Wzór wniosku Poz Dziennik Ustaw Nr 91. Oznaczenie pracodawcy. Minister Pracy i Polityki Socjalnej Warszawa WNIOSEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór wniosku - 2259 - Poz. 452. Dziennik Ustaw Nr 91. Oznaczenie pracodawcy. Minister Pracy i Polityki Socjalnej Warszawa WNIOSEK"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw r Poz. 452 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. (poz. 452) Wzór wniosku Załącznik nr 1 Oznaczenie pracodawcy (pieczęć pracodawcy z nazwą i adresem) (miejscowość i data) Minister Pracy i Polityki Socjalnej Warszawa WIOSEK O ZARZĄDZEIE WYPŁATY JEDORAZOWEGO ŚWIADCZEIA a podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. r 1, poz. 1 i z 1995 r. r 87, poz. 435) wnoszę o zarządzenie wypłaty jednorazowego świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. iniejszym oświadczam, że : 1) kwota nie wypłaconych pracownikom wynagrodzeń za pracę wynosi 2) zaprzestałem wypłacania wynagrodzeń za pracę od dnia ) niewypłacenie pracownikom wynagrodzeń za pracę, poczynając od dnia , pozostaje w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi, utrzymującymi się dłużej niż, polegającymi na (podpis, imienna pieczątka osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy*) Załączniki: 1) aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGO, 3) wykaz pracowników sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, 4) dokumenty świadczące o związku między niewypłaceniem pracownikom wynagrodzeń a przejściowymi trudnościami finansowymi. tj. sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (F-Ol), statystyczne sprawozdanie finansowe (F-02) sporządzone na koniec poprzedniego roku. Objaśnienie Reprezentacja zgodna z zasadami obowiązującymi przy zaciąganiu zobowiązań cywilnoprawnych.

2 Dziennik Ustaw r Poz. 452 Załącznik nr 2 Wzór wykazu Oznaczenie pracodawcy (pieczęć z nazwą i adresem) r REGO azwa banku i numer rachunku bankowego WYKAZ PRACOWIKOW, KTORYM IE WYPŁACOO WYAGRODZEŃ, OBJĘTYCH WIOSKIEM O ZARZĄDZEIE WYPŁAT JEDORAZOWEGO ŚWIADCZEIA lp. Imię i nazwis ko pracownika r PESEL Adres Łączna kwota nie wypłaco nyth wynagrodzeń Kwota skory owanego ~. nagrodzenia I Kwota przyznanego iednorazowego świadczenia Zaliczka na poczet po datku docho dowego od osób lizycznych Potrącenia z tytułu tów Podpis pra- cownika alimen Kwota do wy. Data wypłaty płaty netto Uwagi ll Suma strony Z przeniesienia Do przeniesienia - razem'), I iepotrzebne skreślić., Zatwierdzono na kwotę zł a Zarządzono do wypłaty kwotę zl słownie złotych Zarządzenie nr Data... z dnia... Dyrektor Woiewódzkiego Urzędu Pracy... t i 6b ' ł Dokonano przelewu na kwotę zł. slownie Data... zlotych z rachunku w banku r rachunku FG$P. na rachunek bankowy pracodawcy Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Główny Księgowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy (podpis, imienna pieczątka osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy'l) O b jaś n i e n i a: Rubryki 1-4 i 7-10 wypełnia pracodawca. Rubrykę 5 i 6b wypełnia dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. l ) Wypełnić zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy. 2) Rubrykę 12 wypełnia pracodawca, określając kwotę nie dokonanych wypłat podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy FG$P, zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia. 3) Reprezentacja zgodna z zasadami obowiązującymi przy zaciąganiu zobowiązań cywilnoprawnych.

3 Dziennik Ustaw r Poz. 452 Wzór Zbiorczego wykazu - Wykazu uzupełniającego Załącznik nr 3 Oznaczenie niewypłacalnego pracodawcy 1) (nazwa, adres) r REGO azwa banku i numer rachunku bankowego Dyrektor (miejscowość i data) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ) ZBIORCZY WYKAZ - WYKAZ UZUPEŁIAJĄCY* ) nie zaspokojonych roszczeń pracowniczych a podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 1 a*) ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. r 1, poz. 1 i z 1995 r. r 87, poz. 435) oświadczam, że od dnia r. znajduję się w warunkach niewypłacalności w rozumieniu art. 3 wyżej wymienionej ustawy z uwagi na 3 ) oraz że osoby ujęte w przedstawionym wykazie nie są podmiotami, o których mowa wart. 5 ust. 3 i 4 tej ustawy. Kwota należnych świadczeń z FGŚP wykazanych w załączniku do zbiorczego wykazu - wykazu uzupełniającego 1 - z następujących tytułów Kwota świad czeń z tytułu jednorazo odszkodowania mię i nazwisko Adres zamiesz Podstawa wego odszko- wynagro za czas urlopu za skrócony okres odprawy dzenia 81 wypoczynkoweg0 91 ekwiwalentu p ie n ięż nego pieniężnej III lp uprawnione- kania upraw- prawna świad- dowania pieza urlop WYfl:FYnwypowiedzenia III go'111 nionego czenia pracy'l niężneg o kowy Ol nal eżna z FGŚP 6 1 ł II III I II I II III m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c odszkodowa nia lll I II III m-c m-c m-c Łączna kwota należnych świad czeń z FGŚp I11 (suma z kolumn od 5 do 23) Suma strony Z przeniesienia Do przeniesienia - razem.. 1 Potrącenia l ' l lauczka na podatek do- chodowy od Zatwierdzono do wypłarr z FGSp ll osób fizycznych z tytułu alimentów 27 Kwota Data wypłado wypłaty ty i podpis netto l ' l uprawnionego Uwagi lji 30 na łączną sumę.. słownie zł Główny Księgowy data Dyrektor Wojewódzkiego Urzęd u Pracy (podpis, imienna pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woł i w imieniu pracodawcyl 91) Bank r roku bankowego FGŚP... *) iepotrzebne skreślić - w zależności od tego, czy wykaz dotyczy świadczeń z niewypłacalności pracodawcy (wykaz zbiorczy). czy też z u) iepotrzebne skreślić. uzupełniający). okresu poprzedzającego dzień wystąpienia okresu następującego po tym dniu (wykaz Załączniki : 1) aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGO, 3) postanowienie sądu stwierdzające okoliczności, o których mowa wart. 3 ust. 1 ustawy, 4) dokumenty stwierdzające, że Zbiorczy wykaz - Wykaz uzupełniający ) został złożony w warunkach niewypłacalności pracodawcy, o których mowa wart. 3 ust. 2 ustawy, 5) w wypadku wystąpienia niewypłacalności, określonej wart. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, należy dołączyć oświadczenie pracodawcy, że zgłoszone roszczenia pozostają w bezpośrednim związku z organizacyjnie lub finansowo wyodrębnioną działalnością gospodarczą objętą posiadaną koncesją, 6) załącznik do Zbiorczego wykazu - Wykaz nie zaspokojonych należności pracowniczych z okresów poprzedzających dzień niewypłacal ności pracodawcy lub załącznik do Wykazu uzupełniającego - Wykaz nie zaspokojonych należności pracowniczych z okresów przypadających po dniu niewypłacalności pracodawcy.

4 Lp. Załącznik do Zbiorczego wykazu WYKAZ IE ZASPOKOJOYCH ALEŻOŚCI PRACOWICZYCH Z OKRESÓW POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ IEWYPŁACALOŚCI PRACODAWCY Imię i nazwisko uprawnionego'l Wykaz należności z tytulu wynagrodzeń '!) I II III Adres zamieszkania Data ustania "... ', '61 uprawnionego stosunku pracy'1 w w z Ś w w lącz - w w z p g u nie p Ś w w lącz - w w z Ś w w lącz - g u nie p g u nie za czas urlopu wypoczynkowego " i IV V VI VII VIII IX m-c m-c m-c m-c m-c m-c o (D' ::J ::J " C!!l- Q) :E... Z CD... l Suma strony z przeniesienia Do przeniesienia - razem') ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy181 Wykaz należności z pozostałych tytulów odszkodowanie za odszkodowanie w wysokości skrócony okres wy- odprawa pien iężna "I wynagrodzenia za okres wy- Łączna kwota należności 121 powiedzenia,8) powiedzenia'8) (suma z kolumn 11, 18, 25 oraz od 26 do 40) I II I II m-c m-c m-c m-c III I II III m-c m-c m-c m-c O> iepotrzebne skreślić. (podpis, imienna pieczątka osoby uprawnionej do składania oświad czeń woli w imieniu pracodawcy' 91) "'O O!".I::- 0'1

5 Lp. Załącznik do Wykazu uzupełniającego WYKAZ IE ZASPOKOJOYCH ALEŻOŚCI PRACOWICZYCH Z OKRESÓW PRZYPADAJĄCYCH PO D IU IEWYPŁACALOŚCI PRACODAWCY Imię i nazwisko uprawnioneg0 4 ) Wykaz na l einości z tytulu wynag rodzeń '" I II III Adres zamieszkania Data ustania 161 '6)... o.""... " " "... " """.. "... ".... "... o uprawnionego stosunku pracf) ' 6) w w z Ś w w lącz- w w z Ś w w łącz - w w z Ś w w lącz - p g u nie p g u nie p g u nie za czas urlopu wypoczynkowego ") I II III IV V m-c m-c m-c m-c m-c VI m-c I O CD' :::J :::J 7' C en ~ Ol ~ z c.o Suma strony z przeniesienia Do przeniesienia - razem') Wykaz należ ności z pozostałyc h tytulów O) W ekwiwalent pieni ęż ny za urlop wypoczynkowy'8) odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia 18) odprawa p ieniężna 18) odszkodowanie w wysokośc i wynagrodzenia za okres wypowiedzenia 181 Łączna kwota należności " ) (suma z kol umn 11, 18, 25 oraz od 26 do 40) I II I II III m-c m-c m-c m-c m-c I II III m-c m-c m-c iepotrzebne sk reś li ć. (podpis, imienna pi eczątka osoby uprawnionej do składania o ś wiad czeń woli w imieniu pracodawcy' 91) "'tl O!'I.p. (J1

6 Dziennik Ustaw r Poz. 452 o b jaś n i e n i a: I) Wypełnia pracodawca, likwidator, syndyk lub inna osoba sprawująca z a rząd majątkiem pracodawcy. 2) Właściwy ze względu na s i edzibę niewypłacalnego pracodawcy. 3) Wykazać dokładne przesłanki niewy[)łacalności pracodawcy według art. 3 ustawy. 4) Uwzględnia się osoby, o których mowa wart. 5 ust. 1 i 2 ustawy. W rubryce 4 wskazać datę ustania stosunku pracy osoby uprawnionej, jeżeli z tą datą wiąże się uprawnienie do otrzymania świadczenia z FGŚP. 5) Stosunek pracy, inna podstawa prawna świadczenia pracy, z tytułu której powstaje obowiązek ubezpieczenia społecznego. 6) Wypełniać z uwzględnieniem art. 6a ust. 1 ustawy. 7) Obowiązuje zachowanie zgodności liczby porządkowej w kolumnach 1 i 2 Zbiorczego wykazu - Wykazu uzupełniającego z załącznikiem - Wykaz nie zaspokojonych należności pracowniczych z okresów pop rzedzających dzień niewypłacalności pracodawcy lub z załącznikiem - Wykaz nie zaspokojonych należności pracowniczych z okresów przypadających po dniu niewypłacalności pracodawcy. 8) Wypełniać z uwzględnieniem art. 6a ust. 2 ustawy. 9) Wypełniać z uwzględnieniem art. 6a ust. 2 ustawy, ujmując w kolumnach 9-14 wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego: a) w przypadku Zbiorczego wykazu - z okresu od IV do IX a poprzedzającego dzień wystąpienia ni ewypłacalności pracodawcy, b) w przypadku Wykazu uzupełniającego - z okresu od I do VI a następującego po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. 10) Wypełniać z uwzględnieniem art. 6a ust. 3 ustawy. I I ) Wypełniać z uwzględnieniem art. 6a ust. 4 ustawy. 12) Kolumny od 1 do 24 Zbiorczego wykazu - Wykazu uzupełniającego oraz kolumny od 1 do 41 załącznika do Zbiorczego wykazu - Wykazu uzup e łniającego wypełn i a podmiot określon y w pkt 1 objaśnień. 13) Kolumnę 25 oraz 30 Zbiorczego wykazu - Wykazu uzupełniającego wypełnia dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. 14) Kolumny od 26 do 28 Zbiorczego wykazu - Wykazu uzupełniającego wypełnia podmiot określony w pkt 1 objaśnień. 15) Wynagrodzenia obejmują : w - wynagrodzenie za pracę, wp - z - wynagrodzenie za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju, zasiłe k chorobowy finansowany ze środków na wynagrodzenia, ś - świadczenie wyrównawcze przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów oświadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wg - wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy, wynagrodzenie, o którym mowa wart. 92 Kodeksu pracy oraz wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy - przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, wu - wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. 16) Uzupełnić o nazwę a lub okres rachunkowy. 17) Wypełniać z uwzględnieniem art. 6 ust. 5 ustawy, ujmując w kolumnach wynagrodzenie za czas url opu wypoczynkowego: a) w przypadku załącznika do Zbiorczego wykazu - z okresu od IV do IX a poprzedzającego dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, jeżeli wynagrodzenie to nie zostało wykazane w rubrykach 10, 17, 24, b) w przypadku załącznika do Wykazu uzupełn i ającego - z okresu od I do VI a następującego po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, jeżeli wynagrodzenie to nie zostało wykazane w rubrykach 10, 17, ) Wypełniać z uwzględnieniem art. 6 ust. 6 ustawy. 19) Reprezentacja zgodna z zasadami obowiązującymi do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 ustawy.

7 Dziennik Ustaw r Poz. 452 Załącznik nr 4 Wzór wniosku indywidualnego ( m i ejscowość i data) Imię i nazwisko wnioskodawcyl) Adres Imię i nazwisko pracownika 2 ) Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ) WIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PRACOWICZYCH a podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalno śc i pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. r 1, poz. 1 i z 1995 r. r 87, poz. 435) wnoszę o wypłacenie świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokośc i (poda ć łą c zną kwot ę) 1) azwa i adres pracodawcy ) Data, od której zaprzestano wypłacania wynagrodzeń ) Kwota jednorazowego odszkodowania przysługującego na podstawie przepisów oświadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

8 Dziennik Ustaw r Poz ) Kwota nie wypłaconych świadczeń 4J : a) I II III b) IV V VI m i esiąc VII VIII IX c) II III m i esiąc IV V VI m i esiąc d) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy e) odszkodowanie przewidziane wart Kodeksu pracy f) odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy g) odszkodowanie przewidziane wart. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. r 4, poz. 19, z późniejszymi zmianami) ) Oświadczam, że pracownik nie należy (nie należał) do kategorii osób, o których mowa wart. 5 ust. 3 i 4 ustawy. (podpis wnioskodawcy) Załączniki: 1) dokumenty potwierdzające śmierć pracownika oraz uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, 2) dowody uzasadniające skorzystanie przez wnioskodawcę ze świadczeń określonych w ustawie.

9 Dziennik Ustaw r Poz ) Kwota jednorazowego odszkodowania przysługującego na podstawie przepisów oświadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - należna z FG$P II. Kwoty świadczeń należnych z FG$P: a) I ; II III b) IV V VI VII VIII IX c) II III IV V VI d) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy e) odszkodowanie przewidziane wart Kodeksu pracy f) odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy g) odszkodowanie przewidziane wart. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywan i a z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. r 4, poz. 19, z późniejszymi zmianami) III. Łączna kwota należnych świadczeń z FG$P IV. Zatwierdzono do wypłaty z FG$P na łączną sumę zł (słownie zł ) Główny Księgowy data Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy V. Potrącenia z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych VI. Potrącenia z tytułu alimentów VII. Kwota do wypłaty netto VIII. Data wypłaty i podpis uprawnionego Objaśnienia : l) Osoby uprawnione, o których mowa wart. 5 ust. 1 i 2 ustawy. 2 ) Osoba, z którą związane są zgłoszone należności. 3) Właściwy ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy. 4) przy składaniu wniosku o wypłatę świadczeń z okresów poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy nal e ży wypełniać pkt 4 lit. a), b), d)-g), zaś przy składaniu wniosku o wypłatę świadczeń z okresów następujących po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy należy wypełniać pkt 4 lit. a), c)-g). W obu przypadkach należy uwzględniać przepisy: - art. 6 ust. 2 ustawy - w zakresie rodzaju świadczeń gwarantowanych ze środków FGSP, - art. 6 ust. 3-7 ustawy - w zakresie okresów, z których Fundusz zaspokaja świadczenia, lit. a) podać w rozliczeniu miesięcznym : - kwotę nie wypłaconych wynagrodzeń za pracę ze stosunku pracy lub za pracę zarobkową wykonywaną na innej podstawie ni ż stosunek pracy, jeżeli z tego tytułu istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, - kwotę nie wypłaconego wynagrodzenia za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

10 Dziennik Ustaw r Poz. 452 i kwotę nie wypłaconego wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wynagrodzenia, o którym mowa wart. 92 Kodeksu pracy lub wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, - kwotę nie wypłaconego zasiłku chorobowego finansowanego ze środków na wynagrodzenia, - kwotę nie wypłaconego świadczenia wyrównawczego należnego na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, - kwotę wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, jeżeli urlop ten był wykorzystywany: - w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub - w okresie 3 miesięcy poprzedzających ustanie stosunku pracy, lit. b) podać w rozliczeniu miesięcznym kwotę nie wypłaconego wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, jeżeli był on wykorzystywany w okresie od IV do IX a poprzedzającego wystąpienie niewypłacalności pracodawcy i kwota ta nie została ujęta w rozliczeniu pod lit a) J lit. c) podać w rozliczeniu miesięcznym kwotę nie wypłaconego wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, jeżeli był on wykorzystywany w okresie od I do VI a następującego po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy i kwota ta nie została ujęta w rozliczeniu pod lit a). 5) Punkty od I do VII wypełnia dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, stosując przepisy art. 6a ustawy. 453 ROZPORZĄDZEIE MIISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALEJ z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie postępowania przy dokonywaniu wypłat niektórych świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. a podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. r 87, poz. 435) zarządza się, co następuje: Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wypłatę św i adczeń pracowniczych, o którym mowa wart. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. r 87, poz. 435), zwanej dalej "ustawą", sprawdza wniosek pod względem jego zgodności z przepisami ustawy. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wypłaca wnioskodawcy świadczenia pracownicze objęte wnioskiem w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 2. O dacie, sposobie i kwocie wypłaty dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy zawiadamia na piśmie wnioskodawcę oraz podmiot, o którym mowa wart. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. r 1, poz. 1 i z 1995 r. r 87, poz. 435), jeżeli zachodzą okoliczności umożliwiające dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 1995 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Miller Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. (poz. 453) Wzór wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy Adres (miejscowość, data) Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w * ) WIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PRACOWICZYCH a podstawie art. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. r 87, poz. 435) wnoszę o wypłatę świadczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości (podać łączną kwotę)

Dz.U.2010.123.837 2010-08-13 zm. Dz.U.2010.148.995 1. (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.)

Dz.U.2010.123.837 2010-08-13 zm. Dz.U.2010.148.995 1. (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 262 15274 Poz. 1566 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-06 Druk nr 497 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 865 wersja obowiązująca od 2014-07-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 102 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 241/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

pracy dla skierowanych bezrobotnych w kwocie...

pracy dla skierowanych bezrobotnych w kwocie... ... (adresowa pieczęć firmowa Pracodawcy-Wnioskodawcy lub adres i telefon do korespondencji) Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy W Żarach WNIOSEK o dokonanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko... Adres... 2. Dane ucznia/ wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne Imię i nazwisko ucznia...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Dziennik Ustaw Nr 123 10374 Poz. 835 835 USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr): Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

... nr rejestracyjny wniosku

... nr rejestracyjny wniosku ... miejscowość, data... nr rejestracyjny wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

...... 2.Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności. tel, fax. e mail... 4.NIP... REGON...

...... 2.Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności. tel, fax. e mail... 4.NIP... REGON... Załącznik 1 Radomsko, dnia...... (pieczęć nagłówka - wnioskodawcy) W N I O S E K o zawarcie umowy w sprawie przyznania grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Zgodnie z art.60a ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo