1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie od"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. UMOWA O DZIEŁO NR do projektu*/pracy zleconej* nr.. zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, NIP , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie Kwestora.. a zamieszkałym/ą w.pesel:..... zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą, a łącznie zwanymi równieŝ Stronami 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania..... (naleŝy szczegółowo opisać przedmiot umowy - dzieło) zwane dalej dziełem. 2. W przypadku gdy dzieło wykonywane jest etapami, harmonogram realizacji etapów dzieła stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wiedzę, umiejętności, moŝliwości techniczne oraz uprawnienia konieczne do wykonania dzieła. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło zgodnie z niniejszą umową, z dołoŝeniem naleŝytej staranności oraz uwzględniając informacje i wskazówki Zamawiającego. 5. Wykonawca wykona dzieło: 1) poza miejscem prowadzenia działalności przez Zamawiającego*; 2) w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego*, jeŝeli jest to dopuszczalne zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a podmiotem finansującym oraz przepisami i wytycznymi określonymi w projektach, w ramach których wykonywane jest dzieło, jak równieŝ z przepisami powszechnie obowiązującymi. W takim przypadku konieczna jest dodatkowo pisemna zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego, w której następuje realizacja dzieła, wyraŝona pod podpisami Stron na niniejszej umowie. 6. W przypadku korzystania przy realizacji dzieła z materiałów stanowiących własność Zamawiającego lub infrastruktury badawczej Zamawiającego, znajdują zastosowanie postanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego. 7. Wykonawca będący pracownikiem Zamawiającego zobowiązany jest wykonać dzieło poza zakresem obowiązków słuŝbowych realizowanych w ramach stosunku pracy i ich przedmiotu oraz poza obowiązującym go czasem pracy Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie od do. 2. W przypadku realizacji przedmiotu niniejszej umowy etapami, zgodnie z 1 ust. 2 umowy naleŝy podać datę rozpoczęcia pierwszego etapu oraz datę zakończenia ostatniego etapu realizacji dzieła. 3 Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania całości lub części dzieła osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 1

2 4 1. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego, chyba Ŝe charakter dzieła to uniemoŝliwia, nie później niŝ w terminie 7 dni od daty określonej w 2 ust. 1 umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego etapowego*/końcowego*, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwany dalej protokołem zdawczo- odbiorczym. 2. W przypadku gdy dzieło realizowane jest etapami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się po zakończeniu realizacji kaŝdego etapu, chyba Ŝe postanowienia umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a podmiotem finansującym projekt*/pracę zleconą* lub przepisy i wytyczne określone w projektach, w ramach których wykonywane jest dzieło, stanowią inaczej. 3. Termin i miejsce odbioru dzieła Strony umowy ustalą wspólnie. Termin ten, nie moŝe być późniejszy niŝ 7 dni od terminu wykonania dzieła określonego w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 4. Wykonawca usunie wady dzieła, stwierdzone przy jego odbiorze, na własny koszt i w terminie określonym przez Strony umowy w protokole zdawczo-odbiorczym, nie późniejszym niŝ 14 dni od terminu wykonania dzieła określonego w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ponowny odbiór dzieła nastąpi na zasadach określonych niniejszym paragrafem, kolejnym protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty wyznaczonej na usunięcie wad. 6. Wykonawca po zrealizowaniu dzieła i podpisaniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu lub upowaŝnionej przez niego osobie, dzieła w formie: elektronicznej*, papierowej *,..*. Rezultat umowy stanowi dzieło w postaci:.( np. próbki*/raportu*/opracowania*) Wykonawcy, za wykonanie dzieła zgodnie z niniejszą umową, przysługuje wynagrodzenie w kwocie.. zł brutto (słownie......). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia celowe, konieczne i uŝyteczne wydatki poniesione przez Wykonawcę celem naleŝytego wykonania zobowiązania, z zastrzeŝeniem 7 umowy. 3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi rachunek wystawiony przez Wykonawcę po wykonaniu dzieła*/etapu* i dokonaniu jego odbioru stosownie do zapisów 4 niniejszej umowy chyba, Ŝe postanowienia umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a podmiotem finansującym projekt*/pracę zleconą* lub przepisy albo wytyczne dotyczące projektu, w ramach którego wykonywane jest dzieło, nie dopuszczają wypłaty wynagrodzenia za realizację poszczególnych etapów dzieła. Wzór rachunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. Osobą, wyznaczoną przez Zamawiającego do potwierdzenia prawidłowości merytorycznego wykonania dzieła*/etapu*, gdy jest ono realizowane etapami jest:.. (imię i nazwisko oraz stanowisko słuŝbowe) 5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wypełnionego i zatwierdzonego rachunku do Działu Płac i Stypendiów Zamawiającego. 6. Zamawiający przekaŝe wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub gotówką w kasie Zamawiającego. 7. Datą spełnienia świadczenia pienięŝnego jest data obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego naleŝną kwotą Wykonawca oświadcza i gwarantuje Ŝe: 1) dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak równieŝ, Ŝe wyłącznie on posiada całość autorskich praw niemajątkowych i majątkowych do dzieła oraz, Ŝe autorskie prawa majątkowe do dzieła są zbywalne i nie są ograniczone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich uniemoŝliwiających wykonanie zobowiązań określonych w ust. 2 i 3; 2) Wykonawca oświadcza równieŝ, Ŝe dzieło nie było przez niego publicznie rozpowszechniane lub udostępniane za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania; 3) stworzenie dzieła nie nastąpiło w ramach stosunku pracy ani w ramach jakiegokolwiek 2

3 stosunku cywilnoprawnego łączącego Wykonawcę z podmiotem trzecim. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 5 niniejszej umowy obejmuje przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw do dóbr własności przemysłowej, w tym praw do wynalazków / wzorów uŝytkowych powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz autorskich praw majątkowych do dzieła, będącego przedmiotem niniejszej umowy, jeśli w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dzieła, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 1) utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono, wprowadzanie do obrotu, uŝyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) rozpowszechniania dzieła w sposób inny niŝ określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŝe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 4) zwielokrotniania techniką magnetyczną, cyfrową i optyczną; 5) wprowadzenia do pamięci komputera; 6) dzierŝawy; 7) udzielenia licencji; 8) nadania za pomocą wizji lub fonii, zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej; 9) nadania za pośrednictwem satelity; 10) publikowania nazwiska Wykonawcy przy wykorzystywaniu i rozporządzaniu dziełem; 11) dokonywania zmian dzieła; 12) kompilacji dzieła z innymi utworami (dziełami) i wykorzystywanie w powyŝszym zakresie; 13) powszechnego udostępnienia w sieci internetowej; 14) dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na inne podmioty. 4. Nabycie autorskich praw majątkowych do dzieła nastąpi z momentem przekazania i przyjęcia dzieła przez Zamawiającego. 5. Zamawiający uzaleŝnia moŝliwość opublikowania rezultatów będących przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawcę od ustaleń umownych zawartych pomiędzy Zamawiającym a podmiotem finansującym wykonanie dzieła. W przypadku opublikowania ww. rezultatów przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 5 ust. 1 niniejszej umowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza moŝliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 6. Wykonawca kaŝdorazowo zwróci się na piśmie do Zamawiającego o wyraŝenie zgody na opublikowanie rezultatu, o których mowa w ust. 5, z określeniem ich zakresu merytorycznego. 7 Zamawiający zwróci*/nie zwróci* Wykonawcy koszty podróŝy do miejscowości... związane z wykonaniem dzieła na zasadach określonych właściwym zarządzeniem Rektora W przypadku niemoŝności rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia realizacji dzieła, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o powyŝszym Zamawiającego. 2. Wypowiedzenie umowy moŝe nastąpić wyłącznie z waŝnych powodów oraz w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Termin wypowiedzenia wymaga uzgodnienia Stron. 3. W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jest on zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 5 ust. 1 niniejszej umowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza moŝliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 4. W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy, Strony będą dąŝyły do jego 3

4 polubownego rozstrzygnięcia. W braku moŝliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot niniejszej umowy. 7. Umowa zostaje zawarta na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 8. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 9. Wykonawca wyraŝa zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych ujawnionych w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) do ww. celów oraz innych danych, do celów związanych z niniejszą umową. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem Zamawiającego, w zakresie których posiadł wiedzę w związku z realizacją niniejszej umowy. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1) załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji etapów dzieła; 2) załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy etapowy*/końcowy*; 3) załącznik nr 3 - Rachunek; 4) załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych, składane przez osobę niebędącą pracownikiem Zamawiającego WYKONAWCA KWESTOR ZAMAWIAJĄCY Niniejsza umowa została zawarta w ramach projektu*/pracy zleconej* nr. pod nazwą.... Kierownik projektu*/pracy zleconej*.. ( podpis ) WyraŜam zgodę, o której mowa w 1 ust. 5 pkt. 2 niniejszej umowy Kierownik jednostki organizacyjnej Zamawiającego.. ( pieczęć i podpis ) * niepotrzebne w umowie skreślić w zaleŝności od uzgodnień Stron oraz moŝliwości realizacji niniejszej umowy. ** umowę naleŝy drukować dwustronnie 4

5 Załącznik nr 1 do umowy o dzieło Harmonogram realizacji etapów dzieła do umowy o dzieło nr... zawartej dnia... Lp. Nazwa etapu dzieła Termin realizacji etapu dzieła dzień, miesiąc, rok Koszt brutto etapu dzieła w zł Łączny koszt brutto dzieła ( zł ) Wykonawca.. ( czytelny podpis) Kierownik projektu*/ pracy zleconej* ( podpis ) *niepotrzebne skreślić 5

6 Załącznik nr 2 do umowy o dzieło Protokół zdawczo odbiorczy etapowy */końcowy* z dnia.. do umowy o dzieło nr... zawartej dnia... dotyczący odbioru dzieła */etapu nr..*: które określa 1 ust. 1 przedmiotowej umowy.: 1. Wykonawca przedstawił i załączył do protokołu zdawczo-odbiorczego dzieło w formie: 2. Dzieło zostało* / nie zostało* wykonane zgodnie z umową. 3. Dzieło wymaga*/ nie wymaga* usunięcia wad: Wykonawca zobowiązany jest usunąć wskazane powyŝej wady dzieła do dnia:... Wykonawca (czytelny podpis) Osoba wyznaczona do odbioru dzieła i do potwierdzenia prawidłowości jego wykonywania (zgodnie z 5 ust. 4 umowy). (pieczęć i podpis ) Kierownik projektu*/ pracy zleconej* (podpis ) * niepotrzebne skreślić 6

7 Załącznik nr 3 do wzoru umowy o dzieło Poznań, dnia... Imię i nazwisko Wykonawcy Źródło finansowania:.... Adres zamieszkania PESEL _ Rachunek do umowy o dzieło nr... zawartej dnia... dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za wykonanie dzieła*/etapu* nr:..... na kwotę:... zł brutto ( słownie:... zł brutto). Proszę o przekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy nr: Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonane dzieło jest */ nie jest* przedmiotem prawa autorskiego w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i dla celów podatkowych korzysta / nie korzysta* z praw autorskich. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. (data i czytelny podpis) Wykonawca (data i czytelny podpis) Zamawiający Kwestor. (data, pieczęć i podpis). (data, pieczęć i podpis) *niepotrzebne skreślić 7

8 Załącznik nr 4 do umowy o dzieło Oświadczenie Wykonawcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych Nazwisko Imiona... Data urodzenia PESEL. Nazwisko rodowe... Obywatelstwo... Nazwa, seria i nr dokumentu toŝsamości... Oddział NFZ... Adres zameldowania: kod miejscowość... gmina/dzielnica... ulica... nr domu... nr lokalu... Nr telefonu: Adres zamieszkania (jeśli jest inny niŝ adres zameldowania) Adres do korespondencji (jeśli jest inny niŝ adres zameldowania)... Urząd Skarbowy:... Nr konta bankowego Wykonawcy Oświadczam, Ŝe: 1) jestem*/nie jestem* zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej w wymiarze czasu pracy:... na czas: w: ; (podać nazwę zakładu pracy) 2) wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto jest: niŝsze niŝ minimalne miesięczne wynagrodzenie*/wyŝsze niŝ minimalne miesięczne wynagrodzenie*; 3) nie jestem*/jestem* jednocześnie ubezpieczony/a jako osoba wykonująca pracę nakładczą, agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług (jeŝeli jest to działalność gospodarcza, proszę wypełnić załącznik), do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zawartej na okres od dnia... do dnia..., NIP....; 4) nie posiadam*/posiadam* ustalone prawo do emerytury/renty decyzją ZUS z dnia... i pobieram z ZUS ww. świadczenie; 5) nie posiadam*/posiadam* ustalony stopień niepełnosprawności:. ; 6) nie jestem*/jestem* studentem i nie* ukończyłem 26 lat......;. (nazwa i adres szkoły wyŝszej, wydział) 7) nie jestem*/jestem* uczestnikiem studiów doktoranckich......; (nazwa i adres szkoły wyŝszej, wydział) 8) nie jestem*/jestem bezrobotny/a* zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy w i nie pobieram/pobieram zasiłek dla bezrobotnych*; 9) nie przebywam*/przebywam* na urlopie macierzyńskim/wychowawczym* od dnia... do dnia...; 10) nie wnoszę*/wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym (proszę właściwe zaznaczyć, jeśli korzysta się z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego z innego tytułu); 11) nie wnoszę*/wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Oświadczam, Ŝe o wszelkich zmianach dotyczących treści powyŝszego oświadczenia poinformuję Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu zaistnienia tych zmian. Oświadczam, Ŝe jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złoŝenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego. 8

9 WyraŜam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).. (data i podpis) * niepotrzebne skreślić Imię i Nazwisko.. O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, Ŝe prowadzę działalność gospodarczą:.... NIP... od..... i jestem płatnikiem obowiązkowych ubezpieczeń**): zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe Oświadczam równieŝ, Ŝe czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia są poza prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. Oświadczam, Ŝe o wszelkich zmianach dotyczących treści powyŝszego oświadczenia poinformuję w terminie 7 dni od momentu zaistnienia tych zmian. (pieczątka firmy) (data i podpis) ** odpowiednie zaznaczyć 9

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku 75.0200.6.2015 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa zlecenie

Projekt umowy. Umowa zlecenie Projekt umowy Umowa zlecenie nr zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

Panem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w miejscowości. NIP:, REGON:.; zwanym dalej: Wykonawcą,

Panem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w miejscowości. NIP:, REGON:.; zwanym dalej: Wykonawcą, UMOWA /GDOŚ/2014 Zawarta w Warszawie w dniu 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu Panią Alicją Majewską z siedzibą w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - wzór 0 0 9

UMOWA ZLECENIA - wzór 0 0 9 Załącznik 4/II do siwz UMOWA ZLECENIA - wzór 0 0 9 Zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, 80-233, przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków.

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków. UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo