Umowa ( wzór ) Umowa została zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa ( wzór ) Umowa została zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Umowa ( wzór ) Umowa została zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: 1. Związkiem Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 6 lok.6 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m-sta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , reprezentowanym przez: - Dariusza Suszyńskiego Prezesa Zarządu - Aleksandrę Szymańską Członka Zarządu zwana dalej Zleceniodawcą a 2... z siedzibą w. przy ulicy.. NIP. Nr REGON.... reprezentowany przez:, zwany dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami umowy. Wstęp do umowy Umowa zlecenie sporządzona zostaje w związku z realizacją przez Zleceniodawcę projektu: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora,

2 Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 1 Przedmiot umowy 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie zlecenia wynajmu sal wykładowych oraz organizacji wyżywienia i zakwaterowania uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych przy czym: a) zlecenie składa się z 3 rodzajów usług: zakwaterować, wyżywienia dla 40 osób w ramach 2 szkoleń oraz wynajmu sali wykładowej ( 16 godzin szkolenia x 2 grupy), b) zlecenie w zakresie zakwaterowania dotyczy zapewnienia usług hotelowych w następującym standardzie: - pokoje jedno, dwu i trzy osobowe, łóżka oddzielne, - wyposażenie: pokój + łazienka, pełen węzeł sanitarny, stół oraz krzesła, TV (ewentualnie odbiornik radiowy), szafa na ubrania, 2. Usługi o których mowa w 1, pkt. 1 realizowane będą w następującej lokalizacji: -.łącznie 3 dni szkoleń. 3. Usługi o których mowa w 1, pkt. 1 realizowane będą - w dniach luty 2015 (3 dni) 40 osób plus 2 osoby obsługi na każde szkolenie. Łącznie 4 osoby. Harmonogram szkoleń stanowi załącznik numer 1 do umowy. 4. W terminach wskazanych powyżej wykonawca zapewni salę wykładową: - według następującego schematu w danych dnia szkolenia: I dzień szkolenia , 10 godzin, II dzień szkolenia , 12 godzin, III dzień szkolenia , 10 godzin, W terminach wskazanych powyżej wykonawca zapewni wyżywienie: - według następującego cyklu: a) I dzień szkolenia , 2x ciepły posiłek, 4 przerwa kawowa,

3 b) II dzień szkolenia , 2x ciepły posiłek, 4 przerwa kawowa, c) III dzień szkolenia , 2x ciepły posiłek, 3 przerwa kawowa, -oraz według następujących standardów wyżywienia: d) śniadanie: wędlina, ser żółty, warzywa, pieczywo, herbata, soki, woda, e) ciepły posiłek, napoje do wyboru (herbata, soki, woda), f) przerwa kawowa: kawa, herbata, soki, ciastka. 5. Strony ustalają, iż przewidywana ilość uczestników szkolenia w każdym z zaplanowanych cyklów szkoleniowych może się wahać z przyczyn losowych. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania informacji o dokładnej liczbie uczestników danego szkolenia. Przesłanie informacji Wykonawcy o mniejszej liczbie uczestników w terminie min. 3 dni przed upływem szkolenia zwalnia Zamawiającego z konieczności opłacenia kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób, które zgłosiły brak uczestnictwa w spotkaniu. 2 Wynagrodzenie Zleceniobiorcy 1. Strony Umowy ustalają następujące obowiązujące stawki wynagrodzenia Zleceniobiorcy z tytułu usług, o których mowa w 1, pkt 1: a) zakwaterowanie i wyżywienie: 20 osób x.. =... brutto PLN (słownie złotych:...) b) wynajem sali szkoleniowej dla każdej grupy 16 godzin: x. =... brutto PLN (słownie złotych:...) c) łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia dla dwóch grup szkoleniowych: dla 2 grup.... (słownie złotych:...) d) Łączny koszt wynajmu sali szkoleniowej: dla 2 grup szkoleniowych... (słownie złotych:...)

4 2. Ceny jednostkowe brutto wskazane w pkt.1 obejmują podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3 Zasady rozliczeń 1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy na realizację usług objętych niniejszą umową nastąpi w oparciu o prawidłowo wypełnioną fakturę VAT wystawioną po dacie zakończenia realizacji szkoleń określonych w 1 umowy. 2. Wszelkie płatności będą realizowane na Poniżej wskazane konto bankowe Wykonawcy: Nazwa banku:. Numer konta: Faktura, o której mowa w pkt.1 stanowić będzie, iloczyn ustalonej stawki z 2 pkt. 1. a)/b) oraz liczby uczestników na danym szkoleniu, oraz łączny koszy wynajmu Sali wykładowej w pkt. 1d. 4. Zleceniodawca zobowiązany jest wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej w 2 niniejszej Umowy, nie później, niż w ciągi 21 dni od dnia, w którym otrzymał rachunek/ fakturę VAT, o którym mowa w 3 ust Strony postanawiają, iż zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zleceniodawca złożył polecenie dokonania przelewu wynagrodzenia w pełnej wysokości określonej umową, na wskazany w 3 ust. 2 rachunek bankowy. 6. W przypadku, gdy na koncie projektu POKL H85/14 Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych nie występuje odpowiednia suma środków, wypłata dotacji może zostać przesunięta do dnia przekazania środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazaniu płatności, o których mowa w ust. 2 i 3 wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność.

5 4 Zasady współpracy 1. Zleceniobiorca obowiązany jest do wykonania niniejszej Umowy rzetelnie i solidnie, przy zachowaniu należytej staranności i dochowaniu wszelkich przyjętych standardów i obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników. Wykonanie przedmiotu umowy w taki sposób uprawnia Zleceniobiorcę do roszczenia wynagrodzenia w wysokości, terminie i sposób określony w Umowie. 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć osobom trzecim wykonania czynności określonych niniejszą Umową bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada potencjał techniczny oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zlecenia określonego w pkt Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z czternastodniowym okresem wypowiedzenia, przy czym bieg wskazanego terminu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie nastąpiło Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego wzajemnego informowania się o zmianie danych adresowych, które określone zostały niniejszą Umową, pod rygorem uznania za dostarczenie wszelkich oświadczeń i zaświadczeń skierowanych pod ostatnio wskazany adres. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania zleceniodawcy o zmianie numeru rachunku bankowego wskazanego w 3 ust. 3 pod rygorem uznania zapłaty przez Zleceniodawcę za dokonaną na wskazany ostatnio rachunek bankowy. 7 Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może od niej odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

6 do należytego wykonania umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie dłuższego niż 3 dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu lub żądania odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia określonego w 2 niniejszej Umowy, wedle wyboru zamawiającego. 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia losowego, które może mieć wpływ na wywiązanie się z postanowień umowy przez Wykonawcę zobowiązuje się on niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i przedstawić podmiot wyposażony w odpowiednie zaplecze, uniemożliwiające dalszą realizację umowy. 8 Postanowienia końcowe 1. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia niniejszej Umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne. 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą mieć przypisy Kodeksu Cywilnego. 3. Strony dołożą starań by spory wynikające lub związane z Umową były rozstrzygane polubownie przez Strony. W tym celu każda ze Stron uważa, iż działanie lub zaniechanie drugiej Strony, narusza jej interesy związane z Umową, a w szczególności narusza prawo lub Umowę, powinna wezwać druga Stronę do polubownego rozwiązywania sporu. 4. Strony zobowiązują się do podjęcia działań w celu uzyskania od drugiej Strony wyjaśnienia przyczyn opóźnień w realizacji zobowiązań i terminów oraz sposobów ich realizacji, przed wystąpieniem o zapłatę kar lub wystąpieniem z powództwem o zapłatę kar. Podjęcie tych działań w dalszej kolejności warunkuje skorzystanie z przysługujących Stronom praw. 5. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać z realizacji zlecenia, Strony deklarują rozstrzygnąć między sobą i podać rozstrzygnięciu sądu powszechnego dopiero po bezskutecznej próbie osiągnięcia porozumienia.

7 1. grggreg 6. Niniejsza Umowa została sporządzona, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca

WIEJSKIEJ. B i Rok założenia 1928. Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy:

WIEJSKIEJ. B i Rok założenia 1928. Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy: %KAPITAŁ LUDZKI B i FUNDUSZ SPOŁECZNYm Załącznik nr 3 do Specyfikacji Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy: 1. Związkiem Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie wpisanym

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapytania ofertowego

Specyfikacja zapytania ofertowego Specyfikacja zapytania ofertowego Z dnia 30.01.2015 Do 13.02.2015, do godziny 16.00 CZĘŚĆ I I.Informacje o zamawiającym 1. Zamawiający: 2. Siedziba: ul. Chmielna 6 lok 6., 3. NIP: 525-19-16-874 4. REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015/NPSEO. Zamawiający i Wykonawca zwani będą również Stroną lub łącznie Stronami

UMOWA Nr /2015/NPSEO. Zamawiający i Wykonawca zwani będą również Stroną lub łącznie Stronami Załącznik Nr 2 UMOWA Nr /2015/NPSEO Zawarta w dniu..2015r w Warszawie pomiędzy: Era Ewaluacji Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 26/4 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY

WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY Biuro Projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biuro@teklaplus.pl WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa.

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa programu tematycznego obozu wakacje rekreacyjno survivalowe z paint ballem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. 2011 roku w Warszawie pomiędzy: Genexo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 26), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY 1 UMOWA Nr /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu... r. w Poznaniu pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w (05-520) Konstancinie-Jeziorna przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo