Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 01/POKL/9.1.1/ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1.7 Tytuł projektu: "Popołudnie w Niezapominajce" 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat m. Gdańsk M. Gdańsk 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Przedszkole nr 15 w Gdańsku /Gmina Miasto Gdańsk 2.2 Status prawny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 36 Nr lokalu: Miejscowość: Waryńskiego Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Iwona Karbownik 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Iwona Karbownik Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Jak pokazuje diagnoza społeczno-ekonomiczna zawarta w Szczegółowym Opisie POKL w Polsce ok. 41% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkola, podczas gdy w większości krajów wskaźnik ten przekracza 70%. Dostępność edukacji przedszkolnej w województwie pomorskim kształtuje się na poziomie ok. 30%, w samym mieście Gdańsku wynosi ok. 64% (dane za Gdańskim Programem na rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej). Oznacza to, że na terenie Gdańska jest niewystarczająca ilość miejsc dla dzieci w przedszkolach. Dane GUS wskazują na wzrost urodzeń dzieci w związku z osiągnięciem wieku rozrodczego przez ludzi z wyżu demograficznego z lat 80 co powoduje coraz większe ograniczenie dostępności przedszkoli. Na terenie miasta Gdańska brakuje ok 700 miejsc w przedszkolach (wg -informacji z WE UM w Gdańsku). Edukacja przedszkolna ma ogromne znaczenie dla perspektyw dalszego kształcenia społeczeństwa. Edukacja przedszkolna dzieci ze środowisk wymagających szczególnego wsparcia jest warunkiem niezbędnym ich pozytywnej szkolnej kariery. Przyczyny niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej: -niewystarczającą ilość miejsc -stosunkowo wysoki koszt opłaty za przedszkole ( ok. 350 zł miesięcznie) -brak świadomości rodziców, co do potrzeb rozwojowych dziecka i korzyści, jakie niesie edukacja przedszkolna. CEL OGÓLNY: Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w Gdańsku dla 30 dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez rozszerzenie oferty Przedszkola nr 15 w Gdańsku o punkt przedszkolny działający w okresie X VI CELE SZCZEGÓŁOWE: -pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci 3-5-letnich -stworzenie możliwości wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka -wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka przygotowywanie dziecka do nauki w szkole, poprzez ćwiczenie rozwijające aktywizacja dzieci i rodziców poprzez integracje ze społecznością Projekt polega na uruchomieniu alternatywnej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 7 poz 36 ze zmianami)w środowisku o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i jest zgodny z celami POKL w obszarze zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (Priorytet IX POKL). Projekt realizuje "Gdański Program na rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej" w zakresie: zwiększenia dostępu mieszkańców Gdańska do edukacji przedszkolnej, a zwłaszcza dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym (Gdański Program na Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 2

3 rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej" rozdz. 2 pkt 4 Obszar - Edukacja). Ponadto projekt jest zgodny ze "Strategią Rozwoju Gdańska do roku 2015" w szczególności w programach: -Program "Gdańsk równych szans" (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, promocja zdrowego stylu życia) -Program "Wykształcony Gdańszczanin" (wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej) -Program" Zdrowy Gdańszczanin" (promocja zdrowego stylu życia, poprawa stanu kondycji fizycznej mieszkańców, podnoszenie poziomu edukacji zdrowotnej mieszkańców, wzrost aktywności fizycznej mieszkańców). 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników GRUPA DOCELOWA: Bezpośrednimi odbiorcami projektu jest 30 dzieci w wieku 3-5 lat z dzielnicy Wrzeszcz, wychowujących się w rodzinach o niskich dochodach (pobierające zasiłek rodzinny), które ze względów finansowych lub braku motywacji, wiedzy rodziców pozbawione są szans na edukację przedszkolną i w związku z tym, równych szans rozwoju edukacyjno - społecznego i wychowania dla demokracji. Odbiorcami pośrednimi projektu są rodzice, do których kierowana będzie oferta wspomagająca ich w wychowaniu dziecka. Uzasadnienie Wyboru Grupy Docelowej Polskie społeczeństwo ulega coraz większemu zróżnicowaniu, a jednym z czynników odpowiedzialnych za te różnice jest poziom wykształcenia, na który ma znaczący wpływ sytuacja finansowa. Część dzieci jest pozbawionych możliwości chodzenia do przedszkola i pozostają pod opieką dorosłych w domu. Bardzo często osoby te nie potrafią zapewnić im warunków stymulujących rozwój, rozpoznawać i korygować zaburzenia. Wiek przedszkolny to okres kształtowania się osobowości, poznawania świata i wartości ogólnoludzkich, uczenia się norm zachowania, rozwijania szeroko pojętej sprawności. Dla rozwoju społecznego dzieci bardzo ważny jest kontakt z rówieśnikami. Jest to również czas szybkiego przyrostu kompetencji i umiejętności, które stanowią bazę do nauki w szkole. Dzieci chodzące do przedszkola mają więcej szans osiągnąć sukces szkolny, a tym samym osiągnąć sukces w życiu dorosłym W przypadku dzieci z rodzin wykluczonych społecznie brak dostępu do edukacji przedszkolnej bardzo wzmacnia mechanizm dziedziczenia statusu społecznego rodziców. Rekrutacja: Rekrutacja odbywać się będzie dwuetapowo. I etap - przy współpracy z pracownikami MOPS w Gdańsku dotarcie do potencjalnych beneficjentów. W drugim etapie Przedszkole na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych dokona ostatecznego wyboru 30 dzieci Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Ilość osób Osoby nieaktywne zawodowo 30 w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 30 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 3

4 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zad. I - Zarządzanie projektem i działania organizacyjne Nadzór administracyjny nad projektem Nadzór merytoryczny nad projektem Rozliczenia finansowo-kadrowe Zad II - Promocja i upowszechnianie projektu Funkcje promocji i upowszechniania projektu: -rekrutacja beneficjentów -promocja rezultatów projektu oraz źródeł dofinansowania 2.1 Opracowanie projektu materiałów promocyjnych 2.2. Wydruk materiałów promocyjnych- ulotki, plakaty, tabliczki informacyjne inne materiały 2.3 Produkcja filmu promocyjnego o punkcie przedszkolnym 2.4 Upowszechnienie materiałów promocyjnych Zadanie III - Rekrutacja dzieci Dotarcie do rodziców beneficjentów przy współpracy z MOPS w Gdańsku Organizacja zebrania dla rodziców 3.3. Podpisanie umów 3.4.Utworzenie dwóch grup 15 osobowych Zad. IV- Przygotowania merytoryczne do prowadzenia Punktu Przedszkolnego Dokonanie diagnozy dzieci w oparciu o arkusz diagnostyczny Przedszkola nr 15, której wynikiem będzie pełna informacja o dziecku, o jego potrzebach i możliwościach 4.2. Określenie kierunku oddziaływań na grupę i poszczególne dzieci 4.3.Dokonanie wyboru programu wychowania przedszkolnego, opracowanie rozkładu materiału Zad V- Prowadzenie punktu przedszkolnego Punkt przedszkolny organizowany będzie w 2 grupach dzieci po 15 osób: Grupa I - 3,4 latki, Grupa II - 4,5 latki. 5.1 Praca wychowawcza Wprowadzenie zasad bezpiecznego zachowania i wspólnej zabawy, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem fizycznym i psychicznym. Wspieranie w czasie zabaw swobodnych, tematycznych. Bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola. 5.2 Wydawanie posiłków dla dzieci objętych projektem (kolacji) 5.3.Dowóz dzieci do i z przedszkola Zadanie VI Realizacja zajęć dydaktycznych Zajęcia będą prowadzone od poniedz. do piątku w godz. od 16,00 do 19,00. Wybór takich godzin podyktowany jest realizacją normalnego programu przedszkolnego grup 3 i 4 latków w godz Po zakończeniu pracy grup w godzinach popołudniowych możliwe jest uruchomienie Punktu Przedszkolnego. Ze względu na pochodzenie dzieci, należy się spodziewać, że będą problemy z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z przedszkola przez rodziców. W celu przeciwdziałania temu zagrożeniu w projekcie przewidziano dowóz dzieci do i z przedszkola. 6.1 Realizacja programu: Zajęcia umysłowe rozwijające kompetencje językowe, matematyczne, wiedzę przyrodniczą i ogólną. ( 3 razy w tygodniu po 30 minut ) Zajęcia gimnastyczne rozwijające sprawność i wydolność fizyczną dziecka, kształtujące chęć aktywnego spędzania czasu wolnego (2 razy w tygodniu po 30 minut) Zajęcia artystyczno -muzyczno ruchowe rozwijające słuch muzyczny i poczucie rytmu, ekspresję ruchową, wyobraźnię, (2 razy w tygodniu po 30 minut) Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 4

5 Zajęcia języka angielskiego ( 1 raz w tygodniu po 30 minut) Zajęcia plastyczne - rozwijające wyobraźnie i sprawność manualną, ( 2 razy w tygodniu po 30 minut) Organizacja wycieczek autokarowych do gospodarstwa agroturystycznego na terenie woj. pomorskiego- poznanie życia wsi, zwierząt gospodarskich; poznanie pracy garncarza, kultury kaszubskiej Uczestnictwo dzieci 3 koncertach muzycznych - uwrażliwianie na muzykę, poznanie instrumentów Wyjścia do kina i teatru - poznanie z wytworami kultury. 6.2 Zakup pomocy i zabawek do realizacji projektu - zajęć i pracy wychowawczej - uzupełnienie posiadanych przez przedszkole Zadanie VII Organizacja imprez integrujących dzieci i rodziców z całą społecznością przedszkola 7.1.Organizacja wspólnych zabaw i uroczystości integrujących całą społeczność przedszkolna: "Spotkanie Bożonarodzeniowe", "Zabawa karnawałowo - choinkowa", "Spotkanie Wielkanocne", "Festyn Rodzinny", 7.2 Zakup materiałów dekoracyjnych 7.3. Zakup upominków dla dzieci biorących udział w projekcie z okazji świąt, uroczystości, nagród 7.4 Organizacja 2 spotkań z rodzicami - pedagogizacja rodziców Zadanie VIII - Monitoring i ewaluacja projektu Monitoring służyć będzie bieżącej analizie postępów projektu, jego ewentualnych odchyleń od harmonogramu, przeciwdziałaniu bieżącym zagrożeniom. Odbywać się będzie w oparciu o -Kontrolę list obecności dzieci, -Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: dziennika zajęć, arkuszy obserwacji dziecka, planów miesięcznej pracy dydaktyczno wychowawczej. -Sprawozdań kwartalnych z działalności grupy sporządzanych przez pedagogów 8.2 Ewaluacja przebiegać będzie w 3 etapach: Etap I - diagnoza dziecka pod kątem jego poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości na początku projektu i opracowanie na jej podstawie kierunków pracy z dzieckiem, grupą. Etap II - powtórzenie diagnozy po 5 miesięcznym oddziaływaniu i analiza skuteczności przyjętych działań. Przeprowadzenie ankietowania wśród rodziców, analiza oceny projektu i wniosków zawartych w wynikach ankiety; dokonanie korekcji kierunków pracy z dzieckiem. Etap III -Dokonanie ewaluacji przydatności i skuteczności projektu w oparciu o wyniki: -diagnozy podsumowującej rozwój dzieci, -wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców, -wyników wywiadu z dziećmi -wnioski wynikające ze sprawozdań kwartalnych nauczycieli grup. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde: 1. Uruchomienie 1 punktu przedszkolnego 2.Objecie edukacją przedszkolną 30 dzieci w wieku od 3-5 lat z terenu Gdańska z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 3. Dokonanie diagnozy dzieci godzin pracy edukacyjno- wychowawczej z dziećmi (9 mies. x 4 tyg. x 5 dni x 3 godziny x 2 grupy), w tym 30 min.: zajęć. umysł zajęć. gimn zajęć. nauki j.angielskiego - 144zajęć. artystyczno muzyczno ruchowych zajęć. artystycznych godzin 60 min. pracy opiekuńczo wychowawczej 5. Wydanie ok kolacji ( 9 miesięcy x 4 tyg. x 5 dni x 30 dzieci = 5400) 6. Wycieczki do gospodarstw agroturystycznych (2) 7. Koncerty muzyczne (7) 8. Wyjście do tetaru (1) 9. Wyjście do kina (2) 10.przedstawienia teatralne w przedszkolu (9) 11.Udział 30 dzieci w impr. integracyjnych i obdarowanie ich upominkami Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 5

6 12.Doposażenie Przedszkola nr 15 w Gdańsku w sprzęt, pomoce i zabawki ( Rezultaty miękkie: 1.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci 2.Zaproponowanie nowego rodzaju oferty przedszkolnej 3. Zwiększanie kompetencji społecznych dzieci, umożliwienie zdobycia nowych umiejętności i wiedzy. 4.Podnoszenie świadomości rodziców dotyczącej potrzeb dzieci, metod wychowawczych. 5. Wzbogacenie doświadczeń wnioskodawcy o współpracę z partnerem z MOPS w Gdańsku Monitoring rezultatów polegać będzie na bieżącej analizie postępów projektu zgodnie z harmonogramem działań. Opierać się będzie na analizie dokumentacji - list obecności dzieci, dokumentacji pedagogicznej, kwartalnych sprawozdaniach z działalności przebiegu diagnozy (opis 3.3. Zadanie VIII) Ponadto w ciągu 11 miesięcy trwania projektu przewiduje się ok. 5 spotkań Zespołu Realizatorów odpowiedzialnego za zarządzanie projektem. Spotkania odbywać się będą regularnie - 1 na kwartał. Służyć będą systematycznemu monitorowaniu rezultatów i postępów projektu. Ewaluacja przebiegać będzie w 3 etapach i opierać się o diagnozę dziecka oraz informacje uzyskane od rodziców, dzieci, wnioski ze sprawozdań nauczycieli (opis 3.3 Zadanie VIII) Wpływ rezultatów na osiąganie celów projektu: Rok funkcjonowania Punktu Przedszkolnego przyczyni się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej zwłaszcza wśród rodzin zaniedbanych społecznie, wymagających pomocy społecznej. Będzie to przykład dobrej praktyki otoczenia fachową opieką dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk narażonych na wykluczenie społeczne. Ta dobra praktyka dodatkowo będzie upowszechniania poprzez produkcje filmu nt. Punktu Przedszkolnego i jego dystrybucję wśród praktyków edukacji przedszkolnej. Dzięki realizacji projektu zostanie zmniejszona sfera wykluczenia społecznego poprzez nabycie przez dzieci wielu kompetencji stymulujących ich rozwój, przygotowujących je do obowiązków szkolnych. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Doświadczenie Wnioskodawca- Przedszkole nr 15 w Gdańsku od 55 lat zajmuje się edukacją dzieci w wieku przedszkolnym. Posiada duże doświadczenie w zakresie oddziaływań dydaktyczno wychowawczych. Co roku do przedszkola uczęszcza ponad 100 dzieci. Wychowankowie przedszkola biorą udział w wielu konkursach. Sukcesy wychowanków: Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego europejskiego konkursu szkolnego "Prawa człowieka i ja" Mateusz K. (1999r.) I miejsce Piotr B. (2002r.), II miejsce Julia M. (2003r.) w konkursie "Gdańsk miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych". I miejsce w konkursie Rady Miasta Gdańska "Moje miasto Gdańsk" r) Przedszkole współpracuje z Dziennym Domem Pomocy w Gdańsku. Co rocznie organizuje zbiórkę odzieży dla bezdomnych. Placówka jest aktywna w środowisku lokalnym. Braliśmy udział w festynie "Święto ulicy Wajdeloty" (2006r) organizowanym przez Radę Dzielnicy oraz w festynie "Wrzosowisko - święto Wrzeszcza" organizowanym przez Komitet Inicjatyw Lokalnych oraz Partnerstwo dla Wrzeszcza (2008). Kadra zarządzająca - Iwona Karbownik - Dyrektor Przedszkola nr 15 w Gdańsku szczeg. CV - Małgorzata Burczyk - -szczeg. CV - Urszula Witkowska- główna księgowa Kadra merytoryczna: - nauczyciel opiekun: Ilona Patrzykąt -szczeg. CV, Agnieszka Świeczkowska-Grubba -szczeg. CV, -szczeg. CV - Nauczyciele trenerzy: Lucyna Deszczyńska - szczeg. CV), Grażyna Szturo - szczeg. CV, Małgorzata Malec-szczeg. CV, Jolanta Wojciechowska - szczeg. CV, Sposób zarządzania: Projekt będzie zarządzany przez Zespół: -Dyrektor projektu -asystent dyrektora Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 6

7 -Księgowa -Nauczyciele opiekunowie -Nauczyciele trenerzy W celu sprawnej realizacji projektu odbywać się będą spotkania nie rzadziej niż raz na kwartał. Monitoring polegać będzie na bieżącej analizie postępów projektu na podstawie dokumentacji (3.3, Działanie VII) Ewaluacja przebiegać będzie w 3 etapach: wstępna, śródokresowa, końcowa. (opis - 3.3, Działanie VII) Zaplecze techniczne wykorzystane w projekcie: 2 sale dydaktyczne (104 m.) 1 łazienka sala gimnastyczna ( 19 m ) pion kuchenny (kuchnia, przygotowalnia, zmywalnia, obieralnia, magazyny) ogród przedszkolny ( 3 piaskownice, 3 zjeżanie, huśtawki, przeplotnie, równoważnie). Kadra zaangażowana bezpośrednio w projekcje: -dyrektor projektu - Iwona Karbownik ( organizacja realizacji projektu, organizacja spotkań z rodzicami, zespołów momitorujących, organizacja kadrowa) -asystent dyrektora - Małgorzata Burczyk( nadzór pedagogiczny, organizacja współpracy między nauczycielami, nadzór nad planowaniem pracy) -księgowa ( rozliczenia finansowe, ZUS, podatki, księgowość i inne związane z rozliczeniem projektu) -intendent(planowanie żywienia, prowadzenie dokumentacji sanepidowskiej) -pięciu nauczycieli specjalistów : nauczyciel języka angielskiego, nauczyciele prowadzący zajęcia umysłowe, gimnastyczne, artystyczne (planowanie, prowadzenie zajęć) -dwóch nauczycieli opiekunów grup (sprawowanie bezpośredniej opieki, działania wychowawcze) -dwie woźne (sprzątanie,pomoc przy zajęciach, pomoc dzieciom) -kucharka ( planowanie, prowadzenie dokumentacji sanepidowskiej, gotowanie, sprzątanie) Przychody/ obroty : Obroty Przedszkola nr 15 w Gdańsku za rok ,00 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 7

8 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,21 zł ,40 zł ,61 zł Koszty bezpośrednie ,70 zł ,00 zł ,70 zł Zadanie 1 : Zarządzanie projektem, działania ,00 zł ,00 zł ,00 zł organizacyjne w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 2 : Promocja i upowszechnianie ,00 zł ,00 zł ,00 zł projektu w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : Rekrutacja dzieci, spotkania z rodzicami, 203,00 zł 402,00 zł 605,00 zł spotkania zespołu ewaluacyjnego w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 4 : Przygotowanie merytoryczne do 2 015,00 zł 0,00 zł 2 015,00 zł prowadzenia punktu przedszkolnego w tym koszty personelu 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł Zadanie 5 : Prowadzenie punktu ,00 zł ,00 zł ,00 zł przedszkolnego w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 6 : Realizacja zajęć ,70 zł ,00 zł ,70 zł dydaktycznych w tym koszty personelu 5 400,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 7 : Organizacja imprez integrujących dzieci, rodziców z projektu z 6 270,00 zł 6 220,00 zł ,00 zł całą społecznością przedszkola w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 8 : Ewaluacja i monitoring 87,00 zł 261,00 zł 348,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Koszty pośrednie 8 202,51 zł ,40 zł ,91 zł 5.44 % 6.62 % 6.13 % Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 8

9 jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 4.2 Przychód projektu ,00 zł 9 000,00 zł ,00 zł % 3.89 % 9.93 % 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład niepieniężny 6 019,29 zł ,59 zł ,88 zł w tym wkład prywatny 6 989,40 zł ,80 zł ,20 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,76 zł ,07 zł ,83 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,62 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 9

10 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 1 Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 10

11 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008/2009 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem, działania organizacyjne Etap 1 - Działania organizacyjne, zatrudnianie personelu, Etap 2 - Zarządzanie projektem Etap 3 - Rozliczenia księgowe Zaangażowany personel Dyrektor projektu Asystent projektu Liczba uczestników Zadanie 2 - Promocja i upowszechnianie projektu Etap 1 - Przygotowanie materiałów promocyjnych Etap 2 - Wydruk materiałów promocyjnych Etap 3 - produkcja filmu promocyjnego Etap 4 - Rozpowszechnienie, rozesłanie materiałów Zaangażowany personel Dyrektor projektu Liczba uczestników Zadanie 3 - Rekrutacja dzieci, spotkania z rodzicami, spotkania zespołu ewaluacyjnego Etap 1 - Typowanie dzieci przez MOPS w Gdańsku Etap 2 - Zebranie z rodzicami Etap 3 - Podpisanie umów Etap 4 - Zebrania z rodzicami Etap 5 - Utworzenie grup Zaangażowany personel Dyrektor projektu Asystent projektu Liczba uczestników Zadanie 4 - Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia punktu przedszkolnego Etap 1 - Diagnoza dzieci Etap 2 - Określenie kierunków oddziaływań Zaangażowany personel Asystent projektu Nauczyciele Liczba uczestników Zadanie 5 - Prowadzenie punktu przedszkolnego Etap 1 - Dowóz dzieci Etap 2 - Zajęcia opiekuńczo wychowawcze Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 11

12 Etap 3 - Posiłki Etap 4 - Zakup wyposażenia Zaangażowany personel Dyrektor projektu Nauczyciele opiekuni Nauczyciele trenerzy Liczba uczestników Zadanie 6 - Realizacja zajęć dydaktycznych Etap 1 - Prowadzenie zajeć dydaktycznych Etap 2 - Wycieczki Etap 3 - Koncerty Etap 4 - Teatr Miniatura Etap 5 - Kino Etap 6 - Teatrzyki w przedszkolu Zaangażowany personel Nauczyciele trenerzy Nauczyciele opiekunowie Dyrektor projektu Asystent projektu Liczba uczestników Zadanie 7 - Organizacja imprez integrujących dzieci, rodziców z projektu z całą społecznością przedszkola Etap 1 - Organizacja imprez integracyjnych Zaangażowany personel Nauczyciele trenerzy Dyrektor projektu Asystent projektu Liczba uczestników Zadanie 8 - Ewaluacja i monitoring Etap 1 - Analiza dokumentacji, liso obecnosci i inyych Etap 2 - Spoktania zespołu ewaluacyjnego Etap 3 - Diagnozowanie postepów dzieci, ankietowanie rodziców Zaangażowany personel Dyrektor projektu Asystent projektu Nauczyciele opiekuni Nauczyciele trenerzy Liczba uczestników Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 12

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem, działania organizacyjne Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,21 zł ,70 zł ,00 zł 1. Dyrektor projektu - zatrudnianie i organizacja pracy pracow. biorących udział w projekcie, praca NIE NIE miesięcznie ,00 zł ,00 zł w zespole ewaluac., kontrola, hospitacje (um. zlec) 2. Asystent - koordynowanie pracy zespołu, nadzór pedagogiczny, organizacja spotkań z rodz. (um. zlec.) 3. Prowadzenie konta bankowego, koszty opłat finansowych 4. Zakup zestawu komputerowego ( komputer, monitor, drukarka z oprogram) do prowadzenia rozliczeń księg. i innych czynności związanych z projektem Zadanie 2: Promocja i upowszechnianie projektu 5. Zaprojektowanie materiałów promocyjnych (usługa zlecona) 6. Druk plakatów reklamujących projekt ( usługa zlecona) 7. Druk ulotek reklamujacych projekt ( usługa zlecona) 8. Druk naklejek dotyczących projektu (usługa zlecona) 9. Wykonanie szyldów dotyczących realizacji projektu ( usługa zlecona) 10. Wykonanie teczek reklamowych ( usługa zlecona) 11. Wykonanie długopisów reklamowych (usługa zlecona) 12. wykonanie czapek reklamowych dla dzieci biorących udział w projekcie na wycieczki (usługa zlecona) 13. Wykonanie kopert z nadrukiem reklamowym (usługa zlecona) 14. Wykonanie filmu dotyczącego realizowanego projektu (usługa zlecona) 15. Zakup znaczków pocztowych do rozesłania filmu reklamującego projekt 16. Zakup płyt do stworzenia kopii filmu NIE NIE miesięcznie ,00 zł 8 000,00 zł NIE NIE miesiecznie 4 50,00 zł 200,00 zł TAK NIE sztuka ,00 zł 4 000,00 zł ,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł 1 770,00 zł NIE NIE sztuka 200 2,50 zł 500,00 zł NIE NIE sztuka ,40 zł 800,00 zł NIE NIE sztuka 100 3,00 zł 300,00 zł NIE NIE sztuka 3 740,00 zł 2 220,00 zł NIE NIE sztuka 500 3,50 zł 1 750,00 zł NIE NIE sztuka 200 4,50 zł 900,00 zł NIE NIE sztuka 35 15,00 zł 525,00 zł NIE NIE sztuka 500 5,00 zł 2 500,00 zł NIE NIE sztuk/ryza 0 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 13

14 17. Zakup papieru do wykonania dyplomów dla dzieci biorących udział w projekcie 18. Zakup tuszu do drukarki w celu wykonania dyplomów dla dzieci biorących udział w projekcie na koniec Zadanie 3: Rekrutacja dzieci, spotkania z rodzicami, spotkania zespołu ewaluacyjnego 203,00 zł 19. Zakup kawy na spotkania NIE NIE sztuk 4 17,00 zł 68,00 zł 20. Zakup herbaty na spotkania NIE NIE sztuk 2 15,00 zł 30,00 zł 21. Zakup słodyczy na spotkania NIE NIE sztuk 3 35,00 zł 105,00 zł Zadanie 4: Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia punktu przedszkolnego 22. Dokonanie diagnozy dzieci(umowa zlecenie) 23. Zakup papieru do przygotowania druków diagnozy Zadanie 5: Prowadzenie punktu przedszkolnego 24. Zatrudnienie 2 nauczycieli opiekunów spraw. bezpośrednią opiekę nad dziećmi w przedsz, na wycieczkach, ew. doprow. dzieci do z przedsz.(2.um. o pracę) 25. Zatrudnienie 2 woźnychopieka nad dziećmi, pomoc w czynnościach samoobsł., serwowanie posiłków, sprzątanie po zajęciach ( 1/2 etatu) 26. Zatrudnienie kucharki - planowanie jadłosp, prowadzenie dokumentacji i czynności HACCP i GMP, gotowanie, zmywanie(3/4 etatu) 27. Zatrudnienie intendentkiplanowanie jadłosp., dokumentacja, zakupy produktów, nadzór nad pracą kucharki ( umowa zlecenie) 28. Przygotowanie posiłków ("wsad do kotła") 29. Zakup lodówki do przechowywania produktów i potraw zgodnie z wymaganiami sanepidowskimi 2 015,00 zł NIE NIE godzina ,00 zł 2 000,00 zł NIE NIE sztuka/ryza 1 15,00 zł 15,00 zł ,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiecznie 6 970,00 zł 5 820,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł 4 500,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł 4 500,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł 7 200,00 zł TAK NIE sztuka 1 800,00 zł 800,00 zł 30. Zakup naświetlacza do jaj TAK NIE sztuka ,00 zł 1 600,00 zł 31. Zakup maszyny do rozdrabniania mięsa i warzyw 32. Dojazd dzieci do i z przedszkola ( usługa zlecona - wynajem busów) 33. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków grupowe 34. Zakup drobnych upom. nagród dla dzieci biorących udział w projekcie - przestrzeganie przez TAK NIE sztuka ,00 zł 2 400,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł ,00 zł NIE NIE sztuka 30 43,00 zł 1 290,00 zł NIE NIE sztuka 60 20,00 zł 1 200,00 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 14

15 dzieci umów, wzmocnienia pozytywne 35. Zakup szafek ubraniowych dla dzieci biorących udział w projekcie 36. Zakup ławeczek do szatni dla dzieci biorących udział w projekcie 37. Zakup mydła w płynie dla dzieci biorących udział w projekcie 38. Zakup ręczników papierowych dla dzieci biorących udział w projekcie 39. Zakup podajnika - pojemnika na pojedyncze ręczniki papierowe 40. Zakup papieru toaletowego dla dzieci biorących w projekcie TAK NIE sztuka 5 150,00 zł 750,00 zł TAK NIE sztuka 5 150,00 zł 750,00 zł NIE NIE sztuka 2 18,00 zł 36,00 zł NIE NIE sztuka 6 6,00 zł 36,00 zł TAK NIE sztuka 1 116,00 zł 116,00 zł NIE NIE sztuka 60 2,40 zł 144,00 zł 41. Zakup husteczek papierowych NIE NIE sztuka 30 5,50 zł 165,00 zł Zadanie 6: Realizacja zajęć dydaktycznych 42. Zatrudnienie nauczycieli trenerów- oprcow planów, prowadzenie zajeć dydaktycznych ( umowa zlecenie) 43. Lekcje języka angielskiego ( usługa zlecona) 44. Zakup podręcznika i ćwiczeń do angielskiego dla dzieci biorących udział w projekcie 45. Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, woj. pom. ( usługa zlecona) 46. Wycieczka do garncarza na kaszuby woj. pom. ( usługa zlecona) ,70 zł NIE NIE godzina ,00 zł 5 400,00 zł NIE NIE godzina ,00 zł 1 440,00 zł NIE NIE sztuka 30 42,00 zł 1 260,00 zł NIE NIE sztuka ,10 zł 1 850,10 zł 47. Wyjście do kina - bilety NIE NIE sztuka 30 15,00 zł 450,00 zł 48. Wyjście do teatru Miniatura - bilety 49. Koncerty muzyczne na terenie przedszkola - usługa zlecona NIE NIE sztuka 2 400,00 zł 800,00 zł 50. Zakup pianina TAK NIE sztuka ,00 zł 8 000,00 zł 51. Zakup zestawu materiałów plastycznych do zajęć dla 2 grup dzieci biorących udział w projekcie 52. Zakup zestawu do zajęć ruchowych 53. Wykonanie ścieżki do jazdy rowerkami - ( usługa zlecona) NIE NIE sztuka 2 900,00 zł 1 800,00 zł TAK NIE sztuka ,00 zł 2 550,00 zł TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 54. Zakup rowerków TAK NIE sztuka 2 615,00 zł 1 230,00 zł 55. Zakup projektora multimedialnego TAK NIE sztuka ,00 zł 4 200,00 zł 56. Zakup ekranu TAK NIE sztuka 1 360,00 zł 360,00 zł 57. Zakup wycinanek dla dzieci NIE NIE sztuka 30 10,00 zł 300,00 zł 58. Mateiały do zajęć origami (plastycznych)- koła 59. Materiały do zajęć konstrukcyjn ych- elementy NIE NIE sztuka 30 3,90 zł 117,00 zł NIE NIE sztuka 8 19,90 zł 159,20 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 15

16 60. Elementy z filcu do zajęć NIE NIE sztuka 8 17,50 zł 140,00 zł 61. Elementy - koraliki do zajęć NIE NIE sztuka 16 9,90 zł 158,40 zł 62. Zestaw materiałów do zabaw konstrukcyjnych - dzwonki 63. Matriał konstrukcyjny - jajka styropianowe NIE NIE sztuk 8 19,90 zł 159,20 zł NIE NIE sztuk 0 0,00 zł 0,00 zł 64. Ciastolina - materiał plastyczny NIE NIE sztuk 4 70,00 zł 280,00 zł 65. Kolorowanka ( 2 dla dziecka) NIE NIE sztuk 60 8,68 zł 520,80 zł 66. Przedstawienie teatralne na terenia przedszkola (usługa zlecona) NIE NIE sztuk 3 400,00 zł 1 200,00 zł Zadanie 7: Organizacja imprez integrujących dzieci, rodziców z projektu z całą społecznością przedszkola 67. Prowadzenie imprezy integracyjnej " Spotkanie z Mikołajem", "Dzień Dziecka" (usługa zlecona) 68. Zakup materiałów dekoracyjnych (balony, konfeti.) zestaw 69. Zakup zestawu nagłaśniającego do imprez i spotkań realizowanych przez nauczycieli opiekunów i trenerów ( "Andrzejki", "Spotkanie wielkanocne"...) 70. Zakup upominków od "Mikołaja" dla dzieci z projektu niepodlegających ewidencji, zabieranych do domu 71. Zakup upominków od "zajączka", z okazji "Dnia Dziecka" dla dzieci z projektu niepodlegających ewidencji, zabieranych do domu 72. Zakup napoju na imprezę integracyjną 73. Zakup ciastek na imprezę integracyjną Zadanie 8: Ewaluacja i monitoring 6 270,00 zł NIE NIE sztuk 1 500,00 zł 500,00 zł NIE NIE sztuk 1 100,00 zł 100,00 zł TAK NIE sztuk ,00 zł 3 000,00 zł NIE NIE sztuk 30 50,00 zł 1 500,00 zł NIE NIE sztuk 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuk 130 6,00 zł 780,00 zł NIE NIE sztuk 130 3,00 zł 390,00 zł 87,00 zł 74. Zakup kawy na spotkanie NIE NIE sztuk 1 17,00 zł 17,00 zł 75. zakup słodyczy na spotkanie NIE NIE sztuk 2 35,00 zł 70,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 8 202,51 zł 5.44 % ,00zł % ,21 zł 0,00 zł 6 989,40 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 16

17 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem, działania organizacyjne Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,40 zł ,00 zł ,00 zł 1. Dyrektor projektu - zatrudnianie i organizacja pracy pracow. biorących udział w projekcie, praca NIE NIE miesięcznie ,00 zł ,00 zł w zespole ewaluac., kontrola, hospitacje (um. zlec) 2. Asystent - koordynowanie pracy zespołu, nadzór pedagogiczny, organizacja spotkań z rodz. (um. zlec.) 3. Prowadzenie konta bankowego, koszty opłat finansowych 4. Zakup zestawu komputerowego ( komputer, monitor, drukarka z oprogram) do prowadzenia rozliczeń księg. i innych czynności związanych z projektem Zadanie 2: Promocja i upowszechnianie projektu 5. Zaprojektowanie materiałów promocyjnych (usługa zlecona) 6. Druk plakatów reklamujących projekt ( usługa zlecona) 7. Druk ulotek reklamujacych projekt ( usługa zlecona) 8. Druk naklejek dotyczących projektu (usługa zlecona) 9. Wykonanie szyldów dotyczących realizacji projektu ( usługa zlecona) 10. Wykonanie teczek reklamowych ( usługa zlecona) 11. Wykonanie długopisów reklamowych (usługa zlecona) 12. wykonanie czapek reklamowych dla dzieci biorących udział w projekcie na wycieczki (usługa zlecona) 13. Wykonanie kopert z nadrukiem reklamowym (usługa zlecona) 14. Wykonanie filmu dotyczącego realizowanego projektu (usługa zlecona) 15. Zakup znaczków pocztowych do rozesłania filmu reklamującego projekt 16. Zakup płyt do stworzenia kopii filmu NIE NIE miesięcznie ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiecznie 7 50,00 zł 350,00 zł TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł 5 000,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł 5 300,00 zł NIE NIE sztuka 250 3,70 zł 925,00 zł NIE NIE sztuka 250 1,80 zł 450,00 zł NIE NIE sztuk/ryza 4 20,00 zł 80,00 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 17

18 17. Zakup papieru do wykonania dyplomów dla dzieci biorących udział w projekcie 18. Zakup tuszu do drukarki w celu wykonania dyplomów dla dzieci biorących udział w projekcie na koniec Zadanie 3: Rekrutacja dzieci, spotkania z rodzicami, spotkania zespołu ewaluacyjnego NIE NIE sztuka 6 40,00 zł 240,00 zł 402,00 zł 19. Zakup kawy na spotkania NIE NIE sztuk 6 17,00 zł 102,00 zł 20. Zakup herbaty na spotkania NIE NIE sztuk 6 15,00 zł 90,00 zł 21. Zakup słodyczy na spotkania NIE NIE sztuk 6 35,00 zł 210,00 zł Zadanie 4: Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia punktu przedszkolnego 22. Dokonanie diagnozy dzieci(umowa zlecenie) 23. Zakup papieru do przygotowania druków diagnozy Zadanie 5: Prowadzenie punktu przedszkolnego 24. Zatrudnienie 2 nauczycieli opiekunów spraw. bezpośrednią opiekę nad dziećmi w przedsz, na wycieczkach, ew. doprow. dzieci do z przedsz.(2.um. o pracę) 25. Zatrudnienie 2 woźnychopieka nad dziećmi, pomoc w czynnościach samoobsł., serwowanie posiłków, sprzątanie po zajęciach ( 1/2 etatu) 26. Zatrudnienie kucharki - planowanie jadłosp, prowadzenie dokumentacji i czynności HACCP i GMP, gotowanie, zmywanie(3/4 etatu) 27. Zatrudnienie intendentkiplanowanie jadłosp., dokumentacja, zakupy produktów, nadzór nad pracą kucharki ( umowa zlecenie) 28. Przygotowanie posiłków ("wsad do kotła") 29. Zakup lodówki do przechowywania produktów i potraw zgodnie z wymaganiami sanepidowskimi 0,00 zł NIE NIE godzina 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuka/ryza 0 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiecznie ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł 9 000,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł 9 000,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł ,00 zł TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 30. Zakup naświetlacza do jaj TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 31. Zakup maszyny do rozdrabniania mięsa i warzyw 32. Dojazd dzieci do i z przedszkola ( usługa zlecona - wynajem busów) 33. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków grupowe 34. Zakup drobnych upom. nagród dla dzieci biorących udział w projekcie - przestrzeganie przez TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł ,00 zł NIE NIE sztuka 60 20,00 zł 1 200,00 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 18

19 dzieci umów, wzmocnienia pozytywne 35. Zakup szafek ubraniowych dla dzieci biorących udział w projekcie 36. Zakup ławeczek do szatni dla dzieci biorących udział w projekcie 37. Zakup mydła w płynie dla dzieci biorących udział w projekcie 38. Zakup ręczników papierowych dla dzieci biorących udział w projekcie 39. Zakup podajnika - pojemnika na pojedyncze ręczniki papierowe 40. Zakup papieru toaletowego dla dzieci biorących w projekcie TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuka 4 18,00 zł 72,00 zł NIE NIE sztuka 12 6,00 zł 72,00 zł TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuka 120 2,40 zł 288,00 zł 41. Zakup husteczek papierowych NIE NIE sztuka 60 5,50 zł 330,00 zł Zadanie 6: Realizacja zajęć dydaktycznych 42. Zatrudnienie nauczycieli trenerów- oprcow planów, prowadzenie zajeć dydaktycznych ( umowa zlecenie) 43. Lekcje języka angielskiego ( usługa zlecona) 44. Zakup podręcznika i ćwiczeń do angielskiego dla dzieci biorących udział w projekcie 45. Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, woj. pom. ( usługa zlecona) 46. Wycieczka do garncarza na kaszuby woj. pom. ( usługa zlecona) ,00 zł NIE NIE godzina ,00 zł ,00 zł NIE NIE godzina ,00 zł 2 880,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł 2 100,00 zł 47. Wyjście do kina - bilety NIE NIE sztuka 30 15,00 zł 450,00 zł 48. Wyjście do teatru Miniatura - bilety 49. Koncerty muzyczne na terenie przedszkola - usługa zlecona NIE NIE sztuka 30 15,00 zł 450,00 zł NIE NIE sztuka 5 400,00 zł 2 000,00 zł 50. Zakup pianina TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 51. Zakup zestawu materiałów plastycznych do zajęć dla 2 grup dzieci biorących udział w projekcie 52. Zakup zestawu do zajęć ruchowych 53. Wykonanie ścieżki do jazdy rowerkami - ( usługa zlecona) TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE sztuka ,00 zł 9 000,00 zł 54. Zakup rowerków TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 55. Zakup projektora multimedialnego TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 56. Zakup ekranu TAK NIE sztuka 0 0,00 zł 0,00 zł 57. Zakup wycinanek dla dzieci 58. Mateiały do zajęć origami (plastycznych)- koła 59. Materiały do zajęć konstrukcyjn ych- elementy Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 19

20 60. Elementy z filcu do zajęć 61. Elementy - koraliki do zajęć 62. Zestaw materiałów do zabaw konstrukcyjnych - dzwonki 63. Matriał konstrukcyjny - jajka styropianowe NIE NIE sztuk 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuk 10 15,00 zł 150,00 zł 64. Ciastolina - materiał plastyczny NIE NIE sztuk 0 0,00 zł 0,00 zł 65. Kolorowanka ( 2 dla dziecka) NIE NIE sztuk 0 0,00 zł 0,00 zł 66. Przedstawienie teatralne na terenia przedszkola (usługa zlecona) NIE NIE sztuk 6 400,00 zł 2 400,00 zł Zadanie 7: Organizacja imprez integrujących dzieci, rodziców z projektu z całą społecznością przedszkola 67. Prowadzenie imprezy integracyjnej " Spotkanie z Mikołajem", "Dzień Dziecka" (usługa zlecona) 68. Zakup materiałów dekoracyjnych (balony, konfeti.) zestaw 69. Zakup zestawu nagłaśniającego do imprez i spotkań realizowanych przez nauczycieli opiekunów i trenerów ( "Andrzejki", "Spotkanie wielkanocne"...) 70. Zakup upominków od "Mikołaja" dla dzieci z projektu niepodlegających ewidencji, zabieranych do domu 71. Zakup upominków od "zajączka", z okazji "Dnia Dziecka" dla dzieci z projektu niepodlegających ewidencji, zabieranych do domu 72. Zakup napoju na imprezę integracyjną 73. Zakup ciastek na imprezę integracyjną Zadanie 8: Ewaluacja i monitoring 6 220,00 zł NIE NIE sztuk 1 500,00 zł 500,00 zł NIE NIE sztuk 2 100,00 zł 200,00 zł TAK NIE sztuk 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuk 0 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE sztuk 60 40,00 zł 2 400,00 zł NIE NIE sztuk 260 6,00 zł 1 560,00 zł NIE NIE sztuk 520 3,00 zł 1 560,00 zł 261,00 zł 74. Zakup kawy na spotkanie NIE NIE sztuk 3 17,00 zł 51,00 zł 75. zakup słodyczy na spotkanie NIE NIE sztuk 6 35,00 zł 210,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich ,40 zł 6.62 % 9 000,00zł 3.89 % ,40 zł 0,00 zł ,80 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 20

21 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Zadanie 1: Zarządzanie projektem, działania organizacyjne Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,61 zł ,70 zł ,00 zł 1. Dyrektor projektu - zatrudnianie i organizacja pracy pracow. biorących udział w projekcie, praca NIE NIE miesięcznie ,00 zł w zespole ewaluac., kontrola, hospitacje (um. zlec) 2. Asystent - koordynowanie pracy zespołu, nadzór pedagogiczny, organizacja spotkań z rodz. (um. zlec.) 3. Prowadzenie konta bankowego, koszty opłat finansowych 4. Zakup zestawu komputerowego ( komputer, monitor, drukarka z oprogram) do prowadzenia rozliczeń księg. i innych czynności związanych z projektem Zadanie 2: Promocja i upowszechnianie projektu 5. Zaprojektowanie materiałów promocyjnych (usługa zlecona) 6. Druk plakatów reklamujących projekt ( usługa zlecona) 7. Druk ulotek reklamujacych projekt ( usługa zlecona) 8. Druk naklejek dotyczących projektu (usługa zlecona) 9. Wykonanie szyldów dotyczących realizacji projektu ( usługa zlecona) 10. Wykonanie teczek reklamowych ( usługa zlecona) 11. Wykonanie długopisów reklamowych (usługa zlecona) 12. wykonanie czapek reklamowych dla dzieci biorących udział w projekcie na wycieczki (usługa zlecona) 13. Wykonanie kopert z nadrukiem reklamowym (usługa zlecona) 14. Wykonanie filmu dotyczącego realizowanego projektu (usługa zlecona) 15. Zakup znaczków pocztowych do rozesłania filmu reklamującego projekt 16. Zakup płyt do stworzenia kopii filmu NIE NIE miesięcznie ,00 zł NIE NIE miesiecznie 550,00 zł TAK NIE sztuka 4 000,00 zł ,00 zł NIE NIE sztuka 1 770,00 zł NIE NIE sztuka 500,00 zł NIE NIE sztuka 5 800,00 zł NIE NIE sztuka 300,00 zł NIE NIE sztuka 2 220,00 zł NIE NIE sztuka 1 750,00 zł NIE NIE sztuka 900,00 zł NIE NIE sztuka 525,00 zł NIE NIE sztuka 2 500,00 zł NIE NIE sztuka 5 300,00 zł NIE NIE sztuka 925,00 zł NIE NIE sztuka 450,00 zł NIE NIE sztuk/ryza 80,00 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 21

22 17. Zakup papieru do wykonania dyplomów dla dzieci biorących udział w projekcie 18. Zakup tuszu do drukarki w celu wykonania dyplomów dla dzieci biorących udział w projekcie na koniec NIE NIE sztuka 240,00 zł Zadanie 3: Rekrutacja dzieci, spotkania z rodzicami, spotkania zespołu ewaluacyjnego 605,00 zł 19. Zakup kawy na spotkania NIE NIE sztuk 170,00 zł 20. Zakup herbaty na spotkania NIE NIE sztuk 120,00 zł 21. Zakup słodyczy na spotkania NIE NIE sztuk 315,00 zł Zadanie 4: Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia punktu przedszkolnego 22. Dokonanie diagnozy dzieci(umowa zlecenie) 23. Zakup papieru do przygotowania druków diagnozy Zadanie 5: Prowadzenie punktu przedszkolnego 24. Zatrudnienie 2 nauczycieli opiekunów spraw. bezpośrednią opiekę nad dziećmi w przedsz, na wycieczkach, ew. doprow. dzieci do z przedsz.(2.um. o pracę) 25. Zatrudnienie 2 woźnychopieka nad dziećmi, pomoc w czynnościach samoobsł., serwowanie posiłków, sprzątanie po zajęciach ( 1/2 etatu) 26. Zatrudnienie kucharki - planowanie jadłosp, prowadzenie dokumentacji i czynności HACCP i GMP, gotowanie, zmywanie(3/4 etatu) 27. Zatrudnienie intendentkiplanowanie jadłosp., dokumentacja, zakupy produktów, nadzór nad pracą kucharki ( umowa zlecenie) 28. Przygotowanie posiłków ("wsad do kotła") 29. Zakup lodówki do przechowywania produktów i potraw zgodnie z wymaganiami sanepidowskimi 2 015,00 zł NIE NIE godzina 2 000,00 zł NIE NIE sztuka/ryza 15,00 zł ,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł NIE NIE miesiecznie ,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł NIE NIE miesięcznie ,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł TAK NIE sztuka 800,00 zł 30. Zakup naświetlacza do jaj TAK NIE sztuka 1 600,00 zł 31. Zakup maszyny do rozdrabniania mięsa i warzyw 32. Dojazd dzieci do i z przedszkola ( usługa zlecona - wynajem busów) 33. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków grupowe 34. Zakup drobnych upom. nagród dla dzieci biorących udział w projekcie - przestrzeganie przez dzieci umów, wzmocnienia TAK NIE sztuka 2 400,00 zł NIE NIE sztuka ,00 zł NIE NIE sztuka 1 290,00 zł NIE NIE sztuka 2 400,00 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 22

23 pozytywne 35. Zakup szafek ubraniowych dla dzieci biorących udział w projekcie 36. Zakup ławeczek do szatni dla dzieci biorących udział w projekcie 37. Zakup mydła w płynie dla dzieci biorących udział w projekcie 38. Zakup ręczników papierowych dla dzieci biorących udział w projekcie 39. Zakup podajnika - pojemnika na pojedyncze ręczniki papierowe 40. Zakup papieru toaletowego dla dzieci biorących w projekcie TAK NIE sztuka 750,00 zł TAK NIE sztuka 750,00 zł NIE NIE sztuka 108,00 zł NIE NIE sztuka 108,00 zł TAK NIE sztuka 116,00 zł NIE NIE sztuka 432,00 zł 41. Zakup husteczek papierowych NIE NIE sztuka 495,00 zł Zadanie 6: Realizacja zajęć dydaktycznych 42. Zatrudnienie nauczycieli trenerów- oprcow planów, prowadzenie zajeć dydaktycznych ( umowa zlecenie) 43. Lekcje języka angielskiego ( usługa zlecona) 44. Zakup podręcznika i ćwiczeń do angielskiego dla dzieci biorących udział w projekcie 45. Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, woj. pom. ( usługa zlecona) 46. Wycieczka do garncarza na kaszuby woj. pom. ( usługa zlecona) ,70 zł NIE NIE godzina ,00 zł NIE NIE godzina 4 320,00 zł NIE NIE sztuka 1 260,00 zł NIE NIE sztuka 1 850,10 zł NIE NIE sztuka 2 100,00 zł 47. Wyjście do kina - bilety NIE NIE sztuka 900,00 zł 48. Wyjście do teatru Miniatura - bilety 49. Koncerty muzyczne na terenie przedszkola - usługa zlecona NIE NIE sztuka 450,00 zł NIE NIE sztuka 2 800,00 zł 50. Zakup pianina TAK NIE sztuka 8 000,00 zł 51. Zakup zestawu materiałów plastycznych do zajęć dla 2 grup dzieci biorących udział w projekcie 52. Zakup zestawu do zajęć ruchowych 53. Wykonanie ścieżki do jazdy rowerkami - ( usługa zlecona) NIE NIE sztuka 1 800,00 zł TAK NIE sztuka 2 550,00 zł TAK NIE sztuka 9 000,00 zł 54. Zakup rowerków TAK NIE sztuka 1 230,00 zł 55. Zakup projektora multimedialnego TAK NIE sztuka 4 200,00 zł 56. Zakup ekranu TAK NIE sztuka 360,00 zł 57. Zakup wycinanek dla dzieci NIE NIE sztuka 300,00 zł 58. Mateiały do zajęć origami (plastycznych)- koła 59. Materiały do zajęć konstrukcyjn ych- elementy NIE NIE sztuka 117,00 zł NIE NIE sztuka 159,20 zł 60. Elementy z filcu do zajęć NIE NIE sztuka 140,00 zł Suma kontrolna: DCA1-D7A7-207A-C233 23

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja)

PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja) 1. Adres gminy Gmina Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1 83-242 Osieczna powiat: starogardzki województwo: pomorskie PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja) 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wszystkie dzieci nasze są. 2. Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN Gmina Troszyn udostępnia do ogólnej konsultacji Plan Działania w ramach PPWOW. Uwagi proszę kierować do Edyty Ginalskiej Pokój nr 6, tel. 7671003, email. edytaginalska@onet.eu PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Beneficjent Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2012 do 30 czerwca 2014 roku.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2012 do 30 czerwca 2014 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Nr 4 w Koninie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola! Regulamin uczestnictwa w projekcie Wszystko zaczyna się od przedszkola! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Nr 14 w Koninie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Załącznik nr 6 do SIWZ na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć dodatkowych z edukacji matematycznej,

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. PESEL dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA. PESEL dziecka KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie JACEK i OLA IDĄ DO PRZEDSZKOLA Imię (imiona) i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Adres zamieszkania dziecka miasto wieś województwo:.

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

otwarty nabór partnera do utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego Domu Senior WIGOR dla 20 osób w wieku 60+.

otwarty nabór partnera do utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego Domu Senior WIGOR dla 20 osób w wieku 60+. W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ofert na wsparcie finansowe jednostek samorządu w zakresie tworzenia i prowadzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR, realizowanego w ramach programu wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec Aktualizacja 2010r 1. Adres gminy Nazwa Gminy URZĄD GMINY SAMBORZEC Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE Miejscowość SAMBORZEC Ulica Nr domu 43 Kod pocztowy 27-650 Samborzec 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Przedszkole oknem na świat. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Przedszkole oknem na świat. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Przedszkole oknem na świat I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole oknem na świat. 2. Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry start dla przedszkolaka Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie Dobry start dla przedszkolaka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 100/2009 z dnia 31.12.2009r. Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.01 (luty 2007)

PROJEKT 2.01 (luty 2007) PROJEKT 2.01 (luty 2007) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Maksymalna ilość znaków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA-aktualizacja

PLAN DZIAŁANIA-aktualizacja PLAN DZIAŁANIA-aktualizacja 1. Adres gminy Nazwa Gminy Wola Mysłowska Województwo lubelskie Miejscowość Wola Mysłowska Ulica - Nr domu 57 Kod pocztowy 21-426 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY KLIMONTÓW

URZĄD GMINY KLIMONTÓW URZĄD GMINY KLIMONTÓW UL. ZYSMANA1 TEL. 015-866-10-06, 015-866-11-00 27-640 KLIMONTÓW FA. 015-866-18-47 E-MAIL: klimontow@klimontow.pl http://www.klimontow.pl 1. Adres gminy Nazwa Gminy Województwo Miejscowość

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu:

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu: KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11 Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Imiona i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T WY J Ś Ć Z C I E N I A Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:. Imię Drugie imię Nazwisko DANE PODSTAWOWE Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK

PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość STOCZEK Ulica KOSOWSKA Nr domu 5 Nr lokalu - Kod pocztowy 07-104 PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

... Białystok, dn r. nazwa i adres Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... Białystok, dn r. nazwa i adres Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE ... Białystok, dn. 03.04.2009r. nazwa i adres Zamawiającego znak sprawy: 412-9/2009 ZAPYTANIE OFERTOWE EDUCENTRUM Policealna Szkoła Edukacji Alternatywnej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3, 15 094 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

dotyczy: psychologa psychoterapeuty na potrzeby realizacji projektu CIS "Gotowi na start od dziś"

dotyczy: psychologa psychoterapeuty na potrzeby realizacji projektu CIS Gotowi na start od dziś Zapytanie ofertowe na wybór psychologa psychoterapeuty (kod CPV 85312320-8 usługi doradztwa, kod CPV 85.12.12.70-6 - usługi psychiatryczne lub psychologiczne) W związku z realizacją projektu CIS Gotowi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Utworzenie przedszkola Słoneczko w Biskupcu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Utworzenie przedszkola Słoneczko w Biskupcu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Utworzenie przedszkola Słoneczko w Biskupcu nr POKL.09.01.02-28-026/14-00 Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie zwroty należy rozumieć:

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r.

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Publiczne Przedszkole,,Jaś i Małgosia w Borowiu Borowie, dnia 25.08.2015r. Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Celem współpracy z rodzicami jest: Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Arka przyszłości

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Arka przyszłości Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Arka przyszłości nr umowy 921/POKL.09.01.01-06-079/12-00 Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: Projektodawca Integra Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, 22-100

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo