WZÓR UMOWY 1 DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań, NIP , REGON , reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym albo ZTM a. reprezentowanym przez:, zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, zawarto umowę następującej treści: 1 DEFINICJE Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala się definicje pojęć: 1. PRM Poznański Rower Miejski system wypożyczania rowerów, w skład którego wchodzą: 1.1. rowery przeznaczone do wypożyczania, 1.2. stacje rowerowe, 1.3. oprogramowanie obsługujące i monitorujące funkcjonowanie systemu, 1.4. zasady prawne i organizacja funkcjonowania systemu. 2. stacja rowerowa teren wraz ze zlokalizowanymi na nim urządzeniami do wypożyczania i zwrotu rowerów 3. panel element stacji rowerowej służący do komunikacji z klientem stacji; 4. stojak element stacji rowerowej służący do parkowania roweru; 5. infrastruktura istniejąca 16 istniejących stacji rowerowych o sumarycznej liczbie 16 paneli i 255 stojaków rowerowych oraz 170 rowerów stanowiących własność Zamawiającego; 6. infrastruktura nowa - 14 nowych stacji rowerowych o sumarycznej liczbie 14 paneli i 266 stojaków rowerowych oraz 182 rowery, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy; 7. klient osoba fizyczna korzystająca z PRM; 8. okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy, po upływie którego będą wystawiane faktury pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 1 S t r o n a

2 9. PEKA Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna; 10. Umowa niniejsza umowa. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i uruchomienie PRM oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy. 2. umowa obejmuje w szczególności: 2.1. Wykonanie i dostarczenie: Oprogramowania niezbędnego do obsługi PRM, w tym także wykonanie strony internetowej; Projektów: a) regulaminów i zasad określających warunki korzystania z PRM oraz prawa i obowiązki klientów, b) urządzeń stanowiących wyposażenie stacji rowerowej, c) roweru przeznaczonego do wypożyczania; Urządzeń stanowiących wyposażenie stacji rowerowych oraz rowerów, w tym: a) wyposażenie istniejącej infrastruktury (16 stacji rowerowych wyposażonych w 16 paneli, 255 stojaków rowerowych oraz 170 rowerów) w elektrozamki. Elektrozamki należy zamontować na stojakach rowerowych lub na rowerach. Ponadto należy wyposażyć istniejące stacje rowerowe w czytniki kart PEKA; b) 14 nowych stacji wyposażonych w 14 paneli, 266 stojaków rowerowych oraz 182 rowery. Nowa infrastruktura musi być wyposażona w elektrozamki (zamontowane na stojakach rowerowych lub rowerach). Ponadto należy wyposażyć nowe stacje rowerowe w czytniki kart zbliżeniowych oraz czytniki kart PEKA Uruchomienie PRM, w tym: uruchomienie istniejącej infrastruktury (16 istniejących stacji rowerowych wyposażonych w 16 paneli, 255 stojaków rowerowych oraz 170 rowerów); uruchomienie nowej infrastruktury (14 nowych stacji rowerowych wyposażonych w 14 paneli, 266 stojaków rowerowych oraz 182 rowery) Zarządzanie i utrzymywanie PRM, w zakresie: istniejącej infrastruktury (16 stacji rowerowych wyposażonych w 16 paneli, 255 stojaków rowerowych oraz 170 rowerów) - od dnia uruchomienia istniejącej infrastruktury do dnia r.; nowej infrastruktury (14 stacji rowerowych wyposażonych w 14 paneli, 266 stojaków rowerowych oraz 182 rowery) od dnia uruchomienia nowej infrastruktury do dnia r.; W ramach zarządzania PRM Wykonawca będzie m. in. zawierał umowy z klientami oraz reklamodawcami, dokonywał rozliczeń z klientami oraz z Zamawiającym, przekazywał raporty z funkcjonowania PRM, dokonywał napraw elementów PRM, relokacji rowerów oraz elementów stacji rowerowych, dbał o czystość elementów PRM, zapewniał pomieszczenia magazynowe w okresie zimowej przerwy w funkcjonowaniu PRM, prowadził Biuro Obsługi Klienta oraz stronę internetową, rozpatrywał skargi klientów. 3. Szczegółowy opis wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Umowy. 2 S t r o n a

3 3 PPRAWO OPCJI 1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji zamówienia podsystemu PRM w okresie od dnia uruchomienia nowej infrastruktury do dnia r. 2. Prawem opcji objęta jest dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie podsystemu wchodzącego w skład PRM obejmującego nie więcej niż 7 stacji rowerowych o sumarycznej liczbie 133 stojaków rowerowych oraz 91 rowerów. 3. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, który ma prawo złożyć pisemne zamówienie wykraczające poza wielkość dostaw i usług stanowiących zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji wymaga, aby Zamawiający złożył oświadczenie o woli skorzystania z prawa opcji co najmniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem podsystemu PRM. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. 4. Zamawiający przewiduje uzależnienie skorzystania z prawa opcji od przyznania dodatkowych środków finansowych w budżecie miasta na rozbudowę PRM. 5. Podsystem uruchomiony w następstwie skorzystania z prawa opcji musi być w pełni spójny z systemem PRM (podstawowym) zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym. 6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w 21 ust Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 4 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPROGRAMOWANIA 1. Realizując zakres Umowy wskazany w 2 pkt Wykonawca zobowiązany jest: 1.1. Zapewnić oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania, monitorowania i rozliczania PRM oraz zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Oprogramowanie musi zapewniać prawidłową obsługę istniejącej oraz nowej infrastruktury; 1.2. Przedłożyć oświadczenie, że jest właścicielem oprogramowania, o którym mowa w punkcie 1.1 lub, że dopełnił wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie uzyskania prawa do wykorzystywania tego oprogramowania dla celów funkcjonowania, monitorowania i rozliczania PRM w trakcie obowiązywania Umowy, w tym uzyskał w niezbędnym zakresie prawa licencyjne, jeśli takie są wymagane. 5 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA PROJEKTÓW 1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty dokumentów, o których mowa w 2 pkt lit. a) nie później niż 14 dni przed planowanym terminem uruchomienia istniejącej infrastruktury, o której mowa w 2 punkt Regulamin powinien zawierać co najmniej: ogólne zasady korzystanie z PRM, instrukcje rejestracji/rezygnacji z korzystania z PRM oraz wypożyczania i zwrotu rowerów, instrukcję postępowania w sytuacjach awaryjnych, tabelę opłat i informację o sposobie dokonywania opłat, informację o sposobie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji. 3 S t r o n a

4 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentów wymienionych w ust. 1 z ogólnymi zasadami wskazanymi w Załączniku nr 1 lub w przypadku zawarcia w nich zapisów rażąco naruszających interes klientów, Zamawiający ma prawo odmówić ich zatwierdzenia. Uwagi i zastrzeżenia do projektów dokumentów Zamawiający zgłosi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. 3. Odmowa zatwierdzenia, o której mowa w ust. 2 zobowiązuje Wykonawcę do dokonania zmian w dokumentach uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego i ponownego przedłożenia ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania uwag i zastrzeżeń Zamawiającego. 4. W przypadku gdy Wykonawca do dnia uruchomienia nie uzgodni ostatecznej wersji dokumentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z 24 pkt Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje rozwiązań projektowych, o których mowa w 2 pkt lit. b) i c) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. Szczegółowy opis wymagań w zakresie w/w projektów zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Propozycje rozwiązań projektowych należy dostarczyć Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format.pdf). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i zgłoszenia zastrzeżeń do propozycji rozwiązań projektowych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu. W przypadku niemożności dotrzymania tego terminu, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, a terminy dotyczące dalszych działań Wykonawcy ulegną przesunięciu o okres odpowiadający dodatkowemu okresowi uzgadniania propozycji projektowych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca dokona w projektach zmian uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego przekazania tych uwag przez Zamawiającego. 5. W przypadku braku uwag i zastrzeżeń do propozycji rozwiązań projektowych - o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie - Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia dostarczy projekty. 6. Projekty należy dostarczyć Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format.pdf). 7. Projekty winny być zaopatrzone w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 8. Miejscem przekazania projektów jest siedziba Zamawiającego. 7 WYMAGANIA W ZAKRESIE URUCHOMIENIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ORAZ JEJ DOSTOSOWANIA DO NOWEJ INFRASTRUKTURY 1. W celu uruchomienia istniejącej infrastruktury, Zamawiający przekaże ją protokolarnie Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Z chwilą podpisania protokołu przekazania, ryzyko utraty lub uszkodzenia przekazanego majątku Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wzór protokołu przekazania istniejącej infrastruktury jest Załącznikiem nr 3e do Umowy. 3. Wykaz lokalizacji przekazywanych przez Zamawiającego stacji rowerowych wraz z mapą określającą ich położenie zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. 4 S t r o n a

5 4. Przed uruchomieniem istniejącej infrastruktury Wykonawca: 4.1. We własnym zakresie zamontuje przekazane wyposażenie paneli, przy czym Zamawiający oświadcza, że okres gwarancji dla wyposażenia paneli upłynął; 4.2. Umieści na każdym panelu, w trzech językach: polskim, angielskim oraz niemieckim: a) informację o zasadach korzystania z PRM (w tym cennik), b) instrukcję rejestracji w systemie, wypożyczania rowerów, zwrotu rowerów, c) instrukcję postępowania w sytuacjach nietypowych np. przy awarii stacji, utracie roweru, w tym informację o sposobach kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, d) mapę z zaznaczonymi lokalizacjami stacji rowerowych PRM, e) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu PRM, np. o problemach technicznych. 5. Zamawiający pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do uruchomienia PRM w zakresie istniejącej infrastruktury oraz w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokona jego próbnego uruchomienia. 6. Wykonawca wyposaży istniejącą infrastrukturę w elektrozamki. Elektrozamki należy zamontować na wszystkich stojakach rowerowych lub na wszystkich rowerach i uruchomić najpóźniej w dniu uruchomienia nowej infrastruktury, przy czym przerwa w funkcjonowaniu istniejącej infrastruktury spowodowana montażem elektrozamków nie może być łącznie dłuższa niż 3 dni. 7. Wykonawca wyposaży istniejące stacje rowerowe w czytniki kart PEKA, opisane w ust. 5 Załącznika nr 1 do Umowy, najpóźniej w dniu uruchomienia nowej infrastruktury, przy czym przerwa w funkcjonowaniu istniejącej infrastruktury spowodowana montażem czytników kart PEKA nie może być łącznie dłuższa niż 3 dni. 8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów: stacji rowerowej oraz roweru, o których mowa w 2 pkt lit. b) i c) Wykonawca, w celu ujednolicenia wizerunku PRM, dostosuje szatę graficzną istniejącej infrastruktury do wytycznych zawartych w zatwierdzonych projektach nowej infrastruktury. Dostosowanie szaty graficznej istniejącej infrastruktury do nowych wytycznych nastąpi najpóźniej w dniu uruchomienia nowej infrastruktury. 8 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTARCZENIA NOWEJ INFRASTRUKTURY 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty lokalizacji 14 nowych stacji rowerowych w skali 1:500 lub 1:1000 (1 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej format.pdf) nie później niż 30 dni przed planowanym uruchomieniem nowej infrastruktury, zgodnie z 10 ust Zamawiający uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz pozwolenia dotyczące lokalizacji stacji rowerowych, o których mowa w ust. 1. W przypadku nieuzyskania pozwolenia na którąkolwiek z lokalizacji Zamawiający wyznaczy lokalizację zastępczą. W sytuacji nieuzyskania pozwolenia lub przedłużającego się okresu oczekiwania na pozwolenie wszelkie terminy dotyczące dalszych działań Wykonawcy ulegną przesunięciu o okres odpowiadający dodatkowemu okresowi uzgadniania lokalizacji. 3. Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy części nieruchomości wskazane pod lokalizacje stacji rowerowych, o których mowa w ust. 1, a także dopełnić wszelkich spraw formalnych związanych z udostępnieniem terenów nie będących jego własnością. 5 S t r o n a

6 9 1. Realizując zapis Umowy wskazany w 2 pkt lit. b) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 90 dni od daty podpisania Umowy zamontować i wyposażyć w niezbędne urządzenia 14 stacji rowerowych o sumarycznej liczbie 14 paneli i minimum 266 stojaków rowerowych oraz dostarczyć 182 rowery, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. 2. Dostarczone rowery muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż r.) i wolne od wad. 3. Wykonawca wyposaży nową infrastrukturę w elektrozamki. Elektrozamki należy zamontować na wszystkich stojakach rowerowych lub na wszystkich rowerach. 4. Wykonawca wyposaży nowe stacje rowerowe w czytniki kart PEKA, opisane w ust. 5 Załącznika nr 1 do Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest: 5.1. stosować materiały i konstrukcje odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie UE; 5.2. wykonać instalację i montaż elementów stacji rowerowych w sposób bezpieczny dla osób trzecich jak i pojazdów poruszających się w pobliżu; 5.3. po wykonaniu montażu stanowisk uporządkować teren, a wszelkie ubytki w nawierzchni powstałe wskutek montażu, uzupełnić materiałem tożsamym z usuniętym; 5.4. utrzymywać teren stacji w należytym porządku przez cały okres trwania Umowy. 10 WYMAGANIA W ZAKRESIE URUCHOMIENIA NOWEJ INFRASTRUKTURY 1. Realizując zapis Umowy wskazany w 2 pkt Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia nowej infrastruktury w terminie 93 dni od daty podpisania Umowy. 2. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do uruchomienia PRM w zakresie nowej infrastruktury oraz w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokona jego próbnego uruchomienia. 3. Warunkiem uruchomienia nowej infrastruktury jest wykonanie i protokolarne odebranie wszystkich zadań opisanych w 2 pkt. 2.1 oraz Umowy. 11 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I UTRZYMANIA PRM 1. Zarządzanie i utrzymanie PRM, o którym mowa w 2 pkt. 2.3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest realizować: 1.1. W odniesieniu do istniejącej infrastruktury od dnia uruchomienia istniejącej infrastruktury do r W odniesieniu do nowej infrastruktury od dnia uruchomienia nowej infrastruktury do r., przy czym możliwość wypożyczenia i zwrotu rowerów zapewniona będzie do r. 2. Zarządzanie i utrzymanie PRM Wykonawca jest zobowiązany realizować zgodnie z warunkami Umowy, w tym ze wskazaniami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz 6 S t r o n a

7 zgodnie z wymaganiami SIWZ i oświadczeniami woli zawartymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy. 3. W ramach zarządzania i utrzymania PRM Wykonawca zapewni pełną obsługę PRM w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi klientów i realizacji wynikających z Umowy obowiązków względem Zamawiającego W ramach zarządzania i utrzymywania PRM Wykonawca, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zobowiązany jest realizować zadania wymienione w Załączniku nr 1, w tym między innymi zawierać umowy wypożyczania rowerów z klientami oraz pobierać opłaty za wypożyczenie rowerów w okresie, o którym mowa w 20 pkt Wykonawca, najpóźniej 7 dni przed uruchomieniem PRM, otworzy w wybranym przez siebie banku rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie wszystkie opłaty pobierane od klientów PRM za zrealizowane podróże oraz opłaty z tytułu świadczenia usługi reklamowej, o której mowa w 16 Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek wszelkich pozyskiwanych od klientów opłat za zrealizowane podróże oraz opłat z tytułu świadczenia usługi reklamowej, o której mowa w 16 Umowy uwzględniając podział okresu rozliczeniowego na dwa następujące okresy: 3.1. od 1-go do 15 dnia każdego miesiąca; 3.2. od 16-go do ostatniego dnia każdego miesiąca. 4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 powinny być przekazywane nie później niż w piątym dniu kalendarzowym po upływie każdego okresu, o którym mowa w pkt. 3.1 i 3.2. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień uznania kwotą rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie operacji przelewu. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 5 dnia kalendarzowego po upływie każdego z okresów, o którym mowa w pkt. 3.1 i 3.2 pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania PRM: 5.1. liczbę klientów, którzy przystąpili do PRM oraz liczbę klientów, którzy wystąpili z PRM; 5.2. dzienną i sumaryczną statystykę liczby podróży zrealizowanych w PRM w poszczególnych przedziałach czasowych; 5.3. dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów z opłat za korzystanie z PRM; 5.4. wysokość osiągniętych przychodów netto z tytułu świadczenia usługi reklamowej. 6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania w imieniu Zamawiającego rejestrów sprzedaży na potrzeby rozliczenia przez Zamawiającego podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu do 5 dnia kalendarzowego po upływie każdego okresu o którym mowa w pkt. 3.1 i rejestru faktur VAT z tytułu świadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi najmu powierzchni reklamowej; 6.2. rejestru faktur VAT z tytułu świadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi wypożyczania rowerów; 6.3. rejestru sprzedaży niefakturowanej z tytułu świadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi wypożyczania rowerów. 7. Zamawiający zastrzega, że rejestry: 7 S t r o n a

8 7.1. faktur powinny zawierać co najmniej dane dotyczące nr faktury, jej daty, przedmiotu sprzedaży, daty sprzedaży, daty powstania obowiązku podatkowego, danych nabywcy, wartości sprzedaży brutto, wartości sprzedaży opodatkowanej w rozbiciu na poszczególne stawki oraz kwoty netto, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, sumy podatku; 7.2. sprzedaży niefakturowanej powinien zawierać co najmniej dane dotyczące numeru kolejnego sprzedaży niefakturowanej, przedmiotu sprzedaży, daty rejestracji, daty powstania obowiązku podatkowego, wartości sprzedaży brutto, wartości sprzedaży opodatkowanej w rozbiciu na poszczególne stawki oraz kwoty netto, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, sumy podatku; 7.3. spełniać będą wymogi określone w każdorazowo ogłoszonym akcie prawnym w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, dla poszczególnych form zapłaty. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że wraz z rejestrami przekazywać będzie Zamawiającemu kopie wystawionych przez siebie faktur VAT, dokumentujących świadczone w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi. 9. W okresie, w którym realizowane będzie zarządzanie i utrzymanie PRM przez Wykonawcę, Zamawiający planuje wdrożyć oprogramowanie umożliwiające integrację PRM z kartą PEKA. W tym celu Wykonawca w ramach zarządzania i utrzymania PRM zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za wdrożenie oprogramowania, w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 13 INNE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON 1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy wykonać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami Umowy, w tym także z wymogami zawartymi w załącznikach do Umowy oraz w SIWZ, a także: 1.1. zapewnić odpowiednią ilość spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, w celu właściwego przygotowania dostaw i realizacji Umowy; 1.2. zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt: serwis i naprawy wszystkich elementów wyposażenia PRM oprogramowania, elementów stacji rowerowych oraz rowerów, w tym także usunąć wszystkie usterki elementów istniejących stacji rowerowych i rowerów, które powstały przed podpisaniem protokołu, stanowiącego załącznik nr 3e do Umowy, pomieszczenia magazynowe dla rowerów oraz elementów stacji rowerowych, w tym także części zamiennych PRM, w okresie od r. do momentu protokolarnego przekazania Zamawiającemu PRM zgodnie z 19. utrzymanie rowerów i stacji rowerowych w należytym stanie estetycznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów; 1.3. dokonywać rozliczeń z klientami, w tym w również rozliczeń końcowych (także z tytułu wniesionych opłat inicjalnych), chyba że przed zakończeniem wykonywania Umowy strony zgodnie postanawiają inaczej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego utrzymywania wymaganej liczby rowerów do dyspozycji klientów, tj.: do momentu uruchomienia nowej infrastruktury minimalnie 160 sztuk, natomiast od momentu uruchomienia nowej infrastruktury minimalnie 330 sztuk. W przypadku kradzieży bądź zniszczenia rowerów, obowiązek dostarczenia nowych rowerów - 8 S t r o n a

9 na własny koszt - spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie rowery funkcjonujące w PRM stanowią własność Zamawiającego W przypadku, gdy liczba utraconych rowerów w ciągu miesiąca nie będzie większa niż 5, stan rowerów powinien być uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia stwierdzenia braku roweru w systemie; 2.2. W przypadku, gdy liczba rowerów utraconych w ciągu miesiąca będzie większa niż 5, stan rowerów powinien być uzupełniony najpóźniej do 30 dni od dnia stwierdzenia braku roweru w systemie. 3. Terminy podane w ust. 2 mogą być za zgodą Zamawiającego wydłużone w sytuacji, gdy w krótkim okresie czasu doszłoby do utraty większej liczby rowerów, a Wykonawca w związku z powyższym dokonał oficjalnego zgłoszenia tego faktu na policji. 4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany lokalizacji stacji rowerowych (maksymalnie 3 w danym roku kalendarzowym) lub tylko stojaków rowerowych (maksymalnie 45 w danym roku kalendarzowym) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług i realizacją dostaw objętych umową. 2. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług i realizacją dostaw objętych umową z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim i za szkody wyrządzone Zamawiającemu w mieniu powierzonym w celu realizacji Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zawierać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania Umowy, a w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ważne ubezpieczenie OC i będzie przedkładał kolejne, z chwilą zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia (kopia polisy stanowi załącznik do Umowy) Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 2. Bazy danych osobowych klientów, pozyskiwane w procesie zawierania umów z klientami, będą traktowane przez Wykonawcę jako materiały poufne i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. 3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe klientów tylko i wyłącznie w zakresie: nazwiska i imiona, adres zamieszkania/zameldowania, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, adres , numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty PEKA. 4. Baza danych osobowych klientów zostanie przekazana Wykonawcy przez dotychczasowego operatora PRM niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 9 S t r o n a

10 do przekazania bazy nowemu operatorowi PRM nie później niż w dniu protokolarnego przekazania PRM Zamawiającemu zgodnie z Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie przez Wykonawcę usługi reklamowej na rowerach oraz na panelach w okresie zarządzania i utrzymywania PRM, pod warunkiem przestrzegania zasad opisanych w niniejszym paragrafie Umowy o świadczenie usługi reklamowej z reklamodawcami będzie zawierać Wykonawca działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa; 1.2. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz pozwolenia oraz poniesie wszelkie koszty związane z umieszczeniem reklam na panelach stacji rowerowych przychody uzyskane z tytułu umów zawartych z reklamodawcami w okresie zarządzania i utrzymywania PRM, Wykonawca przekazywać będzie na rachunek Zamawiającego, o którym mowa w 12 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z zasadami określonymi w 12 ust. 3 i 4; 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu wysokości osiągniętych przez Wykonawcę przychodów netto z tytułu umów zawartych z reklamodawcami w każdym okresie o którym mowa w 12 pkt. 3.1 i 3.2, w ramach raportów, o których mowa w 12 ust. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 1 egz. (w oryginale) każdej Umowy, o której mowa w pkt. 1.1 w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim przedmiotowych informacji. 2. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia reklamowa wynosi 2,0 m 2 dla każdej stacji rowerowej oraz 1,0 m 2 dla każdego roweru z zachowaniem zasad wskazanych w Załączniku nr Zamawiający zabrania umieszczania reklam o treści sprzecznej z polskim prawem, które naruszają dobra osobiste osób trzecich, a szczególności reklam: 3.1. zawierających treści: a) powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych, b) dyskryminujące ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, c) propagujące przemoc, d) o cechach pornograficznych; 3.2. wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu; 3.3. napojów alkoholowych, a także: a) produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego, b) przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem. 4. Za dochowanie niniejszego postanowienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 10 S t r o n a

11 5. W przypadku umieszczenia reklam o treści naruszającej postanowienia zawarte w ust. 3, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do usunięcia przedmiotowych reklam w terminie 24 godzin od momentu doręczenia powiadomienia, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający zleci usunięcie reklam na koszt Wykonawcy oraz naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z 24 pkt Stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca dwukrotnie naruszył postanowienia ust. 3 jest warunkiem rozwiązującym umowę w zakresie uregulowanym w 16. Z chwilą rozwiązania Umowy w zakresie uregulowanym w 16 wyłącznie uprawnionym do pobierania należności z tytułu świadczenia usług reklamowych będzie Zamawiający. W takim wypadku wynagrodzenie, o którym mowa w 21 pkt. 1.3 lit. b) nie przysługuje Wykonawcy Wykonawca ma prawo do rozbudowy systemu, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozbudowy systemu. W przypadku uruchomienia dodatkowych stacji należy doposażyć system w nowe rowery w ilości nie mniejszej niż 30% nowych stojaków rowerowych. 18 ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt nastąpi na podstawie protokołu przekazania oprogramowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3a do Umowy. 2. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt lit. a), b), c) nastąpi na podstawie protokołów odbioru projektów, których wzory stanowią Załączniki nr 3b, 3c oraz 3d do Umowy. 3. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt nastąpi na podstawie protokołu po dokonaniu przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego próbnego uruchomienie PRM (w zakresie istniejącej infrastruktury) przy braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego odnośnie poprawności funkcjonowania PRM. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3f do Umowy. 4. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt lit. b) nastąpi na podstawie protokołu odbioru nowej infrastruktury, którego wzór stanowi Załącznik nr 3g do Umowy. 5. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt nastąpi na podstawie protokołu po dokonaniu przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego próbnego uruchomienie PRM (w zakresie nowej infrastruktury oraz jej kompatybilności z istniejącą infrastrukturą) przy braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego odnośnie poprawności funkcjonowania PRM. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3h do Umowy. 6. W razie stwierdzenia podczas któregokolwiek z odbiorów wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad przedmiotu Umowy. 7. Protokoły, o których mowa w ust. 3 oraz 5 będą stanowiły podstawę wystawienia faktur, o których mowa w 22 ust W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wad, podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły protokoły odbioru poprawionego i wolnego od wad przedmiotu Umowy. 11 S t r o n a

12 19 1. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu PRM w stanie technicznym umożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie, pogorszonym jedynie o zużycie będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji. Z czynności przekazania strony sporządzą protokół. 2. Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych - przed upływem okresu o którym mowa w 20 ust. 1 - powiadomić Zamawiającego o gotowości do przekazania PRM. 3. Strony powołają, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o którym mowa w ust. 2, komisję, która zakończy pracę i sporządzi protokół w ostatnim dniu okresu, o którym mowa w 20 ust W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 1, Zamawiający ma prawo jednostronnie, we własnym zakresie dokonać ustaleń zakresu koniecznych remontów lub napraw PRM oraz zlecić ich wykonanie na koszt Wykonawcy. Zakres prac zostanie wykazany w protokole przekazania. 20 TERMINY WYKONANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia roku, z możliwością odstąpienia od niej na zasadach określonych w Ustala się następujący harmonogram wykonania przedmiotu Umowy: 2.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w 2 pkt do dnia.. roku, (Ostateczna data zostanie wpisana do Umowy przed jej podpisaniem realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 2 pkt winna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy); 2.2. Dostarczenie Zamawiającemu projektów, o których mowa w 2 pkt lit. a) w terminach opisanych w 5; 2.3. Dostarczenie Zamawiającemu projektów, o których mowa w 2 pkt lit. b) i c) w terminach opisanych w 6; 2.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w 2 pkt lit. a) oraz pkt do dnia.. roku, (Ostateczna data zostanie wpisana do Umowy przed jej podpisaniem realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 2 pkt lit. a) oraz pkt winna nastąpić w ciągu 20 dni od daty zawarcia Umowy); 2.5. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w 2 pkt lit. b) do dnia.. roku, (Ostateczna data zostanie wpisana do Umowy przed jej podpisaniem realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 2 pkt lit. b) winna nastąpić wciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy); 2.6. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w 2 pkt do dnia.. roku, (Ostateczna data zostanie wpisana do Umowy przed jej podpisaniem realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 2 pkt winna nastąpić wciągu 93 dni od daty zawarcia Umowy); 2.7. Świadczenie usług, o których mowa w 2 pkt. 2.3: a) W odniesieniu do istniejącej infrastruktury od dnia uruchomienia istniejącej infrastruktury do r., 12 S t r o n a

13 b) W odniesieniu do nowej infrastruktury od dnia uruchomienia nowej infrastruktury do r. 3. Nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy przez Zamawiającego części nieruchomości, o których mowa w 8 ust. 3 będzie obowiązywało przez cały okres trwania Umowy. 4. Udostępnienie Wykonawcy przez Zamawiającego istniejącej oraz nowej infrastruktury będzie obowiązywało przez cały okres trwania Umowy. 21 WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu wykonania zamówienia podstawowego Strony ustalają wynagrodzenie na które składają się: 1.1. wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w 2 pkt , lit a) lit. a) oraz w kwocie brutto...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100); 1.2. wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w 2 pkt lit. b) i c), lit. b) oraz w kwocie brutto...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100), gdzie wynagrodzenie za dostawę i uruchomienie jednej stacji składającej się z 1 panelu oraz 19 stojaków wraz z 13 rowerami wynosi: brutto...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100); 1.3. wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 2 pkt. 2.3 w wysokości określonej odrębnie w każdym okresie rozliczeniowym. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym stanowić będzie sumę: a) kwoty należności pobranych przez Wykonawcę od klientów PRM za zrealizowane podróże w systemie podstawowym w danym okresie rozliczeniowym oraz, b) kwoty przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowych na rowerach oraz na panelach lub innych urządzeniach wyposażenia stacji rowerowych systemu podstawowego w danym okresie rozliczeniowym, przy czym maksymalna wysokość tego wynagrodzenia może wynieść zł netto + VAT i po przekroczeniu tej kwoty wynagrodzenie nie będzie dalej wypłacane, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 2 pkt Z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji Strony ustalają wynagrodzenie na które składają się: 2.1. wynagrodzenie z tytułu dostawy i uruchomienia podsystemu PRM zostanie obliczone proporcjonalnie do wielkości zamówienia w oparciu o wynagrodzenie za jedną stację składającą się z 1 panelu oraz 19 stojaków wraz z 13 rowerami, które wynosi brutto 13 S t r o n a

14 ...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100). Maksymalna wysokość tego wynagrodzenia może wynieść brutto...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100); 2.2. wynagrodzenie z tytułu zarządzania i utrzymania podsystemu PRM w wysokości określonej odrębnie w każdym okresie rozliczeniowym. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym stanowić będzie sumę: c) kwoty należności pobranych przez Wykonawcę od klientów PRM za zrealizowane podróże w podsystemie PRM w danym okresie rozliczeniowym oraz, d) kwoty przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowych na rowerach oraz na panelach lub innych urządzeniach wyposażenia stacji rowerowych podsystemu PRM w danym okresie rozliczeniowym, przy czym maksymalna wysokość tego wynagrodzenia może wynieść ,00 zł netto + VAT i po przekroczeniu tej kwoty wynagrodzenie nie będzie dalej wypłacane, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zarządzania i utrzymania podsystemu PRM do dnia r Zapłata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 2. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt Wykonawca wystawi dwie odrębne faktury: pierwszą za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 2 pkt , lit. a), lit. a) oraz 2.2.1, drugą za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 2 pkt lit. b) i c), lit. b) oraz Podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły protokoły uruchomienia istniejącej infrastruktury (dla pierwszej faktury) oraz nowej infrastruktury (dla drugiej faktury). 3. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt. 2.3 Wykonawca wystawiać będzie faktury miesięcznie, do 7 dnia po upływie danego okresu rozliczeniowego. Podstawę do wystawienia faktur będą stanowić protokoły potwierdzenia wykonania usługi. 4. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu wykonania usługi jest dostarczenie raportów, o których mowa w 12 ust. 5 oraz otrzymanie środków finansowych zgodnie z 12 ust. 3 i 16 pkt Wykonawca wystawi faktury na Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań. 6. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w Banku.. nr.. w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 7. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP S t r o n a

15 23 KONTROLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy określonego w 2 pkt Kontrola będzie polegała m. in. na: 2.1. Sprawdzaniu sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych i czystości elementów wyposażenia stacji rowerowych; 2.2. Sprawdzaniu liczby rowerów dostępnych w systemie; 2.3. Sprawdzaniu realizacji innych warunków Umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego z wymaganiami Umowy funkcjonowania PRM; 2.4. Sprawdzaniu zasadności i sposobu załatwiania reklamacji klientów na działania Wykonawcy dotyczące zarządzania i utrzymania PRM; 2.5. Sprawdzaniu prawidłowości działania Biura Obsługi Klienta; 2.6. Sprawdzaniu prawidłowości działania systemu rozliczeń; 2.7. Sprawdzaniu terminowości dokonywania wpłat należności przysługujących Zamawiającemu. 3. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia przez Wykonawcę wymagań Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznaczy termin ich usunięcia. Udokumentowane nieprawidłowości mogą stanowić podstawę do naliczenia kar umownych według zasad określonych w KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 1.1. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% sumy wynagrodzenia brutto określonego w 21 pkt. 1.1 i 1.2; 1.2. Za zwłokę w uruchomieniu PRM w zakresie określonym w 2 ust w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 21 pkt. 1.1, za każdy dzień zwłoki; 1.3. Za zwłokę w uruchomieniu PRM w zakresie określonym w 2 ust w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 21 pkt. 1.2, za każdy dzień zwłoki; 1.4. Za nie zapewnienie zgodnego z warunkami Umowy funkcjonowania PRM lub niezgodne z wymaganiami realizowanie zarządzania systemem PRM za każde uchybienie w wysokości 0,05% sumy wynagrodzenia brutto określonego w 21 pkt. 1.1 i 1.2 Umowy; 1.5. Za nie zapewnienie jakości obsługi zgodnie z oświadczeniami woli zawartymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy w wysokości: a) za niezapewnienie relokacji rowerów zgodnie z zapewnieniem zawartym w formularzu ofertowym ,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, b) za niezapewnienie całodobowej obsługi BOK (przy pomocy połączenia telefonicznego i poczty elektronicznej zgodnie z zapewnieniem zawartym w formularzu ofertowym ,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 15 S t r o n a

16 c) za nierozpatrywanie skarg zgodnie z zapewnieniem zawartym w formularzu ofertowym ,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 25 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie..., w kwocie...co stanowi 3 % sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 21 ust. 1 i 2 Umowy. 2. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę należytego zabezpieczenia Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia Umowy i uznania przez Zamawiającego jej należytego wykonania. 3. Kwota zabezpieczenia podlega oprocentowaniu w wysokości obowiązującej dla rachunków bieżących w... (zapisy w ust. 3 dotyczą zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu). 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna: gwarancja/ poręczenie*... na kwotę...zł (równa 100% sumy zabezpieczenia ), będąca gwarancją/poręczeniem* zgodnego z umową wykonania Umowy, ważna będzie od dnia... (umowny termin zawarcia Umowy) do dnia..., (dzień o którym mowa 20 ust dni). 5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji/ poręczenia*... Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji/ poręczenia* a w razie nie przedstawienia Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości podanej w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystane przez Zamawiającego na realizację zgodnego w umową wykonania tych prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Zamiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. * niepotrzebne skreślić UWAGA! Postanowienia niniejszego paragrafu zostaną uściślone w momencie zawierania Umowy z Wykonawcą wygrywającym przetarg. 26 PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej i nie podlegającej wypowiedzeniu na PRM (z wyjątkiem oprogramowania, o którym mowa w 2 pkt ), na czas nieokreślony, od dnia odbioru przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym 16 S t r o n a

17 mowa w 21 pkt. 1.1 i 1.2 Umowy, na korzystanie z PRM zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja ta nie wygasa wskutek zakończenia realizacji niniejszej Umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, od dnia odbioru przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 21 pkt. 1.1, na korzystanie z oprogramowania służącego do funkcjonowania, monitorowania i rozliczania PRM, na trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części celem rozwoju PRM w szczególności poprzez wprowadzenie kolejnych stacji rowerowych. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy projektów, o których mowa w 2 pkt lit b) i c) z chwilą odbioru przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w 21 pkt Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. 27 ODSTĄPIENIE/WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić/ wypowiedzieć Umowę z powodu istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia/ wypowiedzenia Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: a) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy, b) gdy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia/wypowiedzenia Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, z wyłączeniem odszkodowania i kar umownych. 4. Odstąpienie/ wypowiedzenie Umowy musi nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od zajścia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 5. Strony Umowy w terminie 30 dni od skutecznego odstąpienia/wypowiedzenia Umowy dokonają wzajemnego rozliczenia z wykonanej części Umowy. 28 SIŁA WYŻSZA 1. Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za nie wypełnianie swoich zobowiązań zawartych w Umowie z powodu siły wyższej wyłącznie w okresie jej trwania. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. 3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. 17 S t r o n a

18 4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje. 29 PODWYKONAWCY 1. Strony ustalają, że następujące część zamówienia zostanie powierzona do realizacji podwykonawcy (-om): 2. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem Umowy. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-ów) i jego (ich) pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia, zaniedbania jego własnych pracowników. * Zapis zostanie wprowadzony do umowy w przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców 30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności) Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 1.1. Ze strony Zamawiającego:... tel ze strony Wykonawcy:... tel Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie: 1.1. W przypadku nieuzyskania pozwolenia lub przedłużającego się okresu oczekiwania na pozwolenie dotyczące danej lokalizacji stacji rowerowej; 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w innych, niż określone w ust. 1 sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 3. Ustala się, że nie stanowi zmiany Umowy: 3.1. Zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego; 3.2. Zmiana adresu Wykonawcy lub Zamawiającego; 3.3. Zmiana osób wskazanych w S t r o n a

19 4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Integralną częścią Umowy są Załączniki nr 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 4, Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 3. Spory mogące wynikać przy wykonaniu Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Lokalizacje stacji rowerowych Załącznik nr 3a Protokół przekazania oprogramowania do obsługi PRM Załącznik nr 3b Protokół przekazania projektu dokumentów określających zasady korzystania z PRM oraz prawa i obowiązki klientów Załącznik nr 3c Protokół przekazania projektu urządzeń stanowiących wyposażenie stacji rowerowej Załącznik nr 3d Protokół przekazania projektu roweru Załącznik nr 3e Protokół przekazania istniejącej infrastruktury Załącznik nr 3f Protokół potwierdzający uruchomienie istniejącej infrastruktury Załącznik nr 3g Protokół przekazania nowej infrastruktury Załącznik nr 3h Protokół potwierdzający uruchomienie nowej infrastruktury Załącznik nr 3i Protokół potwierdzający wykonanie usługi Załącznik nr 3j Protokół odbioru końcowego infrastruktury PRM Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Kopia polisy ubezpieczeniowej ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 19 S t r o n a

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór U M O W A NIP.REGON..

Wzór U M O W A NIP.REGON.. Wzór U M O W A Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu.r. w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża pomiędzy: Gminą Łomża NIP 718-12-68-329, REGON 450669944 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo