w teorii i w praktyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w teorii i w praktyce"

Transkrypt

1 Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce Materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Karpacz, czerwca 1996 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1997

2 Pracę wydrukowano na podstawie materiałów dostarczonych przez Autorów w formie gotowej do reprodukcji Publikacja sfmansowana ze środków własnych Katedry Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Copyright by Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław 1997 PL ISSN Druk i oprawa: Zakład Graficzny AE we Wrocławiu. Zam. 172/97

3 SPIS TREŚCI Słowo wstępne Alojzy Zalewski, Marek Ziółkowski: Strategie rozwoju lokalnego w Połsce - teoria i praktyka Ryszard Broszkiewicz: Bariery ograniczające rozwój gospodarki lokalnej Grzegorz Gorzełak, Bohdan Jałowiecki: Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach Marek Obrębalski: Marketing przestrzeni w skali lokalnej Andrzej Sztando: Strategia rozwoju gospodarczego gminy jako element lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa Ja na Bra u weiler: Umweltorientierte Unternehmensfiihrung in Polen und Tschechien - Umweltschutzpotentiale in kleinen und mittleren Unternehmen der Euroregion Neil3e Franciszek Adamczuk: Eksport dóbr i usług na rynek niemiecki - wybrane problemy teoretyczne i praktyczne Eugeniusz Wojciechowski: Problem działalności gospodarczej gminy 82 Elżbieta Tyszkiewicz: Mienie komunalne podstawą samodzielności gospodarczej gminy Dariusz Głuszczuk : Koncepcja funduszu gwarancyjnego - szansa na rozwój lokalnej przedsiębiorczości Maria Dobrodziej: Zamówienia publiczne w gminie Jerzy Za part: Dodatki mieszkaniowe w województwie jeleniogórskim - po roku doświadczeń Lucjan Kowalczyk: Zarządzanie usługami społecznymi w skali lokalnej Uako przedmiot badań i kształcenia) Piotr Bury: Kształcenie kadr dla samorządu terytorialnego Beata Wenerska: Udział władz gminy w kreowaniu rozwoju lokalnego. 153 Ryszard Broi, M arian M aciejuk: Rola i zadania organów samorządu i administracji w procesie realizacji strategii rozwoju turystyki A n dr z ej W i t e k: Niektóre przesłanki do opracowania strategicznego programu rozwoju gminy - doświadczenia miasta Starachowice Mieczysław Morawski: Umiejętności społeczne przewodniczącego, czyli jak skutecznie prowadzić zebranie Piotr Roman: Z prac Sejmiku Samorządowego II kadencji E d w ar d Szczerb i e ń: Z wiązek Gmin K WISA - doświadczenia i perspektywy rozwoju

4 PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Andrzej Sztando Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY JAKO ELEMENT LOKALNEGO OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW A Pierwotnym działaniem służącym do wykreowania strategii konkurencji każdego przedsiębiorstwa, postrzeganej w tzw. ujęciu klasycznym jako wiązka celów, do których przedsiębiorstwo dąży oraz metod i narzędzi służących do ich osiągania, jest analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Tradycyjnie za kluczowy, sektorowy element tego otoczenia uważa się pięć najważniejszych sił konkurencyjnych, do których zalicza się: rywalizację pomiędzy istniejącymi firmami, siłę przetargową dostawców, siłę przetargową odbiorców, potencjalnych nowych konkurentów oraz groźbę pojawienia się substytucyjnych wyrobów lub usług. W niektórych ośrodkach lokalnych pojawia się jednak dodatkowy element, który może posiadać silny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Jest nim sformułowana świadomie 1 (zwykle sformalizowana) lokalna strategia rozwoju gospodarczego gminy. Jest ona zbiorem celów harmonijnego rozwoju gminy oraz skoordynowaną sekwencją działań służących ich realizacji. Może być ona pojmowana również w charakterze czynnościowym jako wiązka przedsięwzięć podejmowanych przez Radę, Zarząd i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy, Agencję Rozwoju Lokalnego, inkubatory przedsiębiorczości, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje, zgodnie z harmonogramem wspólnego sformalizowanego w postaci dokumentu planu strategicznego. Materializuje się zatem nowy zbiór istotnych sił wpływających na przedsiębiorstwo a pochodzących spoza branżowo 2 rozumianego sektora jego działał- ności 2 1 W przeciwieństwie do tzw. strategii wynikowej, będącej wynikiem nieskoordynowanej d z iałal poszczególnych obszarów funkcjonalnych gminy. Pojęcie branżowego sektora d ziałalności wynika z zastosowania kryterium podobieństwa produktowego przy określaniu kategońi sektora działalności przedsiębiorstwa.

5 63 ności. Ich oddziaływanie posiada zarówno charakter bezpośredni jak i pośredni. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją polegającą na podejmowaniu decyzji przez w/w podmioty lokalne w stosunku do przedsiębiorstwa, w drugim natomiast z ich działaniami ukierunkowanymi na, wyodrębnione na wstępie, składniki sektorowego otoczenia. Interakcje pomiędzy strategią rozwoju gminy a podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na jej terenie nie mają przy tym charakteru jednostronnego. Wyodrębnić można bowiem sytuacje gdy następuje oddziaływanie przedsiębiorstw na strukturę strategii gminy. Dzieje się tak przede wszystkim w okresie konceptualizacji strategii, kiedy to najważniejsi aktorzy życia społeczno-gospodarczego gminy współuczestniczą tym procesie, a także (chociaż rzadziej) w trakcie jej realizacji. Całość tych procesów ilustruje zamieszczony poniżej rys. l. Grotbil nowych wejśt - STRATEGIA SKOOR DYNOWANEGO ROZ WOJUGMINY Wzajemne oddziaływania przedsiębiorstwa z elementami otoczenia. ----~ ----::00....!> Oddziaływanie strategu rozwoju gminy na przedsiębiorstwo. Oddziaływanie przedsiębiorstwa na strategię rozwoju gminy. Oddziaływanie strategu rozwoju gminy na elementy otoczenia przedsiębiorstwa (możliwe pośrednie oddziaływanie na przedsiębicrstwo ). Oddziaływanie elementów otoczenia przedsiębiorstwa na strategię rozwoju gminy. Rys. l. Aktorzy konkurencji wewnątrz sektora z uwzględnieniem wielowymiarowego wpływu strategii rozwoju gminy Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M.E. Porter: Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa 1994.

6 64 Poniżej kolejno zostaną omówione przejawy oddziaływania omawianej strategii na przedsiębiorstwo (oraz składniki jego otoczenia), które zostały zgrupowane w dwunastu agregatach tematycznych. - Infrastruktura techniczna - Niemalże każdy lokalny plan strategiczny odnosi się do zagadnień infrastrukturalnych. Upatruje się bowiem w infrastrukturze komunikacyjnej, paliwowej, energetycznej, komunalnej i łącznościowej niebagatelnych czynników aktywizacji gospodarczej środowisk biznesu. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych, zazwyczaj przygotowywana przez Urząd Miasta i Gminy a wykonywana przez inny podmiot, staje się w ten sposób istotnym czynnikiem stymulującym decyzje inwestycyjne przedsiębiorczości lokalnej jak i ościennej. Korzystniejsze stają się także warunki funkcjonowania podmiotów już istniejących. Skutki zabiegów infrastrukturalnych nie zawsze muszą być dla danego przedsiębiorstwa pozytywne. Wzmocnienie atrakcyjności regionu może prowadzić do pojawienia się w nim nowego czynnika konkurencyjnego w postaci podmiotu wykonującego substytucyjne świadczenia w stosunku do otoczenia. - Gospodarka przestrzenna - W ramach realizacji strategii, zgodnie z założeniami polityki przestrzennej, wyodrębniane i przygotowywane są obszary terytorialne przeznaczone na działalność gospodarczą. Ich lokalizacja nie jest pod żadnym względem przypadkowa i opiera się o szczegółowe analizy logistyczne, ekologiczne, infrastrukturalne i rynkowe. Znalezienie swojego miejsca przez przedsiębiorcę w tak określonej strukturze przestrzennej gminy może stać się czynnikiem rozwojowym jego firmy, zwłaszcza jeśli związane są z tym dodatkowe korzyści ekonomiczne oferowane przez lokalne władze. Podobnie jak w ramach zagadnień infrastrukturalnych istnieje tu zagrożenie pojawienia się nowych (rozrostu dotychczasowych) konkurentów. - Polityka fiskalna oraz polityka opłat - Mimo, iż lokalne obciążenia podatkowe oraz opłaty lokalne zwykłe nie stanowią najpoważniejszego składnika wszystkich obciążeń firmy to jednak oferowane w ramach strategii gminy ulgi, umorzenia i zwolnienia mogą stać się elementem wartym uwagi. Oczywiście wiąże się to z koniecznością spełnienia odpowiednich, ustalonych przez władze lokalne warunków. Zwykle dotyczą one zatrudniania bezrobotnych mieszkańców gminy (także z uwzględnieniem struktury wieku lub/i płci), kreowania na wsi nie związanych z rolnictwem miejsc pracy, zagospodarowywania nieużytkowanego majątku trwałego, wykorzystywaniem lokalnych zasobów naturalnych itp. Uzyskanie tych przywilejów przez konkurencję podnosi jej siłę przetargową i może stać się jednym z czynników przyszłej przewagi. - Ekorozwój lokalny - Działania mieszczące się w tej grupie odnoszą si ę do przedsiębiorstw, których działalność wywiera istotny negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nie muszą mieć one przy tym restrykcyjnego charakteru. Możliwe są tu wspólne przedsięwzięcia (często o charakterze inwestycyjnym) podmiotów gospodarczych i gmin na rzecz zmniejszenia zagrożeni a środowiska

7 naturalnego oraz wspólne poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, a także inne działania o charakterze proekologicznym. Szczególnym elementem tej współpracy może być współpraca w zagospodarowaniu środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez połączenie wysiłku finansowego i organizacyjnego gminy z profesjonalną wiedzą oraz know-how przedsiębiorstwa. Każda firma borykająca się z problematyką zanieczyszczeń nie może pozwolić sobie na rezygnację z szansy uporania się z nią na drodze współpracy z gminą. Droga ta jest bowiem korzystniejsza dla firmy chociażby ze względu na współudział finansowy, organizacyjny i merytoryczny gminy w realizacji niezbędnych inwestycji. - Kreowanie zrównoważonej struktury przemysłu -Jednym z podstawowych bodźców do poszukiwania spójnych, sformalizowanych strategii rozwoju przez władze lokalne jest występowanie negatywnych skutków monokultury przemysłowej gminy. Są nimi przede wszystkim: potransformacyjny spadek produkcji, zwolnienia grupowe a także wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Tą negatywną sytuację kompensować mają działania kreujące alternatywne formy przedsiębiorczości. Istotne jest zatem aby w firmie prowadzony był monitoring szans i udogodnień oferowanych w ramach tych działań. Podejmowane są także w ramach omawianej strategii współdziałania pomiędzy przedsiębiorstwem determinującym monoprodukcyjny charakter regionu a jej kreatorami i wykonawcami, których celem jest restrukturyzacja i kompensacja redukcji zatrudnienia. W ten sposób skoordynowana sekwencja działań na rzecz harmonijnego rozwoju gminy staje się siłą wspomagającą funkcjonowanie firmy. - Gospodarowanie nieruchomościami - Możliwość dysponowania nieruchomościami będącymi własnością komunalną stanowi istotny sposób wpływania władz lokalnych na przedsiębiorczość lokalną. Podstawowymi, wykonawczymi instrumentami wpływu strategii na biznes są tu: sprzedaż, najem, dzierżawa, polityka opłat i czynszów. Gmina występuje tu w stosunku do danego przedsiębiorstwa zarówno jako partner rynkowy jak i stymulator rozwoju wybranych dziedzin przedsiębiorczości. - Restrukturyzacja lokalnego rynku pracy - Zaplecze kadrowe firmy to czynnik postrzegany przez niektórych ekonomistów jako główny wyznacznik sukcesu. Zatem wszelkie działania gminy prowadzące do dostosowania struktury kwalifikacyjnej na rynku pracy polegające na braniu udziału w rozszerzaniu i przekształcaniu zaplecza edukacyjnego, przekwalifikowywaniu oraz doskonaleniu zawodowym mogą mieć istotny wpływ na przyszłe losy lokalnej przedsiębiorczości. - Działania promocyjne - Promocja gminy, która może być realizowana na różne sposoby i w różnorodnych celach, zawsze prowadzi do zwiększenia informacji otoczenia o podmiotach mikroregionu. Do potencjalnych partnerów handlowych docierają za jej pomocą informacje o dynamice rozwoju gospodarczego głównych przedsiębiorstw, zaletach infrastrukturalnych, logistycznych. 65

8 66 Promocja zawiera również informacje dotyczące możliwości inwestowania na terenie gminy i potencjalnych korzyści, na jakie mogą liczyć przyszli inwestorzy. Dla celów promocji powołane mogą zostać specjalne instytucje np.: Centrum Informacji Promocji i Obsługi Biznesu. Promocja nie prowadzi wyłącznie do konstrukcji niematerialnych bo informacyjnych składników otoczenia przedsiębiorstwa. W jej ramach dąży się również do stworzenia wymiernych, materialnych czynników rozwoju powołując instytucje administracji centralnej (urząd skarbowy, sąd, prokuratura). Ich obecność może ułatwiać bieżące funkcjonowanie lokalnej przedsiębiorczości. - Powoływanie podmiotów specjalnego przeznaczenia - Realizacja konkretnych zadań strategicznych gminy może pociągać za sobą konieczność powołania specjalnych podmiotów gospodarczych (w formie spółek prawa handlowego) prowadzących obsługę techniczną i komunalną w stosunku do przedsiębiorstw wchodzących w proces realizacji strategii gminy. Z woli gminy powstają w ten sposób firmy stające się partnerami lokalnych przedsiębiorstw a tym samym kolejnymi siłami napędowymi konkurencji wewnątrz sektora. - Restrukturyzacja wsi - Działalność wielu przedsiębiorstw jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem wiejskich gospodarstw rolnych. Porlejmowanie przez gminę dążeń do wykreowania farmerskiego (wyspecjalizowanego i komercyjnego) typu gospodarstw czy też edukacja rolniczo-ekonomiczna mieszkańców wsi odbija się pośrednio na wspomnianej grupie przedsiębiorstw. Te z nich, które wykorzystają wspomniane zjawiska odniosą wymierne korzyści materialne. - Bezpośredni, wykonawczy udział przedsiębiorstwa w realizacji przedsięwzięć gminy - Strategia skoordynowanego rozwoju gminy, w ujęciu czynnościowym, wymaga często rozbudowanych działań inwestycyjnych i usługowych. Są one zazwyczaj zlecane lokalnym przedsiębiorstwom stanowiąc dla nich istotny bodziec rozwojowy. - Umocnienie pozycji gospodarczej gminy - Decyzje podejmowane w ramach realizacji rozważanej tu strategii w stosunku do innych działów gospodarki mają zawsze jakiś wpływ na przedsiębiorczość. Rozumowanie takie wynika ze świadomości wielowymiarowych powiązań, efektów synergicznych i mnożnikowych. Tak więc rozwój innych obszarów funkcjonalnych zawsze odbija się na sferze przedsiębiorczości Sposób oddziaływania strategii rozwoju gospodarczego na przedsiębiorstwo oraz podstawowe elementy jego otoczenia konkurencyjnego prezentuje macierz (tab. 1). Nagłówki wierszy prezentują kolejno wszystkie omówione tu płaszczyzny wpływu strategii na szeroko rozumianą przedsiębiorczość. Nagłówki kolumn natomiast, przedstawiają przedsiębiorstwo oraz składniki (aktorów) jego otoczenia konkurencyjnego. W wyniku tak przeprowadzonego zabiegu otrzymano macierz, której pola zawierają zjawiska i reakcje wywołane pośrednio lub

9 Zachowania przedsiębiorstwa podmiotów otoczenia przedsiębiorstwa w sytuacji zaistnienia strategii rozwoju lokalnego Tablica l Przedsiębiorstwo l!infrastruktura techni j szanse rozwojowe czna 2 l Gospodarka strzenna 3 l Prorozwojowa tyka fiskalna prze- l szanse rozwojowe poli-l szanse rozwojowe l Bezpośredni konkurenci 1 Potengalni wchodzący Nabywcy Dostawcy Substytuty lokalni nielokalni wzrost zagrożenia wzrost zagrożenia wzrost zagrożenia 4 l Ochrona środowiska szansa współpracy relatywny spadek za. z gminą grożenia zagrożenie wywołane wzrost zagrożenia obostrzeniem warun- w wypadku prockoloków funk<;ionowania gicznej współpracy 5 l Kreowanie zrówna-~ uzyskiwanie wsparcia ważonej struktury w: przedsiębiorr..-zości redukcji zatrudnienia kreowaniu alternatywnych miejsc pracy 6 l Gospodarowanie nieruchomośdarni z gminą relatywny wzrost zagrożenia w wypadku podjęcia współpracy z gminą w tym zakre sic restrukturyzacji przedsiębiorstwa szansa rozwojowa wzrost zagrożenia w wypadku korzysta w wypadku korzystania z atrakcyjnych nia z atrakcyjnych ofert gminy ofert gminy potencjalny rclatyw-~ wzrost zagrożenia po- wzrost zainteresowania wzrost zainteresowa-1 spadek zagrożenia ny spadek zagrożenia przez wzrost atrakcyj współpracą nia współpracą oości gminy potencjalny rclatyw-~ wzrost zagrożenia po- wzrost zainteresowania wzrost zaintercsowa-1 spadek zagrożenia ny spadek zagrożenia przez wzrost atrakcyj- współpracą nia Wlipółpracą ności gminy wzrost zainteresowania współpracą potencjalny rclatyw l wzrost zagrożenia pony wzrost zainteresowania spadek zagrożenia przez wzrost atrakcyj ności gminy współpracą oczekiwanic rcdukt..ji cenowych oczekiwanic potencjalny rclalyw ny spadek zagrożenia potencjalny rclalyw ny wzrost zagrożenia ilościowego \\'Zrostu zamówień spadek zagrożenia ze wzrost zainteresowania możliwe niczadowa-l spadek zagrożenia względu na utratę pole współpracą ze względu lenie z ewentualnego ncjalnej przewagi ek.olo- na: proekologicznego gicznej i ograniczenie redukcje cenowe wzrostu wymagań pola wyboru działalno wzrost jakości w stosunku do dosla ści wzrost produktywnośc..-i w potencjalny relalyw wzrost zagrożenia. po- l wzrost zainteresowania zmiany ofert i form l spadek zagrożenia ny spadek zagrożenia przez wzrost atrakcyj współpracą ze względu współpracy na chara ności jeśli nowa działal- na: klerystyczne dla kan ność mieści się w pol u wzrost prawdopodorestrukturyzacyjnym taktów średnio i dłu hicństwa dalszego ist gookrcsowych spadek zagrozema oicnia przedsiębiorstwa w przypadku odwrot- możliwość redukcji cenyrn nowych potencjalny rclatyw-~ wzrost zagrożenia ze wzrost zainteresowania wzrost zainteresowania spadek zagrożenia ny spadek zagrożenia względu na atrakcyjność ze względu na wzrost współpracą ze nicruchomośd dostępności przedsię względu na wzrost biorstwa orazjego potem.. jału ekonomicznego potencjału ekonomi 7 l Restrukturyzacja lo-~ szansa rozwojowa l wzrost zagrożenia l potencjalny relatyw-~ wzrost zagrożenia ze kainego rynku pracy poprzez rozbudowl' w wypadku korzysta- ny spadek zagrożenia względu na atrakcyjzaplecza kadrowego nia z powstającego ność lokalnego rynku zaplc<.:za kadrowego pracy wzrost zaintercsowan:ia współpracą wywołany progresją jakości zapłc cza kadrowego {naukowego) przedsiębiorstwa cznego przedsiębiorstwa brak wpływu spadek zagrożerua ~

10 ="' 00 8 l Działania promocyjną szansa rozwojowa wzrost zagrożenia potencjalny reiatyw-l wzrost zagrożenia na poprzez zidentyfiko- w wypadku zidentyfiwanie ny spadek zagrożenia dzięki zwiększeniu atranie i wykorzysta- kowania i wykorzyskcyjności gmjny działań promocyj- tania działań promonych gmjny oraz na- cyjnych gminy wiązanie kooperacji 9 l Powoływanie pod-~ szansa rozwojowa na wzrost zagrożenia miotów spct.jalnego drodze współtworze- w wypadku współprzeznaczenia nia lub/i korzystania tworzenia lub/i korzystania lo l Restrukturyzacja wsi szansa rozwojowa wzrost zagroi.t:nia w wypadku wykorzystania dz.iałań prowadzonych w tym obszarze w wypadku wykorzystania dz.iałań w tym obsz.arzc li l Bezpośredni, wykonawczy udział przedsiębiorstwu w realiza Lji przed:iięwzięć gminy 12 l Umacnianic pozycji gospodarczej gminy potencjalny relatywny spadek zagrożenia wzrost zainteresowania l wzrost zaintercsowa-1 spadek zagrożenia wywołany strumieniem nia wywołany oczekiinformacyjnym płyną- waniem wzrostu zacym z obszaru lokaliza- mówień cyjnego przed:iiębiorstwa potencjalny reiatyw-l wzrost zagrożenia l brak wpływu ny spadek zagrożenia w wypadku wzrostu atrakcyjności gmjny dzięki zaistnieniu podmiotu wzrost zaintcresowa- spadek zagrożenia jenia jeśli współpraca( śli współpracafwspółfwspółudział w pod- udział w podmiocie miolie zwiększa pote- zwiększa potenc;jał fi- specjalnego przeznacze- ogai firmy rmy nia wzrost zagrożenia poprzez wzrost atrakcyjności gminy w obsza- rach wiejskich ~zansa rozwojowa l wzrost zagrożenia ~tcncjalny relatywny! intensyfikacja atrakcyj poprzez przyjędc złe- w wypadku przyjęcia padck zagrożenia ności (i zagrożenia) wycenia zleceni«wołana wzrostem prawdopodobieństwa przyj~da zlecenia szansa rozwoju poprzez wielowymiarowe interakcje z rozwijającym si~ otoczcnit.11l Źródło: Opracowanie własne. wzrost zagrożenia poprzez wielowymiarowe interakcje z rozwijającym się otoczeniem potencjalny relalyw-~ wzrost alrakcyjnośd (i l brak wpływu ny spadek zagrożenia zagrożenia) poprzez możliwość zdyskontowania wielowymiarowych interakcji z otoczeniem wzrost zainteresowania wzrost zalnteresowawywołany spadek zagrożenia rozwojem nia wywołany rozwo w wypadku dyskon p r z c d s i ę b i o r s t w a jem przedsiębiorstwa towania gminnych (współpraca z rolnika- (współpraca z rolnimi, działań w obrębie relywnych kreowanie a.lterna- karni, k.reowarrie ahestrukturyzac...ji wsi miejsc pracy) rnatywnych miejsc pracy) wzrost zainteresowania wzrost zaintcresowa-~ spadek Zligrożcnia prze dsiębiorstwem wy~ nia nawiązaniem/ poprzez wzrost polc-l grywającym przetargi (kontynuacją współ., ncjału firmy Gakość, cena. terminy pracy z prudsiębiąrsitp.) lwem przyjmującym zleoonia wzrost zainlcresowa- ~spadek zagrożeniu rua rozwijającym si~ JX>przez wzrost potcprzedsiębiorstwem ncjału firmy

11 bezpośrednio przez strategię rozwoju lokalnego w przedsiębiorstwie i u aktorów jego otoczenia. Jeśli chodzi o zjawiska i reakcje dotyczące tych ostatnich to wybrano spośród nich tylko te, które dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstwa. Komórki zawierające zachowania sprzyjające przedsiębiorstwu wyeksponowano kolorem białym, komórki zawierające zachowania niesprzyjające przedsiębiorstwu kolorem ciemnym. W przyp;tdku gdy zachowania charakteryzują się niejednoznacznością kierunku oddziaływania komórkom nadano kolor szary. Cechą charakterystyczną macierzy jest fakt jednoczesnego ujmowania wszystkich przejawów oddziaływania strategii rozwoju lokalnego u pełnego spektrum podmiotów konkurencji. Należy zatem pamiętać, iż pojawienie się w praktyce życia gospodarczego danego zachowania lub zjawiska jest uzależnione od zaistnienia instrumentalnego oddziaływania strategii w danym Uednym z dwunastu) obszarze funkcjonalnym i przyjęcia tego oddziaływania przez przedsiębiorstwo. Wszystkie bowiem zachowania (przedstawione w kolejnych wierszach) pozostałych podmiotów są uwarunkowane wejściem przedsiębiorstwa w interakcje z polem funkcjonalnym strategii. Przy budowie macierzy poczyniono dodatkowo następujące założenia i zabiegi o charakterze technicznym: l) Bezpośredni konkurenci lokalni to przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby (usługi) tego samego rodzaju jak przedsiębiorstwo i znajdujące się obszarze oddziaływania instrumentów strategii. Są to przedsiębiorstwa konkurujące zarówno na rynku lokalnym jak i pozalokalnym lecz ich siedziba mieści się na terenie gminy. 2) Bezpośredni konkurenci nielokalni to przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby (usługi) tego samego rodzaju jak przedsiębiorstwo lecz nie znajdujące się w obszarze oddziaływania instrumentów strategii. Mogą one konkurować z przedsiębiorstwem na rynkach lokalnych lub]i pozalokalnych. 3) Komórki w których zlokalizowano zjawiska i zachowania dotyczące samego przedsiębiorstwa otoczono zbiorczo pogrubioną czarną linią Utylitarność macierzy wyraża się na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy walorów dydaktycznych oraz poznawczych. W prosty sposób bowiem można zidentyfikować wszelkie konsekwencje płynące ze strategii rozwoju gminy dla przedsiębiorstwa. Ich zbiorcza lokalizacja na płaszczyźnie macierzy pozwala na dokonywanie porównań zarówno w układzie instrumentalnym (wierszowym) jak i podmiotowym (kolumnowym). Drugi przejaw utylitarności wynika w prostej linii z pierwszego i odnosi się do wniosków jakie można wyciągnąć przeprowadzając w/w porównań. Sprowadzają się one do możliwości postawienia kilku niżej zaprezentowanych tez. l) Strategia rozwoju lokalnego gminy niemalże w większości przypadków sprzyja pojawianiu się szans rozwojowych przedsiębiorstwa. Wyjątek stanowią tu możliwe do zaistnienia przypadki ograniczenia poła wyboru podejmowania i prowadzenia działalności poprzez ustalenia proekologiczne strategii. 69

12 70 2) Oddziaływanie instrumentów strategii na bezpośrednich konkurentów lokalnych w większości przypadków prowadzi do wzrostu ich potencjału ekonomicznego przez co strategia ta staje się pośrednim zagrożeniem dla przedsiębiorstwa Niefrasobliwa rezygnacja z uczestnictwa w kreowaniu i korzystaniu z instrumentów strategii przez przedsiębiorstwo potęguje zagrożenie ze strony konkurencji aktywnie w tych procesach uczestniczącej. 3) Strategia rozwoju lokalnego stanowi czynnik zdecydowanie podnoszący zagrożenie pojawienia się nowego konkurencyjnego przedsiębiorstwa czego przyczyną jest wzrost atrakcyjności obszarów lokalnych wywołany strategią. 4) Zarówno w obszarze kontaktów z dostawcami jak i odbiorcami przedsiębiorstwa strategia rozwoju lokalnego posiada w przeważającej mierze pozytywny wpływ opierający się na wielowymiarowych impulsach stymulacyjnych. 5) Bazując na teorii substytucji opierającej się głownie na kategorii ceny i jakości strategia rozwoju lokalnego zmniejsza zagrożenie przedsiębiorstwa ze strony substytutów pozwalając zmniejszyć koszty i stymulując jakość wyrobów. Wielowątkowe oddziaływanie strategii rozwoju lokalnego na przedsiębiorstwa prowadzi do pojawienia się w tych ostatnich działań zmierzających do wpływania na jej kształt koncepcyjny i sposoby realizacji. Naturalnym powodem tego zjawiska jest pragnienie zidentyfikowania i wykorzystania potencjalnych szans rozwojowych płynących ze strategii, wykrycia oraz zabezpieczenia się przed zagrożeniami a także uzyskanie przewagi nad konkurencją co jest zbieżne z tezami przedstawionymi w punktach 1-6. Wpływ przedsiębiorstw gminy na kształt i sposób realizacji strategii posiada dwojaki charakter. Po pierwsze każde z przedsiębiorstw w mniejszym lub większym stopniu implikuje profil diagnozy prospektywnej stanowiącej wstępny etap budowy strategii. Wpływ ten można opatrzyć mianem wpływu pasywnego, którego charakter nie może być w krótkim okresie czasu zmieniony 3 Najważniejszymi jego przejawami jest zaistnienie w istotny sposób w częściach diagnozy poświęconych lokalnemu rynkowi pracy (np.: Demograficzne aspekty rozwoju gminy) oraz specyfice struktury gospodarczej gminy. Zaistnienie w zbiorze innych (ogólnie dostępnych - statystycznych) poświęconych specyfice gospodarczej gminy jest uwarunkowane strukturotwórczym charakterem przedsiębiorstwa zarówno pod względem sektorowym 4 jak i własnościowym oraz udziału w produkcji gminy. Ocenia się tu również strukturotwórczy wpływ efektywności, związków z otoczeniem, rozwojowości i nowoczesności 3 Stan przedsiębiorstwa enumeratywnie lub zbiorczo (wspólnie z innymi przedsiębiorstwami) zidentyfikowany w diagnozie prospektywnej jest stanem na dany okres jego funkcjonowania nawet jeśli zawiera informacje o charakterze prognostycznym. Dotyczy zatem tzw. krótkiego okresu czasu (w sensie ekonomicznym), a więc nie może zostać w jego trakcie istotnie zmieniony. 4 Sektor rozumiany jest tu jako fragment ogółu podmiotów wyodrębniony ze względu na branżowe lub/i terytorialne podobieństwo.

13 podmiotu a także jego efektów synergicznych i mnożnikowych w stosunku do innych działów gospodarki narodowej. Całość tych zagadnień jest zwykle przedmiotem części zatytułowanej: "Struktura gospodarki lokalnej". Zagadnienia identyfikacyjne diagnozy uzupełniane są miejscem podmiotu w rozpoznaniu sfery ekologicznej. Analiza tak skonstruowanego obrazu struktury pozwala ocenić czy dane przedsiębiorstwo samodzielnie lub w grupie innych przedsiębiorstw Gako integralny składnik tej grupy) jest dla strategii szansą, zagrożeniem, silną lub słabą stroną co jest jednocześnie jednym z fundamentalnych ustaleń strategicznych i wynikiem takiego a nie innego pasywnego usytuowania przedsiębiorstwa w diagnozie. Przejawów wpływu, który możnaby nazwać aktywnym z powodu umiejscowienia inicjatywy w przedsiębiorstwie, można upatrywać w przekazywaniu przez przedsiębiorstwo szczegółowych, specyficznych danych do diagnozy prospektywnej Porlobnie jeśli chodzi o przekazywanie informacji o firmie w ramach ankiet podmiotów gospodarczych gdzie przekazywane są dane co do własnych zmierzeń, bolączek, pragnień, wizji przyszłości i rozwoju lokalnego. Z pewnością jednak na miano aktywnego wpływu na formułowanie i wykonanie strategii zasługują działania takie jak: - Nacisk przedsiębiorstwa w formie oświadczeń, uwag i argumentów dotyczących strategii rozwoju lokalnego. - Udział przedstawiciela przedsiębiorstwa w grupie liderów lokalnych biorących aktywny udział w formułowaniu i realizacji strategii w całym okresie jej istnienia. - Wpływ na rozszerzanie, modernizację, relokalizację i dostępność elementów walorów użytkowych gminy. - Oficjalne opiniowanie przedstawianych przez zespół tworzący strategię propozycji głównych kierunków rozwoju. - Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji proekologicznych programów strategii rozwoju gminy. - Aktywowanie uczestnictwa w realizacji strategii poprzez przekazywanie propozycji prorozwojowych z stosunku do przedsiębiorczości małej i średniej lokalnej opierających się na narzędziach stymulujących (podatki, ulgi, opłaty, stawki dzierżaw) itp. - Finansowe partycypowanie w korzystnych dla przedsiębiorstwa działaniach zawartych w strategii a przez to możliwość współdecydowania o ich kształcie. - Wpływ na strategię poprzez uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo propozycje modyfikacji działań wykonawczych w sytuacji gdy przedsiębiorstwo jest wykonawcą lub współwykonawcą przedsięwzięć podejmowanych w ramach strategii. (np.: o charakterze inwestycyjnym) - Udział w lokalnych lobby oraz grupach nieformalnego, politycznego nacisku. 71

14 72 Zawsze jednak powinien im towarzyszyć negocjacyjny a nie konfrontacyjny charakter wymiany poglądów gdyż tylko dzięki obopólnej współpracy istnieje możliwość wykreowania korzystnych kluczowych założeń. Oba rodzaje oddziaływań to znaczy strategii na przedsiębiorstwo oraz przedsiębiorstwa na strategię muszą przeto wynikać z negocjacji i świadomości, iż zasadniczym celem strategii jest intensyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Podsumowując należy stwierdzić, iż spójna i sformalizowana strategia rozwoju gminy może być postrzegana jako pełnoprawny i silny fragment otoczenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo bowiem może wchodzić z nią w wielowymiarowe i brzemienne dla niego w skutkach interakcje podobnie jak ma to miejsce w przypadku interakcji z konkurentami, dostawcami i odbiorcami. Strategia może stać się dala niego drogą rozwoju i]lub restrukturyzacji, może być również dla niego przyczyną zjawisk niepożądanych Od działań konkretnego podmiotu wyłącznie zależy czy omawianą strategię gminy zidentyfikuje jako istotny element swojego otoczenia (wykorzystując szanse z niej płynące lub przygotowując się na zagrożenia), czy też zignoruje pozbawiając się w ten sposób infonnacji o istotnych zjawiskach zachodzących w otoczeniu i tracąc możliwość wpływania na nie. LITERATURA [l] Lokalna strategia rozwoju gospodarczego gminy Polkowice. Ośrodek Badań Naukowych i Usług "Economicus": Jelenia Góra [2] Porter M.E.: Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa [3] Strategia rozwoju lokalnego gminy Nowogrodziec. Ośrodek Badań Naukowych i Usług "Economi cus": Jelenia Góra [4] Sztando A.: Strategia rozwoju Starachowicjako ośrodka przemysłowego (fragment strategii rozwoju lokalnego Starachowic). Jelenia Góra- Wrocław [5] Zarys strategii rozwoju lokalnego gminy Rudna. Ośrodek Badań Naukowych i Usług "Economicus": Jelenia Góra 1996.