CAZ-I / /2014 UMOWA NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAZ-I-631-2- -1/ /2014 UMOWA NR"

Transkrypt

1 Tomaszów Lubelski.2014 r. CAZ-I / /2014 Pan/i. Uprzejmie informuję, że w dniu.2014 r. zostały przyznane Panu/i środki w kwocie ,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie. Przyznane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Poddziałanie Rozwój zawodowy gwarancją sukcesu - projekt systemowy Do wiadomości: 1. Księgowość w/m

2 CAZ-I / /2014 UMOWA NR /2014 w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL Poddziałanie Rozwój zawodowy gwarancją sukcesu projekt systemowy Zawarta w dniu r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Starostę Tomaszowskiego, w imieniu którego działa. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim a Panem/ią.., nr PESEL. zam. o treści następującej: 1 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim działając na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2, ust. 3, 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia r., poz. 457 z późn. zm.) przyznaje Panu/i..jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie: ,00 złotych słownie: dwadzieścia tysięcy złotych Środki określone w 1 stanowią pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L 352 z r.). 2. Bezrobotny oświadcza, że spełnia warunki o których mowa w art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 3. Udzielona pomoc jest pomocą w ramach wyłączeń grupowych, której zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. nie dotyczy obowiązek notyfikacji. 3 Pan/i oświadcza, że zapoznał/a się z regulaminem przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i przyjmuje do wiadomości, że środki Funduszu Pracy nie mogą być wykorzystane na przejęcie w całości od innej osoby (w tym członka rodziny) działalności gospodarczej Pan/i zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie: w terminie do dnia.2014 r. Przez rozpoczęcie działalności gospodarczej rozumie się datę: dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz zgłoszenia o podleganiu do ubezpieczenia społecznego w ZUS/KRUS i faktyczne jej prowadzenie. 2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona:..,.

3 5 1. Pan/i.. zobowiązuje się do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły w celach zarobkowych w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie gospodarczej, o której mowa w 4 ust. 1 przez okres co najmniej 12 miesięcy. Do w/w okresu nie zalicza się zasiłku macierzyńskiego oraz udzielonego urlopu wychowawczego, 2) wykorzystania otrzymanych środków w okresie od dnia zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej na sfinansowanie zakupu, nowego wyposażenia zakładu, a w przypadku gdy jego wartość jednostkowa przekracza kwotę zł dopuszcza się zakup sprzętu używanego określonego w specyfikacji wydatków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Nie uwzględnia się do rozliczenia przyznanych środków wartości sprzętu używanego nabytego od osoby fizycznej lub firmy, której właścicielami (wspólnikami) są członkowie najbliższej rodziny. W przypadku zakupu sprzętu używanego bezrobotny powinien przedstawić od sprzedającego deklarację potwierdzającą jego pochodzenie zawierającą m.in. datę zakupu, miejsce zakupu oraz dane podmiotu ( nazwa i adres) od którego sprzedający zakupił ten sprzęt. Sprzęt używany musi posiadać wycenę biegłego rzeczoznawcy. Koszt wyceny rzeczoznawcy pokrywa Pan/i. Dokumenty potwierdzające zakup sprzętu powinny zawierać parametry techniczne lub znaki fabryczne umożliwiające jego identyfikację oraz adnotacje sprzedającego dotyczącą daty wydania sprzętu (potwierdzone przez: protokół zdawczo odbiorczy, wydanie z magazynu, wz.). 3) przeznaczenia otrzymanych środków na reklamę w wysokości nie wyższej niż 5% przyznanych środków. 4) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków zgodnie ze specyfikacją wydatków stanowiąca załączniki Nr 1 do umowy (przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków i faktur wystawionych w języku polskim wraz z dowodami wpłat: przelewy, KP, paragony) w terminie do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Oryginały rachunków i faktur przedkłada do wglądu i opisu. Za datę rozliczenia otrzymanych środków przyjmuję się datę wpływu dokumentów w Urzędzie. Rachunki (faktury) za zakupiony sprzęt wystawiane przed datą udzielonej dotacji nie mogą być uznawane przy rozliczeniu dotacji. Dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, a koszty tłumaczenia w/w dokumentów ponosi osoba otrzymująca środki, 5) złożenia na druku będącym załącznikiem Nr 6 do umowy, wniosku o rozliczenie wydatkowanej kwoty dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Rozliczenie powinno zawierać zestawienie wydatków zgodnie ze specyfikacją będącą załącznikiem Nr 1 do umowy. 6) przedstawienie w dniu składania rozliczenia następujących dokumentów: a) oświadczenie czy wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego wraz z podaniem terminu dokonania rozliczenia jeżeli takie prawo wnioskodawcy przysługuje (maksymalnie) do 8 miesięcy od dnia otrzymania jednorazowych środków, b) potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (VAT-5), 7) przedstawienia faktury wraz z listem przewozowym potwierdzającym otrzymanie gotówki przez kuriera, w przypadku zakupów dokonywanych przez Internet za pobraniem. 8) dokonywania zapłaty za faktury i rachunki przelewem z osobistego konta bankowego bezrobotnego, który otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 9) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 177. poz z późn. zm.) o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:

4 a) nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu, 10) informowania Powiatowego Urzędu Pracy o zdarzeniach mających wpływ na utratę kondycji finansowej, 11) umożliwienia dokonania wizyty monitorującej przez urząd w zakresie związanym z wykorzystaniem przyznanych środków i realizacją umowy także w siedzibie firmy, 12) stawiania się na wezwania Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 13) informowania o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej: a) zmiany miejsca zamieszkania i zameldowania wnioskodawcy i poręczycieli; b) zmiany siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkich zmianach dokonywanych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; c) wyjazdu poza miejsce zamieszkania trwającego dłużej niż 30 dni; pod rygorem skuteczności doręczeń pism na ostatnio znane Urzędowi w/w adresy 14) dostarczania za okresy sześciomiesięczne, przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej tj. deklaracje o podleganiu do ubezpieczenia społecznego ZUS P DRA za pierwszy pełny miesiąc oraz za miesiące w których nastąpiła zmiana wysokości składki ZUS, lub decyzje KRUS oraz dowody wpłaty składek (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do umowy), 14) zabezpieczenia, zwrotu przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy, 15) niezbywania sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Pracy oraz nie obciążania go ograniczonymi prawami rzeczowymi i nieoddawania go osobom trzecim do użytkowania do czasu wygaśnięcia umowy, 16) uzupełnienia sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Pracy utraconego w wyniku kradzieży lub innych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych najpóźniej w terminie do dwóch miesięcy od daty ujawnienia tego faktu bez zaangażowania dodatkowych środków Funduszu Pracy, 17) zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy, 18) zwrotu w terminie złożenia rozliczenia (2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej) otrzymanych a niewydatkowanych środków, zgodnie ze specyfikacją wydatków niezwłocznie od dnia otrzymania pisma o zwrocie środków, 19) oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 20) dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzającego okres podlegania do ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego stwierdzającego okres prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzającego rozliczenie się z warunków umowy Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych wydatków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokonywane jest w kwotach brutto. 2. Przy rozliczeniu przyznanych środków uznawane są rachunki faktury za zakupiony fabrycznie nowy sprzęt, wystawione w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

5 3. Urząd na wniosek bezrobotnego uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez bezrobotnego, któremu przyznano dofinansowanie. 4. Urząd może przedłużyć termin, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 4 w przypadku gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego Zabezpieczenie przyznanych środków stanowi: - poręczenie przez 2 poręczycieli Pani/Pana.., Nr PESEL - weksel z poręczeniem wekslowym pod warunkiem posiadania udokumentowanego dochodu lub majątku oraz dodatkowo poręczenie przez dwóch poręczycieli, - gwarancja bankowa, - zastaw na prawach lub rzeczach, - blokada rachunku bankowego, - akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wraz z poręczeniem przez dwóch poręczycieli. W/w formy zabezpieczenia przyznanej dotacji rozpatrywane są indywidualnie. 2. Pan/i zobowiązany jest przedstawić wymagane zabezpieczenie ewentualnego zwrotu przyznanych środków najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Koszty zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na rozpoczęcie działalności ponosi Pan/i.. 8 Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim przekaże kwotę środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej za pomocą czeku wystawionego na Pana/ią. 9 Zmiana przedmiotu działalności oraz jej terminu wymaga uprzedniej zgody PUP w Tomaszowie Lubelskim Powiatowy Urząd Pracy może natychmiastowo wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku umowy, a w szczególności: 1) niepodjęcia działalności gospodarczej, 2) zaprzestania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przed ustalonym w 5 ust. 1 pkt 1 terminem, 3) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem postanowień określonych w 5 ust. 1 pkt 2 6, 4) nieudokumentowania i nierozliczenia w terminie określonym w 5 ust. 1 pkt 4 6 wydatkowania otrzymanych środków tj. nie przedłożenia zestawienia rachunków i faktur wraz z kopiami oraz z dowodami wpłaty, 5) utrudniania dokonywania kontroli przez PUP w zakresie wykorzystania otrzymanych środków oraz prowadzenia działalności gospodarczej, 6) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 7) wydzierżawienia, likwidacji, sprzedaży majątku trwałego sfinansowanego w ramach otrzymanych środków w okresie wskazanym 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, 8) nie dokonania zwrot równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 9) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji dołączonych do wniosku, 10) złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń stanowiących załączniki do umowy, 11) naruszenia innych warunków umowy z zastrzeżeniem 6 ust. 3 i Wypowiedzenie umowy powoduje obowiązek jednorazowego zwrotu otrzymanych przez Pana/ą środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania tych środków do dnia ich zwrotu w terminie 30 dni od otrzymania wezwania Starosty.

6 12 Utraci Pan/i status osoby bezrobotnej od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 1) Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z r., poz. 457 z późn. zm.), 3) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 121). 2. Spory na tle niniejszej umowy rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo dla starosty tomaszowskiego Sąd Powszechny. 14 Zobowiązuje się Pana/ią.. do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających rozliczenie dotacji 10 lat od daty przyznania pomocy. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności, zobowiązuje się Pana do pisemnego poinformowania Urzędu o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z otrzymaną pomocą publiczną. Koszty archiwizacji ponoszone są z własnych środków bezrobotnego. 15 Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 16 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują: 1. Pan/i. 2. Urząd wraz z innymi dokumentami /załączniki, oświadczenia, itp./. 17 Umowa obowiązuje strony z dniem podpisania. 18 Pan/i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem ich doręczenia. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej z powołaniem na numer i datę Umowy. Korespondencja będzie kierowana na niżej wskazane adresy: Do Urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 35, Tomaszów Lubelski Osoba otrzymująca jednorazowe środki: /czytelny podpis bezrobotnego/ /podpis i stempel osoby uprawnionej do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań majątkowych/ Oświadczam, że znane mi są treści aktów prawnych regulujących niniejszą umowę, zapoznałem się z nią i co do warunków i postanowień w niej zawartych nie wnoszę żadnych uwag. /czytelny podpis bezrobotnego/

7 Załącznik Nr 1 do umowy Nr /2014 zawartej w dniu r. SPECYFIKACJA WYDATKÓW w ramach przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie:. dla Pana/i.. zam... Oświadczam, że otrzymane środki zostaną wykorzystane na zakup następującego sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia i prowadzenia w/w działalności gospodarczej: 1)., 2).., 3), 4) /czytelny podpis bezrobotnego/ Stwierdzam własnoręczność podpisu...

8 Załącznik Nr 4 do umowy Tomaszów Lubelski dnia r. /Nazwisko i imię/ /Adres zamieszkania/ -... / PESEL/ OŚWIADCZENIE* Oświadczam, że dane zawarte we wniosku z dnia... o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz w dołączonych oświadczeniach nie uległy zmianie.. /czytelny podpis składającego oświadczenie/ Stwierdzam własnoręczność podpisu... / podpis pracownika PUP/ *oświadczenie składane w dniu podpisania umowy

9 Załącznik Nr 5 do umowy Tomaszów Lubelski dnia r. /Nazwisko i imię/ /Adres zamieszkania/ -... / PESEL/ OŚWIADCZENIE* Oświadczam, że od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy: a) otrzymałam/em/ pomoc de minimis... / nie otrzymałam/em/ pomocy de minimis*, b) otrzymałam/em/ pomoc de minimis dla sektora rolnego w wysokości... / nie otrzymałam/em/ pomocy de minimis dla sektora rolnego*, c) otrzymałam/em/ pomoc de minimis dla sektora rybołówstwa w wysokości... / nie otrzymałam/em/ pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa*, d) otrzymałam/em/ inną pomocą publiczną w wysokości... / nie otrzymałam/em/ innej pomocy publicznej*. */- niepotrzebne skreślić. /czytelny podpis składającego oświadczenie/ Stwierdzam własnoręczność podpisu... / podpis pracownika PUP/ *oświadczenie składane w dniu podpisania umowy

10 Starosta Tomaszowski w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS I II III Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej Starosta Tomaszowski ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski Poświadcza się, iż pomoc udzielona w dniu.2014r. na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 3, 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia r., poz. 457 z późn. zm.), umowy Nr./2014 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L 352 z ) 1 I II III Imię i nazwisko albo firma beneficjenta pomocy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres beneficjenta pomocy. o wartości brutto ,00 zł stanowiącej równowartość. euro 2 jest pomocą de minimis, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji Nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis(dz. Urz. WE L 379, z r.). Pomoc de minimis udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze tak nie transportu drogowego: 3 Stwierdzenie nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia tak nie Stwierdza się nieważność zaświadczenia wydanego beneficjentowi w dniu. 4 Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia: Dyrektor r.. (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis) 1 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy. 2 Podaje się wartość w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielonej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz.1983, z późn. zm.). 3 Odpowiedź przeczącą należy zaznaczyć w przypadku, gdy: 4 - beneficjent pomocy de minimis w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego albo - prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego oraz inną działalność gospodarczą, posiada on rozdzielność rachunkową działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego zapobiegającą ewentualnym przypadkom subsydiów krzyżowych, a udzielona pomoc de minimis przeznaczona jest wyłącznie na działalność inną niż działalność w sektorze transportu drogowego. Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. w przypadku stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia w odniesieniu do tej samej pomocy, ze względu na fakt, iż wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy podane we wcześniej wydanym zaświadczeniu.

11 Załącznik Nr 6 do umowy Nr../ 2014 z dnia..2014r. /pieczątka/ Rozliczenie wydatków poniesionych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Lp. Rodzaj Faktura VAT Nr / poniesionego wydatku 1 Rachunek Nr Wystawienia faktury Data Poniesienia wydatku Na kwotę Netto VAT Brutto RAZEM Oświadczam, że nie przysługuje / przysługuje* mi prawo do: - obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach, - zwrotu podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach. * niepotrzebne skreślić /czytelny podpis i pieczątka/ Do rozliczenia należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów: 1. Faktury, rachunki, umowy kupna sprzedaży oraz inne dokumenty potwierdzające poniesiony wydatek wraz z dowodami wpłaty. 2. Numer potwierdzający dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS [ZUS ZUA] lub KRUS [decyzja] kserokopia potwierdzone za zgodność z oryginałem. 1 Rodzaj poniesionego wydatku zgodnie ze specyfikacją wydatków

12 Tomaszów Lubelski dnia r. /Nazwisko i imię/ /Adres zamieszkania/ -... /PESEL/ OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1. jestem zarejestrowana/y w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT, 2. nie będę się ubiegał/a o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach ani o zwrot podatku naliczonego z faktur przedstawionych do rozliczenia umowy Nr... /2014 z dnia (Należy wskazać Nr faktur i daty ich wystawienia) /data i podpis księgowego lub osoby dokonującej rozliczenia/... /czytelny podpis składającego oświadczenie/

13 Tomaszów Lubelski dnia r. /Nazwisko i imię/ /Adres zamieszkania/ -... /PESEL/ OŚWIADCZENIE Oświadczam, że 1. na dzień dzisiejszy nie jestem zarejestrowana/y w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT 2. jeżeli stanę się podatnikiem VAT nie będę się ubiegał/a o obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach ani o zwrot podatku naliczonego z faktur przedstawionych do rozliczenia umowy Nr... /2014 z dnia (Należy wskazać Nr faktur i daty ich wystawienia)... /data i podpis księgowego lub osoby dokonującej rozliczenia/... /czytelny podpis składającego oświadczenie/

14 Tomaszów Lubelski dnia r. /Nazwisko i imię/ /Adres zamieszkania/ -... /PESEL/ OŚWIADCZENIE Oświadczam, że*: 1. przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego oraz zobowiązuje się dokonać zwrotu na konto Urzędu Pracy rozliczonego w/w podatku w kwocie. do dnia. 2. nie przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.... /data i podpis księgowego lub osoby dokonującej rozliczenia/... /czytelny podpis składającego oświadczenie/ * należy wykreślić punkt który nie dotyczy Wnioskodawcy

15 Załącznik Nr 7 do umowy Nr../2014 z dnia 2014r. Tomaszów Lubelski dnia r. /Nazwisko i imię/ /Adres zamieszkania/ Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej : /czytelny podpis/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Na podstawie art. 46 ust. l pkt 2, ust. 3, 5, art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej .. 2013

Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej .. 2013 1 Umowa dotacji nr CAZ 552-../MCŁ/2013 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu.. 2013 roku w Zielonej Górze, pomiędzy: 1. Starostą Zielonogórskim,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia 30.10.2014 do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l.4.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2012 REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Załącznik do zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 13.04.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel.fax. 662-87-87, 662-87-86 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 15 36, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

Opracowany na podstawie:

Opracowany na podstawie: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013 Dyrektora PUP w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14.03.2013r. REGULAMIN W SPRAWIE DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ROPCZYCACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach Nr 7/2013 z dnia 18.01.2013r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY- styczeń 2014r. 1 Rozdział I Podstawy prawne 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Bardziej szczegółowo

PLAC WOLNOŚCI 1, 22-400 ZAMOŚĆ

PLAC WOLNOŚCI 1, 22-400 ZAMOŚĆ POWIATOWY URZĄD PRACY w ZAMOŚCIU PLAC WOLNOŚCI 1, 22-400 ZAMOŚĆ tel. 84 638-33-31, fax 84 638-33-42 NIP 922 10 69 526; Regon 950031686 e-mail: luza@praca.gov.pl www.pupzamosc.samorzady.pl KRYTERIA W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

2015 REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07.2015 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik NR 1 do Zarządzenia NR 21 z 12.09.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 06.02.2014 r. Z A S A D Y PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia

Bardziej szczegółowo