Wzór nr 2.2a. UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONEGO KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór nr 2.2a. UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONEGO KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Nr"

Transkrypt

1 Wzór nr 2.2a UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONEGO KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Nr UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDZANIE W ZŁOTYCH DLA SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ POTWIERDZONEGO KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Nr zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 3, Dołhobyczów; akta rejestrowe są przechowywane Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP , podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a 1. Panem/Panią (imiona i nazwisko) legitymującym/cą się: dowodem osobistym o numerze: paszportem o numerze: inny o numerze: Posiadającym/cą PESEL numer: oraz Zwanym dalej Posiadaczem Informacje dodatkowe: - *na adres korespondencyjny - *na koniec miesiąca - *na adres Wyciągi sporządzać: - *po każdej operacji Wysyłać: - * do odbioru w placówce Banku - * w Systemie.. a 1. Posiadaczem rachunku (nazwa SKO) 2. Imię/imiona i nazwisko/a osoby/osób fizycznej/ych będącej/cych członkiem/ami Szkolnej Kasy Oszczędnościowej Adres: Ulica: nr nr lokalu Kod: miejscowość:, kraj: Zastrzeżenia odnośnie dysponowania książeczką: obsługa książeczek tylko w Banku prowadzącym rachunek wkładu, wypłaty w Banku prowadzącym rachunek wkładu do rąk własnych właściciela książeczki po uzyskaniu pełnoletności, dzienne wypłaty z książeczki do kwoty. I. Postanowienia ogólne Strony zawierają Umowę o prowadzenie rachunku potwierdzonego książeczką oszczędnościową w walucie złoty polski (zwanej dalej PLN). 2. Umowa o prowadzenie rachunku jest zawierana na czas nieoznaczony. 3. Na podstawie Umowy Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku. 4. Posiadacz rachunku uprawniony jest, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. 5. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 6. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków, z zastrzeżeniem 24 ust Posiadacz rachunku dysponuje rachunkiem oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku zgodnie ze złożoną kartą wzorów podpisów Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) osoba uprawniona nie podała w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 4) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 5) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 6) zlecenie wypłaty gotówkowej powyżej kwoty zł nie zostało awizowane przynajmniej na 1 dzień roboczy Banku przed złożeniem przez osobę uprawnioną zlecenia płatniczego; 7) książeczka oszczędnościowa, przy użyciu której zlecenie płatnicze jest składane, została zablokowana lub zastrzeżona. 2. Osoba uprawniona otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego osoba uprawniona ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. Strona 1 z 7

2 3. Bez zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy; 5) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie zleceń płatniczych składanych przez osobę uprawnioną zgodnie z ich treścią. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia płatniczego Bank ponosi odpowiedzialność według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego. 5. Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają: 1) autoryzacja - wyrażenie przez osobę uprawnioną zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 2) Bank Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, jednostka organizacyjna Banku prowadząca rachunek bankowy; 3) bank odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z odbiorcą; 4) dzień roboczy - dzień, w którym bank zleceniodawcy lub odbiorcy prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 5) książeczka książeczka oszczędnościowa (instrument płatniczy); 6) odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 7) osoba uprawniona Posiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator, a w przypadku szkolnych kas oszczędnościowych osoba upoważniona do dysponowania środkami na rachunku; 8) Posiadacz rachunku osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę rachunku płatnego na każde żądanie w złotych potwierdzonego książeczką oszczędnościową, Szkolna Kasa Oszczędnościowa; 9) rachunek / rachunek bankowy / rachunek płatniczy rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową służący do wykonywania transakcji płatniczych w zakresie określonym Umową, oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych; 10) transakcja płatnicza zainicjowana przez osobę uprawnioną wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 11) Umowa umowa rachunku płatnego na każde żądanie w złotych potwierdzonego książeczką oszczędnościową, umowa rachunku dla Szkolnej Kasy Oszczędnościowej; 12) unikatowy identyfikator- numer rachunku bankowego, do którego wydano książeczkę oszczędnościową; 13) wkład, wkład oszczędnościowy środki pieniężne na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych potwierdzonym książeczką oszczędnościową, na rachunku osoby fizycznej, Szkolnej Kasy Oszczędnościowej; 14) właściciel książeczki Posiadacz rachunku; 15) zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej w Umowie formie; 16) zleceniodawca/ płatnik osoba fizyczna, Szkolna Kasa Oszczędnościowa, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej Książeczka stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy i posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku. 2. Wystawienie książeczki następuje po: 1) przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnoszącej wkład; 2) wniesieniu wpłaty w wysokości nie niższej niż określona w 9 ust. 1 Umowy; 3) złożeniu wypełnionej karty wzorów podpisów (w dwóch egzemplarzach) osób uprawnionych do rozporządzania wkładem na książeczce. II. Wpłaty i wypłaty Wpłaty na książeczkę mogą być wnoszone w wysokości nie mniejszej niż PLN. 2. W dniu zawarcia Umowy wysokość wpłaty wynosi PLN. 3. Wpłaty mogą być dokonywane przez dowolne osoby w Banku, w innych Bankach Spółdzielczych i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wymienionych na Liście banków stron Porozumienia, z którymi Bank zawarł Porozumienie w zakresie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 4. Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej; 2) bezgotówkowej: przelewem z rachunków bankowych. 5. Dowód wpłaty wystawiony nieczytelnie, ze śladami poprawek nie będzie realizowany Wypłaty z książeczki dokonywane są gotówkowo do rąk osoby uprawnionej. 2. Osoba uprawniona podejmująca wkład obowiązana jest przedłożyć książeczkę oraz okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość i złożyć w obecności pracownika Banku podpis na dokumencie wypłaty. 3. W przypadku, gdy osobą podejmującą wkład jest opiekun lub kurator wymagane jest również prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli. 4. Wysokość kwoty wypłat do rąk małoletniego wynosi.. PLN Stan oszczędności na książeczce po dokonaniu wypłaty nie może być niższy niż PLN. 2. Wypłat do wysokości: 1) środków na rachunku dokonuje Bank będący wystawcą książeczki; 2) kwoty określonej w 24 ust. 1 Umowy dokonują nie będące wystawcą książeczki Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., wymienione na Liście banków stron Porozumienia. 10. Aby zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo wykonane wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora. Autoryzacja transakcji płatniczej następuje w momencie złożenia przez osobę uprawnioną podpisu na odcinku wpłaty/wypłaty z książeczki Zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku. 2. Zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 17:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 17:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku. 3. Za przekroczenie przez Bank terminu wykonania zlecenia płatniczego, z przyczyn innych niż wymienione w Umowie, Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo żądania odsetek naliczonych w złotych, za każdy dzień zwłoki, według odsetek ustawowych w stosunku do kwoty obciążenia rachunku bankowego. W przypadku, gdy powyższe nie pokryje szkody, Posiadaczowi rachunku przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych. III. Oprocentowanie Środki pieniężne gromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, w wysokości i na zasadach określonych w Tabeli oprocentowania. Strona 2 z 7

3 2. Stopa procentowa w dniu zawarcia Umowy wynosi % w skali roku. 3. Do naliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku naliczane są w walucie rachunku i dopisywane do kapitału na koniec każdego roku kalendarzowego. 5. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach może ulec zmianie w czasie trwania Umowy, na zasadach określonych w ust. 6 i 7, w przypadku wystąpienia zmiany wysokości stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. 6. Wzrost wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, skutkuje podwyższeniem stawki oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczonym zgodnie ze wzorem z ust. 8. Środki oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika. 7. W przypadku spadku wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, Bank może podjąć decyzję o obniżeniu stawki oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczonym zgodnie ze wzorem z ust. 8, przy czym: 1) decyzja Banku może być podjęta nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika; 2) środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika. 8. Wysokość nowej stawki oprocentowania obliczana jest według wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: x nowa stawka oprocentowania y dotychczasowa stawka oprocentowania z stopa redyskonta weksli przed zmianą v stopa redyskonta weksli po zmianie 9. Nowa stawka oprocentowania, o której mowa w ust. 6 i 7 wyliczana jest z dokładnością do jednej setnej części procenta. 10. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania i podawana do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku. Powiadomienie o zmianie oprocentowania podawane jest bez zbędnej zwłoki, w formie informacji dodatkowej do wyciągu. IV. Pełnomocnictwa Udzielenie stałego pełnomocnictwa do rachunku może być zgłoszone w każdym Banku, w dowolnym terminie. 2. Dowodem udzielonego pełnomocnictwa jest złożenie przez właściciela książeczki podpisu w odpowiedniej rubryce książeczki w obecności pracownika Banku (obecność pełnomocnika nie jest wymagana). 3. Pełnomocnictwo jest przenoszone do każdej następnej książeczki wystawionej w zamian poprzedniej i obowiązuje aż do odwołania. 4. Pełnomocnictwo może być odwołane w Banku będącym wystawcą książeczki, po przedłożeniu książeczki. 5. Pełnomocnictwo nie obejmuje: 1) prawa udzielania dalszych pełnomocnictw; 2) składania dyspozycji na wypadek śmierci; 3) składania książeczki jako kaucji; 4) ustanowienia zastawu; 5) dokonania cesji; 6) przepisania książeczki na swoje nazwisko Dopuszcza się udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa do podjęcia z książeczki określonej kwoty lub całego wkładu wraz z należnymi odsetkami. 2. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać: 1) numer książeczki; 2) nazwisko i imię właściciela książeczki i osoby upoważnionej; 3) wysokość kwoty do wypłaty cyframi i słownie lub dyspozycję likwidacji książeczki; 4) podpis właściciela książeczki. 3. Podpis właściciela książeczki winien być poświadczony przez: 1) notariusza; 2) bank będący wystawcą książeczki. 4. Pełnomocnictwo powinno zawierać stempel adresowy jednostki poświadczającej i podpis z imienną pieczątką osoby stwierdzającej wiarygodność złożonego podpisu. 5. Wypłaty na podstawie takiego pełnomocnictwa może dokonać tylko bank będący wystawcą książeczki, po przedłożeniu książeczki. 6. Posiadacz może odwołać pełnomocnictwo jednorazowe poprzez złożenie pisemnej dyspozycji w przedmiotowej sprawie wyłącznie w banku, który książeczkę wystawił. 16. Bank nie odpowiada za wypłaty dokonane do rąk pełnomocnika, jeżeli stałe lub jednorazowe pełnomocnictwo nie zostało odwołane w banku, który wystawił książeczkę. V. Utrata książeczki i nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze 17. Porozumiewanie się w celu przekazywania informacji lub dokonywania zgłoszeń zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych, odbywa się drogą bezpośredniego porozumiewania się (osobiście) w placówce Banku lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 18 ust Osoba uprawniona jest obowiązana do przechowywania książeczki oszczędnościowej z zachowaniem należytej staranności oraz nie udostępniania jej osobom nieuprawnionym. 2. Osoba uprawniona powinna zgłosić niezwłocznie Bankowi, informację o stwierdzeniu utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia książeczki oszczędnościowej lub nieuprawnionego dostępu do tej książeczki. 3. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w ust. 2 osoba uprawniona może dokonać Bankowi osobiście, drogą telefoniczną lub faksem Posiadacz rachunku niezwłocznie zawiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. 2. Zawiadomienie składane jest w formie pisemnej w Banku, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze. 3. Jeżeli Posiadacz rachunku nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza rachunku względem Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych, wygasają. 20. Strona 3 z 7

4 1. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w PLN 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconym przez osobę uprawnioną albo skradzionym osobie uprawnionej instrumentem płatniczym lub 2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku, o którym mowa w 18 ust Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli osoba uprawniona doprowadziła do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 18 ust Po dokonaniu zgłoszenia okoliczności, o których mowa w 18 ust. 2, Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że osoba uprawniona doprowadziła umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 4. Za nieautoryzowane transakcje płatnicze, do których osoba uprawniona doprowadziła umyślnie, Posiadacz odpowiada w pełnej wysokości. 5. Oświadczenie o utracie książeczki stanowi podstawę do wszczęcia umorzenia książeczki i zastrzeżenia wypłat w Banku, a ponadto w innych bankach, prowadzonego według przepisów wykonawczych do Prawa bankowego W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, Bank, na wniosek osoby uprawnionej, podejmuje niezwłoczne działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia osobę uprawnioną o ich wyniku. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Bank przywraca obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, spowodowane: 1) niewłaściwym złożeniem zlecenia płatniczego przez osobę uprawnioną, w tym zwłaszcza podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora; 2) siłą wyższą Nową książeczkę w miejsce utraconej, Bank wydaje osobie uprawnionej po upływie 30 dni od daty wszczęcia przez Banku postępowania umorzeniowego. 2. W okresie przewidzianym na umorzenie nie dokonuje się wypłat z książeczki do czasu jej odnalezienia względnie wystawienia nowej książeczki w miejsce umorzonej. 3. W razie odzyskania utraconej książeczki zarówno przed, jak i po umorzeniu, należy niezwłocznie dostarczyć tę książeczkę do Banku. VI. Informacje dotyczące transakcji płatniczych realizowanych z wykorzystaniem książeczek oszczędnościowych w oparciu o Porozumienie międzybankowe w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A Usługa płatnicza wzajemnej zastępczej obsługi książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (zwana dalej Usługą) umożliwia dokonywanie wpłat w złotych polskich na rachunki i wypłat w złotych polskich z rachunków, do których wydano książeczkę oszczędnościową. 2. Usługa wykonywana jest przez dostawców usług płatniczych wymienionych na Liście banków stron Porozumienia, zwanych dalej dostawcą. 3. Lista banków stron Porozumienia podawana jest do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku Przy wykonywaniu usługi stosuje się następujące maksymalne kwoty wypłat dokonanych w ciągu jednego dnia (w tej samej dacie): 1) bez telefonicznego potwierdzenia salda u dostawcy prowadzącego rachunek zł, 2) na podstawie telefonicznego potwierdzenia salda uzyskanego od dostawcy prowadzącego rachunek zł, 3) do rąk osoby małoletniej powyżej 13 lat, o ile nie została ubezwłasnowolniona całkowicie zł, jednak pisemne zastrzeżenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej powyżej 13 lat może ograniczyć wypłatę do kwoty niższej lub wyłączyć możliwość wypłat (informacja o zastrzeżeniu zamieszczana jest w książeczce oszczędnościowej). 2. Stan wkładu na rachunku po podjęciu ostatniej wypłaty nie może być niższy niż 20 zł. 3. Minimalna kwota wpłaty na rachunek wynosi 20 zł. 25. Zastępcza obsługa książeczek oszczędnościowych realizowana jest przez dostawców bezpłatnie, z zastrzeżeniem kosztu telefonicznego potwierdzenia salda środków na rachunku, który może być ustalony w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą u dostawcy przyjmującego zlecenie płatnicze. VII. Zmiany lub rozwiązanie Umowy Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Bank może dokonać wypowiedzenia Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów: 1) spowodowania niedozwolonego salda debetowego na rachunku i niezapewnienia uzupełnienia brakujących środków w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do ich uzupełnienia; 2) braku obrotów na rachunku, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji za prowadzenie rachunku, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres: a) 12 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku pozwala na bieżące pokrycie należnych prowizji i opłat wynikających z Umowy, b) 6 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku nie wystarcza na bieżące pokrywanie należnych prowizji i opłat wynikających z Umowy Rozwiązanie Umowy następuje również w dniu złożenia przez osobę uprawnioną zlecenia płatniczego wypłaty z książeczki całego wkładu i po przedłożeniu książeczki. 2. Likwidacja książeczki następuje w Banku, który ją wystawił. 3. Wypłata likwidacyjna obejmuje wypłatę całego wkładu wraz z należnymi odsetkami, obliczonymi do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie Wszelkie inne zmiany Umowy, niż wymienione w ust. 2-6, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane w postaci aneksu do Umowy. 2. Zmiana: 1) adresu korespondencyjnego; 2) Taryfy opłat i prowizji, w tym jej nazwy; 3) Tabeli oprocentowania, w tym jej nazwy; 4) wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym; 5) wysokości lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji; nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 3. Bank może zaproponować Posiadaczowi zmianę postanowień Umowy. O zakresie proponowanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 4. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 5. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 6. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją Posiadacz rachunku powiadamia Bank o każdej zmianie w zakresie danych osobowych ujawnionych w Umowie, w tym o każdej zmianie swego adresu do korespondencji. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o usługach płatniczych i Ustawa Prawo bankowe oraz inne powszechnie obowiązujące właściwe przepisy prawa. 30. Strona 4 z 7

5 3. Posiadacz rachunku niniejszym oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał wzór Umowy, Tabelę oprocentowania oraz Taryfę opłat i prowizji. 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z Umowy rozstrzygane są zgodnie z prawem polskim, a właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych. 2. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 3. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. W czasie trwania Umowy strony porozumiewają się w języku polskim. 31. Załącznikami do Umowy są: 1) Taryfa opłat i prowizji; 2) Tabela oprocentowania Strony postanawiają, iż z dniem zawarcia niniejszej umowy rozwiązaniu ulega umowa o, zawarta w dniu. 2. Rachunek potwierdzony książeczką oszczędnościową, o którym mowa w 1 ust. 1, otwarty i prowadzony na podstawie umowy o z dnia, będzie nadal prowadzony na podstawie Umowy niniejszej. 3. Przeniesieniu na poczet niniejszej umowy, podlegają: 1) numer rachunku; 2) saldo rachunku; 3) wszelkie usługi płatnicze, powiązane z tym rachunkiem. 33.* 1. Wypłat z książeczek osób zmarłych dokonuje Bank będący wystawcą książeczki w następującej kolejności: 1) wypłata kosztów pogrzebu; 2) wypłata kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat; 3) realizacja dyspozycji właściciela książeczki na wypadek śmierci; 4) wypłaty z tytułu dziedziczenia. 2. Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu następuje na rzecz osoby, która przedłoży łącznie: 1) książeczkę; 2) skrócony odpisu aktu zgonu właściciela książeczki; 3) oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią kosztów pogrzebu; 4) dokument stwierdzający tożsamość. 3. Wypłata z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na rzecz osób wskazanych w dyspozycji w wysokości przypadających na ich rzecz kwot, następuje po przedłożeniu łącznie: 1) książeczki; 2) skróconego odpisu aktu zgonu właściciela książeczki; 3) dokumentu stwierdzającego tożsamość; 4) oświadczenia, że nie otrzymały lub w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji właściciela książeczki na wypadek śmierci, w Banku lub innym banku. 4. Wypłata wkładu na rzecz spadkobierców następuje po przedłożeniu łącznie: 1) książeczki; 2) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego; 3) oraz prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale wkładu na książeczce - jeśli jest co najmniej dwóch spadkobierców. VIII. Inne postanowienia Na wniosek pracownika Banku osoba uprawniona jest obowiązana złożyć książeczkę w Banku. 2. Za książeczkę złożoną do kontroli, zamiany, sprostowania itp., Bank wystawia poświadczenie złożenia książeczki. 3. Bank wydaje książeczkę do rąk osoby uprawnionej za zwrotem wystawionego poświadczenia i okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość Na wniosek osoby uprawnionej Bank, który książeczkę wystawił dokonuje zamiany książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej. 2. W sprawach zmian, sprostowań zapisów w książeczce (również zmiany adresu), osoba uprawniona zobowiązana jest zwracać się do Banku będącego wystawcą książeczki, przedkładając jednocześnie książeczkę i dokumenty uzasadniające dokonanie zmiany lub sprostowania. 36.* 1. Posiadacz rachunkui może dokonać cesji książeczki, tj. przeniesienia swoich praw do wkładu na rzecz innej osoby. 2. Cesja obejmuje również odsetki należne do dnia cesji, a nie dopisane w książeczce. 3. Przepisanie książeczki w drodze cesji następuje w Banku będącym wystawcą książeczki, po przedłożeniu książeczki i dokumentu cesji prawa do wkładu. 4. Posiadacz rachunku i osoba, na rzecz której dokonywana jest cesja, podpisują dokument cesji prawa do wkładu w obecności pracownika Banku. 37.* 1. Wkład na książeczce oszczędnościowej może stanowić zabezpieczenie udzielonego w Banku kredytu lub pożyczki. Posiadacz rachunku składa wówczas do depozytu bankowego książeczkę wraz z pełnomocnictwem dla Banku do pokrycia wkładem oszczędnościowym nie spłaconego w terminie kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami. 2. Wkład na książeczce może stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu również w innym banku oraz innych zobowiązań na pisemny wniosek Posiadacza rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje za czynności związane z realizacją Umowy zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. 2. Posiadacz rachunku upoważnia Bank do pobierania z jego rachunku opłat i prowizji należnych Bankowi, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 3. Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa opłat i prowizji może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust Istniejące opłaty i prowizje mogą ulec podwyższeniu: 1) o którykolwiek wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (roczny lub kwartalny lub miesięczny), ogłaszany przez Prezesa GUS, 2) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia o co najmniej 1%, w stosunku do poprzedniego kwartału, cen energii lub taryf telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia kosztów Banku, wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych, dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług. 5. Proponowane zmiany Umowy, o których mowa w ust. 3, przekazywane są Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie. 6. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy opłat i prowizji: 1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 2) zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian. IX. Postanowienia końcowe 39. Strony ustalają, że: Strona 5 z 7

6 1. instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków. 2. w przypadku, gdy Posiadacz rachunku pomimo otrzymania odrębnego zawiadomienia, nie wykona zobowiązań wobec Banku wynikających z niniejszej Umowy, Bank jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych i innych informacji objętych tajemnicą bankową Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, prowadzącemu system Bankowy Rejestr (Bankowy Rejestr) i w związku z jego prowadzeniem będącemu instytucją, o której mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo Bankowe. Gromadzone w zbiorze danych Bankowy Rejestr dane o Posiadaczach rachunków mogą być udostępniane: 1) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), 2) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530), w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie. 3. powstanie wymagalnego zadłużenia upoważnia Bank do przekazania danych Posiadacza rachunku biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1) zadłużenie powstało z tytułu wykonywania niniejszej umowy, 2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec Banku wynosi co najmniej 200 zł (dwieście złotych), 3) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni, 4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza rachunku, a jeżeli Posiadacz rachunku nie wskazał takiego adresu na adres miejsca zamieszkania Posiadacza rachunku, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 4. Bank może przekazywać dane innym podmiotom zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z dnia 13 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 665). 40. Posiadacz rachunku oświadcza, że: 1. przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie adres: ul. Partyzantów 3, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonywania Umowy. 2. przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. 3. dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów własnych Banku. 4. dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym świadczonych usług oraz oferowanych produktów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 5. dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.)w tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej:.. 6. dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody na automatyczne przetwarzanie danych, mających na celu ocenę pewnych cech osobowych, dokonywanie analizy zachowania, sytuacji ekonomicznej, preferencji i wiarygodności w celu przedkładania oferty usług spersonalizowanych. INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH, O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW 41. Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad: 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: 1) osoby fizyczne; 2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe. 2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku. 3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są, jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości EUR. 5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: 1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 2) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku. 6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów. 7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. 42. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do: 1) niewykorzystywania rachunku do przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą; 2) korzystania z rachunku na warunkach wynikających z niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa Posiadacz rachunku bankowego ma obowiązek powiadomienia Banku o każdej zmianie w zakresie danych osobowych ujawnionych w Umowie, w tym obowiązek powiadomienia o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpis Posiadacza rachunku Pieczęć i podpisy osób upoważnionych za Bank Dokumenty i tożsamość osób podpisujących Umowę sprawdzono, podpisy złożono w mojej obecności Strona 6 z 7

7 miejscowość, data podpis pracownika Banku 1. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926), dobrowolnie wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie do celów marketingu produktów i usług Banku, na zasadach określonych w tej Ustawie. 2. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204., wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowej w zakresie reklamy produktów i usług Banku; w tym celu wskazuję mój adres elektroniczny... * nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) Podpis/y Posiadacza/y rachunku Strona 7 z 7

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...

UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:... UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...* Numer rachunku... Wzór podpisu Posiadacza rachunku Wzór podpisu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013)

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) 1. 1. Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo) Załącznik 5.3 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. (Modulo) W dniu pomiędzy: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 30.08.2016 Zarządzenie Zarządcy Komisarycznego Nr: 20/K/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową business

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową business BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE UMOWA o kartę debetową business zawarta w w dniu... pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 3, e-mail: bsdolhobyczow@wp.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo) Załącznik nr 5 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 2, 26-600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ PRZEDPŁACONĄ

UMOWA O KARTĘ PRZEDPŁACONĄ UMOWA O KARTĘ PRZEDPŁACONĄ zwana dalej Umową zawarta w dniu., w. pomiędzy: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, wpisanym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Rachunku TANDEM

Umowa o prowadzenie Rachunku TANDEM Umowa o prowadzenie Rachunku TANDEM zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 13, kod pocztowy 60-242, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. (według stanu na dzień 5 września 2013 r.) 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo) Załącznik 4.3 do Instrukcji UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo) W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Miliczu ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY

ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY Warszawa Grudzień 2016 r. Spis treści: ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY... 3 ROZDZIAŁ 3 ODMOWA REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE UMOWA o kartę debetową zawarta w w dniu... pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 3, e-mail: bsdolhobyczow@wp.pl którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Nr 17/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o kartę przedpłaconą

Wzór Umowy o kartę przedpłaconą Wzór Umowy o kartę przedpłaconą zwana dalej Umową zawarta w dniu w. pomiędzy: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, wpisanym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BS rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo