Przedsiębiorczość jako element wychowania do pracy we współczesnej szkole

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorczość jako element wychowania do pracy we współczesnej szkole"

Transkrypt

1 Wioleta Duda Daniel Kukla Przedsiębiorczość jako element wychowania do pracy we współczesnej szkole Wstęp W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się procesowi wychowywania do pracy młodych ludzi, począwszy od etapu edukacji. Młody człowiek po skończeniu szkoły, studiów wkracza na rynek pracy, który nie jest dla niego przyjazny. Wychowanie do pracy wymaga wszechstronnego kształtowania osobowości człowieka. Najpierw czynią to rodzice, którzy są pierwszymi i głównymi wychowawcami, późnej równolegle nauczyciele. Przygotowanie do pracy ma szczególne znaczenie wychowawcze, gdy staje się samorzutną formą działania, wypływająca z poziomu uspołecznienia i uświadomienia wynikających potrzeb. (Solak 2003: 26) Szeroko dostrzegalne są zmiany na zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy, a co się z tym wiąże również zmiany dotyczące pozycji i roli pracownika. Proces postępu technicznego, rozwój technologii informatycznych, procesy globalizacji, przekraczanie barier geograficznych i politycznych w działalności gospodarczej wszystkie te zjawiska powodują deregulacje gospodarki i rynku pracy oraz wyznaczają nowe wyzwania dla osób podejmujących pracę. Rolą współczesnej edukacji na wszystkich poziomach nauczania jest kreowanie społeczeństwa przedsiębiorczego, potrafiącego twórczo przeobrażać zdobytą informację w kreatywną postawę na konkurencyjnym i globalnym rynku. Celem edukacji powinno być wyposażenie w podstawy wiedzy ogólnej, umożliwiające sprawne funkcjonowanie we współczesnym globalnym społeczeństwie, ale również w kompetencje związane z byciem człowiekiem kreatywnym i przedsiębiorczym. Dlatego też szkoła, nauczyciele coraz częściej skupiają się nie tylko na przekazaniu odpowiedniego zasobu wiedzy jednostce, ale także na ukształtowaniu człowieka przedsiębiorczego, który będzie potrafił poradzić sobie w świecie pracy. Służą temu lekcje z zakresu podstaw przedsiębiorczości, prowadzone na etapie kształcenia średniego. Młodzież ucząca się w liceach ogólnokształcących lub też technikach po ukończeniu edukacji wkroczy na rynek pracy lub też będzie podejmować dalszą naukę. Jest to etap niezwykle ważny i decydujący o przyszłości młodego człowieka. Warto zwrócić w tym momencie uwagę na jego kompetencje związane z przedsiębiorczością oraz w szerokim ujęciu wychowanie do pracy. 86

2 Przedsiębiorczość istota zagadnienia Dokonując analizy źródeł i publikacji dotyczących przedsiębiorczości można napotkać wielość definicji tego pojęcia. Wszystkie one jednak zawierają element wspólny aktywność jednostki. Czym jest zatem przedsiębiorczość i dlaczego jej wprowadzenie do systemu edukacji jest tak istotne. Przedsiębiorczość to chęć i zdolność do podejmowania różnych zadań, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i handlu; pomysłowość, zaradność, obrotność, operatywność czytamy w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny. Zatem przedsiębiorczość to pewnie sposób działania i myślenie, coś co możemy nabyć w procesie nauki i wychowania lub odkryć poprzez aktywność. Według jednej z definicji przedsiębiorczość to cecha lub sposób zachowania się, które sprowadzają się do zdolności oraz gotowości do rozwiązywania problemów w sposób twórczy, umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nadarzających się okazji i szans, stosowania pomysłowych i nowatorskich rozwiązań w tworzeniu i rozwiązywaniu elastycznego podejścia do zmieniającej się sytuacji i warunków gospodarczych, środowiskowych, posiadania wysokich zdolności przystosowawczych. 2 Analizując tą definicję nie sposób uniknąć skojarzeń z opisem sylwetki współczesnego i pożądanego przez pracodawców pracownika. Coraz częściej, oprócz fachowej wiedzy, poszukuje się u jednostek takich umiejętności jak: samodzielność w podejmowaniu decyzji, chęć podnoszenia kwalifikacji, kreatywność, podejmowanie ryzyka umiejętność współpracy, optymizm, umiejętność organizowania sobie pracy, pomysłowość, umiejętność adaptacji, pewność siebie. Warto przytoczyć jeszcze kilka definicji przedsiębiorczości, aby ukazać jak bardzo istotne jest uczestnictwo uczniów w lekcjach z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość to postawa człowieka wobec sytuacji decyzyjnych, z którymi się spotyka. Przedsiębiorczość to proces tworzenia czegoś nowego i wartościowego, który jest związany z podejmowaniem ryzyka finansowego, zawodowego, psychologicznego i społecznego. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999, s Por. E. Pielak, Przedsiębiorczość w edukacji szkolnej [w:] W kręgu wychowania i pracy, red. L. Marszałek, A. Solak, Wyd. LABOR, Warszawa 2010, s. 151; Szerzej: B. Stańda, B. Wierzbowska, Bądź przedsiębiorczy, Wyd. PWN, Warszawa

3 Przedsiębiorczość jest umiejętnością dostrzeżenia i wykorzystania nowych możliwości produkcyjnych, usługowych, organizacyjnych, dających szanse na relatywnie duże korzyści w warunkach braku pewności co do sukcesu całego przedsięwzięcia. Przedsiębiorczość jest ideą, która ma doprowadzić do istotnych zmian w działalności gospodarczej. Jest to kierunek myślenia przyjęty w rozwiązywaniu problemów przede wszystkim ekonomicznych, przyznający ludziom prawo do tworzenia i przekształcania gospodarki, w której nie są jedynie biernymi wykonawcami, ale inicjatorami działań. Przedsiębiorczość to zdolność i umiejętność zorganizowania czynników wytwórczych i zarządzania nimi oraz uruchamianie nowych dziedzin działalności na bazie autentycznych innowacji lub ich twórczego naśladownictwa. Przedsiębiorczość zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętnego oszacowania koniecznych nakładów (czasu, wysiłku, środków) i możliwych do osiągnięcia korzyści w obszarze występujących ograniczeń i możliwości, a także skłonność do brania na siebie ryzyka i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania (por. Gmerek: Zwrócenie uwagi na zagadnienie przedsiębiorczości i jej odkrywanie w uczniach wiąże się nie tylko z kształtowaniem odpowiednich umiejętności u młodych ludzi, ale również pośrednio stanowi łącze z: bezrobociem, wykluczeniem społecznym, wyrównywaniem szans na rynku pracy, wkraczaniem młodzieży na rynek pracy, sukcesem zawodowym, rozwojem zawodowym, bogactwem, satysfakcją. Przedsiębiorczość to nie tylko aktywność w sferze gospodarczej, to pewien sposób funkcjonowania jednostki w życiu społecznym i zawodowym, a przede wszystkim umiejętność przystosowania się do zmian. Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości idea i założenia Wprowadzony od 2002 r. do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych nowy przedmiot podstawy przedsiębiorczości, zgodnie z założeniami, ma na celu nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej w warunkach nasilających się procesów globalizacji i integracji europejskiej, ale także ma służyć rozwijaniu umiejętności, które będą niezbędne uczniom w dorosłym, aktywnym życiu zawodowym. W głównych założeniach jest to przedmiot wychowujący jednostkę kreatywną, która szanuje własna pracę i pracę innych ludzi, chce pracować dla rozwoju, satysfakcji, aktywności. Podstawa programowa podstaw przedsiębiorczości, która ukazała się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, szczegółowo określa cele edukacyjne podstaw przedsiębiorczości: 88

4 Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i skutecznego komunikowania się. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Poznanie podstawowych zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach. Poznanie roli państwa i prawa w gospodarce rynkowej. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej Podstawy przedsiębiorczości rozwijają zatem ucznia zarówno jako uczestnika życia społecznego - pracownika, pracodawcę, przedsiębiorcę, wyborcę oraz dają możliwość zdobycia określonych kompetencji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy czy też w gospodarce. Ważnym elementem zawartym w podstawie programowej są osiągnięcia ucznia, które powinien uzyskać w procesie kształcenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Ministerstwo określiło je w kontekście umiejętności, które powinny być efektem uczestniczenia w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Zaliczono do nich: umiejętność dokonywania trafnej samooceny, autoprezentacji, pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, planowania budżetu gospodarstwa domowego, rozróżniania form inwestowania oraz umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Należą do nich: identyfikowanie podstawowych form przedsiębiorstw, stosowanie procedur w celu podjęcia działalności gospodarczej czy oceny opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto określono, iż uczeń powinien umieć przygotować podstawowe dokumenty związane z procesem ubiegania się o pracę, znać podstawowe przepisy prawa związane z podjęciem pracy i jej trwaniem, identyfikować podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, rozumieć wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na życie gospodarcze kraju oraz wskazać korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy Polski z innymi krajami, zwłaszcza w kontekście obecności Polski w strukturach europejskich oraz procesu globalizacji (por. Gmerek: Zakres wiedzy zdobyty dzięki uczestnictwu w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości stanowi przede wszystkim podłoże do kształtowania jednostki pragnącej ciągle się samodoskonalić, będącej otwartą na wszelkie zmiany wynikające z postępu wiedzy i techniki. Nauczanie przedsiębiorczości sprzyja lepszemu przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy, jak również do aktywnego i świadomego udziału w życiu gospodarczym. 3 Dziennik Ustaw z 2002 Nr 51, poz

5 Przedsiębiorczość to sposób patrzenia na świat i umiejętność znalezienia w nim odpowiedniego miejsca dla siebie. To innowacyjność i kreatywność w myśleniu i działaniu. To odwaga w realizacji własnych pomysłów i marzeń, to z jednej strony zdolność do wykorzystania nadarzających sie okazji a z drugiej umiejętność przystosowania sie do zmieniających sie warunków. To gotowość do podejmowania ryzyka. To odpowiedzialność za podjęte decyzje, za ludzi, za siebie, za rodzinę. To pewien sposób realizacji własnych planów, sposób patrzenia na rozwój kariery zawodowej. Postawy przedsiębiorczej wymaga się od każdej jednostki, tak ważne zatem jest jej ukształtowania już na etapie edukacji. Szkoła wobec wychowania człowieka przedsiębiorczego Wprowadzenie do programu szkół lekcji z zakresu podstaw przedsiębiorczości czy też coraz szerszy dostęp uczniów do usług doradcy zawodowego to tylko część metod wychowywania człowieka przedsiębiorczego. Od bardzo dawna w pedagogice doceniano bowiem pracę jako środek wychowawczy. Chociaż zmieniały się teorie wychowawcze, metody czy szkoły w podejściu do wychowania, to jednak od samego początku dużą rolę wychowawczą przypisywano pracy. Przez całe życie człowiekowi towarzyszą w odpowiednich proporcjach, trzy podstawowe formy działalności: zabawa, nauka, praca. Kolejność ta odpowiada porządkowi pojawiania się, a głównie dominowania poszczególnych form działalności w życiu człowieka. Bardzo wiele cech osobowości można poprawnie kształtować tylko w procesie pracy, w konkretnych sytuacjach życiowych, w czasie wykonywania określonych zadań. Wychowanie tylko za pośrednictwem treści werbalnych, ideowych, z niedocenianiem lub lekceważeniem pracy, wysiłku i płynącej z tego satysfakcji prędzej czy później musi zakończyć się niepowodzeniem, kiedy młodzież staje się dorosła, a szanse wychowania do pracy i przez pracę zostały bezpowrotnie stracone w dzieciństwie. Praca jest jedną z podstawowych form aktywności każdego człowieka. Stosunek do pracy oraz umiejętności jej wykonywania kształtuje w człowieku jego rodzina i najbliższe otoczenie. Rolę wychowawczą pracy dostrzegali już starożytni. Tak więc refleksję nad rolą pracy w wychowaniu znajdujemy w Kodeksie Hammurabiego, w egipskich przekazach czy w Biblii. W wiekach późniejszych rolę tę doceniali utopiści a także reformatorzy wychowania w Anglii, Francji, jak chociażby Samuel Hartlib, czy Jan Jakub Roussau. Później moglibyśmy wymieniać całą plejadę ludzi którzy doceniali pracę jako środek wychowawczy. Nic nie może obyć się bez Polaków a w każdej dziedzinie zaznaczyli swoją obecność nasi rodacy. Tak należy tu wymienić chociażby Grzegorza Piramowicza, Adolfa Kamińskiego, Hugona Kołłątaja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego czy Mikołaja Reja. (Nowacki 1982: 4647) 90

6 Główne zadania wychowawcze jakie winne być realizowane poprzez pracę: kształtowanie i utrwalanie w wychowankach nawyków i zamiłowania dla pracy, dokładności, oszczędności materiałów i narzędzi, utrzymania porządku, czystości i punktualności, nauka umiejętności pracy w zespole, planowania, podziału zadań i ról, odpowiedzialności za innych, kształtowanie zamiłowania do pracy, poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania, wyniki pracy, szacunek dla pracy innych, wdrażanie do myślenia w kategoriach poszanowania dobra wspólnego, ogólnospołecznego, kształtowanie w procesie pracy norm moralnych wobec innych ludzi. (por. Muszyński 1980: ) Wychowanie przez pracę jest systemem działań wychowawczych opartych na filozofii pracy i uznających decydujące znaczenie pracy dla rozwoju społeczeństwa, jego kultury i gospodarki, organizacji i funkcjonowania oraz osobno twórczą wartość pracy w rozwoju jednostek. System ten ma na celu rozwinięcie u dzieci pozytywnych postaw wobec pracy, umiejętności pracy i współdziałania przez szereg środków, prowadzących do harmonijnego wprowadzania jednostek w świat ludzkiej pracy jako aktywnych uczestników. Z linii rozwoju jednostki wynika, iż wychowanie przez pracę jest sprawą aktualną w każdym okresie życia człowieka. Stąd też w procesie wychowania przez pracę możemy mówić o różnych środowiskach oddziaływujących w procesie wychowania. Oto one: wychowanie przez pracę w rodzinie, wychowanie przez pracę w przedszkolu, wychowanie przez pracę w szkole, wychowanie przez pracę w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wychowanie przez pracę w organizacjach młodzieżowych. (Cichoń 1996: 35) Pomiędzy pracą a życiem ludzkim zachodzi najściślejszy związek. Już w średniowieczu wielki filozof św. Tomasz z Akwenu stwierdził, że praca jest istotą życia ludzkiego, że przez nią człowiek urzeczywistnia sens swojego istnienia. Zdobywanie nowych wartości, czyli postęp cywilizacji, może się odbywać tylko przez pracę i dzięki pracy pokoleń. (Tamże: 12) Miejsce i rolę pracy w wychowaniu można pojmować dwojako. Jest ona sposobem, metodą wychowania, ale może być także i jest jednym z celów i rezultatów wychowania. Takie jej rozumienie znajduje wyraz w przyjętym w języku potocznym sformułowaniu: wychowanie do pracy i przez pracę. W codziennym obcowaniu z dzieckiem, dostarczaniu mu przykładów zachowań, udzielaniu rad, wydawaniu poleceń, organizowaniu jego czynności, nagradzaniu i karaniu, ta podwójna rola pracy uchodzi często uwadze. Rozróżnienie takie jest jednak szczególnie użyteczne 91

7 wówczas, gdy chcemy świadomie kierować rozwojem i wychowaniem dziecka. Dziecko, które od najmłodszych lat nie jest wdrażane do pracy, do wykonywania różnych czynności dla innych, w przyszłości, gdy już dorośnie, trudno mu będzie znaleźć zadowolenie w pracy zawodowej czy każdej innej. Będzie to ze szkodą dla samego dziecka jak też jego otoczenia. Praca kształtuje osobowość dziecka jest to naukowo udowodniona prawda. Z taką samą pewnością można stwierdzić, że kształtując osobowość dziecka, przygotowujemy je do wypełnienia roli w życiu dorosłym i jego uczestnictwa w życiu społecznym i samym procesie pracy. W procesie wychowywania przez pracę wyróżnia się następujące rodzaje czynności dominujące w danym okresie kształcenia i realizowane przez różne środowiska: czynności samoobsługowe, czynności porządkowe, czynności usługowe z myślą o innych, czynności wytwórcze, czynności badawcze i twórcze. Praca jest niezaprzeczalną wartością, dziełem osobowym, które w równym stopniu należy się każdej osobie, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy sytuację materialną, o czym mówił i czemu oddał najwyższy szacunek Jan Paweł II w przemówieniu na sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w 1982 roku: Praca zmienia wykonującego ją, stwarza nowe umiejętności, przysparza nowej wiedzy i stwarza nowe potrzeby, zmienia zależności socjalne, samoświadomość i tożsamość. Praca staje się środkiem służącym realizacji potrzeb, dokonania czegoś i samorealizacji. Konsekwencją takiego sposobu widzenia ludzkiej pracy będzie twierdzenie, że brak pracy spowoduje obciążenia psychiczne i powstanie stanów kryzysowych. (Jan Paweł II 1983: 155) Współpraca szkoły z rodzicami Rodzina jest bezsprzecznie podstawowym środowiskiem, które stwarza warunki do ukształtowania podstawa wszystkich najważniejszych cech osobowości człowieka w ogóle, a więc także człowieka członka społeczeństwa i człowieka pracownika. Specjalne możliwości w tym zakresie ma zwłaszcza rodzina nowoczesna, otwarta, wmontowana mocno w sprawy społeczne. Jednak ze względu na wieloaspektowość współczesnego życia społecznego, na najrozmaitsze powiązania i zależności, w którym znajduje się człowiek pracujący zawodowo, nawet najbardziej nowoczesna rodzina nie może sama, bez współudziału z innymi grupami społecznymi, środowiskiem, także odpowiednimi instytucjami, ukształtować pełnowartościowego członka społeczeństwa. Szkoła jest jedna z najważniejszych instytucji wychowawczych.(rachalska 1984: 136) 92

8 Zdaniem J. Szczepańskiego, szkoła w swej działalności musi osiągnąć następujące cele: pedagogiczne wychowanie i kształtowanie osobowości wychowanków, przekazywanie im wiedzy itp., społeczne lokowanie przygotowanych absolwentów w określonych zawodach, warunkujących im pozycje społeczne, przygotowanie ich do wykonywania ról i funkcji związanych z tymi pozycjami, ekonomiczne praca absolwentów powinna przynosić określone efekty ekonomiczne, polityczne przygotowanie absolwentów do uczestnictwa w życiu politycznym, kulturalne przygotowanie absolwentów do uczestnictwa w kulturze i do pomnażania wartości kultury. Współdziałając z innymi ogniwami systemu, szkoła może wpływać decydująco na postanowienia swoich uczniów dotyczące wyboru zawodu oraz kierunku i poziomu kształcenia. Zdaniem S. Szajka szkoła ma możliwości planowanego i systematycznego rozpoznawania oraz rozbudzania, rozwijania i ukierunkowywania, od lat najmłodszych zainteresowań, uzdolnień, talentów swych uczniów, zgodnie z posiadanymi przez nich warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi oraz zapotrzebowaniem społecznym. Powinna kształtować człowieka aktywnego, z inicjatywą, umiejącego podejmować poprawne decyzje w różnych dziedzinach swego życia, zdającego sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji tych decyzji i własnej, osobistej za nie odpowiedzialności. Szkoła realizując cele wychowawcze i dydaktyczne, przy ścisłej współpracy z rodzicami, lekarzem, pedagogiem szkolnym i innymi partnerami ma możliwości dokonywania negatywnej i pozytywnej selekcji zawodowej i szkolnej.(tamże) Mieczysław Łobocki wyraźnie podkreśla, ze z właściwej zorganizowanej współpracy nauczycieli z rodzicami wynikają następujące korzyści: lepsze poznanie i zrozumienie uczniów przez nauczycieli i rodziców, przewartościowanie wzajemnych postaw uwzględnianie działań wychowawczych udzielanie sobie wzajemnej pomocy stworzenie właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu. Nauczyciele, zorientowani na bieżące wyniki, będące najbardziej widocznym, uchwytnym wynikiem ich pracy, wykorzystują kontakty z rodzicami w znacznym stopniu na informacje o nauce ich dzieci i trudnościach wychowawczych. Rodzice natomiast, pochłonięci codziennymi problemami i obowiązkami, często rozliczani prze szkołę z niezadowalających wyników ich dzieci, nie pala się do kontaktu ze szkołą. Przychodzą rzadko, niesystematycznie, czasem niechętnie. Systematyczna współpraca szkoły z rodzicami rozwija się korzystnie, zwłaszcza gdy rozpoczyna się zaraz na początku nauki w pierwszej klasie. Jest to okres bardzo odpowiedni, bowiem rodzice pierwszoklasistów są na ogół bardziej zainteresowani nowymi obo- 93

9 wiązkami swoich dzieci i chętniej nawiązują kontakt z wychowawczyni i szkoła. Wczesne i rytmiczne kontakty rodziców i szkoły sprzyjały będą wymianie informacji i spostrzeżeń oraz organizowaniu na systematycznych spotkaniach dyskusji i wymiany poglądów, pogłębiających wiedzę i doświadczenia obu stron. Tam, gdzie istnieją ku temu warunki, bardzo cenna metodą dostarczania rodzicom informacji o różnych zawodach jest organizowanie spotkań z uczniami czy nauczycielami szkół zawodowych, wycieczek do zakładu pracy. (Rachalska 1984: ) Szkoła i rodzice powinni stwarzać warunki do obustronnego wpływu na ucznia. Szkoła powinna służyć poradą nie tylko uczniowi, ale i rodzicom. To szkoła powinna informować rodziców nie tylko o postępach w nauce ich dzieci, ale także o własnych obserwacjach dzieci pod kątem określenia predyspozycji zawodowych, uzdolnień, temperamentu, zainteresowań, mocnych i słabych stron w aspekcie wyboru zawodu uczniów. Szkoła powinna się starać podnosić poziom wiedzy rodziców z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, aby tym samym przygotować rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci w wyborze dalszego kierunku kształcenia czy przyszłego zawodu (www.kowez.edu.pl). Współpraca szkoły z rodzicami nie jest łatwa, wymaga ogromnego zaangażowania i poświęcenia się obu stron. Jednak jeśli rodzice i nauczyciele będą wzajemnie się wspierać, szybciej osiągną cel, jakim jest wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Zakończenie We współczesnej edukacji coraz więcej mówi się o potrzebie wszechstronnego rozwijania uczniów i przygotowywania ich do wypełniania przyszłych obowiązków i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wprowadzenie przedmiotu, jakim są podstawy przedsiębiorczości, duży nacisk na wychowywanie młodego człowieka do pracy i poprzez pracę, w tym doradztwo zawodowe, to udoskonalanie systemu szkolnictwa tak, aby jak najlepiej spełniał swoje funkcje. Nie ma wątpliwości, że dobra szkoła powinna promować i wdrażać holistyczną koncepcję edukacji jednostki, w wyniku której młodzi ludzie wejdą w dorosłe życie wyposażeni w wiele kompetencji oraz praktycznych, intelektualnych narzędzi, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia. Bibliografia: 1. Cichoń W., Wartość, człowiek, wychowanie, Kraków: Wyd. UJ Dziennik Ustaw z 2002 Nr 51, poz Gmerek R., Podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej, strona internetowa stan na dzień Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, Wyd. Odess, Warszawa Muszyński H., Wychowanie moralne, Wyd. PWN, Warszawa

10 6. Nowacki T.W., Pedagogika pracy, problemy i przegląd badań, Wyd. PWN, Warszawa Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa Pielak E., Przedsiębiorczość w edukacji szkolnej [w:] W kregu wychowania i pracy, red. Marszałek L., Solak A., Wyd. LABOR, Warszawa Rachalska W., Wybór zawodu a wychowanie przez prace w rodzinie, Instytut wydawniczy Związków Zawodowych, Warszaw Solak A., Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka. Studium współzależności, Tuchów Stańda B., Wierzbowska B., Bądź przedsiębiorczy, Wyd. PWN, Warszawa stan na dzień Streszczenie Współcześnie dużo uwagi poświęca się procesowi wychowywania do pracy młodych ludzi, począwszy już od edukacji przedszkolnej. Młody człowiek po skończeniu szkoły, studiów wkracza na rynek pracy, który nie jest dla niego przyjazny. Wychowanie do pracy wymaga wszechstronnego kształtowania osobowości człowieka. Celem edukacji powinno być wyposażenie w podstawy wiedzy ogólnej, umożliwiające sprawne funkcjonowanie we współczesnym globalnym społeczeństwie, ale również w kompetencje związane z byciem człowiekiem kreatywnym i przedsiębiorczym. Wprowadzenie przedmiotu, jakim są podstawy przedsiębiorczości, to udoskonalanie systemu szkolnictwa, tak aby jak najlepiej spełniał swoje funkcje. Nie ma wątpliwości, że dobra szkoła powinna promować i wdrażać holistyczną koncepcję edukacji jednostki, w wyniku której młodzi ludzie wejdą w dorosłe życie wyposażeni w wiele kompetencji oraz praktycznych narzędzi, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia. Summary Nowadays a lot of attention is paid to the process of young people s education, starting from the kindergarten. A young person after finishing school and graduating studies enters the job market which is not friendly for him. Preparation for work requires comprehensive shaping of the personality of a young man. Aim of education should be equipping in basics of general knowledge, enabling efficient functioning in contemporary global society, as well as in competencies connected with being a creative and enterprising person. Introducing a subject like the basics of enterprise education improves the system of education to perform its functions in the way possible. There are no doubts that a good school should promote and implement holistic concept of education of individual as a result of which young people enter adult life equipped with many competencies and practical tools, which enable efficient functioning in all areas of life. 95

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014 PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH Rok Szkolny 2013/2014 WSTĘP Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Ilekroć w dokumencie pojawi się zapis: rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, orientacja zawodowa należy

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W LXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JÓZEFA BEMA W WARSZAWIE WSTĘP W procesie edukacji doradztwo i orientacja

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KALISZU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 ORAZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 31. w skład którego wchodzą:

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KALISZU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 ORAZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 31. w skład którego wchodzą: STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KALISZU w skład którego wchodzą: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 ORAZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 31 Kalisz, 2011 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Aktywizacja uczniów do samopoznania i samooceny. Modyfikacja samooceny, gdy odbiega ona od realnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 23.05.2012r Opracowanie: mgr Anna Kuźniar 1 PODSTAWA PRAWNA Rezolucja

Bardziej szczegółowo

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach 1. Cel działań Celem orientacji zawodowej w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata 2014-2019 Spis treści: 1. Misja i wizja. 2. Cele strategiczna na okres 5 lat [ 2014 2019 ]. 3. Kierunki rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2001 roku 1 wprowadziło na III etapie edukacyjnym - gimnazjum- przedmiot wiedza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY

SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY GIMNAZJUM W SIERAKOWIE im. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego I. Wprowadzenie Wybór zawodu jest jedną z najistotniejszych decyzji w życiu człowieka, tym bardziej,

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2014 1 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40) z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku Dr Joanna Michalak-Dawidziuk ). PROCES STARZEJĄCEGO SIĘ ŚWIATA W 2047 roku po raz pierwszy w skali światowej liczba osób starszych (powyżej 60 lat) będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Bieg wydarzeń jest tak szybki, że jeśli nie znajdziemy sposobu na to, aby widzieć dzień jutrzejszy, trudno się spodziewać, abyśmy rozumieli dzień dzisiejszy. Dean Rusk PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Warszawski System Doradztwa Zawodowego 2013/2014

Warszawski System Doradztwa Zawodowego 2013/2014 Warszawski System Doradztwa Zawodowego 2013/2014 Stan obecny Stworzenie spójnego systemu doradztwa zawodowego Działania mają na celu wdrożenie młodzieży do: Młodzież Planowania przyszłości w sposób perspektywiczny

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO MOJA KARIERA DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM ZAJĘĆ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO MOJA KARIERA DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZATORACH PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 PROGRAM ZAJĘĆ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO MOJA KARIERA DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Autor: mgr Beata Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie

Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Wprowadzenie Orientacja szkolna i zawodowa powinna stanowić integralną część programu dydaktyczno-wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2015 1 Zgodnie z zaleceniami raportu CEA z roku 2013 nt. jakości programów wychowawczych w szkołach artystycznych niniejszy program składa się z dwóch części. Podział taki umożliwia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie 1 Wstęp Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno- System zawodowych jest zadaniem statutowym

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 2016/2017 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szczawin 2014 WSTĘP Doradztwo zawodowe w szkole powinno stanowić nieodzowny element wychowania dzieci i młodzieży. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2014/2015

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2014/2015 Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu ul. Modrzewskiego 105, 97 320 Wolbórz Tel. 44 6164880 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny Opracował: pedagog

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Koncepcja pracy i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu w latach 2012-2017 Wizja szkoły Dzisiaj uczymy się tego, co będzie ważne jutro Kontynuujemy najlepsze tradycje, orientujemy nasze wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU AKTY PRAWNE Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r., Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE 1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego PROSTO DO SUKCESU NA RYNKU PRACY Rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 Opracowała: mgr Renata Baran WSTĘP Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową spowodowane

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie Opracowała: mgr Anna Watkowska -szkolny lider doradztwa zawodowego Mikoszewo 2015 1 Spis treści: Wstęp 3 I.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej Krystyna Ćwiąkała PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AUTORSKI PROGRAM KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Spis treści Wstęp... 3 I. Charakterystyka programu... 4 II. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego...

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Liceum Ogólnokształcące Animator Program został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji od II semestru roku szkolnego w dniu 12.01.2016 roku. Uchwała

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SCIENTIA WYCHOWAWCA JAKO ORGANIZATOR POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SCIENTIA WYCHOWAWCA JAKO ORGANIZATOR POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ E-CZYTELNIA OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SCIENTIA WYCHOWAWCA JAKO ORGANIZATOR POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ autor: Monika Bekker-Goska Zadania wychowawcy klasy stanowią szereg przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Jan Paweł II P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 W myśl obowiązujących przepisów jednym z podstawowych i ważnych zadań wychowawczych

Bardziej szczegółowo