Przykład procesu zarządzania wymaganiami przy użyciu Enterprise Architect

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykład procesu zarządzania wymaganiami przy użyciu Enterprise Architect"

Transkrypt

1 Przykład procesu zarządzania wymaganiami przy użyciu Enterprise Architect Karolina Zmitrowicz Zarządzanie wymaganiami w projekcie może być trudne i czasochłonne, może być chaotyczne jeśli brak odpowiedniego procesu i wsparcia narzędziowego, może jednak być łatwiejsze i przyjemniejsze w odbiorze, jeśli zastosujemy kilka dobrych praktyk i odpowiednie narzędzie. W niniejszym artykule chciałabym przedstawić prosty sposób zarządzania wymaganiami przy użyciu narzędzia Enterprise Architect, produkcji Sparx Systems. Sama funkcjonalność narzędzia jest potężna, nie będziemy się więc zajmować jej omawianiem czemu zresztą służą liczne podręczniki i system pomocy ale skupimy się nad tym, w jaki sposób zorganizować strukturę dla przechowywania wymagań i śledzenia powiązań pomiędzy różnymi ich poziomami. Za punkt wyjścia do rozważań niech posłuży prosty problem biznesowy: zaprojektowanie i wdrożenie systemu bankowego w zakresie obsługi transakcji w oddziale oraz generowanie raportów. Załóżmy, że otrzymujemy od klienta następującą listę wymagań: REQ001 System umożliwia wyszukiwanie klienta REQ002 System umożliwia wykonywanie przelewów krajowych REQ003 System umożliwia wykonywanie wpłat gotówkowych REQ004 System umożliwia wykonywanie wypłat gotówkowych REQ005 System umożliwia generowanie raportów transakcji REQ006 System umożliwia generowanie raportów konta bankowego REQ007 System umożliwia autoryzacje transakcji przez uprawnionego kierownika Te wymagania będziemy musieli poddać analizie i stworzyć propozycję rozwiązania, które je zaimplementuje. Analiza obejmuje opracowanie nowego procesu biznesowego dla rozwiązania oraz zaprojektowanie szczegółowych wymagań systemowych. Na tym etapie możemy więc zidentyfikować trzy poziomy abstrakcji dla wymagań i samego rozwiązania: Poziom wymagań klienta (powyższa lista) Poziom procesu biznesowego Poziom rozwiązania (wymagania szczegółowe) Na początek stwórzmy więc w Enterprise Architect strukturę dla analizy. W modelu należy stworzyć trzy pakiety. Będą one reprezentować nasze poziomy abstrakcji (Rysunek 1 Struktura pakietów). 1 z 18

2 Rysunek 1 Struktura pakietów Dalej zacznijmy od początku, czyli od umieszczenia wymagań w repozytorium. Do pakietu Wymagania dodajemy nowy diagram wymagań (Rysunek 2 Dodawanie nowego diagramu). Rysunek 2 Dodawanie nowego diagramu Następnie dodajemy nasze wymagania do repozytorium (Rysunek 3 Dodawanie wymagania). 2 z 18

3 Rysunek 3 Dodawanie wymagania Należy pamiętać o prawidłowym określeniu atrybutów wymagań: typu, statusu (ważne gdyż wskazuje, czy wymaganie jest zaakceptowane), priorytetu, wersji itp. Tym sposobem dodajemy do repozytorium wszystkie wymagania (Rysunek 4 Pakiet wymagań). 3 z 18

4 Rysunek 4 Pakiet wymagań Ostatecznie, mamy więc wszystkie nasze wymagania w pakiecie Wymagania. Będziemy z nich korzystać jeszcze później. Przechodzimy do analizy biznesowej. Należy tu stworzyć model biznesowy implementujący wymagania. Można to zrobić na kilka sposobów m.in: Wykonać modele procesów biznesowych spełniających określone wymagania Zaprojektować tak zwane biznesowe przypadki użycia (podejście charakterystyczne dla Rational Unified Process) My stworzymy model procesu biznesowego. Użyjemy do tego diagramu aktywności w notacji UML (można też a nawet lepiej wykorzystać notację przeznaczoną do modelowania biznesowego BPMN). W pakiecie Model biznesowy należy stworzyć tyle modeli, ile identyfikujemy procesów biznesowych. W naszym przypadku modeli (umieszczanych w odpowiednich pakietach) będzie 5: Proces biznesowy dla wpłaty Proces biznesowy dla wypłaty Proces biznesowy dla przelewu Proces biznesowy dla raportów transakcji Proces biznesowy dla konta bankowego klienta 4 z 18

5 Rysunek 5 Model biznesowy W odpowiednich pakietach dodajemy diagramy aktywności i wykonujemy modele procesów biznesowych. Kolejny krok to analiza systemowa czyli stworzenie rozwiązania systemowego dla wymagań i procesów biznesowych. Jednym z popularnych podejść do organizowania analizy na tym poziomie jest podział problemu na trzy aspekty: Aktorzy systemowi Przypadki użycia Ekrany GUI Dodajemy więc trzy pakiety (Rysunek 6 Struktura pakietu dla analizy systemowej). Rysunek 6 Struktura pakietu dla analizy systemowej 5 z 18

6 W pakiecie Aktorzy będziemy przechowywać wszystkich zidentyfikowanych aktorów systemowych (Rysunek 7 Pakiet Aktorzy). Dlaczego w osobnym pakiecie? Aby mieć jedno wspólne repozytorium aktorów, z którego będziemy korzystać przy tworzeniu różnych diagramów przypadków użycia. W przypadku rozwiązań większych, niż nasz mini-bank, liczba aktorów bywa znaczna i centralne repozytorium bardzo ułatwia pracę. Rysunek 7 Pakiet Aktorzy Następnie przechodzimy do pakietu Przypadki użycia. Dodajemy do niego pod-pakiety reprezentujące moduły funkcjonalne (Rysunek 8 Struktura pakietu Przypadki użycia). W naszym przypadku niech będą to pakiety: Transakcje Raporty Rysunek 8 Struktura pakietu Przypadki użycia 6 z 18

7 I zaczynamy w każdym pakiecie dodajemy diagram przypadków użycia a następnie tworzymy model przypadków użycia. Ponieważ korzystamy z aktorów z pakietu Aktorzy, na diagramach przypadków użycia nie dodajemy nowych aktorów a jedynie linki do aktorów zdefiniowanych w pakiecie Aktorzy (Rysunek 9 Dodawanie aktora (link) do diagramu przypadków użycia). Rysunek 9 Dodawanie aktora (link) do diagramu przypadków użycia Tajemniczy podpis pod aktorem from Aktorzy to odniesienie do przestrzeni nazw, z której aktora pobraliśmy. Ta opcja jest bardzo przydatna w dużych projektach, z wieloma pakietami, modułami i systemami, jako że pokazuje, z którego pakietu/systemu pobraliśmy danego aktora, wymaganie, czy przypadek użycia (i nie tylko dotyczy niemal wszystkich elementów modelu). Opcję włącza się klikając prawym przyciskiem myszy na obszar diagramu i wybierając menu Properties (Rysunek 10 Włączanie opcji pokazywania przestrzeni nazw). 7 z 18

8 Rysunek 10 Włączanie opcji pokazywania przestrzeni nazw Mamy już diagram przypadków użycia (Rysunek 11 Diagram przypadków użycia w pakiecie Transakcje). 8 z 18

9 Rysunek 11 Diagram przypadków użycia w pakiecie Transakcje Tym sposobem tworzymy modele przypadków użycia dla wszystkich modułów funkcjonalnych. No dobrze, lecz co zrobić, jeśli w trakcie analizy okaże się, że zapomnieliśmy np. o jakimś aktorze? Nic prostszego dodajemy go do pakietu Aktorzy i wykorzystujemy na odpowiednim diagramie przypadków użycia. Do każdego przypadku użycia należy dodać scenariusz. Można to zrobić na kilka sposobów. 1. Wpisując scenariusz jako opis (Description) do danego przypadku użycia, przechodząc do menu Scenarios w szczegółach (dwukrotne kliknięcie na przypadek użycia) (Rysunek 12 Definiowanie scenariusza dla przypadku użycia) 2. Dodając scenariusz jako Linked Document do danego przypadku użycia (Rysunek 13 Dodawanie Linked Document do przypadku użycia) 3. Dodając diagram aktywności do do danego przypadku użycia w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni przypadek użycia w oknie Project Browser i wybrać menu Add Activity with Activity Diagram (Rysunek 14 Dodawanie diagramu aktywności do przypadku użycia) 9 z 18

10 Rysunek 12 Definiowanie scenariusza dla przypadku użycia 10 z 18

11 Rysunek 13 Dodawanie Linked Document do przypadku użycia Rysunek 14 Dodawanie diagramu aktywności do przypadku użycia Mamy diagramy, czy to koniec analizy z przypadkami użycia? Można przejść do ekranów? 11 z 18

12 Jeszcze nie. Należy upewnić się, że przypadki użycia implementują wszystkie wymagania czyli powiązać wymagania z odpowiednimi przypadkami użycia. Można to zrobić na kilka sposobów, przy czym najprostsze to: Macierz śledzenia Mapowanie na diagramie Zacznijmy od drugiej opcji. W każdym pakiecie analizy systemowej dodajemy kolejny diagram oznaczając go Transakcje UC-> Wymagania, co oznacza, że na diagramie pokażemy tylko mapowanie pomiędzy przypadkami użycia a wymaganiami. Na tym diagramie umieszczamy jako linki przypadki użycia z bieżącego pakietu oraz odpowiednie wymagania i łączymy je relacją Realization (niektórzy stosują również relację <<trace>>). Po przeniesieniu przypadków użycia zauważamy, że pojawiają się także powiązania pomiędzy nimi. Ponieważ w przypadku złożonych rozwiązań utrudnia to czytanie diagramów mapowania, ukrywamy połączenia klikając prawym przyciskiem myszy na odpowiednią strzałkę i wybierając z menu opcję Visibility Hide connector. Otrzymujemy czytelny obraz mapowania (Rysunek 15 Mapowanie przypadków użycia do wymagań). Rysunek 15 Mapowanie przypadków użycia do wymagań Co wynika z diagramu? Pokazuje on, które przypadki użycia spełniają dane wymaganie. Tym sposobem określamy pokrycie wymagań. Druga możliwość określania powiązań to macierz śledzenia. W Enterprise Architect znajduje się ona w menu View -> Relationship Matrix. 12 z 18

13 Macierzy używamy w następujący sposób: należy określić Source oraz Target, najprościej za pomocą opcji Locate Package in Browser, wybierając odpowiednie pakiety z przeglądarki. Nas interesują pakiety Wymagania i Przypadki użycia (choć można zawęzić pole do mniejszych pod-pakietów). Następnie wybieramy typ artefaktów, które będziemy ze sobą wiązać. Dla pakietów Source oraz Target wybieramy z listy typy, odpowiednio Requirement oraz UseCase. Teraz należy wskazać, jaki typ powiązania nas interesuje. Na diagramie mapowania używaliśmy powiązania typu Realization, więc z listy Link Type wybieramy to właśnie powiązanie. Wybieramy kierunek powiązania (Direction) interesują nas powiązania zarówno typu Source-Target, jak i odwrotnie, wybieramy więc Both. Tym sposobem otrzymujemy graficzną macierz śledzenia (Rysunek 16 Macierz śledzenia). Rysunek 16 Macierz śledzenia W naszym przypadku - ponieważ definiowaliśmy powiązania ręcznie na diagramie mapowania widać już strzałki pokazujące kierunek relacji. Jednak relacje można także zaznaczać bezpośrednio w macierzy, klikając na dane pole prawym przyciskiem myszy i tworząc nowe powiązanie. Powiązania do danego elementu można sprawdzić aktywując widok śledzenia w tym celu wybieramy z menu View opcję Traceability i przypinamy okno Traceability w prawej dolnej części obszaru Enterprise Architect (Rysunek 17 Widok Traceability). W widoku Traceability możemy sprawdzić wszystkie relacje od i do związane z elementem zaznaczonym w Project Browser. 13 z 18

14 Rysunek 17 Widok Traceability Pozostały do zamodelowania ekrany. Przechodzimy do pakietu GUI i tworzymy tyle pod-pakietów, ile modułów funkcjonalnych (czyli tyle i takie, jak w pakiecie Przypadki użycia). Rysunek 18 Struktura pakietu GUI Następnie należy dodać wymagania typu interfejs użytkownika. 14 z 18

15 Możemy to znowu zrobić na kilka sposobów. Pierwszy z nich to dodanie do odpowiedniego pakietu nowego diagramu typu User interface. Na tym diagramie tworzymy prototypy ekranów (Rysunek 19 Modelowanie ekranów użytkownika - podejście 1 za pomocą interfejsów użytkownika). Rysunek 19 Modelowanie ekranów użytkownika - podejście 1 za pomocą interfejsów użytkownika Ekrany możemy uszczegółowić projektując elementy GUI (lewy narzędziownik) oraz możemy je z ze sobą powiązać pokazując przepływ nawigacji. Następnie mapujemy ekrany do odpowiednich przypadków użycia, przeniesionych jako linki na diagram interfejsu użytkownika. Ukrywamy niepotrzebne na tym diagramie relacje i otrzymujemy mapowanie GUI -> UC (Rysunek 20 Mapowanie ekranów użytkownika do przypadków użycia). 15 z 18

16 Rysunek 20 Mapowanie ekranów użytkownika do przypadków użycia Inna metoda modelowania GUI to wykorzystanie diagramu wymagań i wymagań typu Display z podpiętymi Linked Documents przechowującymi prototypy ekranów i najczęściej szczegółowe opisy poszczególnych elementów, walidacje, ograniczenia itp. Wymagania Display również wiążemy z odpowiednimi przypadkami użycia (Rysunek 21 Modelowanie ekranów użytkownika - podejście 2 za pomocą wymagań typu Display). 16 z 18

17 Rysunek 21 Modelowanie ekranów użytkownika - podejście 2 za pomocą wymagań typu Display Tym sposobem zaprojektowaliśmy podstawową strukturę organizacji wymagań. Aby model był pełny, należałoby jeszcze dodać model danych i inne wymagane dla danego zagadnienia modele przy czym ponieważ zasada organizacji jest analogiczna do opisanej, pozwolę sobie pozostawić tę pracę czytelnikom. Co dalej? Modele modelami, repozytorium w narzędziu znacznie pomaga, jednak pojawia się jeszcze temat dokumentacji. Same modele i wymagania wprowadzone do Enterprise Architect są oczywiście dokumentacją, jednakże w wielu przypadkach bardziej przejrzysta jest dokumentacja papierowa czyli standardowy, tekstowy SRS. Narzędzie umożliwia i to. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na pakiet z Project Browser, którego zawartość chcemy umieścić w dokumencie i z menu wybieramy opcję Documentation Rich Text Format (RTF) Report. Otwiera się okno generowania pliku. Wybieramy odpowiedni szablon i wskazujemy miejsce docelowe pliku wynikowego (Rysunek 22 Generowanie dokumentacji), po czym klikamy na Generate. 17 z 18

18 Rysunek 22 Generowanie dokumentacji W wygenerowanym dokumencie tu use case otrzymamy informacje o wszystkich przypadkach użycia i GUI z danego pakietu. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego szablonu od niego w dużej mierze zależy przydatność i czytelność dokumentu. Enterprise Architect ma wbudowane podstawowe szablony, jednak warto skorzytać z opcji dostosowania/projektowania szablonów do własnych potrzeb i wymagań (chociażby dołączanie zawartości Linked Document powiązanego z danym elementem modelu). Tworzenie szablonów i pełnej dokumentacji to jednak już inny temat. W niniejszym artykule mieliśmy na celu pokazanie prostego sposobu podstawowej organizacji wymagań i analizy i to udało się (mam nadzieję) osiągnąć. Powodzenia w stosowaniu opisanego podejścia i tworzeniu własnego! W artykule wykorzystano elementy autorskiego projektu rozwiązania IT stworzonego przy użyciu wersji 10 Enterprise Architect. Wersję trial Enterprise Architect można pobrać ze strony Sparx Systems. 18 z 18

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Magento

Instrukcja obsługi Magento Instrukcja obsługi Magento Wersja dokumentu: 1.0 Dokument opisuje sposoby obsługi platformy e-commerce Magento. 1 Spis treści Rozdział 1 Stwórz katalog. 8 1.1 Podstawowe informacje o katalogu... 8 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

PHP 5. Narzędzia dla ekspertów

PHP 5. Narzędzia dla ekspertów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SAMOUCZEK PROJEKT PLC

SAMOUCZEK PROJEKT PLC SAMOUCZEK PROJEKT PLC W jaki sposób pracować z PLC w programie PC SCHEMATIC Automation. 1/05-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Automation - Samouczek - Projekt

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania

PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI PRACA SEMESTRALNA Inżynieria Oprogramowania Mirosław Potaczek Mirosław Rożek Narzędzia wspomagające modelowanie biznesowe Kraków 2006

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Współpraca...145 Czym jest współpraca między obiektami?... 145 Przygotowanie do współpracy... 146 Opisywanie współpracy kandydatów...

Rozdział 5. Współpraca...145 Czym jest współpraca między obiektami?... 145 Przygotowanie do współpracy... 146 Opisywanie współpracy kandydatów... Spis treści Przedsłowie autorstwa Ivara Jacobsona...9 Przedsłowie autorstwa Johna Vlissidesa...11 Przedmowa...13 Rozdział 1. Pojęcia używane w projektowaniu...17 Maszyneria obiektowa...17 Role... 19 Stereotypy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów

Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Laboratorium Zarządzania wiedzą Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów Pierwszym krokiem podczas modelowania procesów biznesowych jest identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Packetyzer dla MS Windows

Packetyzer dla MS Windows Packetyzer dla MS Windows Paweł Wawrzyniak p.wawrzyniak@it-faq.pl 16 maja 2005 Ciekawa alternatywa dla sniffera Ethereal Packetyzer dla MS Windows Wśród darmowych rozwiązań ułatwiających sniffing w sieciach

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO. Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online. www.supermemo.net

MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO. Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online. www.supermemo.net MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online www.supermemo.net ZANIM ROZPOCZNIESZ TWORZENIE KURSU, PRZYPOMIJ SOBIE KILKA ZASAD, KTÓRYMI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw

LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw Abstrakt Celem ćwiczenia jest stworzenie prostego obiegu dokumentów, który pozwoli obsłużyć proces składania i akceptowania zamówień

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.3)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.3) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-54 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu Barbara Reimschűssel-Wąs Softbank S.A. e mail: b.was@softbank.pl Streszczenie Sesja ma na celu

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo