ZASADY REDAGOWANIA PISM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REDAGOWANIA PISM"

Transkrypt

1 ZASADY REDAGOWANIA PISM Jedną z form komunikowania się firm i instytucji, polegającego na wymianie i stanowisk, przekazywaniu informacji, jest korespondencja biurowa. Słowem korespondencja określamy czynności polegające na sporządzaniu pism, ich wysyłaniu oraz czynności związane z otrzymywaniem pism z zewnątrz. Komunikowanie się za pomocą pism jest racjonalną formą nawiązywania kontaktów z firmami w całym świecie, oszczędzają nasz czas oraz koszty. Pismo to myśl lub zespół myśli wyrażonych za pomocą znaków pisarskich. Firmy wymieniają między sobą pisma o różnej treści i różnych formach. Zanim sporządzisz pismo, musisz umieć je sklasyfikować. Podział pism: ze względu na treść: pisma informujące, pisma przekonywujące; ze względu na formę: pisma sporządzane na blankietach specjalnych, pisma sporządzane na blankietach korespondencyjnych, pisma sporządzanie formularzach pisma sporządzanie w formie dosłownej ze względu na obieg pisma: pisma otrzymywane z zewnątrz, pisma wysyłane na zewnątrz, pisma wewnętrzne; ze względu na stopień pilności: pisma zwykłe, pisma pilne lub bardzo pilne, pisma terminowe; pisma ze względu na zapewnienie tajemnicy: pisma poufne, pisma tajne, pisma jawne, SPORZĄDZANIE PISM NA BLANKIETACH KORESPONDENCYJNYCH Korespondencja zewnętrzna powinna być sporządzana na firmowych blankietach korespondencyjnych. Zaleca to norma PN-76/HP-55315, która obowiązuje od 1 stycznia 1998 roku (Dz. Norm i Miar nr 20/76, poz. 80). Mimo, iż niektóre przepisy tej normy straciły swoją aktualność, to nie ma innego przepisu, który regulowałby tę sprawę. Norma ta wyróżnia cztery zasadnicze rodzaje blankietów korespondencyjnych oraz dziesięć ich odmian, różniących się układem, formatem i rozmieszczeniem pól. Wybór typu i odmiany blankietu zależy od: informacji zamieszczanych w piśmie, ilości i zawartości treści, rodzaju adresata. DATA Datę piszemy u góry po prawej stronie blankietu cyframi arabskimi, oddzielając poszczególne elementy kreskami poziomymi, kropkami lub spacjami. Przykład:

2 26 lutego roku 2007-V-31 nie używa się w dacie nie używa się skrótu r. pisząc pismo na papierze bez nadruku lub na blankiecie uproszczonym, miejsce i datę napisania pisma umieszcza się w prawym górnym jego rogu, po nazwie powinien być przecinek i słowo dnia, a potem data, Przykład: Kępno, dnia 30 marca 2007 roku Kępno, NAGŁÓWEK Nagłówek zawiera nazwę i adres nadawcy pisma. Można w nim zamieścić dodatkowe informacje o nadawcy, takie jak: numer telefonu, faksu, konta bankowego oraz inne dane. Nagłówek znajduje się w lewym górnym rogu lub pośrodku blankietu. Pisząc adres nadawcy pisma, nie należy oddzielać dodatkową interlinią nazwy od jego siedziby. Przykłady nagłówka: Zakład Przemysłu Odzieżowego Modny Strój ul. Fabryczna Warszawa tel.: , Konto bankowe PKO BP XV O/Warszawa Zakład Przemysłu Odzieżowego Modny Strój ul. Fabryczna Warszawa tel.: , Konto bankowe PKO BP XV O/Warszawa ADRESAT W polu adresowym umieszcza się adres odbiorcy pisma w układzie blokowym. Po dodaniu nazwy instytucji lub imienia i nazwiska adresata stosujemy dodatkowy skok. Miejscowość wraz z kodem wyróżniamy. Przy wypełnianiu pola adresata obowiązują następujące zasady: 1) nazwę i adres pisze się w kształcie prostokąta i stosuje się układ blokowy; 2) pomiędzy wierszami stosuje się pojedynczy odstęp; 3) wszystkie elementy nazwy adresata pisze się w pierwszym przypadku mianowniku;

3 4) każdy element nazwy i adresu pisze się w oddzielnym wierszu, 5) nie należy stosować skrótów skrótowców, z wyjątkiem: ul. ulica, mgr magister, inż. inżynier, pw. pod wezwaniem; 6) kolejność pisania poszczególnych elementów jest następująca: - nazwa firmy lub imię i nazwisko adresata, - interlinia, czyli dodatkowy odstęp podwójna interlinia (odstęp), - ulica, numer domu, ewentualnie mieszkanie, - kod pocztowy, nazwa miejscowości, które należy wyróżnić poprzez wielkie litery i pogrubiony druk, 7) w polu adresata niczego nie należy podkreślać i nie należy dzielić wyrazów, 8) imię i nazwisko adresata może być poprzedzone zwrotem grzecznościowym, tytułami zawodowymi i naukowymi. Zwrot należy umieścić w oddzielnym wierszu, np. Szanowny Pan, Szanowna Pani, Szanowni Państwo, Pani, Pan, Państwo Przykłady pól adresowych: Spółka z o.o. LUMI ul. Rejaka WARSZAWA Pan mgr Andrzej Gublinski Główny Księgowy Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szczecińska Banie Niektóre instytucje mają formę graficzną pisma opracowaną dla siebie inną niż PN i należy wtedy dostosować się do tych wymogów. Adresując pisma do osób, które mogą posiadać tytuły naukowe, zawodowe lub rodowe, aby nie urazić adresatów, należy stosować zwrot Pleno Titulo, które oznacza dosłownie pełnym tytułem, a korespondencji tłumaczy się go: z zachowaniem należnych tytułów. Podając ten zwrot w adresie, pisze się go w skrócie P.T., np.: Szanowni Państwo P.T. Barbara i Tomasz Wożniak ul. B. Chrobrego 1/ Grufino

4 Zwrotu tego można też używać w treści pism do grupy nieznanych nam bliżej osób, z których część może posiadać takie tytuły, np. w zawiadomieniach, ogłoszeniach, listach otwartych, życzeniach decyzjach: Uprzejmie informujemy, że P.T. Klientów, że. Jeżeli pismo przeznaczone jest dla odbiorcy zagranicznego, wówczas adresuje się je według zasad obowiązujących w danym kraju. NADRUKI STAŁE Na blankietach korespondencyjnych BZ1, BZ2, BZ3 pod polem wpływu i adresowym znajdują się nadruki stałe. Umieszcza się je w jednym wierszu, na blankietach zwykłych i reklamowych pod polem wpływu i adresowym: Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data Odpowiednie informacje wpisuje się pod tymi nadrukami w układzie blokowym np. Przy ich wypełnianiu obowiązuje układ blokowy. Miesiąc piszemy cyfrą arabską albo słownie w dopełniaczu: Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 26 lutego 2007 TK-II/34/64/2007 NA-V/26/65/ marca 2007 lub Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data DK-17/25/2007 DFK/30/3/ lub Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data DK-17/25/2007 NA-V/26/65/ W różnych krajach jest przyjęty inny system pisania dat. Data 12/10/97 w Wielkiej Brytanii odczytana zostanie jako 12 października, zaś w Stanach Zjednoczonych 10 grudnia. Aby uniknąć nieporozumień w odczytaniu daty w korespondencji pisanej za granicę, najlepiej miesiąc pisać słownie SPRAWA Przedmiot sprawy powinien być wyróżniony, określony zwięźle i wynikać z treści korespondencji. Określenie sprawy jest ważnym i obowiązkowym elementem pisma. Jest jakby tytułem pisma. Przykłady: Sprawa: organizacja praktyk uczniowskich Sprawa: niesłuszne obciążenie rachunku bankowego

5 Sprawa: niesłuszne obciążenie rachunku bankowego Sprawa: niesłuszne obciążenie rachunku bankowego Określenie sprawy umieszcza się w polu korespondencyjnym, poniżej pola wpływu. Na blankietach zwykłych i reklamowych wpisuje się je po nadruku stałym Sprawa:, zaś na blankietach uproszczonych i na papierze bez nadruku umieszcza się je również w polu korespondencyjnym, o 2-3 interlinie poniżej pola wypływu i adresowego. Pisząc określenie sprawy, zaczyna się je zawsze od wyrazu Sprawa, po którym stawia się dwukropek. Wyraz ten należy pisać wielką literą, bezpośrednio przy lewym marginesie. Następnie, po dwukropku wpisuje się właściwe określenie sprawy. Przy pisaniu określenia sprawy obowiązują następujące zasady: - właściwe określenie sprawy pisze się po dwukropku, zawsze małą literą, - pisze się w pierwszym przypadku, - ponieważ określenie sprawy jest tytułem pisma, po nim nigdy nie stawia się kropki, - określenie sprawy powinno być wyróżnione przez podkreślenie, pogrubienie, lub kursywę, przy czym nie należy wyróżniać słowa Sprawa, - najkrótszym i najczęściej stosowanym określeniem sprawy jest zwykle nazwa danego pisma. np.: Sprawa: zlecenie Sprawa: zamówienie Sprawa: awizo Sprawa: oferta Sprawa: przeszeregowanie TREŚĆ KORESPONDENCJI Treść korespondencji rozpoczynamy w odległości 2 3 interlinii poniżej określenia sprawy. Przy czym należałoby zwrócić uwagę na to, aby odległość od tekstu nazywającego adresata do określenia sprawy była większa niż odległość pomiędzy określeniem sprawy i tekstem. Spowodowane jest to tym, że określenie sprawy jest związane jest z tekstem, a nie z adresatem. Przed napisaniem tekstu, powinno się umieścić zwrot grzecznościowy rozpoczynający list i wtedy treść pisma należy rozpocząć w odległości 1 2 interlinii poniżej tego zwrotu. Zwrot grzecznościowy należy umieścić zamiast określenia sprawy i w jego miejscu, zaraz przy lewym marginesie, np.: Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Prezesie, Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo. Jeśli po takim zwrocie grzecznościowym: - postawi się przecinek, to treść listu należy rozpocząć poniżej od małej litery, - nie postawi się żadnego znaku interpunkcyjnego, to treść listu zaczyna się również poniżej, ale od dużej litery. W treści pism nie należy pozostawiać spójnika lub przyimka na końcu wiersza. Nie należy też kończyć wiersza myślnikiem. W zasadzie nie zaleca się dzielenia wyrazów i przenoszenia ich części do następnego wiersza. Dzielenie wyrazów jest bardzo przydatne przy wyrównaniu

6 tekstu do lewego i prawego marginesu. Dzięki niemu zapewnia się równe odstępy pomiędzy wyrazami poszczególnych wierszach. Pismo powinno wypełniać całą przestrzeń pomiędzy marginesami. Wybierając format papieru, należy o tym pamiętać. Szczególnie zalecanymi formami są A4 (210 x 297 mm), który stosuje się w układzie pionowym i A5 (148 x 210 mm) w układzie poziomym. Te dwa formaty papieru stosowane są najczęściej w korespondencji biurowej. Pisma z niewielką ilością tekstu należy pisać na papierze o formacie A5. Na takim formacie najczęściej sporządza się: pisma przewodnie, zaświadczenia, karty urlopowe, upoważnienia itp. Podczas redagowania pisma należy pamiętać o tym, aby myśli w nim wyrażone były ułożone w przejrzysty i logiczny sposób. Dlatego też poszczególne zagadnienia ujmować należy w oddzielnych częściach tekstu pisma (akapity, bloki), a ważne informacje w treści pisma należy wyróżniać. Wyróżnia się dwa podstawowe układy treści pisma: 1. Układ blokowy stosuje się go obowiązkowo w treści pism pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (urzędami, przedsiębiorstwami, instytucjami, firmami). Przykład układu blokowego: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Układ ten charakteryzuje się rozpoczynaniem wszystkich wierszy równo z linią lewego marginesu oraz oddzieleniem poszczególnych części, zwanych blokami, zwiększonym (zwykle podwójnym) odstępem, który nazywany jest interlinią albo światłem. Tytuły, śródtytuły piszemy od lewej linii lewego marginesu, a odstępy wierszowe Układ a linea zwany też układem z wcięciem stosuje się zawsze w treści pisma skierowanego do osoby fizycznej. Wcięcie powinno wynosić od 2 do 5 znaków. Układ ten stosuje się niezależnie od tego, kto jest nadawcą pisma. Układ a linea stosuje się też przy redagowaniu tekstów specjalnych, jak: referaty lub przemówienia oraz w pismach do osób fizycznych. Przykład układu a linea: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

7 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx W obu tych układach zarówno wcięcie, jak i interlinię stosuje się przy zmianie myśli i w ten sposób każda nowa myśl zawarta jest w nowym akapicie (układ a lina) lub w nowym bloku (układ blokowy). Bloki i akapity nie powinny być zbyt długie. Dopuszcza się nawet, aby blok lub akapit składał się tylko z jednego wiersza. Coraz częściej, pisząc pisma, używa się układów specjalnych, do których zalicza się - układy francuskie, - niemieckie, - angielskie, - amerykańskie. Korespondencja francuska jest pisana przeważnie w układzie a linea (z akapitami). Przeważa tu pojedynczy odstęp wierszowy z dodatkową interlinią między fragmentami oraz znacznie większym (nawet dwukrotnie) wcięciem akapitowym od przewidzianego polską normą. Listy angielskie pisane są także w układzie a linea ze zwiększonym odstępem wierszowym. W korespondencji niemieckiej przeważającym układem graficznym jest układ blokowy, przy czym stosuje się zarówno pojedynczy skok, jak i zwiększony odstęp wierszowy z dodatkowymi interliniami oddzielającymi fragmenty treści. W listach amerykańskich znajdują zastosowanie obydwa układy graficzne treści: blokowy i a linea (wcięcie 5 uderzeń) przy czym dominującym odstępem międzywierszowym jest odstęp pojedynczy, z uwzględnieniem oddzielenia fragmentów treści listu dodatkową interlinią. ZWROT KOŃCZĄCY W końcowych częściach pisma oraz coraz częściej używa się zwrotów pożegnalnych, które umieszcza się pomiędzy tekstem a podpisem, po nich nie należy stawiać kropki, np. Z poważaniem Załączam wyrazy szacunku Z wyrazami szacunku Z należnymi wyrazami Załączam pozdrowienia Oczekując na odpowiedź, pozostaję z poważaniem

8 Jeśli w piśmie zastosowano zwrot pożegnalny, podpis umieszcza się o 2-3 interlinie poniżej tego zwrotu. PODPIS Po zakończeniu treści pisma osoba upoważniona składa swój podpis. Pisma zewnętrzne powinny podpisywać tylko osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz, są to zwykle członkowie ścisłego kierownictwa i inne upoważnione osoby. Tekst, który nie posiada daty oraz podpisu, nie może być uznany za pismo. Przy podpisywaniu pism obowiązują następujące zasady: - podpis umieszcza się z prawej strony w odległości 2 3 interlinii od ostatniego wiersza tekstu, przy czym na piśmie jednostronnym podpis powinien być umieszczony tuż nad dolnym marginesem i jednocześnie przy prawym marginesie, - jeśli zamiast pieczątki imiennej, stanowisko oraz imię i nazwisko należy pozostawić odstęp (2 3 interlinie), który przeznaczony jest na podpis, - podpis musi być własnoręczny, - podpis powinien być wykonany długopisem lub piórem, - podpis powinien być pełny uważa się także podpis złożony z pierwszej litery imienia i nazwiska, - na kopiach można stosować skrócony podpis, czyli parafkę, niedopuszczalne jest to jednak na oryginale pisma, - przy wystawianiu zawiadomień, wezwań lub zaproszeń można stosować zamiast podpisu pieczątkę, która go odwzorowuje, czyli faksymile, - jeśli pismo podpisują dwie osoby, to obie składają podpisy w jednej linii obok siebie, przy czym z prawej strony podpis składa osoba zajmująca wyższe stanowisko, a z lewej strony niższe, np.: Gł. księgowy Maria Niska /mgr Maria Niska/ Kowalski/ Prezes zarządu Jan Kowalski /mgr inż. Jan - jeśli osoby podpisujące pismo zajmują różnorzędne stanowiska, to z prawej strony podpis składa zawsze osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy, która jest poruszana w piśmie, - jeżeli pisma nie może podpisać osoba upoważniona do podpisywania, podpis może wtedy złożyć inna, zastępująca ją osoba. Podpis musi być poprzedzony oznaczeniami: z up. z upoważnienia, wz. w zastępstwie, INFORMACJE DODATKOWE

9 Z lewej strony, bezpośrednio przy lewym marginesie, na wysokości podpisu umieszcza się informacje dodatkowe: o załącznikach, o tym, do czyjej wiadomości pismo wysłano, według jakiego rozdzielnika dokonano rozdziału. Przy umieszczaniu w piśmie informacji dodatkowych obowiązują następujące zasady. 1. Jeśli załączniki wymienione są w treści pisma z nazwy, w informacjach dodatkowych informuje się tylko o ich ilości nie podając dodatkowo ich nazwy, np. Załączniki:3, Załączników: 5 2. Jeśli załączników jest więcej niż 5 i wymienione są w treści pisma z nazwy, można napisać: Załączników: plik. Lepszym jednak rozwiązaniem jest podawanie każdorazowo liczby załączników. 3. Jeśli w treści pisma nie ma informacji o rodzaju załączników, należy je wymienić z nazwy w informacjach dodatkowych. Załączniki: 1. Plan zagospodarowania miasta. Dyrektor 2. Mapa osiedla Kopa. Jan Maliniak 3. Analiza finansowa. /inż. Jan Maliniak/ Lub też w formie: Załączniki: 1) plan zagospodarowania miasta, Dyrektor 2) mapa osiedla Kopa, Jan Maliniak 3) analiza finansowa. /inż. Jan Maliniak/ Specyficzne rozwiązanie stosowane jest w różnego rodzaju podaniach, w których zwykle się nie wymienia się nazw załączników w treści, tylko w informacjach dodatkowych. Wymieniając załączniki w tych pismach, ich nazwy poprzedza się informacją: Do podania załączam.np. Do podania załączam: 1. Kwestionariusz osobowy Dyrektor 2. Świadectwo pracy. Jan Maliniak 3. Orzeczenie lekarskie. /inż. Jan Maliniak/ Jeśli pismo oprócz adresata wysyłane jest do wiadomości innych odbiorców, to informacja o tym musi być umieszczona w informacjach dodatkowych, np.: Do wiadomości: Kurator Oświaty 1. Zespół Szkół Ekonomiznych Adam Nowicki 2. Liceum Ogólnokształcące /dr Adam Nowicki/

10 3. Zespół Szkół Zawodowych W sytuacji, gdy identyczne pismo wysyłane jest do kilku adresatów, w polu adresowym umieszcza się informację: Wg rozdzielnika, a rozdzielnik umieszcza się w informacjach dodatkowych. Oryginał pisma pozostaje wtedy wyjątkowo u nadawcy, a kopie przesyła się do wymienionych w rozdzielniku adresatów, przy czym w rozdzielniku należy podkreślić adresata, do którego dana kopia jest wysyłana. Postępowanie takie podyktowane jest tym, że wysyłanie do któregoś z adresatów oryginału byłoby wyróżnieniem go i zarazem nietaktem wobec pozostałych, np. Rozdzielnik: Kurator Oświaty 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kępnie Olaf Mały 2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kępnie /dr Olaf Mały/ 3. Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 4. Jeśli pismo odpisują się dwie osoby, informacje dodatkowe umieszcza się w odległości 2 3 skoków maszyny poniżej podpisów (też przy lewym marginesie). 5. Jeśli pod treścią pisma umieszczone są informacje o załącznikach, to rozdzielnik umieszcza się poniżej tych informacji. Literatura: Technika biurowa. Mirosława Wiśniewska-Sobolewska, Eugeniusz Witek. Wydawnictwo empi 2 s.c., Poznań Str. 71 Praca biurowa. Część 2 Praca w nowoczesnym biurze. Liceum Profilowane, Profil Ekonomiczno Administracyjny. Teresa Bogusławski. Wydawnictwo REA s.j. Warszawa 2003

Dokumentacja biurowa i jej rodzaje. Opracowała: Natalia Leszczyńska III HT

Dokumentacja biurowa i jej rodzaje. Opracowała: Natalia Leszczyńska III HT Dokumentacja biurowa i jej rodzaje Opracowała: Natalia Leszczyńska III HT Dokument biurowy - to każde pismo, notatka, protokół, sprawozdanie, zestawienie liczbowe sporządzone w toku pracy biurowej lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61 / 2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 61 / 2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 61 / 2007 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych oraz zasad obowiązujących przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady korespondencji Elementy pism

Zasady korespondencji Elementy pism Zasady korespondencji Elementy pism Wszystkie pisma mają pewne elementy różnicujące je oraz pewne elementy wspólne. Elementem wspólnym jest treść i wymagania, jakie powinna ona spełniać, aby pismo było

Bardziej szczegółowo

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Formalny komunikat szablony, sztywne struktury. Częściowa dowolność w przypadku korespondencji okolicznościowej

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy

Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Uwagi dotyczące techniki pisania pracy Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna zajęcia nr 3 Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja semestr I, rok akademicki 2007/2008 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Środowisko OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady redagowania pism w korespondencji biurowej

Zasady redagowania pism w korespondencji biurowej Zasady redagowania pism w korespondencji biurowej Korespondencja biurowa jest waŝną i nieodłączną częścią pracy biurowej. KaŜdy pracownik biurowy, niezaleŝnie od zajmowanego stanowiska, redaguje w czasie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 List elektroniczny (e-mail) E-mail to informacja tekstowa przeznaczona dla konkretnego odbiorcy i wysłana z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej. Do listu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego

Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego Opracował: Piotr Wachowiak wykorzystując materiał Adama Wolańskiego ZASADY EDYCJI TEKSTÓW NAUKOWYCH Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej I. Formatowanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/12 00-155 Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie

Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie Informacje ogólne dotyczące tekstu 1. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity (zwłaszcza wtedy, kiedy tekst jest rozległy). Akapit

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.) XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych 20-24 września 2009r., Krynica INSTRUKCJA DLA AUTORÓW Imię i nazwisko autora(-ów) 1) STRESZCZENIE Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu przygotowania

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

Dz.U Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 167 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Uprzejmie prosimy Autorów o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami edytorskimi i stosowanie ich w pracy, co pozwoli usprawnić proces wydawniczy. 1. Dokument należy zapisać do pliku

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Word ćwiczenia ZADANIE 1

Word ćwiczenia ZADANIE 1 Word ćwiczenia ZADANIE 1 1. Otworzyć nowy dokument i zapisać go pod nazwą tekst.doc 2. Wpisać przedstawiony poniŝej tekst. KaŜda linijka ma stanowić odrębny akapit! To jest ćwiczenie sprawdzające i utrwalające

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA ARTYKUŁÓW

ZASADY PISANIA ARTYKUŁÓW ZASADY PISANIA ARTYKUŁÓW XXIV Ogólnopolska Konferencja RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI Świnoujście, 16 18 maja 2017 r. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do poniższych zasad edytorskich.

Bardziej szczegółowo

Adresat Forma Temat. Pijak On sam Pamiętnik Refleksja nad własnym życiem.

Adresat Forma Temat. Pijak On sam Pamiętnik Refleksja nad własnym życiem. Rola pisarza Adresat Forma Temat Pijak On sam Pamiętnik Refleksja nad własnym życiem. Róża Mały Książę Opis przeżyć wewnętrznych Zrozumiałam, że zraniłam mojego przyjaciela. Mały Książę Dorośli Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI EDYTORA TEKSTU WORD

PODSTAWY OBSŁUGI EDYTORA TEKSTU WORD Marcin Walczyński mgr filologii angielskiej doktorant Instytutu Filologii Angielskiej UWr. gabinet: 403, ul. Kuźnicza 22, IFA UWr. e-mail: englishlinguist@o2.pl skype: marcinwalus PODSTAWY OBSŁUGI EDYTORA

Bardziej szczegółowo

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002)

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002) Styl APA Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów ze względu na ich funkcje. Są to: przypisy uzupełniające podstawowe informacje zawarte głównym oraz przypisy informujące o prawach autorskich. Należy do niezbędnego

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 2 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KUPNA- SPRZEDAŻY

PROPOZYCJA KUPNA- SPRZEDAŻY PROPOZYCJA KUPNA- SPRZEDAŻY Propozycja kupna - sprzedaży W fazie propozycji kupna-sprzedaży korespondencja prowadzona jest pomiędzy potencjalnymi dostawcami i potencjalnymi odbiorcami. Jej przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r.

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU PROCES TWORZENIA DOKUMENTU 1. PLANOWANIE 2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH 3. GROMADZENIE INFORMACJI 4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) INFORMACJI 5. TWORZENIE PLANU (STRUKTURY) DOKUMENTU 6.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA I ZAKRES TREŚCI

TEMATYKA I ZAKRES TREŚCI TEMATYKA I ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNA na podstawie programu nr 3[]/MEN/.5. Klasa I TE 1. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi i pso Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG

Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Uwagi na temat formatowania tekstu referatów konferencji PLOUG Imię i nazwisko autora Abstrakt. Abstrakt artykułu zamieszczanego w materiałach konferencyjnych PLOUG. Abstrakt piszemy stylem Abstract. Styl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2013 r.

Zarządzenia Nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2013 r. Zarządzenia Nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad wypełniania dyplomu doktorskiego, dyplomu habilitacyjnego oraz sporządzania duplikatów dyplomu doktorskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 3 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 3 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12399 Poz. 1269 1269 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Administracja treści w CMS Joomla. Poziom podstawowy - uprawnienia redaktorskie

Administracja treści w CMS Joomla. Poziom podstawowy - uprawnienia redaktorskie Administracja treści w CMS Joomla Poziom podstawowy - uprawnienia redaktorskie Plan szkolenia 1. Czym jest Joomla? 2. Zakres uprawnień 3. Logowanie 4. Edytor tekstu JCE 5. Wstawianie/edycja tekstów 6.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU

POLITECHNIKA POZNAŃSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Matematyki PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA/MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY PISZEMY W MIEJSCU TEGO TEKSTU Imię Nazwisko Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych

KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO. Wytyczne do materiałów konferencyjnych XIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Wytyczne do materiałów konferencyjnych Informacje organizacyjne: Referaty zamawiane - objętość do 20 stron Referaty zgłaszane - objętość do 10 stron Prace w formacie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 5 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing UŻYWANY SYSTEM OPERACYJNY UŻYWANA WERSJA EDYTORA TEKSTU COMPETITION ID NUMER IDENTYFIKACYJNY A 1 Instrukcjedlauczestników Otwórz document documenttransport.doc i od razu zapisz go pod nazwą TRANSPORTXXX.DOC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce

Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brojce numer 35/2014 z dnia 24.06.2014 r. Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce - Brojce 2014 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR - O 1 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku ELIXIR, czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 15660 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15450 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego SPS TREŚC Zaproszenie... 2 Opowiadanie... 3 Opowiadanie z dialogiem... 4 Opis postaci... 5 Opis dzieła sztuki... 6 Opis krajobrazu... 7 Opis

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści

Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści 1.00 Logo Partner Bank BPH 1.01 Logo podstawowe 1.02 Logo w skali szarości 1.03 Logo w kontrze 1.04 Pole ochronne 1.05 Pole ochronne w przypadku użycia znaku na

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Imię i Nazwisko. Nr albumu:.

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Imię i Nazwisko. Nr albumu:. AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności Imię i Nazwisko Nr albumu:. Tytuł pracy w języku polskim Tytuł pracy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1. Uwagi ogólne Artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych WSZiB są recenzowane,

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O

Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O Struktura pliku wejściowego ipko biznes ELIXIR-O SPIS TREŚCI INFORACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORATU... 4 Przelew do ZUS... 5 Przelew do US... 6 Przykłady przelewów... 6 Infolinia (pn.

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy

Bardziej szczegółowo

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON. 1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA

1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA ZASADY REDAGOWANIA PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH I PRAC DYPLOMOWYCH 1. FORMATOWANIE, WYDRUK I OPRAWA Pracę dyplomową i projekt przejściowy, nazywane dalej opracowaniem, należy przygotować do wydruku o formacie

Bardziej szczegółowo