WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz SPÓŁDZIELNIA PRACY STOLARSKIEJ SZEŚCIOLATKA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJ- NEJ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/20062/10/743] KRS nr 5 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. Poz SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRZYSZŁOŚĆ. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/12800/10/958] KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SAFIANIK 2. MAREK CZŁO- NEK ZARZĄDU 5. NIE wpisać: 2 1. KINDLIK 2. RY- SZARD ZDZISŁAW CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres 2009 R R R. Poz SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MAKO- WIE MAZOWIECKIM. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/25136/10/840] KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. DATA ZMIANY STATUTU: R. ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR. 15, PAR. 42 PKT 2, PAR. 43 PKT 1, PAR. 48 I PAR. 50 SKREŚLONE /USUNIĘTE/ PA- RAGRAFY: PAR. 42 PKT 3, PAR. 42 PKT 4, PAR. 44 PKT 3 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) 2. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁA- DAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK wpisać: 2. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALICKI 2. ZBIGNIEW CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE wpisać: 2 1. ORŁOWSKA 2. URSZULA IWONA CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAKOWSKI 2. ZDZISŁAW KAMIŃSKA 2. JANINA Poz USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPÓJNIA W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5190/10/346] KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZĘBIK 2. WŁO- DZIMIERZ DĄDELA 2. JANUSZ KANIOWSKI 2. JACEK wpisać: 4 1. KOPER 2. ZOFIA GRAŻYNA STOŃ 2. BOŻENA BIELECKI 2. HENRYK Poz WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZ- NEJ WAMED SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIEL- NIA PRACY. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/29447/10/149] KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA STATUTU PODCZAS OBRAD WAL- NEGO ZGROMADZENIA W DNIU R. ZMIANA TREŚCI W 6 PKT 2 ZMIANA TREŚCI 28 PKT 2 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIĘTEK 2. WŁODZIMIERZ SŁAWOMIR MAJ 2. MIROSŁAW ADAM wpisać: 3 1. KAWKA 2. TADEUSZ WOJTASZEWSKI 2. KAZIMIERZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: Z PRODUKCJA RUR STALOWYCH, PRZE- WODÓW RUROWYCH I PROFILI DRĄŻONYCH Z PRODUKCJA SZTAB, PRĘTÓW I PRO- FILI CIĄGNIONYCH NA ZIMNO Z PRO- DUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH I SKŁADA- NYCH NA ZIMNO A PRODUKCJA WY- TWORNIC PARY B DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KO- TŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄ- CĄ WODĘ) Z KUCIE, PRASOWANIE, WY- TŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALUR- GIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH Z PRODUKCJA NA- RZĘDZI Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZA- WIASÓW Z PRODUKCJA POJEMNI- KÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH Z PRO- DUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘ- ŻYN A PRODUKCJA WYROBÓW META- LOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA Z PRO- DUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECO- WYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄT- KIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GO- SPODARSTW DOMOWYCH A PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZE- ZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSER- WACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GO- SPODARSTWA DOMOWEGO Z PRO- DUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO A PRODUK- CJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNE- GO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAL- NOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNE- GO, W TYM CHIRURGICZNEGO A PRO- DUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW PO- MIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIARO- WYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTU- JĄCYCH, NAWIGACYJNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTY- KUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANS- PORTU WODNEGO A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ Z WYNAJEM NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WY- NAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA wpisać: Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNI- KÓW, ZE STALI Z PRODUKCJA WY- TWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁA- CZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NA- KŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OB- RÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALO- WYCH Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZA- WIASÓW Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALO- WYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z PRODUKCJA INSTRUMEN- TÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTRO- LNYCH I NAWIGACYJNYCH Z PRO- DUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTE- RAPEUTYCZNEGO Z PRODUKCJA IN- STRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTO- GRAFICZNEGO Z PRODUKCJA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH Z PRODUK- CJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNI- CZYCH I WENTYLACYJNYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPO- WYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, IN- STRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NA- PRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYRO- BÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZ- NYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY- SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 150

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 236/2010 (3594) STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ME- DYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTA- ŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres ZA 2009 ROK 1 3. ZA 2009 ROK 1 4. ZA 2009 ROK Poz ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11521/10/627] KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres n) Stowarzyszenia Poz STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PROFILAKTYKI ZDRO- WIA JESTEŚMY RAZEM. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/11883/10/658] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres 2003 R data złożenia okres 2004 R data złożenia okres 2005 R data złożenia okres 2006 R data złożenia okres 2007 R data złożenia okres 2008 R data złożenia okres 2009 R R R R R R R R. o) Fundacje Poz FUNDACJA ANDRZEJA BRAND- STATTERA PRO ARTIS. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/8425/10/620] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Kółka rolnicze Poz KÓŁKO ROLNICZE GRZYWNA. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [TO.VII NS-REJ.KRS/8558/10/887] w skład organu wykreślić: 1 1. BANASZAK 2. STANISŁAW WIESŁAW wpisać: 2 1. TRZPIL 2. EUGENIUSZ KAZIMIERZ p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz CHARTIS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/35198/10/575] KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PORTALATIN 2. JULIO 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. SHEA 2. JAMES ANDREW 5. DYREKTOR GENERALNY ORAZ CZŁO- NEK ZARZĄDU wpisać: 3 1. GLENNON 2. TRAVIS 5. DYREKTOR GENERALNY - CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. BAUGH 2. ALEXANDER 5. PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU 5 1. AUBERT 2. NICOLAS 5. CZŁONEK ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY 6 1. BRAND 2. RALPH 5. CZŁONEK ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY Poz TINCHANT N.V. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/7322/10/245] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R. p) Przedsiębiorstwa państwowe Poz MIEJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE WINNER W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/21068/10/220] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACHALEWSKI 2. RYSZARD PREZES 2 1. GARWOLIŃSKI 2. EDMUND SEKRETARZ wpisać: 3 1. KOZŁOWSKI 2. KRZYSZTOF PREZES ZARZĄDU 4 1. PAZIEWSKI 2. STANI- SŁAW SEKRETARZ Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘ- TEM ROLNICZYM AGROMA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁO- DZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/20951/10/930] KRS nr 19 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. 151 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 INDEKS 24DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/12652/10/163] - s. 82, poz M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23928/10/987] - s. 82, poz SYNC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37280/10/289] - s. 81, poz TH AVENUE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37220/10/363] - s. 69, poz R LOGISTIC GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/24054/10/508] - s. 27, poz A- A.M.H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5339/10/231] - s. 82, poz A.P.L.-AGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38043/10/77] - s. 82, poz ABBOTT PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/23647/10/925] - s. 82, poz ABICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/8436/10/342] - s. 82, poz ABSOLUT CAPITAL GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOP- MENT PROJECT SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/34722/10/457] - s. 79, poz ABX LOGISTICS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/33865/10/974] - s. 82, poz ACTIVTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/6692/10/724] - s. 28, poz ACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12299/10/850] - s. 83, poz ADVANTEC SOFTWARE I.T.C. SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24911/10/930] - s. 83, poz AFCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38436/10/363] - s. 83, poz AG FEEDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/18316/10/606] - s. 30, poz AGENCJA J.A.R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37807/10/134] - s. 84, poz AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA EMTM MARYT M. TRENDA SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS- -REJ.KRS/12436/10/923] - s. 71, poz AGROKOMLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13721/10/971] - s. 84, poz AGROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15352/10/73] - s. 84, poz AKME OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [PO.VIII NS- -REJ.KRS/27667/10/851] - s. 84, poz AL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25157/10/883] - s. 84, poz ALFA POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/36596/10/248] - s. 30, poz ALGI CHAMOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/25046/10/60] - s. 23, poz ALKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13647/10/918] - s. 84, poz ALLUNIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/32444/10/456] - s. 31, poz ALMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25086/10/344] - s. 84, poz ALTERN SZKUDLAREK SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/28429/10/238] - s. 23, poz AMB GASTRO SERWIS BISKUP IS-KA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/11981/10/957] - s. 71, poz AMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21102/10/989] - s. 84, poz AMERICAN & EFIRD (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/21314/10/314] - s. 84, poz AMIDO SPÓŁKA JAWNA DĄBROWSCY IWONA I MARIAN [WA.XIV NS-REJ.KRS/25088/10/146] - s. 71, poz AMRITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/19230/10/812] - s. 84, poz ANALOC DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/11479/10/339] - s. 84, poz ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21602/10/494] - s. 84, poz ANIMPOL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/34947/10/306] - s. 143, poz ANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/14113/10/917] - s. 84, poz ANPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS- -REJ.KRS/21448/10/982] - s. 84, poz ANTAŁEK EWARYST LEŚNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/25702/10/879] - s. 71, poz ANTI SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/21216/10/15] - s. 143, poz APCOA PARKING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35162/10/206] - s. 85, poz API MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25432/10/539] - s. 85, poz APPLEROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14213/10/18] - s. 31, poz ARCHICOM SILVER FORUM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/20223/10/62] - s. 85, poz ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25790/10/966] - s. 143, poz ARDAGH GLASS GOSTYŃ SPÓŁKA AKCYJNA [PO.IX NS-REJ.KRS/15102/10/266] - s. 143, poz ARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21487/10/865] - s. 85, poz ARKADA KWIDZIŃSCY I SAWICCY - SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/19228/10/699] - s. 71, poz ARNAUD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/26683/10/818] - s.85, poz ARSTEK -LOKUM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/17345/10/97] - s. 85, poz ART EVENTS GROUP SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37570/10/271] - s. 86, poz ART MEDIA JACEK ŁASKAWIEC SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/21804/10/498] - s. 71, poz ART-SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38554/10/304] - s. 86, poz AS-HAJTO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/21251/10/294] - s. 31, poz ASTITUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/10936/10/286] - s. 86, poz ASTRI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37526/10/72] - s. 86, poz ASZ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38570/10/342] - s. 32, poz ATLANTIS INVEST SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35297/10/275] - s. 86, poz ATOM AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/16313/10/261] - s. 86, poz AUTO BINOL R. BINKOWSKI, J. OLKOWSKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/25709/10/686] - s. 71, poz AVAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26033/10/607] - s. 86, poz B- B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/22255/10/969] - s. 71, poz B-52 MULTIMEDIA A.TERLIKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/18543/10/568] - s. 71, poz B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/9621/10/289] - s. 86, poz [SZ.XIII NS-REJ.KRS/11798/10/883] - s. 86, poz BANK SPÓŁDZIELCZY [KI.X NS- -REJ.KRS/8570/10/321] - s. 147, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM [LU.XI NS-REJ.KRS/14981/10/170] - s. 147, poz BANNINGER-FORMTECHNIK SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/5545/10/150] - s. 86, poz BARD 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/12143/10/738] - s. 86, poz BASSA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35640/10/267] - s. 32, poz BAUPTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/6780/10/702] - s. 86, poz BAXTER MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/14923/10/46] - s. 86, poz BCD-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21043/10/573] - s. 87, poz BD - 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37875/10/579] - s. 87, poz BEJUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/13254/10/632] - s. 32, poz BELIMO SIŁOWNIKI SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38049/10/483] - s. 143, poz BENELUX AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37199/10/118] - s. 33, poz BENEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37852/10/734] - s. 33, poz BERFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24709/10/615] - s. 87, poz BERGE & MEER POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38022/10/34] - s. 34, poz BESKID GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WA- RZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/12074/10/1] - s. 87, poz BETOTEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13440/10/909] - s. 87, poz BFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/23305/10/536] - s. 87, poz BIO HAUS 24 UG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [WR.IX NS- -REJ.KRS/13270/10/670] - s. 70, poz BIOECO HOLDING SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/25574/10/726] - s. 81, poz BIOENERGIA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [LD.XX NS-REJ.KRS/21158/10/0] - s. 87, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 152

4 BIONIKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/18489/10/157] - s. 87, poz BIURO KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNE PROGRESS [KR.XI NS-REJ.KRS/24035/10/267] - s. 88, poz BIURO OCHRONY PRZEDSIĘBIORSTW MERPOL [PO.VIII NS-REJ.KRS/28448/10/479] - s. 88, poz BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE ATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21765/10/724] - s. 34, poz BIUROWIEC ULICA SERAFITEK SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/28720/10/932] - s. 88, poz BIZNES PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19072/10/696] - s. 88, poz BK-FOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/18810/10/705] - s. 88, poz BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWE- STYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38418/10/523] - s. 144, poz BLATTIN POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/15183/10/235] - s. 89, poz BMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34514/10/736] - s. 89, poz BOMADA B. KŁAPUT, M. KŁAPUT SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23794/10/428] - s. 71, poz BOYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/21631/10/56] - s.34, poz BRICKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38595/10/989] - s. 89, poz BUCIK MARTA SAJDA, JOANNA WOLNA, SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/25036/10/739] - s. 24, poz BUD-REH-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37808/10/535] - s. 89, poz BUDOWNICTWO I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/35359/10/894] - s. 89, poz BULLS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38302/10/695] - s. 90, poz BURAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/12457/10/966] - s. 90, poz BUSINESS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/34766/10/345] - s. 90, poz BUSINESS PARTNERS EXCELLENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/16566/10/271] - s. 90, poz BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK SKLEJKA-MULTI SPÓŁKA AKCYJNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/9704/10/951] - s. 144, poz BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE [KA.VIII NS-REJ.KRS/25840/10/462] - s. 90, poz C- CALENDULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/20389/10/495] - s. 90, poz CASINO PLATINIUM SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35976/10/939] - s. 35, poz CASTELO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35643/10/470] - s. 35, poz CENTRUM HANDLOWE POLSKA 6 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/35880/10/753] - s. 79, poz CENTRUM HANDLOWE POLSKA 6 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/35884/10/357] - s. 79, poz CENTRUM IZOLACJI TERMICZNYCH THERM SERVICE [BY.XIII NS-REJ.KRS/10490/10/301] - s. 90, poz CENTRUM MEDYCZNE JARMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18896/10/679] - s. 90, poz CENTRUM MEDYCZNE PRACTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21368/10/523] - s. 90, poz CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37590/10/913] - s. 90, poz CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU PAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5071/10/4] - s. 90, poz CENTRUM TARGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25566/10/207] - s. 90, poz CENTRUM TELEMARKETINGOWE SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/36543/10/440] - s. 90, poz CERAMIKA GRES SPÓŁKA AKCYJNA [KI.X NS- -REJ.KRS/8540/10/358] - s. 144, poz CHABASIEWICZ I KOWALSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/23623/10/679] - s. 35, poz CHARTIS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/35198/10/575] - s. 151, poz CHEQUE DEJEUNER SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35208/10/787] - s. 91, poz CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA [KA.VIII NS-REJ.KRS/25601/10/377] - s. 147, poz CIEPŁOMEX PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUK- CYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/6570/10/179] - s. 91, poz CKH DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/15509/10/477] - s. 91, poz CLEANER FACILITIES POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/25588/10/651] - s. 36, poz CLEOHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/33864/10/573] - s. 91, poz CLICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/24061/10/626] - s. 91, poz CLIMA GOLD SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH BIE- LAŃSKI I PIOTR MACHALSKI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/18501/10/482] - s. 72, poz CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24935/10/176] - s. 91, poz CM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29174/10/606] - s. 91, poz CMX PARK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/27522/10/461] - s. 91, poz CNC-CBKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25206/10/978] - s. 92, poz COLDSTREAM HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33925/10/791] - s. 36, poz COMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/22511/10/384] - s. 92, poz COMO DEVELOPMENT 6 SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35601/10/384] - s. 92, poz COMPOL SATORI SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/27666/10/450] - s. 144, poz CONCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35504/10/486] - s. 92, poz CONDITE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [KI.X NS-REJ.KRS/8238/10/942] - s. 27, poz CONSAFE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/22908/10/274] - s. 92, poz CORACLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15406/10/173] - s. 92, poz CORAFIN INVESTMENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34772/10/62] - s. 92, poz CROWLEY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT GROUP [WA.XII NS-REJ.KRS/35012/10/500] - s. 92, poz CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SŁOWIAN- KA [KO.IX NS-REJ.KRS/7483/10/673] - s. 147, poz CZAS NA RC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21628/10/542] - s. 37, poz D- D & N LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25558/10/688] - s. 92, poz DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/21141/10/872] - s. 144, poz DANAR DANUTA DĄBROWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/38593/10/187] - s. 72, poz DANPOL SPÓŁKA AKCYJNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/12768/10/991] - s. 144, poz DCL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/25237/10/342] - s. 93, poz DEPOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [PO.IX NS-REJ.KRS/15435/10/735] - s. 93, poz DESOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19447/10/142] - s. 93, poz DHARMATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23952/10/544] - s. 93, poz DIAMOND SMILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/32904/10/677] - s. 37, poz DK SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28232/10/550] - s. 37, poz DKM IMPRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21255/10/898] - s. 93, poz DOLCAN SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24127/10/849] - s. 93, poz DOLPIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/7867/10/39] - s. 38, poz DOM - 2 MEBLE KAZIMIERZ I ZBIGNIEW PRZYBYŁ SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/19056/10/658] - s. 72, poz DOM HANDLOWY IKAR A.C. SALICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/13279/10/279] - s. 93, poz DOM MAKLERSKI BDM SPÓŁKA AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/6600/10/33] - s. 144, poz DOM MAKLERSKI TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/35740/10/368] - s. 144, poz DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/21217/10/416] - s. 144, poz DONGWON ZS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/12122/10/695] - s. 93, poz DRAGONUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24939/10/780] - s. 38, poz DUYDUONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25268/10/706] - s. 38, poz DYŻURNA SOPOT M. JAKIMOWICZ-TYLICKA SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/19578/10/607] - s. 72, poz E- E-INSTAL A. JAGIELSKI, B. KIELAR SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/14315/10/921] - s. 72, poz E.F. PROGRESS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13581/10/695] - s. 93, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 EASYLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/22326/10/508] - s. 94, poz EC EURO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/34271/10/156] - s. 95, poz ECOMMERCE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/37806/10/733] - s. 95, poz ECOWINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37953/10/236] - s. 39, poz EKOCENTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15788/10/846] - s. 95, poz EKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6789/10/311] - s. 95, poz EL-Q INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15711/10/792] - s. 39, poz ELECTRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35420/10/423] - s. 95, poz ELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/21606/10/98] - s. 95, poz ELETTROPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13293/10/515] - s. 96, poz ELIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14170/10/640] - s. 96, poz ELMEC SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19535/10/120] - s. 96, poz ELURU INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35620/10/625] - s. 40, poz EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XII NS- -REJ.KRS/11693/10/777] - s. 144, poz ENEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/27916/10/148] - s. 96, poz ENERGO-BUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13629/10/78] - s. 41, poz ENERGO-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/12067/10/883] - s. 96, poz ENERGOPOL-SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13728/10/778] - s. 144, poz EOL ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/36432/10/617] - s. 41, poz EOLICA WOJCIECHOWO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/19156/10/759] - s. 97, poz EPA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/14107/10/200] - s. 25, poz EPNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/18363/10/8] - s. 97, poz ERT R. BAJON SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/26037/10/211] - s. 72, poz ESILOS.PL INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/37954/10/637] - s. 41, poz ESKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23569/10/268] - s. 97, poz ESSENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS- -REJ.KRS/13026/10/269] - s. 97, poz ESTELLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/34973/10/665] - s. 97, poz ETC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/7597/10/699] - s. 97, poz EURO - RUSZTOWANIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/20579/10/376] - s. 97, poz EURO PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/15027/10/812] - s. 98, poz EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37497/10/619] - s. 98, poz EURO-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19780/10/922] - s. 98, poz EURO-PHONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37257/10/133] - s. 98, poz EUROBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38052/10/997] - s. 98, poz EUROBLACHA SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS- -REJ.KRS/10527/10/962] - s. 144, poz EUROPEAN OIL CORPORATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24565/10/735] - s. 99, poz EUROPEAN POWER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37463/10/52] - s. 145, poz EVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15770/10/317] - s. 41, poz EVELINE COSMETICS GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/25051/10/376] - s. 42, poz EXPLICITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/16138/10/706] - s. 42, poz EZO SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/35506/10/288] - s. 145, poz F- FABRYKA WAGON FORGE & PARTS SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WLIKWIDACJI [PO.IX NS-REJ.KRS/15704/10/674] - s. 99, poz FABRYKA FIRANEK I KORONEK FAKO SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/18858/10/197] - s. 145, poz FABRYKA OKIEN KONAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/12193/10/343] - s. 99, poz FABRYKA WŁÓKNIN FILTRY-HAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11801/10/288] - s. 100, poz FACESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/29258/10/669] - s. 25, poz FAMILY LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/19793/10/446] - s. 100, poz FARMA WIATROWA 1 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13056/10/232] - s. 100, poz FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25965/10/210] - s. 145, poz FC ENGINEERING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35500/10/882] - s. 43, poz FERSTER CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/35750/10/689] - s. 69, poz FINE PUR PIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29169/10/290] - s. 43, poz FIORE GERNAND, BIERNACKI I TOMAS SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/20573/10/970] - s.72, poz FIRMA BUDOWLANA MAJERCZAK SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23918/10/666] - s. 24, poz FIRMA PROJEKTOWO-WDROŻENIOWA PROSTER [GL.X NS-REJ.KRS/9098/10/737] - s. 101, poz FIRMA PRZEDSTAWICIELSKO-HANDLOWA J. JAKU- BIAK [LD.XX NS-REJ.KRS/20679/10/477] - s. 101, poz FIRMAFIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9697/10/942] - s. 101, poz FIRST DATA POLAND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/34805/10/119] - s. 145, poz FRISCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/35447/10/872] - s. 101, poz FROST LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VIII NS-REJ.KRS/18841/10/69] - s. 79, poz FTOMOV I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XII NS-REJ.KRS/30811/10/552] - s. 73, poz FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTATTERA PRO ARTIS [KR.XII NS-REJ.KRS/8425/10/620] - s. 151, poz G- G & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15630/10/932] - s. 101, poz [PO.IX NS-REJ.KRS/15635/10/937] - s. 101, poz G-WIND SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38187/10/66] - s. 102, poz G.J. AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38323/10/738] - s. 102, poz GAIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/22664/10/293] - s. 102, poz GALERIA BIALSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/14274/10/345] - s. 102, poz GALERIA KASKADA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/35883/10/956] - s. 102, poz GASOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/36279/10/506] - s. 43, poz GEOBET MICHAŁ WOJSIAT SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/12203/10/555] - s. 73, poz GERENDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37594/10/517] - s. 102, poz GFL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/19082/10/17] - s. 44, poz GISPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/20507/10/327] - s. 102, poz GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH I USŁUG WIELOBRANŻOWYCH GPIE SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/10618/10/143] - s. 145, poz GLOBALMALT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/8587/10/449] - s. 102, poz GLOSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/11579/10/440] - s. 44, poz GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BOGATYNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13257/10/835] - s. 102, poz GOLD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/9314/10/868] - s. 102, poz GORZOWSKIE BIURO GEODEZJI GEO-GRAF [ZG.VIII NS-REJ.KRS/12176/10/904] - s. 102, poz GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW [PO.IX NS-REJ.KRS/15685/10/542] - s. 102, poz GOSPODARSTWO SZPARAGOWE KROSINKO [KO.IX NS-REJ.KRS/7523/10/848] - s. 102, poz GOUDIE DIE INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIOR- STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZESZOWIE [RZ.XII NS-REJ.KRS/13183/10/93] - s. 102, poz GRAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13225/10/70] - s. 103, poz GRASS-HOPPER POLSKA BIELA SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23487/10/7] - s. 73, poz GRUPA EPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13995/10/24] - s. 44, poz GRUPA FINANSOWA CON KRED SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/12625/10/403] - s. 103, poz GRUPA SPOT KRZYSZTOF CIEŚLAK, MACIEJ GDULA, KRZYSZTOF GDULA SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS- -REJ.KRS/11667/10/418] - s. 74, poz H- H & T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25306/10/79] - s. 103, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 154

6 H&P WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/24986/10/182] - s. 103, poz HENNLICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/13430/10/588] - s. 103, poz HHLA INTERMODAL POLSKA TERMINALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35823/10/30] - s. 103, poz HIPRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37993/10/520] - s. 103, poz HN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/19484/10/223] - s. 103, poz HO-RE-GA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11571/10/232] - s. 104, poz HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/36667/10/787] - s. 104, poz HOTEL KOŚCIELISKO SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38378/10/348] - s. 45, poz HOTEL TOPACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21592/10/282] - s. 104, poz HUMANFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/17011/10/227] - s. 104, poz HURTOWNIA - MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/27953/10/229] - s. 45, poz I- IBS CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13081/10/190] - s. 45, poz IMAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/25099/10/868] - s. 104, poz IMEXUS YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18347/10/970] - s. 104, poz IMMOBILIS OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/9955/10/159] - s. 105, poz IN MEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/24927/10/657] - s. 45, poz INDUSTRY GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/25687/10/351] - s. 105, poz INFORMO GRZEGORZ LIPIŃSKI SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37051/10/525] - s. 79, poz INGENIUM POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ INGENIUM CONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/26964/10/880] - s.25, poz INKTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/25919/10/209] - s. 105, poz INSAD-PRUSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/13757/10/340] - s. 105, poz INSTAL-FEST-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23691/10/124] - s. 46, poz INSTYTUT MIĘDZYNARODOWEJ EDUKACJI I CER- TYFIKACJI JAKOŚCI MIECERTJA SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/21446/10/180] - s. 105, poz INSTYTUT SZKOLENIOWY A&D SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/26037/10/211] - s. 105, poz INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/13922/10/574] - s. 26, poz INTER CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/12493/10/646] - s. 105, poz INTER CHEM TRADING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38035/10/558] - s. 105, poz INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA SPÓŁ- KA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38195/10/585] - s. 26, poz INTERCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24205/10/506] - s. 105, poz INTERNATIONAL BUILDING CONSTRUCTION EU- ROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5523/10/706] - s. 106, poz INTERSOCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24889/10/284] - s. 106, poz INVEST PARK 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35596/10/177] - s. 106, poz INWEST - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/37080/10/87] - s. 106, poz INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/18526/10/129] - s. 46, poz IRMA TOMASZ MATOGA SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23786/10/909] - s. 75, poz ISOKA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35631/10/347] - s. 46, poz ISSO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/35704/10/688] - s. 106, poz IT POLPAGER SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/33637/10/611] - s. 145, poz IT STYLE STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38280/10/360] - s. 47, poz ITC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21658/10/505] - s. 106, poz ITM24 INTERNATIONAL TRAFFIC MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13149/10/215] - s. 106, poz ITT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35531/10/246] - s. 106, poz J- J.B.B. INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/34919/10/145] - s. 106, poz JADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25363/10/802] - s. 47, poz JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14143/10/880] - s. 47, poz JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA [PO.IX NS-REJ.KRS/15522/10/312] - s. 145, poz JAROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/18136/10/46] - s. 107, poz JLT-SIACI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37137/10/390] - s. 107, poz JMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19625/10/900] - s. 107, poz JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25403/10/977] - s. 47, poz K- K-CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19152/10/155] - s. 107, poz KABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/9544/10/33] - s. 52, poz KALUX-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/13232/10/188] - s. 107, poz KAMEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23357/10/943] - s. 107, poz KANCELARIA PRAWNA WOLAŃSKI I WSPÓL- NICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/25917/10/407] - s. 26, poz KANCELARIA WINDYKACYJNO-PRAWNA SATIS E. TURZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/13073/10/671] - s. 75, poz KANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/9487/10/419] - s. 108, poz KAREX ROBERT ROSIAK IWSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/15603/10/172] - s. 75, poz KARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13191/10/612] - s. 108, poz KARTON - PACK SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ JAKUB SZYRWIŃSKI, ANTONI KACIUBA, BOGDAN PNIEWSKI [OP.VIII NS- -REJ.KRS/15338/10/837] - s. 75, poz KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE W LIKWIDACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/9628/10/96] - s. 108, poz KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25307/10/480] - s. 108, poz KAZMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/13223/10/268] - s. 108, poz KCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/7576/10/656] - s. 108, poz KIM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12391/10/743] - s. 108, poz KIOSKDRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/6439/10/403] - s. 108, poz KIOTARIS INVESMENT SPV SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/34801/10/515] - s. 108, poz KKI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23484/10/804] - s. 81, poz KLAPPBOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/18970/10/732] - s. 108, poz KLIMA-POL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/29079/10/510] - s. 109, poz KMW-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12270/10/599] - s. 109, poz KOMFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25345/10/962] - s. 109, poz KOMUNIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19945/10/845] - s. 109, poz KON-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/12083/10/921] - s. 109, poz KONSORCJUM HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ELMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37073/10/969] - s. 110, poz KOPERNIKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13529/10/977] - s. 110, poz KORPORACJA BUDOWLANA - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA [LU.XI NS-REJ.KRS/14938/10/372] - s. 145, poz KOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [BY.XIII NS- -REJ.KRS/10494/10/905] - s. 110, poz KOWALSTWO ARTYSTYCZNE ANNY KORNAK [WA.XIV NS-REJ.KRS/25228/10/422] - s. 52, poz KÓŁKO ROLNICZE GRZYWNA [TO.VII NS- -REJ.KRS/8558/10/887] - s. 151, poz KPI RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28624/10/435] - s. 110, poz KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NOKTURN SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/23337/10/301] - s. 81, poz KRYTA PŁYWALNIA SPORTOWO-REKREACYJNA W BOLESŁAWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13584/10/898] - s. 52, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 KRYWAŁD-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9212/10/965] - s. 110, poz KSSM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/28618/10/718] - s. 110, poz KUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21746/10/483] - s. 110, poz KUJAWSKA GRUPA PRODUCENTÓW WARZYWA GROBLEWSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10433/10/578] - s. 111, poz KWIDZYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLO- GICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/17370/10/55] - s. 111, poz L- LECHBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35234/10/146] - s. 111, poz LED PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13086/10/195] - s. 111, poz LEK SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/18340/10/163] - s. 145, poz LEK I. J. CHOJNACCY SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/19139/10/320] - s. 75, poz LIBRE MEDIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23356/10/542] - s. 53, poz LIMEHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35515/10/208] - s. 111, poz LOGWIN SGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/20496/10/714] - s. 111, poz LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W TCZEWIE [GD.VII NS-REJ.KRS/16785/10/714] - s. 147, poz LOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28235/10/753] - s. 53, poz LONGBRIDGE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35910/10/607] - s. 112, poz LUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/16132/10/300] - s. 112, poz LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE [PO.IX NS-REJ.KRS/15690/10/858] - s. 147, poz LUKOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35955/10/896] - s. 112, poz M- M DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/20591/10/810] - s. 112, poz M.F. CONSULTANCY POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/25325/10/320] - s. 112, poz M.I.K. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35618/10/512] - s. 112, poz M&M MILITZER & MUENCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38225/10/439] - s. 112, poz MACEDOŃSKA NOKTURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23338/10/702] - s. 81, poz MAGELLAN 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34511/10/533] - s. 112, poz MAGELLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19549/10/45] - s. 53, poz MAITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38274/10/643] - s. 112, poz MAJSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/9471/10/692] - s. 112, poz MARIENTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26125/10/189] - s. 113, poz MAROBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/33179/10/192] - s. 113, poz MARU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/20529/10/771] - s. 113, poz MARVEL PERSONAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12820/10/600] - s. 113, poz MATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37235/10/689] - s. 113, poz MAYA VICTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/17855/10/923] - s. 113, poz MBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/12741/10/542] - s. 54, poz MBM MEAT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24629/10/156] - s. 113, poz MCC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26060/10/367] - s. 54, poz MEDIA EDITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37928/10/278] - s. 114, poz MEGACHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23576/10/386] - s. 114, poz MEN CODE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/27654/10/327] - s. 114, poz MENERGA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37298/10/818] - s. 114, poz MERCDIAGNOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/24060/10/225] - s. 115, poz MERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25823/10/23] - s. 55, poz META COMMUNICATION INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/35446/10/471] - s. 115, poz MFT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13859/10/243] - s. 115, poz MH5 SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25031/10/734] - s. 55, poz MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5647/10/53] - s. 115, poz MIEJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE WINNER W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH [KA.VIII NS- -REJ.KRS/21068/10/220] - s. 151, poz MIĘDZYNARODOWA POLSKA GRUPA MPG [LD.XX NS-REJ.KRS/18088/10/352] - s. 116, poz MIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/13613/10/351] - s.55, poz MILANGE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35666/10/315] - s. 55, poz MK2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23790/10/824] - s. 116, poz MK3 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23098/10/325] - s. 116, poz MONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/15026/10/411] - s. 116, poz MORAWSKIE WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/26336/10/113] - s. 116, poz MORTGAGE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/19551/10/158] - s. 116, poz MOŚCICCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24851/10/113] - s. 116, poz MOTOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VII NS- -REJ.KRS/18410/10/301] - s. 116, poz MOTOTECHNIKA -JÓZEF ZBOROWSKI SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/6655/10/643] - s. 75, poz MULTI-KRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13084/10/393] - s. 116, poz MUSZKIETEROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OL.VIII NS- -REJ.KRS/13298/10/520] - s. 117, poz MY HOTEL WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/23722/10/379] - s. 117, poz N- NACHTYGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/22646/10/453] - s. 56, poz NANIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34939/10/787] - s. 56, poz NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/35705/10/89] - s. 145, poz NEGAWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/7258/10/513] - s. 117, poz NEINVER KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38071/10/238] - s. 117, poz NENUFAR SPÓŁKA JAWNA KRZEŚNIAK WICHARY [GL.X NS-REJ.KRS/9600/10/246] - s. 75, poz NEOGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18974/10/336] - s. 57, poz NETSHOPS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24188/10/176] - s. 118, poz NEURALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10235/10/178] - s. 118, poz NEUROLOGIA M. FENGLER-CZECZKO, M. GÓRNICKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY SPECJALISTÓW [WA.XIV NS-REJ.KRS/23957/10/549] - s. 24, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BEDAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/17691/10/401] - s. 57, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DĄBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13506/10/132] - s. 118, poz [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13507/10/533] - s. 118, poz NIERUCHOMOŚCI WILCZA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24986/10/182] - s. 118, poz NIJHUIS WATER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24088/10/75] - s. 118, poz NOBO KOPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/18591/10/371] - s. 76, poz NORTHERN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33964/10/674] - s. 118, poz NOWAKOWSKI-PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/25041/10/55] - s. 118, poz NSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/35660/10/909] - s.118, poz O- OBERTHUR TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25104/10/75] - s. 119, poz OCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/25838/10/349] - s. 57, poz OCEANOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38033/10/756] - s. 119, poz OD A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18173/10/127] - s. 119, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 156

8 OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38352/10/300] - s. 120, poz OGRODOWCZYK SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/18836/10/753] - s. 76, poz OIKONOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26026/10/489] - s. 120, poz OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/15018/10/892] - s. 147, poz OLSZA MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23829/10/287] - s. 120, poz OMEGA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/12987/10/434] - s. 120, poz OMEGA JERZY DUNIA IWSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/15359/10/880] - s. 77, poz OMNIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/25476/10/427] - s. 120, poz ONNINEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37931/10/792] - s. 120, poz OPERATOR24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/15123/10/309] - s. 120, poz OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/20359/10/532] - s. 120, poz ORAVA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/12297/10/48] - s. 120, poz ORION + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [OL.VIII NS-REJ.KRS/13299/10/921] - s. 120, poz ORION TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21488/10/266] - s. 120, poz ORNUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33814/10/968] - s. 58, poz ORSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/14211/10/216] - s. 58, poz ORTECH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/20497/10/115] - s. 121, poz P- PANORAMA FINANSÓW SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/38596/10/390] - s. 145, poz PANTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/5308/10/867] - s. 121, poz PARK GROTNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18942/10/571] - s. 121, poz PARK WIATROWY PRZELEWICE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/14128/10/243] - s. 121, poz PARKOWA-ŁAZIENKI SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33989/10/321] - s. 121, poz PARTNER MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/9477/10/98] - s. 121, poz PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/17646/10/801] - s. 121, poz PERFECT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/15658/10/782] - s. 121, poz PF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15712/10/193] - s. 121, poz PGE ENERGIA JĄDROWA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/35510/10/203] - s. 146, poz PHP JOLEXIM JERZY LEWANDOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/12667/10/489] - s. 122, poz PINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/8278/10/226] - s. 122, poz PLATMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29173/10/205] - s.59, poz PLC POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35567/10/615] - s. 122, poz PLC POLAND 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35577/10/936] - s. 122, poz PLC POLAND 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35584/10/54] - s. 122, poz PLUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25750/10/682] - s.122, poz PMG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6671/10/681] - s. 59, poz POL-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/21731/10/157] - s. 122, poz POLESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24041/10/984] - s. 123, poz POLISH HOTEL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/37499/10/421] - s. 123, poz POLISH INVESTMENTS AND ACQUISITIONS SPÓŁKA Z OGRANI -REJ.KRS/38366/10/225] - s. 123, poz POLMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10090/10/897] - s. 123, poz POLPOTATO ZAKŁAD HANDLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/17185/10/179] - s. 123, poz POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/21175/10/439] - s. 146, poz POLSKA WODA DESZCZOWA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/10143/10/596] - s. 123, poz POLSKI RYNEK TERMINOWY SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/33822/10/487] - s. 146, poz POLSWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24995/10/102] - s. 124, poz POLTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/20399/10/816] - s. 124, poz POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/20401/10/820] - s. 146, poz POMONA COMPANY LTD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/24999/10/706] - s. 124, poz PONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS- -REJ.KRS/13173/10/772] - s. 124, poz POSESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/15285/10/138] - s. 124, poz POST-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37929/10/679] - s. 124, poz POZNAŃSKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/25032/10/135] - s. 125, poz PRECELEK E. BAJON SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/26036/10/810] - s. 77, poz PREFABRYKATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS-REJ.KRS/12979/10/915] - s. 125, poz PRELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23174/10/180] - s. 59, poz PRETTL ADION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/10423/10/257] - s. 125, poz PRIMEGLOBAL GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21587/10/966] - s. 125, poz PRIMEX WOJCIECH PUDŁO I MIROSŁAW HOJ- CZYK SPÓŁKA JAWNA [KI.X NS-REJ.KRS/7598/10/100] - s. 77, poz PRJ AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18334/10/446] - s. 125, poz PRO - VICTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/24883/10/878] - s. 60, poz PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIOR- STWO FARMACEUTYKÓW CURTIS - HEALTHCARE [PO.VIII NS-REJ.KRS/25130/10/434] - s. 125, poz PROEKO SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/19053/10/455] - s. 60, poz PROEN GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/13217/10/551] - s. 126, poz PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25158/10/284] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO LEDROL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/12177/10/305] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE BUDOSAN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/22528/10/512] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25085/10/943] - s. 146, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-SPRZĘTO- WO-TRANSPORTOWE BST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/13716/10/655] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMICZNE CHEMAN SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/37480/10/491] - s. 146, poz PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24718/10/535] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CHEMIA [GD.VII NS-REJ.KRS/18588/10/857] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE INDEPENDENT MARIUSZ ŁESYK, KATARZYNA ŁESYK SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/13370/10/771] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LIA WIDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/10274/10/61] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JORAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIV NS-REJ.KRS/22430/10/524] - s. 79, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BIURO - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29242/10/942] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GRAB-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21343/10/876] - s.127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BANACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/11852/10/294] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WOSTMAR S.M.W. MICHAŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/18221/10/821] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRÓJNIK TOMASZ DYDERSKI, BOGUMIŁA KUJAWA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [PO.VIII NS- -REJ.KRS/29234/10/423] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘTEM ROLNI- CZYM AGROMA [LD.XX NS-REJ.KRS/20951/10/930] - s. 151, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21020/10/728] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODO- WEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/9264/10/372] - s. 127, poz [KR.XII NS-REJ.KRS/12402/10/356] - s. 127, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG MARKET - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/15833/10/337] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWO USŁUGOWE DAN-FRYD SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/10724/10/961] - s.128, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- -HANDLOWE PARTNER II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [TO.VII NS-REJ.KRS/8987/10/853] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BITT JAN TROCHIM, ANDRZEJ MISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [BI.XII NS-REJ.KRS/8771/10/924] - s. 77, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE MTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/24679/10/761] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE CENTON SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/11455/10/93] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN- DLOWO-USŁUGOWE EMCHROM SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/23358/10/344] - s. 60, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGO- WO-HANDLOWE EKO-ROW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS-REJ.KRS/7737/10/975] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTA- ŻOWE AUTOMATYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS- -REJ.KRS/20330/10/281] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 7 [WA.XIII NS-REJ.KRS/38394/10/386] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/13292/10/114] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE BEKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18532/10/846] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ALLAS A. I G. KOREJWO SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/13166/10/654] - s. 24, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WENUS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/13330/10/487] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGENA [BY.XIII NS-REJ.KRS/10175/10/361] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PORA- NIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/7438/10/73] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/12925/10/706] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WULKANIZACJI TAŚM I PRO- DUKCJI WYROBÓW GUMOWYCH BESTGUM POLSKA [LD.XX NS-REJ.KRS/20527/10/969] - s. 130, poz PTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/12464/10/84] - s. 130, poz PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- SCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11780/10/354] - s. 130, poz Q- QUARZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS- -REJ.KRS/13643/10/314] - s. 130, poz R- R-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/20225/10/864] - s. 130, poz R. KAPCZYŃSKA I B. SZPERNAL SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/21284/10/460] - s. 77, poz RADIX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/25653/10/784] - s. 60, poz RAJ WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/1558/10/390] - s. 78, poz RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/33323/10/383] - s. 146, poz RAYFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/12828/10/808] - s.131, poz REBUD SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ BAŃ- KOWSKI, GRZEGORZ GARBACIAK [WA.XIV NS- -REJ.KRS/25087/10/745] - s. 78, poz RECE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/34445/10/999] - s. 131, poz RECRUIT CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19262/10/577] - s. 61, poz RENT A GAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/9037/10/410] - s. 61, poz REON PARK WIATROWY PRUSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/9974/10/400] - s. 131, poz RESDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37897/10/23] - s. 131, poz RESINEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38312/10/16] - s. 131, poz RIVERSIDE PARK I SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34360/10/535] - s. 132, poz RK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/29077/10/708] - s. 132, poz ROBYG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35786/10/58] - s. 132, poz ROKOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19507/10/959] - s. 132, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/24240/10/785] - s. 148, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWA WIEŚ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/12095/10/44] - s. 148, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIT [PO.IX NS-REJ.KRS/15503/10/71] - s. 148, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KIETLI- CACH [OP.VIII NS-REJ.KRS/14873/10/550] - s.148, poz RONSON DEVELOPMENT WEST SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/35469/10/316] - s. 132, poz ROSSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26073/10/891] - s. 62, poz S- S I P DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/35516/10/609] - s. 132, poz S.E.T. ENERGY SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35540/10/166] - s. 132, poz S2D2 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38285/10/365] - s. 132, poz SAGRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28360/10/812] - s. 132, poz SANAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/7599/10/501] - s. 132, poz SARA ILONA I ZBIGNIEW SYGUT SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6678/10/488] - s. 78, poz SDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/26621/10/90] - s. 132, poz SEEMI POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18663/10/311] - s. 132, poz SELL GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/6562/10/660] - s. 132, poz SERENISSIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/16709/10/750] - s. 132, poz SEW-EURODRIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/12636/10/125] - s. 133, poz SGD.POL SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38112/10/814] - s. 133, poz SILS CENTRE GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/12759/10/71] - s. 133, poz SITA TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/13535/10/694] - s. 133, poz SITA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21875/10/146] - s. 133, poz SKANDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/23697/10/530] - s. 133, poz SKLEP OGRODNICZY ABC K. CHMIELEWSKI Z. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA [BI.XII NS- -REJ.KRS/9475/10/296] - s. 78, poz SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/29028/10/504] - s. 81, poz SŁAWOJ PUSZKARSKI SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/25250/10/177] - s. 133, poz SMERALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26076/10/94] - s. 62, poz SMT SHIPMANAGEMENT AND TRANSPORT GDYNIA LTD [GD.VIII NS-REJ.KRS/19308/10/158] - s. 133, poz SOLAR-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5341/10/344] - s. 133, poz SOLARMED LIMITED PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE [GD.VIII NS-REJ.KRS/18588/10/857] - s. 70, poz SOMMAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/18299/10/276] - s. 133, poz SPAREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/26611/10/769] - s. 133, poz SPARTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21178/10/642] - s. 133, poz SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/20167/10/849] - s. 133, poz SPORTSTV INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/37633/10/291] - s. 62, poz SPÓŁDZIELNIA ADOROL W ADOLFOWIE [PO.IX NS-REJ.KRS/14880/10/668] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ITBUD [WA.XIII NS-REJ.KRS/28360/10/812] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ZWIĄZKOWIEC [WA.XIII NS-REJ.KRS/33440/10/923] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOPRZYWNICY [KI.X NS- -REJ.KRS/7363/10/930] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WYRZYSKU [PO.IX NS-REJ.KRS/15715/10/396] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU [WR.VI NS-REJ.KRS/20773/10/172] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA FATMA [WR.IX NS-REJ.KRS/13022/10/665] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLEJARZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM [WA.XIV NS- -REJ.KRS/25297/10/268] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MIKRUS [GD.VIII NS-REJ.KRS/17896/10/608] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MYSTAL [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6692/10/724] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NASZ DOM W ŚWIDNICY [WR.IX NS-REJ.KRS/12975/10/311] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEDŹWIADEK [WA.XIII NS-REJ.KRS/26384/10/916] - s. 149, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/34159/10/621] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE WILANÓW [WA.XIII NS-REJ.KRS/37465/10/854] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROLNIK [GD.VIII NS-REJ.KRS/18825/10/31] - s. 149, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 158

10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE [PO.IX NS-REJ.KRS/15708/10/278] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU [BI.XII NS- -REJ.KRS/9474/10/895] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATOR- SKO-WŁASNOŚCIOWA KWANT [PO.IX NS- -REJ.KRS/15594/10/361] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA PRACY SAWIKON W WIELUNIU [LD.XX NS-REJ.KRS/20806/10/229] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA PRACY INWALIDÓW INSPOL [WA.XII NS-REJ.KRS/34858/10/927] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA PRACY MECHANIKÓW SAMO- CHODOWYCH AUTO-REMONT [GD.VII NS- -REJ.KRS/18340/10/163] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA PRACY STOLARSKIEJ SZEŚCIO- LATKA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.VI NS- -REJ.KRS/20062/10/743] - s. 150, poz SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRZYSZŁOŚĆ [RZ.XII NS-REJ.KRS/12800/10/958] - s. 150, poz SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU SAMOPO- MOC CHŁOPSKA W MAKOWIE MAZOWIECKIM [WA.XIV NS-REJ.KRS/25136/10/840] - s. 150, poz SPÓŁKA CELOWA KOMPLEKS BASENÓW REKRE- ACYJNO-SPORTOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/13267/10/156] - s. 133, poz SPÓŁKA LEKARZY UROLOGÓW: JARZEMSKI, WROŃSKI, LISTOPADZKI, KALINOWSKI, BARECKI, KABZIŃSKI, SZYPERSKI - SPÓŁKA PARTNERSKA [BY.XIII NS-REJ.KRS/10209/10/819] - s. 79, poz SQUASH PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28479/10/843] - s. 133, poz STACJA PALIW CEWAL CECYLIA SIKORA & WAL- DEMAR SIKORA SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/13611/10/549] - s. 78, poz STADION W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/13515/10/52] - s. 134, poz STADNINA KONI RZECZNA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/12727/10/306] - s. 134, poz STALMAK I MAJER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18816/10/111] - s. 62, poz STANLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21079/10/942] - s. 63, poz STORES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19298/10/946] - s. 134, poz STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAW- NYCH I PROFILAKTYKI ZDROWIA JESTEŚMY RAZEM [OL.VIII NS-REJ.KRS/11883/10/658] - s. 151, poz STUDIO BIŻUTERII SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/28273/10/235] - s. 134, poz STUDIO EURO KUCHNIE SPÓŁKA JAWNA MAREK JARZĘBOWSKI, ZBIGNIEW KARLIŃSKI [LD.XX NS-REJ.KRS/20910/10/245] - s. 78, poz STYLGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21283/10/59] - s. 134, poz SUNCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/15467/10/500] - s. 134, poz SUNGSAN-ZEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/12461/10/881] - s. 134, poz SYNTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21339/10/961] - s. 134, poz SYSTEM TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/13982/10/500] - s. 134, poz SZPADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/28393/10/978] - s. 134, poz Ś- ŚWIATOWID DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/34272/10/557] - s. 134, poz T- TABLEO SPÓŁKA AKCYJNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/13010/10/542] - s. 69, poz TAK DLA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/9146/10/431] - s. 63, poz TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/22159/10/472] - s. 146, poz TARTAK STEFAN P. CIEŚLAK, J. CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/15741/10/755] - s. 78, poz TAXONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35684/10/155] - s. 134, poz TDM ARRTRANS SPÓŁKA AKCYJNA [LD.XX NS- -REJ.KRS/21197/10/883] - s. 146, poz TEB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24811/10/829] - s. 134, poz TEJBRANT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/22512/10/785] - s. 136, poz TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/38188/10/467] - s. 146, poz TESTBYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34260/10/434] - s. 136, poz TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35076/10/30] - s. 137, poz THOMAS CEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/12712/10/980] - s. 137, poz TIENDA NET ROMANIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/38359/10/107] - s. 80, poz TIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/18046/10/266] - s. 137, poz TINCHANT N.V. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KO- SZALINIE [KO.IX NS-REJ.KRS/7322/10/245] - s. 151, poz TOKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35118/10/7] - s. 138, poz TOMI-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/13127/10/771] - s. 64, poz TOMIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26058/10/254] - s. 64, poz TOPAZ SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/38204/10/396] - s. 65, poz TOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/24747/10/97] - s. 138, poz TOROO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37196/10/915] - s. 138, poz TORPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34612/10/35] - s. 138, poz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/21566/10/923] - s. 147, poz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKU- RACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/35408/10/989] - s. 147, poz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS-REJ.KRS/21567/10/324] - s. 147, poz TOWER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37755/10/836] - s. 138, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/37768/10/360] - s. 138, poz TRANSCOPERNIC SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ [TO.VII NS-REJ.KRS/9043/10/127] - s. 147, poz TRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18103/10/880] - s. 65, poz TRECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34044/10/194] - s. 138, poz TRENDLINE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34546/10/501] - s. 138, poz TUGELA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35659/10/197] - s. 65, poz U- UNITERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/25260/10/498] - s. 66, poz USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/12645/10/45] - s. 138, poz USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPÓJNIA W LIKWIDACJI [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5190/10/346] - s. 150, poz UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/25507/10/682] - s. 138, poz V- VERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21294/10/781] - s. 139, poz VETCO GRAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/19067/10/380] - s. 139, poz VICTORIA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS- -REJ.KRS/25368/10/807] - s. 139, poz VIDEOJET TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/38490/10/883] - s. 139, poz VIDISA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/35650/10/588] - s. 66, poz VITROFLORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/9899/10/946] - s. 139, poz VIVIENDA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/23793/10/27] - s. 67, poz VOSTOK-TRADING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/37771/10/874] - s. 139, poz W- W.T.C. BALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/18294/10/271] - s. 139, poz WAGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/35049/10/270] - s. 140, poz WALLRAV STEEL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/11526/10/632] - s. 140, poz WANT 2 WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/12912/10/182] - s. 140, poz WARSAW STUDY CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/22508/10/870] - s. 81, poz WASBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/32182/10/635] - s. 140, poz WASZ DOM NIERUCHOMOŚCI SZMYGIN SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/15007/10/170] - s.79, poz WAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/15272/10/614] - s. 67, poz WATER COLOR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33911/10/866] - s. 67, poz WATSON SYSTEMS POLSKA M. PIEŃSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/27883/10/91] - s. 79, poz WEBSMARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37924/10/674] - s. 141, poz WEBTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/34349/10/502] - s. 141, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 WEH CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWE- STYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/38279/10/648] - s. 147, poz WELTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [BY.XIII NS- -REJ.KRS/10002/10/810] - s. 141, poz WERDUO SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/26121/10/585] - s. 141, poz WIDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/15324/10/912] - s.141, poz WIDZEWSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/22173/10/708] - s. 68, poz WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AMBITNI [PO.VIII NS-REJ.KRS/28234/10/352] - s. 70, poz WIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/8923/10/323] - s. 141, poz WILEŃSKA NOKTURN SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/23341/10/216] - s. 82, poz WIND ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13054/10/430] - s. 141, poz WINDBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10122/10/553] - s. 141, poz WINDENERGIA JABŁOŃSKI SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [KO.IX NS-REJ.KRS/7487/10/277] - s. 81, poz WISBUD DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/9902/10/351] - s. 141, poz WISH TO TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/36525/10/600] - s. 68, poz WIŚNIOWY OFFICE PARK X SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/33983/10/915] - s. 142, poz WODOCIĄGI I KANALIZACJA AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/12731/10/221] - s. 142, poz WOJ-KAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/13224/10/669] - s. 142, poz WRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/23661/10/161] - s. 142, poz WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZNEJ WAMED SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY [WA.XIII NS-REJ.KRS/29447/10/149] - s. 150, poz WZRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21352/10/796] - s. 142, poz X- XI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/21227/10/737] - s. 142, poz Y- YAZAMCO POLAND SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/37974/10/279] - s.142, poz YES - ZŁOTO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/25471/10/422] - s. 143, poz Z- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/10310/10/632] - s. 143, poz ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ ZOK [GL.X NS-REJ.KRS/9850/10/53] - s. 143, poz ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO AMIGO [KR.XII NS-REJ.KRS/11503/10/787] - s. 143, poz ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO CONFEX W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS- -REJ.KRS/13588/10/502] - s. 143, poz ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ELZAM-DOM SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/12780/10/425] - s. 143, poz ZICH ZIENTAL, CHOMICKI SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/17389/10/985] - s. 79, poz Ż- ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/11521/10/627] - s. 151, poz ŻWIROWNIA DOBRA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/14149/10/286] - s. 143, poz MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sekretariat: tel ; faks Stanowisko Pracy ds. Kolportażu i Archiwum: tel ; ; faks Stanowisko Pracy ds. Analiz i Rachunków: tel ; ; faks Centrum Informacyjne MSiG: tel Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego: tel Wydział Nadzoru Merytorycznego: tel ; ; faks Naczelnik Wydziału Redakcji: tel ; faks Wydział Redakcji: tel ; ; Naczelnik Wydziału Redakcji Technicznej: tel ; faks Wydział Redakcji Technicznej: tel ; Stanowisko Pracy ds. Nadzoru tel ; nad Siecią Komputerową: Druk: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii ul. Powsińska 69/71, Warszawa, tel.: (22) , (22) ; faks: (22)

12

13 Cena brutto: 31,09 zł (w tym 8% VAT) wersja papierowa 14,72 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna i Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o: trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy, o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie, wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie, trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora, cenach za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt: Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Czerniakowska Warszawa tel.: ISSN X

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dz. 3. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wykreślić: 1 1. 36 PRODUKCJA PAMIĄTEK I UPOMINKÓW Z LOGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 76405. APTEKI RODZINNE PAWEŁ KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000507118. SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 23.04.2014. [BI.XII NS-REJ.KRS/3729/14/184]

Bardziej szczegółowo

133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz. 20023. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIWOCZ. KRS 0000312600. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_186_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_186_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 186/2009 (3289) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 168853. ASKO KRZYSZTOF SIKORSKI & JUSTYNA

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 2743. DK STEEL DARIUSZ KOSTYRA I TADE- USZ ZINOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000445996. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 04.01.2013.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488.

INDEKS A S. MSiG 116/2004 (1952) INDEKS. JANSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-6196/2004] - s. 8, poz. 6488. MSiG 116/2004 (1952) A S INDEKS INDEKS J A AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-6200/2004] - s. 8, poz. 6490. ATEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 151348. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000516076. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014. [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52553. HRMEDICA, A. STRADZA, J. JUSZCZYŃSKA- -PAPROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000503207. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz. 41143. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOL- SKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. KRS 0000027734. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

149 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

149 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1 1. 30.11.2007 R., ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW UCHWAŁĄ NR 1/2007 UCHYLIŁO W CAŁOŚCI STATUT Z DNIA 27.06.2003 R. I UCHWALIŁO NOWY STATUT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_101_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 101/2006 (2446) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 49301. ABT M.DOMAGAŁA I T.KAROLIK SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 126/2002 (1458) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 62501. AGENCJA REKLAMOWA MADISON GUGAŁA

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 163/2014 (4542) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 200396. KALMAT G. MATYSIAK, M. KALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000519988. SĄD REJO- NOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: 18.08.2014.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 67148. ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 251061. BEST-RENT JANECKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524727. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 26.09.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/50911/14/679]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 268649. A. I. INVEST GROUP ANTONI KOKOSZKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000526831. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2014. [KR.XII

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 120174. A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA- -OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000464212. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo