Rurociąg (Odessa) Brody Płock (Gdańsk)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rurociąg (Odessa) Brody Płock (Gdańsk)"

Transkrypt

1 Rurociąg (Odessa) Brody Płock (Gdańsk) Romuald Lubbe, Katarzyna Deptuła ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. Rurociąg Brody Płock ma wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Z założenia ma połączyć systemy transportu ropy Polski i Ukrainy oraz umożliwić dostawy surowca z rejonu Morza Kaspijskiego. Dofi nansowanie projektu ze środków unijnych będzie możliwe, jeśli zostanie on zakończony w 2015 r. W związku z tym umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana najpóźniej w I kwartale 2014 r., a zaraz potem musi ruszyć budowa. Nadal jednak brakuje wielu niezbędnych dokumentów, a inwestor oczekuje m.in. na podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji projektu na szczeblu międzyrządowym Idea Nadrzędnym celem budowy rurociągu Brody- -Płock jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej (w tym Polski) oraz zaspokojenie rosnącego, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, popytu na ropę naftową. Inwestycja umożliwi także skorzystanie z alternatywnego źródła surowca, które pozwoli na zabezpieczenie Europy przed skutkami kurczenia się zasobów regionu Morza Północnego. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę prognozowany wzrost popytu na ropę choćby w samej Polsce (tab. 1). Zużycie ropy naftowej (MTA) [million ton rocznie] Polska Rok Krajowe zużycie ropy naftowej 23, ,5 Zapotrzebowanie na paliwa ze strony transportu 12,6 17,1 22,23 25,65 Tab. 1. Prognoza popytu na ropę dla Polski [źródło: ILF] Budowa rurociągu Brody Płock, poprzez połączenie systemów transportu ropy Polski i Ukrainy, umożliwi dostawy surowca z rejonu Morza Kaspijskiego. Dzięki temu, oprócz zapewnienia dostaw, możliwa stanie się optymalizacja ekonomicznych wskaźników przeróbki ropy naftowej wynikająca z lepszej jakości surowca. Dodatkowo spełnione zostaną także założenia coraz bardziej restrykcyjnej polityki środowiskowej UE w zakresie ochrony powietrza poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo rynku handlu ropą naftową w obliczu niepewnej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie i zmiany jego kierunków. Region Morza Kaspijskiego charakteryzuje się bowiem stabilnością polityczną i wielopodmiotową strukturą własności infrastruktury przesyłu i ekspedycji ropy gwarantującą pewność dostaw. Budowa rurociągu naftowego Brody Płock pozwoli również na zakończenie istotnego etapu realizacji idei Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR) poprzez wykonanie łącznika między polskim i ukraińskim systemem przesyłu. Z założenia EAKTR ma połączyć rafinerie europejskie z rezerwami ropy naftowej w regionie Morza Kaspijskiego, tj. z Kazachstanem i Azerbejdżanem. Rurociąg Brody Płock stanowi dopełnienie tego korytarza, łącząc systemy przesyłu ropy w Polsce i na terenie wschodnich Niemiec, a przez terminal w Gdańsku, region Morza Bałtyckiego oraz północno-zachodniej Europy. Projekt zwiększy szanse na zacieśnienie i rozwój współpracy gospodarczej krajów Unii Europejskiej z krajami regionu Morza Kaspijskiego, a także wzmocni solidarność państw wewnątrz Europy poprzez integrację systemu ukraińskiego z polskim i europejskim. W ideę projektu wpisują się także cele pomniejsze, takie jak redukcja ryzyka związanego z alternatywnymi dla rurociągów rodzajami transportu tankowcami lub koleją, które mogą nieść ze sobą groźne z punktu widzenia środowiska skutki awarii. Budowa rurociągu spowoduje wzrost produktu krajowego brutto i zwiększenie wpływów do budżetu kraju i gmin. Dzięki zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyczyni się także do przyszłego wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności gospodarki Polski (Europy). Podsumowując, główną ideą projektu jest osiągnięcie celu dostaw ropy ze stabilnych politycznie rejonów Morza Kaspijskiego. Dzięki tej inwestycji zrealizowane zostaną również pośrednie cele polityczne, środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne. Rurociąg pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo zarówno energetyczne, jak i ekonomiczne. Partnerzy (podmioty odpowiedzialne) W lipcu 2004 r. operatorzy systemu transportu ropy naftowej w Polsce PERN Przyjaźń S.A. oraz O.S.A. Ukrtransnafta założyli Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe Sarmatia sp. z o.o. Podstawowym celem nowej spółki było przeanalizowanie możliwości przedłużenia rurociągu naftowego Odessa Brody do Polsk, jako części przyszłego Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR). 60 lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06]

2 Paliwa i Energetyka Rys. 1. Przebieg EAKTR MPR Sarmatia sp. z o.o. jest odpowiedzialne za koordynację przygotowań oraz wdrożenie projektu EAKTR. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, Sarmatia będzie właścicielem zbudowanej infrastruktury, a także operatorem przyszłej trasy EAKTR. W przygotowaniu i realizacji projektu uczestniczą także ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. i ILF Consulting Engineers GmbH. Firmy są odpowiedzialne za przygotowanie studium wykonalności, wytyczenie trasy ropociągu (w tym dokonanie zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach), raportu środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wniosku do KE o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wybór trasy Wybór trasy rurociągu uwarunkowany jest wieloma względami zarówno środowiskowymi, jak i ekonomicznymi. W celu wybrania optymalnej trasy połączenia przeanalizowano pięć wariantów, u podstaw których leżą trzy odmienne podejścia inwestycyjne: budowa nowego systemu rurociągowego, obejmującego całą trasę z miejscowości Brody do Płocka (warianty trasy 2 i 3); budowa krótszego systemu rurociągów z Brodów do Adamowa (warianty trasy 1 i 1a), skąd ropa kierowana byłaby do Płocka istniejącym systemem północnej części rurociągu Przyjaźń ; rezygnacja z inwestowania w nową infrastrukturę transportu rurociągowego: w rezultacie kaspijska ropa transportowana byłaby z Supsa (Gruzja) do Gdańska zbiornikowcami przez cieśninę Bosfor i Morzem Śródziemnym do Europy Północno-Zachodniej (tzw. wariant 0). Wariant 0 został oceniony jako najmniej konkurencyjny ze względów ekonomicznych. Wynika to z porównania kosztu transportu ropy tankowcem lub transportem kolejowym i zsumowanych stawek za przesył rurociągiem. To ostatnie rozwiązanie okazuje się w każdym przypadku korzystniejsze ekonomicznie. Warianty 1, 1a, 2 i 3 zostały rozpatrzone pod kątem aspektów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Na etapie wstępnej selekcji wariantów trasy szczególnie istotne są kryteria środowiskowe, które mogą przeważyć nad innymi. Znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko może niezwykle utrudnić i wydłużyć proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, a w efekcie opóźnić lub nawet uniemożliwić realizację projektu. Ponadto, budowa rurociągu na terenach objętych ochroną wiąże się z koniecznością spełnienia restrykcyjnych warunków prowadzących do znacznego zwiększenia kosztów inwestycji. Negatywne oddziaływanie na środowisko może również uniemożliwić zdobycie koniecznego poparcia społecznego i politycznego dla projektu. W związku z tym podczas wstępnej selekcji wyłoniono warianty przebiegu rurociągu najbardziej problematyczne z punktu widzenia środowiskowego. Były to trasy 1 i 3. Wariant trasy 1 na obszarze granicy ukraińsko-polskiej na odcinku o długości ponad 50 km proponowany korytarz rurociągu przecina tereny podmokłe przyszłego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, zawierające obszar chroniony konwencją ramsarską Poleski Park Narodowy. Nie znaleziono możliwości obejścia obszarów chronionych. Mając to na uwadze, wprowadzono wariant trasy 1a, jako wersję wariantu 1 omijającą obszary wrażliwe środowiskowo. Wariant 1 wykluczono z dalszych rozważań. Wariant trasy 3 wiąże się z koniecznością przekroczenia 2 3 obszarów objętych ochroną oraz trzech dużych rzek. Wadą tej trasy jest również jej długość. W efekcie byłby on o około 40% dłuższy niż w wariancie 1a. W związku z tym zdecydowano się na dalsze rozważenie dwóch pozostałych wariantów, tj. wariantów 1a i 2. W wariancie 2 z Brodów trasa kieruje się na północny- -zachód przez Ukrainę, omijając rezerwat Jezior Szackich. Przekraczając granicę polską, rurociąg przechodzi na południe od obszaru chronionego konwencją z Ramsar, omijając obszary chronione. Następnie trasa podąża na północny zachód w kierunku Orzechowa, omijając parki narodowe i ostatecznie łączy się z istniejącym korytarzem rurociągu Adamowo Płock na wschód od Warszawy. Stamtąd trasa osiąga Płock. W przypadku uzyskania odpowiednio wysokiego stopnia wykorzystania wariant 2 charakteryzuje się najniższymi kosztami transportu ropy z powodu najmniejszej odległości na całej trasie z Brodów do Płocka. Wymaga jednak zdecydowanie większych nakładów początkowych. Jednocześnie jest narażony na ryzyko nieuzyskania planowanej przepustowości, a przy niższym stopniu wykorzystania wskaźniki lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06] 61

3 Rys. 2. Rozważane warianty trasy dostaw ropy z rejonu morza kaspijskiego CAPEX/OPEX/przychody są niekorzystne, co stwarza zagrożenie dla rentowności inwestycji. Przebieg porównywanych tras wraz z wariantem 0 przedstawiony został na rys. 2. W celu ograniczenia ryzyka związanego z nieuzyskaniem planowanej przepustowości jako wariant preferowany wybrano wariant 1a. Trasa rurociągu uznana za optymalną (1a) z Brodów na Ukrainie kieruje się na północny zachód. Za miejscowością Brody biegnie po lekko pofałdowanej równinie i terenie nizinnym, mijając Łopatyn, Radziechów, Sokal, Iwonicze i dalej pomiędzy miastami Nowowołyńsk i Włodzimierz Wołyński. Sztuczne i naturalne przeszkody na trasie rurociągu to drogi dla pojazdów mechanicznych różnej kategorii, tory kolejowe i rzeki. Przekraczając granicę ukraińsko-polską, korytarz rurociągu w wariancie 1a w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-zachodnim dość płaskimi terenami do miejscowości Adamowo, przez Hrubieszów, Rejowiec Fabryczny, Łęczną, Lubartów, Kock, Radzyń Podlaski i Białą Podlaską. W Adamowie planowane jest włączenie nowego ropociągu do istniejącego systemu rurociągu Przyjaźń i dalszy transport ropy do Płocka. Parametry techniczne: średnica, przepustowość, ciśnienia robocze Szczególnie istotną zmienną, determinującą ogólne koszty inwestycyjne związane z rurociągiem (CAPEX), jest jego średnica. Dlatego pierwszym wykonanym zadaniem technicznym była wstępna optymalizacja średnicy w oparciu o scenariusze przepustowości. Całkowita długość projektowanego rurociągu Brody Adamowo wynosi 397,9 km, z czego 270,5 km znajduje się na terytorium Polski, a 127,4 km na terytorium Ukrainy. W projekcie zakłada się, że do 2015 r. zbudowany zostanie układ o projektowanej przepustowości do 10 MTA (milionów ton rocznie) ropy naftowej. W zależności od zapotrzebowania na przepustowość transportową przewidziano możliwość zwiększenia jej do 20 MTA i 30 MTA przez budowę dodatkowych stacji pomp w następujących ramach czasowych: etap 1 (do 2015 r.): 10 MTA przedmiot projektu współfinansowanego przez UE, etap 2 (do 2018 r.): 20 MTA, etap 3 (do 2020 r.): 30 MTA. Obliczenia w ramach wstępnej optymalizacji wykazały, że najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pełnej rozbudowy układu przesyłowego do poziomu 30 MTA jest rurociąg o średnicy DN800 o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu operacyjnym (MOP) 6,5 MPa. Ekonomiczne aspekty budowy Łączna przewidywana kwota kwalifikowalnych wydatków CAPEX dla odcinka od granicy ukraińsko-polskiej do Adamowa dla 10 MTA wynosi 327,5 mln EUR bez kosztu napełniania rurociągu. Jednostkowy koszt budowy 270 km rurociągu bez stacji pomp wynosi w około 1,21 mln EUR za 1 km. Koszt całego rurociągu Brody Adamowo wyniesie 489 mln EUR przy jednostkowym koszcie 1,23 mln EUR (5,11 mln zł) za 1 km. CAPEX dla 10 MTA: rozbudowa stacji pomp w Brodach: 28,2 mln EUR, odcinek Brody granica: 133,3 mln EUR, odcinek granica Adamowo: 324,7 mln EUR, system SCADA (kontrola i nadzór nad rurociągiem): 2,8 mln EUR, całkowity CAPEX kwalifikujący się do dofinansowania: 327,5 mln EUR, całkowity CAPEX: 489 mln EUR. Harmonogram Realizacja rurociągu Brody Płock odbywa się zgodnie z harmonogramem typowym dla projektów rurociągowych prowadzonych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że projekt ma być współfinansowany z funduszy UE. Główne fazy projektu to: studium wykonalności (ostatnia aktualizacja: luty 2013 r.), uzyskanie decyzji środowiskowej (III kwartał 2013 r.), przygotowanie budżetu i uzyskanie finansowania (2013 r.), prace projektowe (2013 r.), pozwolenia i pozyskanie gruntów (połowa 2014 r.), przygotowanie dokumentacji przetargowej (II połowa 2013 r.), przetargi i podpisywanie umów z wykonawcami (początek 2014 r.), budowa (rozpoczęcie: 2014 r., zakończenie 2015 r.). Pomimo trudności związanych z brakiem ustawy korytarzowej, powodujących konieczność postępowania w tzw. zwykłym trybie administracyjnym, inwestor przystąpił do kompletowania dokumentów do wniosku o dofinansowanie. Załącznikami do wniosku są: studium wykonalności, decyzja środowiskowa oraz promesa kredytowa na zrealizowanie części zadania niepodlegającej współfinansowaniu. Odpowiedzialność za przygotowanie studium wykonalności oraz raportu z przebiegu trasy dla części polskiej i ukraińskiej spoczywa- 62 lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06]

4 Paliwa i Energetyka ła na ILF Consulting Engineers sp. z o.o. oraz ILF Consulting Engineers GmbH. Zgodnie z założeniami spółki dostarczyły dokumenty w 2011 r. Uzyskanie decyzji środowiskowej w zwykłym trybie było niemożliwe z uwagi na ustawowe warunki przystąpienia do wszczęcia postępowania i ubiegania się o taką decyzję. Ustawa narzuca konieczność wprowadzenia zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gmin znajdujących się na trasie rurociągu, wykonania raportu środowiskowego w oparciu o całoroczną inwentaryzację przyrodniczą w określonym pasie wzdłuż osi przyszłego rurociągu oraz postępowanie transgraniczne. Pomimo starań inwestora Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wyraziła zgody na wszczęcie postępowania przed wprowadzeniem zmian w MPZP. Zmiany MPZP wymagają spełnienia określonych warunków formalnych, odbycia konsultacji społecznych, podjęcia uchwał przez organy samorządowe oraz uprawomocnienia tych uchwał. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w projekt proces wprowadzania zmian udało się zakończyć w ciągu 8 miesięcy tj. w lutym 2013 r. Jego wynikiem jest 21 zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz 21 zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w gminach na trasie rurociągu. Postępowanie transgraniczne Na początku lutego 2013 r. złożono wniosek do RDOŚ w Lublinie o wszczęcie postępowania związanego z wydaniem decyzji środowiskowej. Na wniosek RDOŚ w Lublinie GDOŚ w Warszawie zwróciła się z zapytaniem do strony ukraińskiej o warunki postępowania transgranicznego. W maju 2013 r. Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy, po przeanalizowaniu wniosku strony polskiej, wyraziło brak zainteresowania postępowaniem ze względu na niestwierdzenie zagrożenia dla strony ukraińskiej. Umożliwiło to kontynuowanie formalnego procesu uzyskania decyzji środowiskowej. Z uwagi na międzynarodowy charakter inwestycji, prace projektowe i prace związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej trwały również po stronie ukraińskiej i zakończyły się jej wydaniem przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy w grudniu 2012 r. Dofi nansowanie Unii Europejskiej Inwestycja została zamieszczona na Liście Projektów Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) pod nazwą Budowa rurociągu naftowego Brody Płock z możliwością przedłużenia do Gdańska lub na zachód. Na jej realizację przyznano 495 mln zł (119,23 mln EUR). W marcu 2013 r. KE notyfikowała wniosek MPR Sarmatia sp. z o.o. o dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ Priorytet X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie nr 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Stwierdzono, że inwestycja spełnia warunki dla udzielenia pomocy publicznej w postaci dopłaty ze środków UE. Należy podkreślić, że wsparcie z funduszy unijnych ograniczone jest do kosztów projektu ponoszonych na terytorium Polski do roku Decyzje w sprawie rurociągu Realizacja tak dużej inwestycji jak rurociąg Brody Płock od samego początku wymaga podejmowania wielu kluczowych decyzji. Decyzje te, determinujące zarówno czas realizacji projektu, jak i jego finansowanie, są podejmowane nie tylko przez spółkę odpowiedzialną za przedsięwzięcia, ale również organy państwowe polskie i zagraniczne. Z tego powodu dynamika realizacji inwestycji nierzadko nie jest zależna od inwestora. Najważniejsze z podjętych do tej pory decyzji dotyczących rurociągu Brody Płock wiążą się z finansowaniem i wykonawstwem projektu. Przede wszystkim, w 2008 r. projekt budowy rurociągu naftowego Brody Płock został wpisany na listę priorytetowych projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Kolejna ważna decyzja zapadła w 2009 r., kiedy dokonano zmiany beneficjenta i wykonawcy projektu, którym została MPR Sarmatia sp. z o.o. W 2012 r. zapadła ważna decyzja ze strony ukraińskiej w grudniu nastąpiło wydanie niezbędnej do rozpoczęcia prac decyzji środowiskowej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy. W marcu 2013 r. Komisja Europejska notyfikowała wniosek Sarmatii o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko UE (Priorytet: X, Działanie: 10.1). Należy zaznaczyć, że była to kluczowa Rys. 3. Przebieg porównywanych wariantów lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06] 63

5 decyzja, dzięki której wykonanie projektu stało się realne i zasadne ekonomicznie. Inwestor również oczekuje na podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji projektu na szczeblu międzyrządowym w postaci wielostronnej umowy międzyrządowej wspierającej EAKTR (intergovernment agreement). Praktyka podpisania takich umów dla dużych projektów infrastrukturalnych jest powszechnie znana. Przykładem może służyć projekt budowy rurociągu naftowego Baku Tbilisi Ceyhan, projekt budowy południowokaukaskiego gazociągu oraz, nieaktualny dziś, projekt gazociągu NABUCCO. Umowa międzyrządowa powinna stworzyć stabilną podstawę prawną dla realizacji inwestycji, gwarantować wsparcie ze strony instytucji państwowych na etapie przygotowania i realizacji projektu, w tym przez powołanie specjalnej komisji międzyrządowej. Elementem umowy mogą być m.in. gwarancje dotyczące dostaw ropy naftowej oraz jej tranzytu bez przeszkód. Prognozy Projekt Brody Płock to inwestycja, która z uwagi na swój charakter, uwarunkowania polityczne i ekonomiczne, wymaga współfinansowania przez Unię Europejską. Aby je otrzymać, MPR Sarmatia sp. z o.o. powinna złożyć wniosek do Komisji Europejskiej najpóźniej we wrześniu bieżącego roku i uzyskać jej decyzję do końca roku. Należy podkreślić, że warunek realizacji i rozliczenia inwestycji do końca 2015 r., postawiony przez organy unijne, pozostaje realny, a projekt już obecnie znajduje się w zaawansowanej fazie przygotowań. Istotnym warunkiem jest odpowiedni harmonogram i organizacja prac budowlanych tak, aby projekt zakończył się w zaplanowanym terminie, tj. w 2015 r. Głównym warunkiem jest ich rozpoczęcie nie później niż w połowie 2014 r., a to wymaga podjęcia zasadniczych decyzji. Do najważniejszych z nich należą: podpisanie wielostronnej umowy międzyrządowej wspierającej EAKTR do końca 2013 r.; decyzja udziałowców o realizacji inwestycji, której podjęcie jest niezbędne najpóźniej do połowy I kwartału 2014 r.; podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w I kwartale 2014 r.; podpisanie umów z podmiotami finansującymi inwestycję do końca IV kwartału 2013 r.; uzyskanie pozwolenia na budowę w I kwartale 2014 r. decyzji udziałowców o kontynuacji prac. Ważne są również decyzje na poziomie państwowym i międzynarodowym. Niezaprzeczalnie, najistotniejszym obecnie celem jest dotrzymanie terminu, będącego warunkiem dofinansowania Unii Europejskiej. Tylko przy wsparciu finansowym ze strony Unii inwestycja w części podstawowej będzie opłacalna. Należy wobec tego mieć nadzieję, że do końca 2013 r. zostaną podjęte wszystkie niezbędne decyzje i wypełnione wszystkie formalności, a Komisja Europejska podejmie decyzję o przeznaczeniu wyznaczonej sumy na rurociąg Brody Płock. Literatura [1] Aktualna publikacja WE Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na rok 2020 i w dalszej perspektywie plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, Bruksela, r. [2] Materiały udostępnione przez MPR Sarmatia sp. z o.o. [3] Opracowania własne ILF (Studium aspektów technicznych wykorzystania rurociągów przesyłowych r.n. łączących UE z krajami trzecimi 2010, Projekt Odessa Brody Płock: Ramowy biznes plan 2006). [4] Biznesplan dla projektu rurociągu Brody Płock opracowany przez PWC [5] Projekt euroazjatyckiego korytarza transportu r.n. opracowany przez Granherne Podsumowanie Realizacja projektu Brody Płock przyniesie korzyści, zaspokajając rosnący europejski popyt na ropę naftową, zapewniając stabilne źródło dostaw z regionu Morza Kaspijskiego oraz umożliwiając dywersyfikację dostaw ropy. Projekt przyczyni się również do zwiększenia solidarności energetycznej Europy dzięki połączeniu ukraińskiego systemu transportu ropy naftowej z systemami polskim i europejskim. Realizacja inwestycji byłaby pierwszym poważnym krokiem w integracji gospodarki i rozwoju dalszej współpracy i partnerstwa między UE, Ukrainą, Gruzją i krajami wydobywającymi ropę naftową w regionie Morza Kaspijskiego. Należy także podkreślić, że inwestycja ta pozwoliłaby na zakończenie kolejnego etapu w realizacji idei Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Spośród kilku wariantów tras rurociągu wybrano wariant optymalny pod względem warunków środowiskowych, ekonomicznych i ryzyk związanych z realizacją. W celu ukończenia projektu konieczne jest jednak przede wszystkim podjęcie 64 lipiec - wrzesień 3 / 2013 [06]

Informacja o stanie i perspektywach realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody Płock

Informacja o stanie i perspektywach realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody Płock Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 marca 2011 Informacja o stanie i perspektywach realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody Płock Projekt budowy rurociągu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego Terminal LNG Tadeusz Zwierzyński - Wiceprezes Zarządu PGNiG Warszawa, 1 grudnia 2006 roku Agenda 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal. LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa

Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal. LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku energetyka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Lp. Nazwa dokumentu Tak N/D 1. studium wykonalności Planowana data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Piotr Bujalski Zastępca Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 7 marca 2013 GAZ-SYSTEM S.A.

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu Strona znajduje się w archiwum. GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu 4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34359 (2012/N) Polska pomoc na rzecz budowy rurociągu naftowego Brody Adamowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34359 (2012/N) Polska pomoc na rzecz budowy rurociągu naftowego Brody Adamowo KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.03.2013 C(2013) 1155 final corr. WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.34359 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r.

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. ŁÓDŹ, 03.04.2009 NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. DOTYCZY: wykonanie koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu

Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu Jan Chadam Prezes Zarządu Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 29 Październik 2014 GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz Zakład Inżynierii Gazownictwa Politechnika Warszawska Warszawa, kwiecień 2006 roku 1 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2025 roku Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kierunki strategiczne KIERUNEK 1 Budowa pozycji Spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I Prezentacja Projektu Podobieństwa i dysproporcje pomiędzy miastami HRUBIESZÓW Siedziba powiatu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W CIESZYNIE

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W CIESZYNIE PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W CIESZYNIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Działanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw.

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw. Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania dr Marcin Pchałek adw. Paulina Kupczyk Kluczowe etapy oceny habitatowej: Etap pierwszy: Screening Etap drugi:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Doświadczenia JASPERS w ocenie projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Konferencja Rozkopane, zbudowane, zasypane priorytety środowiskowe POIiŚ w woj. pomorskim wymiana doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu Warszawa, 14 grudnia 2011 GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A.: Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE Bełchatów, kwiecień 2010 Układ przygotowania i transportu CO 2 do miejsc składowania Stacja przygotowania CO 2 do transportu Układ oczyszczania CO 2 (osuszanie,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht

PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht Warszawa, 22.03.2013 Konferencja Rzeczpospolitej Rynek gazu ziemnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy PREZENTACJA RAPORTU Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht Cele raportu Stan infrastruktury gazowej

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce Październik, 2013 r. Jak powstał GAZ-SYSTEM S.A.? Ważne fakty GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: ODTWORZENIE SZLAKU WODNEGO E-40 NA ODCINKU DNIEPR- WISŁA: OD STRATEGII DO PLANOWANIA

PROJEKT: ODTWORZENIE SZLAKU WODNEGO E-40 NA ODCINKU DNIEPR- WISŁA: OD STRATEGII DO PLANOWANIA Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Państwowego Dniepro-Bużański Szlak Wodny N.T. Kotecki PROJEKT: ODTWORZENIE SZLAKU WODNEGO E-40 NA ODCINKU DNIEPR- WISŁA: OD STRATEGII DO PLANOWANIA STRESZCZENIE Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A.

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. Co oznaczają dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu? S Y S T E M, K T Ó R Y Ł Ą C Z Y Kim jesteśmy? GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 11 Podsumowanie i wnioski W 869.11 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz.

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. -1MX WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. 78/10 Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. SIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPfc. 2010-03- 0 3 Pan Janusz Kochanowski

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne Załącznik do Uchwały nr 32/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 21 września 2015 r.. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

wraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej potwierdzenie wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej W związku z ogłoszonym w dniu 01.12.2010 r. naborem projektów do działania IV.1 PO RPW bardzo proszę o interpretację poniżej opisanej sytuacji: Zgodnie z dokumentem Procedura naboru projektów do Listy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

Przebieg linii LDP Podsumowanie prac

Przebieg linii LDP Podsumowanie prac Z Studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa- Łódź-Poznań/Wrocław Przebieg linii LDP Podsumowanie prac Poznań, 27.03.2013 r. Nazwa projektu: Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa, 11 marca 2015 r. Wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne dla działań wdrażanych za pośrednictwem projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-2015. Konferencja prasowa Ministra Transportu Jerzego Polaczka

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-2015. Konferencja prasowa Ministra Transportu Jerzego Polaczka Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-2015 Konferencja prasowa Ministra Transportu Jerzego Polaczka Warszawa, lipiec 2007 Program Budowy Dróg g Krajowych na lata 2007-2015 Dokument średniookresowy

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Porozumienie między Burmistrzami Porozumienie między burmistrzami to ruch europejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie Kryteria formalne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) RPO WL 2007-2013_1.4B LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W SIECI DRÓG Kazimierz Jamroz Lech Michalski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I

DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I DROGA WODNA ŁĄCZĄCA KRAINĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Z POJEZIERZEM EŁCKIM I KANAŁEM AUGUSTOWSKIM. ETAP I Koncepcja połączenia KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 149 958 510,61 PLN 91 858 269,77 PLN. 41 446 451,32 PLN % dofinansowania 45,11%

UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 149 958 510,61 PLN 91 858 269,77 PLN. 41 446 451,32 PLN % dofinansowania 45,11% Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00 Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno-Młynowo-Muławki k/kętrzyna oraz gazyfikacja gmin Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Okres

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności przedsięwzięcia

Analiza wykonalności przedsięwzięcia Analiza wykonalności przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej 1.Wykonawca 2.Cele opracowania 3.Zakres prac Grzegorz

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo