G-02o. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa. Portal sprawozdawczy GUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G-02o. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa. Portal sprawozdawczy GUS"

Transkrypt

1 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wed³ug PKD 2007 G-02o Sprawozdanie o cieple ze Ÿróde³ odnawialnych za 2009 rok Portal sprawozdawczy GUS Przekazaæ/wys³aæ do dnia 15 lutego 2010 r. Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póÿn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436, z póÿn. zm.). ( sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE NIAÆ WIELKIMI LITERAMI) Dzia³ 1. Ciep³o z paliw odnawialnych Dzia³ 1.1. Elektrociep³ownie - lokalizacja obiektu (instalacji) a)... (miejscowoœæ, gmina, powiat) A. Instalacje jednopaliwowe Rodzaj paliwa Kod Liczba instalacji (bloków ciep³.) Zu ycie paliwa na wsad w roku sprawozdawczym (w jednostkach naturalnych) Wartoœæ opa³owa [kj/kg, kj/m 3 ] ¹czna moc osi¹galna [MW] cieplna elektryczna Produkcja (uzysk) ciep³a u ytkowego Produkcja energii elektrycznej [MWh] biomasa leœna t z wysypisk odpadów dam 3 Identyfikator miejscowoœci b) Sprzeda energii elektrycznej [MWh] uprawy energetyczne t Biomasa odpady z rolnictwa 33 t sta³a frakcje organiczne sta- ³ych odpadów komunalnych t pozosta³e paliwa sta³e z biomasy t Biopaliwa ciek³e (biop³yny) t Biogaz z oczyszczalni œcieków dam 3 rolniczy dam 3 pozosta³y dam 3 a) Wype³niæ w przypadku instalacji zlokalizowanych poza siedzib¹ jednostki sprawozdawczej. b) Identyfikator miejscowoœci (podaje US).

2 B. Instalacje wielopaliwowe Nr instalacji Rodzaj paliwa Kod Liczba zainstalowanych bloków ciep³owniczych Zu ycie paliwa na wsad w roku sprawozdawczym (w jednostkach naturalnych) Wartoœæ opa³owa [kj/kg, kj/m 3 ] ¹czna moc osi¹galna [MW] cieplna elektryczna Produkcja (uzysk) ciep³a u ytkowego z paliw odnawialnych Produkcja energii elektrycznej [MWh] Sprzeda energii elektrycznej [MWh]

3 Dzia³ 1.2. Ciep³ownie (kot³ownie) - lokalizacja obiektu (instalacji) a)... (miejscowoœæ, gmina, powiat) A. Instalacje jednopaliwowe Rodzaj paliwa Kod Liczba instalacji (kot³ów) Zu ycie paliwa na wsad w roku sprawozdawczym (w jednostkach naturalnych) Wartoœæ opa³owa [kj/kg, kj/m 3 ] ¹czna moc osi¹galna [MW] Produkcja (uzysk) ciep³a u ytkowego biomasa leœna t uprawy energetyczne t Biomasa odpady z rolnictwa 33 t sta³a frakcje organiczne sta³ych odpadów komunalnych t pozosta³e paliwa sta³e z biomasy t Biopaliwa ciek³e (biop³yny) t z wysypisk odpadów dam 3 Identyfikator miejscowoœci b) Biogaz z oczyszczalni œcieków dam 3 rolniczy dam 3 pozosta³y dam 3 a) Wype³niæ w przypadku instalacji zlokalizowanych poza siedzib¹ jednostki sprawozdawczej. b) Identyfikator miejscowoœci (podaje US). Nr instalacji B. Instalacje wielopaliwowe Rodzaj paliwa Kod Liczba zainstalowanych kot³ów Zu ycie paliwa na wsad w roku sprawozdawczym (w jednostkach naturalnych) Wartoœæ opa³owa [kj/kg, kj/m 3 ] ¹czna moc osi¹galna [MW] Produkcja (uzysk) ciep³a u ytkowego z paliw odnawialnych

4 B. Instalacje wielopaliwowe (dokoñczenie) Nr instalacji Rodzaj paliwa Kod Liczba zainstalowanych kot³ów Zu ycie paliwa na wsad w roku sprawozdawczym (w jednostkach naturalnych) Wartoœæ opa³owa [kj/kg, kj/m 3 ] ¹czna moc osi¹galna [MW] Produkcja (uzysk) ciep³a u ytkowego z paliw odnawialnych Dzia³ 2. Ciep³o geotermalne - lokalizacja obiektu (instalacji) a)... (miejscowoœæ, gmina, powiat) Identyfikator miejscowoœci b) Nazwa otworu wydobywczego (odwiertu) Entalpia czynnika [kj/kg] wyp³ywaj¹cego z otworu wydobywczego powrotnego Natê enie przep³ywu czynnika [kg/h] Sprawnoœæ instalacji [%] Produkcja (uzysk) u ytkowego ciep³a geotermalnego Moc osi¹galna [MW] Liczba godzin pe³nego obci¹ enia [godz.] [tys.z³] Energia u ytkowa ze Ÿróde³ konwencjonalnych zast¹piona ciep³em geotermalnym c) a) Wype³niæ w przypadku instalacji zlokalizowanych poza siedzib¹ jednostki sprawozdawczej. b) Identyfikator miejscowoœci (podaje US). c) Wype³niæ tylko w przypadku braku mo liwoœci okreœlenia wielkoœci produkcji (uzysku) u ytkowego ciep³a geotermalnego (kolumna 5).

5 Dzia³ 3. Ciep³o otoczenia (pompy ciep³a) - lokalizacja obiektu (instalacji) a)... (miejscowoœæ, gmina, powiat) Identyfikator miejscowoœci b) ród³o ciep³a otoczenia (dolne) Numer instalacyjny pompy Moc napêdowa pompy [MW] Liczba godzin pracy pompy [godz.] Energia napêdowa [MWh] Wspó³czynnik wydajnoœci cieplnej Produkcja (uzysk) u ytkowego ciep³a otoczenia Energia u ytkowa ze Ÿróde³ konwencjonalnych zast¹piona ciep³em otoczenia c) Powietrze Grunt Wody gruntowe i powierzchniowe a) Wype³niæ w przypadku instalacji zlokalizowanych poza siedzib¹ jednostki sprawozdawczej. b) Identyfikator miejscowoœci (podaje US). c) Wype³niæ tylko w przypadku braku mo liwoœci okreœlenia wielkoœci produkcji (uzysku) u ytkowego ciep³a otoczenia (kolumna 6).

6 Dzia³ 4. Ciep³o s³oneczne (kolektory s³oneczne) - lokalizacja obiektu (instalacji) a)... (miejscowoœæ, gmina, powiat) Identyfikator miejscowoœci b) Typ kolektora Powierzchnia kolektorów [m 2 ] Ca³kowite napromieniowanie s³oneczne [GJ/m 2 /r] Sprawnoœæ instalacji [%] Produkcja (uzysk) ciep³a u ytkowego Energia u ytkowa ze Ÿróde³ konwencjonalnych zast¹piona ciep³em s³onecznym c) p³aski 01 Cieczowy pró niowy 02 nieos³oniêty Powietrzny 04 a) Wype³niæ w przypadku instalacji zlokalizowanych poza siedzib¹ jednostki sprawozdawczej. b) Identyfikator miejscowoœci (podaje US). c) Wype³niæ tylko w przypadku braku mo liwoœci okreœlenia wielkoœci produkcji (uzysku) u ytkowego ciep³a promieniowania s³onecznego (kolumna 4). ( sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)... (imiê, nazwisko i telefon osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)... (miejscowoœæ, data)... (piecz¹tka imienna i podpis osoby dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

7 Objaśnienia do formularza G-02o na 2009 rok Uwagi ogólne 1. Sprawozdanie sporządzają wybrane metodą doboru celowego jednostki uzyskujące ciepło ze źródeł odnawialnych. 2. W przypadku gdy jednostka sprawozdawcza wykorzystuje źródła ciepła odnawialnego znajdujące się w różnych miejscowościach (poza siedzibą jednostki), odpowiednie działy sprawozdania należy wypełnić dla każdej instalacji na dodatkowych stronach formularza, określając jednocześnie jej lokalizację (miejscowość, gmina, powiat). Identyfikator miejscowości (wykorzystywany przy przetwarzaniu danych) podaje urząd statystyczny. 3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań z gospodarki paliwowo-energetycznej zostały omówione w zeszycie metodycznym GUS pt. Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć wydanym w 2006 r., dostępnym również na stronie internetowej GUS pod adresem: < 4. Sprawozdanie G-02o należy sporządzać na podstawie danych z prowadzonej w jednostce sprawozdawczej ewidencji ilościowo-jakościowej wytwarzanych i zużywanych nośników energii oraz parametrów technicznych urządzeń i instalacji. 5. Dane dotyczące ilości zużytych paliw (t, dam 3 ) i wielkości produkcji (uzysku) ciepła użytkowego należy wykazywać z jednym znakiem po przecinku. Natomiast dane o mocy instalacji (urządzeń) należy podawać z dokładnością do 0,001 MW. Definicje podstawowych pojęć występujących w sprawozdaniu Pozyskanie (wydobycie) ilość nośników energii pochodzących bezpośrednio z zasobów naturalnych (dotyczy tylko nośników energii pierwotnej). Produkcja (uzysk) ilość nośników energii wytworzonych w procesach przemian energetycznych (dotyczy tylko nośników energii pochodnej). Przemiana energetyczna proces technologiczny, w którym jedna postać energii (przeważnie nośniki energii pierwotnej) zamieniana jest na inną pochodną postać energii. Wsad przemiany energetycznej ilość nośników energii stanowiących surowiec technologiczny przemiany (podlegających przetwarzaniu na inne nośniki energii). Potrzeby energetyczne przemiany ilość nośników energii zużytych przez urządzenia pomocnicze obsługujące proces przemiany (np. podajniki paliwa, pompy, wentylatory). Odnawialne źródło energii źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Energia odnawialna energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Ciepło odnawialne ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Ciepło odnawialne występuje zarówno jako pierwotny nośnik energii pozyskiwany bezpośrednio ze źródła (energia geotermalna i promieniowania słonecznego oraz ciepło otoczenia pozyskiwane poprzez zastosowanie pomp ciepła), jak i wtórny (pochodny) nośnik energii wytwarzany (uzyskiwany) w wyniku przemiany energetycznej w procesie spalania paliw odnawialnych. Ciepło z paliw odnawialnych ciepło uzyskiwane w procesie spalania: biomasy stałej (drewno opałowe, węgiel drzewny, odpady drzewne, rośliny energetyczne, odpady z rolnictwa i ogrodnictwa, frakcje organiczne z odpadów komunalnych, biodegradowalne odpady przemysłowe), paliw ciekłych z biomasy (bioetanol, biodiesel, naturalne oleje roślinne) oraz biogazu (z wysypisk odpadów, z oczyszczalni ścieków, biogazu rolniczego oraz pozostałych biogazów). Ciepło geotermalne ciepło pochodzące z głębi ziemi, zawarte w wodach i parach podziemnych. Ciepło otoczenia energia pobierana z otoczenia (źródło dolne niskotemperaturowe), tj. z powietrza, gruntu (geotermia płytka), wód gruntowych i powierzchniowych partii górotworu (skał, wód), przy zastosowaniu pomp ciepła. Pompa ciepła przenosi ciepło z ośrodka o niższej temperaturze (źródło dolne) do ośrodka o wyższej temperaturze (źródło górne), przy wykorzystaniu energii z zewnątrz (w formie pracy lub ciepła). Ciepło słoneczne ciepło pochodzące z bezpośredniego lub rozproszonego promieniowania słonecznego, pozyskiwane przy zastosowaniu kolektorów słonecznych. Ciepło użytkowe ciepło służące zaspokojeniu gospodarczo uzasadnionego zapotrzebowania na ciepło lub chłodzenie. Użytkowe ciepło odnawialne ciepło wykorzystywane przez odbiorcę końcowego lub w dalszych przemianach energetycznych, pozyskiwane bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii (źródła geotermalne i promieniowanie słoneczne oraz ciepło otoczenia pozyskiwane przy zastosowaniu pomp ciepła) lub uzyskiwane w wyniku przemian energetycznych w procesie spalania paliw odnawialnych. Moc osiągalna instalacji maksymalna trwała moc, z jaką urządzenia mogą pracować przy ich dobrym stanie technicznym i w normalnych warunkach eksploatacji. Liczba godzin pełnego obciążenia stosunek ilości wyprodukowanej w badanym okresie (roku) energii (ciepła) do mocy osiągalnej instalacji. Oszczędność energii konwencjonalnej uzyskana w wyniku wykorzystania ciepła odnawialnego (Energia użytkowa ze źródeł konwencjonalnych zastąpiona ciepłem odnawialnym) określone szacunkowo zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, które w przypadku niestosowania źródeł odnawialnych byłoby zaspokojone z wykorzystaniem kopalnych nośników energii (nieodnawialnych). Dział 1.1. Elektrociepłownie wypełniają jednostki produkujące ciepło i energię elektryczną Dział 1.1. A. Elektrociepłownie instalacje jednopaliwowe Kolumna 0 wyszczególnienie rodzajów paliw odnawialnych. Kolumna 1 kod nośnika energii stosowany przy przetwarzaniu danych statystycznych. Kolumna 2 liczba instalacji (bloków ciepłowniczych) wykorzystujących wymienione w kolumnie 0 paliwa odnawialne. 1

8 Kolumna 3 zużycie paliw wsadowych w roku sprawozdawczym w jednostkach miary podanych w kolumnie 4. Kolumna 5 średnia wartość opałowa paliw zużytych w roku sprawozdawczym. Wartość opałową poszczególnych partii paliw ustala się na podstawie analiz laboratoryjnych lub informacji podanych w fakturze dostawcy (lub umowie sprzedaży). W przypadku rozbieżności między wartością opałową wyznaczoną laboratoryjnie a wartością podaną w fakturze należy te wielkości uzgodnić z dostawcą. Do czasu dokonania uzgodnień obowiązują wartości opałowe podane w fakturze dostawcy. W przypadku braku możliwości dokonania pomiarów wartości opałowej oraz niezamieszczenia odpowiednich danych w fakturze dostawcy należy wykazywać standardowe wartości opałowe podane w załączniku nr 4 do wymienionego w poz. 3 uwag ogólnych Zeszytu metodycznego sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć lub w innych publikacjach z tego zakresu. Kolumna 6 i 7 łączna moc osiągalna (cieplna i elektryczna) wg stanu na koniec roku sprawozdawczego. Moc osiągalną należy podawać w tysięcznych częściach MW (np. moc 3 kw w sprawozdaniu występuje jako 0,0 [MW]). Kolumna 8 ilość wytworzonego przez elektrociepłownię ciepła użytkowego w parze i gorącej wodzie. Kolumna 9 i 12 ilość sprzedanego ciepła i energii elektrycznej do sieci lub innym odbiorcom. Kolumna 10 wartość netto sprzedanego ciepła. Kolumna 11 produkcja energii elektrycznej brutto elektrociepłowni. Wiersz 01 Wiersz 02 Wiersz Wiersz 04 Wiersz 05 Wiersz 06 Wiersze Biomasa leśna drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, zrębów, brykietów, peletów i odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, czubów, żerdzi, przecinek, krzewów, chrustu i karp oraz odpady z przemysłu drzewnego ((wióry, trociny) i papierniczego (ług czarny). Uprawy energetyczne biomasa z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa i krzewy szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych). Odpady z rolnictwa pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (np. słoma, odpady z produkcji ogrodniczej, odchody zwierzęce oraz brykiety i pelety np. ze słomy). Frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych odpady podlegające degradacji biologicznej (biomasa odpadowa) pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali i sektora usług (np. makulatura, stare meble). W sprawozdaniach wykazywana jest tylko ilość frakcji organicznych (biodegradowalnych) zawartych w całkowitej ilości odpadów. Pozostałe paliwa stałe z biomasy odpady podlegające degradacji biologicznej (biomasa odpadowa) pochodzące z przemysłu (np. papierniczego, drzewnego, meblowego, spożywczego, włókienniczego). Biopaliwa ciekłe (biopłyny) ciekłe paliwa do celów energetycznych wytwarzane z biomasy, do których należą: estry metylowe i etylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, naturalne oleje roślinne, bioetanol, olej pyrolityczny pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Biogaz gaz uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy, odpowiednio: odpadów na składowiskach (z wysypisk odpadów w. 07), osadów ściekowych (z oczyszczalni ścieków w. 08), biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej i odchodów zwierzęcych (rolniczy w. 09) oraz odpadów w rzeźniach, browarach i pozostałych branżach żywnościowych (pozostały w. 10). Dział 1.1. B. Elektrociepłownie instalacje wielopaliwowe Kolumna 0 wyszczególnienie dla każdej instalacji rodzajów zużywanych na wsad paliw odnawialnych (wymienionych w kolumnie 0 działu 1.1.A.) oraz paliw kopalnych wymienionych w załączniku nr 1. Kolumny 1 7 analogicznie jak w dziale 1.1.A.). Kolumna 8 produkcja ciepła użytkowego w części przypadającej na paliwa odnawialne. W przypadku gdy w instalacji oprócz paliw odnawialnych spalane są również paliwa kopalne (współspalanie), udział produkcji ciepła i energii elektrycznej z paliw odnawialnych należy określić w proporcji udziału wartości energetycznej tych paliw w łącznej wartości energetycznej wszystkich paliw (z kopalnymi) zużytych w procesie tej przemiany energetycznej (po stronie wsadu). Produkcję ciepła użytkowego z paliw odnawialnych (kolumna 8) można obliczyć z wzoru: Q uż. odn. = Q uż. c. 2 Q Q + Q gdzie: Q uż.odn. produkcja użytkowego ciepła odnawialnego z paliw odnawialnych (biomasa stała, biopaliwa ciekłe, biogaz), Q uż.c. całkowita produkcja ciepła użytkowego, Q biom. energia chemiczna zużytych paliw odnawialnych, Q kop. energia chemiczna zużytych paliw kopalnych (nieodnawialnych). Kolumna 9 i 12 ilość ciepła i energii elektrycznej wytworzona z paliw wykazanych w kolumnie 0, sprzedana do sieci lub innym odbiorcom. Kolumna 10 wartość netto sprzedanego ciepła. Kolumna 11 produkcja energii elektrycznej brutto elektrociepłowni. Dział 1.2. Ciepłownie (kotłownie) wypełniają jednostki produkujące ciepło (które nie są elektrociepłowniami) Dział 1.2. A. Ciepłownie (kotłownie) instalacje jednopaliwowe Kolumny 0 6 analogicznie jak odpowiednie kolumny działu 1.1.A. (w przypadku braku bezpośrednich pomiarów produkcję (uzysk) ciepła użytkowego można obliczyć z iloczynu (kol. 3 x kol. 5 x sprawność kotła) podzielonego przez 1000), kop. biom. biom.

9 Kolumny 7 9 Wiersze przykład : Spalono w roku 22,3 tony drewna opałowego (dąb) o wartości opałowej kj/kg. Aby obliczyć uzyskaną ilość ciepła, mnożymy ilość spalonego drewna (kol.3) przez jego wartość opałową (kol. 5) i wynik dzielimy przez tysiąc: 22,3 x = kj : 1000 = 446 GJ Jeżeli sprawność naszego kotła wynosi 60 %, to obliczamy: 446 x 60 %=267,6 GJ - jest to wielkość produkcji ciepła (kolumna 7)) analogicznie jak kolumny 8-10 w dziale 1.1.A. analogicznie jak odpowiednie wiersze działu 1.1.A. Dział 1.2. B. Ciepłownie (kotłownie) instalacje wielopaliwowe Kolumna 0 i 1 analogicznie jak odpowiednie kolumny działu 1.1.B. Kolumny 2 6 analogicznie jak odpowiednie kolumny działu 1.2.A. Kolumna 7 określić na podstawie bezpośrednich pomiarów lub wyliczyć jako iloczyn sprawności kotła oraz łącznej energii uzyskanej z paliw odnawialnych, analogicznie jak w dziale 1.2. A. Kolumny 8 9 analogicznie jak kolumny 9 i 10 w dziale 1.1.B. Dział 2. Ciepło geotermalne Kolumna 0 wyszczególnienie eksploatowanych otworów wydobywczych (odwiertów). Kolumny 1 3 średnioroczne dane z pomiarów (monitoringu) parametrów pracy instalacji. Kolumna 4 i 6 sprawność instalacji i moc osiągalna - parametry techniczne określone w drodze pomiarów lub przez producenta urządzeń. Sprawność instalacji geotermalnych kształtuje się zazwyczaj na poziomie 90 %. Kolumna 5 produkcję ciepła użytkowego określa się w drodze bezpośrednich pomiarów lub wylicza na podstawie parametrów eksploatacyjnych instalacji. Produkcję geotermalnego ciepła użytkowego można obliczyć z wzoru: Kolumna 7 Kolumna 8 i 9 Kolumna 10 Q = Δi G η 3 h 6 uż. geot. inst. 10 [ GJ ] gdzie: Q uż.geot. roczna produkcja ciepła użytkowego, Δi średnioroczna różnica entalpii [kj/kg], G średnioroczne natężenie przepływu czynnika [kg/h], η inst. sprawność instalacji [%], h liczba godzin pracy instalacji [godz.] lub z wzoru: Quż. geot. = Po To η inst. 3, 6 [ GJ ] gdzie: Q uż.geot., η inst. jak wyżej, P o moc osiągalna instalacji [MW], T o liczba godzin pełnego obciążenia [godz.] Druga metoda obliczeń może być stosowana jedynie w przypadku, gdy brak jest danych do zastosowania pierwszego wzoru. liczbę godzin pełnego obciążenia wylicza się na podstawie danych eksploatacyjnych instalacji. Wielkość ta może być też oszacowana przy zastosowaniu danych projektowych instalacji, dodatkowo zaktualizowanych przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. ilość i wartość netto sprzedaży ciepła, określana na podstawie odpowiedniej ewidencji. oszczędność energii konwencjonalnej uzyskana w wyniku wykorzystywania ciepła geotermalnego, szacowana na podstawie stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło użytkowe, np. do ogrzewania pomieszczeń czy do przygotowania ciepłej wody. Wielkość ta może być oszacowana np. na podstawie danych dotyczących zaspakajania zapotrzebowania na ciepło użytkowe w okresie, w którym nie wykorzystywano ciepła odnawialnego lub odpowiednich danych dla podobnych obiektów wykorzystujących tylko ciepło uzyskiwane ze źródeł konwencjonalnych (nieodnawialnych). Dla określenia zapotrzebowania na ciepło użytkowe można wykorzystać też dane projektowe obiektu, np. w przypadku ogrzewania pomieszczeń ich kubaturę i współczynniki średniego (normatywnego) zużycia ciepła. W przypadku wykorzystywania w badanym obiekcie również ciepła ze źródeł konwencjonalnych dla określenia ilości ciepła odnawialnego należy od całkowitego zapotrzebowania na ciepło odjąć ciepło uzyskane ze źródeł konwencjonalnych. Dane w tej kolumnie należy podawać w wypadku braku możliwości określania rzeczywistej wielkości produkcji odnawialnego ciepła użytkowego (kolumna 5). Dział 3. Ciepło otoczenia (pompy ciepła) Kolumna 0 wyszczególnienie rodzajów źródeł ciepła otoczenia (dolne źródło niskotemperaturowe) oraz ich kodów (01, 02, ). Kolumna 1 numer instalacyjny eksploatowanej pompy ciepła. Kolumna 2 moc napędowa (grzewcza) pompy ciepła. Kolumna 3 liczba godzin pracy pompy ciepła w roku. Kolumna 4 energia zużyta do napędu pompy ciepła (kolumna 2 x kolumna 3).

10 Kolumna 5 współczynnik wydajności cieplnej, zależny od typu pompy ciepła (powietrze - woda, solanka - woda, woda - woda) i systemu grzewczego (ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody dla gospodarstw domowych, itp.). Jest on definiowany jako iloraz ilości ciepła odbieranego ze źródła górnego i energii napędowej (grzewczej) pompy ciepła. Współczynnik ten dla warunków nominalnych jest podawany przez wytwórców jako średni współczynnik wydajności cieplnej (COP). W warunkach rzeczywistej eksploatacji do obliczeń zazwyczaj przyjmuje się sezonowy współczynnik wydajności cieplnej (SPF). Zalecane jest przyjmowanie następujących wartości standardowych SPF: - pompa: powietrze - woda 3,0 - pompa: solanka - woda 3,7 - pompa: woda - woda 4,0. Kolumna 6 produkcja (uzysk) odnawialnego ciepła użytkowego może być obliczona na dwa sposoby w zależności od posiadanych danych, i tak: - w przypadku gdy znane jest zużycie energii napędowej, ciepło uzyskane z otoczenia można obliczyć z wzoru: Quż ot =,6 Enap i ( SPFi 1).. 3., N inst. [ GJ ] - w przypadku gdy znana jest całkowita produkcja ciepła, ciepło uzyskane z otoczenia można obliczyć z wzoru: 1 Quż ot Quż c i N SPF.. =.., 1 inst. i gdzie: Q uż.ot. użytkowe ciepło otoczenia, N inst. numer instalacyjny pompy ciepła, E nap. energia napędowa pompy ciepła [MWh], SPF sezonowy współczynnik wydajności cieplnej, Q uż.c. całkowita produkcja ciepła użytkowego (odebrana ze źródła górnego). Jest to suma energii otoczenia (odnawialnej) i energii napędowej pomp (nieodnawialnej). W obu powyższych metodach do obliczeń jest wykorzystywana podana w kolumnie 5 wartość odpowiedniego współczynnika wydajności cieplnej (SPF). Kolumna 7 i 8 ilość i wartość netto sprzedaży ciepła, określona na podstawie ewidencji. Kolumna 9 analogicznie jak kolumna 10 działu 2. Dział 4. Ciepło słoneczne (kolektory słoneczne) Kolumna 0 typy kolektorów słonecznych. Kolumna 1 powierzchnia kolektorów. Kolumna 2 całkowite napromieniowanie słoneczne (zależne od obszaru klimatycznego) dla ustawienia (nakierowania) kolektora w danym roku monitorowania. Wielkość całkowitego napromieniowania słonecznego jest określana na podstawie danych meteorologicznych. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości tego wskaźnika dla lokalnych warunków klimatycznych do obliczeń należy stosować wielkość przyjętą przy projektowaniu instalacji lub zalecaną wartość standardową w wysokości 3,6 [GJ/m 2 /r]. Kolumna 3 sprawność instalacji zależna od: sposobu zastosowania (indywidualne lub zbiorowe dostarczanie ciepłej wody, kombinowane systemy słoneczne, baseny kąpielowe), typu kolektora i obszaru klimatycznego. W przypadku braku danych z długookresowych badań instalacji do obliczeń można wykorzystywać wartości podawane przez producenta kolektorów lub wartości najczęściej stosowane w krajach UE, a mianowicie 25 % dla kolektorów płaskich i próżniowych oraz 23 % dla kolektorów nieosłoniętych. Kolumna 4 produkcja (uzysk) ciepła użytkowego odnawialnego. W przypadku braku danych z bezpośrednich pomiarów na potrzeby statystyki energii zaleca się stosować następującą zależność: m Quż. sł. = Akol. Gsł. η 12 N inst. inst. [ GJ ] [ GJ ] gdzie: Q uż.sł. produkcja (uzysk) ciepła użytkowego, N inst. liczba instalacji, A kol. powierzchnia kolektora słonecznego [m 2 ], G sł. całkowite napromieniowanie słoneczne w ciągu roku [GJ/m 2 /r], η inst. sprawność instalacji [%], m ilość miesięcy, w których pracował kolektor w roku sprawozdawczym. Kolumna 5 i 6 ilość i wartość netto sprzedaży ciepła, określona na podstawie ewidencji. Kolumna 7 analogicznie jak kolumna 10 działu 2. 4

11 Załącznik nr 1 Wykaz podstawowych paliw kopalnych wraz z kodami i naturalnymi jednostkami miary Lp. Nazwa nośnika energii Kod Naturalne jednostki miary Węgiel kamienny energetyczny z wyłączeniem brykietów 60 t 02 Węgiel kamienny koksujący z wyłączeniem brykietów 61 t Brykiety z węgla kamiennego i podobne paliwa stałe otrzymywane z węgla kamiennego 02 t 04 Węgiel brunatny (lignit) t Paliwa lignitowe (paliwa stałe produkowane z węgla brunatnego (lignitu) - 05 brykiety itp.) i brykiety torfowe 04 t 06 Torf 94 t 07 Ropa naftowa 07 t 08 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym wysokometanowy 13 dam 3 09 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym zaazotowany 14 dam 3 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym pozostały (z odmetanowania 10 kopalń) 15 dam 3 11 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) 62 t Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego lub torfu; pozostałe 12 smoły mineralne (smoły surowe) 66 t 13 Benzyna silnikowa, bezołowiowa 88 t 14 Benzyna lotnicza 69 t 15 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych 37 t 16 Paliwo typu nafta do silników odrzutowych turbinowych 38 t 17 Nafty pozostałe 74 t 18 Oleje napędowe do silników (Diesla) 64 t 19 Oleje napędowe do innych celów, pozostałe (paliwo żeglugowe) 10 t 20 Olej opałowy lekki 96 t 21 Olej opałowy LSC - o niskiej zawartości siarki (< 1 %) (ciężki olej opałowy) 98 t Olej opałowy HSC - o wysokiej zawartości siarki (> 1 %) (ciężki olej 22 opałowy) 99 t 23 Pozostałości naftowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (gudron) 59 t 24 Benzyna lakiernicza i benzyna specjalna 75 t Lekkie frakcje benzyny ciężkiej (surowiec dla przemysłu petrochemicznego - 25 benzyna do pirolizy) 76 t 26 Pozostałe produkty naftowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 77 t 27 Surowce rafineryjne (półprodukty pochodzenia naftowego) 68 t 28 Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe i turbinowe oraz pozostałe 71 t 29 Etan 57 t 30 Gaz ciekły LPG 12 t 31 Gaz rafineryjny 78 t 32 Wazelina, woski parafinowe i inne, z włączeniem ozokerytu 72 t 33 Koks naftowy 63 t 34 Bitum naftowy (asfalty z przeróbki ropy naftowej) 73 t 35 Benzole surowe 52 t 5

12 Lp. Nazwa nośnika energii Kod Naturalne jednostki miary Środki przeciwstukowe (dodatki uszlachetniające do paliw ciekłych) 81 t 37 Gaz koksowniczy 16 dam 3 38 Paliwa odpadowe gazowe 79 GJ 39 Gaz wielkopiecowy 19 dam 3 40 Oleje smarowe i odpadowe przepracowane 22 GJ 41 Pozostałe odpady przemysłowe stałe i ciekłe 34 GJ 42 Nieorganiczne odpady komunalne stałe 35 GJ 6

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2013

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 00052357700000 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, gmina, powiat) Łączna moc osiągalna [MW] Wartość opałowa [kj/kg, kj/m 3 ]

(miejscowość, gmina, powiat) Łączna moc osiągalna [MW] Wartość opałowa [kj/kg, kj/m 3 ] GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD 007 G-0o Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zakup. wartość w tys. wartość w tys. Nazwa nosnika energii Lp. Kod ilość. (bez podatku. VAT) Węgiel kamienny energetyczny z

Zakup. wartość w tys. wartość w tys. Nazwa nosnika energii Lp. Kod ilość. (bez podatku. VAT) Węgiel kamienny energetyczny z GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 28, -925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 523577 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Bardziej szczegółowo

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2014

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 00052357700000 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON Czy Państwa jednostka produkuje (wytwarza) energię elektryczną? [ ] TAK [ X ] NIE

Numer identyfikacyjny REGON Czy Państwa jednostka produkuje (wytwarza) energię elektryczną? [ ] TAK [ X ] NIE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA HELU Numer identyfikacyjny REGON 00052357700000 G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych

Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Symbol rodzaju przewaŝającej działalności wg PKD 2007 G-02o Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON 00052357700000. 2. Czy Państwa jednostka produkuje (wytwarza) energię elektryczną? [ ] TAK [ X ] NIE

Numer identyfikacyjny REGON 00052357700000. 2. Czy Państwa jednostka produkuje (wytwarza) energię elektryczną? [ ] TAK [ X ] NIE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA HELU Numer identyfikacyjny REGON 00052357700000 G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.2.2016 L 33/3 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/172 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w odniesieniu do określenia

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)

Bardziej szczegółowo

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 listopada 2015 r. (OR. en) 14624/15 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 24 listopada 2015 r. Do: ENV 742 STATIS 88 ECO 145 FIN 848 DELACT 160 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej za rok 2008

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej za rok 2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 317 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 317 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 317 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia

P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia P-120-2-15 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 Warszawa, grudzień 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 Warszawa, grudzień 2017 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2017 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G-10.m Miesięczne dane o energii elektrycznej Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

Bardziej szczegółowo

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii www.stat.gov.pl Portal

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2018 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. w jednostkach naturalnych tony 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. w jednostkach naturalnych tony 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307

Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 317 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 317 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 317 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych Katarzyna Szwed-Lipińska Radca Prawny Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Przychód ogółem (wiersze: ) 09. Rozchód ogółem (wiersze: ) 24. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

RAF-2. Przychód ogółem (wiersze: ) 09. Rozchód ogółem (wiersze: ) 24. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego Wydział Mechaniczno-Energetyczny Lokalna energetyka geotermalna jako podstawowy składnik OZE w procesie dochodzenia do samowystarczalności energetycznej

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r.

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi za okres

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej i produktów naftowych

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej i produktów naftowych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA BIOMASY DRZEWNEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH W SADOWNICTWIE I LEŚNICTWIE Dr inż. Stanisław Parzych, Dr inż. Agnieszka Mandziuk Wydział Leśny SGGW w Warszawie Mgr inż. Sebastian Dawidowski

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw MINISTERSTWO ENERGII, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Autorzy opracowania:

Główny Urząd Statystyczny Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Autorzy opracowania: Wydawca: Główny Urząd Statystyczny Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Autorzy opracowania: mgr Grażyna Berent Kowalska mgr inż. Joanna Kacprowska mgr inż. Grzegorz Kacperczyk

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 października 2015 r. (OR. en) 13021/15 ADD 1 ENER 354 ENV 627 DELACT 136 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r.

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi za okres

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Podstawowe określenia, jednostki i wskaźniki w obliczeniach i analizach energetycznych Pierwotne nośniki energii Do pierwotnych nośników energii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszaa Regon jednostki (firmy): 32060449200000 G-03 Naza jednostki (firmy): TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spraozdanie

Bardziej szczegółowo

Kotły i inne stacjonarne urządzenia techniczne o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, w których następuje proces spalania paliw (w celu wytworzenia

Kotły i inne stacjonarne urządzenia techniczne o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, w których następuje proces spalania paliw (w celu wytworzenia Kotły i inne stacjonarne urządzenia techniczne o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, w których następuje proces spalania paliw (w celu wytworzenia ciepła lub energii elektrycznej), w raportach do Krajowej

Bardziej szczegółowo

G 10.3 Agencja Rynku Energii S.A.

G 10.3 Agencja Rynku Energii S.A. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednoski sprawozdawczej G.3 Agencja Rynku Energii S.A. Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elekrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2008 W niniejszym opracowaniu zamieszczono tabele, zawierające

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa G Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej. za 2015 r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa G Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej. za 2015 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.2 Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie ultrafioletowe, Promieniowanie widzialne, Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej. za 2016 r.

G Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej. za 2016 r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.2 Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za 2016 r. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej. za 2013 r. zainstalowana 01. zainstalowana 04. zainstalowana 08.

G Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej. za 2013 r. zainstalowana 01. zainstalowana 04. zainstalowana 08. INISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.2 Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej. za 2018 r.

G Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej. za 2018 r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.2 Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za 2018 r. www.me.gov.pl Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 PODSUMOWANIE Prowadzący: mgr inż. Marcin Michalski e-mail: marcinmichalski85@tlen.pl tel. 505871540 Slajd 1 Energetyczne wykorzystanie biomasy Krajowe zasoby biomasy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

G-11g. Sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych

G-11g. Sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej G-11g Sprawozdanie o cenach ziemnego według kategorii standardowych końcowych Agencja Rynku Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. zw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednoski sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elekrycznej i ciepła elekrowni (elekrociepłowni) przemysłowej

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE BARIERY DLA ROZWOJU BIOGAZOWNI UTYLIZUJĄCYCH ZMIESZANY STRUMIEŃ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE SUBSTRATÓW W PROJEKCIE USTAWY O OZE Michał Ćwil Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Odnawialne źródła energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Poznań, 27 października

Bardziej szczegółowo

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu.

Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. Każdego roku na całym świecie obserwuje się nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. W większości przypadków trafiają one na wysypiska śmieci,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.3

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.3 MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednoski sprawozdawczej Numer idenyfikacyjny - REGON 1 Kod właściwy dla elekrowni jako jednoski lokalnej G-10.3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE oraz Ustawa o efektywności energetycznej obligują przedsiębiorstwa: - zatrudniające

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TECHNOLOGIE OZE JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko

WYBRANE TECHNOLOGIE OZE JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO. Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko WYBRANE TECHNOLOGIE OZE JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko DEFINICJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Ustawa Prawo Energetyczne definiuje, że odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii cieplnej

Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii cieplnej Dostarczenie do budynku ciepła jest jedną z najważniejszych konieczności, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Tym bardziej, że energia cieplna stanowi zwykle

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw MINISTERSTWO ENERGII, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej. za 2011 r. zainstalowana 01. zainstalowana 04.

G Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej. za 2011 r. zainstalowana 01. zainstalowana 04. INISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.2 Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza RAF-2 na rok 2012

Objaśnienia do formularza RAF-2 na rok 2012 Objaśnienia do formularza RAF-2 na rok 2012 Sprawozdanie sporządzają producenci i dystrybutorzy produktów naftowych (rafinerie, mieszalnie oraz jednostki prowadzące obrót produktami przerobu ropy naftowej)

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

G Warszawa 1, skr. poczt. 143 Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej

G Warszawa 1, skr. poczt. 143 Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Agencja Rynku Energii S.A. G - 10.2 00-950 Warszawa 1, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.3

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.3 MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD Numer identyfikacyjny - REGON G-03 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

G k. Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r. z tego. poza własną grupę kapitałową 06 X.

G k. Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r. z tego. poza własną grupę kapitałową 06 X. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.1 k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej

Bardziej szczegółowo