Rurociąg (Odessa) Brody Płock (Gdańsk)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rurociąg (Odessa) Brody Płock (Gdańsk)"

Transkrypt

1 Rurociąg (Odessa) Brody Płock (Gdańsk) Romuald Lubbe, Katarzyna Deptuła ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. Rurociąg Brody Płock ma wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Z założenia ma połączyć systemy transportu ropy Polski i Ukrainy oraz umożliwić dostawy surowca z rejonu Morza Kaspijskiego. Dofi nansowanie projektu ze środków unijnych będzie możliwe, jeśli zostanie on zakończony w 2015 r. W związku z tym umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana najpóźniej w I kwartale 2014 r., a zaraz potem musi ruszyć budowa. Nadal jednak brakuje wielu niezbędnych dokumentów, a inwestor oczekuje m.in. na podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji projektu na szczeblu międzyrządowym Idea Nadrzędnym celem budowy rurociągu Brody- -Płock jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej (w tym Polski) oraz zaspokojenie rosnącego, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, popytu na ropę naftową. Inwestycja umożliwi także skorzystanie z alternatywnego źródła surowca, które pozwoli na zabezpieczenie Europy przed skutkami kurczenia się zasobów regionu Morza Północnego. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę prognozowany wzrost popytu na ropę choćby w samej Polsce (tab. 1). Zużycie ropy naftowej (MTA) [million ton rocznie] Polska Rok Krajowe zużycie ropy naftowej 23, ,5 Zapotrzebowanie na paliwa ze strony transportu 12,6 17,1 22,23 25,65 Tab. 1. Prognoza popytu na ropę dla Polski [źródło: ILF] Budowa rurociągu Brody Płock, poprzez połączenie systemów transportu ropy Polski i Ukrainy, umożliwi dostawy surowca z rejonu Morza Kaspijskiego. Dzięki temu, oprócz zapewnienia dostaw, możliwa stanie się optymalizacja ekonomicznych wskaźników przeróbki ropy naftowej wynikająca z lepszej jakości surowca. Dodatkowo spełnione zostaną także założenia coraz bardziej restrykcyjnej polityki środowiskowej UE w zakresie ochrony powietrza poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo rynku handlu ropą naftową w obliczu niepewnej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie i zmiany jego kierunków. Region Morza Kaspijskiego charakteryzuje się bowiem stabilnością polityczną i wielopodmiotową strukturą własności infrastruktury przesyłu i ekspedycji ropy gwarantującą pewność dostaw. Budowa rurociągu naftowego Brody Płock pozwoli również na zakończenie istotnego etapu realizacji idei Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR) poprzez wykonanie łącznika między polskim i ukraińskim systemem przesyłu. Z założenia EAKTR ma połączyć rafinerie europejskie z rezerwami ropy naftowej w regionie Morza Kaspijskiego, tj. z Kazachstanem i Azerbejdżanem. Rurociąg Brody Płock stanowi dopełnienie tego korytarza, łącząc systemy przesyłu ropy w Polsce i na terenie wschodnich Niemiec, a przez terminal w Gdańsku, region Morza Bałtyckiego oraz północno-zachodniej Europy. Projekt zwiększy szanse na zacieśnienie i rozwój współpracy gospodarczej krajów Unii Europejskiej z krajami regionu Morza Kaspijskiego, a także wzmocni solidarność państw wewnątrz Europy poprzez integrację systemu ukraińskiego z polskim i europejskim. W ideę projektu wpisują się także cele pomniejsze, takie jak redukcja ryzyka związanego z alternatywnymi dla rurociągów rodzajami transportu tankowcami lub koleją, które mogą nieść ze sobą groźne z punktu widzenia środowiska skutki awarii. Budowa rurociągu spowoduje wzrost produktu krajowego brutto i zwiększenie wpływów do budżetu kraju i gmin. Dzięki zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyczyni się także do przyszłego wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności gospodarki Polski (Europy). Podsumowując, główną ideą projektu jest osiągnięcie celu dostaw ropy ze stabilnych politycznie rejonów Morza Kaspijskiego. Dzięki tej inwestycji zrealizowane zostaną również pośrednie cele polityczne, środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne. Rurociąg pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo zarówno energetyczne, jak i ekonomiczne. Partnerzy (podmioty odpowiedzialne) W lipcu 2004 r. operatorzy systemu transportu ropy naftowej w Polsce PERN Przyjaźń S.A. oraz O.S.A. Ukrtransnafta założyli Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe Sarmatia sp. z o.o. Podstawowym celem nowej spółki było przeanalizowanie możliwości przedłużenia rurociągu naftowego Odessa Brody do Polsk, jako części przyszłego Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR). 60 lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06]

2 Paliwa i Energetyka Rys. 1. Przebieg EAKTR MPR Sarmatia sp. z o.o. jest odpowiedzialne za koordynację przygotowań oraz wdrożenie projektu EAKTR. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, Sarmatia będzie właścicielem zbudowanej infrastruktury, a także operatorem przyszłej trasy EAKTR. W przygotowaniu i realizacji projektu uczestniczą także ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. i ILF Consulting Engineers GmbH. Firmy są odpowiedzialne za przygotowanie studium wykonalności, wytyczenie trasy ropociągu (w tym dokonanie zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach), raportu środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wniosku do KE o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wybór trasy Wybór trasy rurociągu uwarunkowany jest wieloma względami zarówno środowiskowymi, jak i ekonomicznymi. W celu wybrania optymalnej trasy połączenia przeanalizowano pięć wariantów, u podstaw których leżą trzy odmienne podejścia inwestycyjne: budowa nowego systemu rurociągowego, obejmującego całą trasę z miejscowości Brody do Płocka (warianty trasy 2 i 3); budowa krótszego systemu rurociągów z Brodów do Adamowa (warianty trasy 1 i 1a), skąd ropa kierowana byłaby do Płocka istniejącym systemem północnej części rurociągu Przyjaźń ; rezygnacja z inwestowania w nową infrastrukturę transportu rurociągowego: w rezultacie kaspijska ropa transportowana byłaby z Supsa (Gruzja) do Gdańska zbiornikowcami przez cieśninę Bosfor i Morzem Śródziemnym do Europy Północno-Zachodniej (tzw. wariant 0). Wariant 0 został oceniony jako najmniej konkurencyjny ze względów ekonomicznych. Wynika to z porównania kosztu transportu ropy tankowcem lub transportem kolejowym i zsumowanych stawek za przesył rurociągiem. To ostatnie rozwiązanie okazuje się w każdym przypadku korzystniejsze ekonomicznie. Warianty 1, 1a, 2 i 3 zostały rozpatrzone pod kątem aspektów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Na etapie wstępnej selekcji wariantów trasy szczególnie istotne są kryteria środowiskowe, które mogą przeważyć nad innymi. Znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko może niezwykle utrudnić i wydłużyć proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, a w efekcie opóźnić lub nawet uniemożliwić realizację projektu. Ponadto, budowa rurociągu na terenach objętych ochroną wiąże się z koniecznością spełnienia restrykcyjnych warunków prowadzących do znacznego zwiększenia kosztów inwestycji. Negatywne oddziaływanie na środowisko może również uniemożliwić zdobycie koniecznego poparcia społecznego i politycznego dla projektu. W związku z tym podczas wstępnej selekcji wyłoniono warianty przebiegu rurociągu najbardziej problematyczne z punktu widzenia środowiskowego. Były to trasy 1 i 3. Wariant trasy 1 na obszarze granicy ukraińsko-polskiej na odcinku o długości ponad 50 km proponowany korytarz rurociągu przecina tereny podmokłe przyszłego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, zawierające obszar chroniony konwencją ramsarską Poleski Park Narodowy. Nie znaleziono możliwości obejścia obszarów chronionych. Mając to na uwadze, wprowadzono wariant trasy 1a, jako wersję wariantu 1 omijającą obszary wrażliwe środowiskowo. Wariant 1 wykluczono z dalszych rozważań. Wariant trasy 3 wiąże się z koniecznością przekroczenia 2 3 obszarów objętych ochroną oraz trzech dużych rzek. Wadą tej trasy jest również jej długość. W efekcie byłby on o około 40% dłuższy niż w wariancie 1a. W związku z tym zdecydowano się na dalsze rozważenie dwóch pozostałych wariantów, tj. wariantów 1a i 2. W wariancie 2 z Brodów trasa kieruje się na północny- -zachód przez Ukrainę, omijając rezerwat Jezior Szackich. Przekraczając granicę polską, rurociąg przechodzi na południe od obszaru chronionego konwencją z Ramsar, omijając obszary chronione. Następnie trasa podąża na północny zachód w kierunku Orzechowa, omijając parki narodowe i ostatecznie łączy się z istniejącym korytarzem rurociągu Adamowo Płock na wschód od Warszawy. Stamtąd trasa osiąga Płock. W przypadku uzyskania odpowiednio wysokiego stopnia wykorzystania wariant 2 charakteryzuje się najniższymi kosztami transportu ropy z powodu najmniejszej odległości na całej trasie z Brodów do Płocka. Wymaga jednak zdecydowanie większych nakładów początkowych. Jednocześnie jest narażony na ryzyko nieuzyskania planowanej przepustowości, a przy niższym stopniu wykorzystania wskaźniki lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06] 61

3 Rys. 2. Rozważane warianty trasy dostaw ropy z rejonu morza kaspijskiego CAPEX/OPEX/przychody są niekorzystne, co stwarza zagrożenie dla rentowności inwestycji. Przebieg porównywanych tras wraz z wariantem 0 przedstawiony został na rys. 2. W celu ograniczenia ryzyka związanego z nieuzyskaniem planowanej przepustowości jako wariant preferowany wybrano wariant 1a. Trasa rurociągu uznana za optymalną (1a) z Brodów na Ukrainie kieruje się na północny zachód. Za miejscowością Brody biegnie po lekko pofałdowanej równinie i terenie nizinnym, mijając Łopatyn, Radziechów, Sokal, Iwonicze i dalej pomiędzy miastami Nowowołyńsk i Włodzimierz Wołyński. Sztuczne i naturalne przeszkody na trasie rurociągu to drogi dla pojazdów mechanicznych różnej kategorii, tory kolejowe i rzeki. Przekraczając granicę ukraińsko-polską, korytarz rurociągu w wariancie 1a w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-zachodnim dość płaskimi terenami do miejscowości Adamowo, przez Hrubieszów, Rejowiec Fabryczny, Łęczną, Lubartów, Kock, Radzyń Podlaski i Białą Podlaską. W Adamowie planowane jest włączenie nowego ropociągu do istniejącego systemu rurociągu Przyjaźń i dalszy transport ropy do Płocka. Parametry techniczne: średnica, przepustowość, ciśnienia robocze Szczególnie istotną zmienną, determinującą ogólne koszty inwestycyjne związane z rurociągiem (CAPEX), jest jego średnica. Dlatego pierwszym wykonanym zadaniem technicznym była wstępna optymalizacja średnicy w oparciu o scenariusze przepustowości. Całkowita długość projektowanego rurociągu Brody Adamowo wynosi 397,9 km, z czego 270,5 km znajduje się na terytorium Polski, a 127,4 km na terytorium Ukrainy. W projekcie zakłada się, że do 2015 r. zbudowany zostanie układ o projektowanej przepustowości do 10 MTA (milionów ton rocznie) ropy naftowej. W zależności od zapotrzebowania na przepustowość transportową przewidziano możliwość zwiększenia jej do 20 MTA i 30 MTA przez budowę dodatkowych stacji pomp w następujących ramach czasowych: etap 1 (do 2015 r.): 10 MTA przedmiot projektu współfinansowanego przez UE, etap 2 (do 2018 r.): 20 MTA, etap 3 (do 2020 r.): 30 MTA. Obliczenia w ramach wstępnej optymalizacji wykazały, że najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pełnej rozbudowy układu przesyłowego do poziomu 30 MTA jest rurociąg o średnicy DN800 o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu operacyjnym (MOP) 6,5 MPa. Ekonomiczne aspekty budowy Łączna przewidywana kwota kwalifikowalnych wydatków CAPEX dla odcinka od granicy ukraińsko-polskiej do Adamowa dla 10 MTA wynosi 327,5 mln EUR bez kosztu napełniania rurociągu. Jednostkowy koszt budowy 270 km rurociągu bez stacji pomp wynosi w około 1,21 mln EUR za 1 km. Koszt całego rurociągu Brody Adamowo wyniesie 489 mln EUR przy jednostkowym koszcie 1,23 mln EUR (5,11 mln zł) za 1 km. CAPEX dla 10 MTA: rozbudowa stacji pomp w Brodach: 28,2 mln EUR, odcinek Brody granica: 133,3 mln EUR, odcinek granica Adamowo: 324,7 mln EUR, system SCADA (kontrola i nadzór nad rurociągiem): 2,8 mln EUR, całkowity CAPEX kwalifikujący się do dofinansowania: 327,5 mln EUR, całkowity CAPEX: 489 mln EUR. Harmonogram Realizacja rurociągu Brody Płock odbywa się zgodnie z harmonogramem typowym dla projektów rurociągowych prowadzonych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że projekt ma być współfinansowany z funduszy UE. Główne fazy projektu to: studium wykonalności (ostatnia aktualizacja: luty 2013 r.), uzyskanie decyzji środowiskowej (III kwartał 2013 r.), przygotowanie budżetu i uzyskanie finansowania (2013 r.), prace projektowe (2013 r.), pozwolenia i pozyskanie gruntów (połowa 2014 r.), przygotowanie dokumentacji przetargowej (II połowa 2013 r.), przetargi i podpisywanie umów z wykonawcami (początek 2014 r.), budowa (rozpoczęcie: 2014 r., zakończenie 2015 r.). Pomimo trudności związanych z brakiem ustawy korytarzowej, powodujących konieczność postępowania w tzw. zwykłym trybie administracyjnym, inwestor przystąpił do kompletowania dokumentów do wniosku o dofinansowanie. Załącznikami do wniosku są: studium wykonalności, decyzja środowiskowa oraz promesa kredytowa na zrealizowanie części zadania niepodlegającej współfinansowaniu. Odpowiedzialność za przygotowanie studium wykonalności oraz raportu z przebiegu trasy dla części polskiej i ukraińskiej spoczywa- 62 lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06]

4 Paliwa i Energetyka ła na ILF Consulting Engineers sp. z o.o. oraz ILF Consulting Engineers GmbH. Zgodnie z założeniami spółki dostarczyły dokumenty w 2011 r. Uzyskanie decyzji środowiskowej w zwykłym trybie było niemożliwe z uwagi na ustawowe warunki przystąpienia do wszczęcia postępowania i ubiegania się o taką decyzję. Ustawa narzuca konieczność wprowadzenia zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gmin znajdujących się na trasie rurociągu, wykonania raportu środowiskowego w oparciu o całoroczną inwentaryzację przyrodniczą w określonym pasie wzdłuż osi przyszłego rurociągu oraz postępowanie transgraniczne. Pomimo starań inwestora Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wyraziła zgody na wszczęcie postępowania przed wprowadzeniem zmian w MPZP. Zmiany MPZP wymagają spełnienia określonych warunków formalnych, odbycia konsultacji społecznych, podjęcia uchwał przez organy samorządowe oraz uprawomocnienia tych uchwał. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w projekt proces wprowadzania zmian udało się zakończyć w ciągu 8 miesięcy tj. w lutym 2013 r. Jego wynikiem jest 21 zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz 21 zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w gminach na trasie rurociągu. Postępowanie transgraniczne Na początku lutego 2013 r. złożono wniosek do RDOŚ w Lublinie o wszczęcie postępowania związanego z wydaniem decyzji środowiskowej. Na wniosek RDOŚ w Lublinie GDOŚ w Warszawie zwróciła się z zapytaniem do strony ukraińskiej o warunki postępowania transgranicznego. W maju 2013 r. Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy, po przeanalizowaniu wniosku strony polskiej, wyraziło brak zainteresowania postępowaniem ze względu na niestwierdzenie zagrożenia dla strony ukraińskiej. Umożliwiło to kontynuowanie formalnego procesu uzyskania decyzji środowiskowej. Z uwagi na międzynarodowy charakter inwestycji, prace projektowe i prace związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej trwały również po stronie ukraińskiej i zakończyły się jej wydaniem przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy w grudniu 2012 r. Dofi nansowanie Unii Europejskiej Inwestycja została zamieszczona na Liście Projektów Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) pod nazwą Budowa rurociągu naftowego Brody Płock z możliwością przedłużenia do Gdańska lub na zachód. Na jej realizację przyznano 495 mln zł (119,23 mln EUR). W marcu 2013 r. KE notyfikowała wniosek MPR Sarmatia sp. z o.o. o dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ Priorytet X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie nr 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Stwierdzono, że inwestycja spełnia warunki dla udzielenia pomocy publicznej w postaci dopłaty ze środków UE. Należy podkreślić, że wsparcie z funduszy unijnych ograniczone jest do kosztów projektu ponoszonych na terytorium Polski do roku Decyzje w sprawie rurociągu Realizacja tak dużej inwestycji jak rurociąg Brody Płock od samego początku wymaga podejmowania wielu kluczowych decyzji. Decyzje te, determinujące zarówno czas realizacji projektu, jak i jego finansowanie, są podejmowane nie tylko przez spółkę odpowiedzialną za przedsięwzięcia, ale również organy państwowe polskie i zagraniczne. Z tego powodu dynamika realizacji inwestycji nierzadko nie jest zależna od inwestora. Najważniejsze z podjętych do tej pory decyzji dotyczących rurociągu Brody Płock wiążą się z finansowaniem i wykonawstwem projektu. Przede wszystkim, w 2008 r. projekt budowy rurociągu naftowego Brody Płock został wpisany na listę priorytetowych projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Kolejna ważna decyzja zapadła w 2009 r., kiedy dokonano zmiany beneficjenta i wykonawcy projektu, którym została MPR Sarmatia sp. z o.o. W 2012 r. zapadła ważna decyzja ze strony ukraińskiej w grudniu nastąpiło wydanie niezbędnej do rozpoczęcia prac decyzji środowiskowej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy. W marcu 2013 r. Komisja Europejska notyfikowała wniosek Sarmatii o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko UE (Priorytet: X, Działanie: 10.1). Należy zaznaczyć, że była to kluczowa Rys. 3. Przebieg porównywanych wariantów lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06] 63

5 decyzja, dzięki której wykonanie projektu stało się realne i zasadne ekonomicznie. Inwestor również oczekuje na podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji projektu na szczeblu międzyrządowym w postaci wielostronnej umowy międzyrządowej wspierającej EAKTR (intergovernment agreement). Praktyka podpisania takich umów dla dużych projektów infrastrukturalnych jest powszechnie znana. Przykładem może służyć projekt budowy rurociągu naftowego Baku Tbilisi Ceyhan, projekt budowy południowokaukaskiego gazociągu oraz, nieaktualny dziś, projekt gazociągu NABUCCO. Umowa międzyrządowa powinna stworzyć stabilną podstawę prawną dla realizacji inwestycji, gwarantować wsparcie ze strony instytucji państwowych na etapie przygotowania i realizacji projektu, w tym przez powołanie specjalnej komisji międzyrządowej. Elementem umowy mogą być m.in. gwarancje dotyczące dostaw ropy naftowej oraz jej tranzytu bez przeszkód. Prognozy Projekt Brody Płock to inwestycja, która z uwagi na swój charakter, uwarunkowania polityczne i ekonomiczne, wymaga współfinansowania przez Unię Europejską. Aby je otrzymać, MPR Sarmatia sp. z o.o. powinna złożyć wniosek do Komisji Europejskiej najpóźniej we wrześniu bieżącego roku i uzyskać jej decyzję do końca roku. Należy podkreślić, że warunek realizacji i rozliczenia inwestycji do końca 2015 r., postawiony przez organy unijne, pozostaje realny, a projekt już obecnie znajduje się w zaawansowanej fazie przygotowań. Istotnym warunkiem jest odpowiedni harmonogram i organizacja prac budowlanych tak, aby projekt zakończył się w zaplanowanym terminie, tj. w 2015 r. Głównym warunkiem jest ich rozpoczęcie nie później niż w połowie 2014 r., a to wymaga podjęcia zasadniczych decyzji. Do najważniejszych z nich należą: podpisanie wielostronnej umowy międzyrządowej wspierającej EAKTR do końca 2013 r.; decyzja udziałowców o realizacji inwestycji, której podjęcie jest niezbędne najpóźniej do połowy I kwartału 2014 r.; podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w I kwartale 2014 r.; podpisanie umów z podmiotami finansującymi inwestycję do końca IV kwartału 2013 r.; uzyskanie pozwolenia na budowę w I kwartale 2014 r. decyzji udziałowców o kontynuacji prac. Ważne są również decyzje na poziomie państwowym i międzynarodowym. Niezaprzeczalnie, najistotniejszym obecnie celem jest dotrzymanie terminu, będącego warunkiem dofinansowania Unii Europejskiej. Tylko przy wsparciu finansowym ze strony Unii inwestycja w części podstawowej będzie opłacalna. Należy wobec tego mieć nadzieję, że do końca 2013 r. zostaną podjęte wszystkie niezbędne decyzje i wypełnione wszystkie formalności, a Komisja Europejska podejmie decyzję o przeznaczeniu wyznaczonej sumy na rurociąg Brody Płock. Literatura [1] Aktualna publikacja WE Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na rok 2020 i w dalszej perspektywie plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, Bruksela, r. [2] Materiały udostępnione przez MPR Sarmatia sp. z o.o. [3] Opracowania własne ILF (Studium aspektów technicznych wykorzystania rurociągów przesyłowych r.n. łączących UE z krajami trzecimi 2010, Projekt Odessa Brody Płock: Ramowy biznes plan 2006). [4] Biznesplan dla projektu rurociągu Brody Płock opracowany przez PWC [5] Projekt euroazjatyckiego korytarza transportu r.n. opracowany przez Granherne Podsumowanie Realizacja projektu Brody Płock przyniesie korzyści, zaspokajając rosnący europejski popyt na ropę naftową, zapewniając stabilne źródło dostaw z regionu Morza Kaspijskiego oraz umożliwiając dywersyfikację dostaw ropy. Projekt przyczyni się również do zwiększenia solidarności energetycznej Europy dzięki połączeniu ukraińskiego systemu transportu ropy naftowej z systemami polskim i europejskim. Realizacja inwestycji byłaby pierwszym poważnym krokiem w integracji gospodarki i rozwoju dalszej współpracy i partnerstwa między UE, Ukrainą, Gruzją i krajami wydobywającymi ropę naftową w regionie Morza Kaspijskiego. Należy także podkreślić, że inwestycja ta pozwoliłaby na zakończenie kolejnego etapu w realizacji idei Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Spośród kilku wariantów tras rurociągu wybrano wariant optymalny pod względem warunków środowiskowych, ekonomicznych i ryzyk związanych z realizacją. W celu ukończenia projektu konieczne jest jednak przede wszystkim podjęcie 64 lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06]

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

KGP 4101-06-03/2012 P/12/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4101-06-03/2012 P/12/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4101-06-03/2012 P/12/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/056 Rozwój gazowej sieci przesyłowej Najwyższa Izba

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 594/2009 Pomoc dla Gaz-System S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 594/2009 Pomoc dla Gaz-System S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.3.2010 r. K(2010)1718 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 594/2009 Pomoc dla Gaz-System S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Informacje o gazociągu Nord Stream POL

Rozdział 2. Informacje o gazociągu Nord Stream POL Rozdział 2 Informacje o gazociągu Nord Stream Spis treści Strona 2 Informacje o gazociągu Nord Stream 21 2.1 Informacje o wnioskodawcy / własności 21 2.1.1 Wnioskodawca i operator 21 2.1.2 Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2/5/2010 grudzień 2010 ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN PROGRAMU Infrastruktura i Środowisko Sprawniejsze połączenia transportowe z funduszami europejskimi temat numeru 1 W numerze TEMAT NUMERU:

Bardziej szczegółowo

Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego

Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Kamil Sobczyk Potrzeba współpracy energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej mogłaby wydawać się oczywista.

Bardziej szczegółowo

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu ENERGIA dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10 Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii Propozycja dla krajów UE-10 Spis treści Streszczenie 3 Sytuacja gospodarcza krajów UE-10 4 Produkcja i zużycie energii elektrycznej 6 Produkcja i zużycie

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza

7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza 7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza 7.1. Wybór zadań do realizacji na bazie analizowanych scenariuszy Przy wyborze optymalnego wariantu zakresu działań niezbędnych do uzyskania standardów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo