SPIS TREŚCI - CONTENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI - CONTENTS"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI - CONTENTS Oksana Seroka-Stolka: Poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju analiza porównawcza The level of environmental awareness of entrepreneurs as an element of sustainable development comparative analysis. 159 Jędrzej Gadziński: Rozwój transportu drogowego jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego przykład aglomeracji poznańskiej Road transport development as the threat for natural environment case study of Poznan agglomeration. 165 Bożena Gajdzik: Kreowanie kapitału intelektualnego w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy Building of intellectual capital in sustainable economy base on knowledge. 176 Wojcech Radecki: Prawo karne środowiska. Część II. Struktura polskiego prawa karnego środowiska Environmental criminal law. Part II. Structure of the Polish environmental criminal law. 182 Marcin B. Gawłowicz, Dariusz A. Waniczek, Marek K. Rudzki, Krzysztof K. Buda, Jerzy Rdes, Jerzy Arendt: Rzadki przypadek inwazyjnego raka przewodowego sutka dodatkowego dołu pachowego opis przypadku A rare case of an invasive ductal carcinoma of accessory breast located in an armpit a case report. 188 Elżbieta Janosik, Katarzyna Olesiak: Dostosowywanie warunków pracy do możliwości psychofizycznych starszych pracowników Work conditions adjustment to psycho-physiological capabilities of elderly workers. 192 Marcin Pasek, Alicja Nowak Zaleska: Obciążenie rekreacyjne Lasów Oliwskich w świetle ich chłonności naturalnej Recreational burden against environmental capacity of oliwa forests. 199 Gerard Kuźnik: Dobra własności intelektualnej a bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagadnienia ekonomiczno-społeczne. Część I Propriety intellecttual and safety, higiene in the work. Part I. 202 STRESZCZENIA: Oksana Seroka-Stolka: Poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju analiza porównawcza. Świadomość ekologiczna odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji biznesowych wpływając na stosunek do środowiska naturalnego. Świadomość ekologiczna przedsiębiorców głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw może w znacznym stopniu ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Artykuł przedstawia wyniki badań ilościowych i jakościowych poziomu świadomości ekologicznej wśród dwóch grup studiujących drobnych przedsiębiorców i pracowników na łącznej próbie 182 respondentów. Ogólny poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorców jest niższy w porównaniu do ogółu próby badawczej oraz wyższy wśród kobiet w obu grupach. Analiza jakościowa wykazała wpływ wieku na poziom świadomości ekologicznej w obu grupach. W analizie jakościowej wykorzystano współczynnik korelacji tetrachorycznej i Pearsona oraz analizę skupień. Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność ekologiczna, proekologiczne postawy

2 Jędrzej Gadziński: Rozwój transportu drogowego jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego przykład aglomeracji poznańskiej. W artykule przedstawiono zagadnienia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze powodowanych przez intensywny rozwój działalności transportowej w tym przede wszystkim transportu drogowego na obszarach silnie zurbanizowanych. Na przykładzie aglomeracji poznańskiej szczegółowo przeanalizowano zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, a także wyznaczono tereny najbardziej narażone na degradację. Ograniczenie tych negatywnych oddziaływań pozwoli na budowę w przyszłości zrównoważonych systemów transportowych nawet na gęsto zaludnionych obszarach. Słowa kluczowe: transport, zrównoważony rozwój, aglomeracja, Poznań Bożena Gajdzik: Kreowanie kapitału intelektualnego w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy. W artykule przedstawiono zagadnienia zrównoważonego rozwoju w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. Korzystając z danych statystycznych oceniono wartość potencjału społecznego pod względem wykształcenia i posiadanych umiejętności. Dodatkowo nawiązano do krajowych ram kwalifikacji, które mają stworzyć nowy obraz szkolnictwa wyższego. W ostatniej części artykułu zaprezentowano ogólny model interpretacji kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju biznesu. Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważone przedsiębiorstwo, kapitał intelektualny Wojciech Radecki: Prawo karne środowiska. Część II. Struktura polskiego prawa karnego środowiska. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie struktury polskiego prawa karnego środowiska sensu stricto, na które składają się przepisy o przestępstwach przeciwko środowisku zamieszczone: - w specjalnym rozdziale XXII kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r., - w innych rozdziałach tegoż kodeksu, - w kilkunastu ustawach z zakresu prawa środowiska zawierających przepisy karne; z uzupełnieniem teoretycznymi uwagami o metodach legislacyjnego ujęcia typów przestępstw przeciwko środowisku. Słowa kluczowe: prawo karne, przestępstwa, ochrona środowiska, kodeks karny, przestępstwa pozakodeksowe Marcin B. Gawłowicz, Dariusz A. Waniczek, Marek K. Rudzki, Krzysztof K. Buda, Jerzy Rdes, Jerzy Arendt: Rzadki przypadek inwazyjnego raka przewodowego sutka dodatkowego dołu pachowego opis przypadku. Autorzy przedstawili rzadki przypadek inwazyjnego raka przewodowego sutka występującego w sutku dodatkowym, zlokalizowanym w dole pachowym. Zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne związane z nietpową lokalizacją, co doprowadziło w opisywanym przypadku do opóźnienia w postawieniu ostatecznego rozpoznania i podjęcia prawidłowego leczenia. Szybsze rozpoznanie byłoby możliwe, gdyby wiedza o występowaniu sutków dodatkowych była bardziej powszechna, zarówno wśród specjalistów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Słowa kluczowe: sutek dodatkowy, klasyfikacja, rak sutka, leczenie

3 Elżbieta Janosik, Katarzyna Olesiak: Dostosowywanie warunków pracy do możliwości psychofizycznych starszych pracowników. Proces starzenia się społeczeństwa w niedługim czasie sprawi, że znaczenie osób starszych na rynku pracy będzie rosnąć. Rolą państwa i przedsiębiorstw będzie stworzenie takich warunków pracy, aby starsi pracownicy wykazywali jak najdłużej chęć aktywności zawodowej. Wraz z wiekiem zmieniają się zdolności człowieka do wykonywania pracy, jednak wynikające z tych zmian wymagania osób starszych względem miejsca pracy rzadko brane są pod uwagę. Jednym ze sposobów ułatwiających starszym pracownikom pracę i zachęcających do jej kontynuowania jest zapewnienie im odpowiednich warunków w miejscu pracy. W artykule przedstawiono główne, pojawiające się z wiekiem zmiany w funkcjonowaniu organizmu i ich ewentualny wpływ na wykonywanie pracy. Podkreślono potrzebę dostosowywania warunków pracy do możliwości psychofizycznych starszych pracowników, w tym konieczność zapewniania odpowiednich warunków oświetleniowych. Słowa kluczowe: starzenie się, aktywność zawodowa, sprawność wzrokowa, oświetlenie Marcin Pasek, Alicja Nowak Zaleska: Obciążenie rekreacyjne Lasów Oliwskich w świetle ich chłonności naturalnej. Wstęp: Lasy Oliwskie są często odwiedzane przez rekreantów, uczniów pobliskich szkół oraz studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Ich wpływ na środowisko przyrodnicze tego obszaru jest bardzo znaczący. Ponieważ wydaje się, że zasoby przyrodnicze badanego obszaru ulegają degradacji wskutek przekraczania obciążenia granicznego, stąd celem opracowania było określenie chłonności naturalnej środowiska oraz wskaźnika jego wykorzystania, zastosowanego w celu oszacowania ekologicznych konsekwencji aktywności rekreacyjnej w obrębie występujących tu zbiorowisk roślinnych. Materiały i metody: W pracy przedstawiono sposoby obliczania rekreacyjnego obciążenia granicznego środowiska Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w obrębie gdańskiej dzielnicy Oliwa. Określono faktyczną liczbę odwiedzających i przebywających na tym terenie. Ich rejestracja była prowadzona w czasie dnia wolnego od pracy w ciągu 4 godzin w warunkach najbardziej sprzyjających letniemu wypoczynkowi. Wyniki: Wykonane pomiary w każdym punkcie kontrolnym wykazały kilkunastokrotne przekroczenie chłonności naturalnej środowiska, zatem zasoby przyrodnicze badanego obszaru ulegają degradacji wskutek przekraczania obciążenia granicznego. Wnioski: Pogarszanie się jakości środowiska przyrodniczego spowodowane presją człowieka, może doprowadzić do degradacji lasu i ograniczenia jego funkcji zdrowotnych. Celem wyeliminowania tego skutku należy rozwinąć edukację ekologiczną. Słowa kluczowe: chłonność naturalna środowiska, wskaźnik odwiedzin, wskaźnik wykorzystania, presje mechaniczne, aktywność rekreacyjna Gerard Kuźnik: Dobra własności intelektualnej a bezpieczeństwo i higiena pracy. Zagadnienia ekonomiczno-społeczne. Część I. Dobra własności intelektualnej można ukierunkować na zagadnienia bhp. Metody wyceny ekonomicznej danych dóbr z wyceną pozaekonomiczną, określaną społeczną, są możliwe do opracowania. Przyznanie korzystnych praw majątkowych dla grupy osób tworzących i wdrażających dobra własności intelektualnej w dziedzinie bhp mogą być w tym zakresie przydatne z korzyścią dla pracownika i całego społeczeństwa. Słowa kluczowe: własność intelektualna, bhp

4 SUMMARY: Oksana Seroka-Stolka: The level of environmental awareness of entrepreneurs as an element of sustainable development comparative analysis. Environmental awareness plays a crucial role during taking business decisions and influences on relationship to the natural environment. Environmental awareness of entrepreneurs mainly form SMEs sector may reduce the negative influence on natural environment. The article presents the results of the quantitative and qualitative analysis of the level of ecological consciousness between two groups studying entrepreneurs and employees. The total tested group consisted of 182 respondents. The level of environmental awareness of entrepreneurs is lower than the level of total tested group and also the level is higher among women in both tested groups. The qualitative analysis showed the influence of the age on the level of environmental awareness in two tested groups. Tetrachoric and Pearson correlation coefficient and cluster analysis were taken as a statistical methods. Keywords: environmental awareness, sustainable development, corporate environmental responsibility, proecological attitudes Jędrzej Gadziński: Road transport development as the threat for natural environment case study of Poznan agglomeration. The article presents the problem of negative impacts on natural environment caused by intensive development of transport (especially road transport) in highly urbanized areas. The example of Poznan agglomeration was used to analyse in details the threats for particular environmental components. Identification of areas which are the most exposed for degradation was also possible. Reduction of these negative impacts will help in the future in building sustainable transportation systems even in densely populated areas. Keywords: transport, sustainable development, agglomeration, Poznan Bożena Gajdzik: Building of intellectual capital in sustainable economy base on knowledge. The article presents some problems of sustainable economy in the context of knowledge development. On the base of statistic data the value of social capital was estimated with regard to education and skill. Moreover domestic frame of skill in higher education were characterized. The frame creates the basic for new image of our higher education. Last part of article is connected with sustainable model of business in which the intellectual capital is the key element. Keywords: sustainable development, sustainable enterprise, intellectual capital Wojciech Radecki: Environmental criminal law. Part II. Structure of the Polish environmental criminal law. The paper presents the structure of the Polish criminal law sensu stricto which consists of the regulations on criminal offences against the environment included in: - a dedicated chapter XXII of the Criminal Code of 6 June 1997, - other chapters of this Code, - several acts concerning environmental law which include criminal provisions. Some theoretical comments are also provided concerning a legislative approach to criminal offences against the environment. Keywords: criminal law, environmental protection. criminal code, non-code offences

5 Marcin B. Gawłowicz, Dariusz A. Waniczek, Marek K. Rudzki, Krzysztof K. Buda, Jerzy Rdes, Jerzy Arendt: A rare case of an invasive ductal carcinoma of accessory breast located in an armpit a case report. The authors presented a rare case of an invasive ductal carcinoma of accessory breast located in an armpit. Therapeutic difficulties due to untypical placement were pointed out, which resulted in the delay in final diagnosis and proper treatment. More recent diagnosis would have been possible if the knowledge of polymastia had been more common among consultant surgeons and general practitioners. Keywords: accessory breast (polymastia), classification, breast cancer, treatment Elżbieta Janosik, Katarzyna Olesiak: Work conditions adjustment to psycho-physiological capabilities of elderly workers. In short time the process of society ageing is going to cause that the elderly people s importance will raise on the work market. The role of the state and companies will be the creation of such work conditions, in which the elderly workers would have the willingness of occupational activity for a long time. As the time passes, the human abilities to work change, however the requirements of elderly people in range of work places are rarely taken into consideration. The one way of elderly people s work facilitation and encouragement to work continuation is the providing the proper conditions in work places. In the article, the main, arising with time, changes of organism functioning are shown and their potential effect on the work s performance. The necessity of work conditions adjustment to elderly workers psychophysiological capabilities are emphasized, with the necessity of proper lighting conditions providing. Keywords: ageing, occupational activity, visual efficiency, lighting Marcin Pasek, Alicja Nowak Zaleska: Recreational burden against environmental capacity of oliwa forests. Introduction: Oliwa forests are often visited by many recreants, pupils of nearby schools and students of Academy of Physical Education. Their impact on natural environment is very significant. Environmental capacity and visitation index were calculated in the study. An undergrowth load limit index was used to assess ecological consequences of recreational activities onto plant environment and its safety limits which, when surpassed, may lead to degradation of recreational plant resources. Materials and methods: Authors present means of calculation of undergrowth recreational load on the area of Tri City Landscape Park. These data relate forests in one of Gdansk district Oliwa. Determination of a real number of people visiting and staying within the observed test areas was the following step in the study. Registration of number of visitors entering and leaving test areas was held during a day off work for 4 hours under the most favourable conditions for summer time recreation. Results: Measurements registered at every control point exceeded environmental capacity several times. Environmental resources are degradated because of big recreational burden. Conclusion: Deterioration of the quality of natural environment is provoked by man activity and makes forests degradation and limitation its health functions. Therefore fundamental purpose of the activities is ecological education. Keywords: environmental capacity, visitation index, utilization index, mechanical pressures, recreational activity

6 Gerard Kuźnik: Propriety intellecttual and safety, higiene in the work. Part I. Property rights of propierty intelectual of safety, higiene in the work binding with the Narional Insurence Schema. Addition the propertyright embrance with tax facility. Keywords: propierty intellectueel, property right