WZÓR UMOWY 1 DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań, NIP , REGON , reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym albo ZTM a. reprezentowanym przez:, zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, zawarto umowę następującej treści: 1 DEFINICJE Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala się definicje pojęć: 1. PRM Poznański Rower Miejski system wypożyczania rowerów, w skład którego wchodzą: 1.1. rowery przeznaczone do wypożyczania, 1.2. stacje rowerowe, 1.3. oprogramowanie obsługujące i monitorujące funkcjonowanie systemu, 1.4. zasady prawne i organizacja funkcjonowania systemu. 2. stacja rowerowa teren wraz ze zlokalizowanymi na nim urządzeniami do wypożyczania i zwrotu rowerów 3. panel element stacji rowerowej służący do komunikacji z klientem stacji; 4. stojak element stacji rowerowej służący do parkowania roweru; 5. infrastruktura istniejąca 16 istniejących stacji rowerowych o sumarycznej liczbie 16 paneli i 255 stojaków rowerowych oraz 170 rowerów stanowiących własność Zamawiającego; 6. infrastruktura nowa - 14 nowych stacji rowerowych o sumarycznej liczbie 14 paneli i 266 stojaków rowerowych oraz 182 rowery, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy; 7. klient osoba fizyczna korzystająca z PRM; 8. okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy, po upływie którego będą wystawiane faktury pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 1 S t r o n a

2 9. PEKA Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna; 10. Umowa niniejsza umowa. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i uruchomienie PRM oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy. 2. umowa obejmuje w szczególności: 2.1. Wykonanie i dostarczenie: Oprogramowania niezbędnego do obsługi PRM, w tym także wykonanie strony internetowej; Projektów: a) regulaminów i zasad określających warunki korzystania z PRM oraz prawa i obowiązki klientów, b) urządzeń stanowiących wyposażenie stacji rowerowej, c) roweru przeznaczonego do wypożyczania; Urządzeń stanowiących wyposażenie stacji rowerowych oraz rowerów, w tym: a) wyposażenie istniejącej infrastruktury (16 stacji rowerowych wyposażonych w 16 paneli, 255 stojaków rowerowych oraz 170 rowerów) w elektrozamki. Elektrozamki należy zamontować na stojakach rowerowych lub na rowerach. Ponadto należy wyposażyć istniejące stacje rowerowe w czytniki kart PEKA; b) 14 nowych stacji wyposażonych w 14 paneli, 266 stojaków rowerowych oraz 182 rowery. Nowa infrastruktura musi być wyposażona w elektrozamki (zamontowane na stojakach rowerowych lub rowerach). Ponadto należy wyposażyć nowe stacje rowerowe w czytniki kart zbliżeniowych oraz czytniki kart PEKA Uruchomienie PRM, w tym: uruchomienie istniejącej infrastruktury (16 istniejących stacji rowerowych wyposażonych w 16 paneli, 255 stojaków rowerowych oraz 170 rowerów); uruchomienie nowej infrastruktury (14 nowych stacji rowerowych wyposażonych w 14 paneli, 266 stojaków rowerowych oraz 182 rowery) Zarządzanie i utrzymywanie PRM, w zakresie: istniejącej infrastruktury (16 stacji rowerowych wyposażonych w 16 paneli, 255 stojaków rowerowych oraz 170 rowerów) - od dnia uruchomienia istniejącej infrastruktury do dnia r.; nowej infrastruktury (14 stacji rowerowych wyposażonych w 14 paneli, 266 stojaków rowerowych oraz 182 rowery) od dnia uruchomienia nowej infrastruktury do dnia r.; W ramach zarządzania PRM Wykonawca będzie m. in. zawierał umowy z klientami oraz reklamodawcami, dokonywał rozliczeń z klientami oraz z Zamawiającym, przekazywał raporty z funkcjonowania PRM, dokonywał napraw elementów PRM, relokacji rowerów oraz elementów stacji rowerowych, dbał o czystość elementów PRM, zapewniał pomieszczenia magazynowe w okresie zimowej przerwy w funkcjonowaniu PRM, prowadził Biuro Obsługi Klienta oraz stronę internetową, rozpatrywał skargi klientów. 3. Szczegółowy opis wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Umowy. 2 S t r o n a

3 3 PPRAWO OPCJI 1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji zamówienia podsystemu PRM w okresie od dnia uruchomienia nowej infrastruktury do dnia r. 2. Prawem opcji objęta jest dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie podsystemu wchodzącego w skład PRM obejmującego nie więcej niż 7 stacji rowerowych o sumarycznej liczbie 133 stojaków rowerowych oraz 91 rowerów. 3. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, który ma prawo złożyć pisemne zamówienie wykraczające poza wielkość dostaw i usług stanowiących zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji wymaga, aby Zamawiający złożył oświadczenie o woli skorzystania z prawa opcji co najmniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem podsystemu PRM. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. 4. Zamawiający przewiduje uzależnienie skorzystania z prawa opcji od przyznania dodatkowych środków finansowych w budżecie miasta na rozbudowę PRM. 5. Podsystem uruchomiony w następstwie skorzystania z prawa opcji musi być w pełni spójny z systemem PRM (podstawowym) zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym. 6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w 21 ust Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 4 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPROGRAMOWANIA 1. Realizując zakres Umowy wskazany w 2 pkt Wykonawca zobowiązany jest: 1.1. Zapewnić oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania, monitorowania i rozliczania PRM oraz zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Oprogramowanie musi zapewniać prawidłową obsługę istniejącej oraz nowej infrastruktury; 1.2. Przedłożyć oświadczenie, że jest właścicielem oprogramowania, o którym mowa w punkcie 1.1 lub, że dopełnił wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie uzyskania prawa do wykorzystywania tego oprogramowania dla celów funkcjonowania, monitorowania i rozliczania PRM w trakcie obowiązywania Umowy, w tym uzyskał w niezbędnym zakresie prawa licencyjne, jeśli takie są wymagane. 5 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA PROJEKTÓW 1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty dokumentów, o których mowa w 2 pkt lit. a) nie później niż 14 dni przed planowanym terminem uruchomienia istniejącej infrastruktury, o której mowa w 2 punkt Regulamin powinien zawierać co najmniej: ogólne zasady korzystanie z PRM, instrukcje rejestracji/rezygnacji z korzystania z PRM oraz wypożyczania i zwrotu rowerów, instrukcję postępowania w sytuacjach awaryjnych, tabelę opłat i informację o sposobie dokonywania opłat, informację o sposobie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji. 3 S t r o n a

4 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentów wymienionych w ust. 1 z ogólnymi zasadami wskazanymi w Załączniku nr 1 lub w przypadku zawarcia w nich zapisów rażąco naruszających interes klientów, Zamawiający ma prawo odmówić ich zatwierdzenia. Uwagi i zastrzeżenia do projektów dokumentów Zamawiający zgłosi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. 3. Odmowa zatwierdzenia, o której mowa w ust. 2 zobowiązuje Wykonawcę do dokonania zmian w dokumentach uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego i ponownego przedłożenia ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania uwag i zastrzeżeń Zamawiającego. 4. W przypadku gdy Wykonawca do dnia uruchomienia nie uzgodni ostatecznej wersji dokumentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z 24 pkt Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje rozwiązań projektowych, o których mowa w 2 pkt lit. b) i c) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. Szczegółowy opis wymagań w zakresie w/w projektów zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Propozycje rozwiązań projektowych należy dostarczyć Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format.pdf). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i zgłoszenia zastrzeżeń do propozycji rozwiązań projektowych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu. W przypadku niemożności dotrzymania tego terminu, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, a terminy dotyczące dalszych działań Wykonawcy ulegną przesunięciu o okres odpowiadający dodatkowemu okresowi uzgadniania propozycji projektowych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca dokona w projektach zmian uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego przekazania tych uwag przez Zamawiającego. 5. W przypadku braku uwag i zastrzeżeń do propozycji rozwiązań projektowych - o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie - Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia dostarczy projekty. 6. Projekty należy dostarczyć Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format.pdf). 7. Projekty winny być zaopatrzone w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 8. Miejscem przekazania projektów jest siedziba Zamawiającego. 7 WYMAGANIA W ZAKRESIE URUCHOMIENIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ORAZ JEJ DOSTOSOWANIA DO NOWEJ INFRASTRUKTURY 1. W celu uruchomienia istniejącej infrastruktury, Zamawiający przekaże ją protokolarnie Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Z chwilą podpisania protokołu przekazania, ryzyko utraty lub uszkodzenia przekazanego majątku Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wzór protokołu przekazania istniejącej infrastruktury jest Załącznikiem nr 3e do Umowy. 3. Wykaz lokalizacji przekazywanych przez Zamawiającego stacji rowerowych wraz z mapą określającą ich położenie zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. 4 S t r o n a

5 4. Przed uruchomieniem istniejącej infrastruktury Wykonawca: 4.1. We własnym zakresie zamontuje przekazane wyposażenie paneli, przy czym Zamawiający oświadcza, że okres gwarancji dla wyposażenia paneli upłynął; 4.2. Umieści na każdym panelu, w trzech językach: polskim, angielskim oraz niemieckim: a) informację o zasadach korzystania z PRM (w tym cennik), b) instrukcję rejestracji w systemie, wypożyczania rowerów, zwrotu rowerów, c) instrukcję postępowania w sytuacjach nietypowych np. przy awarii stacji, utracie roweru, w tym informację o sposobach kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, d) mapę z zaznaczonymi lokalizacjami stacji rowerowych PRM, e) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu PRM, np. o problemach technicznych. 5. Zamawiający pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do uruchomienia PRM w zakresie istniejącej infrastruktury oraz w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokona jego próbnego uruchomienia. 6. Wykonawca wyposaży istniejącą infrastrukturę w elektrozamki. Elektrozamki należy zamontować na wszystkich stojakach rowerowych lub na wszystkich rowerach i uruchomić najpóźniej w dniu uruchomienia nowej infrastruktury, przy czym przerwa w funkcjonowaniu istniejącej infrastruktury spowodowana montażem elektrozamków nie może być łącznie dłuższa niż 3 dni. 7. Wykonawca wyposaży istniejące stacje rowerowe w czytniki kart PEKA, opisane w ust. 5 Załącznika nr 1 do Umowy, najpóźniej w dniu uruchomienia nowej infrastruktury, przy czym przerwa w funkcjonowaniu istniejącej infrastruktury spowodowana montażem czytników kart PEKA nie może być łącznie dłuższa niż 3 dni. 8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów: stacji rowerowej oraz roweru, o których mowa w 2 pkt lit. b) i c) Wykonawca, w celu ujednolicenia wizerunku PRM, dostosuje szatę graficzną istniejącej infrastruktury do wytycznych zawartych w zatwierdzonych projektach nowej infrastruktury. Dostosowanie szaty graficznej istniejącej infrastruktury do nowych wytycznych nastąpi najpóźniej w dniu uruchomienia nowej infrastruktury. 8 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTARCZENIA NOWEJ INFRASTRUKTURY 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty lokalizacji 14 nowych stacji rowerowych w skali 1:500 lub 1:1000 (1 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej format.pdf) nie później niż 30 dni przed planowanym uruchomieniem nowej infrastruktury, zgodnie z 10 ust Zamawiający uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz pozwolenia dotyczące lokalizacji stacji rowerowych, o których mowa w ust. 1. W przypadku nieuzyskania pozwolenia na którąkolwiek z lokalizacji Zamawiający wyznaczy lokalizację zastępczą. W sytuacji nieuzyskania pozwolenia lub przedłużającego się okresu oczekiwania na pozwolenie wszelkie terminy dotyczące dalszych działań Wykonawcy ulegną przesunięciu o okres odpowiadający dodatkowemu okresowi uzgadniania lokalizacji. 3. Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy części nieruchomości wskazane pod lokalizacje stacji rowerowych, o których mowa w ust. 1, a także dopełnić wszelkich spraw formalnych związanych z udostępnieniem terenów nie będących jego własnością. 5 S t r o n a

6 9 1. Realizując zapis Umowy wskazany w 2 pkt lit. b) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 90 dni od daty podpisania Umowy zamontować i wyposażyć w niezbędne urządzenia 14 stacji rowerowych o sumarycznej liczbie 14 paneli i minimum 266 stojaków rowerowych oraz dostarczyć 182 rowery, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. 2. Dostarczone rowery muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż r.) i wolne od wad. 3. Wykonawca wyposaży nową infrastrukturę w elektrozamki. Elektrozamki należy zamontować na wszystkich stojakach rowerowych lub na wszystkich rowerach. 4. Wykonawca wyposaży nowe stacje rowerowe w czytniki kart PEKA, opisane w ust. 5 Załącznika nr 1 do Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest: 5.1. stosować materiały i konstrukcje odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie UE; 5.2. wykonać instalację i montaż elementów stacji rowerowych w sposób bezpieczny dla osób trzecich jak i pojazdów poruszających się w pobliżu; 5.3. po wykonaniu montażu stanowisk uporządkować teren, a wszelkie ubytki w nawierzchni powstałe wskutek montażu, uzupełnić materiałem tożsamym z usuniętym; 5.4. utrzymywać teren stacji w należytym porządku przez cały okres trwania Umowy. 10 WYMAGANIA W ZAKRESIE URUCHOMIENIA NOWEJ INFRASTRUKTURY 1. Realizując zapis Umowy wskazany w 2 pkt Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia nowej infrastruktury w terminie 93 dni od daty podpisania Umowy. 2. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do uruchomienia PRM w zakresie nowej infrastruktury oraz w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokona jego próbnego uruchomienia. 3. Warunkiem uruchomienia nowej infrastruktury jest wykonanie i protokolarne odebranie wszystkich zadań opisanych w 2 pkt. 2.1 oraz Umowy. 11 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I UTRZYMANIA PRM 1. Zarządzanie i utrzymanie PRM, o którym mowa w 2 pkt. 2.3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest realizować: 1.1. W odniesieniu do istniejącej infrastruktury od dnia uruchomienia istniejącej infrastruktury do r W odniesieniu do nowej infrastruktury od dnia uruchomienia nowej infrastruktury do r., przy czym możliwość wypożyczenia i zwrotu rowerów zapewniona będzie do r. 2. Zarządzanie i utrzymanie PRM Wykonawca jest zobowiązany realizować zgodnie z warunkami Umowy, w tym ze wskazaniami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz 6 S t r o n a

7 zgodnie z wymaganiami SIWZ i oświadczeniami woli zawartymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy. 3. W ramach zarządzania i utrzymania PRM Wykonawca zapewni pełną obsługę PRM w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi klientów i realizacji wynikających z Umowy obowiązków względem Zamawiającego W ramach zarządzania i utrzymywania PRM Wykonawca, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zobowiązany jest realizować zadania wymienione w Załączniku nr 1, w tym między innymi zawierać umowy wypożyczania rowerów z klientami oraz pobierać opłaty za wypożyczenie rowerów w okresie, o którym mowa w 20 pkt Wykonawca, najpóźniej 7 dni przed uruchomieniem PRM, otworzy w wybranym przez siebie banku rachunek bankowy, na który będą wpływały wyłącznie wszystkie opłaty pobierane od klientów PRM za zrealizowane podróże oraz opłaty z tytułu świadczenia usługi reklamowej, o której mowa w 16 Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek wszelkich pozyskiwanych od klientów opłat za zrealizowane podróże oraz opłat z tytułu świadczenia usługi reklamowej, o której mowa w 16 Umowy uwzględniając podział okresu rozliczeniowego na dwa następujące okresy: 3.1. od 1-go do 15 dnia każdego miesiąca; 3.2. od 16-go do ostatniego dnia każdego miesiąca. 4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 powinny być przekazywane nie później niż w piątym dniu kalendarzowym po upływie każdego okresu, o którym mowa w pkt. 3.1 i 3.2. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień uznania kwotą rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie operacji przelewu. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 5 dnia kalendarzowego po upływie każdego z okresów, o którym mowa w pkt. 3.1 i 3.2 pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania PRM: 5.1. liczbę klientów, którzy przystąpili do PRM oraz liczbę klientów, którzy wystąpili z PRM; 5.2. dzienną i sumaryczną statystykę liczby podróży zrealizowanych w PRM w poszczególnych przedziałach czasowych; 5.3. dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów z opłat za korzystanie z PRM; 5.4. wysokość osiągniętych przychodów netto z tytułu świadczenia usługi reklamowej. 6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania w imieniu Zamawiającego rejestrów sprzedaży na potrzeby rozliczenia przez Zamawiającego podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu do 5 dnia kalendarzowego po upływie każdego okresu o którym mowa w pkt. 3.1 i rejestru faktur VAT z tytułu świadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi najmu powierzchni reklamowej; 6.2. rejestru faktur VAT z tytułu świadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi wypożyczania rowerów; 6.3. rejestru sprzedaży niefakturowanej z tytułu świadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi wypożyczania rowerów. 7. Zamawiający zastrzega, że rejestry: 7 S t r o n a

8 7.1. faktur powinny zawierać co najmniej dane dotyczące nr faktury, jej daty, przedmiotu sprzedaży, daty sprzedaży, daty powstania obowiązku podatkowego, danych nabywcy, wartości sprzedaży brutto, wartości sprzedaży opodatkowanej w rozbiciu na poszczególne stawki oraz kwoty netto, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, sumy podatku; 7.2. sprzedaży niefakturowanej powinien zawierać co najmniej dane dotyczące numeru kolejnego sprzedaży niefakturowanej, przedmiotu sprzedaży, daty rejestracji, daty powstania obowiązku podatkowego, wartości sprzedaży brutto, wartości sprzedaży opodatkowanej w rozbiciu na poszczególne stawki oraz kwoty netto, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, sumy podatku; 7.3. spełniać będą wymogi określone w każdorazowo ogłoszonym akcie prawnym w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, dla poszczególnych form zapłaty. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że wraz z rejestrami przekazywać będzie Zamawiającemu kopie wystawionych przez siebie faktur VAT, dokumentujących świadczone w imieniu i na rzecz Zamawiającego usługi. 9. W okresie, w którym realizowane będzie zarządzanie i utrzymanie PRM przez Wykonawcę, Zamawiający planuje wdrożyć oprogramowanie umożliwiające integrację PRM z kartą PEKA. W tym celu Wykonawca w ramach zarządzania i utrzymania PRM zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za wdrożenie oprogramowania, w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 13 INNE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON 1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy wykonać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami Umowy, w tym także z wymogami zawartymi w załącznikach do Umowy oraz w SIWZ, a także: 1.1. zapewnić odpowiednią ilość spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, w celu właściwego przygotowania dostaw i realizacji Umowy; 1.2. zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt: serwis i naprawy wszystkich elementów wyposażenia PRM oprogramowania, elementów stacji rowerowych oraz rowerów, w tym także usunąć wszystkie usterki elementów istniejących stacji rowerowych i rowerów, które powstały przed podpisaniem protokołu, stanowiącego załącznik nr 3e do Umowy, pomieszczenia magazynowe dla rowerów oraz elementów stacji rowerowych, w tym także części zamiennych PRM, w okresie od r. do momentu protokolarnego przekazania Zamawiającemu PRM zgodnie z 19. utrzymanie rowerów i stacji rowerowych w należytym stanie estetycznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów; 1.3. dokonywać rozliczeń z klientami, w tym w również rozliczeń końcowych (także z tytułu wniesionych opłat inicjalnych), chyba że przed zakończeniem wykonywania Umowy strony zgodnie postanawiają inaczej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego utrzymywania wymaganej liczby rowerów do dyspozycji klientów, tj.: do momentu uruchomienia nowej infrastruktury minimalnie 160 sztuk, natomiast od momentu uruchomienia nowej infrastruktury minimalnie 330 sztuk. W przypadku kradzieży bądź zniszczenia rowerów, obowiązek dostarczenia nowych rowerów - 8 S t r o n a

9 na własny koszt - spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie rowery funkcjonujące w PRM stanowią własność Zamawiającego W przypadku, gdy liczba utraconych rowerów w ciągu miesiąca nie będzie większa niż 5, stan rowerów powinien być uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia stwierdzenia braku roweru w systemie; 2.2. W przypadku, gdy liczba rowerów utraconych w ciągu miesiąca będzie większa niż 5, stan rowerów powinien być uzupełniony najpóźniej do 30 dni od dnia stwierdzenia braku roweru w systemie. 3. Terminy podane w ust. 2 mogą być za zgodą Zamawiającego wydłużone w sytuacji, gdy w krótkim okresie czasu doszłoby do utraty większej liczby rowerów, a Wykonawca w związku z powyższym dokonał oficjalnego zgłoszenia tego faktu na policji. 4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany lokalizacji stacji rowerowych (maksymalnie 3 w danym roku kalendarzowym) lub tylko stojaków rowerowych (maksymalnie 45 w danym roku kalendarzowym) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług i realizacją dostaw objętych umową. 2. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług i realizacją dostaw objętych umową z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 zł, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim i za szkody wyrządzone Zamawiającemu w mieniu powierzonym w celu realizacji Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zawierać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania Umowy, a w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ważne ubezpieczenie OC i będzie przedkładał kolejne, z chwilą zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia (kopia polisy stanowi załącznik do Umowy) Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 2. Bazy danych osobowych klientów, pozyskiwane w procesie zawierania umów z klientami, będą traktowane przez Wykonawcę jako materiały poufne i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. 3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe klientów tylko i wyłącznie w zakresie: nazwiska i imiona, adres zamieszkania/zameldowania, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, adres , numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty PEKA. 4. Baza danych osobowych klientów zostanie przekazana Wykonawcy przez dotychczasowego operatora PRM niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 9 S t r o n a

10 do przekazania bazy nowemu operatorowi PRM nie później niż w dniu protokolarnego przekazania PRM Zamawiającemu zgodnie z Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie przez Wykonawcę usługi reklamowej na rowerach oraz na panelach w okresie zarządzania i utrzymywania PRM, pod warunkiem przestrzegania zasad opisanych w niniejszym paragrafie Umowy o świadczenie usługi reklamowej z reklamodawcami będzie zawierać Wykonawca działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa; 1.2. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz pozwolenia oraz poniesie wszelkie koszty związane z umieszczeniem reklam na panelach stacji rowerowych przychody uzyskane z tytułu umów zawartych z reklamodawcami w okresie zarządzania i utrzymywania PRM, Wykonawca przekazywać będzie na rachunek Zamawiającego, o którym mowa w 12 ust. 2 Umowy oraz zgodnie z zasadami określonymi w 12 ust. 3 i 4; 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu wysokości osiągniętych przez Wykonawcę przychodów netto z tytułu umów zawartych z reklamodawcami w każdym okresie o którym mowa w 12 pkt. 3.1 i 3.2, w ramach raportów, o których mowa w 12 ust. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 1 egz. (w oryginale) każdej Umowy, o której mowa w pkt. 1.1 w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim przedmiotowych informacji. 2. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia reklamowa wynosi 2,0 m 2 dla każdej stacji rowerowej oraz 1,0 m 2 dla każdego roweru z zachowaniem zasad wskazanych w Załączniku nr Zamawiający zabrania umieszczania reklam o treści sprzecznej z polskim prawem, które naruszają dobra osobiste osób trzecich, a szczególności reklam: 3.1. zawierających treści: a) powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych, b) dyskryminujące ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, c) propagujące przemoc, d) o cechach pornograficznych; 3.2. wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu; 3.3. napojów alkoholowych, a także: a) produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego, b) przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem. 4. Za dochowanie niniejszego postanowienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 10 S t r o n a

11 5. W przypadku umieszczenia reklam o treści naruszającej postanowienia zawarte w ust. 3, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do usunięcia przedmiotowych reklam w terminie 24 godzin od momentu doręczenia powiadomienia, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający zleci usunięcie reklam na koszt Wykonawcy oraz naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z 24 pkt Stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca dwukrotnie naruszył postanowienia ust. 3 jest warunkiem rozwiązującym umowę w zakresie uregulowanym w 16. Z chwilą rozwiązania Umowy w zakresie uregulowanym w 16 wyłącznie uprawnionym do pobierania należności z tytułu świadczenia usług reklamowych będzie Zamawiający. W takim wypadku wynagrodzenie, o którym mowa w 21 pkt. 1.3 lit. b) nie przysługuje Wykonawcy Wykonawca ma prawo do rozbudowy systemu, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozbudowy systemu. W przypadku uruchomienia dodatkowych stacji należy doposażyć system w nowe rowery w ilości nie mniejszej niż 30% nowych stojaków rowerowych. 18 ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt nastąpi na podstawie protokołu przekazania oprogramowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3a do Umowy. 2. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt lit. a), b), c) nastąpi na podstawie protokołów odbioru projektów, których wzory stanowią Załączniki nr 3b, 3c oraz 3d do Umowy. 3. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt nastąpi na podstawie protokołu po dokonaniu przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego próbnego uruchomienie PRM (w zakresie istniejącej infrastruktury) przy braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego odnośnie poprawności funkcjonowania PRM. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3f do Umowy. 4. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt lit. b) nastąpi na podstawie protokołu odbioru nowej infrastruktury, którego wzór stanowi Załącznik nr 3g do Umowy. 5. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt nastąpi na podstawie protokołu po dokonaniu przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego próbnego uruchomienie PRM (w zakresie nowej infrastruktury oraz jej kompatybilności z istniejącą infrastrukturą) przy braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego odnośnie poprawności funkcjonowania PRM. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3h do Umowy. 6. W razie stwierdzenia podczas któregokolwiek z odbiorów wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad przedmiotu Umowy. 7. Protokoły, o których mowa w ust. 3 oraz 5 będą stanowiły podstawę wystawienia faktur, o których mowa w 22 ust W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wad, podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły protokoły odbioru poprawionego i wolnego od wad przedmiotu Umowy. 11 S t r o n a

12 19 1. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu PRM w stanie technicznym umożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie, pogorszonym jedynie o zużycie będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji. Z czynności przekazania strony sporządzą protokół. 2. Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych - przed upływem okresu o którym mowa w 20 ust. 1 - powiadomić Zamawiającego o gotowości do przekazania PRM. 3. Strony powołają, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o którym mowa w ust. 2, komisję, która zakończy pracę i sporządzi protokół w ostatnim dniu okresu, o którym mowa w 20 ust W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 1, Zamawiający ma prawo jednostronnie, we własnym zakresie dokonać ustaleń zakresu koniecznych remontów lub napraw PRM oraz zlecić ich wykonanie na koszt Wykonawcy. Zakres prac zostanie wykazany w protokole przekazania. 20 TERMINY WYKONANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia roku, z możliwością odstąpienia od niej na zasadach określonych w Ustala się następujący harmonogram wykonania przedmiotu Umowy: 2.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w 2 pkt do dnia.. roku, (Ostateczna data zostanie wpisana do Umowy przed jej podpisaniem realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 2 pkt winna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy); 2.2. Dostarczenie Zamawiającemu projektów, o których mowa w 2 pkt lit. a) w terminach opisanych w 5; 2.3. Dostarczenie Zamawiającemu projektów, o których mowa w 2 pkt lit. b) i c) w terminach opisanych w 6; 2.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w 2 pkt lit. a) oraz pkt do dnia.. roku, (Ostateczna data zostanie wpisana do Umowy przed jej podpisaniem realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 2 pkt lit. a) oraz pkt winna nastąpić w ciągu 20 dni od daty zawarcia Umowy); 2.5. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w 2 pkt lit. b) do dnia.. roku, (Ostateczna data zostanie wpisana do Umowy przed jej podpisaniem realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 2 pkt lit. b) winna nastąpić wciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy); 2.6. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w 2 pkt do dnia.. roku, (Ostateczna data zostanie wpisana do Umowy przed jej podpisaniem realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 2 pkt winna nastąpić wciągu 93 dni od daty zawarcia Umowy); 2.7. Świadczenie usług, o których mowa w 2 pkt. 2.3: a) W odniesieniu do istniejącej infrastruktury od dnia uruchomienia istniejącej infrastruktury do r., 12 S t r o n a

13 b) W odniesieniu do nowej infrastruktury od dnia uruchomienia nowej infrastruktury do r. 3. Nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy przez Zamawiającego części nieruchomości, o których mowa w 8 ust. 3 będzie obowiązywało przez cały okres trwania Umowy. 4. Udostępnienie Wykonawcy przez Zamawiającego istniejącej oraz nowej infrastruktury będzie obowiązywało przez cały okres trwania Umowy. 21 WYNAGRODZENIE 1. Z tytułu wykonania zamówienia podstawowego Strony ustalają wynagrodzenie na które składają się: 1.1. wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w 2 pkt , lit a) lit. a) oraz w kwocie brutto...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100); 1.2. wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w 2 pkt lit. b) i c), lit. b) oraz w kwocie brutto...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100), gdzie wynagrodzenie za dostawę i uruchomienie jednej stacji składającej się z 1 panelu oraz 19 stojaków wraz z 13 rowerami wynosi: brutto...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100); 1.3. wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 2 pkt. 2.3 w wysokości określonej odrębnie w każdym okresie rozliczeniowym. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym stanowić będzie sumę: a) kwoty należności pobranych przez Wykonawcę od klientów PRM za zrealizowane podróże w systemie podstawowym w danym okresie rozliczeniowym oraz, b) kwoty przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowych na rowerach oraz na panelach lub innych urządzeniach wyposażenia stacji rowerowych systemu podstawowego w danym okresie rozliczeniowym, przy czym maksymalna wysokość tego wynagrodzenia może wynieść zł netto + VAT i po przekroczeniu tej kwoty wynagrodzenie nie będzie dalej wypłacane, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 2 pkt Z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji Strony ustalają wynagrodzenie na które składają się: 2.1. wynagrodzenie z tytułu dostawy i uruchomienia podsystemu PRM zostanie obliczone proporcjonalnie do wielkości zamówienia w oparciu o wynagrodzenie za jedną stację składającą się z 1 panelu oraz 19 stojaków wraz z 13 rowerami, które wynosi brutto 13 S t r o n a

14 ...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100). Maksymalna wysokość tego wynagrodzenia może wynieść brutto...zł (słownie:... złotych 00/100), w tym: netto:... zł (słownie:... złotych 00/100), plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia Umowy podatek VAT wynosi 23 %, czyli... zł (słownie:... złotych 00/100); 2.2. wynagrodzenie z tytułu zarządzania i utrzymania podsystemu PRM w wysokości określonej odrębnie w każdym okresie rozliczeniowym. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym stanowić będzie sumę: c) kwoty należności pobranych przez Wykonawcę od klientów PRM za zrealizowane podróże w podsystemie PRM w danym okresie rozliczeniowym oraz, d) kwoty przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowych na rowerach oraz na panelach lub innych urządzeniach wyposażenia stacji rowerowych podsystemu PRM w danym okresie rozliczeniowym, przy czym maksymalna wysokość tego wynagrodzenia może wynieść ,00 zł netto + VAT i po przekroczeniu tej kwoty wynagrodzenie nie będzie dalej wypłacane, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zarządzania i utrzymania podsystemu PRM do dnia r Zapłata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 2. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt Wykonawca wystawi dwie odrębne faktury: pierwszą za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 2 pkt , lit. a), lit. a) oraz 2.2.1, drugą za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 2 pkt lit. b) i c), lit. b) oraz Podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły protokoły uruchomienia istniejącej infrastruktury (dla pierwszej faktury) oraz nowej infrastruktury (dla drugiej faktury). 3. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 pkt. 2.3 Wykonawca wystawiać będzie faktury miesięcznie, do 7 dnia po upływie danego okresu rozliczeniowego. Podstawę do wystawienia faktur będą stanowić protokoły potwierdzenia wykonania usługi. 4. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu wykonania usługi jest dostarczenie raportów, o których mowa w 12 ust. 5 oraz otrzymanie środków finansowych zgodnie z 12 ust. 3 i 16 pkt Wykonawca wystawi faktury na Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań. 6. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w Banku.. nr.. w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 7. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP S t r o n a

15 23 KONTROLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy określonego w 2 pkt Kontrola będzie polegała m. in. na: 2.1. Sprawdzaniu sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych i czystości elementów wyposażenia stacji rowerowych; 2.2. Sprawdzaniu liczby rowerów dostępnych w systemie; 2.3. Sprawdzaniu realizacji innych warunków Umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego z wymaganiami Umowy funkcjonowania PRM; 2.4. Sprawdzaniu zasadności i sposobu załatwiania reklamacji klientów na działania Wykonawcy dotyczące zarządzania i utrzymania PRM; 2.5. Sprawdzaniu prawidłowości działania Biura Obsługi Klienta; 2.6. Sprawdzaniu prawidłowości działania systemu rozliczeń; 2.7. Sprawdzaniu terminowości dokonywania wpłat należności przysługujących Zamawiającemu. 3. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia przez Wykonawcę wymagań Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznaczy termin ich usunięcia. Udokumentowane nieprawidłowości mogą stanowić podstawę do naliczenia kar umownych według zasad określonych w KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 1.1. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% sumy wynagrodzenia brutto określonego w 21 pkt. 1.1 i 1.2; 1.2. Za zwłokę w uruchomieniu PRM w zakresie określonym w 2 ust w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 21 pkt. 1.1, za każdy dzień zwłoki; 1.3. Za zwłokę w uruchomieniu PRM w zakresie określonym w 2 ust w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 21 pkt. 1.2, za każdy dzień zwłoki; 1.4. Za nie zapewnienie zgodnego z warunkami Umowy funkcjonowania PRM lub niezgodne z wymaganiami realizowanie zarządzania systemem PRM za każde uchybienie w wysokości 0,05% sumy wynagrodzenia brutto określonego w 21 pkt. 1.1 i 1.2 Umowy; 1.5. Za nie zapewnienie jakości obsługi zgodnie z oświadczeniami woli zawartymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy w wysokości: a) za niezapewnienie relokacji rowerów zgodnie z zapewnieniem zawartym w formularzu ofertowym ,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, b) za niezapewnienie całodobowej obsługi BOK (przy pomocy połączenia telefonicznego i poczty elektronicznej zgodnie z zapewnieniem zawartym w formularzu ofertowym ,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 15 S t r o n a

16 c) za nierozpatrywanie skarg zgodnie z zapewnieniem zawartym w formularzu ofertowym ,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 25 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie..., w kwocie...co stanowi 3 % sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 21 ust. 1 i 2 Umowy. 2. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę należytego zabezpieczenia Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia Umowy i uznania przez Zamawiającego jej należytego wykonania. 3. Kwota zabezpieczenia podlega oprocentowaniu w wysokości obowiązującej dla rachunków bieżących w... (zapisy w ust. 3 dotyczą zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu). 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna: gwarancja/ poręczenie*... na kwotę...zł (równa 100% sumy zabezpieczenia ), będąca gwarancją/poręczeniem* zgodnego z umową wykonania Umowy, ważna będzie od dnia... (umowny termin zawarcia Umowy) do dnia..., (dzień o którym mowa 20 ust dni). 5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji/ poręczenia*... Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji/ poręczenia* a w razie nie przedstawienia Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości podanej w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystane przez Zamawiającego na realizację zgodnego w umową wykonania tych prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Zamiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. * niepotrzebne skreślić UWAGA! Postanowienia niniejszego paragrafu zostaną uściślone w momencie zawierania Umowy z Wykonawcą wygrywającym przetarg. 26 PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej i nie podlegającej wypowiedzeniu na PRM (z wyjątkiem oprogramowania, o którym mowa w 2 pkt ), na czas nieokreślony, od dnia odbioru przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym 16 S t r o n a

17 mowa w 21 pkt. 1.1 i 1.2 Umowy, na korzystanie z PRM zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja ta nie wygasa wskutek zakończenia realizacji niniejszej Umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, od dnia odbioru przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 21 pkt. 1.1, na korzystanie z oprogramowania służącego do funkcjonowania, monitorowania i rozliczania PRM, na trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części celem rozwoju PRM w szczególności poprzez wprowadzenie kolejnych stacji rowerowych. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy projektów, o których mowa w 2 pkt lit b) i c) z chwilą odbioru przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w 21 pkt Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. 27 ODSTĄPIENIE/WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić/ wypowiedzieć Umowę z powodu istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia/ wypowiedzenia Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: a) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy, b) gdy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia/wypowiedzenia Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, z wyłączeniem odszkodowania i kar umownych. 4. Odstąpienie/ wypowiedzenie Umowy musi nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od zajścia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 5. Strony Umowy w terminie 30 dni od skutecznego odstąpienia/wypowiedzenia Umowy dokonają wzajemnego rozliczenia z wykonanej części Umowy. 28 SIŁA WYŻSZA 1. Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za nie wypełnianie swoich zobowiązań zawartych w Umowie z powodu siły wyższej wyłącznie w okresie jej trwania. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. 3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. 17 S t r o n a

18 4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje. 29 PODWYKONAWCY 1. Strony ustalają, że następujące część zamówienia zostanie powierzona do realizacji podwykonawcy (-om): 2. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem Umowy. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-ów) i jego (ich) pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia, zaniedbania jego własnych pracowników. * Zapis zostanie wprowadzony do umowy w przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców 30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności) Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 1.1. Ze strony Zamawiającego:... tel ze strony Wykonawcy:... tel Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie: 1.1. W przypadku nieuzyskania pozwolenia lub przedłużającego się okresu oczekiwania na pozwolenie dotyczące danej lokalizacji stacji rowerowej; 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w innych, niż określone w ust. 1 sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 3. Ustala się, że nie stanowi zmiany Umowy: 3.1. Zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego; 3.2. Zmiana adresu Wykonawcy lub Zamawiającego; 3.3. Zmiana osób wskazanych w S t r o n a

19 4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Integralną częścią Umowy są Załączniki nr 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 4, Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 3. Spory mogące wynikać przy wykonaniu Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Lokalizacje stacji rowerowych Załącznik nr 3a Protokół przekazania oprogramowania do obsługi PRM Załącznik nr 3b Protokół przekazania projektu dokumentów określających zasady korzystania z PRM oraz prawa i obowiązki klientów Załącznik nr 3c Protokół przekazania projektu urządzeń stanowiących wyposażenie stacji rowerowej Załącznik nr 3d Protokół przekazania projektu roweru Załącznik nr 3e Protokół przekazania istniejącej infrastruktury Załącznik nr 3f Protokół potwierdzający uruchomienie istniejącej infrastruktury Załącznik nr 3g Protokół przekazania nowej infrastruktury Załącznik nr 3h Protokół potwierdzający uruchomienie nowej infrastruktury Załącznik nr 3i Protokół potwierdzający wykonanie usługi Załącznik nr 3j Protokół odbioru końcowego infrastruktury PRM Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Kopia polisy ubezpieczeniowej ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 19 S t r o n a

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: Miastem Poznań, reprezentowanym przez Bogusława Bajońskiego Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY .., 1 DEFINICJE

WZÓR UMOWY .., 1 DEFINICJE WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-000-14-40, REGON 631257822, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.../TT-5/6/13 - WZÓR zwana dalej umową zawarta w dniu...2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (03-461), ul. Ratuszowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RAP.272.28.2014

Umowa Nr RAP.272.28.2014 RAP.272.28.2014 załącznik nr 5 do SIWZ Umowa Nr RAP.272.28.2014 Zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, .., zwanego dalej Wykonawcą.

Umowa nr. ... Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, .., zwanego dalej Wykonawcą. Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr. zawarta dnia w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą

Umowa nr..... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr.. zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 4/6,71-460 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo