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37051/10/525] - s. 79, poz INGENIUM POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ INGENIUM CONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/26964/10/880] - s.25, poz INKTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/25919/10/209] - s. 105, poz INSAD-PRUSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/13757/10/340] - s. 105, poz INSTAL-FEST-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23691/10/124] - s. 46, poz INSTYTUT MIĘDZYNARODOWEJ EDUKACJI I CER- TYFIKACJI JAKOŚCI MIECERTJA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/21446/10/180] - s. 105, poz INSTYTUT SZKOLENIOWY A&D SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/26037/10/211] - s. 105, poz INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/13922/10/574] - s. 26, poz INTER CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/12493/10/646] - s. 105, poz INTER CHEM TRADING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38035/10/558] - s. 105, poz INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁ- KA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38195/10/585] - s. 26, poz INTERCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24205/10/506] - s. 105, poz INTERNATIONAL BUILDING CONSTRUCTION EU- ROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5523/10/706] - s. 106, poz INTERSOCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24889/10/284] - s. 106, poz INVEST PARK 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35596/10/177] - s. 106, poz INWEST - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/37080/10/87] - s. 106, poz INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/18526/10/129] - s. 46, poz IRMA TOMASZ MATOGA SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23786/10/909] - s. 75, poz ISOKA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35631/10/347] - s. 46, poz ISSO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/35704/10/688] - s. 106, poz IT POLPAGER SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/33637/10/611] - s. 145, poz IT STYLE STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38280/10/360] - s. 47, poz ITC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21658/10/505] - s. 106, poz ITM24 INTERNATIONAL TRAFFIC MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13149/10/215] - s. 106, poz ITT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35531/10/246] - s. 106, poz J- J.B.B. INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/34919/10/145] - s. 106, poz JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25363/10/802] - s. 47, poz JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14143/10/880] - s. 47, poz JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA [PO.IX NS-REJ.KRS/15522/10/312] - s. 145, poz JAROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/18136/10/46] - s. 107, poz JLT-SIACI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37137/10/390] - s. 107, poz JMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19625/10/900] - s. 107, poz JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25403/10/977] - s. 47, poz K- K-CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19152/10/155] - s. 107, poz KABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/9544/10/33] - s. 52, poz KALUX-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/13232/10/188] - s. 107, poz KAMEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23357/10/943] - s. 107, poz KANCELARIA PRAWNA WOLAŃSKI I WSPÓL- NICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25917/10/407] - s. 26, poz KANCELARIA WINDYKACYJNO-PRAWNA SATIS E. TURZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/13073/10/671] - s. 75, poz KANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/9487/10/419] - s. 108, poz KAREX ROBERT ROSIAK IWSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/15603/10/172] - s. 75, poz KARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13191/10/612] - s. 108, poz KARTON - PACK SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ JAKUB SZYRWIŃSKI, ANTONI KACIUBA, BOGDAN PNIEWSKI [OP.VIII NS- -REJ.KRS/15338/10/837] - s. 75, poz KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE W LIKWIDACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/9628/10/96] - s. 108, poz KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25307/10/480] - s. 108, poz KAZMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/13223/10/268] - s. 108, poz KCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/7576/10/656] - s. 108, poz KIM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12391/10/743] - s. 108, poz KIOSKDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/6439/10/403] - s. 108, poz KIOTARIS INVESMENT SPV SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/34801/10/515] - s. 108, poz KKI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23484/10/804] - s. 81, poz KLAPPBOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/18970/10/732] - s. 108, poz KLIMA-POL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/29079/10/510] - s. 109, poz KMW-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12270/10/599] - s. 109, poz KOMFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25345/10/962] - s. 109, poz KOMUNIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19945/10/845] - s. 109, poz KON-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/12083/10/921] - s. 109, poz KONSORCJUM HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ELMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37073/10/969] - s. 110, poz KOPERNIKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13529/10/977] - s. 110, poz KORPORACJA BUDOWLANA - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA [LU.XI NS-REJ.KRS/14938/10/372] - s. 145, poz KOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [BY.XIII NS- -REJ.KRS/10494/10/905] - s. 110, poz KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ANNY KORNAK [WA.XIV NS-REJ.KRS/25228/10/422] - s. 52, poz KÓŁKO ROLNICZE GRZYWNA [TO.VII NS- -REJ.KRS/8558/10/887] - s. 151, poz KPI RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28624/10/435] - s. 110, poz KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NOKTURN SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/23337/10/301] - s. 81, poz KRYTA PŁYWALNIA SPORTOWO-REKREACYJNA W BOLESŁAWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13584/10/898] - s. 52, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 KRYWAŁD-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9212/10/965] - s. 110, poz KSSM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/28618/10/718] - s. 110, poz KUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21746/10/483] - s. 110, poz KUJAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYWA GROBLEWSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10433/10/578] - s. 111, poz KWIDZYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLO- GICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/17370/10/55] - s. 111, poz L- LECHBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35234/10/146] - s. 111, poz LED PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13086/10/195] - s. 111, poz LEK SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/18340/10/163] - s. 145, poz LEK I. J. CHOJNACCY SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/19139/10/320] - s. 75, poz LIBRE MEDIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23356/10/542] - s. 53, poz LIMEHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35515/10/208] - s. 111, poz LOGWIN SGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/20496/10/714] - s. 111, poz LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W TCZEWIE [GD.VII NS-REJ.KRS/16785/10/714] - s. 147, poz LOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28235/10/753] - s. 53, poz LONGBRIDGE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35910/10/607] - s. 112, poz LUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/16132/10/300] - s. 112, poz LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE [PO.IX NS-REJ.KRS/15690/10/858] - s. 147, poz LUKOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35955/10/896] - s. 112, poz M- M DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/20591/10/810] - s. 112, poz M.F. CONSULTANCY POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/25325/10/320] - s. 112, poz M.I.K. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35618/10/512] - s. 112, poz M&M MILITZER & MUENCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38225/10/439] - s. 112, poz MACEDOŃSKA NOKTURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23338/10/702] - s. 81, poz MAGELLAN 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34511/10/533] - s. 112, poz MAGELLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19549/10/45] - s. 53, poz MAITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38274/10/643] - s. 112, poz MAJSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/9471/10/692] - s. 112, poz MARIENTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26125/10/189] - s. 113, poz MAROBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/33179/10/192] - s. 113, poz MARU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/20529/10/771] - s. 113, poz MARVEL PERSONAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12820/10/600] - s. 113, poz MATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37235/10/689] - s. 113, poz MAYA VICTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/17855/10/923] - s. 113, poz MBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/12741/10/542] - s. 54, poz MBM MEAT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24629/10/156] - s. 113, poz MCC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26060/10/367] - s. 54, poz MEDIA EDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37928/10/278] - s. 114, poz MEGACHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23576/10/386] - s. 114, poz MEN CODE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/27654/10/327] - s. 114, poz MENERGA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37298/10/818] - s. 114, poz MERCDIAGNOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/24060/10/225] - s. 115, poz MERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25823/10/23] - s. 55, poz META COMMUNICATION INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/35446/10/471] - s. 115, poz MFT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13859/10/243] - s. 115, poz MH5 SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25031/10/734] - s. 55, poz MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5647/10/53] - s. 115, poz MIEJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE WINNER W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH [KA.VIII NS- -REJ.KRS/21068/10/220] - s. 151, poz MIĘDZYNARODOWA POLSKA GRUPA MPG [LD.XX NS-REJ.KRS/18088/10/352] - s. 116, poz MIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/13613/10/351] - s.55, poz MILANGE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35666/10/315] - s. 55, poz MK2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23790/10/824] - s. 116, poz MK3 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23098/10/325] - s. 116, poz MONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/15026/10/411] - s. 116, poz MORAWSKIE WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/26336/10/113] - s. 116, poz MORTGAGE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/19551/10/158] - s. 116, poz MOŚCICCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24851/10/113] - s. 116, poz MOTOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VII NS- -REJ.KRS/18410/10/301] - s. 116, poz MOTOTECHNIKA -JÓZEF ZBOROWSKI SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/6655/10/643] - s. 75, poz MULTI-KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13084/10/393] - s. 116, poz MUSZKIETEROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OL.VIII NS- -REJ.KRS/13298/10/520] - s. 117, poz MY HOTEL WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/23722/10/379] - s. 117, poz N- NACHTYGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/22646/10/453] - s. 56, poz NANIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34939/10/787] - s. 56, poz NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/35705/10/89] - s. 145, poz NEGAWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/7258/10/513] - s. 117, poz NEINVER KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38071/10/238] - s. 117, poz NENUFAR SPÓŁKA JAWNA KRZEŚNIAK WICHARY [GL.X NS-REJ.KRS/9600/10/246] - s. 75, poz NEOGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18974/10/336] - s. 57, poz NETSHOPS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24188/10/176] - s. 118, poz NEURALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10235/10/178] - s. 118, poz NEUROLOGIA M. FENGLER-CZECZKO, M. GÓRNICKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW [WA.XIV NS-REJ.KRS/23957/10/549] - s. 24, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BEDAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/17691/10/401] - s. 57, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DĄBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13506/10/132] - s. 118, poz [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13507/10/533] - s. 118, poz NIERUCHOMOŚCI WILCZA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24986/10/182] - s. 118, poz NIJHUIS WATER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24088/10/75] - s. 118, poz NOBO KOPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/18591/10/371] - s. 76, poz NORTHERN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33964/10/674] - s. 118, poz NOWAKOWSKI-PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/25041/10/55] - s. 118, poz NSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/35660/10/909] - s.118, poz O- OBERTHUR TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25104/10/75] - s. 119, poz OCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/25838/10/349] - s. 57, poz OCEANOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38033/10/756] - s. 119, poz OD A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18173/10/127] - s. 119, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 156

8 OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38352/10/300] - s. 120, poz OGRODOWCZYK SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/18836/10/753] - s. 76, poz OIKONOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26026/10/489] - s. 120, poz OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/15018/10/892] - s. 147, poz OLSZA MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23829/10/287] - s. 120, poz OMEGA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/12987/10/434] - s. 120, poz OMEGA JERZY DUNIA IWSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/15359/10/880] - s. 77, poz OMNIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/25476/10/427] - s. 120, poz ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37931/10/792] - s. 120, poz OPERATOR24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/15123/10/309] - s. 120, poz OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/20359/10/532] - s. 120, poz ORAVA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/12297/10/48] - s. 120, poz ORION + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [OL.VIII NS-REJ.KRS/13299/10/921] - s. 120, poz ORION TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21488/10/266] - s. 120, poz ORNUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33814/10/968] - s. 58, poz ORSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14211/10/216] - s. 58, poz ORTECH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/20497/10/115] - s. 121, poz P- PANORAMA FINANSÓW SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/38596/10/390] - s. 145, poz PANTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/5308/10/867] - s. 121, poz PARK GROTNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18942/10/571] - s. 121, poz PARK WIATROWY PRZELEWICE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/14128/10/243] - s. 121, poz PARKOWA-ŁAZIENKI SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33989/10/321] - s. 121, poz PARTNER MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/9477/10/98] - s. 121, poz PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/17646/10/801] - s. 121, poz PERFECT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/15658/10/782] - s. 121, poz PF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15712/10/193] - s. 121, poz PGE ENERGIA JĄDROWA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/35510/10/203] - s. 146, poz PHP JOLEXIM JERZY LEWANDOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/12667/10/489] - s. 122, poz PINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/8278/10/226] - s. 122, poz PLATMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29173/10/205] - s.59, poz PLC POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35567/10/615] - s. 122, poz PLC POLAND 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35577/10/936] - s. 122, poz PLC POLAND 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35584/10/54] - s. 122, poz PLUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25750/10/682] - s.122, poz PMG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6671/10/681] - s. 59, poz POL-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/21731/10/157] - s. 122, poz POLESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24041/10/984] - s. 123, poz POLISH HOTEL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/37499/10/421] - s. 123, poz POLISH INVESTMENTS AND ACQUISITIONS SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/38366/10/225] - s. 123, poz POLMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10090/10/897] - s. 123, poz POLPOTATO ZAKŁAD HANDLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/17185/10/179] - s. 123, poz POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/21175/10/439] - s. 146, poz POLSKA WODA DESZCZOWA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/10143/10/596] - s. 123, poz POLSKI RYNEK TERMINOWY SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/33822/10/487] - s. 146, poz POLSWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24995/10/102] - s. 124, poz POLTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/20399/10/816] - s. 124, poz POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/20401/10/820] - s. 146, poz POMONA COMPANY LTD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24999/10/706] - s. 124, poz PONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS- -REJ.KRS/13173/10/772] - s. 124, poz POSESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/15285/10/138] - s. 124, poz POST-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37929/10/679] - s. 124, poz POZNAŃSKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/25032/10/135] - s. 125, poz PRECELEK E. BAJON SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/26036/10/810] - s. 77, poz PREFABRYKATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS-REJ.KRS/12979/10/915] - s. 125, poz PRELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23174/10/180] - s. 59, poz PRETTL ADION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/10423/10/257] - s. 125, poz PRIMEGLOBAL GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21587/10/966] - s. 125, poz PRIMEX WOJCIECH PUDŁO I MIROSŁAW HOJ- CZYK SPÓŁKA JAWNA [KI.X NS-REJ.KRS/7598/10/100] - s. 77, poz PRJ AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18334/10/446] - s. 125, poz PRO - VICTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/24883/10/878] - s. 60, poz PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIOR- STWO FARMACEUTYKÓW CURTIS - HEALTHCARE [PO.VIII NS-REJ.KRS/25130/10/434] - s. 125, poz PROEKO SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/19053/10/455] - s. 60, poz PROEN GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/13217/10/551] - s. 126, poz PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25158/10/284] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO LEDROL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/12177/10/305] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE BUDOSAN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/22528/10/512] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25085/10/943] - s. 146, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-SPRZĘTO- WO-TRANSPORTOWE BST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/13716/10/655] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMICZNE CHEMAN SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37480/10/491] - s. 146, poz PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24718/10/535] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CHEMIA [GD.VII NS-REJ.KRS/18588/10/857] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE INDEPENDENT MARIUSZ ŁESYK, KATARZYNA ŁESYK SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/13370/10/771] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LIA WIDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/10274/10/61] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JORAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIV NS-REJ.KRS/22430/10/524] - s. 79, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BIURO - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29242/10/942] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GRAB-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21343/10/876] - s.127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BANACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/11852/10/294] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WOSTMAR S.M.W. MICHAŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/18221/10/821] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRÓJNIK TOMASZ DYDERSKI, BOGUMIŁA KUJAWA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [PO.VIII NS- -REJ.KRS/29234/10/423] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘTEM ROLNI- CZYM AGROMA [LD.XX NS-REJ.KRS/20951/10/930] - s. 151, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21020/10/728] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODO- WEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9264/10/372] - s. 127, poz [KR.XII NS-REJ.KRS/12402/10/356] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG MARKET - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15833/10/337] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWO USŁUGOWE DAN-FRYD SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/10724/10/961] - s.128, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- -HANDLOWE PARTNER II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [TO.VII NS-REJ.KRS/8987/10/853] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BITT JAN TROCHIM, ANDRZEJ MISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [BI.XII NS-REJ.KRS/8771/10/924] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE MTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/24679/10/761] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE CENTON SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/11455/10/93] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE EMCHROM SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/23358/10/344] - s. 60, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGO- WO-HANDLOWE EKO-ROW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS-REJ.KRS/7737/10/975] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTA- ŻOWE AUTOMATYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS- -REJ.KRS/20330/10/281] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 7 [WA.XIII NS-REJ.KRS/38394/10/386] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/13292/10/114] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE BEKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18532/10/846] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ALLAS A. I G. KOREJWO SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/13166/10/654] - s. 24, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WENUS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/13330/10/487] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGENA [BY.XIII NS-REJ.KRS/10175/10/361] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PORA- NIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/7438/10/73] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/12925/10/706] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WULKANIZACJI TAŚM I PRO- DUKCJI WYROBÓW GUMOWYCH BESTGUM POLSKA [LD.XX NS-REJ.KRS/20527/10/969] - s. 130, poz PTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12464/10/84] - s. 130, poz PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- SCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11780/10/354] - s. 130, poz Q- QUARZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS- -REJ.KRS/13643/10/314] - s. 130, poz R- R-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/20225/10/864] - s. 130, poz R. KAPCZYŃSKA I B. SZPERNAL SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/21284/10/460] - s. 77, poz RADIX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/25653/10/784] - s. 60, poz RAJ WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/1558/10/390] - s. 78, poz RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/33323/10/383] - s. 146, poz RAYFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/12828/10/808] - s.131, poz REBUD SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ BAŃ- KOWSKI, GRZEGORZ GARBACIAK [WA.XIV NS- -REJ.KRS/25087/10/745] - s. 78, poz RECE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/34445/10/999] - s. 131, poz RECRUIT CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19262/10/577] - s. 61, poz RENT A GAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/9037/10/410] - s. 61, poz REON PARK WIATROWY PRUSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/9974/10/400] - s. 131, poz RESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37897/10/23] - s. 131, poz RESINEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38312/10/16] - s. 131, poz RIVERSIDE PARK I SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34360/10/535] - s. 132, poz RK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29077/10/708] - s. 132, poz ROBYG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35786/10/58] - s. 132, poz ROKOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19507/10/959] - s. 132, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/24240/10/785] - s. 148, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWA WIEŚ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/12095/10/44] - s. 148, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIT [PO.IX NS-REJ.KRS/15503/10/71] - s. 148, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KIETLI- CACH [OP.VIII NS-REJ.KRS/14873/10/550] - s.148, poz RONSON DEVELOPMENT WEST SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/35469/10/316] - s. 132, poz ROSSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26073/10/891] - s. 62, poz S- S I P DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/35516/10/609] - s. 132, poz S.E.T. ENERGY SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35540/10/166] - s. 132, poz S2D2 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38285/10/365] - s. 132, poz SAGRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28360/10/812] - s. 132, poz SANAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/7599/10/501] - s. 132, poz SARA ILONA I ZBIGNIEW SYGUT SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6678/10/488] - s. 78, poz SDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/26621/10/90] - s. 132, poz SEEMI POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18663/10/311] - s. 132, poz SELL GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/6562/10/660] - s. 132, poz SERENISSIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/16709/10/750] - s. 132, poz SEW-EURODRIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/12636/10/125] - s. 133, poz SGD.POL SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38112/10/814] - s. 133, poz SILS CENTRE GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/12759/10/71] - s. 133, poz SITA TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/13535/10/694] - s. 133, poz SITA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21875/10/146] - s. 133, poz SKANDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/23697/10/530] - s. 133, poz SKLEP OGRODNICZY ABC K. CHMIELEWSKI Z. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA [BI.XII NS- -REJ.KRS/9475/10/296] - s. 78, poz SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/29028/10/504] - s. 81, poz SŁAWOJ PUSZKARSKI SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/25250/10/177] - s. 133, poz SMERALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26076/10/94] - s. 62, poz SMT SHIPMANAGEMENT AND TRANSPORT GDYNIA LTD [GD.VIII NS-REJ.KRS/19308/10/158] - s. 133, poz SOLAR-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5341/10/344] - s. 133, poz SOLARMED LIMITED PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE [GD.VIII NS-REJ.KRS/18588/10/857] - s. 70, poz SOMMAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/18299/10/276] - s. 133, poz SPAREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/26611/10/769] - s. 133, poz SPARTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21178/10/642] - s. 133, poz SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/20167/10/849] - s. 133, poz SPORTSTV INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/37633/10/291] - s. 62, poz SPÓŁDZIELNIA ADOROL W ADOLFOWIE [PO.IX NS-REJ.KRS/14880/10/668] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ITBUD [WA.XIII NS-REJ.KRS/28360/10/812] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ZWIĄZKOWIEC [WA.XIII NS-REJ.KRS/33440/10/923] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOPRZYWNICY [KI.X NS- -REJ.KRS/7363/10/930] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WYRZYSKU [PO.IX NS-REJ.KRS/15715/10/396] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU [WR.VI NS-REJ.KRS/20773/10/172] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA FATMA [WR.IX NS-REJ.KRS/13022/10/665] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLEJARZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM [WA.XIV NS- -REJ.KRS/25297/10/268] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MIKRUS [GD.VIII NS-REJ.KRS/17896/10/608] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MYSTAL [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6692/10/724] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NASZ DOM W ŚWIDNICY [WR.IX NS-REJ.KRS/12975/10/311] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEDŹWIADEK [WA.XIII NS-REJ.KRS/26384/10/916] - s. 149, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/34159/10/621] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE WILANÓW [WA.XIII NS-REJ.KRS/37465/10/854] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROLNIK [GD.VIII NS-REJ.KRS/18825/10/31] - s. 149, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 158

10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE [PO.IX NS-REJ.KRS/15708/10/278] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU [BI.XII NS- -REJ.KRS/9474/10/895] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATOR- SKO-WŁASNOŚCIOWA KWANT [PO.IX NS- -REJ.KRS/15594/10/361] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA PRACY SAWIKON W WIELUNIU [LD.XX NS-REJ.KRS/20806/10/229] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA PRACY INWALIDÓW INSPOL [WA.XII NS-REJ.KRS/34858/10/927] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA PRACY MECHANIKÓW SAMO- CHODOWYCH AUTO-REMONT [GD.VII NS- -REJ.KRS/18340/10/163] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA PRACY STOLARSKIEJ SZEŚCIO- LATKA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.VI NS- -REJ.KRS/20062/10/743] - s. 150, poz SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRZYSZŁOŚĆ [RZ.XII NS-REJ.KRS/12800/10/958] - s. 150, poz SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU SAMOPO- MOC CHŁOPSKA W MAKOWIE MAZOWIECKIM [WA.XIV NS-REJ.KRS/25136/10/840] - s. 150, poz SPÓŁKA CELOWA KOMPLEKS BASENÓW REKRE- ACYJNO-SPORTOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/13267/10/156] - s. 133, poz SPÓŁKA LEKARZY UROLOGÓW: JARZEMSKI, WROŃSKI, LISTOPADZKI, KALINOWSKI, BARECKI, KABZIŃSKI, SZYPERSKI - SPÓŁKA PARTNERSKA [BY.XIII NS-REJ.KRS/10209/10/819] - s. 79, poz SQUASH PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28479/10/843] - s. 133, poz STACJA PALIW CEWAL CECYLIA SIKORA & WAL- DEMAR SIKORA SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/13611/10/549] - s. 78, poz STADION W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/13515/10/52] - s. 134, poz STADNINA KONI RZECZNA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/12727/10/306] - s. 134, poz STALMAK I MAJER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18816/10/111] - s. 62, poz STANLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21079/10/942] - s. 63, poz STORES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19298/10/946] - s. 134, poz STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAW- NYCH I PROFILAKTYKI ZDROWIA JESTEŚMY RAZEM [OL.VIII NS-REJ.KRS/11883/10/658] - s. 151, poz STUDIO BIŻUTERII SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/28273/10/235] - s. 134, poz STUDIO EURO KUCHNIE SPÓŁKA JAWNA MAREK JARZĘBOWSKI, ZBIGNIEW KARLIŃSKI [LD.XX NS-REJ.KRS/20910/10/245] - s. 78, poz STYLGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21283/10/59] - s. 134, poz SUNCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/15467/10/500] - s. 134, poz SUNGSAN-ZEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/12461/10/881] - s. 134, poz SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21339/10/961] - s. 134, poz SYSTEM TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/13982/10/500] - s. 134, poz SZPADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28393/10/978] - s. 134, poz Ś- ŚWIATOWID DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/34272/10/557] - s. 134, poz T- TABLEO SPÓŁKA AKCYJNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/13010/10/542] - s. 69, poz TAK DLA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/9146/10/431] - s. 63, poz TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/22159/10/472] - s. 146, poz TARTAK STEFAN P. CIEŚLAK, J. CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/15741/10/755] - s. 78, poz TAXONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35684/10/155] - s. 134, poz TDM ARRTRANS SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/21197/10/883] - s. 146, poz TEB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24811/10/829] - s. 134, poz TEJBRANT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/22512/10/785] - s. 136, poz TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/38188/10/467] - s. 146, poz TESTBYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34260/10/434] - s. 136, poz TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35076/10/30] - s. 137, poz THOMAS CEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/12712/10/980] - s. 137, poz TIENDA NET ROMANIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/38359/10/107] - s. 80, poz TIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18046/10/266] - s. 137, poz TINCHANT N.V. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KO- SZALINIE [KO.IX NS-REJ.KRS/7322/10/245] - s. 151, poz TOKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35118/10/7] - s. 138, poz TOMI-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/13127/10/771] - s. 64, poz TOMIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26058/10/254] - s. 64, poz TOPAZ SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38204/10/396] - s. 65, poz TOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24747/10/97] - s. 138, poz TOROO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37196/10/915] - s. 138, poz TORPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34612/10/35] - s. 138, poz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/21566/10/923] - s. 147, poz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKU- RACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/35408/10/989] - s. 147, poz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/21567/10/324] - s. 147, poz TOWER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37755/10/836] - s. 138, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/37768/10/360] - s. 138, poz TRANSCOPERNIC SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [TO.VII NS-REJ.KRS/9043/10/127] - s. 147, poz TRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18103/10/880] - s. 65, poz TRECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34044/10/194] - s. 138, poz TRENDLINE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34546/10/501] - s. 138, poz TUGELA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35659/10/197] - s. 65, poz U- UNITERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/25260/10/498] - s. 66, poz USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/12645/10/45] - s. 138, poz USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPÓJNIA W LIKWIDACJI [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5190/10/346] - s. 150, poz UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25507/10/682] - s. 138, poz V- VERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21294/10/781] - s. 139, poz VETCO GRAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/19067/10/380] - s. 139, poz VICTORIA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS- -REJ.KRS/25368/10/807] - s. 139, poz VIDEOJET TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38490/10/883] - s. 139, poz VIDISA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35650/10/588] - s. 66, poz VITROFLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/9899/10/946] - s. 139, poz VIVIENDA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/23793/10/27] - s. 67, poz VOSTOK-TRADING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/37771/10/874] - s. 139, poz W- W.T.C. BALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18294/10/271] - s. 139, poz WAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35049/10/270] - s. 140, poz WALLRAV STEEL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/11526/10/632] - s. 140, poz WANT 2 WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/12912/10/182] - s. 140, poz WARSAW STUDY CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/22508/10/870] - s. 81, poz WASBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/32182/10/635] - s. 140, poz WASZ DOM NIERUCHOMOŚCI SZMYGIN SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/15007/10/170] - s.79, poz WAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/15272/10/614] - s. 67, poz WATER COLOR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33911/10/866] - s. 67, poz WATSON SYSTEMS POLSKA M. PIEŃSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/27883/10/91] - s. 79, poz WEBSMARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37924/10/674] - s. 141, poz WEBTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34349/10/502] - s. 141, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 WEH CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWE- STYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38279/10/648] - s. 147, poz WELTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [BY.XIII NS- -REJ.KRS/10002/10/810] - s. 141, poz WERDUO SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26121/10/585] - s. 141, poz WIDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/15324/10/912] - s.141, poz WIDZEWSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/22173/10/708] - s. 68, poz WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AMBITNI [PO.VIII NS-REJ.KRS/28234/10/352] - s. 70, poz WIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/8923/10/323] - s. 141, poz WILEŃSKA NOKTURN SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23341/10/216] - s. 82, poz WIND ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13054/10/430] - s. 141, poz WINDBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10122/10/553] - s. 141, poz WINDENERGIA JABŁOŃSKI SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [KO.IX NS-REJ.KRS/7487/10/277] - s. 81, poz WISBUD DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/9902/10/351] - s. 141, poz WISH TO TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/36525/10/600] - s. 68, poz WIŚNIOWY OFFICE PARK X SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33983/10/915] - s. 142, poz WODOCIĄGI I KANALIZACJA AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/12731/10/221] - s. 142, poz WOJ-KAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13224/10/669] - s. 142, poz WRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23661/10/161] - s. 142, poz WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZNEJ WAMED SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY [WA.XIII NS-REJ.KRS/29447/10/149] - s. 150, poz WZRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21352/10/796] - s. 142, poz X- XI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21227/10/737] - s. 142, poz Y- YAZAMCO POLAND SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37974/10/279] - s.142, poz YES - ZŁOTO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/25471/10/422] - s. 143, poz Z- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10310/10/632] - s. 143, poz ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ ZOK [GL.X NS-REJ.KRS/9850/10/53] - s. 143, poz ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO AMIGO [KR.XII NS-REJ.KRS/11503/10/787] - s. 143, poz ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO CONFEX W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13588/10/502] - s. 143, poz ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ELZAM-DOM SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/12780/10/425] - s. 143, poz ZICH ZIENTAL, CHOMICKI SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/17389/10/985] - s. 79, poz Ż- ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/11521/10/627] - s. 151, poz ŻWIROWNIA DOBRA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/14149/10/286] - s. 143, poz MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sekretariat: tel ; faks Stanowisko Pracy ds. Kolportażu i Archiwum: tel ; ; faks Stanowisko Pracy ds. Analiz i Rachunków: tel ; ; faks Centrum Informacyjne MSiG: tel Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego: tel Wydział Nadzoru Merytorycznego: tel ; ; faks Naczelnik Wydziału Redakcji: tel ; faks Wydział Redakcji: tel ; ; Naczelnik Wydziału Redakcji Technicznej: tel ; faks Wydział Redakcji Technicznej: tel ; Stanowisko Pracy ds. Nadzoru tel ; nad Siecią Komputerową: Druk: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii ul. Powsińska 69/71, Warszawa, tel.: (22) , (22) ; faks: (22)

12

13 Cena brutto: 31,09 zł (w tym 8% VAT) wersja papierowa 14,72 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna i Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o: trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy, o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie, wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie, trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora, cenach za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt: Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Czerniakowska Warszawa tel.: ISSN X

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:00:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:00:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 23:00:12 Numer KRS: 0000124826 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:58:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:58:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 19:58:34 Numer KRS: 0000390894 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:17:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:17:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 05:17:23 Numer KRS: 0000431310 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:19:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:19:48 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.11.2014 godz. 11:19:48 Numer KRS: 0000014313 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:47:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:47:03 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2017 godz. 13:47:03 Numer KRS: 0000320136 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:19:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:19:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 19:19:12 Numer KRS: 0000494697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:57:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:57:23 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2014 godz. 08:57:23 Numer KRS: 0000217664 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2017 godz. 10:51:00 Numer KRS: 0000438004 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:00:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:00:16 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2016 godz. 20:00:16 Numer KRS: 0000205737 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:11:15 Numer KRS: 0000125583

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:11:15 Numer KRS: 0000125583 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:11:15 Numer KRS: 0000125583 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:17:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:17:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 10:17:14 Numer KRS: 0000371548 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 22:55:46 Numer KRS: 0000511508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:05:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.12.2016 godz. 11:05:00 Numer KRS: 0000076808 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2017 godz. 22:55:23 Numer KRS: 0000220771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2014 godz. 07:07:36 Numer KRS: 0000015446

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2014 godz. 07:07:36 Numer KRS: 0000015446 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2014 godz. 07:07:36 Numer KRS: 0000015446 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:27:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:27:38 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2014 godz. 16:27:38 Numer KRS: 0000321457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:56:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:56:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 02:56:36 Numer KRS: 0000142203 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 03:17:55 Numer KRS: 0000024336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:55:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:55:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2016 godz. 07:55:47 Numer KRS: 0000207492 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.04.2013 godz. 21:15:18 Numer KRS: 0000456318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:46:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:46:30 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2016 godz. 00:46:30 Numer KRS: 0000173994 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2016 godz. 13:17:43 Numer KRS: 0000053716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:13:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:13:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.07.2017 godz. 10:13:18 Numer KRS: 0000181932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:04:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:04:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2013 godz. 12:04:49 Numer KRS: 0000091208 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:54:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:54:38 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2016 godz. 02:54:38 Numer KRS: 0000309625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:44:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:44:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.02.2017 godz. 23:44:23 Numer KRS: 0000443812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 22:55:06 Numer KRS: 0000264307 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:48:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:48:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2017 godz. 21:48:31 Numer KRS: 0000131772 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 17:05:19 Numer KRS: 0000275711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2017 godz. 04:16:10 Numer KRS: 0000345909 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 15:52:08 Numer KRS: 0000021546

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 15:52:08 Numer KRS: 0000021546 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 15:52:08 Numer KRS: 0000021546 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:59:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:59:07 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2017 godz. 13:59:07 Numer KRS: 0000164052 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:06:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:06:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.10.2016 godz. 16:06:09 Numer KRS: 0000476857 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:48:50 Numer KRS: 0000263331

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:48:50 Numer KRS: 0000263331 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:48:50 Numer KRS: 0000263331 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:11:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:11:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 18:11:26 Numer KRS: 0000248388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:09:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:09:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2017 godz. 15:09:14 Numer KRS: 0000408264 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000273344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:11:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:11:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2013 godz. 08:11:56 Numer KRS: 0000245309 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:31:47 Numer KRS: 0000430968 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:22:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:22:48 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2016 godz. 01:22:48 Numer KRS: 0000101854 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:18:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:18:31 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2015 godz. 12:18:31 Numer KRS: 0000172937 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:58:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:58:36 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2016 godz. 11:58:36 Numer KRS: 0000579866 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 13:25:27 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:01:58 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.03.2016 godz. 11:01:58 Numer KRS: 0000264308 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.01.2017 godz. 11:12:28 Numer KRS: 0000069009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 08:35:59 Numer KRS: 0000397521

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 08:35:59 Numer KRS: 0000397521 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 08:35:59 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:17:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:17:31 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2014 godz. 14:17:31 Numer KRS: 0000066707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2015 godz. 12:55:12 Numer KRS: 0000329840

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2015 godz. 12:55:12 Numer KRS: 0000329840 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2015 godz. 12:55:12 Numer KRS: 0000329840 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2017 godz. 14:13:28 Numer KRS: 0000153727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000433000

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000433000 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000433000 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2015 godz. 10:31:35 Numer KRS: 0000353630

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2015 godz. 10:31:35 Numer KRS: 0000353630 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2015 godz. 10:31:35 Numer KRS: 0000353630 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:04:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:04:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2017 godz. 07:04:27 Numer KRS: 0000510971 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 04:52:35 Numer KRS: 0000370912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:16:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:16:27 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2014 godz. 15:16:27 Numer KRS: 0000311478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:22:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:22:04 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2016 godz. 20:22:04 Numer KRS: 0000224271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2016 godz. 05:05:33 Numer KRS: 0000295824 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:33:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:33:13 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 20:33:13 Numer KRS: 0000327502 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2014 godz. 10:27:03 Numer KRS: 0000306799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2014 godz. 10:27:03 Numer KRS: 0000306799 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2014 godz. 10:27:03 Numer KRS: 0000306799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.04.2014 godz. 09:48:51 Numer KRS: 0000504258

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.04.2014 godz. 09:48:51 Numer KRS: 0000504258 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.04.2014 godz. 09:48:51 Numer KRS: 0000504258 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:59:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:59:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 08:59:18 Numer KRS: 0000270245 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:29:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:29:45 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.01.2017 godz. 20:29:45 Numer KRS: 0000447803 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:14:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:14:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 09:14:47 Numer KRS: 0000345590 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. Raport Bieżący Spółka: Aztec International Spółka Akcyjna Numer: 7/2014 Data: 2014-05-09 17:40:31 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez ZWZ w dniu 8 maja Tytuł:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 13:58:50 Numer KRS: 0000430586

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 13:58:50 Numer KRS: 0000430586 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 13:58:50 Numer KRS: 0000430586 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 08:35:58 Numer KRS: 0000210955 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:58 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2015 godz. 16:47:58 Numer KRS: 0000478667 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.03.2017 godz. 11:14:27 Numer KRS: 0000150830 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:11:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:11:18 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.12.2016 godz. 14:11:18 Numer KRS: 0000016293 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:37:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:37:31 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2014 godz. 22:37:31 Numer KRS: 0000101592 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:25:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:25:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.09.2016 godz. 09:25:35 Numer KRS: 0000026816 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2015-04-15 15:01 IPO SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 11/2015 Zarząd CLEAN TECHNOLOGIES S.A. (wcześniej: IPO S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:53:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:53:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2014 godz. 11:53:11 Numer KRS: 0000445402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:50:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:50:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 09:50:21 Numer KRS: 0000118142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo