WZÓR. Wniosek o zasi³ek na dziecko (NET) D D M M R R D D M M R R. Kod pocztowy CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR. Wniosek o zasi³ek na dziecko (NET) D D M M R R D D M M R R. Kod pocztowy CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY"

Transkrypt

1 Wniosek o zasi³ek na dziecko (NET) kwiecieñ 2007 r. CH2 Przed wype³nieniem nale y przeczytaæ uwagi do niniejszego formularza zawieraj¹ce dodatkowe informacje o zasi³ku na dziecko oraz instrukcje dotycz¹ce wype³nienia wniosku. W szczególnoœci nale y: odpowiedzieæ na wszystkie pytania zawarte w niniejszym formularzu, dotycz¹ce wnioskodawcy i partnera wnioskodawcy (jeœli dotyczy); podaæ dane dotycz¹ce rachunku bankowego, ma które ma zostaæ przelany zasi³ek; przes³aæ wszystkie wymagane dokumenty. spe³nienie powy szych wymagañ mo e wp³yn¹æ na przed³u enie czasu rozpatrzenia wniosku lub uniemo liwiæ wyp³atê zasi³ku. CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY Numer ubezpieczenia spo³ecznego zob. uwagi na str. 9 Je eli wnioskodawca nie zna swojego numeru ubezpieczenia spo³ecznego, czy kiedykolwiek posiada³ lub u ywa³ numer ubezpieczenia spo³ecznego? Tytu³ (Pan, Pani) Nazwisko Imiê (imiona) Wszelkie inne nazwiska, którymi wnioskodawca pos³ugiwa³ siê w przesz³oœci - nazwisko panieñskie, wszystkie nazwiska z poprzednich ma³ eñstw, oraz wszelkie zmiany nazwiska. Data urodzenia Adres (wraz z kodem pocztowym) W przypadku, gdy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy jest brytyjskim urzêdnikiem pañstwowym oddelegowanym na placówkê zagraniczn¹, nale y podaæ jedno z poni szych: pe³ny adres Poczty Polowej Wojsk Brytyjskich, lub adres cz³onka brytyjskich s³u b zbrojnych, pod którym przebywa wnioskodawca, lub w przypadku urzêdników s³u by cywilnej, adres departamentu zatrudniaj¹cego wnioskodawcê Kod pocztowy 1 wype³nia Czy wnioskodawca wystêpowa³ w przesz³oœci o zasi³ek na dziecko? Czy wnioskodawca pobiera obecnie zasi³ek na dziecko? Proszê podaæ przyznany numer zasi³ku na dziecko C H B Numer zasi³ku na dziecko jest dostêpny w korespondencji z urzêdu HMRC. W przypadku braku numeru, proszê przes³aæ formularz bez podania numeru. Proszê podaæ imiê i nazwisko najstarszego dziecka, na które wnioskodawca pobiera zasi³ek. Proszê podaæ datê urodzenia najstarszego dziecka, na które wnioskodawca pobiera zasi³ek. Strona 1

2 CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY - ci¹g dalszy Numer telefonu wnioskodawcy w godzinach urzêdowania zaznaczyæ w³aœciwe pole telefon domowy s³u bowy komórkowy faks Proszê podaæ dwa ostatnie adresy zamieszkania. Kod pocztowy Kod pocztowy Stan cywilny zob. uwagi na str. 4 lub 11 wolny onaty/zamê na wdowiec/wdowa w zwi¹zku partnerskim w separacji rozwiedziony/a Narodowoœæ Czy wnioskodawca podlega kontroli imigracyjnej? zob. uwagi na str. 10 Czy wnioskodawcy zosta³ nadany status imigranta w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy? Je eli tak, proszê podaæ datê nadania statusu imigranta. Numer referencyjny wnioskodawcy w Urzêdzie Imigracyjnym (Home Office) Czy wnioskodawca mieszka w Wielkiej Brytanii? Je eli wnioskodawca mieszka w Wielkiej Brytanii, lub niedawno przyjecha³ do Wielkiej Brytanii w celu zamieszkania na sta³e, lub jest urzêdnikiem pañstwowym oddelegowanym na placówkê zagraniczn¹ zob. uwagi, str. 10 Je eli nie, proszê podaæ nazwê kraju zamieszkania W przypadku przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu zamieszkania w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy, proszê podaæ datê przyjazdu 2 wype³nia Czy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy jest brytyjskim urzêdnikiem pañstwowym oddelegowanym na placówkê zagraniczn¹? Strona 2

3 CZÊŒÆ 1 DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY - ci¹g dalszy Czy w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy by³ zatrudniony w Szwajcarii lub w innym Pañstwie Cz³onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wy³¹czeniem Wielkiej Brytanii)? zob. uwagi na str. 10 Czy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy jest aktualnie zatrudniony w Szwajcarii lub w innym pañstwie cz³onkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wy³¹czeniem Wielkiej Brytanii)? zob. uwagi na str. 10 Czy w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy otrzymywa³ jakiekolwiek œwiadczenia ze Szwajcarii lub z innego pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wy³¹czeniem Wielkiej Brytanii)? zob. uwagi na str. 10 Czy wnioskodawca lub partner wnioskodawcy aktualnie otrzymuje jakiekolwiek œwiadczenia ze Szwajcarii lub z innego pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wy³¹czeniem Wielkiej Brytanii)? zob. uwagi na str. 10 CZÊŒÆ 2 DANE OSOBOWE PARTNERA WNIOSKODAWCY W przypadku, gdy wnioskodawca jest w zwi¹zku partnerskim, proszê przeczytaæ uwagi na str. 11 i pomog¹ one ustaliæ, kto powinien wyst¹piæ o zasi³ek na dziecko. Zawieraj¹ one równie informacje na temat zachowania praw do emerytury pañstwowej w przypadku zaprzestania pracy w celu opieki nad dzieckiem, na które wnioskodawca otrzymuje zasi³ek. Czy wnioskodawca jest w zwi¹zku partnerskim? zob. uwagi na str. 11 Proszê wype³niæ czêœæ 3 Proszê odpowiedzieæ na poni sze pytania Narodowoœæ partnera zob. uwagi na str. 9 Czy partner wnioskodawcy otrzymuje zasi³ek na dzieci? stara siê o zasi³ek na dzieci? Proszê wype³niæ czêœæ 3 Proszê podaæ wymagane dane poni ej Imiê i nazwisko partnera wnioskodawcy Numer ubezpieczenia spo³ecznego partnera Numer zasi³ku na dziecko pobieranego przez partnera Imiê i nazwisko najstarszego dziecka, na które partner wnioskodawcy pobiera zasi³ek (lub stara siê o zasi³ek) zob. uwagi na str. 4 C H B Data urodzenia dziecka, na które partner wnioskodawcy pobiera zasi³ek (lub stara siê o zasi³ek) Strona 3

4 CZÊŒÆ 3 INFORMACJE DOTYCZ CE DZIECI, NA KTÓRE WNIOSKOWANY JEST ZASI EK Proszê podaæ dane osobowe dzieci, na które wnioskodawca stara siê o zasi³ek. podawaæ danych osobowych dzieci, na które wnioskodawca aktualnie pobiera zasi³ek. Imiê i nazwisko zgodnie z aktem urodzenia lub œwiadectwem adopcji. W przypadku wniosku o zasi³ek na liczbê dzieci wiêksz¹ ni 4, proszê podaæ ich dane osobowe na str. 6. PIERWSZE DZIECKO Nazwisko Imiê (imiona) P³eæ Data urodzenia M K 3 wype³nia DRUGIE DZIECKO Nazwisko Imiê (imiona) P³eæ Data urodzenia M K 4 wype³nia TRZECIE DZIECKO Nazwisko Imiê (imiona) P³eæ Data urodzenia M K 5 wype³nia CZWARTE DZIECKO Nazwisko Imiê (imiona) P³eæ Data urodzenia M K 6 wype³nia Proszê za³¹czyæ orygina³ aktu urodzenia, lub œwiadectwa adopcji ka dego z dzieci, na które wnioskodawca stara siê o zasi³ek. Fotokopie powy szych dokumentów nie bêd¹ honorowane. Je eli wnioskodawca (lub inna osoba) otrzymywa³ zasi³ek na dane dziecko w przesz³oœci, proszê nie za³¹czaæ aktu urodzenia. Proszê podaæ liczbê za³¹czanych aktów urodzenia lub œwiadectw adopcji. W przypadku braku mo liwoœci za³¹czenia aktu urodzenia lub œwiadectwa adopcji, proszê podaæ przyczynê w czêœci 6. Liczba aktów urodzenia Liczba œwiadectw adopcji Strona 4

5 CZÊŒÆ 3 INFORMACJE DOTYCZ CE DZIECI, NA KTÓRE WNIOSKOWANY JEST ZASI EK - ci¹g dalszy Czy inne osoby stara³y siê w przesz³oœci o zasi³ek na którekolwiek z dzieci wymienionych w niniejszym wniosku? zob. uwagi na str. 12 Jeœli tak, proszê podaæ dane osobowe osoby, która stara³a siê o zasi³ek Imiê i nazwisko osoby, która stara³a siê o zasi³ek (jeœli znane) Adres zamieszkania powy szej osoby w czasie, kiedy stara³a siê o zasi³ek (jeœli znany) Numer zasi³ku na dziecko (jeœli znany) C H B Kod pocztowy Czy którekolwiek z dzieci, na które wnioskodawca stara siê o zasi³ek, u ywa³o w przesz³oœci nazwiska innego ni aktualnie u ywane nazwisko? nazwisko w akcie urodzenia lub œwiadectwie adopcji? Jeœli tak, proszê podaæ aktualne i poprzednie nazwisko dziecka Aktualne nazwisko dziecka Poprzednie nazwisko dziecka Aktualne nazwisko dziecka Poprzednie nazwisko dziecka Aktualne nazwisko dziecka Poprzednie nazwisko dziecka Aktualne nazwisko dziecka Poprzednie nazwisko dziecka Czy którekolwiek z dzieci, na które wnioskodawca stara siê o zasi³ek, zamieszkuje pod adresem innym ni wnioskodawca? Uwaga: dotyczy równie dzieci zamieszka³ych poza granicami Wielkiej Brytanii, równie z innym cz³onkiem rodziny. zob. uwagi na str. 12 Jeœli tak, proszê podaæ imiona i nazwiska dzieci 7 wype³nia Wype³nia wy³¹cznie Urz¹d ds. Zasi³ków na Dzieci (Child Benefit Office) - nie wype³nia DWP ani Centrum Zapytañ HMRC - wypis z aktu urodzenia 1 podpis Imiê i nazwisko (drukowanymi literami) 2 podpis Imiê i nazwisko (drukowanymi literami) Data 1 dziecko 2 dziecko 3 dziecko 4 dziecko Strona 5

6 CZÊŒÆ 3 INFORMACJE DOTYCZ CE DZIECI, NA KTÓRE WNIOSKOWANY JEST ZASI EK - ci¹g dalszy Czy którekolwiek z dzieci, na które wnioskowany jest zasi³ek, zamieszkiwa³o pod adresem innym ni wnioskodawca w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy? Uwaga: dotyczy równie dzieci zamieszka³ych poza granicami Wielkiej Brytanii, równie z innym cz³onkiem rodziny. Jeœli tak, proszê podaæ imiona i nazwiska dzieci oraz datê ich zamieszkania z wnioskodawc¹. 8 wype³nia Czy wnioskodawca wystêpuje w niniejszym wniosku o zasi³ek na dzieci, które nie s¹ dzieæmi wnioskodawcy? zob. uwagi na str. 12 Uwaga: dzieci wspó³ma³ onków/partnerów oraz dzieci adoptowane zgodnie z prawem uznawane s¹ za dzieci wnioskodawcy. Wype³niæ czêœæ 5, str. 8 Wype³niæ czêœæ 4, str. 7 9 wype³nia Strona 6

7 CZÊŒÆ 4 INFORMACJE DOTYCZ CE DZIECI NIEBÊD CYCH DZIEÆMI WNIOSKODAWCY Czy wnioskodawca zamierza adoptowaæ którekolwiek z dzieci? Jeœli tak, proszê podaæ imiona i nazwiska dzieci, które wnioskodawca zamierza adoptowaæ, a nastêpnie wype³niæ czêœæ 5, str. 8. Je eli którekolwiek dziecko, na które wnioskowany jest zasi³ek nie jest dzieckiem wnioskodawcy, oraz wnioskodawca nie planuje jego adopcji, proszê podaæ imiê i nazwisko dziecka, poprzednio u ywane nazwiska dziecka (jeœli znane), imiê matki (jeœli znane), imiê ojca (jeœli znane). Powy sze informacje przyspiesz¹ rozpatrzenie wniosku. Imiê i nazwisko dziecka Poprzednio u ywane nazwiska Imiê matki Imiê ojca Strona 7

8 CZÊŒÆ 5 WYP ATA ZASI KU Zasi³ek na dziecko zostanie wyp³acony bezpoœrednio na rachunek bankowy, rachunek w kasie oszczêdnoœciowo-budowlanej, lub na konto karty pocztowej (Post Office card account) wnioskodawcy, partnera wnioskodawcy, lub innej osoby dzia³aj¹cej w imieniu wnioskodawcy. mo liwa jest wyp³ata zasi³ku na rachunek, którego posiadaczem jest dziecko, ani na wspólny rachunek wnioskodawcy i dziecka. Zasi³ek mo e zostaæ wyp³acony na rachunek posiadany przez wnioskodawcê lub na nowy rachunek za³o ony w tym celu. W przypadku braku mo liwoœci za³o enia rachunku bankowego, proszê skontaktowaæ siê z urzêdem HMRC. Przed wype³nieniem dalszej czêœci niniejszego formularza nale y zapoznaæ siê z uwagami na stronach Czy wnioskodawca pobiera aktualnie zasi³ek na dziecko? Jeœli tak, proszê zaznaczyæ w³aœciwe pozycje: Zasi³ek na dziecko jest wyp³acany bezpoœrednio na rachunek Wype³niæ czêœæ 6 Zasi³ek na dziecko ma byæ wyp³acany bezpoœrednio na rachunek Wype³niæ pozycje na str. 9 - podaæ dane rachunku Wnioskodawca nie ma mo liwoœci za³o enia rachunku Urz¹d HMRC skontaktuje siê z wnioskodawc¹ w tej sprawie.wype³niæ czêœæ 6. Czy: wnioskodawca ubiega siê o zasi³ek po raz pierwszy; lub ubiega siê o zasi³ek po raz kolejny, po wygaœniêciu poprzedniego œwiadczenia? Jeœli tak: Zasi³ek na dziecko ma byæ wyp³acany bezpoœrednio na rachunek Wype³niæ czêœæ 9 Podaæ dane rachunku Potrzebujê wiêcej informacji na temat mo liwoœci za³o enia rachunku Z³o y³em/am wniosek o za³o enie rachunku, ale nie posiadam jeszcze jego numeru Skontaktujemy siê z Pañstwem Wype³niæ czêœæ 6. Skontaktujemy siê z Pañstwem Wype³niæ czêœæ 6. Wnioskodawca nie ma mo liwoœci za³o enia rachunku Skontaktujemy siê z Pañstwem Wype³niæ czêœæ 6. Strona 8

9 CZÊŒÆ 5 WYP ATA ZASI KU - ci¹g dalszy Nazwa rachunku Zasi³ek mo e zostaæ wyp³acony na: rachunek bankowy lub konto karty pocztowej (Post Office card account), rachunek w Alliance and Leicester, rachunek w kasie oszczêdnoœciowo-budowlanej, lub rachunek w programie oszczêdnoœciowym National Savings Proszê podaæ imiê i nazwisko posiadacza rachunku. Uwaga: W przypadku, gdy posiadaczem rachunku jest równie osoba dzia³aj¹ca w imieniu wnioskodawcy, wnioskodawca niniejszym poœwiadcza, e œrodki z zasi³ku bêd¹ wydatkowane zgodnie z instrukcj¹ wnioskodawcy. Wymagana jest informacja, czy wnioskodawca jest posiadaczem rachunku. Posiadaczem rachunku jest: wnioskodawca partner wnioskodawcy wnioskodawca i partner (wspólny rachunek) osoba dzia³aj¹ca w imieniu wnioskodawcy wnioskodawca i osoba dzia³aj¹ca w imieniu wnioskodawcy (wspólny rachunek) Proszê zaznaczyæ typ rachunku, na który wnioskodawca chce pobieraæ zasi³ek, oraz podaæ dane rachunku (dostêpne w ksi¹ eczce czekowej, ksi¹ eczce bankowej, oraz na wyci¹gach z rachunku). 10 wype³nia 11 wype³nia Rachunek bankowy lub konto karty pocztowej (Post Office card account) Nazwa banku (w przypadku konta karty pocztowej (Post Office card account) wpisaæ "Post Office") Oddzia³ Adres Kod pocztowy Numer oddzia³u banku Numer rachunku Rachunek bie ¹cy w ALLIANCE & LEICESTER - inny ni rachunek depozytowy Numer rachunku Rachunek w kasie oszczêdnoœciowo-budowlanej lub rachunek czekowy - inny ni rachunek hipoteczny lub firmowy Nazwa kasy oszczêdnoœciowo-budowlanej Numer oddzia³u kasy Numer rachunku przypisany do nieruchomoœci (roll number) lub numer rachunku w kasie 12 wype³nia Typ rachunku Rachunek inwestycyjny w National Savings Bank - inny ni zwyk³y rachunek Numer rachunku Strona 9 Wype³nia - wy³¹cznie w przypadku wniosków o zapomogê Korespondencja Sprawa rozpatrzona 1 2

10 CZÊŒÆ 5 WYP ATA ZASI KU - ci¹g dalszy Zasi³ek na dziecko jest wyp³acany co 4 tygodnie. Zasi³ek mo e byæ wyp³acany w cyklu tygodniowym, je eli: wnioskodawca samotnie wychowuje dzieci, lub wnioskodawca lub jego partner pobiera zasi³ek dla osób uzyskuj¹cych niskie dochody (Income Support), lub wnioskodawca lub jego partner pobiera zasi³ek dla bezrobotnych (Jobseeker's Allowance), w kwocie naliczanej na podstawie wysokoœci osi¹ganego dochodu. zob. uwagi na str. 16 Jeœli wnioskodawca chce pobieraæ zasi³ek w cyklu tygodniowym, proszê zaznaczyæ w³aœciwe: wnioskodawca samotnie wychowuje dzieci wnioskodawca lub jego partner pobiera zasi³ek dla osób uzyskuj¹cych niskie dochody (Income Support), wnioskodawca lub jego partner pobiera zasi³ek dla bezrobotnych (Jobseeker's Allowance), w kwocie naliczanej na podstawie wysokoœci osi¹ganego dochodu. 13 Wype³nia 14 Wype³nia CZÊŒÆ 6 INNE INFORMACJE Poni ej nale y podaæ wszelkie inne informacje, które wed³ug wnioskodawcy s¹ istotne. Na przyk³ad: inne u ywane nazwiska wnioskodawcy, inne dzieci, na które wnioskodawca chce wyst¹piæ o zasi³ek, niewymienione w czêœci 3, przyczyny, dla których wnioskodawca nie ma mo liwoœci do³¹czenia wymaganych zaœwiadczeñ. Strona 10

11 CZÊŒÆ 7 OŒWIADCZENIA Niniejszym oœwiadczam, e informacje zawarte w niniejszym formularzu s¹ poprawne i pe³ne. niniejszym oœwiadczam, e wystêpuj¹c o zasi³ek na dziecko mogê zostaæ zakwalifikowany/a do programu Home Responsibilities Protection, zgodnie z informacjami zawartymi w uwagach, str Niniejszym oœwiadczam, e zapozna³em/zapozna³am siê z warunkami dotycz¹cymi p³atnoœci bezpoœrednich zawartymi w uwagach, str Niniejszym oœwiadczam, e jestem œwiadomy/œwiadoma odpowiedzialnoœci z tytu³u podania nieprawdziwych lub niepe³nych danych. Niniejszym sk³adam wniosek o przyznanie zasi³ku na dziecko. Podpis Data CZÊŒÆ 8 DALSZE CZYNNOŒCI 1 Proszê sprawdziæ, czy udzielone zosta³y odpowiedzi na wszystkie w³aœciwe pytania 2 Proszê sprawdziæ, czy z³o ony zosta³ podpis wnioskodawcy w czêœci 7 formularza. 3 Proszê do³¹czyæ orygina³y aktów urodzenia lub œwiadectw adopcji dzieci. Fotokopie nie bêd¹ honorowane.. Dokumenty nale y przes³aæ do Urzêdu ds. Zasi³ków na Dzieci (Child Benefit Office) na poni szy adres: CBO (Washington) Freepost NEA PO Box 133 Washington NE38 7BR Wyp³ata zasi³ku na dziecko mo e zostaæ wstrzymana w przypadku, gdy: wnioskodawca nie odpowie na wszystkie w³aœciwe pytania dotycz¹ce wnioskodawcy i partnera wnioskodawcy (jeœli dotyczy), wnioskodawca nie do³¹czy wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku pytañ lub w celu uzyskania pomocy prosimy o niezw³oczny kontakt z urzêdem HMRC. Dalsze postêpowanie W ci¹gu 4 tygodni HMRC odeœle do wnioskodawcy akty urodzenia lub œwiadectwa adopcji dzieci. W przypadku braku zwrotu dokumentów w powy szym terminie, proszê skontaktowaæ siê z urzêdem HMRC w celu ustalenia, czy wniosek wp³yn¹³ do urzêdu. Zob. uwagi na str. 6 i 7. Proszê zachowaæ niniejsze uwagi. Po rozpatrzeniu wniosku HMRC powiadomi wnioskodawcê na piœmie o decyzji i kwocie przyznanego zasi³ku. Wa ne Zasi³ek na dziecko mo e zostaæ wyp³acony do 3 miesiêcy wstecz od daty wp³ywu wniosku. W przypadku zw³oki w z³o eniu wniosku wnioskodawca mo e bezpowrotnie straciæ œrodki pieniê ne z tytu³u zasi³ku. Strona 11

12 Wype³nia Data wp³ywu wniosku Wnioski TAK 1 Korespondencja Dziecko, w przypadku którego sprawa zosta³a rozpatrzona CLI Sprawa rozpatrzona NIE 2 Dane dotycz¹ce dzieci w przypadku których sprawa zosta³a rozpatrzona Numer zasi³ku Dziecko/dzieci Numer zasi³ku Dziecko/dzieci Akty urodzenia/œwiadectwa adopcji/inne dokumenty zwrócone do r¹k w³asnych poczt¹ Data za potwierdzeniem odbioru Parafowa³ listem poleconym Kontrola Pieczêæ imienna urzêdnika Data CBOL CBIX DCI CAPS Rejestr rozmowy telefonicznej w dniu D D M M. R R Sprawdzenie to samoœci Pe³ne imiê i nazwisko oraz adres petenta Data urodzenia petenta Pe³ne imiona i nazwiska oraz Daty urodzenia dzieci Imiê i nazwisko partnera Szczegó³y dotycz¹ce rozmowy Imiê i nazwisko Strona 12

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o nadanie obywatelstwa. Przed wype³nieniem wniosku nale y dok³adnie zapoznaæ siê z treœci¹ objaœnienia na stronie 9

WNIOSEK. o nadanie obywatelstwa. Przed wype³nieniem wniosku nale y dok³adnie zapoznaæ siê z treœci¹ objaœnienia na stronie 9 WNIOSEK o nadanie obywatelstwa polskiego.. Przed wype³nieniem wniosku nale y dok³adnie zapoznaæ siê z treœci¹ objaœnienia na stronie 9 2 dnia 200 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Fotografia W N los

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU Co pracodawca zyskuje zatrudniając osobę niepełnosprawną w ramach refundacji?

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz.432) Załącznik nr 1 (pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) numer identyfikacyjny KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt MŚP z dużym potencjałem CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 (dotyczy dzieci urodzonych w roku 2006,2007,2008,2009, które w bieżącym

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Radom, dnia...r. PREZYDENT MIASTA RADOMIA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od września 04 r. do 30 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Świdnik, dnia I. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka : Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Data urodzenia : PESEL W przypadku braku nr PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI SP SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* P o u c z e n i e Data wpływu (wypełnia sąd)

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Wn W Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. (poz. 824) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Podstawa

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .. Imię i nazwisko Bałtów,... data.. Adres FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Integracja i rozwój poprzez tradycję Projekt skierowany jest do: 30 osób z terenu gminy Bałtów w wieku 35 65 lat

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 Załącznik nr 3 do Regulaminu FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 WNIOSEK o przyznanie stypendium Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o przekazanie

Bardziej szczegółowo

Podpis os. przyjmującej: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Podpis os. przyjmującej: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Numer: Podpis os. przyjmującej: Data i godzina wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt pt. Jak u mamy - niepubliczny żłobek w Rzeszowie współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Nr sprawy: PCPR.II.8217.R/ /20. Pieczątka PCPR Kompletny wniosek przyjęto w PCPR w dniu:.. WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim Wniosek zgłoszeniowy do Projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim 1. Wniosek składa : rodzic zastępczy pełnoletni uczestnik projektu rodzic, opiekun prawny WPŁYNĘŁO dn......

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Część CEIDG-MW nr. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo