Wzór nr 2.2a. UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONEGO KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór nr 2.2a. UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONEGO KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Nr"

Transkrypt

1 Wzór nr 2.2a UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONEGO KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Nr UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO PŁATNEGO NA KAŻDE ŻĄDZANIE W ZŁOTYCH DLA SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ POTWIERDZONEGO KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Nr zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 3, Dołhobyczów; akta rejestrowe są przechowywane Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP , podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a 1. Panem/Panią (imiona i nazwisko) legitymującym/cą się: dowodem osobistym o numerze: paszportem o numerze: inny o numerze: Posiadającym/cą PESEL numer: oraz Zwanym dalej Posiadaczem Informacje dodatkowe: - *na adres korespondencyjny - *na koniec miesiąca - *na adres Wyciągi sporządzać: - *po każdej operacji Wysyłać: - * do odbioru w placówce Banku - * w Systemie.. a 1. Posiadaczem rachunku (nazwa SKO) 2. Imię/imiona i nazwisko/a osoby/osób fizycznej/ych będącej/cych członkiem/ami Szkolnej Kasy Oszczędnościowej Adres: Ulica: nr nr lokalu Kod: miejscowość:, kraj: Zastrzeżenia odnośnie dysponowania książeczką: obsługa książeczek tylko w Banku prowadzącym rachunek wkładu, wypłaty w Banku prowadzącym rachunek wkładu do rąk własnych właściciela książeczki po uzyskaniu pełnoletności, dzienne wypłaty z książeczki do kwoty. I. Postanowienia ogólne Strony zawierają Umowę o prowadzenie rachunku potwierdzonego książeczką oszczędnościową w walucie złoty polski (zwanej dalej PLN). 2. Umowa o prowadzenie rachunku jest zawierana na czas nieoznaczony. 3. Na podstawie Umowy Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza rachunku. 4. Posiadacz rachunku uprawniony jest, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. 5. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 6. Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków, z zastrzeżeniem 24 ust Posiadacz rachunku dysponuje rachunkiem oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku zgodnie ze złożoną kartą wzorów podpisów Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) osoba uprawniona nie podała w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 4) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 5) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 6) zlecenie wypłaty gotówkowej powyżej kwoty zł nie zostało awizowane przynajmniej na 1 dzień roboczy Banku przed złożeniem przez osobę uprawnioną zlecenia płatniczego; 7) książeczka oszczędnościowa, przy użyciu której zlecenie płatnicze jest składane, została zablokowana lub zastrzeżona. 2. Osoba uprawniona otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego osoba uprawniona ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. Strona 1 z 7

2 3. Bez zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy; 5) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie zleceń płatniczych składanych przez osobę uprawnioną zgodnie z ich treścią. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia płatniczego Bank ponosi odpowiedzialność według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego. 5. Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają: 1) autoryzacja - wyrażenie przez osobę uprawnioną zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 2) Bank Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, jednostka organizacyjna Banku prowadząca rachunek bankowy; 3) bank odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z odbiorcą; 4) dzień roboczy - dzień, w którym bank zleceniodawcy lub odbiorcy prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 5) książeczka książeczka oszczędnościowa (instrument płatniczy); 6) odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 7) osoba uprawniona Posiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator, a w przypadku szkolnych kas oszczędnościowych osoba upoważniona do dysponowania środkami na rachunku; 8) Posiadacz rachunku osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę rachunku płatnego na każde żądanie w złotych potwierdzonego książeczką oszczędnościową, Szkolna Kasa Oszczędnościowa; 9) rachunek / rachunek bankowy / rachunek płatniczy rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową służący do wykonywania transakcji płatniczych w zakresie określonym Umową, oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych; 10) transakcja płatnicza zainicjowana przez osobę uprawnioną wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 11) Umowa umowa rachunku płatnego na każde żądanie w złotych potwierdzonego książeczką oszczędnościową, umowa rachunku dla Szkolnej Kasy Oszczędnościowej; 12) unikatowy identyfikator- numer rachunku bankowego, do którego wydano książeczkę oszczędnościową; 13) wkład, wkład oszczędnościowy środki pieniężne na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych potwierdzonym książeczką oszczędnościową, na rachunku osoby fizycznej, Szkolnej Kasy Oszczędnościowej; 14) właściciel książeczki Posiadacz rachunku; 15) zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej w Umowie formie; 16) zleceniodawca/ płatnik osoba fizyczna, Szkolna Kasa Oszczędnościowa, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej Książeczka stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy i posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku. 2. Wystawienie książeczki następuje po: 1) przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnoszącej wkład; 2) wniesieniu wpłaty w wysokości nie niższej niż określona w 9 ust. 1 Umowy; 3) złożeniu wypełnionej karty wzorów podpisów (w dwóch egzemplarzach) osób uprawnionych do rozporządzania wkładem na książeczce. II. Wpłaty i wypłaty Wpłaty na książeczkę mogą być wnoszone w wysokości nie mniejszej niż PLN. 2. W dniu zawarcia Umowy wysokość wpłaty wynosi PLN. 3. Wpłaty mogą być dokonywane przez dowolne osoby w Banku, w innych Bankach Spółdzielczych i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wymienionych na Liście banków stron Porozumienia, z którymi Bank zawarł Porozumienie w zakresie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 4. Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej; 2) bezgotówkowej: przelewem z rachunków bankowych. 5. Dowód wpłaty wystawiony nieczytelnie, ze śladami poprawek nie będzie realizowany Wypłaty z książeczki dokonywane są gotówkowo do rąk osoby uprawnionej. 2. Osoba uprawniona podejmująca wkład obowiązana jest przedłożyć książeczkę oraz okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość i złożyć w obecności pracownika Banku podpis na dokumencie wypłaty. 3. W przypadku, gdy osobą podejmującą wkład jest opiekun lub kurator wymagane jest również prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli. 4. Wysokość kwoty wypłat do rąk małoletniego wynosi.. PLN Stan oszczędności na książeczce po dokonaniu wypłaty nie może być niższy niż PLN. 2. Wypłat do wysokości: 1) środków na rachunku dokonuje Bank będący wystawcą książeczki; 2) kwoty określonej w 24 ust. 1 Umowy dokonują nie będące wystawcą książeczki Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., wymienione na Liście banków stron Porozumienia. 10. Aby zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo wykonane wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora. Autoryzacja transakcji płatniczej następuje w momencie złożenia przez osobę uprawnioną podpisu na odcinku wpłaty/wypłaty z książeczki Zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:00, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku. 2. Zlecenia płatnicze na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 17:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 17:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku. 3. Za przekroczenie przez Bank terminu wykonania zlecenia płatniczego, z przyczyn innych niż wymienione w Umowie, Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo żądania odsetek naliczonych w złotych, za każdy dzień zwłoki, według odsetek ustawowych w stosunku do kwoty obciążenia rachunku bankowego. W przypadku, gdy powyższe nie pokryje szkody, Posiadaczowi rachunku przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych. III. Oprocentowanie Środki pieniężne gromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, w wysokości i na zasadach określonych w Tabeli oprocentowania. Strona 2 z 7

3 2. Stopa procentowa w dniu zawarcia Umowy wynosi % w skali roku. 3. Do naliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku naliczane są w walucie rachunku i dopisywane do kapitału na koniec każdego roku kalendarzowego. 5. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach może ulec zmianie w czasie trwania Umowy, na zasadach określonych w ust. 6 i 7, w przypadku wystąpienia zmiany wysokości stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. 6. Wzrost wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, skutkuje podwyższeniem stawki oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczonym zgodnie ze wzorem z ust. 8. Środki oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika. 7. W przypadku spadku wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, Bank może podjąć decyzję o obniżeniu stawki oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, obliczonym zgodnie ze wzorem z ust. 8, przy czym: 1) decyzja Banku może być podjęta nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika; 2) środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wskaźnika. 8. Wysokość nowej stawki oprocentowania obliczana jest według wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: x nowa stawka oprocentowania y dotychczasowa stawka oprocentowania z stopa redyskonta weksli przed zmianą v stopa redyskonta weksli po zmianie 9. Nowa stawka oprocentowania, o której mowa w ust. 6 i 7 wyliczana jest z dokładnością do jednej setnej części procenta. 10. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania i podawana do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku. Powiadomienie o zmianie oprocentowania podawane jest bez zbędnej zwłoki, w formie informacji dodatkowej do wyciągu. IV. Pełnomocnictwa Udzielenie stałego pełnomocnictwa do rachunku może być zgłoszone w każdym Banku, w dowolnym terminie. 2. Dowodem udzielonego pełnomocnictwa jest złożenie przez właściciela książeczki podpisu w odpowiedniej rubryce książeczki w obecności pracownika Banku (obecność pełnomocnika nie jest wymagana). 3. Pełnomocnictwo jest przenoszone do każdej następnej książeczki wystawionej w zamian poprzedniej i obowiązuje aż do odwołania. 4. Pełnomocnictwo może być odwołane w Banku będącym wystawcą książeczki, po przedłożeniu książeczki. 5. Pełnomocnictwo nie obejmuje: 1) prawa udzielania dalszych pełnomocnictw; 2) składania dyspozycji na wypadek śmierci; 3) składania książeczki jako kaucji; 4) ustanowienia zastawu; 5) dokonania cesji; 6) przepisania książeczki na swoje nazwisko Dopuszcza się udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa do podjęcia z książeczki określonej kwoty lub całego wkładu wraz z należnymi odsetkami. 2. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać: 1) numer książeczki; 2) nazwisko i imię właściciela książeczki i osoby upoważnionej; 3) wysokość kwoty do wypłaty cyframi i słownie lub dyspozycję likwidacji książeczki; 4) podpis właściciela książeczki. 3. Podpis właściciela książeczki winien być poświadczony przez: 1) notariusza; 2) bank będący wystawcą książeczki. 4. Pełnomocnictwo powinno zawierać stempel adresowy jednostki poświadczającej i podpis z imienną pieczątką osoby stwierdzającej wiarygodność złożonego podpisu. 5. Wypłaty na podstawie takiego pełnomocnictwa może dokonać tylko bank będący wystawcą książeczki, po przedłożeniu książeczki. 6. Posiadacz może odwołać pełnomocnictwo jednorazowe poprzez złożenie pisemnej dyspozycji w przedmiotowej sprawie wyłącznie w banku, który książeczkę wystawił. 16. Bank nie odpowiada za wypłaty dokonane do rąk pełnomocnika, jeżeli stałe lub jednorazowe pełnomocnictwo nie zostało odwołane w banku, który wystawił książeczkę. V. Utrata książeczki i nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje płatnicze 17. Porozumiewanie się w celu przekazywania informacji lub dokonywania zgłoszeń zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych, odbywa się drogą bezpośredniego porozumiewania się (osobiście) w placówce Banku lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 18 ust Osoba uprawniona jest obowiązana do przechowywania książeczki oszczędnościowej z zachowaniem należytej staranności oraz nie udostępniania jej osobom nieuprawnionym. 2. Osoba uprawniona powinna zgłosić niezwłocznie Bankowi, informację o stwierdzeniu utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia książeczki oszczędnościowej lub nieuprawnionego dostępu do tej książeczki. 3. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w ust. 2 osoba uprawniona może dokonać Bankowi osobiście, drogą telefoniczną lub faksem Posiadacz rachunku niezwłocznie zawiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. 2. Zawiadomienie składane jest w formie pisemnej w Banku, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze. 3. Jeżeli Posiadacz rachunku nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza rachunku względem Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych, wygasają. 20. Strona 3 z 7

4 1. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w PLN 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconym przez osobę uprawnioną albo skradzionym osobie uprawnionej instrumentem płatniczym lub 2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku, o którym mowa w 18 ust Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli osoba uprawniona doprowadziła do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 18 ust Po dokonaniu zgłoszenia okoliczności, o których mowa w 18 ust. 2, Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że osoba uprawniona doprowadziła umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 4. Za nieautoryzowane transakcje płatnicze, do których osoba uprawniona doprowadziła umyślnie, Posiadacz odpowiada w pełnej wysokości. 5. Oświadczenie o utracie książeczki stanowi podstawę do wszczęcia umorzenia książeczki i zastrzeżenia wypłat w Banku, a ponadto w innych bankach, prowadzonego według przepisów wykonawczych do Prawa bankowego W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, Bank, na wniosek osoby uprawnionej, podejmuje niezwłoczne działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia osobę uprawnioną o ich wyniku. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Bank przywraca obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, spowodowane: 1) niewłaściwym złożeniem zlecenia płatniczego przez osobę uprawnioną, w tym zwłaszcza podaniem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora; 2) siłą wyższą Nową książeczkę w miejsce utraconej, Bank wydaje osobie uprawnionej po upływie 30 dni od daty wszczęcia przez Banku postępowania umorzeniowego. 2. W okresie przewidzianym na umorzenie nie dokonuje się wypłat z książeczki do czasu jej odnalezienia względnie wystawienia nowej książeczki w miejsce umorzonej. 3. W razie odzyskania utraconej książeczki zarówno przed, jak i po umorzeniu, należy niezwłocznie dostarczyć tę książeczkę do Banku. VI. Informacje dotyczące transakcji płatniczych realizowanych z wykorzystaniem książeczek oszczędnościowych w oparciu o Porozumienie międzybankowe w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A Usługa płatnicza wzajemnej zastępczej obsługi książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (zwana dalej Usługą) umożliwia dokonywanie wpłat w złotych polskich na rachunki i wypłat w złotych polskich z rachunków, do których wydano książeczkę oszczędnościową. 2. Usługa wykonywana jest przez dostawców usług płatniczych wymienionych na Liście banków stron Porozumienia, zwanych dalej dostawcą. 3. Lista banków stron Porozumienia podawana jest do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku Przy wykonywaniu usługi stosuje się następujące maksymalne kwoty wypłat dokonanych w ciągu jednego dnia (w tej samej dacie): 1) bez telefonicznego potwierdzenia salda u dostawcy prowadzącego rachunek zł, 2) na podstawie telefonicznego potwierdzenia salda uzyskanego od dostawcy prowadzącego rachunek zł, 3) do rąk osoby małoletniej powyżej 13 lat, o ile nie została ubezwłasnowolniona całkowicie zł, jednak pisemne zastrzeżenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej powyżej 13 lat może ograniczyć wypłatę do kwoty niższej lub wyłączyć możliwość wypłat (informacja o zastrzeżeniu zamieszczana jest w książeczce oszczędnościowej). 2. Stan wkładu na rachunku po podjęciu ostatniej wypłaty nie może być niższy niż 20 zł. 3. Minimalna kwota wpłaty na rachunek wynosi 20 zł. 25. Zastępcza obsługa książeczek oszczędnościowych realizowana jest przez dostawców bezpłatnie, z zastrzeżeniem kosztu telefonicznego potwierdzenia salda środków na rachunku, który może być ustalony w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą u dostawcy przyjmującego zlecenie płatnicze. VII. Zmiany lub rozwiązanie Umowy Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Bank może dokonać wypowiedzenia Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów: 1) spowodowania niedozwolonego salda debetowego na rachunku i niezapewnienia uzupełnienia brakujących środków w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do ich uzupełnienia; 2) braku obrotów na rachunku, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji za prowadzenie rachunku, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres: a) 12 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku pozwala na bieżące pokrycie należnych prowizji i opłat wynikających z Umowy, b) 6 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku nie wystarcza na bieżące pokrywanie należnych prowizji i opłat wynikających z Umowy Rozwiązanie Umowy następuje również w dniu złożenia przez osobę uprawnioną zlecenia płatniczego wypłaty z książeczki całego wkładu i po przedłożeniu książeczki. 2. Likwidacja książeczki następuje w Banku, który ją wystawił. 3. Wypłata likwidacyjna obejmuje wypłatę całego wkładu wraz z należnymi odsetkami, obliczonymi do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie Wszelkie inne zmiany Umowy, niż wymienione w ust. 2-6, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane w postaci aneksu do Umowy. 2. Zmiana: 1) adresu korespondencyjnego; 2) Taryfy opłat i prowizji, w tym jej nazwy; 3) Tabeli oprocentowania, w tym jej nazwy; 4) wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym; 5) wysokości lub wprowadzenia nowych opłat i prowizji; nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 3. Bank może zaproponować Posiadaczowi zmianę postanowień Umowy. O zakresie proponowanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 4. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 5. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 6. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją Posiadacz rachunku powiadamia Bank o każdej zmianie w zakresie danych osobowych ujawnionych w Umowie, w tym o każdej zmianie swego adresu do korespondencji. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o usługach płatniczych i Ustawa Prawo bankowe oraz inne powszechnie obowiązujące właściwe przepisy prawa. 30. Strona 4 z 7

5 3. Posiadacz rachunku niniejszym oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał wzór Umowy, Tabelę oprocentowania oraz Taryfę opłat i prowizji. 1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z Umowy rozstrzygane są zgodnie z prawem polskim, a właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych. 2. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 3. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. W czasie trwania Umowy strony porozumiewają się w języku polskim. 31. Załącznikami do Umowy są: 1) Taryfa opłat i prowizji; 2) Tabela oprocentowania Strony postanawiają, iż z dniem zawarcia niniejszej umowy rozwiązaniu ulega umowa o, zawarta w dniu. 2. Rachunek potwierdzony książeczką oszczędnościową, o którym mowa w 1 ust. 1, otwarty i prowadzony na podstawie umowy o z dnia, będzie nadal prowadzony na podstawie Umowy niniejszej. 3. Przeniesieniu na poczet niniejszej umowy, podlegają: 1) numer rachunku; 2) saldo rachunku; 3) wszelkie usługi płatnicze, powiązane z tym rachunkiem. 33.* 1. Wypłat z książeczek osób zmarłych dokonuje Bank będący wystawcą książeczki w następującej kolejności: 1) wypłata kosztów pogrzebu; 2) wypłata kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat; 3) realizacja dyspozycji właściciela książeczki na wypadek śmierci; 4) wypłaty z tytułu dziedziczenia. 2. Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu następuje na rzecz osoby, która przedłoży łącznie: 1) książeczkę; 2) skrócony odpisu aktu zgonu właściciela książeczki; 3) oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią kosztów pogrzebu; 4) dokument stwierdzający tożsamość. 3. Wypłata z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na rzecz osób wskazanych w dyspozycji w wysokości przypadających na ich rzecz kwot, następuje po przedłożeniu łącznie: 1) książeczki; 2) skróconego odpisu aktu zgonu właściciela książeczki; 3) dokumentu stwierdzającego tożsamość; 4) oświadczenia, że nie otrzymały lub w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji właściciela książeczki na wypadek śmierci, w Banku lub innym banku. 4. Wypłata wkładu na rzecz spadkobierców następuje po przedłożeniu łącznie: 1) książeczki; 2) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego; 3) oraz prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale wkładu na książeczce - jeśli jest co najmniej dwóch spadkobierców. VIII. Inne postanowienia Na wniosek pracownika Banku osoba uprawniona jest obowiązana złożyć książeczkę w Banku. 2. Za książeczkę złożoną do kontroli, zamiany, sprostowania itp., Bank wystawia poświadczenie złożenia książeczki. 3. Bank wydaje książeczkę do rąk osoby uprawnionej za zwrotem wystawionego poświadczenia i okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość Na wniosek osoby uprawnionej Bank, który książeczkę wystawił dokonuje zamiany książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej. 2. W sprawach zmian, sprostowań zapisów w książeczce (również zmiany adresu), osoba uprawniona zobowiązana jest zwracać się do Banku będącego wystawcą książeczki, przedkładając jednocześnie książeczkę i dokumenty uzasadniające dokonanie zmiany lub sprostowania. 36.* 1. Posiadacz rachunkui może dokonać cesji książeczki, tj. przeniesienia swoich praw do wkładu na rzecz innej osoby. 2. Cesja obejmuje również odsetki należne do dnia cesji, a nie dopisane w książeczce. 3. Przepisanie książeczki w drodze cesji następuje w Banku będącym wystawcą książeczki, po przedłożeniu książeczki i dokumentu cesji prawa do wkładu. 4. Posiadacz rachunku i osoba, na rzecz której dokonywana jest cesja, podpisują dokument cesji prawa do wkładu w obecności pracownika Banku. 37.* 1. Wkład na książeczce oszczędnościowej może stanowić zabezpieczenie udzielonego w Banku kredytu lub pożyczki. Posiadacz rachunku składa wówczas do depozytu bankowego książeczkę wraz z pełnomocnictwem dla Banku do pokrycia wkładem oszczędnościowym nie spłaconego w terminie kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami. 2. Wkład na książeczce może stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu również w innym banku oraz innych zobowiązań na pisemny wniosek Posiadacza rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje za czynności związane z realizacją Umowy zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. 2. Posiadacz rachunku upoważnia Bank do pobierania z jego rachunku opłat i prowizji należnych Bankowi, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 3. Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa opłat i prowizji może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust Istniejące opłaty i prowizje mogą ulec podwyższeniu: 1) o którykolwiek wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (roczny lub kwartalny lub miesięczny), ogłaszany przez Prezesa GUS, 2) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia o co najmniej 1%, w stosunku do poprzedniego kwartału, cen energii lub taryf telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 3) nie więcej niż proporcjonalnie do podwyższenia kosztów Banku, wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych, dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług. 5. Proponowane zmiany Umowy, o których mowa w ust. 3, przekazywane są Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie. 6. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy opłat i prowizji: 1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 2) zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian. IX. Postanowienia końcowe 39. Strony ustalają, że: Strona 5 z 7

6 1. instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków. 2. w przypadku, gdy Posiadacz rachunku pomimo otrzymania odrębnego zawiadomienia, nie wykona zobowiązań wobec Banku wynikających z niniejszej Umowy, Bank jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych i innych informacji objętych tajemnicą bankową Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, prowadzącemu system Bankowy Rejestr (Bankowy Rejestr) i w związku z jego prowadzeniem będącemu instytucją, o której mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo Bankowe. Gromadzone w zbiorze danych Bankowy Rejestr dane o Posiadaczach rachunków mogą być udostępniane: 1) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), 2) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530), w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie. 3. powstanie wymagalnego zadłużenia upoważnia Bank do przekazania danych Posiadacza rachunku biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1) zadłużenie powstało z tytułu wykonywania niniejszej umowy, 2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec Banku wynosi co najmniej 200 zł (dwieście złotych), 3) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni, 4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza rachunku, a jeżeli Posiadacz rachunku nie wskazał takiego adresu na adres miejsca zamieszkania Posiadacza rachunku, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 4. Bank może przekazywać dane innym podmiotom zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z dnia 13 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 665). 40. Posiadacz rachunku oświadcza, że: 1. przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie adres: ul. Partyzantów 3, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonywania Umowy. 2. przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. 3. dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów własnych Banku. 4. dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym świadczonych usług oraz oferowanych produktów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 5. dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.)w tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej:.. 6. dobrowolnie wyraża zgodę/nie wyraża zgody na automatyczne przetwarzanie danych, mających na celu ocenę pewnych cech osobowych, dokonywanie analizy zachowania, sytuacji ekonomicznej, preferencji i wiarygodności w celu przedkładania oferty usług spersonalizowanych. INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZEDNOŚCIOWYCH, O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW 41. Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad: 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: 1) osoby fizyczne; 2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe. 2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku. 3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są, jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości EUR. 5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: 1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 2) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku. 6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów. 7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. 42. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do: 1) niewykorzystywania rachunku do przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą; 2) korzystania z rachunku na warunkach wynikających z niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa Posiadacz rachunku bankowego ma obowiązek powiadomienia Banku o każdej zmianie w zakresie danych osobowych ujawnionych w Umowie, w tym obowiązek powiadomienia o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpis Posiadacza rachunku Pieczęć i podpisy osób upoważnionych za Bank Dokumenty i tożsamość osób podpisujących Umowę sprawdzono, podpisy złożono w mojej obecności Strona 6 z 7

7 miejscowość, data podpis pracownika Banku 1. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926), dobrowolnie wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie do celów marketingu produktów i usług Banku, na zasadach określonych w tej Ustawie. 2. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204., wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowej w zakresie reklamy produktów i usług Banku; w tym celu wskazuję mój adres elektroniczny... * nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) Podpis/y Posiadacza/y rachunku Strona 7 z 7

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łochowie Bank Spółdzielczy w Łochowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach zwany dalej Regulaminem obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo- Rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/BS/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z dnia 18.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Openonline dla osób fizycznych będących klientami dystrybutora 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo