EGZAMINY DYPLOMOWE na Wydziale Inżynierii Produkcji obowiązujące od roku akad. 2010/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMINY DYPLOMOWE na Wydziale Inżynierii Produkcji obowiązujące od roku akad. 2010/11"

Transkrypt

1 EGZAMINY DYPLOMOWE na Wydziale Inżynierii Produkcji obowiązujące od roku akad. 2010/11 egzamin dyplomowy magisterski jest jednolity dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w trakcie egzaminu dyplomowego magisterskiego student zobowiązany jest zreferować swoją pracę ze szczególnym uwzględnieniem celu i zakresu pracy, stosowanych metod badawczych oraz uzyskanych efektów badań, następnie odbywa się dyskusja nt. pracy, w ramach egzaminu student udziela odpowiedzi na co najmniej 3 pytania z zakresu techniki rolniczej i leśnej, przy czym co najmniej 2 pytania muszą być zadane ustnie przez recenzenta, egzamin dyplomowy inżynierski jest jednolity dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w trakcie egzaminu dyplomowego inżynierskiego student zobowiązany jest zreferować swoją pracę ze szczególnym uwzględnieniem celu i zakresu pracy, stosowanych metod badawczych oraz uzyskanych efektów badań, następnie odbywa się dyskusja nt. pracy, w ramach egzaminu dyplomowego inżynierskiego student odpowiada na 3 wylosowane pytania; 2 ogólne z zakresu kierunku techniki rolniczej i leśnej, 1 szczegółowe branżowe z zakresu specjalizacji Katedry, w której była realizowana praca (pytania w załączniku). ZESTAW PYTAŃ Z KIERUNKU TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA NA EGZAMINY DYPLOMOWE - INŻYNIERSKIE 1. Zasady projektowania ergonomicznych stanowisk do pracy. 2. Maszyny rozdrabniające w przetwórstwie rolno-spożywczym. 3. Technologie i środki techniczne w produkcji polowej. 4. Budowa i klasyfikacja podstawowych instalacji chłodniczych wykorzystywanych w obszarze produkcji żywności. 5. Układy przenoszenia napędu zespoły przekładniowe, reduktory i wzmacniacze momentu, przekładnie główne i mechanizmy różnicowe, przeguby homokinetyczne. 6. Wyznaczanie wskaźników i współczynników eksploatacyjnych (wskaźniki użytkowania i obsługiwania, współczynniki wykorzystania zdolności produkcyjnych i przerobowych, wskaźnik wykorzystania wyposażenia). 7. Opakowania biodegradowalne charakterystyka. Strona 1 z 7

2 8. Czynniki wpływające na wielkość oporu roboczego pługa, pozostałych narzędzi i maszyn rolniczych oraz środków transportowych, w aspekcie pozytywnego i negatywnego działania. 9. Symbole graficzne i ich znaczenie przy wymiarowaniu elementów maszynowych. 10. Charakterystyka połączeń kształtowych. 11. Rozpad promieniotwórczy. Przemiany: α, β, γ. 12. Warunki równowagi ciał sztywnych. 13. Macierze. Działania na macierzach. Zastosowania. 14. Rachunek całkowy. Własności całek. Metody całkowania. Zastosowania. ZESTAWY PYTAŃ Z KATEDR I ZAKŁADU NA EGZAMINY DYPLOMOWE - INŻYNIERSKIE KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 1. Wymagania stawiane maszynom rolniczym i wynikające z nich problemy konstrukcyjne na przykładzie konkretnej grupy maszyn. 2. Czynniki wpływające na opory narzędzi pracujących w glebie. 3. Maszyny do wysiewu nawozów mineralnych - zagadnienia nierównomierności wysiewu. 4. Kryteria możliwe do zastosowania przy doborze maszyn rolniczych. 5. Konstrukcje aparatu wysiewającego siewnika zbożowego. 6. Proszę omówić pojęcie transportu ciągłego. Jakie zna Pan (Pani) środki transportu ciągłego? W jaki sposób oblicza się ich wydajność? 7. Proszę powiedzieć na czym polega specyfika transportu rolniczego? Jaki ma ona wpływ na realizację zadań transportowych w rolnictwie? 8. Wymień sposoby usuwania odchodów z obiektów inwentarskich oraz podaj podstawowe zasady rolniczego zagospodarowania gnojowicy. 9. Wymień maszyny i urządzenia stosowane w procesie usuwania odchodów ściołowych i bezściołowych z obiektów inwentarskich. 10. Omów budowę i zasadę działania dojarek mechanicznych. KATEDRA CHŁODNICTWA I ENERGETYKI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 1. Budowa i zasada działania urządzenia chłodniczego. Porównanie termodynamiczne z pompą ciepła i silnikiem cieplnym. 2. Budowa i charakterystyka wymienników ciepła w instalacjach chłodniczych. 3. Charakterystyka kinetyki przebiegu chłodzenia i zamrażania żywności. 4. Wykorzystanie systemów chłodniczych w gospodarce żywnościowej. 5. Najnowsze systemy i urządzenia chłodnicze. 6. Ogólna charakterystyka teorii podobieństwa i analizy wymiarowej w Strona 2 z 7

3 odniesieniu do inżynierii cieplnej, w tym chłodnictwa. 7. Charakterystyka czynników chłodniczych i czynników pośredniczących. Kriogenika i czynniki kriogeniczne. 8. Podstawowe właściwości termofizyczne produktów rolniczych w pełnym zakresie temperatur. 9. Dystrybucja żywności chłodzonej i mrożonej. Charakterystyka transportu chłodniczego. 10. Ogólna technologia i inżynieria zamrażalniczej obróbki i składowania żywności. KATEDRA MASZYNOZNAWSTWA ROLNICZEGO 1. Omówić tendencje w konstrukcji nowoczesnych kombajnów zbożowych oraz możliwości ich adaptacji do zbioru różnych roślin nasiennych. 2. Scharakteryzować środki mechanizacji stosowane w technologiach zbioru roślin okopowych. 3. Wymienić i scharakteryzować środki mechanizacji stosowane w technologiach siewu nasion. 4. Omówić aktualne tendencje w technice uprawy gleby, podać ich zalety i wady oraz stosowane środki mechanizacji. 5. Scharakteryzować stosowane metody i środki mechanizacji w technice nawożenia i ochrony roślin. 6. Wymienić negatywne skutki oddziaływania techniki rolniczej na środowisko przyrodnicze oraz sposoby ich ograniczania. 7. Scharakteryzować zalety i wady napędów hydrostatycznych stosowanych w maszynach rolniczych w stosunku do innych znanych napędów. 8. Podać główne właściwości cieczy hydrostatycznych oraz elementy tworzące układy hydrauliczne stosowane w maszynach rolniczych. 9. Zdefiniować cele rolnictwa integrowanego i precyzyjnego oraz podać warunki ich wprowadzania do praktyki rolniczej. 10. Wymienić właściwości fizyczne gleby istotne dla procesu technologicznego jej uprawy. KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI I INFORMATYKI 1. Podziały sieci komputerowych ze względu na zasięg, technologie i sposoby zarządzania. 2. Istota i metody realizacji usług internetowych WWW. 3. Zagrożenia w systemach informatycznych i sposoby realizacji zabezpieczeń. 4. Warstwowe modele sieciowe ISO/OSI i TCP/IP. 5. Istota i cechy programowania obiektowego. 6. Instrukcje sterujące działaniem programu występujące w językach programowania. 7. Technologie i języki programowania aplikacji sieciowych. 8. Zasady projektowania relacyjnych baz danych. Strona 3 z 7

4 9. Automatyzacja zadań w pakiecie MS Office. 10. Przetwarzanie i analiza danych w arkuszach kalkulacyjnych - możliwości i narzędzia. KATEDRA PODSTAW TECHNIKI 1. Podstawowe jednostki funkcjonalne komputerowego systemu pomiarowego. 2. Proces próbkowania i kwantyzacji sygnału analogowego. 3. Systemy Informacji Przestrzennej definicja, zastosowanie. 4. Metody cyfrowej reprezentacji danych przestrzennych. 5. Usługa katalogowa na przykładzie Active Directory definicja zastosowanie, zalety względem grup roboczych, cechy charakterystyczne. 6. Przeznaczenie i funkcje zasad grupy (Group Policy ) w Środowisku systemu MS Windows Server Ergonomiczne zasady organizacji stanowiska pracy przy monitorze ekranowym. 8. Wpływ źródeł informacji na obciążenie psychiczne operatora. 9. Omów metody statystycznego sterowania procesem na podstawie kart kontrolnych XR. 10. Omów cykl pracy sterownika PLC. KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ 1. Charakterystyka metod suszenia rozpyłowego. 2. Klasyfikacja suszarek o ruchu ciągłym. 3. Liofilizacja jako zachowawcza metoda utrwalania żywności. 4. Aktywność wody jako parametr określający jakość żywności. 5. Klasyfikacja wymienników ciepła. 6. Teoretyczne podstawy procesu sublimacyjnego suszenia. 7. Stan wody w żywności. 8. Komputerowa analiza obrazu w ocenie jakościowej żywności. 9. Ocena skurczu suszarniczego metodą komputerowej analizy obrazu. 10. Odwadnianie jako metoda utrwalania owoców. KATEDRA EKSPLOATACJI MASZYN I ZARZĄDZANIA W INŻYNIERII ROLNICZEJ 1. Działy i gałęzie produkcji w gospodarstwie rolnym i ich wzajemne powiązania. 2. Znaczenie gospodarcze roślin przemysłowych. 3. Zasady bezpiecznego stosowania pestycydów w produkcji rolniczej. 4. Wymień i omów ograniczenia w stosowaniu zwiększonych szerokości roboczych i prędkości pracy narzędzi i maszyn rolniczych. Strona 4 z 7

5 5. Wymień i omów czynniki, które można uznać za najważniejsze przy zestawianiu agregatów ciągnikowych w warunkach gospodarstw rolnych o różnej wielkości obszarowej. 6. Zaproponuj organizację pracy agregatów maszynowych do nawożenia organicznego w gospodarstwach o różnej wielkości obszarowej i w różnych warunkach eksploatacyjnych. 7. Zaproponuj organizację pracy agregatów maszynowych do zbioru zbóż w gospodarstwach o różnej wielkości obszarowej i w różnych warunkach eksploatacyjnych. 8. Omów czynniki warunkujące realizację procesu produkcji rolniczej. 9. Podział odnawialnych źródeł energii (OZE). 10. Technologie stosowane przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. KATEDRA ENERGETYKI I POJAZDÓW 1. Rola ocen oddziaływania na środowisko. 2. Wymienić rodzaje kosztów w transporcie lądowym. 3. Kierunki działań na rzecz wdrażania ekologicznych rozwiązań w organizacji obsługi komunikacyjnej miast. 4. Procesy powstawania tlenków węgla, azotu i siarki, węglowodorów i cząstek stałych. 5. Sposoby ograniczania oddziaływania motoryzacji na środowisko przyrodnicze. 6. Oddziaływanie związków toksycznych emitowanych przez pojazdy na człowieka i środowisko. 7. Budowa, zasada działania i cechy charakterystyczne układu zasilania Common Rail. 8. Przegląd i charakterystyka systemów doładowania silników spalinowych. 9. Charakterystyka stanowiska kontrolnego i wyposażenia pomiarowego stacji kontroli pojazdów. 10. Systemy klasyfikacji olejów silnikowych. ZAKŁAD BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ 1. Właściwości funkcjonalne sacharydów. 2. Podział białek. 3. Metody pozyskiwania oleju z nasion roślin oleistych. 4. Podział operacji i procesów jednostkowych związanych z przetwórstwem spożywczym. 5. Produkcja mleka pasteryzowanego i sterylizowanego. 6. Grupy półproduktów owocowych i warzywnych w przetwórstwie spożywczym. 7. Procesy dyfuzyjnego rozdziału składników żywności. 8. Procesy chemiczne w przetwórstwie żywności. 9. Kryteria wyboru metody utrwalania żywności. Strona 5 z 7

6 10. Zmiany zachodzące w tłuszczach podczas przetwórstwa i przechowywania. KATEDRA EKSPLOATACJI MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 1. Charakterystyka procesu mikronizacji. 2. Podstawy produkcji paluszków. 3. Inżynieryjne podstawy produkcji makaronów. 4. Badania procesu aglomerowania surowców roślinnych. 5. Podstawy oceny jakości pszenicy. 6. Systemy przemiału ziarna. 7. Biomasa roślinna-aspekt energetyczny. 8. Charakterystyka procesu produkcji pieczywa pszennego. 9. Proces granulowania. 10. Urządzenia do rozdrabniania materiałów roślinnych KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH 1. Maszyny do rozdzielania zawiesin. 2. Urządzenia do odpylania gazów. 3. Mieszalniki do cieczy. Budowa i działanie. 4. Urządzenia mieszające do materiałów sypkich. 5. Budowa i działanie ekstruderów. 6. Budowa, działanie i zastosowanie wyparek. 7. Metody zagęszczania mieszanin. 8. Metody rozdrabniania ciał stałych. 9. Budowa, działanie i klasyfikacja dozowników. 10. Zastosowanie pras w przemyśle owocowo-warzywnym. Budowa i zasada działania. KATEDRA MELIORACJI I BUDOWNICTWA ROLNICZEGO 1. Środowiskowe i gospodarcze następstwa erozji wodnej gleb. 2. Klasyfikacja i metody stabilizacji wąwozów. 3. Kierunki i etapy rekultywacji terenów zdegradowanych. 4. Model racjonalnej gospodarki odpadami. 5. Możliwości i sposoby odzysku energii z odpadów. 6. Cechy mechaniczne materiałów budowlanych. 7. Rozmieszczenie użytków w gospodarstwie a rolnictwo zrównoważone. 8. Sposoby stabilizacji osadów ściekowych. 9. Usuwanie biogenów ze ścieków miejskich. 10. Rozwiązania technologiczne przydomowych oczyszczalni ścieków. Strona 6 z 7

7 KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ 1. Zmiany właściwości fizycznych i chemicznych w surowcach w czasie obróbki ciśnieniowo-termicznej. 2. Produkcja zbożowej galanterii śniadaniowej. 3. Biznes plan. 4. Sposoby pakowania produktów płynnych. 5. Nadziewarki. 6. Opakowania aktywne i inteligentne. 7. Recykling materiałów opakowaniowych. 8. Systemy pakowania produktów sypkich. 9. Metody wytwarzania folii opakowaniowej. 10. Procesy formowania produktów spożywczych. KATEDRA MASZYN OGRODNICZYCH I LEŚNYCH 1. Podać podział mikrociągników ogrodniczych. 2. Wymienić zalety mikronawadniania roślin w stosunku do nawadniania deszczownianego. 3. Podać podział opryskiwaczy ze względu na sposób rozpylenia cieczy i nanoszenia jej na chronione obiekty. 4. Podać różnice w budowie i działaniu między opryskiwaczem ciśnieniowym i ciśnieniowo-pneumatycznym. 5. Wymienić rodzaje zespołów wysiewających stosowanych w siewnikach precyzyjnych. 6. Wymienić rodzaje zespołów wysadzających stosowanych w sadzarkach do rozsady. 7. Wymienić rodzaje zespołów tnących stosowanych w kosiarkach do trawników. 8. Wymienić narzędzia i maszyny stosowane przy pielęgnacji żywopłotów i drzewostanu parkowego. 9. Wymienić sposoby ogrzewania szklarni, tuneli foliowych i inspektów. 10. W jakim celu i za pomocą jakich lamp wykonywane jest doświetlanie roślin szklarniowych? Strona 7 z 7

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania ogólne z przedmiotów zawartych w standardach

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015 Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015 1. Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania. 2. Struktura organizacyjna: istota,

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r.

DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r. Pytania egzaminacyjne dla kierunków studiów Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Informatyczne Systemy Zarzadzania Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO... 2 KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE... 2 KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ W MEDYCYNIE

Bardziej szczegółowo

TECHNIK AGROBIZNESU 331402

TECHNIK AGROBIZNESU 331402 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK AGROIZNESU 331402 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Zarządzania Produkcją Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: inŝynieria bezpieczeństwa Obszar kształcenia: nauki techniczne oraz rolnicze leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności Nazwa u BHP i ergonomia Tryb studiów Stacjonarne Semestr 2 Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Liczba godzin (łącznie) Liczba

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe Załącznik nr 7 do Uchwały nr 87/2004 RG z dn. 22.04.04r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW I. WYMAGANIA OGÓLNE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia zawodowe Studia zawodowe na kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Administracji Gospodarczej Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Robert Wanic Krzysztof resz SILNIKI OJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oradnik metodyczny dla nauczyciela 1 rojekt okładki: Joanna lakiewicz Redakcja: ożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna

Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna nieorganiczna... 16 Chemia techniczna organiczna... 19 Chemiczna produkcja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Agroekonomia TRYB - STACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 11 Studia magisterskie na kierunku transport trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. studia stacjonarne II stopnia

Pytania na egzamin dyplomowy. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. studia stacjonarne II stopnia Pytania na egzamin dyplomowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Pytania wspólne dla całego kierunku CAD/CAM studia stacjonarne II stopnia 1. Metody programowania obrabiarek CNC 2. Na czym polega programowanie

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 132 Poz. 1166 Załącznik nr 77 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo