Umowa uczestnictwa. course of japanese language. Imię Nazwisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa uczestnictwa. course of japanese language. Imię Nazwisko"

Transkrypt

1 course of japanese language ポズナニ 西 尾 合 気 道 部 協 会 Umowa uczestnictwa Zdjęcie wklej lub wdrukuj zawarta w dniu pomiędzy organizatorem kursu Poznańskim Stowarzyszeniem Aikido Nishio NP Regon reprezentowanym przez: Karol Kroll a mię..nazwisko.. PESEL Data urodzin..miejscowość. Adres zameldowania Adres zamieszkania Adres Numer telefonu Nazwa szkoły / uczelni, do której uczęszczasz.. 1. Deklaruję, Ŝe będę uczęszczał/a na zajęcia języka japońskiego w roku szkolnym 2014/15, nie opuszczę więcej niŝ 10-ć jednostek lekcyjnych. 2. Deklaruję, Ŝe sumiennie i systematycznie będę wywiązywał/a się z obowiązków związanych z uczestnictwem zajęciach językowych. 3. Zobowiązuję się uiszczać opłatę za kurs języka japońskiego do dnia 10- kaŝdego miesiąca na konto WBK S.A. V O/Poznań z dopiskiem j. japoński (miesiąc) w kwocie 50,00zł (pięćdziesiątzłotych). 4. Zezwalam na wykorzystanie informacji oraz publikacji zdjęć dot. kursu j. japońskiego w artykułach prasowych i medialnych. 5. Zapoznałem/ am się: przyjmuję do wiadomości warunki, akceptuje regulamin kursu zamieszczonego na stronie 6. Umowa wygasa po wywiązaniu się stron ze wszystkich zobowiązań. 7. Umowa została sporządzona w jednobrzmiących dwóch egzemplarzach dla kaŝdej ze stron. Na podstawnie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr.101. poz z późn. zm.). UpowaŜniam projektodawcę do przetwarzania moich danych osobowych jako uczestnika zajęć. UpowaŜnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uczestnika zajęć, który nie ukończył 18 roku Ŝycia, będzie w jej imieniu wydana przez przedstawiciela ustawowego / rodzice / opiekun prawny/. mię Nazwisko. podpis uczestnika kursu / opiekuna Poznań, dnia. 1 NHONGO 私 は 日 本 語 を 愛 して

2 Regulamin zajęć języka japońskiego NFORMACJE OGÓLNE 1) Kurs j. japońskiego jest samofinansującą się inicjatywą skierowaną dla osób chcący zainwestować w przyszłość lub rozszerzyć swoje zainteresowania. Uczestnicy zgłaszającej się z własnej inicjatywy, chcący poznać język i kulturę Japonii. Zajęcia to praktyczna nauka j. japońskiego wraz z dodatkowymi elementami ekspresji kulturalnej. a) pierwszy etap realizowany był w roku szkolnym Przez Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio. W budynku X Liceum b) drugi etap realizowany był roku szkolnym Przez Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio. W budynku X Liceum c) trzeci etap realizowany był roku szkolnym Przez Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio. W budynku X Liceum d) czwarty etap realizowany był roku szkolnym Przez Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio. W budynku X Liceum e) piąty etap realizowany jest w roku szkolnym Przez Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio. W budynku X Liceum 2) Zajęcia nie są skierowane dla osób, które chcą tylko spróbować tzw. liznąć języka, słomiany zapał, przyjść na okres próbny. 3) Podstawowym kryterium oceny postępu w nauce jest wynik testów na którą uczestnik kursu sam pracuje. 4) Kurs przewiduje nauczanie języka japońskiego, które będzie organizowane w zespołach liczących maksymalnie po kursantów z uwzględnieniem osób z listy rezerwowej. 5) Organizator wystawia zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach językowych. 6) Koszt środka transportu pokrywa uczestnik zajęć. 7) Koszt ubezpieczenia NN i inne ponosi uczestnik we własnym zakresie i woli. 8) Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie projektu. Stosowne zmiany będą uzgadniane w porozumieniu z dyrekcją szkoły, na terenie, którego jest realizowany projekt. a) organizator kursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, co do odbywania zajęć w porozumieniu z partnerami projektu. b) wszystkie informacje dotyczące projektu oraz procedury przebiegu rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej c) wszelkie informacje i pytania naleŝy kierować bezpośrednio do organizatora zajęć: telefonicznie , lub 2 NHONGO 私 は 日 本 語 を 愛 して

3 2 CELE ZADANA PROJEKTU Uczestnictwo w projekcie umoŝliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych w toku, których odbywa się nauczanie języka japońskiego i ekspresji kulturalnej. Projektodawca organizuje zajęcia dodatkowe dla osób zgłaszających się z własnej woli z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans moŝliwości rozwojowych. ZałoŜenia mają charakter kompleksowy, oferuje szeroki i całościowy zakres usług edukacyjnych, co sprawia, Ŝe moŝe w nim uczestniczyć znaczna grupa ochotników rekrutujących się z róŝnych środowisk społecznych. Pomysłodawca nie widzi przeszkód w uczestnictwie osób niepełnosprawnych, wiek powyŝej szkoły gimnazjalnej, obcokrajowców, innych wyznań. 3 R E K R U T A C J A 1) nformuje się, Ŝe liczba miejsc jest ograniczona. 2) Grupy liczą maksymalnie kursantów z uwzględnieniem osób z listy rezerwowej. 3) Uczestnicy kursu zostaną wyłonieni w sposób bezstronny i transparentny. a) - y etap; test pisemny kwalifikacyjny sylabariuszy Hiragana lub Katakana. b) - i etap test ustny (rozmowa kwalifikacyjna - jeśli wymaga tego sytuacja) 4) Do udziału w kursie uprawnione są osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podwyŝszenia kwalifikacji językowych i spełniają jednocześnie wszystkie wymienione poniŝej warunki: 5) Są uczniami szkół ponad gimnazjalnymi, posiadają: zameldowanie stałe, czasowe na terenie miasta Poznania, powiatu poznańskiego. 6) Poprawnie wypełniony i złoŝyły formularz zgłoszeniowy (umowa uczestnictwa) podpisany przez osoby prawne i upowaŝnione. 7) Ocena pozytywna z testu kwalifikacyjnego. 4 ZAJĘCA JĘYKOWE KONTROLA POZOMU NAUCZANA 1) Zajęcia odbywają się w godzinach pozalekcyjnych popołudniowych dogodny dla większości uczestników. 2) Zajęcia odbywają się w izbach lekcyjnych dostosowanych do tego typu zajęć. 3) Czas jednostki lekcyjnej to 60 minut dwa razy w tygodniu z wyłączeniem, gdy placówka edukacyjna jest nieczynna. 4) Planowana liczba jednostek zajęć to w przybliŝeniu 80 godzin z wyłączeniem, gdy placówka edukacyjna jest nieczynna. 5) Zajęcia prowadzi lektor j. japońskiego z tytułem magister lub licencjatem. 6) Zajęcia grupy zaawansowanej po uprzednim zdaniu egzaminu prowadzone są przez native speakers. 7) Organizator zapewnia testy i materiały pomocnicze do nauki j. japońskiego. 8) Zajęcia językowe dostosowane są do tempa i poziomu opanowanego materiału przez uczestników. 9) Proces nauczania kontrolowany jest poprzez obowiązkowe testy nie rzadziej niŝ co 2 miesiące. 10) Test kontrolny nie pisze się podczas zajęć obowiązkowych. 3 NHONGO 私 は 日 本 語 を 愛 して

4 11) Test ostateczny Olimpiada Języka Japońskiego jest podsumowaniem zajęć wraz z wyłonieniem najlepszego kursanta roku osób uczących się w procesie edukacji nieformalnej. a) organizator wzorem lat ubiegłych dołoŝy wszelkich starań, aby wręczyć nagrody dla zwycięscy olimpiady. 12) Organizator zastrzega prawo wniesienie zmian mających dostosowanie zajęć do potrzeb uczestników. 5 OBOWĄZK UCZESTNKA ZAJĘĆ 1) Obowiązkiem uczestnika kursu jest systematyczne i punktualne uczestnictwo w zajęciach. 2) Obowiązkiem uczestnika kursu jest rzetelne podejście do nauki. 3) Zabrania się spoŝywania wszelkich napojów i posiłków podczas zajęć językowych. 4) Zabrania się uczestnictwa w zajęciach: b) w odzieniu o nie miłym zapachu. c) braku higieny osobistej. d) nie stosownym ubraniu. e) uŝywania słów ogólnie uwaŝanych za wulgarne. f) uŝywania osobistych odtwarzaczy fonicznych i rozmów telefonicznych. 5) Uczestnicy naruszający porządek zajęć i systematycznie opuszczają zajęcia przewidziano kary porządkowe. a) upomnienie. b) frekwencja kursanta na zajęciach, która nie moŝe być niŝsza 10 jednostek lekcyjnych w ciągu 10-u miesięcy. c) usunięcie z listy wraz z konsekwencjami prawnymi zawarte w regulaminie. (Patrz 9 i 8 p1 + przykład) 6) Frekwencja kursanta na zajęciach, która nie moŝe być niŝsza 10 jednostek lekcyjnych w ciągu 10-u miesięcy. 7) Nieobecność powyŝej 10-iu jednostek lekcyjnych 10-u miesięcy spowoduje: a) upomnienie e pierwsze b) upomnienie e drugie c) usunięcie z listy wraz z konsekwencjami prawnymi zawarte w regulaminie. d) Uczestnik zostanie obciąŝony kosztami uczestnictwa w projekcie wpłacając róŝnicą od momentu usunięcia pokrywając tym samym całkowity 10-cio miesięczny koszt uczestnictwa. (Patrz 9 i 8p1 + przykład) 8) Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione odnotowane u lektora prowadzącego w dzienniku lekcyjnym. 9) Opłaty za zajęcia w wysokości zawartej w formularz zgłoszeniowy (umowa uczestnictwa) uczestnik dokonuje na podany nr konta bankowego do dnia 10-ego kaŝdego miesiąca. a. Celem obniŝenia kosztów związanych z opłatami przelew bankowy istnieje moŝliwość przed terminowego dokonywanie uregulowań podając miesiące na przelewie bankowym. 10) Uczestnik kursu na pierwsze zajęcie przynosi wypełniony poprawnie i czytelnie formularz zwanym umowa uczestnictwa w dwóch egzemplarzach po jednej dla stron. 11) W sytuacjach wyjątkowych i specyficznych o formie rozliczenia decyduje organizator 4 NHONGO 私 は 日 本 語 を 愛 して

5 6 UPRAWNENA BENEFCJENTÓW OSTATECZNYCH 1) Kursant ostateczny otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne na zajęciach oraz program zajęć. 2) Przysługuje prawo do wyboru starosty grupy, który reprezentuje grupę kursantów. 3) Tryb wyboru starosty grupy określają kursanci. 4) Kursant ma prawo do wyraŝenia swojego zdania w stosunku do rozwiązań organizacyjnych, technicznych, sposobu prowadzenia zajęć, moŝe to wyrazić za pośrednictwem starosty grupy, w formie zgłaszania uwag koordynatorowi kursu lub organizatorowi. 5) Po zakończeniu udziału w projekcie kaŝdy uczestnik otrzyma na Ŝądanie zaświadczenie. 7 ORGANY DZAŁANA, REALZUJĄCE PROJEKT Organizator i koordynator oraz pozostali współpracownicy realizują zadanie działają w oparciu o opracowany i zaakceptowany zakres obowiązków i zadań. W/w organy czuwają nad prawidłowym i zgodnym z planem działania przebiegiem zadaniem, reprezentują go na zewnątrz, sprawują nadzór pedagogiczny i merytoryczny są odpowiedzialne za jego realizację. Wszelkie dane personalne o kursantach bez zezwolenia nie zostaną przekazane osobom trzecim. Po zakończeniu kursu zostaną one zniszczone. 5 NHONGO 私 は 日 本 語 を 愛 して

6 8 REZYGNACJA/ USUNĘCE UCZESTNKA PROJEKTU 1) Skreślenie z listy uczestników kursu moŝe nastąpić: a) na złoŝony w formie pisemnej wniosek uczestnika b) w przypadku nieuzasadnionej absencji na zajęciach patrz 5. c) w przypadku raŝącego naruszenia zasad współŝycia społecznego i regulaminu zajęć. 2) Po skreśleniu z listy uczestników kursu, uczestnik zobligowany jest do rozliczenia się z wszelkich zobowiązań wobec organizatora. Skreślenie z listy uczestników projektu dokonuje organizator przedsięwzięcia na wniosek koordynatora lub lektora. 3) W przypadku rezygnacji/usunięcia kursanta zobowiązany jest do rozliczenie się z wszelkich zobowiązań wobec projektodawcy. Rezygnacja /usunięcie z zajęć zobowiązuje do uregulowania róŝnicy od momentu rezygnacji do momentu zakończenia realizacji projektu wpłacając róŝnicą na wspomniane konto bankowe. Przykład 1) Opłata miesięczna 50,00zł 2) Uczestnik rezygnuje/usunięty w 4-m miesiącu z zajęć językowych i uregulował łączną kwotą 200,00zł 3) Kurs trwa 10 miesięcy. 4) Całkowity koszt kursu to 500,00zł 5) Uczestnik reguluje resztę zobowiązania kwotą 300,00zł. 9 POSTANOWENA KOŃCOWE 1) Prawo do rozstrzygania kwestii nieobjętych niniejszym regulaminem przysługuje organizatorowi zadania. 2) Od decyzji organizatora kursu uczestnikom przysługuje odwołanie. 3) Stroną Przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń nieuregulowanych niniejszą umową uczestnictwa i stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy uczestnictwa jest Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział Cywilny. 4) Umowa i zobowiązania wygaszają po wywiązaniu się stron ze wszystkich zobowiązań. 6 NHONGO 私 は 日 本 語 を 愛 して

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011r. Obowiązuje od 1 marca 2011r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-EFS-271-IV-3/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL. 09.06.02-14-279/14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez miasto stołeczne Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA 1 Postanowienia ogólne 1) Projekt Podyplomowa Akademia MBA realizowany jest przez Wnioskodawcę/ Organizatora, czyli WyŜszą Szkołę Zarządzania inaczej zwaną WyŜszą Szkołą Zarządzania / Polish Open University

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O STAś w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe Ŝycie

WZÓR. UMOWA O STAś w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Załącznik nr 3 do Regulaminu WZÓR UMOWA O STAś w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Powiat bialski/powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej 21-500

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PORADNIK STAŻYSTY Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KREATYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu specjalistycznego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp.

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp. REGULAMIN Rozdział 1. Wstęp. Niniejszy Regulamin Firmy Move On Nauka języka angielskiego Dominika Szawerna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr UDA POKL.09.01.02-10-052/11. Łódź, 2013 Wersja 3 1

Umowa o dofinansowanie nr UDA POKL.09.01.02-10-052/11. Łódź, 2013 Wersja 3 1 Łódź, 04.09.2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu systemowego pt.: Wyjątkowy uczeń realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej regulaminem określa zasady: powoływania,

Bardziej szczegółowo

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo