Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W UPROSZCZONYM PLANIE PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH " SP

2 Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabel Plan projektu jest jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, zwanego dalej wnioskiem. Informacje przedstawione we wniosku i w załącznikach do wniosku, w tym w planie projektu, stanowią podstawę oceny technicznej i ekonomicznej gospodarstwa. Wykaz tabel w Pełnym planie projektu 1. Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego. 1.1.Powierzchnia gruntów ornych, plantacji wieloletnich i sadów w gospodarstwie Powierzchnia trwałych użytków zielonych w gospodarstwie. 2. Wyposażenie gospodarstwa rolnego w środki trwałe. 2.1.Budynki i budowle. 2.2.Maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym stan istniejący. 2.3.Maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym - stan docelowy. 2.4.Pozostałe inwestycje. 3. Produkcja roślinna. 3.1.Użytkowanie gruntów. 4. Produkcja zwierzęca. 4.1.Przeliczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) stan wyjściowy. 4.2.Obliczenie zawartości azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym na 1 ha użytków rolnych stan wyjściowy. 4.3.Przeliczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) stan docelowy. 4.4.Obliczenie zawartości azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym na 1 ha użytków rolnych stan docelowy. Na stronie tytułowej należy posługiwać się takimi samymi danymi jak we wniosku. Wnioskodawca wpisuje imię i nazwisko, adres gospodarstwa. 2

3 Przy wypełnianiu planu projektu należy przyjąć, że stan istniejący stan na dzień składania wniosku; stan wyjściowy stan w okresie 12 miesięcy, licząc od momentu podjęcia przez wnioskodawcę prowadzenia gospodarstwa. Dane wyjściowe dla wnioskodawcy, który prowadzi gospodarstwo rolne krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od momentu podjęcia prowadzenia gospodarstwa, uwzględniają dane rzeczywiste i planowane. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o uwzględnienie okresów, w których nie prowadził gospodarstwa rolnego, nie uwzględnia w planie projektu danych z okresu poprzedzającego okres/y wyłączenia; stan docelowy stan w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu pięciu lat od momentu rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa; jeżeli ze względu na okresy wyłączenia, tj. okresy, w których wnioskodawca nie prowadził gospodarstwa, termin 5 lat liczony od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa, został przekroczony w chwili składania wniosku lub zostanie przekroczony w okresie 12 miesięcy po dacie złożenia wniosku, stan docelowy jest tożsamy ze stanem wyjściowym lub istniejącym; dla produkcji zwierzęcej uwzględnia się stan średnioroczny. Wszelkie załączniki do planu projektu powinny być opatrzone nazwą, datą sporządzenia oraz podpisem wnioskodawcy lub pełnomocnika. 1. Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego 1.1. Powierzchnia gruntów ornych, plantacji wieloletnich i sadów w gospodarstwie Powierzchnię gruntów ornych, plantacji wieloletnich oraz sadów należy podać z uwzględnieniem gruntów własnych i dzierżawionych/użyczonych w poszczególnych klasach bonitacyjnych według stanu na dzień sporządzania wniosku (w części Stan istniejący ) oraz planowanego stanu docelowego (w części Stan docelowy ). Wnioskodawca wpisuje w tabeli dane dotyczące powierzchni w hektarach fizycznych. Aby uzyskać wielkości w hektarach przeliczeniowych należy sumę powierzchni gruntów ornych, plantacji wieloletnich i sadów w gospodarstwie przemnożyć przez współczynnik z kolumny Współczynniki, właściwy dla danej klasy bonitacyjnej gleb, i wpisać wynik w kolumnie Razem ha przeliczeniowe. W wierszu Ogółem należy zsumować pozycje z wiersza Razem, dotyczące wyrażonej w hektarach fizycznych powierzchni gruntów ornych, plantacji wieloletnich i sadów w gospodarstwie oraz zsumować powierzchnię hektarów przeliczeniowych w kolumnie Razem ha przeliczeniowe Powierzchnia trwałych użytków zielonych w gospodarstwie Powierzchnię trwałych użytków zielonych należy podać z uwzględnieniem gruntów własnych i dzierżawionych/użyczonych w poszczególnych klasach bonitacyjnych według stanu na dzień sporządzania wniosku oraz stanu docelowego. Wnioskodawca wpisuje w tabeli dane dotyczące powierzchni w hektarach fizycznych. Za trwałe użytki zielone uważane są łąki i pastwiska oznaczone w rejestrze gruntów jako użytki zielone. 3

4 2. Wyposażenie gospodarstwa rolnego w środki trwałe 2.1. Budynki i budowle W tabeli, w odpowiednich rubrykach, należy wpisać budynki, które w momencie składania wniosku istnieją w gospodarstwie (stan istniejący) oraz te, które będą wchodziły w skład gospodarstwa po realizacji projektu (stan docelowy). Należy wyszczególnić wszystkie murowane oraz lekkie budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie, wpisując w odpowiednich kolumnach: - rodzaj budynku/budowli; - rok budowy; - powierzchnię budynku (w m 2 ); - liczbę stanowisk dla zwierząt lub pojemność (w przypadku np. zbiorników na gnojówkę czy gnojowicę). W przypadku, gdy liczba wierszy w tabeli nie pozwoli na wpisanie wszystkich budynków i budowli w gospodarstwie, należy sporządzić załącznik do tabeli 2.1.Budynki i budowle w takim samym układzie, bądź dodać wiersze w tabeli jeżeli plan projektu wypełniany jest w wersji elektronicznej. Podobny schemat postępowania należy przyjąć w przypadku budynków i budowli, które określa się w tabeli, w części dotyczącej stanu docelowego w gospodarstwie Maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym stan istniejący Jest to spis maszyn i urządzeń w gospodarstwie sporządzony według stanu na dzień składania wniosku. Należy uwzględnić tylko te maszyny i urządzenia, które są związane z produkcją rolną. W kolumnach stan techniczny proponuje się wpisywać: dobry, średni, zły, na podstawie stanu faktycznego maszyny/urządzenia. W tabeli należy wpisać: rodzaj maszyny z podaniem marki i typu, rok produkcji, stan techniczny na dzień składania wniosku. W przypadku, gdy liczba wierszy w tabeli nie pozwoli na wpisanie wszystkich maszyn i urządzeń istniejących w gospodarstwie, należy sporządzić załącznik do tabeli 2.2. Maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym stan istniejący w takim samym układzie, bądź dodać wiersze w tabeli jeżeli plan projektu wypełniany jest w wersji elektronicznej Maszyny i urządzenia w gospodarstwie rolnym stan docelowy W tabeli należy wyszczególnić wszystkie maszyny i urządzenia, związane z produkcją rolną, które będą istniały w gospodarstwie w okresie uznanym za docelowy. Jeśli liczba wierszy w tabeli nie wystarczy na wpisanie wszystkich maszyn i urządzeń w gospodarstwie, należy sporządzić załącznik do tabeli w analogicznym układzie, bądź dodać wiersze w tabeli jeżeli plan projektu wypełniany jest w wersji elektronicznej. 4

5 2.4. Pozostałe inwestycje W tabeli należy wpisać inwestycje realizowane w gospodarstwie poza projektem, zarówno te realizowane z udziałem środków publicznych, jak i te ze środków własnych. 3. Produkcja roślinna 3.1. Użytkowanie gruntów W tabeli należy wpisać podstawowe informacje o strukturze produkcji roślinnej, dotyczące powierzchni upraw w stanie wyjściowym oraz docelowym, w tym powierzchnie poszczególnych upraw na gruntach ornych z podziałem na uprawy towarowe i pastewne (z uwzględnieniem łąk i pastwisk przemiennych) oraz powierzchnie trwałych użytków zielonych (TUZ) z ewentualnym podziałem na łąki i pastwiska. W przypadku, gdy liczba wierszy nie jest wystarczająca dla wyszczególnienia wszystkich rodzajów produkcji należy sporządzić załącznik do tabeli 3.1. Użytkowanie gruntów, bądź dodać wiersze w tabeli jeżeli plan projektu wypełniany jest w wersji elektronicznej. 4. Produkcja zwierzęca 4.1 Przeliczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) stan wyjściowy W tabeli należy wpisać liczbę zwierząt (stan średnioroczny) według gatunków i grup wiekowych oraz systemu utrzymania. W przypadku, gdy gatunek/grupa wiekowa zwierząt nie została wymieniona w tabeli, liczbę DJP tych zwierząt wylicza się w pozycji inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb. Zaleca się by wyliczenie stanu średniorocznego zwierząt dokonywane było na podstawie obrotu stada. Definicje do obrotu stada a. stan przelotowy, przelotowość liczba zwierząt, które przebywały w danej grupie technologicznej w ciągu roku b. stan średnioroczny średnia liczba zwierząt w poszczególnych grupach technologicznych w ciągu roku 5

6 Obliczanie sztuk przelotowych a. dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej co najmniej rok: stan początkowy + stan końcowy przelotowość = 2 b. dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej krócej niż rok: przelotowość = sprzedaż + przeklasowanie + ½ padnięć i ubojów + z konieczności stan końcowy - stan początkowy Obliczenie stanów średniorocznych a. dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej co najmniej rok: stan początkowy + stan końcowy stan średnioroczny = przelotowość = 2 b. dla zwierząt przebywających w danej grupie technologicznej krócej niż rok: przelotowość x ilość miesięcy przebywania w grupie stan średnioroczny = 12 Sprawdzanie poprawności obliczeń: stan początkowy + przychody = stan końcowy + rozchody Ustalenie stanu DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) stan średnioroczny x współczynnik przeliczeniowy na DJP = liczba DJP Liczbę DJP w gospodarstwie wylicza się mnożąc średnioroczną liczbę zwierząt w gospodarstwie według systemu utrzymania przez odpowiedni współczynnik przeliczeniowy sztuk zwierząt na DJP. Uzyskane wartości wpisuje się odpowiednio w kolumnie Liczba DJP w gospodarstwie według systemu utrzymania. W wersji elektronicznej przeliczenie liczby zwierząt w gospodarstwie na DJP następuje automatycznie. Wartości współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt na Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP) 1 zgodne są z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573). Dane wyliczane w tej tabeli pozwolą odpowiednio zaplanować wielkość płyty obornikowej albo pojemność zbiornika na gnojówkę/gnojowicę. Nawozy naturalne 2 należy przechowywać w pomieszczeniach inwentarskich (np. na głębokiej ściółce), na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do 2 1 Podstawą dla określenia 1 Dużej Jednostki Przeliczeniowej jest krowa o wadze 500 kg. 2 Obornik, gnojówka, gnojowica, odchody zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem odchodów pszczół i zwierząt futerkowych, bez dodatków innych substancji oraz guano, przeznaczone do rolniczego wykorzystania. 6

7 gruntu oraz posiadających instalację odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorników lub w szczelnych zbiornikach. Powierzchnia/pojemność urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych powinna umożliwić przechowywanie tych nawozów, przez co najmniej 4 miesiące, a na obszarach szczególnie narażonych - przez co najmniej 6 miesięcy. Minimalne powierzchnie/pojemności urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych: System utrzymania Minimalna powierzchnia /pojemność urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w zależności od okresu ich składowania: zwierząt 6 miesięcy - na obszarach 4 miesiące - na pozostałych szczególnie narażonych 3 (OSN) obszarach na ściółce płyta obornikowa 3,5 m 2/ DJP płyta obornikowa 2,5 m 2/ DJP zbiornik na gnojówkę 3,0 m 3/ DJP zbiornik na gnojówkę 2,0 m 3/ DJP dla drobiu: płyta obornikowa 1,6 m 2/ DJP zbiornik na gnojówkę 0,25 m 3/ DJP dla drobiu: płyta obornikowa 1,1 m 2/ DJP zbiornik na gnojówkę 0,2 m 3/ DJP dla koni: płyta obornikowa 3,5 m 2/ DJP dla koni: płyta obornikowa 2,5 m 2/ DJP zbiornik na gnojówkę 1,5 m 3/ DJP zbiornik na gnojówkę 1,0 m 3/ DJP bezściołowy zbiornik na gnojowicę 10,0 m 3/ DJP zbiornik na gnojowicę 7,0 m 3/ DJP Zaleca się, aby powierzchnia i pojemność urządzeń do składowania nawozów naturalnych umożliwiła gromadzenie i ich przechowywanie przez co najmniej 6 miesięcy również na obszarach innych niż obszary szczególnie narażone. Możliwe jest uwzględnienie specyfiki sposobu gospodarowania nawozami naturalnymi w danym gospodarstwie i zmniejszenie wielkości urządzeń do ich składowania. W przypadku, gdy wnioskodawca planuje budowę urządzeń mniejszych niż odpowiadające 4 lub 6 miesięcznej produkcji tych nawozów w gospodarstwie, do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis systemu zagospodarowania nawozów stosowany w danym gospodarstwie oraz należy wykazać, że stosowane rozwiązania gwarantują, że produkowane w gospodarstwie odchody zwierzęce nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska. Zmniejszenie wielkości urządzeń do składowania nawozów naturalnych jest możliwe w szczególności, gdy: 1. Zwierzęta utrzymywane są w systemie otwartym. Gdy zwierzęta przebywają cały rok na wybiegach (np. jelenie, daniele), urządzenia do składowania nawozów naturalnych nie są wymagane, musi jednak istnieć odpowiednia obsada zwierząt na 1 ha wybiegu. Wyliczeniu obsady zwierząt na 1 ha w przypadku ww. systemu utrzymania służy tabela do wyliczania produkcji azotu w gospodarstwie rolnym na 1 ha użytków rolnych. Za jej pomocą należy obliczyć ilość azotu produkowanego przez zwierzęta w ciągu roku, a następnie uzyskaną wartość przeliczyć na 1 ha terenu, na którym utrzymane są zwierzęta. Ilość azotu wprowadzanego do ziemi w odchodach zwierząt nie powinna przekraczać rocznie 170 kg N/ha. Współfinansowaniu podlegały będą tylko te projekty, w których wykazane zostanie, że limit 170 kg N/ha w ciągu roku w przypadku otwartego systemu 3 Obszary szczególnie narażone w rozumieniu art. 47 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r.nr 115 poz z późniejszymi zmianami). 7

8 utrzymania zwierząt nie zostanie przekroczony (zostanie zapewniona odpowiednia powierzchnia dla planowanej/posiadanej obsady). 2. Zwierzęta utrzymywane są w oborze głębokiej, której konstrukcja zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska. Jeżeli zwierzęta utrzymywane są na ściółce głębokiej potrzeba budowy płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę może występować w różnym zakresie lub nawet wcale. Jeżeli wnioskodawca z racji stosowania ww. systemu utrzymania zwierząt potrzebuje mniejszej płyty niż sugerowana w tabeli powyżej, dołącza do planu projektu szczegółowy opis systemu utrzymywania zwierząt oraz terminy, w jakich obornik usuwany jest z pomieszczenia inwentarskiego. W przypadku produkcji drobiu lub chowu/hodowli koni, wielkość urządzeń do składowania nawozów naturalnych może być zmniejszona, jeżeli gospodarstwo sprzedaje nawóz naturalny podmiotom zajmującym się kompostowaniem, produkcją podłoża do uprawy grzybów i roślin ozdobnych, produkcją nawozów, spalaniem odpadów lub wykorzystującym nawóz w uprawach pod osłonami. Umowa na zbyt produkowanego nawozu powinna być zawarta w formie pisemnej, na okres nie krótszy niż pięć lat od planowanej daty wypłaty premii na rzecz beneficjenta. Powinna szczegółowo określać terminy i sposób odbioru nawozu. Kopię umowy należy dołączyć do wniosku Obliczenie zawartości azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym na 1 ha użytków rolnych stan wyjściowy W tabeli do wyliczania produkcji azotu w gospodarstwie rolnym na 1 ha użytków rolnych, należy wpisać liczbę zwierząt w gospodarstwie wg stanu średniorocznego oraz obliczyć zawartość azotu w nawozach naturalnych zgodnie ze wzorem: Zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych przez poszczególne rodzaje zwierząt (w kg) = liczba zwierząt wg stanu średniorocznego x produkcja obornika, gnojówki albo gnojowicy x zawartość azotu W przypadku, gdy gatunek/grupa wiekowa zwierząt nie został wymieniony w tabeli, należy wpisać liczbę zwierząt (stan średnioroczny) w wierszu inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb i wyliczyć zawartość azotu w oparciu o dane przyjęte w tym wierszu. W tabeli nie uwzględnia się zwierząt, których odchody nie są nawozami naturalnymi w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu, np.: zwierząt futerkowych. W planie projektu wypełnianym w wersji elektronicznej zawartość azotu w nawozach naturalnych (w kg) wylicza się automatycznie. W odpowiedniej pozycji w tabeli należy wpisać powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rolnym i obliczyć zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie na 1 ha użytków rolnych. Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie zagospodarować produkowanego nawozu naturalnego (zbyt mała powierzchnia użytków rolnych), zobowiązany jest załączyć do wniosku kopię umowy na odbiór nadprodukcji nawozów naturalnych zawartą na minimum 5 lat od planowanej daty wypłaty premii na rzecz beneficjenta. Umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej i 8

9 szczegółowo określać terminy i sposób odbioru nawozu oraz opisywać sposób ich wykorzystania przez odbiorcę Przeliczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) stan docelowy Należy postępować w sposób opisany w pkt 4.1., uwzględniając planowany stan docelowy Obliczenie zawartości azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym na 1 ha użytków rolnych stan docelowy Należy postępować w sposób opisany w pkt 4.2., uwzględniając planowany stan docelowy. 9

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 31.7.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo