ZARZ DZANIE KONTAMI BANKOWYMI NA PRZYKŁADZIE APLIKACJI WYKORZYSTUJACEJ STANDARD OFX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE KONTAMI BANKOWYMI NA PRZYKŁADZIE APLIKACJI WYKORZYSTUJACEJ STANDARD OFX"

Transkrypt

1 ZARZ DZANIE KONTAMI BANKOWYMI NA PRZYKŁADZIE APLIKACJI WYKORZYSTUJACEJ STANDARD OFX WALDEMAR KARWOWSKI, ALEKSANDRA SAWCZUK, ARKADIUSZ ORŁOWSKI Katedra Informatyki SGGW Streszczenie Artykuł przedstawia podstawy standardu Open Financial Exchange (OFX) oraz proces formułowania zało e, projektowania i tworzenia prostego systemu do obsługi wyci gów bankowych. Omówiono podstawowe elementy standardu i ich rol w dokumencie OFX. Przedstawiono przykładowe komunikaty ze szczególnym uwzgl dnieniem zapyta dotycz cych wyci gu bankowego. Nast pnie zaprezentowano wymagania programu oparte o rozpoznane potrzeby potencjalnych u ytkowników. Przedstawiono najwa niejsze elementy projektu oraz omówiono wykorzystane technologie. Na ko cu sformułowano wnioski i do wiadczenia zebrane podczas realizacji projektu. Słowa kluczowe: OFX, XML, informatyczne systemy bankowe, wymiana danych 1. Wst p Współcze nie praktycznie wsz dzie, niezale nie od tego czy jest to urz d, instytucja finansowa, firma produkcyjna czy usługowa nast puje wymiana danych. Dane dotycz klientów, produktów a tak e zwi zanych z nimi operacji finansowych. Przekazywane s one w ró nej postaci, pomi dzy wieloma systemami i programami, działaj cymi w ró nych firmowych działach. Je eli dane te s przekazywane w ró nych formatach to staje si to uci liwe dla tych, którzy chc je wykorzysta w innej aplikacji w postaci innej ni ródłowa. R czne przepisywanie jest do przyj cia tylko w przypadku niewielkich dokumentów. Konwertowanie danych przez pracowników, nawet przy pomocy rozmaitych narz dzi, jest uci liwe, czasochłonne i niestety do cz sto bywa działaniem generuj cym bł dy. W efekcie na wi ksz skal jest to post powanie bardzo kosztowne, co szczególnie w okresie kryzysu finansowego, ma niebagatelne znaczenie. Obecnie obrót pieni dza odbywa si przede wszystkim w formie elektronicznej, tradycyjne formy: monety, banknoty czy czeki maj znaczenie drugorz dne, natomiast dane o operacjach finansowych s bardzo wa ne, powinny by przekazywane i przetwarzane w mo liwie najkrótszym czasie. W odpowiedzi na te potrzeby powstały ró ne standardy do bezpo redniej wymiany informacji finansowych, jednym z najwa niejszych jest OFX [1]. Standard ten jest bardzo obszerny ze wzgl du na ilo czynno ci bankowych jakie obsługuje, zajmuje si te bezpiecze stwem wymiany danych oraz synchronizacj. Jednak e firmy w zale no ci od potrzeby mog wykorzystywa tylko niektóre jego elementy. Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak mo na usprawni zarz dzanie kontem bankowym oraz zbadanie czy mo na przy pomocy powszechnie dost pnych narz dzi programistycznych zbudowa funkcjonaln aplikacj wspieraj c standard OFX. Praca jest cz ci wi kszego cyklu bada na temat re-

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, prezentacji informacji finansowych w j zyku XML [2]. Oprócz walorów technicznych wyniki mog stanowi podstaw integracji koncepcji z dziedziny operacji finansowych w formie modelu ontologicznego. 2. Podstawy standardu OFX W dobie informatyzacji wielu klientów instytucji finansowych korzysta ze swoich rachunków bankowych poprzez strony WWW. Dla przeci tnego u ytkownika korzystaj cego z bankowo ci elektronicznej przejrzenie historii swoich transakcji, które prawdopodobnie nie s zbyt liczne, nie jest zadaniem trudnym. Do tego wystarczaj podstawowe usługi dostarczane przez dany bank. Problem pojawia si wtedy, gdy indywidualny klient lub instytucja finansowa, generuje miesi cznie kilka tysi cy transakcji na swoim rachunku bankowym i dost pne proste narz dzia staj si niezbyt wygodne. W zwi zku z rosn ca liczb transakcji zawieranych za po rednictwem sieci internetowej pojawiło si zapotrzebowanie na nowoczesne narz dzia, które umo liwiły by szybk, spójn i uniwersaln komunikacj pomi dzy klientami a bankami. Odpowiedni podstaw do sformalizowania wymiany takich danych okazał si j zyk znaczników XML (extensible Markup Language). Jest to standard tekstowy, którego podstawowym celem jest przechowywanie danych i ich struktury, a nie ich prezentacja. Podstawow jego cech jest samoopisywalno dobrze nazwane znaczniki w dokumencie XML opisuj warto ci jakie zawieraj i co one oznaczaj. Teksty przygotowane w ten sposób mo na formatowa na ró ne sposoby i poddawa je dalszemu przetwarzaniu. Dodatkowo cech tego j zyka s jasno i jednoznacznie zdefiniowane reguły tworzenia dokumentów oraz łatwo w tworzeniu oprogramowania korzystaj cego z tych e dokumentów. Jest to standard otwarty i niezale ny od platformy, został utworzony i jest rozwijany przez niedochodow organizacj W3C na otwartej bezpłatnej licencji. XML stał si podstaw kilku standardów w bran y finansowej, najbardziej popularnym z nich jest OFX który powstał w 1997 roku dzi ki współpracy trzech firm: CheckFreeCorp, Intuit Inc. oraz Microsoft Corporation. Standard ten jest, jak sama nazwa wskazuje, standardem otwartym oznacza to, e ka dy, zarówno klient indywidualny jak i du a instytucja finansowa, mo e bezpłatnie z niego korzysta. W szczególno ci standard OFX wspomaga szeroki zakres finansowych czynno ci, takich jak: wyci gi bankowe, karty kredytowe, przelewy rodków, po yczki, płatno ci konsumenckie, płatno ci firmy, wyci gi brokerskie, wł czaj c w to histori transakcji, bie ce portfele akcji, salda dla normalnych kont i planów oszcz dno ciowych 401(k) (Brokerage and mutual fund statement download, including transaction history, current holdings, and balances for normal accounts and 401(k) accounts), przedstawienia do zapłaty i wypłaty, formularze podatkowe, pobieranie obrazów dla celów bankowych. Udost pniony jest równie mechanizm automatic 1 Way OFX (Active Statements/Web Connect), który umo liwia instytucji finansowej dostarczanie historii transakcji ze stron internetowych z aplikacjami bankowymi bezpo rednio do klientów, którzy u ywaj programu MS Money. Wyci gi s dostarczane do aplikacji klienckiej w postaci pliku zgodnego ze schematem OFX. Drug grup funkcjonalno ci stanowi wspomaganie komunikacji pomi dzy instytucjami finansowymi wł czaj c takich członków jak: banki, domy maklerskie, partnerzy handlowi, doradcy finansowi czy agencje rz dowe. Ponadto OFX wspomaga szeroki zakres nakładek (front end applications) w tym aplikacje internetowe, obsługuj c wszystkie typy usług finansowych na wszystkich platformach. Dzi ki otwarto ci i rozszerzalno ci standard znajduje zastosowanie nie tylko w realiach ameryka skich, mo e by stosowany w innych krajach.

3 88 Waldemar Karwowski, Aleksandra Sawczuk, Arkadiusz Orłowski Zarz dzanie kontami bankowymi na przykładzie aplikacji wykorzystujacej standard OFX Standard zakłada działanie w modelu klient - serwer. Najogólniej mówi c komunikacja w systemie OFX odbywa si za pomoc par zapytanie odpowied. Zapytanie ma posta dokumentu XML zgodnego ze schematem OFX, który jest przesyłany przez aplikacj klienck do serwera. Serwer na zapytanie klienta wysyła odpowied, która ma równie struktur dokumentu XML. Ma to odwzorowanie w nazewnictwie znaczników: nazwy znaczników oznaczaj cych zapytania ko cz si literami RQ, natomiast nazwy znaczników oznaczaj ce odpowiedzi serwera literami RS. Przedstawimy teraz w skrócie budow dokumentu OFX, jest ona zdefiniowana za pomoc schematów XML. Na pocz tku pliku OFX znajduje si typowa deklaracja XML, za bezpo rednio po niej deklaracja OFX: <?xml version="1.0" encoding="utf 8"?> <?OFX OFXHEADER="200" VERSION="211" SECURITY="NONE" OLDFILEUID="NONE" NEWFILEUID="NONE"?> Wszystkie atrybuty w deklaracji OFX s wymagane i przyjmuj warto NONE je li klient albo serwer ich nie wykorzystuj. OFXHEADER okre la wersj deklaracji OFX; specyfikacja korzysta z wersji tej instrukcji, zatem warto tego atrybutu jest 200. VERSION okre- la numer wersji OFX w jakiej b d zapisywane kolejne bloki dokumentu OFX; dla specyfikacji OFX warto atrybutu wynosi 211. SECURITY okre la typ poziomu zabezpieczenia je eli jest u yte dla bloków OFX; mo e przyjmowa dwie warto ci: NONE albo TYPE1. OLDFILEUID identyfikuje ostatnie zapytanie i odpowied, która została otrzymana i przetworzona przez klienta. NEWFILEUID jednoznacznie identyfikuje plik z zapytaniem. NEWFILEUID musi by wysłany z ka dym zapytaniem oraz serwer musi umie ci ten sam identyfikator w odpowiedzi. Ma to na celu szybkie zidentyfikowanie dwóch tych samych zapyta i jest tak e wykorzystywane w obsłudze bł dów. Po deklaracji nast puje wła ciwy blok OFX, rozpoczyna si on od bloku zwanego top level OFX. Jest to korze dokumentu z elementem głównym OFX i odno nikiem do głównego schematu standardu OFX, którym jest plik OFX2_Protocol.xsd. Plik ten zawiera ł cza do pozostałych schematów OFX. Przykładowo: <ofx:ofx xmlns:ofx="http://ofx.net/types/2003/04" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema instance" xsi:schemalocation="http://ofx.net/types/2003/04 OFX2_Protocol.xsd"> Struktura dokumentu jest hierarchiczna, wszystkie kolejne bloki s zagnie d one w blokach wy szego poziomu. Drugi blok to zestawy wiadomo ci i wersje kontrolne (Message Sets and Version Control). OFX organizuje wiadomo ci w zestawy. Ogólnie zestawy te zawieraj cało (lub cz ) usługi jak chciałby wykona u ytkownik serwisu obsługuj cego OFX. Znaczniki zestawów wiadomo ci s nazywane według nast puj cej konwencji: <xxxmsgsrqvn> danie skierowane do serwera, oraz <xxxmsgsrsvn> odpowied z serwera, gdzie xxx oznacza konkretn operacj bankow, natomiast n oznacza numer wersji kontrolnej, która została u yta w wiadomo- ci; dla schematu OFX w wersji (i poprzednich) warto ta zawsze wynosi 1. Ka da pojedyncza wiadomo musi by zawarta w odpowiednim dla niej zestawie wiadomo ci. Z kolei zestawy wiadomo ci musz spełnia nast puj ce zasady: zapytanie RQ mo e zawiera co najwy ej jedno opakowanie zestawu wiadomo ci (message set wrapper) ka dego typu; wszystkie wiadomo ci umieszczone wewn trz jednego zestawu musz pochodzi z tej samej wersji kontrolnej; serwer musi odpowiada u ywaj c tych samych zestawów wiadomo ci i wersji jakie zostały u yte w pliku

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, z daniem. Zestawy wiadomo ci w pliku OFX musz pojawia si w ustalonym porz dku, na przykład SIGNONMSGSRQV1 (Signon) musi poprzedzi SIGNUPMSGSRQV1 (Signup). Trzeci blok to opakowania synchronizacji (Synchronizations wrappers). Standard OFX zapewnia synchronizacj danych. Jest ona wykorzystywana w przypadku wyst pienia bł dów, na przykład zapewnia prawidłowe przetworzenie zapyta pochodz cych z wielu aplikacji jednego klienta, na przykład odtwarza dane z backupu. Kolejnym blokiem OFX jest transakcja (transaction). Transakcja składa si z wiadomo ci i z dodatkowych informacji z ni zwi zanych, takich jak np. unikalny identyfikator transakcji, który jest u ywany, aby zapobiec ewentualnej niejednoznaczno ci w dopasowywaniu zapytania i zwi zanej z nim odpowiedzi. Instrukcje inne ni SONRQ/SONRS (element ten identyfikuje i autoryzuje u ytkownika wobec instytucji finansowej) s przetwarzane jako transakcje. Ka da wiadomo jest otoczona odpowiadaj cym jej opakowaniem transakcji (transaction wrapper). Nazwy opakowa transakcji s budowane wg wzoru: <xxxtrnrq>/<xxxtrnrs>. Ka de opakowanie transakcji otacza pojedyncz transakcj, np. opakowanie transakcji <LOANSTMTTRNRS> otacza odpowied serwera <LOANSTMTRS>. Najbardziej zagnie d ony blok to wiadomo ci. Specyfikacja OFX u ywa tak e jednolitej konwencji do nazywania znaczników poszczególnych instrukcji w zale no ci od ich funkcji. Poni sza tabela przedstawia te grupy razem z przykładem konkretnego polecenia dla zapytania RQ. Grupa wiadomo ci Tabela 1. Konwencja w nazewnictwie znaczników w OFX RQ Przykład RQ Funkcja Basic <xxxrq> <STMTRQ> odczyt czynno ci Add <xxxrq> tworzenie nowej instancji obiektu Modify <xxxmodrq> <PMTMODRQ> modyfikacja Delete <xxxdelrq> <PAYEEDELRQ> usuwanie Cancel (1) <xxxcanrq> anulowanie Cancel (2) <xxxcancrq> <PMTCANCRQ> anulowanie ródło: Przykładowo wiadomo dla wyci gu bankowego składa si z zapytania <STMTRQ> i odpowiedzi <STMTRS>. 3. Wyci g bankowy w OFX Za pomoc standardu OFX klient mo e utworzy wyci g elektroniczny zawieraj cy takie same informacje jak wyci g bankowy na papierze. Aplikacje klienckie zazwyczaj pozwalaj u ytkownikom zobaczy dokonane transakcje i prowadz u ytkowników poprzez proces ksi gowania ich przychodów i wydatków na podstawie transakcji zarejestrowanych przez serwer instytucji finansowej. Ka da transakcja finansowa ma swoje ID nadane przez instytucj finansow, dzi ki czemu w systemie OFX sprawdzane jest czy dana transakcja została przetworzona tylko raz. danie wyci gu bankowego mo e zawiera daty pocz tkowe i ko cowe. OFX mo e tak e u ywa

5 90 Waldemar Karwowski, Aleksandra Sawczuk, Arkadiusz Orłowski Zarz dzanie kontami bankowymi na przykładzie aplikacji wykorzystujacej standard OFX ko cowej daty jako pocz tkowej przy nast pnym daniu wyci gu bankowego. Schemat wyci gu bankowego wymaga, aby klient okre lił konto, z którego chce otrzyma list transakcji, oraz eby wskazał czy serwer powinien ci ga transakcje i/lub salda konta. Je eli klient za yczy sobie wyci gni cia transakcji, mo e on okre li z jakiego przedziału czasowego maj one pochodzi. W tym przypadku serwer zwraca transakcje, które pasuj do zdefiniowanego w daniu przedziału czasowego i saldo dla konta. Je eli u ytkownik nie zdefiniuje przedziału czasowego zostan ci gni te wszystkie transakcje zarejestrowane na danym koncie. Dokument XML zgodny ze schematem OFX i definiuj cy zapytanie od klienta o wyci g bankowy zawiera si w zestawie wiadomo ci BANKMSGSRQV1, w transakcji STMTTRNRQ. Zestaw wiadomo ci jest typu BankRequestMessageSetV1 i jego definicja znajduje si w głównym pliku standardu OFX w OFX2_Protocol.xsd. Struktura zestawu wiadomo ci BANKMSGSRQV1 została przedstawiona poni ej: <BANKMSGSRQV1> <STMTTRNRQ> <TRNUID>TRANSACTION </TRNUID> <TAN> </TAN> <STMTRQ> <BANKACCTFROM> <BANKID>f123456</BANKID> <ACCTID>ac129876</ACCTID> <ACCTTYPE>CREDITLINE</ACCTTYPE> </BANKACCTFROM> <INCTRAN> <DTSTART> </DTSTART> <DTEND> </DTEND> <INCLUDE>Y</INCLUDE> </INCTRAN> </STMTRQ> </STMTTRNRQ> </BANKMSGSRQV1> Agregat <STMTTRN> opisuje pojedyncz transakcj. Identyfikuje typ transakcji i dat, kiedy została przesłana. Ten agregat mo e tak e zawiera dodatkowe informacje, aby pomóc aplikacji klienckiej rozpozna poszczególne transakcje: numer rachunku, nazw płatnika, notatk. Transakcja mo e posiada Standard Industrial Code, który klient mo e u y do skategoryzowania transakcji. Ka dy agregat <STMTTRN> posiada identyfikator, u ywany przez aplikacj klienck w celu wykrycia, czy serwer ci gn ł ju wcze niej dan transakcj. Agregat <STMTTRNRQ> jest opakowaniem transakcji i wła nie w nim znajduje si zapytanie o wyci g bankowy z danego konta <STMTRQ>, które jest typu StatementRequest. <STMTRQ> składa si kilku z elementów i agregatów. <STMTRQ> jest wymaganym agregatem dla opakowania transakcji <STMTTRNRQ>. Składa si z agregatu <BANKACCTFROM> zawieraj cego informacje o koncie, którego dotyczy danie klienta. Agregat ten składa si z kilku elementów, które, w zale no ci od kraju, mog przechowywa ró ne informacje. Przykładowo element <BANKID> w Belgii zawiera kod banku, w Kanadzie i w USA numer transakcji, w Wielkiej Brytanii kod sortowania transakcji w wyci -

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, gu. Natomiast <ACCTID> oraz <ACCTTYPE> okre laj odpowiednio numer konta bankowego oraz jego typ bez wzgl du na kraj. OFX wyró nia cztery typy kont bankowych: CHECKING rachunek rozliczeniowy; SAVINGS konto oszcz dno ciowe; MONEYMRKT rynek pieni ny; CREDITLINE konto kredytowe. Struktura zestawu wiadomo ci BANKMSGSRSV1 jest podobna do zapytania. Warto ci transakcji zwrócone w odpowiedzi serwera s przedstawione w czytelnej dla u ytkownika postaci, np. je eli klient zapłacił kart w sklepie, to warto transakcji b dzie ujemna; je eli konto zostało zasilone przez przelew zewn trzny warto ta b dzie dodatnia. Odpowied serwera mo e zawiera nieograniczon ilo opakowa transakcji, w dowolnej kolejno ci. Składa si ona z elementów, które prezentuj ró ne salda, czyli ró ne transakcje <STMTTRN>, których mo e by zero albo wi cej. Odpowied serwera mo e zawiera tak e agregat <BALLIST>, który pozwala instytucji finansowej wysyła do u ytkownika dowoln liczb agregatów <BAL>, z opisem i tekstem pomocy. Opakowanie transakcji <STMTTRNRS> zawiera standardowe elementy, agregat <STMTRS> mo e wyst powa wiele razy (minimum jeden raz). Jak wida nawet tak z pozoru prosta operacja jak wyci g jest w formacie OFX dosy rozbudowana aby zagwarantowa uwzgl dnienie rozmaitych opcji. Realizacja innych operacji jest podobna, bardziej szczegółowy opis nie jest mo liwy bez nadmiernego zwi kszenia obj to ci niniejszej pracy. 4. Proces realizacji projektu Po przeanalizowaniu potrzeb potencjalnych u ytkowników zdecydowano, e podstawowym wymogiem jest obsługa wyci gu bankowego. Umo liwia on klientowi otrzymanie transakcji i sald, które s zazwyczaj cz ci standardowego wyci gu papierowego. Klienci mog uzyskiwa takie dane codziennie je li tylko tego sobie za ycz. Zaprojektowany program jest przykładem aplikacji klienckiej, która umo liwia tworzenie zapyta do serwera w postaci wygenerowanych dokumentów XML, zgodnych ze standardem OFX [3]. Oprócz tworzenia zapyta aplikacja obsługuje równie import dokumentów zgodnych z OFX. Zgodnie z przyj tym zało eniem spo ród wielu transakcji bankowych, dla których specyfikacja OFX zawiera schematy pyta i odpowiedzi w systemie klient serwer wybrano zapytanie o wyci g bankowy, które zaimplementowano w aplikacji. Poniewa aplikacja nie obsługuje całego standardu, jedynie jego cz, w przypadku czytania analizowane s tylko elementy zaimplementowane. Trzeba zaznaczy, e rozszerzenie programu na inne zapytania nie powinno sprawia wi kszych trudno ci, wymaga b dzie jednak znacznej rozbudowy graficznego interfejsu u ytkownika. Program umo liwia u ytkownikowi wprowadzenie danych do transakcji wyci gu bankowego zgodnej ze standardem OFX. Do korzystania z aplikacji nie jest niezb dne posiadanie jakiejkolwiek wiedzy na temat standardu OFX, czy nawet j zyka XML. Do implementacji wybrano rodowisko Visual Studio oraz j zyk C# wraz z platform.net [4]. Program w obecnej wersji wykorzystuje funkcje dost pne w bezpłatnej wersji C# Express. W programie wykorzystano przede wszystkim bibliotek System.Xml, która pozwala na obsług podstawowych standardów zwi zanych z j zykiem XML: Docmument Object Model, XML Schema, XML Namespaces, XPath i XSLT. Do tworzenia graficznego interfejsu u ytkownika wykorzystano kontrolki System.Windows.Forms, zapis i odczyt plików realizuje biblioteka System.IO. Wybrane narz dzia programistyczne sprawdziły si bardzo dobrze, podczas realizacji nie było adnego problemu od strony technologii.

7 92 Waldemar Karwowski, Aleksandra Sawczuk, Arkadiusz Orłowski Zarz dzanie kontami bankowymi na przykładzie aplikacji wykorzystujacej standard OFX Program posiada dwie zakładki: Settings oraz Data. Pierwsza zakładka słu y do konfiguracji zestawu wiadomo ci SIGNONMSGSRQV1. Ta zakładka nie jest przeznaczona dla przeci tnego u ytkownika, ale dla administratora aplikacji. Druga z zakładek Data jest ju przeznaczona dla u ytkownika i pozwala na wygenerowanie pliku z zapytaniem do serwera instytucji finansowej o wyci g transakcji bankowych (Rysunek 1). U ytkownik obowi zkowo musi okre li konto, z którego chciałby dosta wyci g bankowy poprzez pola w grupie Bank Account From, a tak e zna ID banku. Je eli aplikacja byłaby dedykowana dla konkretnej instytucji, pole to mo e mie ustalon zawsze warto, zdefiniowan przez dostawc oprogramowania. ródło: opracowanie własne 5. Podsumowanie Rysunek 1. Główne okno programu OFX program W chwili obecnej tylko dwa banki w Polsce oferuj obsług schematu OFX CitiBank i ING Bank l ski, natomiast na wiecie jest ich około Prawdopodobnie przyczyn słabego rozwoju standardu OFX w polskich bankach jest to, e jak ka de nowe rozwi zanie, wymaga ono czasu i pieni dzy. Drug istotn rzecz jest fakt, e instytucje finansowe postrzegaj schemat OFX tylko jako rozwi zanie dla transakcji online, a zapominaj, e standard OFX równie dobrze mo e by tylko wykorzystany do struktury wyci gów bankowych, czyli w jego statycznej formie. Du e instytucje finansowe dysponuj ce zasobami finansowymi, je eli zdecyduj si na implementacj OFX, maj do wyboru wiele mo liwo ci. Inaczej sytuacja wygl da z punktu widzenia

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, indywidualnego u ytkownika chc cego zarz dza swoimi finansami. Import dokumentów XML zgodnych ze standardem OFX jest obecnie zaimplementowany w takich programach jak Money firmy Microsoft, GnuCash (rozwijanego na licencji OpenGL) czy Quicken firmy Intuit. Mamy tak- e sporo naszych rodzimych programów wspomagaj cych zarz dzanie bud etem: DBBD Twój Bud et 1.2.5, eportfel Lite, Interesik 2005 czy Skarbnik 4, niestety tylko ten ostatni umo liwia import dokumentów w formacie OFX. Stworzona przez nas aplikacja spełnia wszystkie pocz tkowe zało enia. Dzi ki obiektowemu podej ciu, istnieje mo liwo jej rozwoju poprzez dodanie nowych modułów (np. mo liwo ci przechowywania przez u ytkowników plików na serwerze). Zmiana taka nie poci ga za sob ingerencji w ju napisany kod, poniewa polega ona tylko na dodaniu odpowiednich klas oraz szablonów odpowiedzialnych za widok. Bibliografia 1. Standard OFX: 2. Karwowski W., Orłowski A., Standard ACORD przykład implementacji, Monografia Informatyka dla Przyszło ci, redakcja naukowa: Jerzy Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, str Perry S. C., C# i.net, Helion Sawczuk A. OFX - format do wymiany danych finansowych z przykładem wykorzystania. Praca magisterska, SGGW Warszawa, 2008.

9 94 Waldemar Karwowski, Aleksandra Sawczuk, Arkadiusz Orłowski Zarz dzanie kontami bankowymi na przykładzie aplikacji wykorzystujacej standard OFX BANK ACCOUNTS MANAGEMENT BY AN EXAMPLE OF APPLICATION USING OFX STANDARD Summary The purpose of this paper is presentation of Open Financial Exchange (OFX) standard, together with requirements, designing and implementation process of simple bank account statement application. Main elements of the standard were described together with their role in OFX document. Sample messages, particularly connected with bank account statement are presented. Then system requirements based on typical user needs are described. Main parts of software project and utilized technologies are discussed. At the end conclusions and experience gathered during project realization are summarized. Keywords: OFX, XML, information bank systems, data exchange Waldemar Karwowski Aleksandra Sawczuk Arkadiusz Orłowski Katedra Informatyki SGGW Warszawa ul.nowoursynowska

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE KATARZYNA LANGE-SADZI SKA Uniwersytet Łódzki MAŁGORZATA ZIEMECKA Uniwersytet Łódzki, Wy sza Szkoła Informatyki w Łodzi Streszczenie W artykule zawarto

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA OPENSOURCE DO ZAPEWNIENIA NIEZAWODNO CI I SKALOWALNO CI SERWISÓW E-BIZNESOWYCH KRZYSZTOF MAŁECKI JAROSŁAW W TRÓBSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY ZBIGNIEW BUCHALSKI Politechnika Wrocławska Streszczenie W pracy przedstawiono pewn koncepcj systemu ekspertowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI

TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI TECHNIKI ORGANIZACJI I PORZ DKOWANIA DANYCH NA POZIOMIE SEMANTYCZNYM W NAUKACH PRZYRODNICZYCH 1 WALDEMAR KARWOWSKI Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie podej cia opartego na technologiach semantycznych

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH I ICH IMPLEMENTACJA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH MAGDALENA KIERUZEL Streszczenie Tworzenie systemów informatycznych cz sto rozpoczyna si od modelowania procesów biznesowych,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH W KREOWANIU DZIAŁALNO CI BIZNESOWEJ ZBIGNIEW BUCHALSKI

ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH W KREOWANIU DZIAŁALNO CI BIZNESOWEJ ZBIGNIEW BUCHALSKI ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH W KREOWANIU DZIAŁALNO CI BIZNESOWEJ ZBIGNIEW BUCHALSKI Streszczenie W pracy przedstawiono pewn koncepcj sklepu internetowego o nazwie IN- TERTECH, który wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE

ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE JAROSŁAW ZAJ C Uniwersytet Łódzki ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W PROCESACH TRADE FINANCE Streszczenie Celem artykułu jest przybli enie znaczenia zastosowania systemów informatycznych, w tym

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

M A G I S T E R S K A

M A G I S T E R S K A POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych P R A C A M A G I S T E R S K A Szymon Pisarek Ontologicznie zorientowane przeszukiwanie Internetu Opiekun pracy Prof. Marcin Paprzycki WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF MICHALAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawione zostały problemy zwi zane z optymalizacj

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo