AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO AKADEMICKI MODEL KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU 50+ Raport z badań. Słupsk 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO AKADEMICKI MODEL KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU 50+ Raport z badań. Słupsk 2013"

Transkrypt

1 AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO AKADEMICKI MODEL KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU 50+ Raport z badań Pod redakcją: Andrzej Urbanek Robert Parol Mateusz Nitka Słupsk 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I. WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA AKADEMICKIEGO MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU 50+ (ROBERT PAROL, MATEUSZ NITKA) METODOLOGIA BADAŃ REKOMENDACJE DLA MODELU AWŚ Rynek pracy a akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku Uwarunkowania społeczno-zawodowe a akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku Oferta edukacyjna a akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku Wyniki badań własnych a akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku II. RYNEK PRACY A AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB 50+ (URSZULA SZUKAŁA) RYNEK PRACY WOBEC SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - CO WIEMY O Prognozy demograficzne Bezrobocie i bezrobotni Struktura bezrobotnych pod względem wieku na tle kraju i wybranych powiatach pomorskich Wykształcenie bezrobotnych pięćdziesięciolatków ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I SZANSE NA PRACĘ Srebrna gospodarka jako szansa na pracę Aktywność zawodowa przez samozatrudnienie Branże strategiczne dla pomorskiego rynku pracy WYBRANE PROGRAMY I PROJEKTY DEDYKOWANE STARSZYM PRACOWNIKOM Projekty rządowe wspierające powrót na rynek pracy osób w wieku Projekty realizowane w województwie pomorskim Innowacyjne wsparcie dla osób powyżej 50 roku życia w województwie pomorskim(aktualnie realizowane projekty w województwie pomorskim) NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH, DOTYCZĄCE BARIER ZE STRONY RYNKU PRACY I POWODÓW WCZESNEJ DEZAKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Powody indywidualne leżące po stronie osób powyżej 50 roku życia Powody leżące po stronie pracodawców Powody związane z polityką rynku pracy Rozważane kierunki działań prewencyjnych REKOMENDACJE DLA AKADEMICKIEGO MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU III.UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB 50+ (PAWEŁ WIERZBOWSKI) SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I EDUKACYJNEJ OSÓB W WIEKU Percepcja wieku i identyfikacja starości i dojrzałości

3 1.2. Strategie radzenia sobie ze starością Motywacje do osiągnięć osób Potencjał zawodowy osób w wieku 50+ w badaniach międzynarodowych Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce Postrzeganie własnej działalności gospodarczej przez osoby Udział osób 50+ w inicjatywach aktywizacyjnych w kształceniu Uniwersytety trzeciego wieku Rola wartości pracy w aktywności zawodowej osób PSYCHOLOGICZNE I ANDRAGOGICZNE UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ OSÓB W WIEKU Podstawowe założenia andragogiki Charakterystyka procesu uczenia się dorosłych Różnice indywidualne z perspektywy andragogicznej Specyfika procesów poznawczych osób w wieku Założenia edukacji osób dorosłych XXI wieku w kontekście zagranicznych modeli i praktyk w obszarze kształcenia ustawicznego Uwarunkowania, potrzeby i możliwości edukacyjne osób w wieku Organizacja procesu szkoleniowego w kontekście specyfiki potrzeb edukacyjnych osób w wieku WNIOSKI REKOMENDACJE DLA AKADEMICKIEGO MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB W WIEKU IV. OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB 50+ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM (ALDONA PLĄSKA) ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA W OBRĘBIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Kształcenie ustawiczne definicje europejskie Modernizacja polskiego kształcenia ustawicznego Instytucje kształcenia ustawicznego ANALIZA ISTNIEJĄCEJ OFERTY KSZTAŁCENIA DLA OSÓB 50+ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Wprowadzenie metodologiczne Wprowadzenie przedmiotowe Dostępność ofert kształcenia PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK (ZAGRANICA) Uniwersytet Otwarty - Wielka Brytania Uniwersytet ludowy, akademia ludowa Szwecja, Dania, Niemcy Akademicka edukacja dorosłych Stany Zjednoczone Akademickie kształcenie ustawiczne - Japonia ANDRAGOGICZNY MODEL NAUCZANIA ANALIZA WYWIADÓW Z NAUCZYCIELAMI Wyniki badań WNIOSKI REKOMENDACJE DLA AKADEMICKIEGO MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA OSÓB W WIEKU

4 V. POTRZEBY I BARIERY EDUKACYJNE OSÓB W WIEKU 50+ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ SONDAŻOWYCH (ROBERT PAROL, MATEUSZ NITKA) Założenia metodologiczne badań sondażowych Próba badawcza i charakterystyka populacji Uczestnictwo osób badanych w kształceniu ustawicznym na przestrzeni ostatnich 5 lat Opinia respondentów dotycząca sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności oraz ich preferencji co do sposobu kształcenia Opinia respondentów dotycząca barier utrudniających podjęcie kształcenia Opinia respondentów dotycząca potrzeb edukacyjnych Deklarowana przez osoby badane chęć rozwijania kompetencji Opinia respondentów dotycząca samooceny własnych kompetencji Opinia respondentów na temat czynników wpływających na podjęcie decyzji o aktywności edukacyjnej Podsumowanie wyników badań Rekomendacje dla akademickiego modelu kształcenia ustawicznego osób w wieku SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ DIAGNOZY BEHAWIORALNEJ TESTEM PERFORMANSE DIAL ECHO (PAWEŁ WIERZBOWSKI) Cel badania Opis narzędzia testu bilansu behawioralnego Performanse Dial-Echo Charakterystyka badanej grupy Przebieg badania Szczegółowa analiza wyników badań indywidualnych narzędziem Dial-Echo Podsumowanie wyników badań Rekomendacje dla akademickiego modelu kształcenia ustawicznego osób w wieku STUDIUM INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW (EWA OLSZÓWKA) Informacje o badaniu Analiza wyników badań indywidualnych Wnioski Rekomendacje dla akademickiego modelu kształcenia ustawicznego osób w wieku SPIS RYCIN SPIS TABEL BIBLIOGRAFIA NETOGRAFIA AKTY PRAWNE ANEKS

5 Wstęp Sytuacja społeczno-gospodarcza, w której znalazła się Polska a także znaczna część krajów Unii Europejskiej wydaje się być trudna i skomplikowana. Jednym z aspektów, na który wskazują eksperci w odniesieniu do kierunków działań, które należy podjąć jest uaktywnienie potencjału ludzkiego dotyczącego osób w wieku powyżej 50 roku życia. Wprawdzie z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że skoro brakuje miejsc pracy dla ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy, to działania na rzecz osób 50+ nie są potrzebne i podejmowanie działań w tym kierunku jest bezsensowne. Warto jednak patrzeć na zjawiska społeczne i gospodarcze w dłuższej perspektywie, która pozwala przygotować się i planować działania uprzedzające w odniesieniu do problemów, które dopiero się pojawią. Prognozy demograficzne dotyczące naszego kraju jak i kontynentu jednoznacznie przewidują problemy z kadrą pracowniczą w całkiem niedalekiej przyszłości, a jednym z rezerwuarów jest generacja osób wieku powyżej 50 roku życia. W związku z powyższym zainicjowany został projekt wypracowania modelu kształcenia dla osób 50+, w którym w ujęciu polifonicznym będą przenikały się bardzo różnorodne tematycznie jak i metodycznie treści kształcenia. Potrzebna i szczytna idea potrzebuje jednak do realizacji konkretnych danych, które pomogą tak zaplanować jej realizację, aby prawdopodobieństwo uzyskania założonego celu miało wysoką wartość. Prezentowany raport diagnostyczny jest właśnie takim dokumentem, tzn. powstał po to, aby przygotować rekomendacje dla projektowanego modelu kształcenia dla osób 50+. Zawartość niniejszego opracowania stanowi wieloaspektowa analiza czynników, które zdaniem zespołu diagnostycznego mają istotne znaczenie dla niskiego uczestnictwa osób pomiędzy 50 a 64 rokiem życia w kształceniu ustawicznym. Raport podzielony jest na rozdziały a ich zawartość treściowa przedstawia się następująco. Rozdział pierwszy jest kwintesencją całego opracowania i skupia się na zaleceniach wynikających z przeprowadzonych analiz w poszczególnych rozdziałach. Zawiera esencję całego procesu diagnostycznego, która w sposób syntetyczny, zwarty i rzeczowy przedstawia rekomendacje dla realizowanego modelu i szczególnie w sytuacji, kiedy możliwości zapoznania się z pełnym dokumentem są ograniczone, pozwala zapoznać się z najważniejszymi wnioskami diagnostycznymi. Natomiast rozdział drugi jest kompletną analizą rynku pracy w odniesieniu do aktywności zawodowej osób 50+. Zawiera przegląd problemów przestrzeni gospodarczej od 5

6 analizy ogólnych trendów społeczno-ekonomicznych, poprzez uwarunkowania województwa pomorskiego aż do przykładów działań na rzecz pobudzania aktywności zawodowej osób 50+. Rozdział zamyka wnikliwa analiza stanu, wnioski oraz propozycje dla projektowanego modelu kształcenia. Rozdział trzeci skupia się na analizie czynników społecznych i psychologicznych, które mogą mieć istotne znaczenie dla konstruowanego modelu. Poruszana problematyka krąży wokół kwestii dotyczących społecznej reakcji na starość i dojrzałość, przyjmowanych strategii radzenia sobie z kryzysami tożsamości, potencjałów zawodowych osób 50+ a także hierarchii wartości pracy w analizowanym przedziale wiekowym. Ważną część rozdziału trzeciego zajmuje problematyka uczenia się i nauczania osób w wieku powyżej 50 roku życia, możliwości percepcyjnych a także ram organizacyjnych procesu dydaktycznego z uwzględnieniem specyfiki odbiorców. Rozdział podsumowują wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Kolejny rozdział, czwarty, odnosi się do problematyki rynku usług edukacyjnych a szczególnie jego oferty w odniesieniu do kształcenia osób 50+. Przeprowadzona analiza dotyczy rozwiązań istniejących w systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego na różnych jej poziomach, a także procesów i przemian, które skutkują koniecznością brania pod uwagę nowych rozwiązań w sytuacji projektowania modelu kształcenia dla osób 50+. Ponadto rozdział zawiera ofertę kształcenia województwa pomorskiego a także badanie orientacji dydaktycznej nauczycieli w odniesieniu do procesu nauczania. Rozdział kończą wnioski i rekomendacje dla przygotowywanego modelu kształcenia. Ostatni rozdział zawiera szczegółowe wyniki badań zaprojektowanych i zrealizowanych przez zespół diagnostyczny. Przeprowadzone badania miały strategię zarówno ilościową jak i jakościową. W modelu ilościowym zbadano potrzeby edukacyjne, bariery edukacyjne oraz motywację do uczenia się, poprzez przeprowadzenie sondażu diagnostycznego. W modelu jakościowym zbadano potencjały społeczne i zawodowe testem Performance Dial Echo oraz zrealizowano wywiady pogłębione z testerami biorącymi udział w opracowywaniu modelu kształcenia ustawicznego dedykowanego osobom 50+. Warto dodać, że praca ma charakter zespołowy i każdy z jego członków wykazał się maksymalizacją swoich potencjałów twórczych, społecznych jak i profesjonalnych. Wynikiem tego działania jest powyższy raport, który z całą pewnością jest dobrym zaczynem dla przygotowania takiego modelu kształcenia, który będzie spełniał oczekiwania zarówno osób 50+ jak i rynku pracy. 6

7 I. Wnioski i rekomendacje dla akademickiego modelu kształcenia ustawicznego osób w wieku Metodologia badań W realizacji projektu zdecydowano się na dokonanie wieloaspektowego zbierania danych. W rozdziałach II, III i IV posłużono się analizą danych zastanych a rozdziale V metodą sondażu diagnostycznego. Analiza danych zastanych została zorientowana na przegląd raportów badawczych i opracowań już istniejących oraz opracowań akademickich, których wspólnym mianownikiem jest problematyka osób 50+ w wielowątkowym ujęciu szczegółowo opisanym w poszczególnych rozdziałach. Badania sondażowe miały charakter zarówno ilościowy jak i jakościowy i posługiwano się w nich odpowiednio techniką wywiadu, testem behawioralnym oraz wywiadem pogłębionym. Szczegółowe zagadnienia dotyczące metodologii i przebiegu badań przedstawione zostały w poszczególnych rozdziałach. 2. Rekomendacje dla modelu AWŚ 50+ Poniżej przedstawione zostały rekomendacje dla opracowywanego modelu kształcenia osób w wieku pomiędzy 50 a 64 rokiem życia. Mają one charakter ujęcia syntetycznego, które pozwala na szybkie zapoznanie się z najważniejszymi wynikami zrealizowanych badań. Bardziej szczegółowe opracowanie wniosków i rekomendacji można znaleźć w kolejnych rozdziałach raportu Rynek pracy a akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ Akademia Wieku Średniego powinna uwzględniać wachlarz usług i działań prewencyjnych adresowanych do starszego pokolenia. Starzejące się społeczeństwo, to rosnąca rzesza starszych klientów szczególnie w branżach takich jak handel, ubezpieczenia, pielęgnacyjno-kosmetyczne, turystyka i organizowanie czasu wolnego. Istnieje szereg usług wrażliwych na wiek, które mogą być realizowane przez osoby znajdujące się w wieku zbliżonym, a tym samym lepiej rozumiejące 7

8 potrzeby i oczekiwania odbiorców. Obszarem aktywności osób starszych mogą być również wszelkiego rodzaju zawody w branży usług opiekuńczych, wskazywanej przez ekspertów w dłuższej perspektywie, jako jednej z branż strategicznych dla pomorskiego rynku pracy. W projektowanym modelu powinno się zwrócić uwagę na przybliżenie zasad i wartości dotyczących ochrony, pielęgnacji zdrowia i zdrowego wypoczywania, Rekomenduje się, aby innowacyjne wsparcie zaproponowane w ramach projektu pozwoliło równocześnie na wypromowanie pozytywnego wizerunku osób 50+ i rodzaju mody na drugą karierę zawodową. Działania informacyjno-promocyjne w ramach realizowanego projektu powinny zawierać przesłanie do pracodawców, związane z koniecznością zarządzania wiekiem i wiedzą w organizacjach. Zaleca się, aby opracowywany model kształcenia ustawicznego był skorelowany z potrzebami pracodawców, zarówno na poziomie planowania treści kształcenia jak też ich realizacji. Opracowywany model kształcenia osób w wieku 50+ w ramach AWŚ powinien w znacznej mierze opierać się na modelu duńskim oraz brytyjskim, oba modele rekomenduje się jako punkt odniesienia dla AWŚ 50+ (szczegółowe przedstawienia obu modeli znajduje się w rozdziale IV Raportu z badań) Uwarunkowania społeczno-zawodowe a akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ Należy od pierwszych chwil kontaktu z osobami po 50 roku życia z procesem edukacji, podkreślać przydatność i celowość proponowanego kierunku nauki, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Należy podkreślać jak wielkim walorem jest posiadane przez nich doświadczenie z różnych sfer życia, co niewątpliwie jest pomocne w przyswajaniu wiadomości, zarówno tych mających na celu pogłębienie wiedzy związanej z wykonywaną pracą, wyuczonym zawodem, jak i tych zmierzających w kierunku przekwalifikowania. Zalecane jest stosowanie w procesie kształcenia strategii nauczania problemowego, opartego na ćwiczeniach praktycznych, wymianie doświadczeń z życia między uczestnikami, a co za tym idzie możliwy jest bezpośredni wgląd w korzyści, jakie 8

9 płyną z pozyskiwania wiedzy i umiejętności. Działania praktyczne mają szczególne znaczenie w kształceniu związanym z nowymi technologiami, umiejętnościami obsługi komputera, internetu. Nabyte umiejętności praktyczne należy często powtarzać w celu utrwalenia ich w pamięci. Nauczanie powinno być skoncentrowane przede wszystkim wokół odwołań do posiadanej już wiedzy lub do uniwersalnych znaczeń, kontekstów. Należy pamiętać, aby zbytnio nie odbiegać od określonego kierunku edukacji, gdyż może to spowodować swego rodzaju zagubienie się osób po 50 roku życia w tym procesie. Nie należy pracować na szczegółowych treściach, opartych na niskim poziomie logiki. W związku z tym użyteczne będzie stosowanie mnemotechnik, ćwiczeń aktywności intelektualnej, jak również fizycznej dostosowanej do poziomu sprawności osób w średnim wieku, która ma pozytywny wpływ na ogólną sprawność psychoruchową. Spokojne tempo mówienia, stosowanie techniki małych kroczków (pracowanie początkowo na małych partiach materiałów), unikanie stosowania słownictwa specjalistycznego, encyklopedycznego oraz dostosowane tempo pracy do poziomu uczestników, to zalecenia, dzięki którym można uniknąć poczucia nieefektywności u uczestników procesu edukacji, jak i również ich zniechęcenia do nauki. Należy stworzyć takie warunki uczenia się, aby jednostka miała możliwość kreowania kierunku kształcenia czy ogólnych zasad dotyczących tegoż procesu. Dzięki temu uczestnik edukacji ma większą motywację do samodzielnego uczenia się wyznaczania sobie dróg rozwoju. Relacja nauczyciel uczeń powinna być oparta na partnerstwie i wzajemnym szacunku. Zalecane jest, aby nauczyciel był w podobnym wieku co uczestnicy kształcenia, gdyż prawdopodobne jest, iż posiada on podobne doświadczenia życiowe, dzięki czemu możliwe jest rozumienie siebie nawzajem, zarówno między uczestnikami, jak i uczestnikami i nauczycielem. Dzięki temu uniknie się przywoływania negatywnych wspomnień z okresu edukacji obowiązkowej, które mogłyby znacznie utrudnić proces nauczania. Ponadto u osób po 50 roku życia obserwuje się potrzebę konsultacji i wsparcia ze strony trenera, dlatego w miarę możliwości warto umożliwić uczestnikom 9

10 indywidualne spotkania z trenerem, zarówno w trakcie procesu edukacji, jak i po jej zakończeniu. Oprócz relacji między nauczycielem a uczestnikiem, ważne jest także zapewnienie odpowiednio bezpiecznego i komfortowego środowiska uczenia się. Pomocne w tym może okazać się zawarcie kontraktu na początku procesu edukacji, który zawierałby najważniejsze zasady. Należy wyeliminować wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne, które mogłyby przeszkadzać w zdobywaniu wiedzy, np. hałas, zbyt niska lub wysoka temperatura panująca w pomieszczeniu. Uczestnictwo w edukacji powinno być dobrowolne i niezwiązane z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów. Dzięki temu pojawia się u osób w średnim wieku motywacja wewnętrzna, która jest niezwykle cennym czynnikiem podtrzymującym zaangażowanie w proces kształcenia. Dlatego, jeśli w przypadku takich osób pojawią się bariery zewnętrzne np. ograniczenia czasowe, przestrzenne, należy umożliwić im pracę samodzielną w domu na podstawie przekazanych materiałów. Proponuje się, aby opracowany model kształcenia ustawicznego AWŚ 50+ był modelowym rozwiązaniem dotyczącym edukacji osób w wieku pomiędzy 50 a 64 rokiem życia, ze szczególnym uwzględnieniem i wykorzystaniem andragogicznego modelu pracy, który będzie wykorzystywał możliwości rozwojowe dotyczące wspomnianej grupy wiekowej Oferta edukacyjna a akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ W ramach projektowanego akademickiego modelu kształcenia ustawicznego, rekomenduje się podejmowanie przedsięwzięć aktywizujących osoby wieku średniego, wykraczających poza dotychczas wypracowane centralnie i funkcjonujące rozwiązania legislacyjne, finansowe i organizacyjne. AWŚ powinna zapewnić odformalizowanie edukacji, czyli dopuszczenie do szkół wyższych wszystkich chętnych, którzy bez formalnych świadectw, egzaminów mogą podjąć kształcenie w formie dostosowanej do potrzeb osoby w wieku 50+ z uwzględnieniem systemu multimedialnego przekazu wiedzy. 10

11 Oferty edukacyjne dla dorosłych powinny zawierać wskazówki dla przyszłych słuchaczy i być redagowane w taki sposób, aby wzmocnić motywację i zachęcić do podjęcia nauki w środowisku akademickim (przykładem mogą być nowozelandzkie uniwersytety). Zachętą do podjęcia nauki ma być przekonanie, że osoby dorosłe dysponują dużym bagażem społecznych i osobistych doświadczeń. Należy włączyć do oferty szkoleniowej AWŚ problematykę urynkowienia pracy, znaczenia i budowania relacji społecznych oraz funkcjonowania w zmiennych warunkach na rynku pracy, ponieważ jedną z głównych barier aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ jest niezrozumienie przez nich mechanizmów, które kierują współczesnym rynkiem pracy. Niezbędne staje się w projektowanym modelu kształcenia ustawicznego osób wieku średniego odstąpienie od podziału edukacji dorosłych na ogólną i zawodową oraz zniesienie wszelkich sztucznych form selekcji. Analizy ofert edukacyjnych, badań rynku pracy potwierdzają konieczność organizowania szkoleń oraz warsztatów dla osób wieku średniego, dotyczących zarówno umiejętności zawodowych, jak i tzw. miękkich (m.in. komunikacji, współpracy w zespole, asertywności, przełamywania autostereotypów, kształtowania poczucia sprawstwa i własnej wartości). Zaleca się w ramach projektowanego modelu AWŚ prowadzenie doradztwa zawodowego dla osób 50+, uwzględniającego specyfikę tej grupy, z uwzględnieniem indywidualizacji oferty pod kątem potrzeb uczestnika, zapewnienia możliwości współpracy z psychologiem. W celu elastycznego reagowania na potrzeby edukacyjne osoby w wieku 50+, jak również na potrzeby lokalnego rynku pracy, zajęcia w ramach poszczególnych modułów tematycznych powinny być porządkowane w sekwencje, uwzględniające gotowość do uczenia się uczestników, ich zainteresowania i pasje. Umożliwi to organizację zajęć opartą na zasadzie układania puzzli. Rekomenduje się, aby propozycje kursów zawodowych w ramach modułu dotyczącego rozwoju kompetencji zawodowych wiązały się z zainteresowaniami uczestników, miały charakter praktyczny i odbywały się w naturalnym lub wysoko symulacyjnym środowisku pracy. Otwarcie kursu powinno wiązać się z zaprezentowaniem możliwości dalszego doskonalenia kompetencji zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kurów zawodowych, zgodnych z Krajowymi Ramami 11

12 Kwalifikacji. Programy kursów powinny być na tyle atrakcyjne, aby zwiększyły motywację uczestników do zmiany postawy i dalszego zdobywania kompetencji zawodowych. Uczenie się osoby wieku średniego możliwe jest tylko wtedy, kiedy posiada osobiste cele, związane z daną aktywnością rozwojową. Na początku każdego modułu tematycznego rekomenduje się dokonanie analizy wpływu zróżnicowania jednostkowego dorosłych w procesie uczenia się, czyli przeprowadzenia wejściowego badania poziomu potrzeb, indywidualne właściwości uczestnika, poznawcze możliwości, wcześniejsze doświadczenia w zakresie treści programowych modułu. Przy prezentacji szczegółowego programu szkolenia, nauczyciel powinien wyjaśniać, w którym momencie szkolenia będą spełniane oczekiwania uczestników. Grupy szkoleniowe mogą różnić się liczebnością, jednak zaleca się, aby liczba uczestników jednej grupy nie przekraczała szesnastu. Z analizy ofert edukacyjnych i badań wynika, że najbardziej optymalny skład grupy liczy od dziesięciu do czternastu uczestników. Ze względu na częste stosowanie technik opartych na pracy w parach, dobrze jest, gdy liczba uczestników jednej grupy jest parzysta. Sugeruje się zbudowanie modelu pożądanych cech i zachowań, aby umożliwić dokonanie diagnozy - samooceny aktualnego poziomu kompetencji, najlepiej za pomocą odpowiedniego narzędzia, oraz wskazanie, które należy korygować. Taki model umożliwi również dokonanie rediagnozy, czyli ewaluacji poszczególnych elementów procesu kształcenia, ocenę stopnia ich przydatności w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Skuteczne uczenie się wymaga pozyskania zaangażowania uczestnika szkolenia poprzez włączanie go we wszystkie etapy procesu kształcenia. Należy przygotować i organizować doskonalenie nauczycieli dla oświaty dorosłych w uczelniach kształcących pedagogów. Proces kształcenia powinien być autonomiczny i uwzględniać cele, metody i techniki, właściwe dla kształcenia dorosłych oraz uwzględniać zmianę roli nauczyciela - z informacyjnej na transformacyjną, czyli z dawców wiedzy na kierujących procesem uczenia się. Program kształcenia nauczycieli oświaty dorosłych powinien obejmować przygotowanie do programowania i prowadzenia pracy oświatowej, przygotowanie do badań, a także doskonalenie kwalifikacji nauczycieli tzn. form i metod animacji, inspirujących powstanie nowych grup i pozyskiwanie nowych słuchaczy. 12

13 Kluczowe dla osiągania celów akademickiego modelu kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ jest dostosowanie metod dydaktycznych do specyfiki osobowościowej osób wieku średniego, odejście od tradycyjnych akademickich metod nauczania na rzecz aktywizujących strategii nauczania, stosowania metod rozwijających zdolności twórcze (np. sześciu kapeluszy de Bono ), metod opartych na przedstawieniu ogólnego obrazu zagadnienia (np. przewidującego organizatora ), metod problemowych, metod opartych na działaniu. Należy również unikać nadmiernej formalizacji przebiegu i oceny szkoleń, sprawić, by każdy uczestnik AWŚ stawał się nauczycielem i odwrotnie. Ważne jest, aby warunki prowadzonych działań edukacyjnych nie przywoływały skojarzeń z obowiązkowymi formami edukacyjnymi. Rekomenduje się, aby wiedzę, umiejętności i postawę uczestnika kształcenia raczej doceniać niż oceniać. Uczący się dorosły w wieku 50 + odczuwa silną potrzebę doświadczania sukcesu, należy mu to poczucie zapewnić, zwiększając w ten sposób jego wewnętrzną motywację do zmian. Do nauki języka obcego rekomenduje się wykorzystywanie podstawowych zasad przyspieszonego uczenia się, stosowanych w typowym kursie języka obcego (łączenie gier dydaktycznych, scenek z muzyką, obrazem, wykorzystywanie technologii ICT, stosowanie mnemotechniki, wdrażanie do samokształcenia). Sugeruje się, aby materiały dydaktyczne, przygotowywane do realizacji poszczególnych modułów tematycznych w ramach innowacyjnego modelu kształcenia osób w wieku 50 +, uwzględniały pewne zasady przyspieszonego uczenia. Stronice umieszczane po lewej stronie zaprojektować tak, aby stanowiły przegląd głównych zagadnień danego rozdziału czy tematu oraz mogły być reprodukowane w formie plansz (zarówno w wersji papierowej, jak i multimedialnej). Należy zapewnić wszystkim uczestnikom AWŚ dostęp do informacji i materiałów, które swobodnie będą mogli modyfikować i wykorzystywać we własnych opracowaniach, najlepiej z wykorzystanie ICT. Rekomenduje się dokonywanie ewaluacji każdych zajęć. Zbieranie informacji zwrotnych o przebiegu zajęć i osiąganiu celów edukacyjnych, kształtuje w uczących się osobach wieku średniego pozytywne nastawienie do ciągłego rozwoju, stymulowanego przez wymianę swobodnych, sprawiedliwych i szczerych opinii. 13

14 2.4. Wyniki badań własnych a akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ Nadrzędnym celem proponowanego modelu powinno być pobudzanie aktywności edukacyjnej osób w wieku 50+ oraz podtrzymywanie aktywności umysłowej poprzez rozwijanie zainteresowań i doskonalenie oraz nabywanie kompetencji, wydaje się, że szczególnie trudną grupą w znalezieniu motywacji do kształcenia będą osoby powyżej 60 roku życia, z niskim poziomem wykształcenia oraz niskim statusem materialnym. Akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ powinien kształtować u tych osób otwartość na zmiany oraz uświadamiać potrzebę adaptacji do zmieniających się warunków życia społecznego i warunków pracy zawodowej, W ramach proponowanego modelu powinno się kłaść nacisk na uświadomienie osób w wieku 50+ na fakt, iż bogate doświadczenie zawodowe nie jest w stanie zastąpić ustawicznego kształcenia się, jednakże należy również zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie zasobów doświadczenia życiowego i zawodowego osób w wieku 50+ przy kształtowaniu i doskonaleniu kompetencji, Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach AWŚ powinni pełnić również rolę moderatorów aktywności edukacyjnej osób w wieku 50+ i ukierunkowywać te osoby na alternatywne formy zdobywania wiedzy i umiejętności, również z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach AWŚ powinni brać pod uwagę dorobek życiowy i zawodowy osób w wieku 50+ i wykazywać szacunek oraz wrażliwość wobec dotychczasowych osiągnięć uczestników zajęć, Proponowany model AWŚ powinien kształtować wśród uczestników zajęć umiejętności ściśle związane z samodzielnym uczeniem się poprzez wdrażanie ich do poszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji znajdujących się w zróżnicowanych źródłach, W ramach proponowanego modelu należy kształtować wśród osób w wieku 50+ umiejętność diagnozowania własnych słabych i mocnych stron, wzmacniając przy tym poczucie własnej wartości, Proponowany model AWŚ i proponowane w jego obrębie treści powinny uwzględniać zarówno sytuację zawodową osób w wieku 50+ jak również ich 14

15 sytuację osobistą, kształtowane kompetencje powinny być przydatne zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu codziennym, a sposób przekazywania treści powinien uwzględniać w szczególności praktyczne wykorzystywanie wiedzy i odniesienia do przykładów z życia, Wśród badanej populacji uczestniczącej w kształceniu w przeciągu ostatnich 5 lat zdecydowanie najmniejszą popularnością cieszyło się kształcenie zdalne, co powoduje że rekomenduje się położyć nacisk na tę formę nabywania kompetencji, a jednocześnie jako jeden z głównych celów proponowanego modelu przyjąć przygotowanie osób w wieku 50+ do aktywnego uczestnictwa w tego typu formach kształcenia ustawicznego, Analiza wyników badań jednoznacznie pokazuje chęć kształtowania kompetencji twardych wśród badanej populacji, takich jak np. obsługa nowoczesnych urządzeń ICT czy posługiwanie się językiem obcym, co stanowi rekomendację dla proponowanego modelu, Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań ankietowych oraz wymogi funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym zaleca się osobom w wieku 50+ kształtowanie kompetencji w zakresie ICT poprzez udział w zajęciach dedykowanych dla badanej grupy wiekowej w obrębie Akademii Wieku Średniego oraz wdrażanie ich do samouctwa informacyjnego w tym zakresie, Ze względu na ograniczoną ilość godzin dydaktycznych w proponowanym modelu rekomenduje się zajęcia w zakresie języka obcego prowadzić metodą blended learning, czyli połączenia tradycyjnej formy kształcenia poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącym i e-learningowej (zdalnej aktywności przy pomocy nowoczesnych narzędzi ICT), która ma na celu pobudzenie aktywności w obszarze języka obcego osób w wieku 50+ oraz pokazanie możliwości nabywania kompetencji w tym obszarze w alternatywny sposób aniżeli tylko i wyłącznie poprzez naukę z nauczycielem, Kształtowanie kompetencji w obszarze społecznym cieszyło się stosunkowo najmniejszą popularnością wśród badanej populacji, również respondenci dokonali wysokiej samooceny własnych kompetencji w tym zakresie, jednakże biorąc pod uwagę Krajowe Ramy Kwalifikacji to właśnie kompetencje społeczne stanowią niezbędne uzupełnienie dla wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie, postuluje się 15

16 zatem że kształtowanie i doskonalenie kompetencji społecznych u osób w wieku 50+ jest niezbędnym elementem w kontekście spójności modelu AWŚ, Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na procesy poznawcze w związku z czym rekomenduje się aby w innowacyjnym modelu AWŚ uwzględnić aktywność fizyczną adekwatną do możliwości osób w wieku 50+, Rekomenduje się przygotowanie specjalnie skrojonej, elastycznej oferty edukacyjnej dostosowanej do wieku i zmieniających się potrzeb potencjalnych odbiorców oraz wymogów nowoczesnej gospodarki. Pożądane byłoby przybliżenie wiedzy z zakresu obsługi urządzeń ICT, j. obcych, autopromocji i kreowania własnego wizerunku, umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Korzyścią na przyszłość może być przybliżenie formy e-learningowego nauczania, która daje możliwości dostosowania tempa i zakresu programu nauki do potrzeb i możliwości starszego odbiorcy szkolenia. Zaleca się uwzględnienie w procesie nauczania równoległe wsparcie psychologiczne w kierunku kształtowania właściwych postaw i zachowań sprzyjających aktywności i gotowości do zmian. Proponowane działania mogłyby obejmować pomoc indywidualną z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych oraz zajęcia warsztatowe motywujące i modelujące postawy społeczne. Zaleca się w badanie słuchaczy rozpoczynających AWŚ, narzędziem Performance Dial-Echo, które daje możliwość zaprojektowania form kształcenia w odpowiedzi na charakterystykę behawioralną grupy. Badanie testem Dial-Echo daje również możliwość indywidualnego zaprojektowania ścieżki rozwoju z wykorzystaniem oferty kształcenia AWŚ. Stanowi to o bezpośredniej odpowiedzi na stawiane na początku cele. Osoba, u której zostaną określone predyspozycje zawodowe, sposób funkcjonowania w społeczeństwie i zostaną zbilansowane pod względem potencjałów osobistych, będą trafniej dobierać kierunki kształcenia i ścieżki międzymodułowe. W celu zoptymalizowania potencjałów rozwojowych osób wskazane jest aby zachować dynamikę personalną w grupach zadaniowych. Proponuje się aby zespoły zmieniały swój skład po zakończonym zadaniu. Społeczny moduł zajęć powinien posiadać jak najbardziej rozbudowane treści z zakresu kompetencji miękkich. 16

17 Zajęcia powinny być projektowane tak, aby każda część materiału teoretycznego mogła być przedstawiona w sposób ćwiczeniowy praktyczny. W celu optymalizowania treści i sposobów kształcenia wskazane jest aby dokonywać częstych ewaluacji jakościowych prowadzonych zajęć. Ze względu na już ukształtowane i mało elastyczne - ze względu na wiek osób - kanały uczenia się sugerowane jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem jak największej ilości metod kształcenia. Uwzględniając np. wykłady, dyskusje, prezentacje audio/video, konsultacje indywidualne, warsztaty praktyczne, itd. Dodatkowo wskazane jest aby każdy z prowadzących zajęcia posiadał przygotowane kompendium wiedzy do samokształcenia. Treści przekazywane w ramach modułów społecznych, zawodowych, ICT i psychofizycznych powinny się wzajemnie uzupełniać, np. warsztat pokonywania stresu może być kontynuowany na zajęciach jogi czy muzykoterapii, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych powinno być kontynuowane na zajęciach ICT (przy uwzględnieniu portali typu GoldenLine, LinkedIn), Rekomenduje się zastosowanie terapii pozytywnego myślenia poprzez uczestnictwo w warsztatach zawodowych (rozwijanie pasji, hobby), warsztatach psychofizycznych czy społecznych. 17

18 II. Rynek pracy a aktywność edukacyjna osób 50+ W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystykę sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim w świetle sytuacji demograficznej, głównie w oparciu o dane statystyki publicznej udostępnianej przez GUS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, opracowania dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Przeprowadzono analizę wybranych dokumentów zastanych w postaci raportów oraz publikacji, dotyczących aktywności osób starszych i ich sytuacji na polskim i pomorskim rynku pracy. Przeprowadzone badania najczęściej współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej (EFS) i realizowane przez uniwersytety, jednostki i zespoły badawcze z udziałem lub na zamówienie publicznych służb zatrudnienia. Ponieważ w ostatnich latach liczba przeprowadzonych badań poświęconych problemom osób starszych na europejskim, światowym i polskim rynku pracy jest bardzo duża, z konieczności ograniczono się do rekomendacji i wniosków najtrafniej odnoszących się do sytuacji w analizowanym regionie. Opracowanie obejmuje bieżące dane dotyczące podstawowych kategorii rynku pracy, to jest aktywności ekonomicznej, zatrudnienia i bezrobocia. Zawiera również zwięzłe demograficzne tło rynku pracy, krótką charakterystykę ludności w wieku powyżej 50 roku życia, oraz próbę wskazania przyczyn niskiej aktywności społeczno-zawodowej osób starszych. Przy analizie rynku pracy istnieje potrzeba rozpoznania nie tylko zaistniałych zdarzeń i pewnych prawidłowości rynku pracy, ale również kontekstu historycznego, sytuacji demograficznej i projekcji najbardziej prawdopodobnych zdarzeń w perspektywie najbliższych lat. W tym celu pomocne są różne opracowania i prognozy demograficzne, które są dostępne na poziomie zarówno krajowym, województwa, jak i powiatów. Na ich podstawie specjaliści mogą podejmować próby oceny oczekujących zmian podaży zasobów pracy. Zdecydowanie trudniejszym zadaniem jest prognozowanie popytu na pracę według najważniejszych dla rynku rodzajów działalności oraz zawodów. Pojęcie osoby w wieku 50+ jest coraz popularniejsze zarówno w opracowaniach naukowych jak i w języku dokumentów urzędowych. W różnego rodzaju źródłach nazwą pokolenie 50 + lub populacja 50+ określane są osoby, które ukończyły pięćdziesiąt lat, a nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. W Polsce w 2006 pokolenie to liczyło 6 milionów 18

19 336 tysięcy osób, co stanowiło 16,6% ogółu ludności kraju, w większości zamieszkałej miastach Rynek pracy wobec sytuacji demograficznej Dane demograficzne wskazują, iż od kilkudziesięciu lat społeczeństwa krajów wysokorozwiniętych starzeją się, systematycznie wrasta udział osób, które przekroczyły pięćdziesiąty rok życia. Jest to proces nieuchronny i nieodwracalny mający związek z poprawą warunków i jakości życia, postępem w medycynie i opiece zdrowotnej. Następuje systematyczne wydłużanie się życia współczesnych społeczeństw. W ostatnim 50-leciu przeciętna długość ludzkiego życia wzrosła o 20 lat. Demografowie przewidują, że w roku 2030 roku co trzecia osoba zamieszkująca w krajach europejskich będzie w wieku przekraczającym 60 lat, natomiast co dziesiąty mieszkaniec UE będzie liczył powyżej 80 lat 2. Prognozy trendów demograficznych konsekwentnie przewidują malejący przyrost naturalny i wzrost osób w wieku dojrzałym w zasobach siły roboczej oraz w wieku poprodukcyjnym w całości populacji. Natomiast jednym z negatywnych zjawisk towarzyszących jest zauważalny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Wzrost odsetka osób czynnych zawodowo, może pozytywnie wpłynąć na niekorzystne społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesów demograficznych. Im więcej pracujących w społeczeństwach, tym lepsze wykorzystanie istniejących zasobów pracy, bowiem w wysokorozwiniętej gospodarce kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem. Natomiast wczesne wycofywanie się, znikanie z rynku pracy często prowadzi również do braku uczestnictwa w życiu społecznym, zrywania więzi z otoczeniem i w konsekwencji do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Dlatego ogromnie ważne jest maksymalne wykorzystanie potencjału osób starszych, uwzględniając ich cechy i specyfikę, poprzez stwarzanie odpowiednich warunków zachęcających do pozostawania jak najdłużej aktywnymi zawodowo i społecznie. 1 B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007, s T. Schimanek, Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2010, s

20 Postępujące zmiany w strukturze wiekowej ludności w istotny sposób wpływają również na proporcje pomiędzy pracownikami w wieku określanym jako mobilny (18-44 lata) i niemobilny (powyżej 44 lat) 3. W krajach UE i na świecie już wcześniej były realizowane duże programy rządowe podejmujące problemy osób starszych, angażujące wszystkie istotne siły społeczne, pracodawców, związki zawodowe i szereg instytucji. W Unii Europejskiej od wielu lat podejmowane są intensywne działania w celu zwiększenia aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia, co w efekcie doprowadziło do wzrostu wskaźnika zatrudnienia 4 w grupie najstarszych pracowników. Dzięki środkom unijnym w Europie wprowadzone zostały dobre rozwiązania związane z zarządzaniem wiekiem w organizacjach i aktywizacją zawodową starszych pracowników. Przeprowadzone zostały kampanie społeczne i działania informacyjne wskazujące na korzyści z zatrudniania starszych wiekiem i przełamujące negatywne stereotypy, zachęcające do aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Długość życia w Polsce jest nadal znacząco krótsza niż w innych krajach rozwiniętych, niemniej tendencja dotycząca coraz większego udziału osób starszych w społeczeństwie dotyczy również naszego kraju. Ogłoszony przez UE rok 2012 jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej był dobrą okazją, do uświadomienia, że obecnie żyjemy przeciętnie dłużej niż nasi rodzice i dziadkowie, że cieszymy się lepszym zdrowiem i że jesteśmy sprawni mimo upływających lat. Był to również czas, w którym podjęto wiele cennych inicjatyw w celu zatrzymania osób starszych na rynku pracy i pomocy im w zachowaniu aktywności. 3 Za wiek mobilny umownie przyjmuje się lata, zaś za wiek niemobilny lat w przypadku kobiet i lata w przypadku mężczyzn. Brak mobilności przestrzennej / geograficznej jest rozumiana jako niechęć do zmiany miejsca pracy, zawodowej rozumianej obniżoną motywacją do dokształcania się lub przekwalifikowania się w celu zmiany zawodu, rodzaju pracy. 4 Wskaźnik zatrudnienia to jeden z podstawowych wskaźników rynku pracy, który mówi o procentowym udziale ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności danej kategorii. Zgodnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskaźnik zatrudnienia oznacza udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. 20

21 Podejmując zagadnienie pracowników w wieku ponad 50 lat, trzeba podkreślić, że w Polsce większość osób po pięćdziesiątym roku życia nie pracuje. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce osiąga jedną z najniższych w Unii Europejskiej wartości. To powoduje, że nasza gospodarka ponosi porównywalnie większe koszty utrzymania osób niepracujących i straty na niewykorzystywaniu potencjału ekonomicznego tak dużej grupy społecznej 50+. W IV kwartale 2011 r. pracowało tys. Polaków, natomiast liczba pracujących w wieku 50 lat i więcej wynosiła tys. osób, wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wyniósł 31,3% 5. Rycina 1. Aktywność i bierność zawodowa osób w wieku 50+. Źródło: W Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) ludność dzielona jest na aktywnych i biernych zawodowo. Populację aktywnych zawodowo tworzą osoby pracujące i bezrobotne. Według danych opracowanych przez MPiPS w 2012 r. współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej wyniósł w ostatnim kwartale 2011 r. 33,7%, czyli nadal aktywna pozostawała zaledwie co trzecia osoba w omawianej grupie 6. W ostatnim kwartale 2011 r. aktywna zawodowo była co druga osoba w tej grupie wiekowej, co więcej aktywność zawodowa tej grupy systematycznie wzrasta z 46,7% w IV kwartale 2006 r. do 5 Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2011, MPiPS Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa 2011, s Ibidem, s

22 52,5% w IV kwartale 2011 r. biernymi pozostawało tys. osób w wieku 50 lat i więcej. W przypadku grupy w wieku lata liczba biernych wynosi osób do tysięcy 7. Od końca lat dziewięćdziesiątych wskaźniki zatrudnienia wykazywały tendencję spadkową. Od tego też czasu narastała systematycznie różnica dotycząca osób aktywnych zawodowo pomiędzy Polską a krajami Europy. W dużej mierze był to efekt polityki państwa po transformacji gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych polegającej na świadomym wygaszaniu aktywności zawodowej starszych pracowników. Wczesna dezaktywacja osób z dłuższym stażem pracy, po pięćdziesiątym roku życia miała być remedium na wysokie bezrobocie i w efekcie miała spowodować zwolnienie miejsc pracy dla ludzi młodych. Osoby po pięćdziesiątce były w tym okresie masowo zwalniane w ramach redukcji etatów, lub na skutek upadłości dużych przedsiębiorstw państwowych i przechodziły na wcześniejsze emerytury lub świadczenia przedemerytalne. Równie często przyczyną wykluczenia z życia zawodowego w minionym okresie był zły stan zdrowia i w następstwie renta inwalidzka. Możliwość uzyskania świadczeń była również pewną formą ucieczki przed bezrobociem, a także sposobem na zapewnienie choćby minimalnego bezpieczeństwa socjalnego. Takie postawy obserwowano głównie wśród starszych roczników, niewykazujących postaw aktywnych, obciążonych negatywnymi stereotypami z racji swojego wieku. Sytuację przez kolejne lata pogarszał brak reform instytucjonalnych, zdecydowanej polityki państwa i kompleksowych, efektywnych programów adresowanych do pokolenia 50+, obejmujących m.in. rozwiązania legislacyjne, wsparcie dla pracodawców, działania prozdrowotne i aktywizacyjne dla starszych pracowników. Historyczne uwarunkowania wciąż negatywnie obciążają grupę najstarszych uczestników rynku pracy, którzy rozpoczynali pracę w innych warunkach. Pomimo, iż pod wieloma względami to silnie zróżnicowana grupa, większość w nowej rzeczywistości ekonomicznej radzi sobie znacznie gorzej, jest formalnie gorzej wykształcona, często wykazuje bierną postawę i niechęć do zmian. W przeszłości brakowało zachęt do dokształcania, ceniono głównie prace fizyczne, nie umysłowe. 7 Ibidem, s

23 Obecne tempo zmian technologicznych wymaga ciągłego uzupełniania kwalifikacji, stałego nadążania za rozwojem choćby wykorzystywanych narzędzi w swojej pracy. Osoby z powojennego wyżu demograficznego, zbliżające się do 60 r. ż. w niedalekiej przyszłości wpłyną znacząco na wzrost statystyk obejmujących liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Spadek po 2010 r. liczby osób w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście w wieku poprodukcyjnym zapowiada większe obciążenia grupy pracujących, gdyż będą musieli oni pokryć świadczenia emerytalne większej liczbie osób. Koszty wczesnej dezaktywizacji są bardzo wysokie zarówno w postaci bezpośrednich kosztów świadczeń dla populacji poniżej wieku emerytalnego, jak i utraconych przychodów ze składek. Ma to istotny wpływ na wielkość i strukturę wydatków społecznych 8. Polska, jako członek UE od 2004 realizowała cele określone w Strategii Lizbońskiej, opracowanej przez Unię Europejską. Strategia przewidywała m.in. wsparcie dla najsłabszych grup społecznych i ułatwienie dostępu do zatrudnienia. Wyznaczony strategiczny cel UE w ramach Strategii Lizbońskiej wskazywał do roku 2010 stworzenie opartej na wiedzy, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarczego, zapewniającej, większą liczbę miejsc pracy w warunkach większej spójności społecznej. Jeden z celów Strategii przewidywał wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku na poziomie nie niższym niż 50%. Obecnie z perspektywy roku 2013 można mówić o niepowodzeniu w realizacji postawionych celów, głównie z powodu kryzysu gospodarczego, który dotknął kraje Europy w 2008 r. i w konsekwencji znacząco wpłynął również na sytuację w Polsce. Obecny cel określony w Strategii Europa 2020dotyczący wskaźnika zatrudnienia osób w wieku lata określa jego wartość na poziomie 75%, natomiast dla Polski na poziomie 71%. Wspomniane wyżej prognozy dotyczące proporcji pomiędzy osobami w wieku produkcyjnym, przed i poprodukcyjnym przedstawiają się w Polsce szczególnie alarmująco. Bliższe dane zawiera rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata Zawiera on identyfikację problemów osób starszych oraz pogłębioną analizę procesów społecznych i demograficznych. Celem tego Programu było wskazanie kierunków 8 A. Chłoń-Domińczak - Ekonomiczne skutki i uwarunkowania niskiej aktywności zawodowej osób 50+ w Polsce, w:aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010, s

24 kompleksowych działań na drodze wspierania osób starszych, wpływających na jakość i poziom życia, godne starzenie się poprzez aktywność społeczną. W programie podkreśla się obserwowany od kilkunastu lat proces zmiany struktury demograficznej, wydłużanie się średniej długość życia Polaków na skutek poprawy warunków życia, którego cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji ogółem. W efekcie w ciągu 10 lat od 2000 r. wydłużyło się przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn o 2,4 lata, a kobiet o 2,6 lat. Omawiany rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych zawiera prognozę dotyczącą kształtowania się struktury demograficznej w Polsce, którą obrazuje poniższy wykres. Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) do 2035 r. przeciętne trwanie życia w Polsce wzrośnie odpowiednio o około 8 lat dla mężczyzn oraz o około 3 lata dla kobiet. Oznacza to w poważny sposób zmieni się kształt rynku pracy, dominować będą pracownicy starsi, zaś deficytową grupę będą stanowiły osoby młode. Rycina 2. Trwanie życia z podziałem na płeć w latach Źródło: Rządowy Program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata , Warszawa2012, s. 4. Jednocześnie w latach wzrośnie udział osób w wieku nieprodukcyjnym(wiek przedprodukcyjny oraz poprodukcyjny). Ludność w wieku produkcyjnym zostanie w większym niż obecnie stopniu obciążona pracą na rzecz pokolenia 24

25 w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym 9. W Polsce przeciętny wiek wychodzenia z rynku pracy wynosi 58 lat i jest to najniższy wiek kończenia pracy zawodowej w UE. Dlatego też, ogromnym wyzwaniem na najbliższe lata jest podejmowanie wieloaspektowych działań, efektywnego motywowania, w celu wykorzystania kapitału wiedzy i doświadczenia osób starszych i w efekcie wydłużenia okresu ich aktywności zawodowej i społecznej. Dziennik Gazeta Prawna zilustrował nieco optymistyczniej sytuację osób bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia w artykule Tani i wierny. Pracownik po pięćdziesiątce. Rycina 3. Udział osób w wieku 50+ w ogólnej liczbie bezrobotnych. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna (dostęp: r.) Z przedstawionych danych wynika, że udział osób starszych w ogólnej liczbie bezrobotnych systematycznie od 2007 maleje. Powołując się na zdanie ekspertów wskazuje się również, że starszych pracowników chętnie zatrudniają działające w kraju firmy zagraniczne doceniając mniejsze oczekiwania płacowe tej grupy oraz zdolności analityczne i werbalne. Seniorzy mogą liczyć na karierę głównie w firmach produkcyjnych, finansowych i handlowych, bardzo dobrze radzą sobie również z pracami biurowymi oraz w telemarketingu. Wzbudzają znacznie większe zaufanie u rozmówców. Jeszcze lepiej nasi pięćdziesięciolatkowie i starsi radzą sobie poza granicami kraju, podejmując prace w zawodach budowlanych, czy jako opiekunowie osób starszych ocenia agencja pośrednictwa pracy Work Express. W obecnej sytuacji na rynku pracy, przy rosnącym szybko poziomie bezrobocia wszystkie inicjatywy dążące do utrzymania aktywności zawodowej starszych, i 9 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata , Warszawa 2012, s

26 pomoc w dopasowaniu ich kwalifikacji do wymagań pracodawców i dynamicznie rozwijającej się gosporadki są bezcenne. 2. Rynek pracy województwa pomorskiego - co wiemy o Prognozy demograficzne Obecnie w odniesieniu wskaźników obciążenia demograficznego, sytuacja w województwie pomorskim przedstawia się korzystniej niż sytuacja na poziomie kraju. Według danych Urzędu Statystycznego liczba osób zamieszkujących województwo pomorskie na koniec grudnia 2011r. wynosiła 2283,5 tys. mieszkańców, co stanowiło 5,9% ludności Polski. Liczebnie przeważają kobiety (1169,9 tys.) (1113,5 tys. mężczyźni). Większość ludności w województwa 65,6% stanowią mieszkańcy miast. Ludność w wieku produkcyjnym (stan w XII 2011r.) 1467,2 tys., w tym w wieku tzw. mobilnym 926,5 tys. Natomiast struktura wieku na koniec roku 2010wwojewództwie pomorskim przedstawiała się następująco: na wiek przedprodukcyjny przypadało 16,5% osób, produkcyjny: 68,1% i poprodukcyjny: 15,5% (Polska, wskaźniki zbliżone: 15,1%, 68,1% i 16,8%). Najbardziej na korzyść od średniej dla kraju województwo odbiega w przypadku wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Zgodnie z prognozą dotyczącą ludności powyżej pięćdziesiątego roku życia w województwie pomorskim przewiduje się, iż liczba osób wrośnie z poziomu 740 tysięcy w 2010 r. do niemal miliona w roku 2035 r. Liczba ludności powyżej 65 roku życia w 2010 r. powiększy się z poziomu 274 tysiąca zbliży się do ok. pół miliona w 2035 roku. Powagę zmian demograficznych w perspektywie do roku 2035 obrazuje poniższy wykres dotyczący prognozy ludności w wieku produkcyjnym oraz w wieku 50+ w województwie pomorskim w latach 2010 i

27 Rycina 4. Prognoza kształtowania się liczby ludności w wieku 50+ w latach w województwie pomorskim. Źródło: Opracowanie WUP w Gdańsku na podstawie danych GUS. Bardziej szczegółowe, aktualne opracowanie dostępne w WUP w Gdańsku dotyczące prognozy na lata wskazuje, iż średnio w latach w województwie każdego miesiąca będą przybywały 864 osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. I tak odpowiednio, w latach osób miesięcznie, a już w latach w latach osób miesięcznie. Tabela 1. Prognozowany przyrost ilości osób w wieku 50+ w województwie pomorskim. Grupy wiekowe 2010 r r. Ludność w wieku produkcyjnym (18-59/64) Ludność w wieku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Gdańsku. Struktura wieku w powiatach województwa pomorskiego różni się znacząco. Jak wynika z danych statystycznych największy udział osób w wieku poprodukcyjnym (60/65+) występuje wśród mieszkańców Sopotu (24%) przy równoczesnym najmniejszym udziale osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 lat 13%), co oznacza najstarsze społeczeństwo. Natomiast najmniej osób w wieku poprodukcyjnym jest w powiatach gdańskim i kartuskim (po 11%). W powiecie kartuskim jest zarazem najwyższy odsetek osób w wieku 27

28 przedprodukcyjnym (27%), co wskazuje, że powiat ten odznacza się najmłodszą strukturą wieku spośród wszystkich w województwie pomorskim. Kolejna tabela obrazuje prognozę wg miejsca zamieszkania pięćdziesięciolatków w podziale na powiaty województwa pomorskiego. Jak wynika z zestawienia danych, największe zmiany mogą dotyczyć w przyszłości powiatu wejherowskiego, gdzie przybędzie liczebnie najwięcej osób powyżej 50 r. ż., miasta Gdańska oraz na podobnym poziomie powiatu kartuskiego i gdańskiego. Tabela 2. Prognoza ludności w wieku 50+ według powiatów w latach w województwie pomorskim. województwo powiaty: Lata Zmiana w tys. osób 2035/ ,3 135,1 bytowski ,8 138,5 chojnicki ,1 142,3 człuchowski ,6 130,4 gdański ,8 197,0 kartuski ,0 182,2 kościerski ,4 147,0 kwidzyński ,3 141,9 lęborski ,7 127,7 malborski ,8 127,4 nowodworski ,0 134,7 Pucki ,1 167,3 Słupski ,2 134,7 starogardzki ,0 142,7 sztumski ,0 131,7 tczewski ,6 137,9 wejherowski ,1 178,1 28

29 m. Gdańsk ,5 116,5 m. Gdynia ,1 113,7 m. Słupsk ,0 113,7 m. Sopot ,7 90,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP w Gdańsku i GUS. Przedstawione dane wskazują, iż najwięcej osób zamieszkuje w dużych miastach województwa: Gdańsku, Gdyni i w Słupsku, ale również w na terenie powiatów: wejherowskiego, starogardzkiego, tczewskiego i kartuskiego. Przewiduje się, że w Gdańsku oraz w powiatach wejherowskim, gdańskim i kartuskim do roku 2035 będzie przybywać najwięcej osób w wieku starszym. Obecne podejście do grupy 50+ wymaga radykalnej zmiany, ze względu na prognozę starzenia się siły roboczej oraz migracje pracowników młodych, w wyniku czego osoby 50+ będą coraz liczniejsze na rynku pracy. Należy powstrzymać zbyt wczesne wycofywanie się z rynku pracy starszych wiekiem pracowników, wykorzystując ich potencjał zawodowy i społeczny płynący z wieloletniego doświadczenia zawodowego i życiowego Bezrobocie i bezrobotni 50+ Rynek pracy województwa pomorskiego jest bardzo zróżnicowany przestrzennie, co ma związek z intensywnością rozwoju gospodarki w poszczególnych powiatach województwa. Według stanu z końca 2011 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie pomorskim (według faktycznego miejsca pracy) nieznacznie zmniejszyła się i wyniosła 744,3 tys. osób wobec 744,9 tys. osób w 2010 r. Pracujący w województwie stanowili 5,4% ogólnej liczby pracowników w kraju. Według danych na koniec grudnia 2012r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie województwa wyniosła 114,6 tys. osób i była wyższa w stosunku do grudnia 2011 r. o 8,0 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 13,4% i była wyższa niż przed rokiem o 0,9 p. proc., (w Polsce również na poziomie 13,4%). 29

30 Rosnącemu bezrobociu towarzyszyła mniejsza liczba zgłaszanych ofert pracy, w końcu grudnia 2012 r. na 1 ofertę pracy przypadało 102 bezrobotnych. W pierwszym kwartale 2012 roku współczynnik aktywności zawodowej będący kluczowym wskaźnikiem ukazującym wykorzystanie zasobów ludzkich regionu w województwie pomorskim wynosił 54,7% (był niższy od średniej krajowej wynoszącej 56,0%). Niestety, niższy niż przeciętnie był także wskaźnik zatrudnienia, który wynosił 49,0% wobec 50,1% ogółem dla Polski. Obecnie trudną sytuację na rynku pracy pogarszają comiesięczne zapowiedzi pracodawców o planowanych zwolnieniach grupowych. Poziom bezrobocia rejestrowanego 10 na terenie poszczególnych powiatów jest bardzo zróżnicowany, sytuację obrazuje poniższa mapka. Rycina 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów (stan na koniec grudnia 2012 r.) 11. Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2012 r. 10 Dane o bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1 VI 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami), określone są jako bezrobotne. Stopa bezrobocia rejestrowanego to wyrażony w procentach stosunek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo. 11 Urząd Statystyczny w Gdańsku Komunikat, 12/2012, s

31 W dalszym ciągu do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: powiat nowodworski (30,8%), sztumski (26,6%) i malborski (24,6%), a o najniższej Sopot 4,6%. Najłatwiej o pracę w aglomeracji trójmiejskiej i powiatach przyległych oraz w Słupsku. Ogólną liczbę bezrobotnych i stopę bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego obrazuje poniższy wykres. Rycina 6. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego (stan na koniec grudnia 2012 r.). Źródło: WUP w Gdańsku, Informacja miesięczna o rynku pracy województwo pomorskie, 12/2012, s. 5. W rejestrach urzędów pracy zwiększył się również udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 0,4 p. proc. do 22,4%), którzy stanowią kategorię osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród długotrwale bezrobotnych przeważają osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Obserwowany obecnie wzrost bezrobocia oraz narastające problemy pracodawców (upadłości, likwidacje)stają się poważnym zagrożeniem pogłębiającym zjawisko eliminacji ludzi dojrzałych z rynku pracy. Grupy osób bezrobotnych w powiatach różnią się strukturą demograficzną, w niektórych regionach zbiorowość bezrobotnych jest starsza, a w innych młodsza. Świadczy o tym zróżnicowany w zależności od powiatu udział osób powyżej 50 lat wśród wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w danym regionie. Największy udział 31

PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+

PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+ Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu innowacyjnego PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+ Kielce, styczeń 2013 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy a osoby bezrobotne. Bariery i szanse

Rynek pracy a osoby bezrobotne. Bariery i szanse Rynek pracy a osoby bezrobotne Bariery i szanse Rynek pracy a osoby bezrobotne Bariery i szanse 2 Spis treści Tomasz Schimanek, Potrzeba wspólnego działania... 3 Michał Boni, Generacja 50+: problemy, wyzwania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu innowacyjnego testującego ACTIV50 ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ Warszawa, maj/czerwiec 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Biznes dla edukacji Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Warszawa 2014 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego PARP Biznes dla edukacji realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Modele aktywizacji osób bezrobotnych. WYG Consulting Sp. z o.o.

Podręcznik. Modele aktywizacji osób bezrobotnych. WYG Consulting Sp. z o.o. Podręcznik Modele aktywizacji osób bezrobotnych WYG International Sp. z o.o. WYG Consulting Sp. z o.o. Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Załącznik do uchwały Nr. Rady m.st. Warszawy z dnia.... PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM NA LATA 2013 2020 Wersja 1.3.3.KS_NGO 1 Spis Treści WSTĘP 4 I. TŁO PROGRAMU...5 I.1. Sytuacja demograficzna osób

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej. wrzesień 2006 r.

OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej. wrzesień 2006 r. OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej wrzesień 2006 r. Historia dokumentu: Wersja Data Autor Uwagi 1.0 19.09.2006

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla MŚP Spis treści Streszczenie wyników badania... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo