Przykład Badania Socjodemograficznego realizowanego od 2001 roku przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład Badania Socjodemograficznego realizowanego od 2001 roku przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności"

Transkrypt

1 ANEKS: Przykład Badania Socjodemograficznego realizowanego od 2001 roku przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Projekt badania socjodemograficznego 2009, jest powtórzeniem z jednoczesnym rozszerzeniem pewnych aspektów badao, które we współpracy z ponad stu instytucjami zostały zrealizowane przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w 2001, 2003, 2005 i 2007 roku. W badaniu biorą udział m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, organizacje pozarządowe, Służba Więzienna, Służba Zdrowia itp. Przedsięwzięcie ma posłużyd zdobyciu adekwatnej, rzetelnej, a przede wszystkim autentycznej wiedzy o liczbie osób bezdomnych na terenie województwa. Umożliwi także ustalenie podstawowych danych o charakterze bezdomności w naszym regionie. Objęcie pomocą nieznanych dotychczas osób bezdomnych, nawiązanie kontaktu oraz zaoferowanie pomocy. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, jako jedyne w kraju czterokrotnie zrealizowało projekt badania socjodemograficznego w skali całego województwa, który polegał na jednodniowej akcji liczenia oraz ankietowania osób bezdomnych w całym województwie pomorskim. Przedsięwzięcie połączone było z akcją informacyjną o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym. Każdorazowo w badanie zaangażowanych było ponad 400 osób. Sondaż ten jest odpowiedzią na głęboki problem deficytu precyzyjnych danych związanych z bezdomnością w Polsce. Pierwszym badaniem w 2001 roku dotarto do 2144 osób, drugim zaś do 2384 osób, trzecim do 2753, czwartym do 2408 osób bezdomnych. Doświadczenia współpracy z wieloma instytucjami zainteresowanymi problemem bezdomności, jak i uzyskane, podczas tego badania, dane przekonują nas o konieczności powtarzania takich przedsięwzięd. Przede wszystkim dlatego, że problem bezdomności wymaga stałego, cyklicznego monitorowania. W naszym rozumieniu bezdomnośd jest procesem, który ewaluuje i ciągle się zmienia, w konsekwencji raz uzyskana wiedza o tym fenomenie musi zostad poddana metodycznej weryfikacji. Przeprowadzenie kolejnego badania w odstępie dwóch lat umożliwia rzeczywiste, poprawne metodologicznie rozpoznanie liczby osób oraz charakteru bezdomności na terenie naszego województwa oraz zweryfikowanie wiedzy uzyskanej w grudniu 2001, 2003, 2005 i 2007 roku. Projekt polega nie tylko na pomiarze liczby osób bezdomnych, ale także na uzyskaniu podstawowych informacji i danych o bezdomnych objętych badaniem. Wyniki naszych badao, jako jedyne dane z Polski, znalazły się w raporcie EUROSTATU (Europejski Urząd Statystyczny) o bezdomności w Europie, opublikowanym w grudniu 2004 roku. Publikacja ta na ponad 400 stronach prezentuje dane socjologiczne o bezdomności wszystkich krajów członkowskich UE. Realizowane przez nas badanie będzie zgodne z europejską typologią bezdomności i wyłączenia mieszkaniowego ETHOS wypracowaną przez Europejską Federację Organizacji Działających na rzecz Bezdomnych FEANTSA. Typologia ta jest wdrażana we współpracy z Komisją Europejską.

2 Przeprowadzenie kolejnego badania jest ewenementem na skalę krajową, możliwa rzeczywiste, poprawne metodologicznie rozpoznanie liczby osób oraz charakteru bezdomności na terenie naszego województwa. 1. Cele badania socjodemograficznego Głównym celem przeprowadzenia socjodemograficznych badao wśród osób bezdomnych jest ustalenie liczby osób bezdomnych przebywających na terenie województwa pomorskiego oraz ustalenie ich podstawowych danych społeczno-demograficznych. Chodzi tutaj o dokonanie diagnozy w takich aspektach jak płed, wiek, wykształcenie, miejsce i forma przebywania, korzystanie z pomocy, doświadczenie bezdomności: strukturalne i jednostkowe przyczyny bezdomności, długośd pozostawania osobą bezdomną, zdrowie osób bezdomnych, aktywnośd zawodowa osób bezdomnych oraz sytuacja mieszkaniowa. Obok celu głównego badania można wskazad również na cele szczegółowe, nie związane bezpośrednio z uzyskaniem danych naukowych, lecz uzyskaniem praktycznych informacji służących systemowi pomocy osobom bezdomnym. Wszystkie poniższe cele szczegółowe dotyczą w dużej mierze osób bezdomnych przebywających poza placówkami. Do celów szczegółowych zaliczyd można: a) stworzenie map przestrzennych przebywania osób bezdomnych poza placówkami: cel ten jest szczególnie ważny z punktu widzenia systemu pomocy osobom bezdomnym. Dzięki jego osiągnięciu istnieje możliwośd stworzenia dokładnych miejsc przebywania osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych, a to z kolei może warunkowad niesienie bardziej wszechstronnej pomocy. W przypadku badao socjodemograficznych możemy powiedzied, że z jednej strony już istniejące mapy są doskonałym narzędziem do poszukiwania osób bezdomnych, z drugiej zaś w trakcie realizacji badania są uzupełniane o nowe miejsca przebywania osób bezdomnych. W codziennym tworzeniu map biorą udział streetworkerzy pracujący na terenie Gdaoska, Sopotu, Gdyni oraz Słupska, jak również pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Tylko dzięki ścisłej współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami pozostającymi pod opieką gminy (referaty i zespoły do spraw osób bezdomnych) istnieje możliwośd wymiany codziennych doświadczeo i niesienia profesjonalnej pomocy ludziom pozostającym poza systemem pomocy osobom bezdomnym. b) lepsze poznanie charakteru miejsc przebywania osób bezdomnych: wymierną korzyścią z realizowanych badao socjodemograficznych jest również fakt lepszego poznania charakteru miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozpoznanie bieżących potrzeb osób bezdomnych i przekazanie ich do osób i instytucji świadczących pomoc osobom bezdomnym. Podczas realizacji badania socjodemograficznego wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której osoba bezdomna była informowana o możliwości korzystania z pomocy gminy a później z tej pomocy korzystała. c) sprowadzenie osób bezdomnych do placówek w sytuacji zagrożenia życia: w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia podczas realizowanych badao istnieje możliwośd przeniesienia osób bezdomnych do specjalistycznych placówek, a w razie konieczności do placówek ochrony zdrowia. W poprzednich latach sytuacje takie zdarzały się dośd często i dotyczyły przede wszystkim osób chorych. W tym roku, ze względu na raczej jesienne niż zimowe warunki atmosferyczne taka sytuacja nie miała miejsca.

3 d) nagłośnienie problematyki bezdomności: socjodemograficzne badania są (i zawsze były) doskonałą okazją do zwrócenia uwagi społeczeostwa na problem bezdomności. Nie chodzi tutaj jedynie o zaangażowanie mediów, ale przede wszystkim o udział wielu instytucji niekoniecznie bezpośrednio związanych z systemem pomocy osobom bezdomnym. Za każdym razem żywe zainteresowanie badaniem przejawili politycy oraz osoby kluczowe w organizacjach pozarządowych. Dzięki temu mogła nawiązad się platforma regionalnego porozumienia w walce z bezdomnością. Dzięki systematycznym kontaktom z mediami istnieje możliwośd upowszechnienia pomysłu badao socjodemograficznych wśród mieszkaoców województwa pomorskiego, co w konsekwencji może przyczynid się do informowania organizatorów badania o przebywaniu osób bezdomnych na klatkach schodowych, piwnicach i strychach domów mieszkalnych. e) współpraca międzysektorowa: kluczowym elementem metodologii realizacji takiego badania jest zawiązanie współpracy z wieloma podmiotami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio ludźmi bezdomnymi. Jeśli myślimy o rzetelnym przygotowaniu badania w miejscach niemieszkalnych należy przedsięwziąd szeroko zakrojoną współpracę ze wszystkimi instytucjami, które mają dostęp do tej problematyki, począwszy od służb mundurowych (np. porządkowych) na grupach lokalnych społeczności skooczywszy. Ważnym elementem realizacji tak dużego przedsięwzięcia jest nawiązanie współpracy z mediami. f) stworzenie materiału do analiz porównawczych mających za zadanie określenie dynamiki zjawiska bezdomności w województwie pomorskim: badanie socjodemograficzne to również doskonały materiał naukowy, który można wykorzystad w procesie upowszechniania problematyki bezdomności. Po każdym badaniu spisywany jest obszerny raport, który z roku na rok zawiera coraz więcej wiedzy specjalistycznej, wniosków i rekomendacji dla organów polityki społecznej. Poprzez cykliczną realizację badao istnieje możliwośd określenia dynamiki zjawiska bezdomności w województwie pomorskim. g) udoskonalanie metodologii badania problematyki bezdomności: podczas realizowanych badao narzędzie badawcze ulega stopniowym modyfikacjom. Również w roku 2007 kwestionariusz wywiadu różni się nieco od tego, który został zastosowany w roku Ciągłe doskonalenie kwestionariusza wywiadu oraz eliminowanie błędów badao terenowych czyni metodologię badao socjodemograficznych bardziej skuteczną w badaniu problematyki bezdomności. 2. Poszczególne etapy procesu badawczego: a) Operacjonalizacja badania, narzędzia badawczego, konceptualizacja problematyki badawczej: co dwa lata badanie jest nieco zmieniane w swoim zakresie merytorycznym. Członkowie grupy badawczej Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w swojej pracy nad badaniami już od początku marca roku, w którym realizowane jest badanie zastanawiają się nad zmianą narzędzia badawczego. W ramach działalności Forum ustalono, że w każdym badaniu częśd kwestionariusza będzie identyczna, zaś druga jego częśd będzie co dwa lata całkowicie się zmieniała pod kątem realizowanego tematu rocznego ustalonego przez wszystkich członków Forum.

4 b) szkolenia ankieterskie: to przede wszystkim szkolenia dla koordynatorów powiatowych oraz dla ankieterów realizujących badania terenowe. Najczęściej ankieterami są pracownicy socjalni, opiekunowie placówek, wolontariusze znający meandry pomocy społecznej, studenci, pracownicy organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób bezdomnych, pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej. Prowadzone szkolenia są realizowane w 5 najważniejszych obszarach województw pomorskiego. Dotyczą one omówienia koncepcji realizowanego badania, zmian w narzędziu badawczym oraz zasad prowadzenia badao terenowych, c) szkolenia dla służb mundurowych: w badaniach socjodemograficznych czynny udział biorą również przedstawiciele szeroko rozumianych służb mundurowych: policji, straży miejskiej, straży granicznej, służby ochrony kolei, służba więzienna, itp. Rolą tych służb jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeostwa ankieterom realizującym badania w miejscach pozainstytucjonalnych. d) przygotowanie badania terenowego: w większości działania te podejmują nie tylko członkowie grupy badawczej Forum ale również same instytucje biorące udział w badaniu. W tym aspekcie chodzi o: określenie liczby patroli służb mundurowych biorących udział w badaniu, określenie składu tych patroli określenie zakresu terytorialnego w jakim będzie poruszał się patrol dostarczenie kwestionariuszy wywiadu do placówek dla osób bezdomnych i instytucji realizujących badania terenowe określenie miejsc przebywania osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych w oparciu o dane pochodzące od streetworkerów, pracowników socjalnych, dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej, filii ośrodków pomocy społecznej. e) realizacja badania terenowego: w 2009 roku, w porównaniu do lat ubiegłych postanowiono wydłużyd czas realizacji badania. W latach 2001, 2003, 2005, 2007 spis osób bezdomnych odbywał się jednego dnia. W roku 2009, z różnorodnych względów rozciągnięto ten czas na 3 dni. W pierwszym dniu badania starano dotrzed się do jak największej liczby osób bezdomnych, a w ciągu dwóch dni następnych badano te osoby, które nie brały udziału w pierwszy dzieo. f) analiza statystyczna i raportowanie: odbywa się bezpośrednio po dostarczeniu wszystkich kwestionariuszy wywiadu do koordynatora merytorycznego badania. Osoba odpowiedzialna za ostateczną wersję raportu ustala jego zakres merytoryczny i opracowuje go na podstawie wpisanych do komputera danych. 3. Narzędzie badawcze a) w badaniach socjodemograficznych Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności posługuje się kwestionariuszem wywiadu. Zdecydowana większośd pytao ma charakter zamknięty jak również nominalne i porządkowe poziomy pomiaru. Chodzi o to, aby pytania zawarte w wywiadzie były jak najprostsze dla osób bezdomnych, które udzielają odpowiedzi na te pytania.

5 b) Dla ankieterów realizujących rozmowy z osobami bezdomnymi dużym ułatwieniem okazała się zamieszczona szczegółowa instrukcja do kwestionariusza, znajdująca się na początku kwestionariusza wywiadu. Instrukcja, będąca integralną częścią narzędzia badawczego, zawierała w swojej treści najważniejsze informacje dotyczące godziny i miejsca realizacji badania, głównych zasad realizowanego badania, sposobu zaznaczania odpowiedzi oraz kwestii związanych z przekazywaniem kwestionariuszy po skooczonym badaniu. c) Istotnym elementem narzędzia badawczego jest również rozbudowany wstęp do kwestionariusza. Zanim ankieter zacznie zadawad pytania powinien w sposób dokładny zaznaczyd powiat oraz miejscowośd, w którym realizowane jest badanie, jak również konkretne miejsce przeprowadzenia badania. Dokładne wypełnienie tej części badania jest o tyle istotne, że na etapie wpisywania odpowiedzi osób bezdomnych do bazy danych nie ma możliwości złej klasyfikacji badanych respondentów ze względu na miejsce realizacji badania. METODOLOGIA BADAWCZA Metodologia badania tutaj zaprezentowana jest efektem pracy wielu osób reprezentujących różne instytucje i organizacje, począwszy od naukowych a koocząc na pomocowych. Przygotowując i tworząc niniejszą metodologię opieraliśmy się na postawionych uprzednio tezach badawczych. Metody tutaj zebrane są także efektem synergii doświadczeo zebranych od 2001 roku, czyli od roku, kiedy rozpoczęliśmy naszą przygodę z tego rodzaju badaniem. Mamy nadzieję, że tak szczegółowe zaprezentowanie w tym rozdziale przyjętych przez nas sposobów realizacji tego sondażu, po krytycznej ich analizie pomoże innym instytucjom i organizacjom uruchamiad podobne przedsięwzięcia, nam z kolei uwypukli luki metodologiczne, jakich można się jeszcze doszukad w tym projekcie. Opisany i zebrany tutaj zbiór metod naszego przedsięwzięcia badawczego pojawia się w tym raporcie po raz pierwszy w formie tak zintegrowanej i scalonej. Dotychczas posługiwaliśmy się tą metodologią w mniej uporządkowany i czytelny sposób. Częśd z opisów powstała na podstawie źródeł pisanych (instrukcje, pisma do partnerów, protokoły) a częśd ze źródeł związanych z praktycznym doświadczeniem twórców i realizatorów badania. Projekt Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego polega przede wszystkim na jednodniowym sondażu realizowanym w okresie zimowym, podczas którego ankieterzy realizują wywiady kwestionariuszowe wśród zbiorowości ludzi bezdomnych na terenie całego województwa pomorskiego. W badaniu tym każdy kwestionariusz wywiadu odpowiada jednej osobie bezdomnej, realizatorzy zaś starają się dotrzed do możliwe wszystkich osób bezdomnych zarówno przebywających w instytucjach (placówki dla bezdomnych, szpitale, zakłady penitencjarne, izby wytrzeźwieo) oraz przebywających poza instytucjami (miejsca niemieszkalne tj. dworce, bocznice kolejowe, parki, lasy, kanały, zsypy, klatki schodowe itp. oraz domki i altanki działkowe, zrujnowane pustostany itp.). Badanie pozwala na względne dokładne określenie liczebności osób bezdomnych danego czasu przebywających na terenie województwa, określenie podstawowych danych socjodemograficznych, struktury oraz wybranych elementów warunków życia zbiorowości ludzi bezdomnych. Badanie określone zostało jako portret, gdyż tak, jak w portrecie malarskim czy fotograficznym uchwycona została sytuacja statyczna, dotycząca określonego momentu, w tym przypadku trwającego kilkanaście godzin. Metoda taka stosowana jest przy przeprowadzaniu spisów powszechnych.

6 Badania tego rodzaju obrazują aktualny stan rzeczy w przybliżeniu, gdyż z reguły nie udaje się odnaleźd wszystkich osób, które powinny zostad nim objęte. 1 Przedsięwzięcie stricte badawcze połączone jest także z akcją informacyjną o formach pomocy skierowanych do ludzi bezdomnych oraz organizacjach i instytucjach świadczących tą pomoc osobom bezdomnym. Międzysektorowa współpraca Istotnym i wydaje się kluczowym elementem metodologii realizacji takiego badania jest zawiązanie współpracy z wieloma podmiotami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio ludźmi bezdomnymi. Jeśli myślimy o rzetelnym przygotowaniu badania w miejscach niemieszkalnych należy przedsięwziąd szeroko zakrojoną współpracę ze wszystkimi instytucjami, które mają dostęp do tej problematyki, począwszy od służb mundurowych (np. porządkowych) na grupach lokalnych społeczności skooczywszy. Pomorskie Forum wprawdzie jest głównym realizatorem projektu badawczego, ale de facto to właśnie partnerzy tego przedsięwzięcia w głównej mierze odpowiedzialni są za sprawne przygotowanie i zrealizowanie badania. Konieczne jest odpowiednio wcześniej zawiązanie możliwe najpełniejszych koalicji na rzecz badania. Każdego roku realizatorzy badania zapraszają do współpracy wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej lub Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, placówki świadczące różnorodną pomoc ludziom bezdomnym, Policję, Straż Miejską, Straż Ochrony Kolei, Służbę Więzienną, Straż Graniczną oraz Służbę Zdrowia. Do realizacji przedsięwzięcia zachęcamy wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów województwa pomorskiego, ponadto nawiązujemy współpracę z wolontariuszami poprzez uczelnie wyższe gdzie wykładane są nauki społeczne. Ważnym elementem realizacji tak dużego przedsięwzięcia jest nawiązanie współpracy z masmediami. Zawiązanie i skoordynowanie tak szerokiej współpracy wymaga prawie półrocznego wysiłku organizacyjnego. W związku z tym, że Forum na potrzeby badania dzieli województwo na odpowiednie powiaty uruchamiania do koordynacji całości Wojewódzkie Centrum Koordynacji i powołuje kilkunastu niezależnych koordynatorów powiatowych, odpowiedzialnych za realizację badania na własnym terenie, konieczne jest zawiązanie współpracy na poziomie wojewódzkim a potem przeniesienie jej na poziom lokalny. Rolą koordynatorów powiatowych badania oprócz przygotowania i zrealizowania sondażu od strony organizacyjnej, jest także odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia w miejscach poza placówkami pomocy. Za przygotowanie i zrealizowanie badania w instytucjach gdzie znajdują się osoby bezdomne odpowiadają koordynatorzy wojewódzcy nadzorujący całośd przedsięwzięcia. Kolejną priorytetową kwestią w realizacji badania jest precyzyjne określenie roli poszczególnych partnerów. Funkcjonuje tutaj podział mniej więcej odpowiadający podziałowi na bezdomnośd instytucjonalną i pozainstytucjonalną. Częśd partnerów realizuje badanie w placówkach, w których przebywają osoby bezdomne, częśd natomiast w miejscach poza nimi, czyli w miejscach niemieszkalnych oraz na terenie działek ogrodniczych. 1 A.Duracz-Walczak, Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego, raport z badania, POMOST O bezdomności bez lęku, Gdaosk s.50

7 Pierwszym i jednocześnie najważniejszym podmiotem realizującym badanie poza placówkami są instytucje pomocy społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie w związku z tym, że są największym organem wykonawczym pomocy społecznej, dysponują dużą ilością pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz mają najlepsze rozeznanie w środowisku lokalnym, przyjmują na siebie rolę realizatorów badania w miejscach niemieszkalnych oraz na terenach ogródków działkowych, a w niektórych wypadkach w szpitalach i izbach wytrzeźwieo. W większych miastach woj. pomorskiego ośrodki te maja wyodrębnione specjalne zespoły do spraw osób bezdomnych, kierownicy tych zespołów w największych miastach zazwyczaj są jednocześnie koordynatorami powiatowymi badania. Instytucje te dysponują naprawdę szeroką i obszerną wiedzą na temat bezdomności pozainstytucjonalnej. Pracownikom socjalnym tych instytucji pracującym w terenie powierzona jest niezwykle odpowiedzialna rola ankieterów badania. Pracownicy socjalni na codzieo pracują w trudnych warunkach i w ciężkich środowiskach, posiadają umiejętności i wykształcenie ułatwiające wchodzenie w rolę ankieterów. Jednocześnie posiadają merytoryczne i praktyczne zaplecze umożliwiające udzielanie pomocy ludziom w kryzysowych sytuacjach życiowych. Pracownicy tych instytucji zaangażowani są także w sporządzanie map miejsc niemieszkalnych oraz innych pozainstytucjonalnych miejsc, w których mogą przebywad osoby bezdomne. Można zaryzykowad stwierdzenie, że to właśnie na tych instytucjach pomocy społecznej spoczywa największy ciężar przygotowania i realizacji badania na własnym terenie. Służby mundurowe takie jak Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei czy Straż Graniczna wspomagają ankieterów w realizacji badania w miejscach niemieszkalnych oraz na terenach ogródków działkowych. Rolą tych służb jest przede wszystkim dyskretne zabezpieczanie bezpieczeostwa ankieterów realizujących badanie. Funkcjonariusze ci nie wchodzą w rolę ankieterów i nie ingerują w realizację wywiadu, ponieważ mogłoby to zaburzyd proces badawczy i wpływad na wyniki badania. Nieocenioną rolą tych służb jest także pomoc w tworzeniu map miejsc pozainstytucjonalnych, w których przebywają osoby bezdomne oraz udostępnianie na potrzeby badania środków transportu. W przypadku realizacji badania poza funkcjonującymi instytucjami ważne jest, aby utworzone patrole z pracowników socjalnych, wolontariuszy i służb mundurowych mogły swobodne i bez przeszkód się przemieszczad, docierając tym sposobem do możliwie największej liczby osób w określonym czasie. Ponadto służby mundurowe zabezpieczają także pomoc w sytuacjach kryzysowych na przykład, gdy istnieje wyraźne zagrożenie zdrowia lub życia osób bezdomnych przebywających w publicznych bądź prywatnych miejscach nieprzeznaczonych do zamieszkiwania. Łącznośd, którą dysponują te służby niejednokrotnie umożliwia szybszą i bardziej skuteczną interwencję. Zaangażowanie służb mundurowych w realizację badania może także nieśd ze sobą negatywne konsekwencje w postaci np. unikania lub wręcz uciekania przed ankieterami części osób bezdomnych, sytuacjom takim staramy się zapobiegad poprzez nadanie konkretnej i zrozumiałej roli tym służbom. Ponadto możliwe negatywne konsekwencje są niewspółmiernie małe w porównaniu do korzyści płynących z zaangażowania służb mundurowych w akcję. Na potrzeby realizacji badania w miejscach pozainstytucjonalnych angażujemy także pracowników organizacji pozarządowych działających na terenie województwa w obrębie problematyki bezdomności (np. streetworkerów, pracowników socjalnych, opiekunów w placówkach, psychologów itp.) oraz studentów zazwyczaj czwartego lub piątego roku kierunków nauk społecznych. W związku z tym, że są to osoby znające problematykę bezdomności lub mają przygotowane do realizacji wywiadów realizują one wespół z pracownikami socjalnymi rolę ankieterów badania. Znajdują się tym samym niejako na głównym froncie badania i realizują kluczowe dla sondażu role.

8 Na potrzeby przeprowadzenia badania w miejscach nieprzeznaczonych do zamieszkiwania, w których przebywają jednak osoby bezdomne, tworzone są kilku osobowe patrole (najwięcej pięd osób). Patrole te powstają z osób rekrutujących się z wyżej wymienionych instytucji i organizacji. W skład patrolu wchodzi zazwyczaj dwóch lub trzech ankieterów oraz funkcjonariusze służb znający dokładnie teren, na którym realizowane jest badanie. Partole te wyposażone są w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia wywiadów w trudnych warunkach (np. latarki). W realizację badania w miejscach instytucjonalnych, w których przebywają osoby bezdomne, angażujemy przede wszystkim osoby pracujące w tych podmiotach. Zazwyczaj są to osoby wyspecjalizowane w pracy z ludźmi znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, są to też ludzie znający osoby bezdomne osobiście i na co dzieo z nimi pracujące. Sondaż w placówkach dla bezdomnych realizowany jest głównie przez pracowników socjalnych, opiekunów, psychologów lub pedagogów zatrudnianych przez organizacje prowadzące te placówki. Gwarantuje to rzetelne wykonanie badania. Badanie w placówkach penitencjarnych, czyli w zakładach karnych i aresztach śledczych realizowane jest przez funkcjonariuszy służby więziennej. Podobnie jest w szpitalach, które mają bardziej zamkniętą formę funkcjonowania, tam badanie realizowane jest przez pracowników służby zdrowotnej. Sytuacja ma się zgoła inaczej w przypadku służb zdrowotnych pracujących w szpitalach bardziej otwartych lub izbach wytrzeźwieo, tam w zależności od ustaleo badanie realizują pracownicy tych instytucji lub ankieterzy przez nas skierowani. Wypełnione kwestionariusze wywiadu zazwyczaj wysyłane są bezpośrednio do centrum koordynacyjnego badania, a nie do koordynatorów powiatowych badania w przypadku realizacji sondażu poza instytucjami. Za przygotowanie badania w sferze bezdomności instytucjonalnej odpowiedzialne jest Wojewódzkie Centrum Koordynacyjne. Efektem współdziałania wielu służb w trakcie badania jest niewątpliwie bardziej profesjonalny i rzetelny sposób przeprowadzenia sondażu, ale rezultatem nieco mniej wymiernym jest integracja działao organizacji i instytucji na codzieo działających odrębnie w różnych sferach życia społecznego. Realizacja badania może byd zalążkiem szerszej i dalszej współpracy w obrębie problematyki bezdomności. Przygotowanie badania Przygotowanie realizacji badania wiąże się wieloma działaniami, jakie realizatorzy takiego projektu muszą podjąd. Przygotowania wiążą się z przygotowaniem całej metodologii badania wraz z narzędziami badawczymi, do tego celu przed każdym badaniem powołujemy interdyscyplinarny zespół badawczy, składający się z ekspertów zarówno w zakresie bezdomności, jak i badao społecznych. Tak jak napisaliśmy to powyżej tworzone jest Wojewódzkie Centrum Koordynacyjne odpowiedzialne za sprawną realizację badania oraz powoływani są Koordynatorzy Powiatowi badania odpowiedzialni za fizyczne zrealizowanie sondażu w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego. Na poziomie tych osób odbywa się nawiązanie współpracy z ponad 100 organizacjami i instytucjami, realizowane są wszystkie spotkania i szkolenia, dystrybuowane są wytyczne, instruktaże i narzędzia badawcze. Koordynatorzy ci odpowiedzialni są za realizację badania zarówno w instytucjach, jak i miejscach pozainstytucjonalnych. Rolą tych osób jest także szybkie zebranie materiału badawczego i przekazanie go do analizy. Niezwykle istotnym elementem przygotowao badania terenowego w miejscach pozainstytucjonalnych jest przygotowanie tzw. mapy miejsc pobytu osób bezdomnych. Odpowiednio wcześniej, zazwyczaj na miesiąc przed badaniem, we współpracy z wymienionymi powyżej służbami powstaje wizualizacja miejsc niemieszkalnych oraz ogródków działkowych, na których przebywają osoby bezdomne. Wpływ na wygląd mapy, co kluczowe, mają także lokalne społeczności

9 zamieszkujące dane dzielnice poszczególnych miast. Tutaj zaś dochodzi do kolejnego ważnego elementu realizacji badania, otóż współpracy z masmediami. Realizatorzy projektu zazwyczaj już na miesiąc przed realizacją badania rozpoczynają akcję informacyjną, służącą upowszechnianiu sondażu. Do współpracy w przygotowaniu przedsięwzięcia zaproszone są masmedia, pomagają one zwrócid się z apelem do mieszkaoców danego terenu, z prośbą o wskazywanie miejsc niemieszkalnych, w których mogą przebywad i nocowad osoby bezdomne. Informacje takie spływają bezpośrednio do realizatorów badania, wzbogacając i uzupełniając jednocześnie przygotowywane mapy. Badanie realizowane jest w okresie zimowym zatem większośd masmediów jest naprawdę otwarta na współpracę w tym zakresie. Ponadto jak pokazują nasze doświadczenia, media są żywo zainteresowane zarówno przygotowaniami do badania, jak i jego realizacją, dziennikarze często uczestniczą w realizacji badao w miejscach pozainstytucjonalnych. Takie zaangażowanie masmediów możliwe jest jedynie po wcześniejszym dokładnym określeniu zasad takiej współpracy. Każdego razu przed rozpoczęciem badania Forum zwraca się do przedstawicieli masmediów o nie utrudnianie realizacji spisu poprzez m.in. poszanowanie godności i prawa samostanowienia osób bezdomnych. Kolejnym ważnym elementem przygotowania i zrealizowania badania, szczególnie w dużych miastach, jest zorganizowanie w dniu badania sztabu badawczego, w którym odbywa się odprawa wszystkich ankieterów i służb wspomagających realizację spisu. Takie praktyczne rozwiązanie umożliwia uszczegółowienie kwestii organizacyjnych i metodologicznych związanych z realizacją wywiadów (np. ostateczny rozdział patroli na podstawie mapy). Pomaga także sprawniej koordynowad akcję, sztab może byd także miejscem gdzie zjeżdżają wszystkie patrole po wykonaniu działao badawczych, umożliwia to niejako z marszu określenie wstępnych wyników sondażu. Wzorcowe niemal w tym zakresie działania podjęli podczas tego badania realizatorzy z Gdyni, rozwiązania tutaj zastosowane warto wdrażad w innych dużych miastach. Czasookres badania Badanie zatytułowane Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego trwało cały dzieo w grudniu 2001, 2003, 2005, 2007 i Wprawdzie badanie w miejscach pozainstytucjonalnych zakooczyło się około godziny 4 nad ranem następnego dnia, to przyjmuje się, że badanie było realizowane przede wszystkim jednego dnia. Analogicznie do podziału na bezdomnośd instytucjonalną i pozainstytucjonalną w stosunku do każdej z tych dwóch kategorii zastosowano różny czasookres realizacji spisu. Otóż, jeśli idzie o ludzi bezdomnych przebywających w instytucjach umożliwiono tutaj realizację badania w przeciągu całego dnia, natomiast w przypadku realizacji sondażu w miejscach niemieszkalnych przyjęto, że spis rozpocznie się od godziny we wszystkich powiatach województwa. Przyjęta metoda w zamiarze realizatorów zmniejsza ryzyko podwójnego liczenia/badania osób bezdomnych. W przypadku placówek i instytucji, w których przebywają osoby bezdomne zdecydowano się na realizację spisu w ciągu dnia (rekomendowano jednak godziny wieczorne) z zastrzeżeniem jednak konieczności weryfikacji danych po godzinie Decyzję tą podjęto, ponieważ wiele placówek posiada znaczne ilości podopiecznych a realizacja wywiadów kwestionariuszowych wymaga jednak pewnego nakładu czasu, co w przypadku realizacji spisu przez jedną lub dwie osoby komplikuje sytuację. Wieczorna godzina rozpoczęcia realizacji badania w miejscach niemieszkalnych (miejsca publiczne i prywatne) skorelowana jest z faktem zmniejszania się w tych godzinach zjawiska przemieszczania się osób bezdomnych. W godzinach wieczornych osoby bezdomne osiadają zwykle lub powracają do miejsc, w których spędzają nocleg. W ciągu dnia dynamicznie przemieszczają się z miejsca do miejsca,

10 a to na przykład poszukując złomu, a to żebrząc a to w koocu korzystając z oferowanych w różnych punktach miasta posiłków. Osiadanie w miejscach noclegów niekiedy odbywa się w późnych godzinach nocnych, tak się dzieje w przypadku osób nocujących np. w kolejkach na bocznicach i w zajezdniach kolejowych. Realizatorzy badania uznają, że jest to niewątpliwe najlepsza pora do realizacji spisu w tych miejscach pomimo tego, że jest też sporo negatywnych skutków tego rozwiązania. Otóż niewątpliwym minusem takiej metody jest kłopotanie osób bezdomnych np. przebywających na działkach w dośd późnych porach dnia. Częstokrod ankieterzy musieli dobudzad osoby bezdomne (czasem z alkoholowego czy narkotycznego snu), celem realizacji wywiadu. Pomimo jednak późnej pory prowadzenia spisu są takie miejsca, jak na przykład dworzec kolejowy gdzie istnieje duża rotacja a nowe osoby bezdomne pojawiają się do wczesnych godzin porannych. Ankieterzy, zatem patrolując okolice dworca raz na jakiś czas zmuszone są ponownie wrócid w dane miejsce, to zaś może powodowad sytuację kilkakrotnego pytania tej samej osoby czy uczestniczyła w badaniu, to zaś niewątpliwe zaburza spokój a czasem niestety sen wielu osób bezdomnych. Późna pora realizacji przedsięwzięcia sprzyja także zmęczeniu ankieterów pamiętajmy, że spis odbywa się w niesprzyjających warunkach (mróz, ciemności, trudne warunki higieniczne), w związku z tym, że wielu ankieterów, na codzieo normalnie pracuje, badanie jest realizowane w przeddzieo dnia wolnego od pracy (u nas jest to piątek). Okres zimowy Badanie cyklicznie już realizowane jest w okresie zimowym (grudzieo), zgodnie z zamysłem realizatorów przedsięwzięcia jest to najlepszy okres do realizacji badania w tzw. miejscach niemieszkalnych, ponieważ istnieje większa prawdopodobnośd dotarcia do dużej ilości osób w tych miejscach. W okresie zimowym problemem bezdomności zmniejsza swoją dynamikę, zauważamy mniejszą rotacyjnośd i zdolnośd do przemieszczania się osób bezdomnych funkcjonujących poza system pomocy stacjonarnej. Ponadto sytuacja w wielu placówkach stabilizuje się, jeśli idzie o rotację osób. Częśd osób migrujących, przebywających przede wszystkim w miejscach niemieszkalnych, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, osiada tymczasowo na różnych działkach i altankach, zajmuje różnego rodzaju pustostany, przy czym zdarzają się także przypadki przeczekiwania okresu zimowego w placówkach dla bezdomnych. Należy jednak przypuszczad, że sytuacja taka zdarza się dośd sporadycznie, o czym mogą świadczyd dośd zapełnione placówki także w okresie letnim, czyli w okresie sprzyjających warunków do życia pod chmurką. Placówki dla bezdomnych w woj. pomorskim od kilku lat obserwują otóż właśnie taką sytuację. Przy czym należy podkreślid, że tezy tutaj postawione mają bardziej odniesienie do praktyki i doświadczenia ludzi zajmujących się tą problematyką niż znajdują potwierdzenie w badaniach empirycznych. Wydaje się, że porównanie sytuacji osób bezdomnych w okresie zimowym i letnim byłoby ze wszech miar słuszne i skądinąd pożyteczne. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w związku z bogatym już doświadczeniem w zakresie realizacji takich badao, powinno rozważyd możliwośd realizacji sondażu w okresie letnim, celem porównania wyników z zimy. Kolejnym fundamentalnym powodem realizacji badania w okresie zimowym jest wymiar interwencyjny i prewencyjny sondażu. Otóż okres zimowy dla wielu osób bezdomnych przebywających na dworcach, w kanałach, węzłach ciepłowniczych i na działkach jest czasem znacznie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia, a nawet śmierci. Współpraca wielu służb podczas realizacji badania służy z jednej strony lepszemu dotarciu do miejsc, w których mogą przebywad osoby bezdomne, z drugiej strony idzie także o bardziej zintegrowaną pomoc tym właśnie osobom. Badanie z jednej strony ma walor poznawczy, z drugiej strony walor praktyczny, w postaci możliwości

11 zaproponowania konkretnej oferty pomocowej ludziom bezdomnym, a także w sytuacjach krytycznych np. zagrożenia życia daje możliwośd interwencji. Doświadczenia realizacji już trzech takich badao, pokazują, że wiele osób żyjących poza systemem pomocy instytucjonalnej często nie posiada elementarnej wiedzy o przysługującej każdemu obywatelowi pomocy. Dlatego większośd ankieterów to jednocześnie pracownicy socjalni lub pracownicy organizacji pozarządowych, którzy posiadają wiedzę w zakresie możliwości korzystania z pomocy, dodatkowo wyposażeni w ulotki o specjalistycznej pomocy świadczonej ludziom bezdomnym na danym terenie. Realizatorzy badania kierują się tutaj maksymą, mówiącą o tym, że odmowa przyjęcia pomocy ze strony osoby bezdomnej, nie zwalnia nas z obowiązku ciągłego jej oferowania. Nikogo w paostwie demokratycznym nie można zmusid do korzystania z pomocy, dlatego kluczowe jest nawiązanie kontaktu, który umożliwia z jednej strony monitorowanie sytuacji, z drugiej ponawianie oferty pomocowej. Ten aspekt badania jest o tyle istotny, że niegdzie w Polsce dotychczas nie uruchomiono jeszcze pełnowymiarowego systemu monitorowania bezdomności pozainstytucjonalnej, chod działania w zakresie tworzenia tzw. outreach services np. w postaci streetworkerów pojawiają się w kilku miastach Polski. Doświadczenia realizatorów badania wskazują także na fakt znacznego zwiększenia się ilości beneficjentów różnorodnej pomocy, tuż po realizacji badania socjodemograficznego wśród zbiorowości ludzi bezdomnych. Realizacja wywiadu Wywiad kwestionariuszowy, podobnie jak technika ankiety, należy do jednych z najpopularniejszych metod badao społecznych. Metoda ta to krótko mówiąc rozmowa kierowana, w której biorą udział co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Dlatego w wywiadzie zakłada się ścisłe współdziałanie ze sobą badającego (ankietera) i respondenta (osoby bezdomnej). Współdziałanie to polega na stawianiu kolejnych pytao jednocześnie próbując nakłonid respondenta do udzielenia wypowiedzi na temat będący przedmiotem badao. Wywiad jako metoda naukowa i badawcza często wykorzystywana jest przez ośrodki badao opinii publicznej w badaniach marketingowych, ale jest także dobrym narzędziem w badaniach społecznych, w tym także w socjologii. Wywiad wykorzystuje komunikację bezpośrednią między badaczem a respondentem. Wywiad kwestionariuszowy, o którym mowa, podobnie jak kwestionariusz ankiety należy do wysoko standaryzowanych technik badao społecznych. Oznacza to, że rozmowa pomiędzy ankieterem a osobą bezdomną odbywała się za pomocą uprzednio przygotowanego kwestionariusza, który został w sposób szczególny ujednolicony i sformalizowany. Czy prowadzone przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdaosku badania metodą wywiadu kwestionariuszowego spełniało wymogi rzetelnego badania terenowego? Aby odpowiedzied na to pytanie przyjrzyjmy się ogólnym zasadom przeprowadzania wywiadu kwestionariuszowego. Jednym z głównych założeo wywiadu jest fakt, iż badanie powinno byd przeprowadzone w sposób bezpośredni, czyli wymaga ono interakcji badacz respondent. Obie strony muszą byd fizycznie obecne w fazie jego realizacji. W przypadku naszego badania zdecydowana większośd wywiadów przebiegała właśnie w ten sposób. Zdarzały się wyjątki odbiegające od tej reguły, na przykład, kiedy osoba bezdomna była pod wpływem alkoholu. W takich wypadkach, kiedy rozmowa z respondentem była znacznie utrudniona, ankieter spisywał szacunkowe dane. Dzięki temu zbadana osoba wchodziła w grupę przebadanych respondentów, ale jej odpowiedzi w dużej mierze były brakami danych.

12 Podczas prowadzonych badao osoby, które przeprowadzały badania ściśle przestrzegały formuły pytao oraz ich kolejności. Skonstruowany kwestionariusz wywiadu nie był jednakże identyczny dla wszystkich respondentów. Podczas wypracowywania narzędzia badawczego postanowiono wyodrębnid osoby bezdomne, które ukooczył 18 lat i te, które były niepełnoletnie. Podczas przeprowadzania wywiadów pogłębionych częstym utrudnieniem jest obecnośd tzw. osób trzecich, czyli takich osób, które nie są głównymi respondentami, ale które podczas prowadzonych badao przebywają z nimi. Podczas realizacji badao zdarzało się tak, że osoby bezdomne były w towarzystwie innych osób, które osobami bezdomnymi nie były. Pomimo takich sytuacji nie obserwowano nadmiernego wpływu osób trzecich na udzielane przez respondenta odpowiedzi. Rozmowa była przeprowadzona w sposób indywidualny jedynie z osobą, z którą przeprowadza się wywiad. Jeden ankieter rozmawiał z jednym respondentem. Zastosowana technika badawcza miała charakter bardzo ogólnych pytao mających za zadanie przede wszystkim dokonanie opisu zbiorowości osób bezdomnych. W skład narzędzia wchodziły pytania zamknięte, otwarte jak i półotwarte. Zastosowany kwestionariusz wywiadu był bardzo podobny do kwestionariusza ankiety. Nie był on zbyt długi, a pytania w nim zawarte były ułożone jak najprościej (z przewagą zamkniętych). Taki stan rzeczy spowodowany był nie tylko możliwościami komunikacyjnymi osób bezdomnych, ale również ograniczonymi możliwościami osób, które przeprowadzały badania. W tym miejscu warto wspomnied, że osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację badao nie były profesjonalnymi ankieterami, chod przed realizacją badania terenowego większośd z nich została przeszkolona w zakresie prowadzenia wywiadu. Dodatkowo każdy z ankieterów otrzymał instrukcję (w załączniku), która mówiła między innymi o tym, na co należy szczególnie zwracad uwagę podczas prowadzenia badao. Dlaczego obecnośd ankietera jest taka ważna? Po pierwsze dlatego, że zmniejsza ona ilośd nietrafnych odpowiedzi, niezrozumienia treści pytao oraz ogranicza braki odpowiedzi. Ankieter zawsze może wytłumaczyd, czy powtórzyd jakąś kwestię. Po drugie tylko ankieter zna sens zadawanych pytao i doskonale wie, jakich informacji oczekuje od osoby bezdomnej. Dlatego podczas trwania badania badacz może nakłaniad w różny sposób swojego rozmówcę, aby ten udzielił interesujących nas odpowiedzi. Na uznane wyniki badao prowadzonych metod wywiadu kwestionariuszowego może mied znaczenie wybór odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia badania Rolą badacza jest wybór takiego stanowiska, które zapewni respondentowi bezpieczeostwo, intymnośd i swobodę. Poza tym powinno byd ciche i spokojne, co gwarantuje skupienie niezbędne do udzielenia poprawnych odpowiedzi. Należy unikad wszelkiego typu głośnych miejsc: kawiarni, klubów, korytarzy szkolnych w trakcie przerwy itp. gdyż dekoncentrują one respondenta. Oczywiście znalezienie odpowiedniego stanowiska do badania nie jest proste. Przy jego wyborze zdeterminowani jesteśmy przez takie czynniki jak: czas, chęci i dostępnośd badanych. Dobrym miejscem przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego może byd pusta klasa, pokój, czy mieszkanie respondenta. W przypadku prowadzonych w roku 2005 badao nad osobami bezdomnymi trudno mówid o wyborze specyficznego miejsca badania. Metoda badawcza polegała bowiem na tym, iż ankieterzy z założenia mają starad się dotrzed do jak największej liczby osób bezdomnych w jak największej ilości miejsc. Dlatego badania były przeprowadzane nie tylko w miejscach przeznaczonych dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie), ale również w tak zwanych miejscach niemieszkalnych, takich jak ogródki, działki, altanki czy pustostany. Szczególnie w tych miejscach nie można mówid o zapewnionej

13 atmosferze intymnej, cichej i relaksującej. Badanie przeprowadzane w grudniu po godzinie 20 na dworcach, na strychach raczej nie sprzyjało przeprowadzaniu badao. Kluczowym czynnikiem warunkującym właściwe przeprowadzenie badania jest odpowiednie zachowanie badacza/ankietera w trakcie przeprowadzania wywiadu. Ankieter w tej metodzie musi dokładnie odczytywad wszystkie pytania i odpowiedzi zawarte w kwestionariuszu wywiadu. Osoba badająca musi charakteryzowad się komunikatywnością i miłą powierzchownością. Swoim pozytywnym zachowaniem musi przekonad potencjalnego respondenta do badania. Badacz powinien byd dociekliwy, ale nie napastliwy w zadawaniu pytao. Należy wystrzegad się polemik z respondentem, pouczania go, wszelkich form krytyki oraz okazywania swojej wyższości. Oczywiście tego typu zachowanie jest typem idealnym. Nie zapominajmy jednak, że ankieter jest tylko człowiekiem i zachowanie bezstronności w kontakcie interpersonalnym z respondentem nie przychodzi mu łatwo. Od czego zależy rzetelnośd przeprowadzonego wywiadu? Po pierwsze zależy od stopnia standaryzacji: im bardziej standaryzowane są pytania, tym mniej narzędzie to zależne jest od badacza bądź ankietera, który się nimi posługuje. Po drugie rzetelnośd zebranych wyników zależy od sposobu formułowania pytao: niejasno sformułowane pytania nie gwarantują rzetelności. Po trzecie trafnośd danych zależy od tego, czy same pytania są trafne jako wskaźniki teoretycznie zdefiniowanych cech. Na trafnośd danych uzyskanych w wyniku wywiadu mają wpływ okoliczności sytuacyjne oddziałujące zarówno na odpowiedzi respondenta, jak na sposób, w jaki zarejestruje je ankieter. Niewątpliwie na rzetelnośd uzyskanych wyników ma wpływ postępowe badawcze zgodne z poszczególnymi etapami procesu badawczego. Podczas przygotowywania metodologii badawczej wypracowywanej w toku cyklicznych spotkao ekspertów organizowanych przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zadbano zatem o właściwe formułowanie pytao (pytania jasne i jednoznaczne), dokładne określenie zmiennych niezależnych oraz o koocowe sporządzenie kwestionariusza wywiadu. Wydaje się, że wszystkie powyższe warunki zostały w naszym badaniu spełnione, co gwarantuje wysoką jakośd zebranego materiału empirycznego. Tytułem zakooczenia podsumujmy kilka najistotniejszych faktów. Po pierwsze w badaniu socjodemograficznym wśród zbiorowości ludzi bezdomnych w województwie pomorskim zastosowano skategoryzowany (przeprowadzany ściśle według wcześniej przygotowanego planu) wywiad kwestionariuszowy. Był to wywiad jawny, czyli taki, w którym respondent był poinformowany o tym, że prowadzi się z nim wywiad, w którym respondent został powiadomiony o rzeczywistej roli badającego i celu badao. Dodatkowo można powiedzied, iż przeprowadzony wywiad był wywiadem jednorazowym. Dwuletni odstęp w realizacji badania Projekt badawczy zatytułowany Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego realizowany jest w odstępie dwóch lat, począwszy od roku Główny realizator i koordynator badania Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w poprzednich latach rozważał przeprowadzenie badania w odstępach rocznych, jakkolwiek z uwagi przede wszystkim na dwa czynniki, takich działao zaniechano. Pierwszym czynnikiem jest zbyt krótki jednak, bo roczny okres pomiędzy badaniami, wyniki takich badao trudno porównywad, a jeśli nawet to trudno byłoby uznad je za miarodajne. Forum uznało, że okres ten jest zbyt krótki, aby zauważyd poważne zmiany w problematyce bezdomności. W realizacji badao porównawczych ważne także jest ugruntowanie wyników i poddanie ich krytycznej i długotrwałej analizie, realizacja badania każdego roku utrudniałaby ten proces. Drugim kluczowym czynnikiem jest fakt olbrzymiego wysiłku

14 koordynacyjnego, jaki musi ponieśd wiele organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację badania. Sondaż wprawdzie wprost i bezpośrednio nie wymaga od realizatorów bardzo dużych nakładów finansowych, jakkolwiek pośrednio wymaga olbrzymiego zaangażowania koordynacyjnego. Przygotowanie każdorazowo badania zabiera także dużo czasu, około pół roku wytężonej pracy zarówno koncepcyjnej, jak i organizacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zaangażowania dużej ilości organizacji i instytucji, na co dzieo działających w różnych sferach, współdziałanie tych podmiotów wiąże się z kolei z uczestnictwem olbrzymiej ilości osób. Przeprowadzanie sondażu w odstępach rocznych byłoby zatem dla tych organizacji i instytucji zbyt dużym wysiłkiem organizacyjnym, angażującym zbyt wiele osób do działao jednak nadprogramowych. Rzetelnośd badania Zagadnieniem godnym kilku słów komentarza jest pytanie na ile przyjęta w tym badaniu metodologia pozwala dotrzed do wszystkich osób bezdomnych, a jednocześnie umożliwia rzeczywiste i wiarygodne określenie skali zjawiska na terenie województwa. Otóż o ile możemy powiedzied, że dzięki tej metodologii badanie dotyczące skali bezdomności instytucjonalnej ma charakter wyczerpujący, to w przypadku badania skali bezdomności pozainstytucjonalnej powiedzied tego nie można. Mnogośd miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne, jednodniowy charakter sondażu, ograniczone zasoby ludzkie i organizacyjne, możliwe ukrywanie się przed ankieterami w obawie przed rzekomym drugim dnem spisu i inne czynniki ludzkie mogą wpływad na fakt niedocierania do wszystkich potencjalnych odbiorców badania. Wymienione braki uniemożliwiają dokładne ustalenie potrzebnych danych liczbowych. Uznaje się je jednak, podobnie jak przy spisach powszechnych, za wystarczające do określenia struktury oraz wybranych elementów warunków życia danej zbiorowości. Możemy także powiedzied, że wyniki naszych badao według tej metodologii są zdecydowanie dokładniejsze niż wyniki spisu powszechnego, jeśli chodzi oczywiście o określanie skali zjawiska bezdomności. Zresztą nawiasem mówiąc okazało się, że w przypadku dwóch grup społecznych właśnie osób bezdomnych i migrantów, spis powszechny zrealizowany w 2002 roku, nie spełnił pokładanych w nim oczekiwao. Przyjęta przez nas metodologia nie ma charakteru wyczerpującego, stąd ciężko orzec o fakcie wzrostu skali problematyki bezdomności nawet, kiedy liczby uzyskane w badaniu w porównaniu z poprzednimi badaniami mogą fizycznie o tym mówid. Możliwe są wówczas dwie interpretacje występujące osobno lub jednocześnie, pierwsza mówi o tym, że realizacja badania jest ciągle udoskonalana i to umożliwia lepsza realizację spisu, druga mówi o tym, że faktycznie obserwujemy wzrost liczebności zbiorowości ludzi bezdomnych w porównaniu do wyników z poprzednich badao. To co z niemal całą odpowiedzialnością możemy powiedzied, oczywiście pod warunkiem spełnienia wytycznych metodologicznych badania, to względny fakt, że danego dnia w określonej przestrzeni nie było mniej osób bezdomnych niż ustalona w badaniu liczba. Przy czym musimy tutaj pamiętad o możliwości tzw. podwójnego liczenia. Otóż w przypadku pojawienia się problemów z uzyskaniem odpowiedzi, ankieterzy, zgodnie z wytycznymi, muszą ograniczyd się do oznaczenia płci i szacowanego wieku oraz w rubryce UWAGI zaznaczyd z jakiego powodu uzyskanie odpowiedzi na pytania nie było możliwe, np. osoba znajdowała się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, odmówiła udzielania odpowiedzi, zbyt duże zbiorowisko osób bezdomnych itp. Sytuacja taka może powodowad konsekwencje w postaci kilkukrotnego uwzględniania osoby w badaniu. Każdy ankieter przed przystąpieniem do realizacji wywiadu powinien najpierw zapytad się osoby bezdomnej - czy uczestniczyła już w dzisiejszym badaniu, jeśli tak, należy odstąpid od jego realizacji. Możemy założyd, że osoby niechętne do udziału w badaniu mogły tak odpowiadad, to zaś w połączeniu z

15 przemieszczaniem się osób bezdomnych mogło powodowad właśnie np. podwójne liczenie tej samej osoby. Realizatorzy sondażu sytuacji takiej starali się przeciwdziaład poprzez dośd dużą koncentrację ankieterów i podział na określone rejony podporządkowane konkretnym patrolom (ankieterzy po twarzach wiedzieli, kogo spisano a kogo jeszcze nie). Kolejną kwestią, którą należy podnieśd jest wiarygodnośd uzyskiwanych odpowiedzi. Otóż musimy pamiętad, że w badaniu tym opieramy się przede wszystkim na deklaracjach poszczególnych respondentów. Niewątpliwym zagrożeniem dla rzetelności i wiarygodności uzyskanych danych jest przekazywanie informacji nieprawdziwych. Niestety takie zagrożenia niesie ze sobą sama metoda wywiadu lub ankietowania,. Realizatorzy sytuacji tej starali się przeciwdziaład poprzez szkolenia ankieterów oraz udział w badaniu osób na codzieo zaangażowanych w pomoc, zatem często osobiście znających ankietowanych. Badanie zatytułowane Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Pomorskiego z pewnością nie wyczerpuje tematyki i nie daje pełnej odpowiedzi na temat skali bezdomności w naszym regionie. Niemniej wydaje się, że jest narzędziem w wysokim stopniu umożliwiającym precyzyjne okazanie rozmiarów bezdomności instytucjonalnej i w znacznym stopniu przybliżającym do określania skali bezdomności pozainstytucjonalnej. Ponadto pozwala w sposób minimalny określid zakres globalny bezdomności a także umożliwia na podstawie zdobytych informacji analizowanie struktury bezdomności, jej podstawowych danych socjodemograficznych oraz wybranych elementów funkcjonowania osób bezdomnych. Materiał badawczy uzyskany w ten sposób, dotarcie z pomocą do ludzi, na co dzieo funkcjonujących poza zasięgiem instytucji udzielających wsparcia oraz możliwośd budowania międzysektorowych płaszczyzn współdziałania różnych służb przekonuje realizatorów przedsięwzięcia o zasadności realizacji takich inicjatyw badawczych. 4. Problemy wynikające z realizacji procesu badawczego. a) Niekorzystne warunki atmosferyczne: badania socjodemograficzne zawsze odbywały się w okresie zimowym. Chodzi nie tylko o fakt, że w okresie zimowym osoby bezdomne w miejscach niemieszkalnych łączą się w większe skupiska osób, ale również o dynamikę samego zjawiska bezdomności, które na okres zimowy wytraca swoją siłę w postaci spadku osób przemieszczających się z miejsca na miejsce. Ponadto badania realizowane porą zimową mają również charakter prewencyjny i interwencyjny. Można powiedzied, że podczas realizacji ostatniego badania socjodemograficznego warunki atmosferyczne były niesprzyjające do prowadzenia badao terenowych. Utrzymująca się temperatura powietrza w okolicy 5 stopni Celsjusza, jak również wielogodzinne opady deszczu na terenie województwa pomorskiego, sprawiły, że osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych były trudniej dostępne niż zwykle. Z powodu braku silnego mrozu placówki dla osób bezdomnych nie były w 100% zapełnione, tak jak w roku 2003 i b) Częste odmowy respondentów (w szczególności odmowy osób przebywających w placówkach): nie każdy wywiad został przeprowadzony od początku do kooca. Częśd osób bezdomnych nie była w stanie udzielad żadnych odpowiedzi, gdyż znajdowała się pod silnym wpływem napojów alkoholowych. W takim przypadku, zgodnie z wypracowaną metodologią, ankieter miał obowiązek zaznaczyd płed respondenta, miejsce jego przebywania oraz oszacowad jego wiek. Pomimo tego, że w świetle wyników ankiety do ankietera osoby bezdomne chętnie udzielały odpowiedzi na zadawane pytania (78,9%), rozumiały treśd

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

Quot homines, tot sententiae

Quot homines, tot sententiae Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy i ruinami, w nawiedzanych

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl; www.pfwb.org.

Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl; www.pfwb.org. Sprawozdanie z działalności POMORSKIEGO FORUM na rzecz WYCHODZENIA z BEZDOMNOŚCI w roku 2005 Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl;

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności

podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI

POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI SKALA ZJAWISKA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ POTENCJAŁ POWRACAJĄCYCH 1 Realizatorzy projektu pragną serdecznie podziękowad wszystkim podmiotom i osobom, które swoim

Bardziej szczegółowo

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Warszawa 2006 a Spis treści Bezdomność w ujęciach definicyjnych 4 Skala i charakter bezdomności 7 Problem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Badania w pomocy społecznej

Badania w pomocy społecznej Badania w pomocy społecznej Zastosowanie, metody i narzędzia Agnieszka Skowrońska Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania w pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MIGRACJA POWROTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

MIGRACJA POWROTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM MIGRACJA POWROTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM SKALA ZJAWISKA, POTENCJAŁ ORAZ POGŁĘBIONA CHARAKTERYSTYKA POWRACAJĄCYCH SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 METODOLOGIA PRAC... 8 1. Cel i zakres badania... 8 2.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Agata Urbanik. Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej

Agata Urbanik. Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Agata Urbanik Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Agata Urbanik Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Tekst: Agata Urbanik Korekta:

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności

model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE DOMY KULTURY. Projekt zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

AKTYWNE DOMY KULTURY. Projekt zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego AKTYWNE DOMY KULTURY Projekt zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa 2009 Spis treści Wprowadzenie... 4 Część I... 7 Aktywne domy kultury. Raport z badań ilościowych

Bardziej szczegółowo

Socjodemograficzny portret

Socjodemograficzny portret Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Socjodemograficzny portret zbiorowosci ludzi bezdomnych województwa podlaskiego Białystok 2012 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA BADANIA SONDAŻOWE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA BADANIA SONDAŻOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i NA BADANIA SONDAŻOWE MERYTORYCZNY PRZEWODNIK PO ZAMAWIANIU BADAO SONDAŻOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA BADANIA SONDAŻOWE MERYTORYCZNY PRZEWODNIK PO ZAMAWIANIU BADAO SONDAŻOWYCH Raport

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 r.

Warszawa, czerwiec 2009 r. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczący zwiększenia dostępności wsparcia dla osób wykluczonych społecznie w ramach PO KL Warszawa, czerwiec 2009 r. 1 Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Strona2 Spis treści Wstęp...6 1 Metodologia badania... 9 1.1 Cel i zakres badania... 9 1.2 Metody badawcze... 10 2 Opis wyników...

Bardziej szczegółowo

Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna

Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna Bezdomność ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim Broszura informacyjna Badanie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu pt. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy PRO-NGO Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Standard prowadzenia placówki edukacyjnej. Standard rodzinnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo