ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A."

Transkrypt

1 Marek Wdowiak Departament Inwestycji PGE GiEK S.A. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. 1. Wstęp Polski sektor energetyczny po wejściu w struktury Unii Europejskiej stanął przed poważnymi wyzwaniami. Składają się na nie: ciągłe zaostrzanie polityki klimatycznej i wymogów środowiskowych określonych w dyrektywach Unii Europejskiej, brak stabilnego, jednolitego prawa i permanentne zmiany prawne dotyczące najważniejszych ustaw i rozporządzeń działalności sektora energetycznego, zwłaszcza w obszarze wytwarzania energii, duże zapotrzebowanie na energię finalną, brak energetyki atomowej, uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego (68%) i ropy naftowej (94%) oraz wynikające stąd oparcie krajowej energetyki na węglu kamiennym i brunatnym (94%), znaczne wyeksploatowanie mocy wytwórczych i przesyłowych. Wymaga to nowego podejścia do prowadzenia polityki energetycznej i środowiskowej nie tylko przez Państwo Polskie, ale przede wszystkim przez wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, których przecież głównym celem działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niebagatelne znaczenie w tych wyzwaniach ma stan infrastruktury wytwórczej. Znaczna część konwencjonalnej mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym jest już mocno wyeksploatowana i w ciągu około 10 lat osiągnie kres swojej żywotności technicznej. Prawie 30% bloków pracuje ponad 40 lat, a 40% ponad 30 lat. Dodatkowo wchodząca w życie od roku Dyrektywa o emisjach przemysłowych tzw. IED, spowoduje znaczące wyłączenia lub ograniczenia mocy zainstalowanej sektora (ze względu na brak możliwości dostosowania do wymogów środowiskowych wynikających z Dyrektywy lub nieopłacalność ekonomiczną takiego dostosowania). Szacuje się, iż do końca 2020 r. konieczne będzie wyłączenie ok. 7 GW (spośród istniejących obecnie 36 GW mocy zainstalowanej) [1]. Jednocześnie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski wymagane jest oddawanie corocznie ok. 1 GW mocy w nowych wysokosprawnych jednostkach wytwórczych [2]. W ostatnich kilku latach oddano zaledwie ok. 2 GW mocy wytwórczych w oparciu o paliwa konwencjonalne (bloki w Bełchatowie, Pątnowie i Łagiszy). Faktem jest, iż następuje znaczący rozwój energetyki odnawialnej, a przede wszystkim energetyki wiatrowej. Nr

2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aktywa PGE lat lat lat do 10 lat Inne krajowe starsze lat lat lat do 10 lat Rys. 1. Aktywa wytwórcze PGE GiEK S.A. w energetyce konwencjonalnej na tle innych pozostałych krajowych 1 Jednakże biorąc pod uwagę aspekty dyspozycyjności i wykorzystania mocy wytwórczej dla turbin wiatrowych (ok. 20%) [3], a także coraz liczniejsze protesty lokalnych środowisk przeciwko budowie farm wiatrowych, koniecznym staje się zintensyfikowanie działań zmierzających do budowy nowych wysokosprawnych i niskoemisyjnych mocy energetycznych, opartych na paliwach konwencjonalnych. Tym bardziej, iż Polska jest niezwykle zasobna zarówno w węgiel kamienny, jak i brunatny, a także być może i w gaz łupkowy, który będzie można wykorzystać jako paliwo do budowy nowych wysokosprawnych bloków gazowo-parowych. 2. Strategia rozwojowa PGE GiEK Strategia rozwojowa Polskiej Grupy Energetycznej w obszarze wytwarzania w pełni odpowiada na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, wynikające z implementacji prawa unijnego w obszarze energetyki, wzrostu cen surowców energetycznych i ich dostępności, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz poważnych awarii systemów energetycznych i wzrastającego zanieczyszczenia środowiska. Nasze główne priorytety rozwojowe wprost odpowiadają również na podstawowe założenia Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. [4] tj. m.in. na: poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń oraz oddziaływania energetyki na środowisko, wzroście bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju nowych mocy wytwórczych, rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Bazując na tych założeniach, kierujemy nasze działania rozwojowe w następujących kierunkach: budowa nowych wysokosprawnych mocy wytwórczych, modernizacja i poprawa efektywności energetycznej, modyfikacja paliwa i czyste technologie węglowe. 1) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. 4

3 3. Budowa nowych mocy energetycznych Obecnie w Polsce planuje się budowę kilkunastu nowych elektrowni konwencjonalnych, w tym również kilka elektrowni węglowych. Należy podkreślić przy tym, iż Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie planuje się budowę właśnie nowych wysokosprawnych i niskoemisyjnych elektrowni węglowych. Biorąc pod uwagę zasobność polski w węgiel oraz fakt, iż bloki węglowe to obecnie najtańsze rozwiązanie i jeżeli tylko nie zostanie pogrążone przez limity emisji CO 2, budowa takich bloków wydaje się zasadnym i dobrym rozwiązaniem na zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGE GiEK S.A. planuje budowę trzech nowych bloków węglowych nr 5 i 6 w Oddziale Elektrownia Opole o łącznej mocy zainstalowanej MWe brutto oraz bloku nr 11 w Elektrowni Turów o mocy ok. 460 MWe brutto. Bloki te znacząco poprawią efektywność wytwarzania w poszczególnych Oddziałach, a także zmniejszą emisję zanieczyszczeń do środowiska. Elektrownia Opole już teraz jest najmłodszą elektrownią systemową w Polsce (łączna moc zainstalowana 1492 MWe) i również jedną z najbardziej efektywnych i ekologicznych elektrowni węglowych w naszym kraju. Bloki nr 5 i 6 w Elektrowni Opole (dla których został już podpisany kontrakt z Generalnym Realizatorem Inwestycji) to nowe jednostki i nowy skok technologiczny na drodze czystej produkcji energii elektrycznej z węgla, o czym świadczy poniższe porównanie obecnych istniejących bloków 1 4 i nowych bloków 5 6. Tabela 1. Porównanie jednostek wytwórczych w Elektrowni Opole 2 parametr wartość bloki 1 4 bloki 5 i 6 moc bloku brutto sprawność bloku netto temperatura pary sprawność kotła wskaźniki emisji 2) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. MWe 4 x x 900 % 37 45,5 C % Pył [kg/mwh] SO [kg/mwh] 2 NOx [kg/mwh] CO [Mg/MWh] 2 poprawa wskaźników emisji [%] 0,05 0, ,64 0, ,52 0, ,87 0, Również budowa bloku nr 11 w Elektrowni Turów, będącego obecnie w fazie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji, to prawdziwy skok technologiczny. Blok ten o projektowanej sprawności netto 42% zastąpi stare bloki nr 9 i 10 z lat 70., których sprawność wytwarzania energii wynosi zaledwie nieco ponad 30%. Oznacza to mniejsze zużycie węgla, kosztu zakupu uprawnień do emisji CO 2, a także emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz racjonalne wykorzystanie własnych zasobów węgla brunatnego. Mówiąc o budowie wysokosprawnych jednostek w PGE GiEK S.A. nie należy również zapominać o bloku nr 14 w Elektrowni Bełchatów oddanym do eksploatacji w 2011 r. Blok ten jest największym obecnie blokiem węglowym w Polsce, a jego sprawność wynosi ok. 42% netto, co oznacza wzrost sprawność w stosunku do pozostałych jeszcze niezmodernizowanych bloków w Elektrowni Bełchatów o ponad 20% Nr

4 (6 punktów procentowych). Czyż nie jest to idealna odpowiedź PGE S.A. na konieczność zwiększenia efektywności energetycznej o 20% jaki zapisano w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym [5]? A kolejne nowe wybudowane bloki w PGE GiEK S.A. (Elektrownia Opole i Turów) będą jeszcze bardziej efektywne w stosunku do zastępowanych jednostek wytwórczych. Rys. 2. Wizualizacja bloku nr 11 w Elektrowni Turów 3 Rys. 3. Widok bloku nr 14 w Elektrowni Bełchatów 4 3) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. 4) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. 6

5 W 2011 r. oddaliśmy również do eksploatacji w Elektrowni Szczecin pierwszy w PGE GiEK S.A. fluidalny zielony w 100% zeroemisyjny (pod kątem CO 2) kocioł opalany biomasą. To również milowy krok w kierunku do dywersyfikacji struktury paliwowej w Grupie, a także do zmniejszenia uciążliwości energetyki konwencjonalnej na środowisko. Rys. 4. Widok kotła biomasowego w Elektrowni Pomorzany 5 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii oraz zmniejszenie uciążliwości na środowisko realizowane jest również poprzez budowę bloków gazowo-parowych. Obecnie na etapie wyboru GRI są trzy projekty wysokosprawnych bloków kogeneracyjnych w Oddziałach Gorzów, Bydgoszcz (dwa warianty mocy bloku) i Pomorzany. Poszczególne bloki zostaną oddane do eksploatacji w latach Tabela 2. Porównanie poszczególnych bloków gazowo-parowych 6 parametr jednostka Pomorzany 240 MWe Gorzów 135 MWe Bydgoszcz 240 MWe 430 MWe układ turbiny kogeneracja kogeneracja kogeneracja kogeneracja moc elektryczna netto bloku gazowo-parowego moc cieplna bloku gazowo-parowego sprawność bloku netto w kondensacji sprawność bloku netto w skojarzeniu MWe MWt ok. 150 ok. 95 ok. 150 ok. 240 % 55,6 54,5 55,6 58,6 % 84,0 84,0 84,0 87,0 5) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. 6) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. Nr

6 Biorąc pod uwagę jeden z naszych głównych celów, czyli zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego państwa, aktywnie uczestniczymy również w nowych projektach rozwojowych z udziałem partnerów zewnętrznych jak np. w projekcie Puławy. Projekt ten ma na celu budowę kogeneracyjnego duobloku gazowo-parowego wspólnie z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. o mocy ok. 800 MWe i 600 MWt oraz sprawności netto w kondensacji 39% i ok. 84%. Budowa tego bloku pozwoli ograniczyć zużycie węgla i zredukować emisję CO 2 z istniejącej węglowej elektrociepłowni Zakładów Azotowych Puławy, a także zdywersyfikować strukturę paliwową w GK PGE. Tabela 3. Podstawowe dane za rok 2011 PGE GiEK S.A. 7 Wydobycie (mln t) Moc zainstalowana (MWe) Wytwarzanie en. elektrycznej brutto (TWh) Sprzedaż ciepła (TJ) KWB Bełchatów KWB Turów Elektrownia Bełchatów Elektrownia Turów Elektrownia Opole S.A. ZEDO ZEC Bydgoszcz EC Gorzów EC Lublin EC Rzeszów EC Kielce EC Zgierz 38,6 10,4 49, , , , ,7 262,4 97,5 246,5 102,0 10,8 16, ,4 31,06 1,63 10,23 0,44 7,24 0,11 6,72 3,93 0,54 6,65 0,58 1,58 1,23 3,10 0,55 1,83 0,04 1,60 0,012 0,46 58,202 21,33 Tabela 4. Podstawowe dane produkcji energii elektrycznej w elektrowniach PGE w roku Wyszczególnienie Bełchatów Produkcja w GWh Turów Opole Dolna Odra Produkcja brutto Produkcja energii odnawialnej Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji ) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. 8) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. 8

7 2 kompleksy elektrownia/kopalnia węgiel brunatny, praca w podstawie (Bełchatów, Turów) 1 elektrownia systemowa, węgiel kamienny (Opole) 1 elektrownia podszczytowa, węgiel kamienny (Dolna Odra) 3 elektrociepłownie gazowe 5 elektrociepłowni węglowych Rys. 5. Kluczowe aktywa wytwórcze PGE GiEK S.A Podsumowanie Węgiel brunatny oraz kamienny jest i pozostanie ważnym paliwem dla polskiej i światowej energetyki, a jego zasoby w przeciwieństwie do ropy i gazu są dostępne w wielu regionach świata i wystarczą nawet na kilkaset lat eksploatacji. Kondensacyjne bloki węglowe są i pozostaną podstawą funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Budowa zatem nowych, dużych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych bloków węglowych jest i będzie bardzo dobrym sposobem na wykorzystanie węgla w celu produkcji ekologicznej energii elektrycznej. Niebagatelne znaczenie ma 9) Źródło: opracowanie własne PGE GiEK S.A. Nr

8 fakt, iż nowe planowane w PGE GiEK S.A. jednostki wytwórcze będą miały sprawność wytwarzania kilka do kilkunastu procent większą niż obecne jednostki wytwórcze. Oznacza to mniejszą emisję CO 2 i pozostałych zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, ewentualny mniejszy koszt zakupu uprawnień do emisji CO 2, ale również wzrost konkurencyjności i zmniejszenie kosztów wytwarzania. Widząc jednocześnie konieczność wprowadzania do struktury wytwórczej technologii gazowych, PGE GiEK S.A. prowadzi aktywne działania na rzecz budowy kilku nowych bloków gazowo-parowych. Działania te z pewnością doprowadzą do zmniejszenia obciążenia na środowisko, zwiększenia sprawności wytwarzania, a także zwiększenia elastyczności pracy, co ma niebagatelne znaczenie również dla intensywnego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. 5. Bibliografia [1] Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce PWC Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., maj 2011 r. [2] Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce. Opracowanie zbiorowe, luty 2008 r. [3] Investment and operations cost figures generation portfolio, VGB Powertech, grudzień 2011 r. [4] Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Monitor Polski z dnia 14 stycznia 2010 r., nr 2, poz. 11. [5] Pakiet Klimatyczno-Energetyczny by Europe's climate change opportunity, COM(2008) 30, 23 stycznia 2008 r. CZYTAJ NA STRONIE: 10

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu RAPORT Z DEBATY Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu 5 kwietnia 2013, godz. 11.00, Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4

Spis treści: Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...4 1.1. Opis zmian w strukturze Grupy... 4 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 4 2. Opis działalności Grupy Kapitałowej ENEA...4

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

45 lat. BOT Elektrownia Turów S.A. 1962-2007 RAPORT ROCZNY 2006

45 lat. BOT Elektrownia Turów S.A. 1962-2007 RAPORT ROCZNY 2006 zatrzymany w kadrze... 45 lat 1962-2007 czas RAPORT ROCZNY 2006 BOT Elektrownia Turów S.A. RAPORT ROCZNY 2006 List Prezesa................................ 3 Status Spółki...............................

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

3. ŚRODOWISKO. 3.1. Zarządzanie wpływem środowiskowym

3. ŚRODOWISKO. 3.1. Zarządzanie wpływem środowiskowym 3. Środowisko 3.1. Zarządzanie wpływem środowiskowym 3.2. Emisje 3.3. Woda i surowce 3.4. Energia 3.5. Odpady 3.6. Odnawialne źródła energii 3. ŚRODOWISKO Zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo