... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego"

Transkrypt

1 ZGŁOSZE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC dróg) *) niepotrzebne skreślić I. SEKCJA OGÓLNA 1. UBEZPIECZAJĄCY 2. UBEZPIECZONY 3. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, Sokółka Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ul. Torowa 12, Sokółka InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok Białystok, ul. Warszawska SERIA I NUMER POLISY Polisa seria OC-E numer OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ - POSZKODOWANY a) imię i nazwisko: b) adres: c) PESEL: d) numer tel.: e) stan cywilny, liczba i wiek dzieci - podać tylko w przypadku szkody na osobie 6. DATA i GODZINA WYPADKU 7. MIEJSCE WYPADKU (określić jak najdokładniej konkretny odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia, np: nr drogi, nr posesji, kierunek jazdy, najbliższe miejscowości itp.) 8. ŚWIADKOWIE WYPADKU a) imię i nazwisko: b) adres: c) PESEL: d) numer tel.: 9. Czy poinformowano o zdarzeniu odpowiednie służby? jeśli tak to jakie: Policję: data zgłoszenia i dane komisariatu Policji:. Pogotowie ratunkowe: Straż Pożarną: Straż Miejską: 10. Przyczyna powstania szkody: Inne: 11. Czy poszkodowany przyczynił się do powstania szkody?

2 12. Jakiego rodzaju szkody spowodował wypadek? osobowe w pojeździe pozostałe rzeczowe 13. Czy poszkodowany był: pieszym kierowcą pojazdu mechanicznego rowerzystą pasażerem pojazdu mechanicznego pasażerem innego pojazdu, prosimy o wskazanie danych właściciela pojazdu i nr rejestracyjnego pojazdu 14. Czy poszkodowany w chwili wypadku znajdował się: pod wpływem alkoholu narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych 15. Dokładny opis wypadku (wykonać szkic sytuacyjny na str. 4), przyczyna szkody i zakres uszkodzeń: 16. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem VAT i mogę / nie mogę odliczyć podatek VAT *). 17. Wysokość roszczenia wstępna wycena strat na podstawie kosztorysu / przedłożonych rachunków *) : Kwota:.... Słownie: Dyspozycja płatnicza: a) świadczenie proszę przekazać na konto bankowe: Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia jednostki likwidującej szkodę o zmianie ww. numeru konta. b) świadczenie proszę przekazać za pośrednictwem poczty: 19. Czy wdrożono postępowanie karne i przeciwko komu?.. Nr rachunku bankowego:.. Właściciel konta (imię i nazwisko):.. Adres do przekazu pocztowego:..

3 II. SZKODY OSOBOWE 20. Proszę określić istotę szkody, czy wypadek spowodował np.: uszkodzenia ciała śmierć jeżeli nie, jak długo może trwać leczenie, czy istnieje możliwość trwałego kalectwa? inne.. III. SZKODY W POJEŹDZIE 21. DANE POJAZDU a) marka, model i typ pojazdu: b) rodzaj pojazdu: c) nr rejestracyjny pojazdu i rok produkcji: d) nr VIN: 22. Miejsce postoju uszkodzonego pojazdu: Adres, pod którym można dokonać oględzin: W czyjej obecności można dokonać oględzin pojazdu? a) Imię i Nazwisko: b) nr telefonu: 23. Czy pojazd jest przedmiotem zastawu? 24. Czy na pojeździe jest ustanowiona cesja? 25. Czy pojazd o nr rejestracyjnym:. został użyty w dniu zdarzenia za zgoda i wiedzą właściciela? za zgodą i wiedzą właściciela bez zgody i wiedzy właściciela IV. POZOSTAŁE SZKODY RZECZOWE 26. Co zostało uszkodzone i w jakim stopniu? 27. Ile w przybliżeniu wyniesie koszt naprawy uszkodzonej rzeczy? 28. Kiedy, gdzie i za jaką cenę zostały nabyte uszkodzone w wypadku przedmioty? 29. Czy zgłoszono już roszczenia o odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia np. AC? W jakiej wysokości? Gdzie zgłoszono roszczenie? Wysokość roszczenia:... Zgłoszono:....

4 V. SZKIC SYTUACYJNY 30. SZKIC SYTUACYJNY obrazujący widok z góry, miejsce powstania szkody, miejsce uszkodzenia drogi, punkty odniesienia np.: znak drogowy, drzewa, most, słup, budynek, itp. Prosimy o dokładne odzwierciedlenie sytuacji, w której doszło do wypadku z uwzględnieniem położenia pojazdu, innych pojazdów, kierunku jazdy i punktów odniesienia.

5 Do zgłoszenia załączam: kserokopię dowodu osobistego kserokopię prawa jazdy kserokopię dowodu rejestracyjnego (w przypadku uszkodzeń w pojeździe) dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonego / zniszczonego mienia (aparat z datownikiem) inne (wymienić jakie): Na powyższe pytania odpowiedziałem/łam zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy. Oświadczam, że w przypadku ustalenia innych okoliczności zdarzenia niż te, które podałem w niniejszym zgłoszeniu szkody, skutkujące odmową wypłaty odszkodowania, poniosę pełne koszty postępowania dowodowego i likwidacji szkody. W związku z likwidacją powyższej szkody, zobowiązuję się do zwrotu odszkodowania w terminie 7 dni od wezwania przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group jeżeli zostaną ujawnione inne okoliczności niż te, które stanowiły podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, Sokółka i biuro brokerów ubezpieczeniowych INTER - BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żeglarska 31, KRS w tym oddział w Białymstoku: INTER BROKER, ul. Młynowa 17/2, Białystok oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 w tym oddział w Białymstoku: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Warszawska 34, Białystok, w celu i zakresie realizacji procesu likwidacji szkody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.883). Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, Sokółka. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu likwidacji szkody. Informujemy, że dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz ubezpieczycielowi. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji procesu likwidacji szkody.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e

U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 tel. +48 61 8109 500 62-050 Mosina fax +48 61 8109 558 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody w pojeździe i na osobie

Zgłoszenie szkody w pojeździe i na osobie Zgłoszenie szkody w pojeździe i na osobie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Numer szkody (wypełnia Allianz): Szkoda z polisy Allianz Szkoda z polisy obcej Nazwa ubezpieczyciela 1. Data

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody w pojeździe

Zgłoszenie szkody w pojeździe Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Numer szkody (wypełnia Allianz): Szkoda z polisy Allianz Szkoda z polisy obcej Nazwa ubezpieczyciela 1. Data powstania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody w pojeździe

Zgłoszenie szkody w pojeździe Zgłoszenie szkody w pojeździe z umowy ubezpieczenia autocasco Numer szkody (wypełnia Allianz): Szkoda z polisy Allianz Szkoda z polisy obcej Nazwa ubezpieczyciela 1. Numer polisy: 2. Ubezpieczony Imię,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10)

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10) Nr szkody:... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10) Czas i miejsce powstania szkody Data powstania szkody Miejsce powstania szkody: miejscowość:...ulica:... trasa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10)

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10) Nr szkody:... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10) Czas i miejsce powstania szkody Data powstania szkody Miejsce powstania szkody: miejscowość:...ulica:... trasa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY w mieniu AC OC

ZGŁOSZENIE SZKODY w mieniu AC OC ZGŁOSZENIE SZKODY w mieniu AC OC Proszę wypełniać drukowanymi literami NR SZKODY 1. Data zdarzenia - - godzina : 2. Polisa AC/OC nr / 3. Dane właściciela pojazdu /nazwa firmy /REGON NIP - - - adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe Druk zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia AC OC Uzupełniający Data zdarzenia Poszkodowany dzień miesiąc rok Godzina:... Nr szkody PL20... Imię i nazwisko (nazwa firmy):... e-mail:... Tel.:...

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody majątkowej - rzeczowej

Zgłoszenie szkody majątkowej - rzeczowej Zgłosze szkody majątkowej - rzeczowej powstałej z przyczyn innych niż kradzież z włamam Numer szkody (wypełnia Allianz) : 1. Numer polisy 2. Ubezpieczający Imię nazwisko/nazwa Adres zamieszkania/siedziba

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEO KOMUNIKACYJNA

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEO KOMUNIKACYJNA UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEO KOMUNIKACYJNA Zawarta dnia w Nazwisko Imię Drugie Imię Data i miejsce urodzenia PESEL Adres zamieszkania zwanym dalej Zleceniodawcą, a Kancelarią Prawno - Podatkową Capital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kart Profamilia VOTUM S.A. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Opis Nieruchomości i Wierzytelności

Opis Nieruchomości i Wierzytelności Wypełnienie przez Państwa poniższej tabeli pozwoli nam zweryfikować zasadność Państwa roszczenia oraz określić wstępną wysokość odszkodowania. Prosimy zatem o rzetelne wypełnienie poniższej tabeli. W razie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autoszyby (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy 3227647 22 599 95 22 22 599 95 95 odnowienia@axadirect.pl www.axadirect.pl Pani Hanna Siemińska Sękowo 9 09-411 Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY kod: I-SZ-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM I NA CO ZAWIERAMY

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY kod: I-SZ-12/14 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM I NA CO ZAWIERAMY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA AUTO-SZYBY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY, zwane dalej OWU,

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA AUTO-SZYBY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY, zwane dalej OWU, OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA AUTO-SZYBY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S. 1. Wyjaśnienie definicji zawartych w niniejszych OWU

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S. 1. Wyjaśnienie definicji zawartych w niniejszych OWU Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr VL-2013-41 z dnia 23.04.2013 r. UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S SPIS TREŚCI Strona 1. Wyjaśnienie definicji

Bardziej szczegółowo