WZÓR. Wniosek o zasi³ek na dziecko (NET) D D M M R R D D M M R R. Kod pocztowy CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR. Wniosek o zasi³ek na dziecko (NET) D D M M R R D D M M R R. Kod pocztowy CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY"

Transkrypt

1 Wniosek o zasi³ek na dziecko (NET) kwiecieñ 2007 r. CH2 Przed wype³nieniem nale y przeczytaæ uwagi do niniejszego formularza zawieraj¹ce dodatkowe informacje o zasi³ku na dziecko oraz instrukcje dotycz¹ce wype³nienia wniosku. W szczególnoœci nale y: odpowiedzieæ na wszystkie pytania zawarte w niniejszym formularzu, dotycz¹ce wnioskodawcy i partnera wnioskodawcy (jeœli dotyczy); podaæ dane dotycz¹ce rachunku bankowego, ma które ma zostaæ przelany zasi³ek; przes³aæ wszystkie wymagane dokumenty. spe³nienie powy szych wymagañ mo e wp³yn¹æ na przed³u enie czasu rozpatrzenia wniosku lub uniemo liwiæ wyp³atê zasi³ku. CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY Numer ubezpieczenia spo³ecznego zob. uwagi na str. 9 Je eli wnioskodawca nie zna swojego numeru ubezpieczenia spo³ecznego, czy kiedykolwiek posiada³ lub u ywa³ numer ubezpieczenia spo³ecznego? Tytu³ (Pan, Pani) Nazwisko Imiê (imiona) Wszelkie inne nazwiska, którymi wnioskodawca pos³ugiwa³ siê w przesz³oœci - nazwisko panieñskie, wszystkie nazwiska z poprzednich ma³ eñstw, oraz wszelkie zmiany nazwiska. Data urodzenia Adres (wraz z kodem pocztowym) W przypadku, gdy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy jest brytyjskim urzêdnikiem pañstwowym oddelegowanym na placówkê zagraniczn¹, nale y podaæ jedno z poni szych: pe³ny adres Poczty Polowej Wojsk Brytyjskich, lub adres cz³onka brytyjskich s³u b zbrojnych, pod którym przebywa wnioskodawca, lub w przypadku urzêdników s³u by cywilnej, adres departamentu zatrudniaj¹cego wnioskodawcê Kod pocztowy 1 wype³nia Czy wnioskodawca wystêpowa³ w przesz³oœci o zasi³ek na dziecko? Czy wnioskodawca pobiera obecnie zasi³ek na dziecko? Proszê podaæ przyznany numer zasi³ku na dziecko C H B Numer zasi³ku na dziecko jest dostêpny w korespondencji z urzêdu HMRC. W przypadku braku numeru, proszê przes³aæ formularz bez podania numeru. Proszê podaæ imiê i nazwisko najstarszego dziecka, na które wnioskodawca pobiera zasi³ek. Proszê podaæ datê urodzenia najstarszego dziecka, na które wnioskodawca pobiera zasi³ek. Strona 1

2 CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY - ci¹g dalszy Numer telefonu wnioskodawcy w godzinach urzêdowania zaznaczyæ w³aœciwe pole telefon domowy s³u bowy komórkowy faks Proszê podaæ dwa ostatnie adresy zamieszkania. Kod pocztowy Kod pocztowy Stan cywilny zob. uwagi na str. 4 lub 11 wolny onaty/zamê na wdowiec/wdowa w zwi¹zku partnerskim w separacji rozwiedziony/a Narodowoœæ Czy wnioskodawca podlega kontroli imigracyjnej? zob. uwagi na str. 10 Czy wnioskodawcy zosta³ nadany status imigranta w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy? Je eli tak, proszê podaæ datê nadania statusu imigranta. Numer referencyjny wnioskodawcy w Urzêdzie Imigracyjnym (Home Office) Czy wnioskodawca mieszka w Wielkiej Brytanii? Je eli wnioskodawca mieszka w Wielkiej Brytanii, lub niedawno przyjecha³ do Wielkiej Brytanii w celu zamieszkania na sta³e, lub jest urzêdnikiem pañstwowym oddelegowanym na placówkê zagraniczn¹ zob. uwagi, str. 10 Je eli nie, proszê podaæ nazwê kraju zamieszkania W przypadku przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu zamieszkania w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy, proszê podaæ datê przyjazdu 2 wype³nia Czy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy jest brytyjskim urzêdnikiem pañstwowym oddelegowanym na placówkê zagraniczn¹? Strona 2

3 CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY - ci¹g dalszy Czy w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy by³ zatrudniony w Szwajcarii lub w innym Pañstwie Cz³onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wy³¹czeniem Wielkiej Brytanii)? zob. uwagi na str. 10 Czy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy jest aktualnie zatrudniony w Szwajcarii lub w innym pañstwie cz³onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wy³¹czeniem Wielkiej Brytanii)? zob. uwagi na str. 10 Czy w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy otrzymywa³ jakiekolwiek œwiadczenia ze Szwajcarii lub z innego pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wy³¹czeniem Wielkiej Brytanii)? zob. uwagi na str. 10 Czy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy aktualnie otrzymuje jakiekolwiek œwiadczenia ze Szwajcarii lub z innego pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wy³¹czeniem Wielkiej Brytanii)? zob. uwagi na str. 10 CZÊŒÆ 2 DANE OSOBOWE PARTNERA WNIOSKODAWCY W przypadku, gdy wnioskodawca jest w zwi¹zku partnerskim, proszê przeczytaæ uwagi na str. 11 i pomog¹ one ustaliæ, kto powinien wyst¹piæ o zasi³ek na dziecko. Zawieraj¹ one równie informacje na temat zachowania praw do emerytury pañstwowej w przypadku zaprzestania pracy w celu opieki nad dzieckiem, na które wnioskodawca otrzymuje zasi³ek. Czy wnioskodawca jest w zwi¹zku partnerskim? zob. uwagi na str. 11 Proszê wype³niæ czêœæ 3 Proszê odpowiedzieæ na poni sze pytania Narodowoœæ partnera zob. uwagi na str. 9 Czy partner wnioskodawcy otrzymuje zasi³ek na dzieci? stara siê o zasi³ek na dzieci? Proszê wype³niæ czêœæ 3 Proszê podaæ wymagane dane poni ej Imiê i nazwisko partnera wnioskodawcy Numer ubezpieczenia spo³ecznego partnera Numer zasi³ku na dziecko pobieranego przez partnera Imiê i nazwisko najstarszego dziecka, na które partner wnioskodawcy pobiera zasi³ek (lub stara siê o zasi³ek) zob. uwagi na str. 4 C H B Data urodzenia dziecka, na które partner wnioskodawcy pobiera zasi³ek (lub stara siê o zasi³ek) Strona 3

4 CZÊŒÆ 3 INFORMACJE DOTYCZ CE DZIECI, NA KTÓRE WNIOSKOWANY JEST ZASI EK Proszê podaæ dane osobowe dzieci, na które wnioskodawca stara siê o zasi³ek. podawaæ danych osobowych dzieci, na które wnioskodawca aktualnie pobiera zasi³ek. Imiê i nazwisko zgodnie z aktem urodzenia lub œwiadectwem adopcji. W przypadku wniosku o zasi³ek na liczbê dzieci wiêksz¹ ni 4, proszê podaæ ich dane osobowe na str. 6. PIERWSZE DZIECKO Nazwisko Imiê (imiona) P³eæ Data urodzenia M K 3 wype³nia DRUGIE DZIECKO Nazwisko Imiê (imiona) P³eæ Data urodzenia M K 4 wype³nia TRZECIE DZIECKO Nazwisko Imiê (imiona) P³eæ Data urodzenia M K 5 wype³nia CZWARTE DZIECKO Nazwisko Imiê (imiona) P³eæ Data urodzenia M K 6 wype³nia Proszê za³¹czyæ orygina³ aktu urodzenia, lub œwiadectwa adopcji ka dego z dzieci, na które wnioskodawca stara siê o zasi³ek. Fotokopie powy szych dokumentów nie bêd¹ honorowane. Je eli wnioskodawca (lub inna osoba) otrzymywa³ zasi³ek na dane dziecko w przesz³oœci, proszê nie za³¹czaæ aktu urodzenia. Proszê podaæ liczbê za³¹czanych aktów urodzenia lub œwiadectw adopcji. W przypadku braku mo liwoœci za³¹czenia aktu urodzenia lub œwiadectwa adopcji, proszê podaæ przyczynê w czêœci 6. Liczba aktów urodzenia Liczba œwiadectw adopcji Strona 4

5 CZÊŒÆ 3 INFORMACJE DOTYCZ CE DZIECI, NA KTÓRE WNIOSKOWANY JEST ZASI EK - ci¹g dalszy Czy inne osoby stara³y siê w przesz³oœci o zasi³ek na którekolwiek z dzieci wymienionych w niniejszym wniosku? zob. uwagi na str. 12 Jeœli tak, proszê podaæ dane osobowe osoby, która stara³a siê o zasi³ek Imiê i nazwisko osoby, która stara³a siê o zasi³ek (jeœli znane) Adres zamieszkania powy szej osoby w czasie, kiedy stara³a siê o zasi³ek (jeœli znany) Numer zasi³ku na dziecko (jeœli znany) C H B Kod pocztowy Czy którekolwiek z dzieci, na które wnioskodawca stara siê o zasi³ek, u ywa³o w przesz³oœci nazwiska innego ni aktualnie u ywane nazwisko? nazwisko w akcie urodzenia lub œwiadectwie adopcji? Jeœli tak, proszê podaæ aktualne i poprzednie nazwisko dziecka Aktualne nazwisko dziecka Poprzednie nazwisko dziecka Aktualne nazwisko dziecka Poprzednie nazwisko dziecka Aktualne nazwisko dziecka Poprzednie nazwisko dziecka Aktualne nazwisko dziecka Poprzednie nazwisko dziecka Czy którekolwiek z dzieci, na które wnioskodawca stara siê o zasi³ek, zamieszkuje pod adresem innym ni wnioskodawca? Uwaga: dotyczy równie dzieci zamieszka³ych poza granicami Wielkiej Brytanii, równie z innym cz³onkiem rodziny. zob. uwagi na str. 12 Jeœli tak, proszê podaæ imiona i nazwiska dzieci 7 wype³nia Wype³nia wy³¹cznie Urz¹d ds. Zasi³ków na Dzieci (Child Benefit Office) - nie wype³nia DWP ani Centrum Zapytañ HMRC - wypis z aktu urodzenia 1 podpis Imiê i nazwisko (drukowanymi literami) 2 podpis Imiê i nazwisko (drukowanymi literami) Data 1 dziecko 2 dziecko 3 dziecko 4 dziecko Strona 5

6 CZÊŒÆ 3 INFORMACJE DOTYCZ CE DZIECI, NA KTÓRE WNIOSKOWANY JEST ZASI EK - ci¹g dalszy Czy którekolwiek z dzieci, na które wnioskowany jest zasi³ek, zamieszkiwa³o pod adresem innym ni wnioskodawca w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy? Uwaga: dotyczy równie dzieci zamieszka³ych poza granicami Wielkiej Brytanii, równie z innym cz³onkiem rodziny. Jeœli tak, proszê podaæ imiona i nazwiska dzieci oraz datê ich zamieszkania z wnioskodawc¹. 8 wype³nia Czy wnioskodawca wystêpuje w niniejszym wniosku o zasi³ek na dzieci, które nie s¹ dzieæmi wnioskodawcy? zob. uwagi na str. 12 Uwaga: dzieci wspó³ma³ onków/partnerów oraz dzieci adoptowane zgodnie z prawem uznawane s¹ za dzieci wnioskodawcy. Wype³niæ czêœæ 5, str. 8 Wype³niæ czêœæ 4, str. 7 9 wype³nia Strona 6

7 CZÊŒÆ 4 INFORMACJE DOTYCZ CE DZIECI NIEBÊD CYCH DZIEÆMI WNIOSKODAWCY Czy wnioskodawca zamierza adoptowaæ którekolwiek z dzieci? Jeœli tak, proszê podaæ imiona i nazwiska dzieci, które wnioskodawca zamierza adoptowaæ, a nastêpnie wype³niæ czêœæ 5, str. 8. Je eli którekolwiek dziecko, na które wnioskowany jest zasi³ek nie jest dzieckiem wnioskodawcy, oraz wnioskodawca nie planuje jego adopcji, proszê podaæ imiê i nazwisko dziecka, poprzednio u ywane nazwiska dziecka (jeœli znane), imiê matki (jeœli znane), imiê ojca (jeœli znane). Powy sze informacje przyspiesz¹ rozpatrzenie wniosku. Imiê i nazwisko dziecka Poprzednio u ywane nazwiska Imiê matki Imiê ojca Strona 7

8 CZÊŒÆ 5 WYP ATA ZASI KU Zasi³ek na dziecko zostanie wyp³acony bezpoœrednio na rachunek bankowy, rachunek w kasie oszczêdnoœciowo-budowlanej, lub na konto karty pocztowej (Post Office card account) wnioskodawcy, partnera wnioskodawcy, lub innej osoby dzia³aj¹cej w imieniu wnioskodawcy. mo liwa jest wyp³ata zasi³ku na rachunek, którego posiadaczem jest dziecko, ani na wspólny rachunek wnioskodawcy i dziecka. Zasi³ek mo e zostaæ wyp³acony na rachunek posiadany przez wnioskodawcê lub na nowy rachunek za³o ony w tym celu. W przypadku braku mo liwoœci za³o enia rachunku bankowego, proszê skontaktowaæ siê z urzêdem HMRC. Przed wype³nieniem dalszej czêœci niniejszego formularza nale y zapoznaæ siê z uwagami na stronach Czy wnioskodawca pobiera aktualnie zasi³ek na dziecko? Jeœli tak, proszê zaznaczyæ w³aœciwe pozycje: Zasi³ek na dziecko jest wyp³acany bezpoœrednio na rachunek Wype³niæ czêœæ 6 Zasi³ek na dziecko ma byæ wyp³acany bezpoœrednio na rachunek Wype³niæ pozycje na str. 9 - podaæ dane rachunku Wnioskodawca nie ma mo liwoœci za³o enia rachunku Urz¹d HMRC skontaktuje siê z wnioskodawc¹ w tej sprawie.wype³niæ czêœæ 6. Czy: wnioskodawca ubiega siê o zasi³ek po raz pierwszy; lub ubiega siê o zasi³ek po raz kolejny, po wygaœniêciu poprzedniego œwiadczenia? Jeœli tak: Zasi³ek na dziecko ma byæ wyp³acany bezpoœrednio na rachunek Wype³niæ czêœæ 9 Podaæ dane rachunku Potrzebujê wiêcej informacji na temat mo liwoœci za³o enia rachunku Z³o y³em/am wniosek o za³o enie rachunku, ale nie posiadam jeszcze jego numeru Skontaktujemy siê z Pañstwem Wype³niæ czêœæ 6. Skontaktujemy siê z Pañstwem Wype³niæ czêœæ 6. Wnioskodawca nie ma mo liwoœci za³o enia rachunku Skontaktujemy siê z Pañstwem Wype³niæ czêœæ 6. Strona 8

9 CZÊŒÆ 5 WYP ATA ZASI KU - ci¹g dalszy Nazwa rachunku Zasi³ek mo e zostaæ wyp³acony na: rachunek bankowy lub konto karty pocztowej (Post Office card account), rachunek w Alliance and Leicester, rachunek w kasie oszczêdnoœciowo-budowlanej, lub rachunek w programie oszczêdnoœciowym National Savings Proszê podaæ imiê i nazwisko posiadacza rachunku. Uwaga: W przypadku, gdy posiadaczem rachunku jest równie osoba dzia³aj¹ca w imieniu wnioskodawcy, wnioskodawca niniejszym poœwiadcza, e œrodki z zasi³ku bêd¹ wydatkowane zgodnie z instrukcj¹ wnioskodawcy. Wymagana jest informacja, czy wnioskodawca jest posiadaczem rachunku. Posiadaczem rachunku jest: wnioskodawca partner wnioskodawcy wnioskodawca i partner (wspólny rachunek) osoba dzia³aj¹ca w imieniu wnioskodawcy wnioskodawca i osoba dzia³aj¹ca w imieniu wnioskodawcy (wspólny rachunek) Proszê zaznaczyæ typ rachunku, na który wnioskodawca chce pobieraæ zasi³ek, oraz podaæ dane rachunku (dostêpne w ksi¹ eczce czekowej, ksi¹ eczce bankowej, oraz na wyci¹gach z rachunku). 10 wype³nia 11 wype³nia Rachunek bankowy lub konto karty pocztowej (Post Office card account) Nazwa banku (w przypadku konta karty pocztowej (Post Office card account) wpisaæ "Post Office") Oddzia³ Adres Kod pocztowy Numer oddzia³u banku Numer rachunku Rachunek bie ¹cy w ALLIANCE & LEICESTER - inny ni rachunek depozytowy Numer rachunku Rachunek w kasie oszczêdnoœciowo-budowlanej lub rachunek czekowy - inny ni rachunek hipoteczny lub firmowy Nazwa kasy oszczêdnoœciowo-budowlanej Numer oddzia³u kasy Numer rachunku przypisany do nieruchomoœci (roll number) lub numer rachunku w kasie 12 wype³nia Typ rachunku Rachunek inwestycyjny w National Savings Bank - inny ni zwyk³y rachunek Numer rachunku Strona 9 Wype³nia - wy³¹cznie w przypadku wniosków o zapomogê Korespondencja Sprawa rozpatrzona 1 2

10 CZÊŒÆ 5 WYP ATA ZASI KU - ci¹g dalszy Zasi³ek na dziecko jest wyp³acany co 4 tygodnie. Zasi³ek mo e byæ wyp³acany w cyklu tygodniowym, je eli: wnioskodawca samotnie wychowuje dzieci, lub wnioskodawca lub jego partner pobiera zasi³ek dla osób uzyskuj¹cych niskie dochody (Income Support), lub wnioskodawca lub jego partner pobiera zasi³ek dla bezrobotnych (Jobseeker's Allowance), w kwocie naliczanej na podstawie wysokoœci osi¹ganego dochodu. zob. uwagi na str. 16 Jeœli wnioskodawca chce pobieraæ zasi³ek w cyklu tygodniowym, proszê zaznaczyæ w³aœciwe: wnioskodawca samotnie wychowuje dzieci wnioskodawca lub jego partner pobiera zasi³ek dla osób uzyskuj¹cych niskie dochody (Income Support), wnioskodawca lub jego partner pobiera zasi³ek dla bezrobotnych (Jobseeker's Allowance), w kwocie naliczanej na podstawie wysokoœci osi¹ganego dochodu. 13 Wype³nia 14 Wype³nia CZÊŒÆ 6 INNE INFORMACJE Poni ej nale y podaæ wszelkie inne informacje, które wed³ug wnioskodawcy s¹ istotne. Na przyk³ad: inne u ywane nazwiska wnioskodawcy, inne dzieci, na które wnioskodawca chce wyst¹piæ o zasi³ek, niewymienione w czêœci 3, przyczyny, dla których wnioskodawca nie ma mo liwoœci do³¹czenia wymaganych zaœwiadczeñ. Strona 10

11 CZÊŒÆ 7 OŒWIADCZENIA Niniejszym oœwiadczam, e informacje zawarte w niniejszym formularzu s¹ poprawne i pe³ne. niniejszym oœwiadczam, e wystêpuj¹c o zasi³ek na dziecko mogê zostaæ zakwalifikowany/a do programu Home Responsibilities Protection, zgodnie z informacjami zawartymi w uwagach, str Niniejszym oœwiadczam, e zapozna³em/zapozna³am siê z warunkami dotycz¹cymi p³atnoœci bezpoœrednich zawartymi w uwagach, str Niniejszym oœwiadczam, e jestem œwiadomy/œwiadoma odpowiedzialnoœci z tytu³u podania nieprawdziwych lub niepe³nych danych. Niniejszym sk³adam wniosek o przyznanie zasi³ku na dziecko. Podpis Data CZÊŒÆ 8 DALSZE CZYNNOŒCI 1 Proszê sprawdziæ, czy udzielone zosta³y odpowiedzi na wszystkie w³aœciwe pytania 2 Proszê sprawdziæ, czy z³o ony zosta³ podpis wnioskodawcy w czêœci 7 formularza. 3 Proszê do³¹czyæ orygina³y aktów urodzenia lub œwiadectw adopcji dzieci. Fotokopie nie bêd¹ honorowane.. Dokumenty nale y przes³aæ do Urzêdu ds. Zasi³ków na Dzieci (Child Benefit Office) na poni szy adres: CBO (Washington) Freepost NEA PO Box 133 Washington NE38 7BR Wyp³ata zasi³ku na dziecko mo e zostaæ wstrzymana w przypadku, gdy: wnioskodawca nie odpowie na wszystkie w³aœciwe pytania dotycz¹ce wnioskodawcy i partnera wnioskodawcy (jeœli dotyczy), wnioskodawca nie do³¹czy wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku pytañ lub w celu uzyskania pomocy prosimy o niezw³oczny kontakt z urzêdem HMRC. Dalsze postêpowanie W ci¹gu 4 tygodni HMRC odeœle do wnioskodawcy akty urodzenia lub œwiadectwa adopcji dzieci. W przypadku braku zwrotu dokumentów w powy szym terminie, proszê skontaktowaæ siê z urzêdem HMRC w celu ustalenia, czy wniosek wp³yn¹³ do urzêdu. Zob. uwagi na str. 6 i 7. Proszê zachowaæ niniejsze uwagi. Po rozpatrzeniu wniosku HMRC powiadomi wnioskodawcê na piœmie o decyzji i kwocie przyznanego zasi³ku. Wa ne Zasi³ek na dziecko mo e zostaæ wyp³acony do 3 miesiêcy wstecz od daty wp³ywu wniosku. W przypadku zw³oki w z³o eniu wniosku wnioskodawca mo e bezpowrotnie straciæ œrodki pieniê ne z tytu³u zasi³ku. Strona 11

12 Wype³nia Data wp³ywu wniosku Wnioski TAK 1 Korespondencja Dziecko, w przypadku którego sprawa zosta³a rozpatrzona CLI Sprawa rozpatrzona NIE 2 Dane dotycz¹ce dzieci w przypadku których sprawa zosta³a rozpatrzona Numer zasi³ku Dziecko/dzieci Numer zasi³ku Dziecko/dzieci Akty urodzenia/œwiadectwa adopcji/inne dokumenty zwrócone do r¹k w³asnych poczt¹ Data za potwierdzeniem odbioru Parafowa³ listem poleconym Kontrola Pieczêæ imienna urzêdnika Data CBOL CBIX DCI CAPS Rejestr rozmowy telefonicznej w dniu D D M M. R R Sprawdzenie to samoœci Pe³ne imiê i nazwisko oraz adres petenta Data urodzenia petenta Pe³ne imiona i nazwiska oraz Daty urodzenia dzieci Imiê i nazwisko partnera Szczegó³y dotycz¹ce rozmowy Imiê i nazwisko Strona 12

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹? Poradnik Zwi¹zku Banków Polskich www.bik.pl www.zbp.pl www.infomonitor.pl Ten poradnik jest dla Ciebie gdy: Myœlisz o zaci¹gniêciu kredytu lub zakupie ratalnym; Chcesz kupiæ telefon na abonament, telewizjê

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR

WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR WNIOSEK O ZMIANÊ WARUNKÓW UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Przedstawiciel Banku Miejscowoœæ Cel wniosku Podwy sze Przewalutowa Zmiana okresu kredytowania (wyd³u e/skróce) Od³¹cze od kredytu Przy³¹cze do kredytu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Za³¹cznik nr 5 INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Niniejsze informacje zawieraj¹ przegl¹d podstawowych rodzajów ryzyka zwi¹zanych z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne w zwi¹zku z us³ugami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO NR Oddzia³ Banku (do zawarcia produktów dodatkowych) Przedstawiciel Banku miejscowoœæ: Miejscowoœæ ulica i nr: E-mail ród³o informacji o ofercie ród³o informacji

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOA RAMOA O REALIZOANIU KONTRAKTÓ TERMINOYCH NA OBC ALUTÊ, KONTRAKTÓ BEZGOTÓKOYCH NA OBC ALUTÊ I US UG P ATNICZYCH Strony Umowy: (wersja 1/2011) - numer: UMOA

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2002 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 4 (16) 2002 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. www.zbp.pl

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. www.zbp.pl Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA 1 Wstêp W opublikowanym w 2007 roku dokumencie "Single Market Review" Komisja Europejska wskaza³a m.in. na potrzebê opracowania rozwi¹zañ umo liwiaj¹cych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest udostêpniony nieodp³atnie za poœrednictwem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, w sposób umo liwiaj¹cy zapoznanie siê

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia auto casco, zwane dalej OWU okreœlaj¹ zasady ubezpieczania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE

ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALFA TOP ASSISTANCE ALFA ROMEO TOP ASSISTANCE Top Assistance jest produktem oferowanym przez BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S. A. Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie Top Assistance zawiera: 1) ubezpieczenie œwiadczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Zdrowie & Harmonia. Ubezpieczenie zdrowotne. Rozdzia³ I Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Zdrowie & Harmonia. Ubezpieczenie zdrowotne. Rozdzia³ I Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 63 44 700, fax 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201 Zdrowie & Harmonia Ubezpieczenie zdrowotne

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo