BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015"

Transkrypt

1 BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz Dane na

2 BNP Paribas FIO Akcji * 2 1 miesiąc 30 czerwiec lipiec ,51% -3,90% 15,00% 3 miesiące 30 kwiecień lipiec ,19% -11,42% 6 miesięcy 30 styczeń lipiec ,12% -4,85% 1 rok 31 lipiec lipiec ,45% -4,02% 1 5,00% 10,45% 3 lata 31 lipiec lipiec ,58% 1,91% 5 lat 30 lipiec lipiec ,35% -9,99% -5,00% -4,02% * 100% WIG20 19 styczeń lipiec ,88% 20,70% -1 paź 14 sty 15 mar 15 cze 15 BNP Paribas Akcji W lipcu pomimo dobrej koniunktury na rynkach zagranicznych, polska giełda kontynuowała spadki. WIG20 (benchmark) stracił 3,90%, a indeks szerokiego rynku WIG - 1,08%. Motorem spadków były banki, spółki surowcowe oraz energetyka. Segment małych i średnich spółek zachowywał się zdecydowanie lepiej od blue chipów. Indeksy SWIG80 oraz MWIG40 zyskały odpowiednio 2,98% oraz 3,51%. Główną przyczyną słabości polskiego rynku w stosunku do giełd zagranicznych były zbliżające się wybory parlamentarne i towarzyszące im dyskusje na temat planowanych obciążeń sektora bankowego (podatek bankowy proponowany przez PiS oraz propozycje przewalutowania kredytów frankowych). Temat grecki, który do połowy lipca powodował dużą zmienność na rynku ze względu na częściowe porozumienie z wierzycielami zaczął pod koniec miesiąca schodzić na dalszy plan. Z ważnych wydarzeń na świecie warto też wspomnieć o dużym spadku ropy naftowej będącego skutkiem porozumienia z Iranem w sprawie zaprzestania programu nuklearnego w zamian za zniesienie embarga na tamtejszą ropę. Jednostka subfunduszu BNP Akcji zyskała w lipcu 0,51%, zwiększając tym samym przewagę nad benchmarkiem do 9,79% licząc od początku 2015 roku. Na dobry wynik funduszu największy wpływ miała prawidłowa selekcja spółek, w tym również decyzje dotyczące ekspozycji funduszu na poszczególne sektory gospodarki (ograniczone zaangażowanie w sektorze bankowym i surowcowym). W najbliższym okresie na zachowanie rynku akcji będzie w dalszym ciągu wpływała kampania wyborcza związana z wyborami parlamentarnymi, jednakże z uwagi na skalę spadków z ostatnich miesięcy obecnie należy oczekiwać przynajmniej częściowego odreagowania i pewnej poprawy sentymentu do polskiego rynku akcji. Z powodu małej aktywności inwestorów zagranicznych w dalszym ciągu można oczekiwać lepszych stóp zwrotu w segmencie małych i średnich spółek. 2

3 BNP Paribas FIO Stabilnego Wzrostu * 1 1 miesiąc 30 czerwiec lipiec ,14% -0,10% 3 miesiące 30 kwiecień lipiec ,92% -3,77% 6 miesięcy 30 styczeń lipiec ,14% -2,91% 1 rok 31 lipiec lipiec ,66% 2,12% 3 lata 31 lipiec lipiec ,06% 14,63% 5 lat 30 lipiec lipiec ,81% 23,26% 5,00% 4,66% 2,12% 19 styczeń lipiec ,09% 77,69% *30%WIG % Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Govt All >1 YR W lipcu pomimo dobrej koniunktury na rynkach zagranicznych, polska giełda kontynuowała spadki. WIG20 stracił 3,90%, a indeks szerokiego rynku WIG - 1,08%. Motorem spadków były banki, spółki surowcowe oraz energetyka. Segment małych i średnich spółek zachowywał się zdecydowanie lepiej od blue chipów. Indeksy SWIG80 oraz MWIG40 zyskały odpowiednio 2,98% oraz 3,51%. Główną przyczyną słabości polskiego rynku w stosunku do giełd zagranicznych były zbliżające się wybory parlamentarne i towarzyszące im dyskusje na temat planowanych obciążeń sektora bankowego (podatek bankowy proponowany przez PiS oraz propozycje przewalutowania kredytów frankowych). Temat grecki, który do połowy lipca powodował dużą zmienność na rynku ze względu na częściowe porozumienie z wierzycielami zaczął pod koniec miesiąca schodzić na dalszy plan. Na rynku długu w lipcu nastąpiło przesilenie. Po pierwszym półroczu, kiedy to inwestorzy głównie pozbywali się polskich obligacji przyszedł czas opamiętania i zakupów. W skali miesiąca indeks TBSP zyskał 1,4%, a rentowności polskich obligacji 10-letnich ponownie spadły poniżej 3%. Za popyt na polski dług odpowiedzialny był głównie kapitał zagraniczny. Jednostka subfunduszu BNP Stabilnego Wzrostu zyskała w lipcu 1,41%, zwiększając tym samym przewagę nad benchmarkiem do 2,30% licząc od początku 2015 roku. Na dobry wynik subfunduszu największy wpływ miała w części akcyjnej prawidłowa selekcja spółek, w tym również decyzje dotyczące ekspozycji funduszu na poszczególne sektory gospodarki (ograniczone zaangażowanie w sektorze bankowym i surowcowym). W najbliższym okresie na zachowanie rynku akcji będzie w dalszym ciągu wpływała kampania wyborcza związana z wyborami parlamentarnymi, jednakże z uwagi na skalę spadków z ostatnich miesięcy obecnie należy oczekiwać przynajmniej częściowego odreagowania i pewnej poprawy sentymentu do polskiego rynku akcji. Na rynku długu należy spodziewać się zwiększonej zmienności, gdyż oddziałują na niego dwa przeciwstawne czynniki: z jednej strony mamy u nas ciągle wysokie realne stopy procentowe, a z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych tamtejszy bank centralny zapowiada rozpoczęcie jeszcze w tym roku procesu zaciskania polityki pieniężnej. Wydaje się, iż poziomy rentowności powyżej 3% na naszym długu są dosyć atrakcyjne i powinny być wykorzystywane przez inwestorów do akumulowania polskich obligacji. -5,00% paź 14 sty 15 mar 15 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu cze 15 3

4 BNP Paribas FIO Papierów Dłużnych * 8,00% 1 miesiąc 30 czerwiec lipiec ,71% 1,42% 6,00% 3 miesiące 30 kwiecień lipiec ,24% -0,28% 6 miesięcy 30 styczeń lipiec ,84% -1,73% 1 rok 31 lipiec lipiec ,07% 4,57% 3 lata 31 lipiec lipiec ,08% 19,52% 4,00% 2,00% 4,57% 3,07% 5 lat 30 lipiec lipiec 2015 nd nd 22 grudzień lipiec ,88% 35,51% -2,00% *100% Indeks Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) lis 14 lut 15 maj 15 BNP Paribas Papierów Dłużnych W lipcu byliśmy świadkami przesilenia na rynku długu. Po pierwszym półroczu, kiedy to inwestorzy głównie pozbywali się polskich obligacji przyszedł czas opamiętania i zakupów. W skali miesiąca indeks TBSP zyskał 1,4%, a rentowności polskich obligacji 10-letnich ponownie spadły poniżej 3%. Za popyt na polski dług odpowiedzialny był głównie kapitał zagraniczny. Dobre nastroje wśród inwestorów wprowadziło wstępne porozumienie Grecji z wierzycielami i uruchomienie finasowania pomostowego dla tego kraju. Tym samym widmo niekontrolowanego bankructwa zostało zażegnane, a inwestorzy mogli spojrzeć łaskawszym okiem na bardziej ryzykowne aktywa, w tym bardzo mocno przeceniony polski dług. Z ważnych wydarzeń na świecie byliśmy świadkami kolejnego spektakularnego tąpnięcia na rynku ropy, wystarczy tylko wspomnieć, iż cena czarnego złota w skali miesiąca obniżyła się o ponad 20% i był to tym samym największy spadek od 2008r. Porozumienie z Iranem w sprawie zaprzestania programu nuklearnego w zamian za zniesienie embarga na tamtejszą ropę dodatkowo dołuje rynek, który i tak już cierpi na znaczą nadpodaż surowca z powodu rewolucji łupkowej. Jest to o tyle ciekawe, iż w kolejnych miesiącach niskie ceny surowców będą wpływać na światową inflację, a raczej próbę walki z globalną deflacją. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się zwiększonej zmienności na rynku długu, gdyż oddziałują na niego dwa przeciwstawne czynniki: z jednej strony mamy u nas ciągle wysokie realne stopy procentowe, a z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych tamtejszy bank centralny zapowiada rozpoczęcie jeszcze w tym roku procesu zaciskania polityki pieniężnej. Wydaje się, iż poziomy rentowności powyżej 3% na naszym długu są dosyć atrakcyjne i powinny być wykorzystywane przez inwestorów do akumulowania polskich obligacji. 4

5 Nota prawna Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty, ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych. Materiał jest przeznaczony do wyłącznego użytku osoby, której jest dedykowany i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.. Niniejszy materiał ani żadna z jego części nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A.. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A., wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej w siedzibie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii Na stronie internetowej publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy. Przedstawione w niniejszym materiale informacje finansowe są wynikiem osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Istnieją opłaty manipulacyjne, które obciążają wpłatę do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają tabele opłat dostępne w miejscach wskazanych powyżej. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które. uważa za wiarygodne. nie może jednak zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością. Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. oraz funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne prośbę. prowadzi działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia roku 5

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Warszawa, dnia 07.08.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Opublikowane w poprzednim miesiącu dane makroekonomiczne nie zmieniają ogólnego obrazu polskiej

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 11 października 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje BURZA W SZKLANCE WODY Najnowsze doniesienia zza oceanu mówią o możliwym porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO i Investor Top 5 Małych i Średnich Spółek FIO Czerwiec 213 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Nr 18 sierpień 2015 Ekonomia Dane makroekonomiczne z ostatniego miesiąca wspierają wyrażaną w ostatnich miesiącach tezę o stopniowym i umiarkowanym przyspieszeniu ożywienia

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r. Komentarz rynkowy Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami Investors Styczeń 2013 Małe i średnie spółki nadal mają potencjał wzrostowy W komentarzach ze stycznia i

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii FIZ

PKO Globalnej Strategii FIZ 1) Jak wygląda aktualne otoczenie rynkowe? Wiele krajów boryka się aktualnie z problemem spowolnienia gospodarczego. Jakkolwiek w niektórych strefach ekonomicznych (np. w Stanach Zjednoczonych) widać już

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800 PZU FIZ Akord mbank.pl 801 300 800 Sytuacja gospodarcza na świecie Czy dziś jest łatwo inwestować na rynku finansowym? Program QE FED Normalizacja polityki monetarnej EBC Ropa, niska cena pomaga? CHINY

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Kwiecień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Kwiecień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r. Komentarz rynkowy Indeks WIG - podobnie, jak we wrześniu - przywitał nowy miesiąc spadkowym tygodniem. Tym razem spadek był jednak znacznie bardziej łagodny i w zasadzie dotyczył tylko największych spółek.

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną ul. Przemysłowa 26, 00-450

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo